Đề thi và đáp án Anten và Truyền sóng

14 527 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:16

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐỀ THI HỌC KỲ MƠN: ANTEN VÀ TRUYỀN SĨNG LỚP: CĐ ĐTTT 12 A, B THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút NGÀY THI: 19/05/2014 (Sinh viên sử dụng tờ A4 tóm tắt cơng thức viết tay) PHẦN BẮT BUỘC (4 ĐIỂM) ĐỀ Câu 1: e  jkr [sin i  i ] Hãy xác định: Cho anten có hàm mật độ xạ : E(r )  r a Cường độ xạ anten, tìm hướng phát cực đại cường độ xạ cực đại b Cơng suất xạ c Góc khối anten d Độ lợi anten hướng    / hiệu suất anten 75% e Điện trở xạ điện trở anten giá trị biên độ dòng vào 0.1A f Vẽ đồ thị xạ mặt phẳng x-y, x-z, y-z PHẦN TỰ CHỌN (6 ĐIỂM) ( Sinh viên chọn câu) Câu 2: (2 điểm) Cho sợi quang số khúc xạ bước với số khúc xạ lớp bọc 1.5 sai lệch khúc xạ tương đối lõi vỏ 1.5% Sợi quang làm việc bước sóng 1.5μm a Cho biết đường kính nhỏ sợi quang để truyền mode bao nhiêu? b Cho biết nửa gốc thu chấp nhận sợi quang c Giả sử độ rộng bit truyền 0.1μs, tán sắc liên mode 2ns/Km, tán sắc vật liệu 1ns/Km, tán sắc ống dẫn sóng 600ps/Km Cho biết tốc độ truyền bit tối đa ứng với sợi quang dài 20km Câu 3: (2 điểm) Một đoạn dây truyền sóng không tổn hao 75 , chiều dài 6.125 Biết trở kháng tương đương nhìn vào đầu đoạn dây 75  j50 Hãy xác đònh: a) Hệ số phản xạ trở kháng cuối đường dây b) Hệ số sóng đứng điểm cuối c) Hệ số phản xạ trở kháng điểm A cách đầu cuối đường dây đoạn l A  1.75 Câu 4: (2 điểm) Cho ống dẫn sóng có kích thước 4.736 cm x 2.2026 cm a Tính tần số cắt mode đầu ống dẫn sóng b Xác định tần số cao truyền mode c Các mode tồn tần số sóng 10GHz Câu 5: (2 điểm) Cho tuyến liên lạc vơ tuyến tòa nhà cách 10 km Anten phát thu anten Yagi có độ lợi 20 Anten phát anten thu đặt cách mặt đất 50 m, 30 m Cơng suất anten phát PT  30dBm , tần số tín hiệu 5.2 GHz.Tính: a Cường độ điện trường anten thu b Cơng suất mà anten thu nhận được, giả sử phối hợp phân cực trở kháng tốt c Tính độ cao anten thu để thu cơng suất cực đại ***Hết*** Ngày 11 tháng năm 2014 GV đề Khoa/Bộ mơn Nguyễn Thiện Thơng ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT BẬC ĐÀO TẠO: CĐ MÔN HỌC: ANTEN VÀ TRUYỀN SÓNG Lớp: CĐĐTTT 12A,B Thời gian thi: 90 phút Câu 1: Đề (4 điểm) (1  sin2  ) 2 Hướng phát cực đại: sinθ = ±1  θ = 90o θ = 270o Cường độ xạ cực đại: U max  a) Anten có cường độä xạ U ( , )  (0.25 điểm) (0.5 điểm) (0.25 điểm)  b) Công suất xạ anten (1.0 điểm) PR  U ( , ) sindd  72 c) Góc khối anten (W ) (0.25 điểm) P 5  R  U max d) Độ lợi anten: (0.5 điểm) 4U ( , ) 27 G( , )  e.D( , )  e  G(   / 4)  e.4 72 (1  sin  )   1.35 PR 2 20 e) Điện trở anten (0.5 điểm) 2PR 25   2.78, () I A2 R 100 RA  R   3.7 () e 27 f) Vẽ đồ thò xạ anten mặt phẳng x-y, x-z, y-z Câu 2: (2 điểm) n a) Chỉ số khúc xạ lớp lõi: n1   1.523 1  Khẩu độ số cáp quang n12  n22 NA   0.263 n0 Đường kính dmin sợi quang truyền mode V=2.405 V 0 d  4.37m  NA b) Nửa góc thu chấp nhận:  max  arcsin NA  15,20 RR  c) Độ rộng xung nhận được: (0.75 điểm) (0.25 điểm) (0.25 điểm) (0.25 điểm) (0.25 điểm) (0.75 điểm) t r  t w  t (tot)  100(ns)    0.6 20(ns)  136.66(ns) Tốc độ truyền bit tối đa: (0.25 điểm) B Câu 3:  1.46( Mb / s) 5t r (2 điểm) a) Hệ số phản xạ va trở kháng cuối đoạn dây Z  Z0 i  i  0.1  0.3 j  0.3271.560 Zi  Z0 (1.0 điểm) L  i e j l  (0.1  0.3 j ).( j )  0.3  0.1 j  0.32162.560  L Z L  Z0  39.7  8.8 j ()  L b) Hệ số sóng đứng điểm cuối  L SWSR   1.94  L (0.25 điểm) c) Trở kháng điểm A cách đầu cuối đường dây đoạn lA = 1.75 (0.75 điểm) A  L e j 2lA  L  0.3  0.1 j,  A Z A  Z0  135  30 j ()  A Câu 4: (2 điểm) Các mode ODS: f Cmn  c r (1.5 điểm) TE10 : f TE10  3.16Ghz TE : f  20 TE20  6.3Ghz 2 TE01 : f TE01  6.8Ghz m n         a  b TE11 , TM 11 : f TE11  7.5Ghz TE21 , TM 21 : f TE21  9.3Ghz  TE30 : f TE30  9.5Ghz a) Tần số cao truyền mode TE10, TE20, TE01: f max  fTE11  7.5GHz (0.25 điểm) b) Các mode tồn ODS f = 10 Ghz: TE10, TE20, TE01, TE11, TM11, TE21, TM21, TE30 (0.25 điểm) Câu 5: (2 điểm) a) Cường độ điện trường anten thu: (0.75 điểm) E0  30.PT GT  24.495(V / m) c  0.058m f 4hT hR E R  E0  0.318(V / m) r b) Công suất anten thu nhận được: (0.75 điểm) LdB  32.5  20logd  20log f  126.8dB PR [dB]  PT [dB]  GT [dB]  GR [dB]  LdB  70.78dBm  c) Độ cao anten thu để công suất cực đại: .r c.r hR    2.9m 4hT 4hT f (0.5 điểm) TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐỀ THI HỌC KỲ MƠN: ANTEN VÀ TRUYỀN SĨNG LỚP: CĐ ĐTTT 12 A, B THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút NGÀY THI: 19/05/2014 (Sinh viên sử dụng tờ A4 tóm tắt cơng thức viết tay) PHẦN BẮT BUỘC (4 ĐIỂM) ĐỀ Câu 1: e  jkr [i  cos i ] Hãy xác định: Cho anten có hàm mật độ xạ : E (r )  r g Cường độ xạ anten, tìm hướng phát cực đại cường độ xạ cực đại h Cơng suất xạ i Góc khối anten j Độ lợi anten hướng    / hiệu suất anten 75% k Điện trở xạ điện trở anten giá trị hiệu dụng dòng vào 0.1A l Vẽ đồ thị xạ mặt phẳng x-y, x-z, y-z PHẦN TỰ CHỌN (6 ĐIỂM) ( Sinh viên chọn câu) Câu 2: (2 điểm) Cho tuyến liên lạc vơ tuyến tòa nhà cách 10 km Anten phát thu anten Yagi có độ lợi 20 dB Anten phát anten thu đặt cách mặt đất 50 m, 30 m Cơng suất anten phát PT  30dBm , tần số tín hiệu 5.2 GHz.Tính: d Cường độ điện trường anten thu e Cơng suất mà anten thu nhận được, giả sử phối hợp phân cực trở kháng tốt f Tính độ cao anten thu để thu cơng suất cực đại Câu 3: (2 điểm) Cho ống dẫn sóng có kích thước 4.736 cm x 2.2026 cm d Tính tần số cắt mode đầu ống dẫn sóng e Xác định tần số thấp truyền mode f Các mode tồn tần số sóng 10GHz Câu 4: (2 điểm) Cho sợi quang số khúc xạ bước với số khúc xạ lõi 1.5 sai lệch khúc xạ tương đối lõi vỏ 1.5% Sợi quang làm việc bước sóng 1.5μm d Cho biết đường kính lớn sợi quang để truyền mode bao nhiêu? e Cho biết nửa gốc thu chấp nhận sợi quang f Giả sử độ rộng bit truyền 0.1μs, tán sắc liên mode 1ns/Km, tán sắc vật liệu 1ns/Km, tán sắc ống dẫn sóng 600ps/Km Cho biết tốc độ truyền bit tối đa ứng với sợi quang dài 10km Câu 5: (2 điểm) Một đoạn dây truyền sóng không tổn hao 75 , chiều dài 6.125 Biết trở kháng tương đương nhìn vào cuối đoạn dây 75  j50 Hãy xác đònh: a) Hệ số phản xạ trở kháng đầu đường dây b) Hệ số sóng đứng điểm cuối c) Hệ số phản xạ trở kháng điểm A cách đầu cuối đường dây đoạn l A  1.75 ***Hết*** Ngày 11 tháng năm 2014 GV đề Khoa/Bộ mơn Nguyễn Thiện Thơng ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT BẬC ĐÀO TẠO: CĐ MÔN HỌC: ANTEN VÀ TRUYỀN SÓNG Lớp: CĐĐTTT 12A,B Thời gian thi: 90 phút Câu 1: Đề (4 điểm) (1  cos2  ) 2 Hướng phát cực đại: cosθ = ±1  θ = θ = 180o Cường độ xạ cực đại: U max  b) Anten có cường độä xạ U ( , )  (0.25 điểm) (0.5 điểm) (0.25 điểm)  b) Công suất xạ anten (1.0 điểm) PR  U ( , ) sindd  45 c) Góc khối anten (W ) (0.25 điểm) P 8  R  U max d) Độ lợi anten: (0.5 điểm) 4U ( , ) 27 G( , )  e.D( , )  e  G(   / 4)  e.4 45 (1  cos2  )   0.84 PR 2 32 e) Điện trở anten (0.5 điểm) P 20  2.22, () I R 80 RA  R   2.96 () e 27 f) Vẽ đồ thò xạ anten mặt phẳng x-y, x-z, y-z RR  Câu 2: R ARMS  (2 điểm) a) Cường độ điện trường anten thu: E0  30.PT GT  54.77(V / m) (0.75 điểm) (0.75 điểm) c  0.058m f 4hT hR E R  E0  0.18(V / m) r b) Công suất anten thu nhận được: (0.75 điểm) LdB  32.5  20logd  20log f  126.8dB PR [dB]  PT [dB]  GT [dB]  GR [dB]  LdB  56.8dBm  c) Độ cao anten thu để công suất cực đại: .r c.r hR    2.9m 4hT 4hT f (0.5 điểm) Câu 3: (2 điểm) Các mode ODS: f Cmn  c r (1.5 điểm) TE10 : f TE10  3.16Ghz TE : f  20 TE20  6.3Ghz 2 TE01 : f TE01  6.8Ghz m n         a  b TE11 , TM 11 : f TE11  7.5Ghz TE21 , TM 21 : f TE21  9.3Ghz  TE30 : f TE30  9.5Ghz a) Tần số thấp truyền mode TE10, TE20: f  fTE20  6.3GHz b) Các mode tồn ODS f = 10 Ghz: TE10, TE20, TE01, TE11, TM11, TE21, TM21, TE30 Câu 4: (2 điểm) b) Chỉ số khúc xạ lớp bọc: n2  n1 (1  )  1.4775 Khẩu độ số cáp quang n12  n22  0.2588 n0 Đường kính dmax sợi quang truyền mode V=2.42 V 0 d  4.464m  NA b) Nửa góc thu chấp nhận:  max  arcsin NA  150 (0.25 điểm) (0.25 điểm) (0.25 điểm) (0.25 điểm) NA  c) Độ rộng xung nhận được: (0.25 điểm) (0.25 điểm) (0.75 điểm) t r  t w  t (tot)  100(ns)    0.6 10(ns)  115.36(ns) Tốc độ truyền bit tối đa: B  1.73( Mb / s) 5t r Câu 5: (0.25 điểm) (2 điểm) a) Hệ số phản xạ va trở kháng đầu đoạn dây Z  Z0 L  L  0.1  0.3 j  0.3271.560 Z L  Z0 (1.0 điểm) i  L e  j 2l  (0.1  0.3 j ).( j )  0.3  0.1 j  0.32  18.440  i Zi  Z0  135  30 j ()  i b) Hệ số sóng đứng điểm cuối  L SWSR   1.94  L (0.25 điểm) c) Trở kháng điểm A cách đầu cuối đường dây đoạn lA = 1.75 A  L e j 2lA  L  0.1  0.3 j,  A Z A  Z0  51.9  34.6 j ()  A (0.75 điểm) TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC BỘ MƠN ĐTVT ĐỀ THI HỌC KỲ - LẦN MƠN: ANTEN VÀ TRUYỀN SĨNG LỚP: CĐ ĐTTT 12A,B THỜI GIAN: 90 PHÚT ĐỀ SỐ: 01 NGÀY THI: … / …/ 2014 (Sinh viên sử dụng tờ A4 tóm tắt cơng thức viết tay) Câu 1: (3 điểm) (cos  sin ) , dòng vào 0.1A (RMS2 240r hiệu dụng) hiệu suất 0.75 Hãy xác đònh: a) Cường độ xạ anten b) Công suất xạ anten c) Điện trở anten d) Hệ số hướng tính anten e) Góc khối anten Câu 2: (2 điểm) Một sợi cáp quang có số khúc xạ lõi 1.55 lớp bọc 1.50 Hãy xác đònh: a) Sai lệch khúc xạ lõi lớp bọc b) Khẩu độ số cáp quang c) Góc thu tới hạn d) Góc phản xạ tới hạn Cho biết môi trường không khí Câu 3: (3 điểm) Cho anten có hàm mật độ xạ W (r )  Cho hệ thống xạ anten gồm phần tử đặt dọc trục z, cách dòng phân bố độ lớn dòch pha  Hãy:  a) Tìm hệ số ARFACn hệ thống b) Vẽ đồ thò xạ chuẩn hóa tọa độ xyz chiều c) Tính tỷ số SLL FBR Câu 4: (2 điểm) Một đoạn dây truyền sóng không tổn hao 50 , chiều dài 10,25 kết thúc trở kháng 100  j100 Hãy xác đònh: a) Hệ số phản xạ hệ số sóng đứng điểm cuối b) Trở kháng tương đương nhìn vào đầu đoạn dây ***Hết*** Khoa/Bộ mơn Ngày … tháng …… năm 2014 GV đề Lại Nguyễn Duy ĐÁP ÁN ĐỀ THI Câu 1: (3 điểm) a) Cường độ xạ anten (0.5 điểm) U ( ,  )  (1  sin 2 ), (VA) 240 b) Công suất xạ anten PR  U ( ,  ) sindd  , (W ) 20 c) Điện trở anten P RR  R2  5, () IA R R A  R  6,7 ()  d) Hệ số hướng tính anten 4U ( ,  ) D( ,  )   (1  sin 2 ) PR e) Góc khối anten  Câu 2: (1.0 điểm) (0.5 điểm) (0.5 điểm) (0.5 điểm) 4  2 Dmax (2 điểm) Cho biết môi trường không khí (n0 = 1) a) Sai lệch khúc xạ lõi lớp bọc n n    0,032 n1 (0.5 điểm) b) Khẩu độ số cáp quang (0.5 điểm) NA  n n  0,391 n0 2 c) Góc thu tới hạn (0.5 điểm) i0 max  arcsin NA  0,402rad  23 d) Góc phản xạ tới hạn i1gh  arcsin (0.5 điểm) n2  1,316rad  75,4 n1 Câu 3: (3 điểm) a) Tìm hệ số ARFACn hệ thống ARFAC n ( )  (1.0 điểm) sin 2  ,    cos   sin b) Vẽ đồ thò xạ chuẩn hóa tọa độ xyz chiều (1.0 điểm)   min1  ,    3  max  , ARFAC n ( max )  0,271 c) Tính tỷ số SLL FBR SLL  0,271 (1.0 điểm) FBR   Câu 4: (2 điểm) a) Hệ số phản xạ hệ số sóng đứng điểm cuối Z  Z0 L  L  0,547  j 0,307  0,620,519rad(29,7 ) Z L  Z0  L SWSR   1,6  L b) Trở kháng tương đương nhìn vào đầu đoạn dây (1.0 điểm) i  L e  j 2l  L  0,547  j 0,307, 2l  41  i Zi  Z0  17,3  0,792  12,2  j12,2()  i (1.0 điểm) TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC BỘ MƠN ĐTVT ĐỀ THI HỌC KỲ - LẦN MƠN: ANTEN VÀ TRUYỀN SĨNG LỚP: CĐ ĐTTT 12A,B THỜI GIAN: 90 PHÚT ĐỀ SỐ: 02 NGÀY THI: … / …/ 2014 (Sinh viên sử dụng tờ A4 tóm tắt cơng thức viết tay) Câu 1: (3 điểm) Cho anten có hàm mật độ xạ W (r )  sin  cos4  , dòng đỉnh vào 0.1A 2r hiệu suất 0.8 Hãy xác đònh: a) Cường độ xạ anten b) Công suất xạ anten c) Điện trở tổn hao anten d) Độ lợi anten e) Góc khối anten Câu 2: (2 điểm) Một sợi cáp quang có số khúc xạ lõi 1.60 lớp bọc 1.55 Hãy xác đònh: a) Sai lệch khúc xạ lõi lớp bọc b) Khẩu độ số cáp quang c) Góc thu tới hạn d) Góc phản xạ tới hạn Cho biết môi trường không khí Câu 3: (3 điểm) Cho hệ thống xạ anten gồm phần tử đặt dọc trục x, cách  dòng phân bố độ lớn dòch pha Hãy: a) Tìm hệ số ARFACn hệ thống b) Vẽ đồ thò xạ chuẩn hóa tọa độ xyz chiều c) Tính tỷ số SLL FBR Câu 4: (2 điểm) Một đoạn dây truyền sóng không tổn hao 75 , chiều dài 5 kết thúc trở kháng 25  j 25 Hãy xác đònh: a) Hệ số phản xạ hệ số sóng đứng điểm cuối b) Trở kháng tương đương nhìn vào đầu đoạn dây ***Hết*** Khoa/Bộ mơn Ngày … tháng …… năm 2014 GV đề Lại Nguyễn Duy ĐÁP ÁN ĐỀ THI Câu 1: (3 điểm) a) Cường độ xạ anten (0.5 điểm) U ( ,  )  sin  cos4  , (VA) 240 b) Công suất xạ anten (1.0 điểm) PR  U ( ,  ) sindd  , 200 (W ) c) Điện trở tổn hao anten (0.5 điểm) 2PR  () I A2  RD  RR  0,25 ()  RR  d) Độ lợi anten G( ,  )   e) Góc khối anten Câu 2: 4U ( ,  )  sin  cos4  PR (0.5 điểm) (0.5 điểm) 4   0,4 Dmax (2 điểm) Cho biết môi trường không khí (n0 = 1) a) Sai lệch khúc xạ lõi lớp bọc n n    0,031 n1 (0.5 điểm) b) Khẩu độ số cáp quang (0.5 điểm) NA  n12  n22  0,397 n0 c) Góc thu tới hạn (0.5 điểm) i0 max  arcsin NA  0,408rad  23,4 d) Góc phản xạ tới hạn i1gh  arcsin (0.5 điểm) n2  1,320rad  75,60 n1 Câu 3: (3 điểm) a) Tìm hệ số ARFACn hệ thống ARFAC n ( )  5 ,    cos  sin (1.0 điểm) sin b) Vẽ đồ thò xạ chuẩn hóa tọa độ xyz chiều (1.0 điểm) 2 4  min1  ,   5 3  max1  ,  max   , ARFACn ( max1 )  0,247, ARFAC n ( max )  0,2 c) Tính tỷ số SLL FBR (1.0 điểm) SLL  0,247 FBR  Câu 4: (2 điểm) a) Hệ số phản xạ hệ số sóng đứng điểm cuối Z  Z0 L  L  0,412  j 0,353  0,5422,433rad(139,40 ) Z L  Z0  L SWSR   3,4  L b) Trở kháng tương đương nhìn vào đầu đoạn dây (1.0 điểm) i  L e  j l  L , 2l  20 Zi  Z L  25  j 25, () (1.0 điểm) [...]... chiều c) Tính tỷ số SLL và FBR Câu 4: (2 điểm) Một đoạn dây truyền sóng không tổn hao 75 , chiều dài 5 và kết thúc bằng trở kháng 25  j 25 Hãy xác đònh: a) Hệ số phản xạ và hệ số sóng đứng tại điểm cuối b) Trở kháng tương đương nhìn vào đầu đoạn dây ***Hết*** Khoa/Bộ mơn Ngày … tháng …… năm 2014 GV ra đề Lại Nguyễn Duy ĐÁP ÁN ĐỀ THI Câu 1: (3 điểm) a) Cường độ bức xạ của anten (0.5 điểm) U ( ,... ĐTVT ĐỀ THI HỌC KỲ - LẦN 2 MƠN: ANTEN VÀ TRUYỀN SĨNG LỚP: CĐ ĐTTT 12A,B THỜI GIAN: 90 PHÚT ĐỀ SỐ: 02 NGÀY THI: … / …/ 2014 (Sinh viên chỉ được sử dụng 1 tờ A4 tóm tắt cơng thức viết tay) Câu 1: (3 điểm) Cho anten có hàm mật độ bức xạ W (r )  3 sin 2  cos4  , dòng đỉnh vào 0.1A và 2r 2 hiệu suất 0.8 Hãy xác đònh: a) Cường độ bức xạ của anten b) Công suất bức xạ của anten c) Điện trở tổn hao của anten. .. d) Độ lợi của anten e) Góc khối của anten Câu 2: (2 điểm) Một sợi cáp quang có chỉ số khúc xạ lõi 1.60 và lớp bọc 1.55 Hãy xác đònh: a) Sai lệch khúc xạ giữa lõi và lớp bọc b) Khẩu độ số của cáp quang c) Góc thu ngoài tới hạn d) Góc phản xạ trong tới hạn Cho biết môi trường ngoài là không khí Câu 3: (3 điểm) Cho một hệ thống bức xạ anten gồm 5 phần tử đặt dọc trục x, cách đều nhau  và 2 dòng phân... điểm)   min1  ,  min 2   2 3  max  , ARFAC n ( max )  0,271 4 c) Tính tỷ số SLL và FBR SLL  0,271 (1.0 điểm) FBR   Câu 4: (2 điểm) a) Hệ số phản xạ và hệ số sóng đứng tại điểm cuối Z  Z0 L  L  0,547  j 0,307  0,620,519rad(29,7 0 ) Z L  Z0 1  L SWSR   1,6 1  L b) Trở kháng tương đương nhìn vào đầu đoạn dây (1.0 điểm) i  L e  j 2l  L  0,547  j 0,307, 2l  41 1  i... suất bức xạ của anten (1.0 điểm) PR  U ( ,  ) sindd  1 , 200 (W ) c) Điện trở tổn hao của anten (0.5 điểm) 2PR  1 () I A2 1  RD  RR  0,25 ()  RR  d) Độ lợi của anten G( ,  )   e) Góc khối của anten Câu 2: 4U ( ,  )  8 sin 2  cos4  PR (0.5 điểm) (0.5 điểm) 4   0,4 Dmax (2 điểm) Cho biết môi trường ngoài là không khí (n0 = 1) a) Sai lệch khúc xạ giữa lõi và lớp bọc n n... ,  max 2   , ARFACn ( max1 )  0,247, ARFAC n ( max 2 )  0,2 5 c) Tính tỷ số SLL và FBR (1.0 điểm) SLL  0,247 FBR  1 Câu 4: (2 điểm) a) Hệ số phản xạ và hệ số sóng đứng tại điểm cuối Z  Z0 L  L  0,412  j 0,353  0,5422,433rad(139,40 ) Z L  Z0 1  L SWSR   3,4 1  L b) Trở kháng tương đương nhìn vào đầu đoạn dây (1.0 điểm) i  L e  j 2 l  L , 2l  20 Zi  Z L  25  j 25,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án Anten và Truyền sóng, Đề thi và đáp án Anten và Truyền sóng, Đề thi và đáp án Anten và Truyền sóng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay