Giảng dạy các tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục hệ cao đẳng tại trường cao đẳng nghệ thuật hà nội

64 219 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:38

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM NGUYỄN HỒNG ÁNH GIẢNG DẠY CÁC TÁC PHẨM CHUYỂN SOẠN ĐÀN TAM THẬP LỤC HỆ CAO ĐẲNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC Hà Nội, 2016 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM NGUYỄN HỒNG ÁNH GIẢNG DẠY CÁC TÁC PHẨM CHUYỂN SOẠN ĐÀN TAM THẬP LỤC HỆ CAO ĐẲNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI Chuyên ngành: Phƣơng pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc Mã số: 60 21 02 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS ĐỖ XUÂN TÙNG Hà Nội - 2016 ii MỤC LỤC Tên đề mục Số trang Mở đầu Lý chọn đề tài 1 Lịch sử đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực trạng giảng dạy 1.1 Khái quát tác phảm chuyển soạn cho đàn tam thập lục 1.1.1 Phân loại tác phẩm chuyển soạn 1.1.2 Vị trí tác phẩm chuyển soạn giáo trình 11 1.2 Thực trạng giảng dạy 13 1.2.1 Về đội ngũ giảng viên chƣơng trình giảng dạy 13 1.2.2 Về Phƣơng pháp giảng dạy 21 1.2.3 Khả tiếp thu sinh viên 22 Tiểu kết chương 24 Chƣơng 2: Các giải pháp nâng cao chất lƣợng giảng dạy 26 2.1 Giảng dạy tác phẩm chuyển soạn 26 2.1.1 Giảng dạy tác phẩm chuyển soạn từ sáng tác cho khí nhạc châu Âu 27 2.1.2 Giảng dạy tác phẩm chuyển soạn từ sáng tác cho đàn tam thập lục Trung Quốc 35 2.2 Điều chỉnh, xếp lại tác phẩm chuyển soạn giáo trình 45 2.2.1 Xác định tiêu chí 45 2.2.2 Sắp xếp giáo trình 49 2.3 Thiết kế giáo án, tổ chức đánh giá kết thực nghiệm 50 2.3.1 Biên soạn giáo án, tổ chức dạy thực nghiệm 50 2.3.2 Đánh giá kết 53 Tiểu kết chương 54 Kết luận khuyến nghị 56 Tài liệu tham khảo 58 Phụ lục 60 iii LỜI CAM ĐOAN Đây công trình nghiên cứu riêng tôi.Các số liệu kết đƣợc trình bày luận văn hoàn toàn trung thực.Nếu có điều sai sót xin chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Ánh iv KÝ HIỆU VIẾT TẮT - CĐ NT HN: Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - GS: Giáo sƣ - GV: Giảng viên - GD & ĐT: Giáo dục Đào tạo - NCTT: Nhạc cụ truyền thống - NXB: Nhà xuất - PGS: Phó giáo sƣ - NS: Nhạc sĩ - SV: Sinh viên - Ths: Thạc sỹ - TLTK: Tài liệu tham khảo - TS: Tiến sĩ - SGK: Sách giáo khoa MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhƣ biết, đàn tam thập lục nhạc cụ đƣợc du nhập vào Việt Nam mà trình đó, đàn tam thập lục dần khẳng định đƣợc vai trò âm nhạc truyền thống Việt Nam Đàn tam thập lục tham gia vào dàn nhạc dân tộc với vai trò hòa tấu, đệm cho nhạc cụ dân tộc khác độc tấu.Chính vậy, đàn tam thập lục trở thành chuyên ngành nhạc cụ dân tộc có chƣơng trình đào tạo tất sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Đàn tam thập lục có vị trí quan trọng hoạt động âm nhạc truyền thống Đàn tam thập lục không bảo đảm chức hòa tấu dàn nhạc hay đệm cho nhạc cụ dân tộc khác trình diễn truyền thống, âm nhạc dân gian mà biểu diễn độc tấu tác phẩm đƣợc chuyển soạn cho đàn tam thập lục Chính vậy, sở đào tạo chuyên nghiệp, việc giảng dạy chuyên sâu để trình diễn tác phẩm giúp cho sinh viên có đầy đủ kỹ để biểu diễn độc tấu hòa tấu tác phẩm Trong chƣơng trình đào tạo chuyên ngành tam thập lục, tác phẩm chuyển soạn nguồn tài liệu học tập quan trọng Cho đến nay, hầu nhƣ có tác phẩm nhạc sỹ Việt Nam sáng tác riêng cho tam thập lục, tác phẩn chuyển soạn đóng vai trò quan trọng giáo trình đào tạo tam thập lục sở đào tạo tam thập lục chuyên nghiệp Hiện nay, chƣơng trình giảng dạy tác phẩm cho đàn tam thập lục hệ cao đẳng trƣờng CĐ NT HN gồm có tác phẩm đƣợc chuyển soạn từ tác phẩm khí nhạc châu Âu (xin xem chi tiết Phụ lục phần PHỤ LỤC) tác phẩm viết cho đàn tam thập lục Trung Quốc đƣợc chuyển soạn cho đàn tam thập lục Việt Nam diễn tấu (xin xem Phụ lục 5) Có thể nói, thiếu tác phẩm sáng tác cho riêng đàn tam thập lục nên tác phẩm chuyển soạn nói có vai trò quan trọng đào tạo, biểu diễn chuyên ngành tam thập lục nhà trƣờng Với vị trí giảng viên tam thập lục khoa Nhạc cụ dân tộc trƣờng CĐ NT HN, cho chƣơng trình giảng dạy hệ cao đẳng đàn tam thập lục trƣờng, việc nâng cao chất lƣợng giảng dạy tác phẩm nƣớc chuyển soạn việc cần thiết Trong trình giảng dạy tác phẩm chuyển soạn, giảng viên sẽphát huy, bổ sung đƣợc kĩ thuật đểthể tác phẩm mới, tác phẩm đƣơng đại hòa tấu, đệm độc tấu.Vấn đề chuẩn hóa tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục, hệ thống chuyển soạn, bổ sung nâng cao yêu cầu kỹ thuật để thống đƣợc yêu cầu kỹ thuật giáo trình giảng dạy môn tam thập lục trƣờng CĐ NT HN yêu cầu cấp bách đào tạo nhà trƣờng Chính lý trên, chọn đề tài "Giảng dạycác tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục hệ cao đẳng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội"làm đề tài nghiên cứu khoa học thạc sỹ Nếu đề tài nghiên cứu đƣợc thành công, hy vọng trực tiếp góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục nói riêng đào tạo chuyên ngành tam thập lục trƣờng CĐ NT HN nói chung Lịch sử đề tài Trong trình hoàn thành luận văn, cố gắng sƣu tầm, nghiên cƣú tham khảo số tài liệu khoa học, giáo trình giảng dạy luận văn có nội dung liên quan tới đề tài "Giảng dạy tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục hệ cao đẳng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội", cụ thể bao gồm:  Luận văn Thạc sĩ Nguyễn Thị Phúc "Một số vấn đề giảng dạy đàn 36 dây Nhạc viện Hà Nội" (2000) Đối tƣợng nghiên cứu luận văn bao gồm chƣơng trình giảng dạy tam thập lục nói chung giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo tam thập lục Nhạc viện Hà Nội nói riêng Nội dung luận văn đề cập tới xuất xứ đàn 36 dây qua tài liệu nƣớc Quá trình phát triển đàn 36 dây Việt Nam, đồng thời tác giả so sánh đàn dây gõ giới với đàn 36 dây Việt Nam.Trong luận văn, tác giả đề cập tới kỹ thuật cổ truyền, kỹ thuật diễn tấu đàn 36 dây Do mục đích đối tƣợng nghiên cứu luận văn chƣơng trình giảng dạy đàn 36 dây nên nội dung luận văn chủ yếu bàn phân tích sâu hệ thống chƣơng trình đào tạo số vấn đề giảng dạy đàn 36 dây  Luận văn thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Hằng (2003) "Một số nghiên cứu kỹ Hòa tấu - Đệm đàn tam thập lục" Do xác định chức chủ yếu đàn tam thập lục đệm cho nhạc cụ dân tộc hòa tấu dàn nhạc truyền thống, nên tác giả luận văn sâu vào nghiên cứu kỹ đệm, kỹ hòa tấu dân ca, truyền thống, ca khúc chuyển soạn tác phẩm Đặc biệt, tác giả đề cập tới lối đệm tùy hứng, đệm theo gam mà nghệ sỹ thƣờng sử dụng đệm cho nhạc cụ dân tộc độc tấu  Luận văn thạc sỹ Nguyễn Thị Quỳnh Trang "Giảng dạy tác phẩm cho đàn Tam Thập lục Học viện Âm nhạc Huế" (2014) Đối tƣợng nghiên cứu luận văn tác phẩm đƣợc chuyển soạn từ dân ca, ca khúc Việt Nam, tác phẩm nhạc sỹ Việt Nam sáng tác cho tam thập lục độc tấu, hòa tấu đệm Với đối tƣợng nghiên cứu luận văn nhƣ vậy, tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Trang đƣa số giải pháp đổi phƣơng pháp giảng dạy cho học sinh sinh viên Học viện Âm nhạc Huế.Luận văn đề cập tới cách xử lý kỹ thuật cụ thể nhƣ kỹ thuật chạy âm rải;kỹ thuật đánh chồng âm quãng 3, quãng 4;kỹ thuật vê;kỹ thuật bịt dây; kỹ thuật vuốt; kỹ thuật gẩy đuôi que; v.v Những đổi phƣơng pháp giảng dạy kỹ thuật đàn tam thập lục đƣợc sử dụng tác phẩm Việt Nam chuyển soạn cho đàn tam thập lục tác giả luận văn đƣợc tham khảo trình triển khai đề tài nghiên cứu Ngoải luận văn khoa học có nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu mình, tham khảo tài liệu khác nhƣ:  Giáo trình cao đẳng đàn Tam thập lục, 2009,NSƢT Lƣơng Thu Hƣơng biên soạn, trƣờng Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội  Tuyển tập tác phẩm Việt Nam soạn cho đàn Tam Thập Lục, 1997, Nguyễn Xuân Dung chủ biên, Nhạc viện Hà Nội, Bộ Văn hóa Thông tin  Tuyển tập tác phẩm nƣớc chuyển soạn đàn tam thập lục, Nguyễn Hồng Ánh biên soạn, trƣờng Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nôi Ngoài tác phẩm, luận văn nghiên cứu trực tiếp giảng dạy đàn tamthập lục sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, tham khảo công trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề lí luận phƣơng pháp chuyển soạn Các công trình có nội dung chủ yếu lý luận thực tiễn phƣơng pháp chuyển soạn nói chung cho nhạc cụ khác, không đề cập tới phƣơng pháp giảng dạy tác phẩm chuyển soạn Nhƣ vậy, qua trình bày trên, việc lựa chọn đề tài "Giảng dạy tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục hệ cao đẳng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội" không bị trùng lập nội dung với công trình nghiên cứu, đề tài khoa học hay luận văn khác, đồng thời hoàn toàn phù hợp với mã chuyên ngành đào tạo Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài đàn tam thập lục Việt Nam; tuyển tập, giáo trình giảng dạy đàn tam thập lục nói chung tác phẩm chuyển soạn đƣợc sử dụng giáo trình đào tạo, phƣơng pháp giảng dạy giảng viên; phƣơng pháp học tập sinh viên môn đàn tam thập lục, khoa Nhạc cụ dân tộc, trƣờng CĐ NT HN Phạm vi nghiên cứu luận văn tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục độc tấu đƣợc sử dụng giáo trình giảng dạy đàn tam thập lục, chất lƣợng hiệu đào tạo chuyên ngành tam thập lục hệ cao đẳng khoa Nhạc cụ dân tộc, trƣờng CĐ NT HN Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy học tập tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục, góp phần đổi đào tạo đàn tam thập lục khoa Nhạc cụ dân tộc,trƣờng CĐ NT HN Phƣơng pháp nghiên cứu Với mục tiêu nghiên cứu, đối tƣợng nghiên cứu cụ thể nêu trên, đề tài luận văn thuộc loại hình nghiên cứu ứng dụng.Vì vậy, luận văn này,tôi sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ sau: a) Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Trong phƣơng pháp này, tác phẩm chuyển soạn, tài liệu liên quan đến việc giảng dạy đƣợc phân loại theo hệ trung cấp hệ cao đẳng Từ đó, tiến hành phân tích, tổng hợp hệ thống hóa kết để xác định sở lý luận đề tài b) Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm đƣợc thực sau xác định đƣợc giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng đƣợc mục tiêu nghiên cứu đề tài, tổ chức dạy thực nghiệm tác phẩm chuyển soạn để chứng minh kết nghiên cứu đề tài c) Phương pháp phi thực nghiệm:Phƣơng pháp phi thực nghiệm đƣợc sử dụng nhƣ công cụ nhằm đánh giá kết nghiên cứu với giải pháp cụ thể mà luận văn đề xuất hình thức lấy ý kiến đánh giá giảng viên môn, khoa phản hồi sinh viên Đóng góp luận văn Thông qua kết nghiên cứu đề tài, hy vọng đề tài nghiên cứu "Giảng dạy tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục hệ 45  Tác phẩm "Phƣợng hoàng"; cải biên dân ca Bố Y:Quý Tạp Lễ Tác phẩm sử dụng nhiều loại kỹ thuật khác nhƣ láy quãng 4, quãng 5, kỹ thuật trile Kỹ thuật cần trọng kỹ thuật láy quãng xa sau kỹ thuật nẩy Ví dụ 39: Đoạn nhạc trích từ tác phẩm Phượng hoàng Quý Tạp Lễ cải biên dân ca Bố Y thể kỹ thuật láy quãng xa Láy quãng xa vào vê kỹ thuật khó, đòi hỏi tay phải đƣa thật nhanh, phải láy tay trái vào nốt vê tay phải, nhƣ nốt vê đƣợc Ví dụ 40: Đoạn nhạc trích từ tác phẩm Phượng hoàng Quý Tạp Lễ cải biên dân ca Bố Y thể kỹ thuật láy quãng xa 2.2 Điều chỉnh, xếp lại tác phẩm chuyển soạn giáo trình 2.2.1 Xác định tiêu chí Việc xếp thứ tự giảng dậy tác phẩm chuyển soạn từ "dễ" đến "khó" nhằm phục vụ giảng dậy tác phẩm gắn với đào tạo kỹ thuật trình diễn cần đƣợc xem xét cho bảo đảm tính hệ thống khoa học, tạo đƣợc hiệu cao đào tạo học tập Về nguyên tắc, tác phẩm sử dụng kỹ thuật dễ phổ cập đƣợc đƣa lên trƣớc, tác phẩm sử dụng kỹ thuật khó dẫn, đồng thời có điều kiện để lặp lại kỹ thuật đƣợc học tác phẩm trƣớc 46 Qua nghiên cứu hệ thống tác phẩm chuyển soạn đƣợc đƣa vào giảng dậy Trƣờng CĐ NT HN, cho xếp kỹ thuật đƣợc giảng dậy theo thứ tự từ dễ đến khó bao gồm: Vê, Láy, Lƣớt, Song long, tay bè, Trile, Nẩy, Nẩy chồng âm, Vuốt, Búng, Bịt ngón, Gẩy đuôi que Dựa cách xếp theo độ khó kỹ thuật, xếp độ khó theo cột bảng tác phẩm đƣa vào giảng dậy theo hàng bảng Từ đó, đƣa kiến nghị trình tự giảng dậy tác phẩm chuyển soạn theo độ khó kỹ thuật dựa nguyên tắc sau: Các kỹ thuật dễ đƣợc giảng dậy trƣớc, kỹ thuật khó dần Các tác phẩm chuyển soạn thƣờng đƣợc kết hợp nhiều loại kỹ thuật, tác phẩm có số lƣợng kỹ thuật đƣợc đƣa vào giảng dậy trƣớc, tác phẩm có số lƣợng kỹ thuật nhiều nhằm tạo điều kiện lặp lại kỹ thuật học nhƣ đƣợc ôn tập lại Theo nguyên tắc nhƣ vậy, xếp tác phẩm đƣa vào giảng dậy theo độ khó kỹ thuật Nhằm khái quát hơn, xếp độ khó kỹ thuật theo nhóm, đƣợc phân thành nhóm "dễ", "trung bình" "khó" Trong Bảng dƣới đây, độ khó kỹ thuật đƣợc xếp từ xuống, sở phân tác phẩm đầu thuộc nhóm "dễ", tác phẩm thuộc nhóm "trung bình" tác phẩm cuối thuộc nhóm "khó" Tất nhiên, bên cạnh yếu tố kỹ thuật, trình diễn Tam thập lục nhiều yếu tố khác có liên quan tới độ khó trình diễn tác phẩm nhƣ: quy mô tác phẩm gắn cấu trúc, giai điệu, độ dài có phức tạp hay không? tốc độ tác phẩm nhanh hay chậm? hay âm vực tác phẩm rộng hay hẹp? Nhƣ vậy, độ phức tạp quy mô, tốc độ âm vực tác phẩm tạo nên độ khó khác thân tác phẩm âm nhạc Tiêu chí xếp độ khó quy mô, tốc độ âm vực đƣợc đƣa nhƣ sau: Các tác phẩm từ quy mô nhỏ đến lớn (quy mô tác phẩm đƣợc xem xét sở độ dài tác phẩm, tính phức tạp giai điệu, tiết tấu) Các tác phẩm đƣợc chia thành nhóm: tác phẩm ngắn, trung bình dài 47 Bảng 2: Phân tích độ khó kỹ thuật tác phẩm chuyển soạn chương trình đào tạo KỸ THUẬT Stt Tác phẩm Chạy kép Vê Láy Lƣớt Nẩy Gẩy PHÂN NHÓM Song tay Bịt Trile Nẩy chồng Vuốt Búng đuôi long bè ngón âm que Ngày hội Tân Cƣơng ☻ Concerto in A Minor, BWV 1041 ☻ ☻ ☻ Dễ Piano Sonata no.8 in C minor, op.13 " Pathetique"-III,Rondo:Allegro ☻ ☻ ☻ Dễ Czardat ☻ ☻ ☻ Butterfly lover ☻ ☻ Waltz no in C Minor,Op.64 no.2 sheet ☻ ☻ ☻ Phƣợng hoàng ☻ ☻ ☻ ☻ Vung roi quất ngựa ☻ ☻ ☻ ☻ Mùa xuân ☻ ☻ ☻ 10 Suối nguồn hạnh phúc ☻ ☻ ☻ 11 Hoa đỗ quyên ☻ ☻ ☻ 12 Núi đồi xanh hoa nở đỏ tƣơi ☻ ☻ 13 Concerto in A minor, RV op 356 Op no ☻ ☻ 14 Sonata no.5 F Major Op.24,Spring-I Allegro ☻ ☻ ☻ 15 Giai điệu mùa hạ ☻ ☻ ☻ 16 Thiên Sơn ngày hội ☻ ☻ 17 Thuyền rồng ☻ ☻ Dễ ☻ Dễ ☻ ☻ ☻ ☻ Dễ ☻ Trung bình ☻ Trung bình ☻ ☻ Trung bình ☻ Trung bình ☻ ☻ ☻ ☻ Trung bình ☻ ☻ Khó ☻ Khó ☻ Khó ☻ ☻ Khó ☻ ☻ Khó ☻ Khó ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ Khó 48 Các tác phẩm có tốc độ từ thấp đến cao (các tác phẩm có tốc độ thấp đƣợc coi dễ, tốc độ cao đƣợc coi khó) Các tác phẩm đƣợc chia thành nhóm: tác phầm có tốc độ chậm, vừa phải nhanh Các tác phẩm với âm vực từ hẹp đến rộng đƣợc tính đoạn chạy kép kỹ thuật tay bè (những tác phẩm với âm vực hẹp, tức quãng gần, hay với âm vực rộng, tức quãng xa nhƣng có tốc độ chậm, thuận lợi cho việc di chuyển tay đƣợc xếp vào mức độ dễ, tác phẩm với âm vực rộng, tức quãng xa có tốc độ nhanh, bị chéo tay làm cho xử lý khó khăn đƣợc xếp vào mức độ khó) Các tác phẩm đƣợc chia thành nhóm: tác phẩm có âm vực hẹp, trung bình rộng Dựa nhận thức tác phẩm cụ thể, xếp độ khó quy mô, tốc độ âm vực Bảng dƣới Bảng 3: Sắp xếp độ khó theo quy mô, tốc độ, âm vực tác phẩm chuyển soạn chương trình đào tạo Stt Tác phẩm Quy mô Tốc độ Âm vực Ngày hội Tân Cƣơng Concerto in A Minor, BWV 1041 Piano Sonata no.8 in C minor, op.13 " Pathetique"III,Rondo:Allegro Czardat Butterfly lover Waltz no in C Minor,Op.64 no.2 sheet Phƣợng hoàng Vung roi quất ngựa Mùa xuân Suối nguồn hạnh phúc Hoa đỗ quyên Núi đồi xanh hoa nở đỏ tƣơi Concerto in A minor, RV op 356 Op no Sonata no.5 F Major Op.24,Spring-I Allegro Giai điệu mùa hạ Thiên Sơn ngày hội Thuyền rồng Ngắn Trung bình Trung bình Vừa phải Vừa phải Vừa phải Trung bình Trung bình Trung bình Dài Trung bình Ngắn Nhanh Vừa phải Chậm Trung bình Trung bình Hẹp Trung bình Trung bình Trung bình Dài Trung bình Ngắn Trung bình Vừa phải Vừa phải Vừa phải Nhanh Nhanh Vừa phải Vƣa phải Trung bình Hẹp Trung bình Trung bình Rộng Trung bình Trung bình Dài Vừa phải Trung bình Dài Dài Trung bình Nhanh Nhanh Vừa phải Rộng Rộng Trung bình 10 11 12 13 14 15 16 17 49 2.2.2 Sắp xếp giáo trình Tổng hợp độ khó kỹ thuật, quy mô, tốc độ, âm vực xếp tác phẩm chuyển soạn đƣa vào đạo tạo năm học hệ Cao đẳng nhƣ Bảng dƣới Nhƣ vậy,giáo trình giúp sinh viên tiếp nhận từ dễ đến khó, cấp độ đƣợc nâng dần kỹ thuật nhƣ cảm thụ xử lý chung tác phẩm, tạo đƣợc tƣơng ứng với trình độ năm sinh viên Bảng 4: Giáo trình giảng dậy tác phẩm chuyển soạn hệ cao đẳng xếp theo tiêu chí độ khó kỹ thuật độ khó tác phẩm (theo quy mô, tốc độ âm vực) Stt Độ khó Tác phẩm Kỹ thuật Quy mô Dễ Ngắn Ngắn Tốc độ Âm vực Năm thứ Ngày hội Tân Cƣơng Waltz no in C Minor,Op.64 no.2 sheet Trung bình Vung roi quất ngựa Trung bình Trung bình Vừa phải Núi đồi xanh hoa nở đỏ tƣơi Khó Ngắn Vừa phải Trung bình Chậm Hẹp Hẹp Vừa phải Trung bình Năm thứ hai Dễ Trung bình Vừa phải Trung bình Piano Sonata no.8 in C minor, op 13 "Pathetique"III,Rondo:Allegro Concerto in A Minor, BWV 1041 Dễ Trung bình Vừa phải Trung bình Concerto in A minor, RV op 356 Op no Khó Trung bình Vừa phải Trung bình Mùa xuân Thuyền rồng Phƣợng hoàng Butterfly lover Trung bình Trung bình Vừa phải Trung bình Khó Trung bình Vừa phải Trung bình Trung bình Trung bình Vừa phải Trung bình Dễ Trung bình Vừa phải Trung bình Năm thứ ba Giai điệu mùa hạ Khó Dài Nhanh Rộng Hoa đỗ quyên Khó Dài Nhanh Rộng Czardas Dễ Dài Nhanh Trung bình Thiên Sơn ngày hội Khó Dài Nhanh Rộng Sonata no.5 F Major Op.24, Spring-I Allegro Khó Dài Suối nguồn hạnh phúc Trung bình Dài Vừa phải Trung bình Nhanh Trung bình 50 Nhƣ vậy, với xếp lại, giáo trình giúp sinh viên dễ dàng học từ dễ đến khó, nâng dần kỹ thuật nhƣ cảm thụ xử lý chung tác phẩm 2.3 Thiết kế giáo án, tổ chức thực nghiệm đánh giá kết thực nghiệm 2.3.1 Biên soạn giáo án Giáo án: Giảng dạy tác phẩm "Thiên sơn ngày hội" tác giả Quách Mãn Thanh,do Hồng Ánhchuyển soạn  Giảng viên thực hiện: Hồng Ánh  Đối tượng thực hiện: sinh viên Vũ Thu Hằng, Cao đẳng  Thời gian thực hiện: học kỳ II, tháng 4/2016 Tổng số tiết lên lớp: 05 tiết  Nội dung vàyêu cầuchung: Tác phẩm "Thiên Sơn ngày hội" mang tính chất vui tƣơi, rộn ràng, không khí lê hội vùng núi, đƣợc viết với cấu trúc: Mở màn, tự đoạn A dạt tình cảm - B nhanh, vui vẻ, sôi động - C tự do, tình cảm cadenza - Tái A' - coda huy hoàng Tác phẩm sử dụng kỹ thuật bao gồm: vê, nẩy chồng âm, lƣớt, hai tayhai bè độc lập, bịt ngón chạy kép tốc độ nhanh  Tiết 1: o Giao cho sinh viên o Giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm o Chỉ yêu cầu kỹ thuật  Tiết 2:Giao cho sinh viên nghe CD để hình dung đƣợc giai điệu tác phẩm, giúp cho định hình nhận thức chung tác phẩm Nếu CD, giáo viên thị tấu cho sinh viên nghe để tạo đƣợc nhận thức chung tác phẩm  Tiết 3:Hƣớng dẫn kỹ thuật đoạn tác phẩm Đối với đoạn A, sử dụng vê liên tục, giảng viên hƣớng sinh viên vê cho đều, nhấc 51 tayphải thật khéo tránh ngắn tiếng Vê cao trào, sử dụng cổ tay hỗ trợ cách nhấc cánh tay Đây kỹ thuật cần bổ trợ tập thông qua đoạn nhạc luyện tập kỹ thuật Nhƣ nói trên, nhƣợc điểm thƣờng gặp từ trƣớc tới giảng viên trọng vê ngón, có nhấc cổ tay hỗ trợ Kỹ thuật phải hƣớng dẫn sinh viên thả lỏng thể, đặc biệt bả vai, để nhấc cánh tay hỗ trợ cho cổ tay vê tạo đƣợc cao trào sắc thái lên đến cƣờng độ ff dễ dàng Ví dụ 41: Đoạn nhạc trích tác phẩm Thiên Sơn ngày hội thể kỹ thuậtvê liền dàn trải Đối với kỹ thuật lƣớt cần tinh tế, mềm mại, lƣớt nhanh nhẹ nhàng Ví dụ 42: Đoạn nhạc trích tác phẩm Thiên Sơn ngày hội thể kỹ thuậtlướt Để hỗ trợ kỹ thuật cho đoạn nẩy chồng âm, giảng viên đƣa đoạn nhạc tập cho kỹ thuật trƣớc Ví dụ 42: Đoạn nhạc luyện tập kỹ thuật nẩy chồng âm Sau giảng viên hƣớng dẫn sinh viên nẩy ngón hỗ trợ cổ tay kết hợp nhấc cánh tay nhấn đầu phách, thả lỏng tạo đƣợc hiệu 52 Cũng với bƣớc chuẩn bị đoạn tập kỹ thuật hỗ trợ cho kỹ thuật nhƣ trên, trƣớc vào phần kỹ thuật chạy kép nhanh, giảng viên cần đƣa tập hỗ trợ cho kỹ thuật Cũng từ đoạn kỹ thuật này, giảng viên cần sử dụng thành đoạn tập kỹ thuật riêng cho Hầu hết sinh viên yếu kỹ thuật chạy kép tay không đều, tay trái yếu nêu tốc độ nhanh tiếng đàn bị bập bõm, dễ nốt chạm dây Đoạn đoạn cadenza có tốc độ nhanh dần đều.Giảng viên cần cho sinh viên thực hành từ chậm đến nhanh cho quen dần Tránh để nốt tăng tốc độ Di chuyển tay phải khéo linh hoạt Ví dụ 43: Đoạn nhạc luyện tập kỹ thuật chạy kép Đối với đoạn có kỹ thuật bịt ngón,giảng viên hƣớng dẫn sinh viên cho tiếng dàn ngắt đƣợc gọn gàng, sắc nét, đạt đƣợc độ ngắt móc kép Ví dụ 44: Đoạn nhạc luyện tập kỹ thuật bịt ngón  Tiết 4:Cho sinh viên vỡ đoạn, thực hành thể loại kỹ thuật tập hỗ trợ Giao nhà hoàn thiện  Tiết 5: Khi sinh viên nắm đƣợc diễn tấu đƣợc toàn bài, giảng viên chỉnh sửa trau truốt xử lý sắc thái chi tiết đoạn, câu Đoạn A tốc độ chậm, tình cảm nhẹ nhàng uyển chuyển với số tốc độ 58 đến 60 Đoạn B tƣơng ứng với tốc độ 75 đến 80 Tuy nhiên, đập nhƣ khó so với việc chuyển thành nhịp kép 4/4, 53 dễ đập nhịp Chỉ số tốc độ tƣơng ứng 150 đến 160 Sau hoàn thành tác phẩm tƣơng đối tốt, giảng viên gợi mở sáng tạo, chủ động diễn tấu tạo phong phú theo nhận thức sinh viên 2.3.2 Đánh giá kết Việc giảng dậy thực nghiệm để đánh giá kết đƣợc tổ chức với tham gia giáo viên môn tam thập lục.Để đánh giá kết quả, giảng viên tham gia sinh viên đƣợc phát phiếu đánh giá nhƣ dƣới Ngƣời đƣợc phát phiếu đánh dấu theo nhận thức vào mức A (tốt) B (khá) C (trungbình) D (yếu) Đ (kém) số số có nội dung cột số Phiếu đánh giá kết STT CHỈ SỐ (1) (2) Mức đánh giá (3) (4) A B Sự hợp lý lựa chọn tác phẩm xếp trình tự đưa vào giảng dậy C D Đ A Hiệu giảng dậy học tập tác phẩm chuyển soạn từ tác phẩm khí nhạc B C D Đ A Hiệu giảng dậy học tập tác phẩm chuyển soạn từ tác phẩm nhạc Trung Quốc B C D Đ * Người cho điểm đánh giá đánh dấu (√) vào vị trí cột (3) theo mức đánh giá tương ứng cột (4) số Kết đánh giá giảng viên môn tam thập lục đƣợc lấy theo trung bình cộng tất ý kiến đánh giá Kết đánh giá sinh viên có đƣợc ghi nguyên kết vào bảng đánh giá chung.Kết 54 cụ thể đánh giá giáo viên sinh viên đƣợc đƣa Bảng dƣới Bảng 5: Kết đánh giá giáo viên sinh viên STT CHỈ SỐ Đánh giá giảng viên Đánh giá sinh viên Sự hợp lý lựa chọn tác phẩm xếp trình tự đưa vào giảng dậy A B Hiệu giảng dậy học tập tác phẩm chuyển soạn từ tác phẩm khí nhạc A A Hiệu giảng dậy học tập tác phẩm chuyển soạn từ tác phẩm nhạc Trung Quốc A A Qua kết diều tra dựa số đánh giá kết thực nghiệm, thấy số (Sự hợp lý lựa chọn tác phẩm xếp trình tự đưa vào giảng dậy), có khác đánh gía giảng viên (A) sinh viên (B) Hai tiêu chí giảng viên sinh viên xếp loại (A) Nhƣ vậy, với kết đánh giá này, giáo án đƣợc xếp loại tốt  Tiểu kết Chƣơng Với tính đàn có âm cố định, độ rung, nhấn nhƣ loại đàn dân tộc khác, để phát triển nghệ thuật diễn tấu đàn tam thập lục có xu hƣớng riêng thiên tác phẩm độc tấu Vì vậy, thời lƣợng giảng dạy học trình, thời lƣợng dành cho tác phẩm chiếm 2/3 tổng lƣợng giảng dậy, dó tác phẩm tác phẩm chuyển soạn đƣợc chia đều.Điều cho thấy tầm quan trọng tác phẩm chuyển soạn đào tạo đàn tam thập lục Mặc dù môn tam thập lục trƣờng CĐ NT HN có nhiều cố gắng cải tiến phƣơng pháp giảng dậy, nhƣng phƣơng thức chung dựa phƣơng pháp thị phạm, truyền ngón nghề thầy trò Vấn đề đặt 55 cần cải cách cách tiếp cận giảng dậy đàn tam thập lục cho vừa bảo đảm tính đại so với chuẩn mực âm nhạc phƣơng Tây vừa mở rộng tính đàn cho âm nhạc dân tộc Chƣơng trình bầy phân tích cụ thể phƣơng pháp giảng dậy tác phẩm chuyển soạn cho tam thập lục đƣợc giảng dậy môn.Từ đó, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng giảng dạy.Phƣơng pháp giảng dậy đƣợc đề xuất dựa sở phƣơng pháp thị phạm kết hợp với thuyết trình nhằm tăng tri thức tính chủ động cho sinh viên Các đề xuất Chƣơng gồm nội dung sau:  Nâng cao chất lƣợng giảng đạy tác phẩm chuyển soạn từ tác phẩm khí nhạc châu Âu  Nâng cao chất lƣợng giảng đạy tác phẩm chuyển soạn từ tác phẩm sáng tác cho đàn tam thập lục Trung Quốc cho đàn tam thập lục Việt Nam  Sắp xếp lại giáo trình giảng dậy tác phẩm chuyển soạn  Thiết kế giáo án, tổ chức dạy thực nghiệm đánh giá thực nghiệm Với kết đánh giá việc thực nghiệm giáo án mà Chƣơng đề ra, nói giải pháp đáp ứng đƣợc mục tiêu nghiên cứu đề tài nâng cao chất lƣợng giảng dạy tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục hệ cao đẳng trƣờng Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội 56 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Đàn tam thập lục đƣợc du nhập tiếp thu nhƣ nhạc cụ dân tộc Việt Nam thời gian gần Trải qua trình hội nhập phát triển âm nhạc truyền thống Việt Nam, đàn tam thập lục bƣớc có chỗ đứng vững dàn nhạc dân tộc, không đệm cho nhạc cụ khác, mà nhạc cụ độc tấu hoạt động âm nhạc truyền thống âm nhạc Chỗ đứngvững gắn với thách thức lớn phát huy khả kỹ thuật để trình diễn tác phẩm âm nhạc dân gian Việt Nam đồng thời dẫn đến hội lớn trình diễn tác phẩm âm nhạc Phƣơng Tây âm nhạc nƣớc khác nhƣTrung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, v.v., dân ca nhƣ tác phẩm chuyên nghiệp, đại Tất hội thách thức đƣợc đặt nhƣ yêu cầu việc đổi nội dung chƣơng trình, giáo trình đào tạo đàn tam thập lục Việt Nam, nhằm mục đích vừa gìn giữ sắc văn hóa, vừa bảo đảm tính đại, đáp ứng đƣợc yêu cầu thƣởng thức âm nhạc đông đảo khán giả nƣớc Nội dung luận án phân tích tác phẩm chuyển soạn đƣợc đƣa vào giảng dậy môn tam thập lục hệ cao đẳngtại trƣờng CĐ NT HN để từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng giảng dậy theo hƣớng chuẩn hóa tài lệu giảng dậy phong phú nội dung Đề xuất chủ yếu luận văn đổi phƣơng pháp thị phạm đƣợc sử dụng giảng dậy theo hƣớng chuyển từ trạng thụ động sang trạng thái chủ động; xếp lại giáo trình đào tạo cho khoa học hệ thống Từ kết thực nghiệm đƣợc môn đánh giá đạt kết tốt, cộng với nỗ lực giảng viên môn, hỗ trợ khoa nhạc cụ dân tộc nhà trƣờng, đề tài nghiên cứu góp phẩn nâng cao chất lƣợng 57 giảng dạy tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục nói riêng đào tạo đàn tam thập lục khoa nhạc cụ dân tộc trƣờng nói chung Khuyến nghị Để tiếp tục thực giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục mà đề tài nghiên cứu đề xuất, xin khuyến nghị số điểm sau đây:  Tiếp tục tổ chức chuyển soạn tác phẩm Việt Nam để bổ sung cho giáo trình  Nhà trƣờng, khoa môn cần bổ sung nguồn tƣ liệu âm thanh, đĩa DVD để sinh viên có điều kiện đƣợc nghe tác tác phẩm nguyên gốc nghệ sỹ thực  Tổ chức hội nghị khoa học hàng năm để nghiệm thu tác phẩm chuyển soạn, tiến tới xuất thức giáo trình bao gồm tác phẩm chuyển soạn nhƣ tác phẩm cho môn tam thập lục từ hệ trung cấp đến hệ cao đẳng 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Các báo, tài liệu khoa học Vũ Cao Đàm (1996), Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học kĩ thuật Hà Nội Hà Huy Giáp (1970), Nắm vững vốn dân tộc, học tập tinh hoa giới để xây dựng âm nhạc thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tạp chí Những vấn đề âm nhạc múa Xuân Khải (1981), Nhạc cụ cổ truyền đường dân tộc– đại, Tạp chí âm nhạc số 1-1891 Tô Vũ (1996), Sức sống âm nhạc Việt Nam, Nhà xuất Âm nhạc Lê Huy Huy Trân (1984), Nhạc khí dân tộc Việt Nam, Nhà xuất Văn hóa George Hamilton Green's "New Elementary Studies for Xylophone & Marimba" Foreword by Fred D Hinger George Hamilton Green's "New Seriesof Individual Instruction Courses for Xylophone & Marimba", Moder Improvising and Application of Ideas to Melody for Advanced Players Only Introduction by Bob Becker George Hamilton Green's "Introduction Course for Xylophone A Complet Course of Fifty Lesons", Introduction & Edited by Randy Eyles & Garwood Whaley Quách Hoàn Sinh (1997) "Nhập môn Yangqin", NXB Thƣợng Hải 10 Guy palmade (1999) "Các phương pháp sư phạm", Song Kha (dịch), NXB Thế giới 11 Cao Hồ Nga (2008) "Công trình cải tiến Tam thập lục" 12 Nguyễn Tài Hƣng (2005) "Về nghệ thuật chuyển soạn – chuyển biên tác phẩm âm nhạc", Âm nhạc thời đại, (01,2006),Hà Nôi 13 Nhạc Viện Hà Nội (2001), (GS,TS Trần Thu hà, PGS,TS Nguễn Phúc Linh, TS Đô Xuân Tùng), Những tiêu chí xác định khiếu âm nhạc để tuyển chọn học sinh cho sở đào tao âm nhạc toàn quốc, Bộ Văn Hóa, Thể Thao Du lịch, Hà Nội 14 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (1996), Lý luận dạy học đại học, Hà Nội 59 15 Nguyễn Tài Hƣng, Củ Lệ Duyên (1998) "Vấn đề giáo dục hình tượng nghệ thuật tác phẩm âm nhạc", Văn hoá nghệ thuật, Hà Nội B Các luận văn 16 Nguyễn Bích Văn (2000)"Sự phát triển kỹ thuật diễn tấu khả biểu âm nhac đào tạo học sinh bậc sơ, trung Nhạc viện Hà Nội", Luận văn thạc sĩ nghệ thuật học, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Thanh Hằng (2005) "Một số nghiên cứu kỹ Hòa tấu = Đệm đàn tam thập lục", Trung tâm thông tin Thƣ viện âm nhạc Hà Nội 18 Nguyễn Thị Phúc (2000) "Một số vấn đề giảng dạy đàn 36 dây Nhạc viện Hà Nội",Trung tâm thông tin Thƣ viện âm nhạc Hà Nội 19 Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2014) "Giảng dạy tác phẩm cho đàn Thập lục Học viện Âm nhạc Huế" 20 Nguyễn Tài Hƣng (2005)"Một số vấn đề nghệ thuật chuyển soạn tác phẩm âm nhac cho đàn Accodeon", Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật học, Hà Nội 21 Nguyễn tài Hƣng (2005) "Nghệ thuật chuyển soạn tác phẩm khí nhạc”, Văn hoá nghệ thuật" (No 12, 2005), Hà Nôi C Giáo trình, tuyển tập tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam 22 Nguyễn Hồng Ánh (2015) "Tuyển tập tác phảm nước chuyển soạn cho đàn Tam thập lục",trƣờng Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội 23 Lƣơng Thu Hƣơng (2009) "Giáo trình cao đẳng đàn Tam thập lục",trƣờng Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội 24 Nguyễn Xuân Dung (chủ biên) nhóm giảng viên tổ tam thập lục (1997) "Tuyển tập tác phẩm Việt Nam soạn cho đàn Tam Thập Lục", Nhạc viện Hà Nội, Bộ văn hóa thông tin 25 Hồng Phúc (2004)"Tuyển tập dân ca, tác phẩm Việt nam nước (soạn cho Tam Thập Lục)", Trung tâm thông tin Thƣ viện âm nhạc Hà Nội 26 Tập thể tác giả (1999) "Tuyển tập nhạc Yangqin",NXB Thƣợng Hải [...]... Hƣơng biên soạn, trƣờng Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội [23] 2 Tuyển tập các tác phảm nước ngoài chuyển soạn cho đàn tam thập lục, 2015, Nguyễn Hồng Ánh biên soạn, trƣờng Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội[ 22] Thông qua phân tích các bài đã đƣợc chuyển soạn cho đàn tam thập lục hiện đang đƣợc sử dụng trong giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và 17 bài trong giáo trình hệ cao đẳng tại trƣờng CĐ NT HN,... Phân loại các tác phẩm chuyển soạn Căn cứ vào các tác phẩm chuyển soạn dành cho đàn tam thập lục đƣợc đƣa vào giáo trình của Học viện Âm nhạc Quốc gia, cũng nhƣ của trƣờng CĐ NT HN, chúng tôi thấy các tác giả cũng nhƣ bộ môn tam thập lục của hai trƣờng đã chia các tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục độc tấu làm 3 loại: a) Chuyển soạn từ dân ca hoặc ca khúc b) Chuyển soạn từ các tác phẩm khí nhạc... để có sự thống nhất về kỹ thuật trình diễn, cách thể hiện tác phẩm Việc giảng dạy các tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục tại trƣờng CĐ NT HN đã đƣợc thực hiện trong hơn mƣời năm qua.Mặc dù các tác phẩm này chƣa đủ nhiều để có thể đại diện cho các tác phẩm chuyển soạn, nhƣng trong điều kiện của nhà trƣờng hiện nay, số lƣợng các tác phẩm chuyển soạn mà bộ môn tam thập lục đang thực hiện đã đáp... nhạc bố trí theo chiều 18 ngang) khác với đàn tam thập lục Việt Nam (nốt nhạc bố trí theo chiều dọc), nên tiêu chí lựa chọn tác phẩm để chuyển soạn là dễ dàng diễn tấu trên tam thập lục Việt Nam Các tác phẩm chuyển soạn cho tam thập lục từ các tác phẩm viết cho đàn tam thập lục Trung Quốc đƣợc đƣa vào giảng dậy bao gồm: STT Tên tác phẩm Tác giả Ngƣời chuyển soạn 1 Vung roi quất ngựa Ngụy Trung Hiền... thống nhất hệ thống ký hiệu này, tối thiểu tại bộ môn tam thập lục, trƣờng CĐ NT HN (xin xem Phụ lục 6 về hệ thống ký hiệu kỹ thuật cho diễn tấu đàn tam thập lục) Trong phần tiếp theo, chúng tôi xin trình bầy việc đổi mới nội dung giảng dậy các tác phẩm chuyển soạn trên nguyên tắc thống nhất cách xử lý tác phẩm, cách xử lý các kỹ thuật diễn tấu trên tam thập lục đối với các tác phẩm chuyển soạn nhằm... "Giảng dạy các tác phẩm mới cho đàn tam thập lục tại Nhạc viện Hà Nội" gồm có 30 bài, có thể thấy hầu hết là các bài đều đƣợc chuyển soạn từ các ca khúc hoặc từ các tác phẩm viết cho nhạc cụ khác [19] Riêng đối với bộ môn tạm thập lục hệ cao đẳng tại trƣờng CĐ NT HN, tại đây sử dung giáo trình riêng của trƣờng bao gồm hai tuyển tập: 1 Giáo trình cao đẳng đàn tam thập lục, 2009, Lƣơng Thu Hƣơng biên soạn, trƣờng... dạy CHƢƠNG 2: Các giải pháp nâng cao chất lƣợng giảng dạy 7 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY 1.1 Khái quát các tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục 1.1.1 Phân loại các tác phẩm chuyển soạn 1.1.1.1 Tác phẩm chuyển soạn và những khái niệm cơ bản Chuyển soạn là một kỹ thuật sáng tác nhằm chuyển một tác phẩm âm nhạc đƣợc soạn từ một nhạc cụ này sang cho một nhạc cụ khác (cũng có thể... đàn tam thập lục Ở năm cuối cùng này, sinh viên đảm bảo hoàn thành toàn bộ kỹ thuật đã học ở năm thứ nhất và năm thứ hai.Yêu cầu của năm cuối này là đạt trình độ đệm và các bài độc tấu thành thạo về kỹ thuật và thể hiện tác phẩm 1.2.1.3 Về các tác phẩm chuyển soạn trong giáo trình Tại trƣờng CĐ NT HN, các tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục đƣợc lựa chọn đƣa vào giảng dạy chủ yếu từ các tác phẩm. .. tác phẩm chuyển soạn trong giáo trình), các tác phẩm khí nhạc châu Âu đƣợc lựa chọn theo tiêu chí thể hiện đƣợc cao nhất khả năng kỹ thuật và độc tấu của tam thập lục Việt Nam và phải luôn gắn với việc thể hiện đầy đủ đƣợc tƣ tƣởng, thông điệp của tác phẩm gốc Các tác phẩm chuyển soạn cho tam thập lục từ các tác phẩm khí nhạc đƣợc đƣa vào giảng dậy bao gồm: STT Tên tác phẩm Tác giả Ngƣời chuyển soạn. .. từ các tác phẩm viết cho đàn tam thập lục Trung Quốc thì thƣờng gặp khó khăn về kỹ thuật do hệ thống bố trí nốt nhạc trên đàn tam thập lục Việt Nam khac với đàn tam thập lục Trung Quốc Ngƣời chuyển soạn đã xử lý khó khăn này, nhƣng dù sao vẫn còn độ khó trong diễn tấu các tác phẩm loại này.Nguồn đĩa CD, DVD ghi các buổi biểu diễn các tác phẩm gốc của Trung Quốc thƣờng rất hiếm ở Việt Nam, nên các giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảng dạy các tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục hệ cao đẳng tại trường cao đẳng nghệ thuật hà nội , Giảng dạy các tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục hệ cao đẳng tại trường cao đẳng nghệ thuật hà nội , Giảng dạy các tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục hệ cao đẳng tại trường cao đẳng nghệ thuật hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay