Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Nghệ An

210 140 0
  • Loading ...
1/210 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:00

B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN NG THNH CNG TĂNG CƯờNG THU HúT VốN ĐầU TƯ TRựC TIếP NƯớC NGOàI (FDI) VàO TỉNH NGHệ AN LUN N TIN S KINH T H NI 2012 B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN NG THNH CNG TĂNG CƯờNG THU HúT VốN ĐầU TƯ TRựC TIếP NƯớC NGOàI (FDI) VàO TỉNH NGHệ AN Chuyờn ngnh : KINH T TI CHNH NGN HNG Mó s: 62.31.12.01 LUN N TIN S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS NGUYN TH BT H NI 2012 ii MC LC LI CAM OAN i MC LC ii DANH MC CC T VIT TT v DANH MC CC BNG vi DANH MC CC BIU vii M U Chng 1: C S Lí LUN V THU HT VN U T TRC TIP NC NGOI VO A PHNG 10 1.1 TNG QUAN V VN CHO U T PHT TRIN 10 1.1.1 u t v ủu t phỏt trin 10 1.1.2 Ngun cho ủu t phỏt trin 12 1.2 VN U T TRC TIP NC NGOI 16 1.2.1 Khỏi nim v ủc ủim ca FDI 16 1.2.2 Cỏc hỡnh thc ủu t trc tip nc ngoi 19 1.2.3 Nhng tỏc ủng ca FDI ủi vi nn kinh t 23 1.3 THU HT VN U T TRC TIP NC NGOI VO A PHNG 42 1.3.1 Khỏi nim v quan ủim thu hỳt FDI vo phng 42 1.3.2 Chớnh sỏch thu hỳt FDI vo phng 44 1.3.3 C cu thu hỳt FDI vo phng 47 1.4 CC NHN T NH HNG N THU HT VN U T TRC TIP NC NGOI VO A PHNG 50 1.4.1 Nhõn t t mụi trng kinh t v mụ 50 1.4.2 Nhõn t ni ti ca phng tip nhn FDI 54 1.4.3 Nhõn t liờn quan ủn cỏc nh ủu t nc ngoi 57 1.5 KINH NGHIM CA MT S NC CHU V CC TNH, THNH PH TI VIT NAM TRONG THU HT VN U T TRC TIP NC NGOI 61 iii 1.5.1 Kinh nghim ca mt s nc Chõu 61 1.5.2 Kinh nghim ca cỏc tnh, thnh ph ti Vit Nam 67 1.5.3 Bi hc kinh nghim cho tnh Ngh An 74 Kt lun chng 80 Chng 2: THC TRNG THU HT VN U T TRC TIP NC NGOI VO TNH NGH AN 81 2.1 C IM KINH T, X HI TNH NGH AN NH HNG N THU HT VN FDI 81 2.1.1 c ủim t nhiờn 81 2.1.2 Dõn s, giỏo dc v ủo to 81 2.1.3 C s h tng k thut ca tnh Ngh An 82 2.1.4 Kinh t Ngh An 83 2.2 THC TRNG THU HT VN U T TRC TIP NC NGOI VO TNH NGH AN 84 2.2.1 Chớnh sỏch thu hỳt FDI ca tnh Ngh An 84 2.2.2 Tỡnh hỡnh FDI vo tnh Ngh An 89 2.2.3 Hiu qu s dng FDI ti tnh Ngh An 101 2.3 NH GI CHUNG V TèNH HèNH THU HT VN U T TRC TIP NC NGOI VO TNH NGH AN 112 2.3.1 Nhng thnh cụng thu hỳt FDI vo tnh Ngh An 112 2.3.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn 121 Kt lun chng 143 Chng 3: GII PHP TNG CNG THU HT VN U T TRC TIP NC NGOI VO TNH NGH AN 144 3.1 C HI, THCH THC V NH HNG THU HT VN U T NC NGOI VO TNH NGH AN 144 3.1.1 Bi cnh kinh t th gii 144 3.1.2 Xu hng ca dũng FDI trờn ton cu 145 3.1.3 C hi v thỏch thc ủi vi Ngh An thu hỳt FDI 146 iv 3.1.4 nh hng thu hỳt FDI vo tnh Ngh An 152 3.2 GII PHP TNG CNG THU HT VN U T TRC TIP NC NGOI VO TNH NGH AN 157 3.2.1 Tng cng ủu t phỏt trin c s h tng k thut to s hp dn cỏc nh ủu t nc ngoi 157 3.2.2 Thỳc ủy hot ủng xỳc tin thu hỳt FDI 160 3.2.3 Nõng cao cht lng cụng tỏc quy hoch 162 3.3.4 Phỏt trin cụng nghip h tr 163 3.2.5 Ci cỏch th tc hnh chớnh 165 3.2.6 u t phỏt trin ngun nhõn lc 166 3.2.7 y mnh cụng tỏc kim tra, tra, thc hin cỏc bin phỏp chng chuyn giỏ 168 3.2.8 Cn thc hin vic ủỏnh giỏ hiu qu s dng FDI ti phng bng cỏc mụ hỡnh kinh t lng 170 3.3 KIN NGH 175 3.3.1 i vi Quc Hi 175 3.3.2 i vi Chớnh Ph v cỏc B ngnh cú liờn quan 176 Kt lun chng 179 KT LUN 180 DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI 182 DANH MC TI LIU THAM KHO 183 v DANH MC CC T VIT TT Kí HIU FDI BCC BOT BTO BT PPP ODA MNCs TNCs R&D OECD WTO UNCTAD IMF WB VTH VK KCN, KKT, KCX ICOR UBND VCCI PCI TTN VA NV TTN NSNN USD VND ASEAN AFTA EU NI DUNG u t trc tip nc ngoi Hp ủng hp tỏc kinh doanh Hp ủng xõy dng-kinh doanh v chuyn giao Hp ủng xõy dng-chuyn giao v kinh doanh Hp ủng xõy dng v chuyn giao Hp tỏc cụng t H tr phỏt trin chớnh thc Cỏc cụng ty quc gia Cỏc cụng ty xuyờn quc gia Nghiờn cu v trin khai T chc hp tỏc v phỏt trin kinh t T chc thng mi th gii Din ủn Thng mi v Phỏt trin ca Liờn hip quc Qu tin t quc t Ngõn hng th gii Vn thc hin Vn ủng ký Khu cụng nghip, Khu kinh t, Khu ch xut H s s dng U ban nhõn dõn Phũng thng mi v cụng nghip Vit Nam Ch s nng lc cnh tranh cp tnh u t nc Giỏ tr gia tng Vn thc hin u t nc Ngõn sỏch nh nc ng ủụ la M ng tin Vit Nam Hip hi cỏc Quc gia ụng Nam Khu vc Mu dch T ASEAN Liờn minh chõu u vi DANH MC CC BNG Bng 2.1: Tc ủ tng trng v c cu kinh t ca Ngh An giai ủon 2006 - 2010 83 Bng 2.2: Kinh phớ h tr ủi vi cỏc d ỏn ủu t xõy dng kinh doanh kt cu h tng KCN 86 Bng 2.3: S d ỏn, VK, VTH ca c nc v Ngh An t 1988 - 2000 90 Bng 2.4: S d ỏn, VK, VTH ca c nc v Ngh An t 2001 - 2005 92 Bng 2.5: S d ỏn, VK, VTH ca tnh Ngh An v Vit Nam giai ủon 2006 - 2010 93 Bng 2.6: Vn FDI ca Ngh An v c nc giai ủon 2006 - 2010 95 Bng 2.7: Thu hỳt FDI vo Ngh An theo hỡnh thc ủu t 95 Bng 2.8: Tỡnh hỡnh thu hỳt FDI theo ủim ủu t t 1992 - 2010 97 Bng 2.9: Thu hỳt FDI phõn theo gii hnh chớnh tnh Ngh An 98 Bng 2.10: Thu hỳt FDI theo lnh vc ủu t t 1992 2010 99 Bng 2.11: Thu hỳt FDI theo ủi tỏc ủu t 100 Bng 2.12: H s ICOR khu vc FDI ca tnh Ngh An v c nc 102 Bng 2.13: Nng sut lao ủng khu vc FDI, TTN tnh Ngh An 103 Bng 2.14: úng gúp ca khu vc FDI theo giỏ thc t GDP Ngh An giai ủon 2000 - 2010 104 Bng 2.15: Kim ngch xut khu khu vc FDI v ca c tnh Ngh An giai ủon 2000 - 2010 107 Bng 2.16: Thu ngõn sỏch khu vc FDI v c tnh Ngh An giai ủon 2000 - 2010 108 Bng 2.17: S lao ủng khu vc FDI v c tnh Ngh An giai ủon 2000-2010 110 Bng 2.18: Kt qu xp hng PCI ca tnh Ngh An t 2005 - 2010 128 Bng 2.19: Bng s liu theo tng ch s PCI tnh Ngh An nm 2010 129 Bng 3.1: VA, NV, LD khu vc FDI ca tnh Ngh An giai ủon 2000 - 2010 171 Bng 3.2: Tng hp kt qu hi quy mi quan h gia ngun vn, lao ủng v thi gian vi VA ca khu vc FDI t mụ hỡnh (1) ủn (7) 172 Bng 3.3: Bng kt qu c lng mụ hỡnh (1) 173 Bng 3.4: Giỏ tr thc t v giỏ tr lý thuyt ca VA khu vc FDI 174 vii DANH MC CC BIU Biu 2.1: VK, VTH ca tnh Ngh An giai ủon 2001 2005 92 Biu 2.2: VK, VTH trờn d ỏn theo hỡnh thc ti Ngh An 96 Biu 2.3: H s ICOR khu vc FDI, tnh Ngh An v c nc 101 Biu 2.4: Nng sut lao ủng ca cỏc khu vc kinh t ti Ngh An 103 Biu 2.5: Tc ủ tng ca VA khu vc FDI v GDP tnh Ngh An giai ủon 2001 - 2010 105 Biu 2.6: T trng xut khu khu vc FDI tng xut khu ti Ngh An giai ủon 2000 - 2010 106 Biu 2.7: T l thu FDI trờn thc hin 109 Biu 2.8: Vn thc hin bỡnh quõn lao ủng ti tnh Ngh An giai ủon 2000 - 2010 111 Biu 2.9: T trng FDI thc hin tng ủu t ton xó hi giai ủon 2000 - 2010 112 Biu 2.10: Ch s PCI cỏc tnh duyờn hi Trung nm 2010 128 Biu 2.11: Biu s liu theo tng ch s PCI tnh Ngh An nm 2010 129 M U Tớnh cp thit ca ủ ti i vi nhng nc ủang phỏt trin v tớch ly ni b nn kinh t cũn thp nh Vit Nam thỡ cn phi thu hỳt t bờn ngoi cho ủu t phỏt trin, ủú vic thu hỳt FDI l mt tt yu khỏch quan õy ủc coi l cỳ huých nhm giỳp ủt nc thoỏt cỏi vũng lun qun v kinh t Thc t cho thy, thi gian va qua FDI ủó v ủang l mt kờnh b sung rt quan trng cho nn kinh t, ủỏp ng nhu cu ủu t phỏt trin v tng trng kinh t Nhng thnh tu ủt ủc vic thu hỳt ngun FDI thi gian qua ủó to cho ủt nc nhiu ngnh cụng nghip mi v tng cng nng lc cho cỏc ngnh cụng nghip nh du khớ, húa cht, lp rỏp ụ tụ, cụng ngh thụng tinBờn cnh ủú, ngun FDI cng gúp phn hỡnh thnh v phỏt trin h thng cỏc khu cụng nghip, khu ch xut v ủc bit gn ủõy l khu cụng ngh cao Ngh An v trớ trung tõm ca vựng Bc Trung B nhng l mt tnh nghốo, kinh t chm phỏt trin Vic thu hỳt t bờn ngoi ủ thỳc ủy kinh t phỏt trin cũn thp, ủc bit l t ngun FDI Trong ủú, vi mc tiờu tng trng v phỏt trin kinh t giai ủon ti, tnh Ngh An cn phi huy ủng mt lng ln t bờn ngoi Mc dự ủó ban hnh v thc hin nhiu chớnh sỏch, bin phỏp ủ thu hỳt FDI nhng cũn nhiu hn ch cn ủc quan tõm gii quyt c bit l vic to c ch nhm thu hỳt, qun lý v s dng hiu qu ngun ny Xut phỏt t thc tin ủú, tỏc gi ủó chn ủ ti "Tng cng thu hỳt ủu t trc tip nc ngoi vo tnh Ngh An" vi mong mun nghiờn cu v phõn tớch thc trng thu hỳt FDI thi gian qua, t ủú ủ xut cỏc gii phỏp nhm tng cng thu hỳt FDI thi gian ti, gúp phn thc hin cỏc mc tiờu phỏt trin kinh t ca tnh Ngh An 2 i tng v phm vi nghiờn cu - Thu hỳt FDI vo phng - Ni dung: tng cng thu hỳt FDI vo phng - Thi gian: t nm 1988 ủn 2010, nghiờn cu hiu qu s dng FDI t nm 2000 ủn 2010 - Khụng gian: trờn bn tnh Ngh An - Tng cng thu hỳt FDI trờn c hai gúc ủ l tng cng v mt quy mụ v tng cng v hiu qu s dng Mc tiờu nghiờn cu - H thng húa v lm rừ cỏc ủ v lý lun cú tớnh khoa hc ủi vi hot ủng thu hỳt FDI vo phng - ỏnh giỏ thc trng FDI ti tnh Ngh An - Xõy dng v kim ủnh mụ hỡnh phn ỏnh hiu qu s dng FDI ti tnh Ngh An - xut cỏc gii phỏp c th nhm tng cng thu hỳt FDI vo tnh Ngh An thi gian sp ti Tng quan v tỡnh hỡnh nghiờn cu Lnh vc FDI ủó v ủang ủc nhiu tỏc gi nghiờn cu lm rừ th hin cỏc ủ ti lun vn, lun ỏn, cỏc hi tho khoa hc Cú th k cỏc cụng trỡnh ủó nghiờn cu gn ủõy nht ủú l: Lun ỏn Tin s: - Cỏc gii phỏp ti chớnh nhm tng cng thu hỳt v qun lý FDI ti Vit Nam ca NCS Lờ Cụng Ton nm 2001 [45] Trong lun ỏn ny tỏc gi ủó h thng cỏc lý lun v vai trũ ca cỏc gii phỏp ti chớnh qun lý v thu hỳt FDI, kinh nghim ca mt s nc chõu vic s dng cỏc cụng c ti chớnh ủ thu hỳt FDI, ủỏnh giỏ thc trng s dng cỏc gii phỏp ti chớnh thu hỳt v qun lý FDI Vit Nam giai ủon 1998 2000 ủó ủ cỏc gii phỏp c th v tin t, chi ngõn sỏch, thu v cng 188 56 U ban nhõn dõn tnh Ngh An (2010), Cỏc chớnh sỏch u ủói v h tr ủu t trờn bn tnh Ngh An nm 2010 57 H Thanh Vit (2007), Thu hỳt v s dng ủu t trc tip nc ngoi trờn bn duyờn hi trung, lun ỏn Tin s kinh t, Trng i hc Kinh t quc dõn, H Ni 58 Vin khoa hc ti chớnh (2008), Thc trng v gii phỏp nõng cao hiu qu ủu t t ngõn sỏch nh nc, K yu hi tho * Ting Anh 59 Alfaro L et al (2003), FDI and economic growth: the role of local Financial market 60 Faramarz Akami (2008), Foreign Direct Investment in Developing countries: Impact on Distribution and Employment 61 Hansen H and Rand J (2004) On the casual link between FDI and growth in developing countries 62 Mac Dougal, D.G.A(1960), Benefits anh Cost of private Investments from abroad: A theorical Approach, Economic Record 63 Mottable, Dhaka (2007), Determinants of foreign direct invesment and its impact on economic growth in developing countries 64 Ray P.K (2005), FDI and industrial organization in developing countries:The challenge of globalization in India 65 Rogoff K and Rienhart C (2003), FDI to Africa: The role of price and stability and currency instabily, Working paper International Monetary Fund 66 Sapnahooda (2011), A study of FDI and Economy 67 Shriprasash, Shalini Sharma and Farajikasidi (2008), Input output modeling of impact of FDI on Indian Economic Growth 68 UNCTAD (1999), World Investment Report, New York and Geneva 189 69 United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report (2000), Cross-border Mergers and Acquisition and Development 70 United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report (2002), Transnational Corporations and Export Competitiveness * Trang thụng tin ủin t 71 www ven.vn 72 www danang.gov.vn 73 www dntdanang.vn 74 www baodanang.vn 75 www vinacorp.vn 76 www binhduong.gov.vn 77 www baodongnai.org.vn 78 www baonghean.vn 79 www nghean.vn/wps/portal/sokehoachdautu 80 www baohungyen.vn 81 www.baomoi.com 82 www.nhandan.com.vn PH LC (Cỏc mụ hỡnh ủỏnh giỏ tỏc ủng ca FDI (NV), lao ủng (LD) v thi gian (T) lờn VA ca khu vc FDI ti tnh Ngh An) Mụ hỡnh (1) Estimation Command: ===================== LS VA C NV LD T Estimation Equation: ===================== VA = C(1) + C(2)*NV + C(3)*LD + C(4)*T Substituted Coefficients: ===================== VA = -31088.36386 + 0.4718324027*NV + 34.75334913*LD + 37229.95691*T Dependent Variable: VA Method: Least Squares Date: 10/31/11 Time: 20:00 Sample: 2000 2010 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NV LD T -31088.36 0.471832 34.75335 37229.96 14491.59 0.092357 18.14964 2574.707 -2.145270 5.108787 1.914823 14.45988 0.0691 0.0014 0.0971 0.0000 0.993738 0.991054 13645.29 1.30E+09 -117.8551 2.541083 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 271893.6 144264.1 22.15546 22.30015 370.2557 0.000000 Ta cú bng kt qu c lng nh sau: Cỏc bin ủc lp C NV LD T H s c lng cho j -31088.36 0.471832 34.75335 37229.96 Sai s tiờu chun t-Statistic Prob 14491.59 0.092357 18.14964 2574.707 -2.145270 5.108787 1.914823 14.45988 0.0691 0.0014 0.0971 0.0000 Mụ hỡnh (2) Estimation Command: ===================== LS VA NV LD T Estimation Equation: ===================== VA = C(1)*NV + C(2)*LD + C(3)*T Substituted Coefficients: ===================== VA = 0.3504720467*NV + 7.838860102*LD + 39238.95398*T Dependent Variable: VA Method: Least Squares Date: 10/31/11 Time: 20:26 Sample: 2000 2010 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NV LD T 0.350472 7.838860 39238.95 0.087916 15.79426 2888.278 3.986431 0.496311 13.58559 0.0040 0.6330 0.0000 0.989620 0.987025 16432.65 2.16E+09 -120.6341 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 271893.6 144264.1 22.47893 22.58745 1.377530 Mụ hỡnh (3) Estimation Command: ===================== LS VA (NV^2) LD T Estimation Equation: ===================== VA = C(1)*(NV^2) + C(2)*LD + C(3)*T Substituted Coefficients: ===================== VA = 2.029905002e-06*(NV^2) + 18.316418*LD + 38698.52602*T Dependent Variable: VA Method: Least Squares Date: 10/31/11 Time: 20:41 Sample: 2000 2010 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NV^2 LD T 2.03E-06 18.31642 38698.53 4.06E-07 13.37426 2475.295 5.002163 1.369528 15.63390 0.0010 0.2080 0.0000 0.992490 0.990613 13977.55 1.56E+09 -118.8541 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 271893.6 144264.1 22.15529 22.26381 2.295259 Mụ hỡnh (4) Estimation Command: ===================== LS VA NV (LD^2) T Estimation Equation: ===================== VA = C(1)*NV + C(2)*(LD^2) + C(3)*T Substituted Coefficients: ===================== VA = 0.3844165863*NV + 0.009106446988*(LD^2) + 37999.07468*T Dependent Variable: VA Method: Least Squares Date: 10/31/11 Time: 20:42 Sample: 2000 2010 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NV LD^2 T 0.384417 0.009106 37999.07 0.085925 0.007876 2492.227 4.473859 1.156203 15.24703 0.0021 0.2810 0.0000 0.990833 0.988541 15443.25 1.91E+09 -119.9510 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 271893.6 144264.1 22.35473 22.46325 1.538354 Mụ hỡnh (5) Estimation Command: ===================== LS VA NV NV^2 LD T Estimation Equation: ===================== VA = C(1)*NV + C(2)*(NV^2) + C(3)*LD + C(4)*T Substituted Coefficients: ===================== VA = -0.01661507846*NV + 2.114832016e-06*(NV^2) + 18.79296438*LD + 38692.75309*T Dependent Variable: VA Method: Least Squares Date: 10/31/11 Time: 20:43 Sample: 2000 2010 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NV NV^2 LD T -0.016615 2.11E-06 18.79296 38692.75 0.237981 1.29E-06 15.83892 2646.573 -0.069817 1.637601 1.186505 14.61994 0.9463 0.1455 0.2741 0.0000 0.992495 0.989279 14937.43 1.56E+09 -118.8503 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 271893.6 144264.1 22.33642 22.48111 2.326789 Mụ hỡnh (6) Estimation Command: ===================== LS VA NV LD LD^2 T Estimation Equation: ===================== VA = C(1)*NV + C(2)*LD + C(3)*(LD^2) + C(4)*T Substituted Coefficients: ===================== VA = 0.430128033*NV - 22.45136759*LD + 0.01912058545*(LD^2) + 38904.51525*T Dependent Variable: VA Method: Least Squares Date: 10/31/11 Time: 20:47 Sample: 2000 2010 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NV LD LD^2 T 0.430128 -22.45137 0.019121 38904.52 0.104828 28.03910 0.014878 2789.548 4.103179 -0.800716 1.285146 13.94653 0.0046 0.4496 0.2396 0.0000 0.991602 0.988002 15801.72 1.75E+09 -119.4690 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 271893.6 144264.1 22.44891 22.59360 1.894043 PH LC Li hng dn phng cỏn b lónh ủo thc hin cụng tỏc xỳc tin thu hỳt FDI vo tnh Ngh An gúp phn vo hon thnh ủ ti tng cng thu hỳt ủu t trc tip nc ngoi vo tnh Ngh An rt mong ủc s cng tỏc, giỳp ủ t phớa ụng/b Mi thụng tin chỳng tụi nhn ủc ch nhm mc ủớch tham kho, hon thin ủ ti nghiờn cu Theo ụng/b hot ủng xỳc tin thu hỳt FDI vo tnh Ngh An cú nhng khú khn gỡ? (cú th la chn nhiu phng ỏn) a Kinh phớ xỳc tin c Tip cn ủi tỏc e Thiu nhõn lc b Ngoi ng d Thiu kinh nghim f Khú khn khỏc Xin lit kờ cỏc khú khn khỏc (nu cú) ễng/b ủỏnh giỏ th no v hiu qu cỏc cụng c ủó ủc s dng ủ xỳc tin thu hỳt cỏc nh ủu t nc ngoi vo tnh Ngh An? ễng/b ủỏnh nh th no v li th v tr ngi ca tnh Ngh An hot ủng thu hỳt cỏc nh ủu t nc ngoi v cỏc mt: a V trớ lý b iu kin t nhiờn c C s h tng d Li th v tr ngi khỏc ễng/b cho bit s lng lao ủng ủó ủỏp ng nh th no ủi vi vic thu hỳt nh ủu t nc ngoi? a Trỡnh ủ hc Khụng tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt b Trỡnh ủ chuyờn mụn k thut Khụng tt c Cỏn b qun lý Khụng tt ễng/b cho cht lng ngun nhõn lc ủó ủỏp ng nh th no ủi vi thu hỳt nh ủu t nc ngoi? a Trỡnh ủ hc Khụng tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt Khỏ Tt Rt tt Khỏ Tt Rt tt b Trỡnh ủ chuyờn mụn k thut Khụng tt Bỡnh thng c Trỡnh ủ cỏn b qun lý Khụng tt Bỡnh thng Theo ụng/b s phỏt trin cỏc ngnh kinh t phng thi gian va qua ủó ủỏp ng nh th no ủi vi vic thu hỳt FDI Theo ụng/b cú ủỏnh giỏ gỡ v quy mụ cỏc d ỏn ủó thu hỳt FDI vo tnh Ngh An thi gian qua v nh: a S lng cỏc d ỏn b i tỏc ủu t c Quy mụ cỏc d ỏn Theo ụng/b c cu FDI hin cú ủiu gỡ bt cp v cỏc mt nh: a i tỏc ủu t nc ngoi b Lnh vc ủu t c a bn ủu t d Phng thc ủu t ễng/b cú nhn xột gỡ v mc ủ ủúng gúp ca FDI ủi vi kinh t tnh Ngh An v cỏc mt nh: a i vi ngõn sỏch b i vi vic lm c i vi hot ủng xut khu d i vi cỏc lnh vc khỏc 10 ễng/b ủỏnh giỏ th no v nhng tỏc ủng tiờu cc m cỏc d ỏn FDI thc hin ti tnh Ngh An thi gian qua 11 Theo ụng/b nhng nhõn t no nh hng ủn vic thu hỳt FDI vo Ngh An? (cho ủim tng theo mc ủ nh hng tng dn) Nhõn t im 10 V trớ lý Chớnh sỏch u ủói iu kin t nhiờn C s h tng Hot ủng xỳc tin Ngun nhõn lc Nhõn t khỏc 12 Theo ụng/b thi gian ti nờn trung u tiờn thu hỳt FDI vo lnh vc no l phự hp nht cho tnh Ngh An (sp xp theo u tiờn gim dn) a Cụng nghip b Nụng nghip c Dch v 13.Theo ụng/b thi gian ti nờn trung u tiờn thu hỳt FDI vo ủi tỏc no l cú li nht cho tnh Ngh An (sp xp theo u tiờn gim dn) a Cỏc nc EU b Cỏc nc Chõu c Chõu M d í kin khỏc Xin lit kờ cỏc ý kin khỏc (nu cú) 14.Theo ụng/b thi gian ti nờn trung u tiờn thu hỳt FDI theo hỡnh thc no l phự hp nht ti tnh Ngh An (sp xp theo u tiờn gim dn) a 100% b Liờn doanh c Hp ủng hp tỏc liờn doanh d í kin khỏc Xin lit kờ cỏc ý kin khỏc (nu cú) 15 Theo ụng/b chớnh sỏch u ủói thu hỳt hin ti tnh Ngh An cn cú s ủiu chnh nh th no? 16 Theo ụng/b cn cú nhng gii phỏp gỡ ủ tng cng thu hỳt cỏc nh ủu t nc ngoi vo Ngh An? (sp xp theo mc ủ quan trng gim dn) a u t phỏt trin c s h tng b y mnh cỏc bin phỏp xỳc tin c Phỏt trin ngun nhõn lc d Ci cỏch th tc hnh chớnh e í kin khỏc Xin lit kờ cỏc ý kin khỏc (nu cú) 17 Theo ụng/b thỡ cn cú kin ngh gỡ ủi vi cỏc c quan nh nc nhm tng cng thu hỳt FDI vo Ngh An thi gian ti a Quc hi b Chớnh ph, cỏc b ngnh d UBND tnh e Kin ngh khỏc Xin lit kờ cỏc kin ngh khỏc (nu cú) PH LC Li hng dn phng cỏc nh ủu t nc ngoi ủu t ti tnh Ngh An gúp phn vo hon thnh ủ ti tng cng thu hỳt ủu t trc tip nc ngoi vo tnh Ngh An xin ụng/b vui lũng cho bit mt s thụng tin phiu kho sỏt ny Mi thụng tin chỳng tụi nhn ủc ch nhm mc ủớch tham kho, hon thin ủ ti nghiờn cu Do vy, chỳng tụi rt mong ủc s cng tỏc t phớa ụng/b A Thụng tin cỏ nhõn Xin ụng/b vui lũng cho bit ụng/b ủn t quc gia no? Hỡnh thc ụng/b ủu t ti tnh Ngh An 100% Vn Liờn doanh BCC BOT BTO BT Xin ụng/b vui lũng cho bit ụng/b ủu t vo lnh vc gỡ? Cụng nghip Nụng nghip dch v B Ni dung Ti ụng/b bit ủn ủu t ti tnh Ngh An? a Theo chng trỡnh xỳc tin ủu t ca tnh Ngh An b T tỡm ủn ủu t c Qua gii thiu ca nh ủu t khỏc d Qua cỏc ngun thụng tin khỏc Xin lit kờ qua cỏc ngun thụng tin khỏc (nu cú) ễng/b ủỏnh giỏ th no v tim nng phỏt trin th trng ti tnh Ngh An Rt thp Thp Bỡnh thng Cao Rt cao ễng/b ủỏnh giỏ th no v tim nng phỏt trin cỏc ngnh kinh t ti tnh Ngh An Rt thp Thp Bỡnh thng Cao Rt cao ễng/b ủỏnh giỏ th no v thỏi ủ ca tnh Ngh An ủi vi cỏc nh ủu t nc ngoi Rt khụng thun li Thun li Khụng thun li Bỡnh thng Rt thun li ễng/b ủỏnh giỏ th no v mc ủ can thip kinh t ca tnh Ngh An Rt thp Thp Bỡnh thng Cao Rt cao ễng/b ủỏnh giỏ nh th no v ri ro ủu t ti Ngh An Rt Yu t thp Thp Bỡnh thng Cao Rt cao Tớnh n ủnh chớnh tr Tớnh n ủnh kinh t Tớnh n ủnh xó hi Ri ro hot ủng kinh doanh ễng/b cho bit giỏ c, s lng v cht lng lao ủng ti tnh Ngh An cú sc hp dn nh th no? Rt Yu t thp Bỡnh Thp Cao thng Rt cao Giỏ c S lng Cht lng ễng/b ủỏnh giỏ nh th no v c s h tng k thut ủ thu hỳt FDI vo tnh Ngh An - Giao thụng ủng st Khụng tt Bỡnh thng - Giao thụng ủng b Khỏ Tt Rt tt Khụng tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt - ng bin Khụng tt - ng hng khụng Khụng tt - H thng ủin Khụng tt - H thng nc Khụng tt - Thụng tin vin thụng Khụng tt ễng/b ủỏnh giỏ nh th no v c s h tng khu kinh t ti tnh Ngh An Khụng tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt 10 ễng/b ủỏnh giỏ nh th no v c s h tng khu cụng nghip ti tnh Ngh An Khụng tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt 11 ễng/b ủỏnh giỏ th no v cỏc dch v h tr sau cp phộp cho cỏc nh ủu t ti cỏc khu cụng nghip Khụng tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt 12 ễng/b ủỏnh giỏ th no v cỏc dch v h tr sau cp phộp cho cỏc nh ủu t ti cỏc khu kinh t Khụng tt Bỡnh thng Khỏ Tt Rt tt 13 ễng/b ủỏnh giỏ nh th no v chớnh sỏch u ủói, thu hỳt ủu t ti tnh Ngh An Khụng hp dn Bỡnh thng Hp dn Rt hp dn 14 Mc ủ cam kt gn bú ca ụng/b ủu t ti Ngh An Rt thp Thp Bỡnh thng Cao Rt cao 15 ễng/b cú nhiu kh nng s tip tc m rng ủu t ti Ngh An khụng Rt thp Thp Bỡnh thng Cao Rt cao 16 ễng/b gp khú khn gỡ ủu t vo tnh Ngh An 17 Xin ụng/b cho bit nhn xột ủ tng cng thu hỳt cỏc nh ủu t nc ngoi vo tnh Ngh An thỡ nhng gii phỏp sau ủõy quan trng nh th no? (theo mc ủ cng quan trng mc ủ ủim cng cao) Nhõn t u t phỏt trin c s h tng y mnh cụng tỏc xỳc tin Hon thin quy hoch Phỏt trin cụng nghip h tr Ci cỏch th tc hnh chớnh Phỏt trin ngun nhõn lc Gii phỏp khỏc im 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Nghệ An, Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Nghệ An, Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay