Quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

200 145 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:54

Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân đỗ hồng nhung quản trị dòng tiền doanh nghiệp chế biến thực phẩm việt nam LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế Hà Nội - 2014 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân đỗ hồng nhung quản trị dòng tiền doanh nghiệp chế biến thực phẩm việt nam Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 62340201 LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế Ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts vũ hào Hà Nội - 2014 iii MC LC LI CAM OAN i LI CM N ii DANH MC CH VIT TT v DANH MC S , BIU , HèNH vii M U CHNG 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU V PHNG PHP NGHIấN CU 1.1 Tng quan nghiờn cu 1.1.1 Cụng trỡnh nghiờn cu ngoi nc 1.1.2 Cụng trỡnh nghiờn cu nc 12 1.1.3 ỏnh giỏ tng quan v cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan v khong trng nghiờn cu 14 1.2 Cõu hi nghiờn cu 17 1.3 Phng phỏp nghiờn cu 17 1.3.1 Cỏch tip cn 17 1.3.2 Bin nghiờn cu 19 1.3.3 Phng phỏp thu thp thụng tin 20 1.3.4 Kớch thc mu nghiờn cu 21 1.3.5 Phng phỏp tng hp v x lý s liu 22 KT LUN CHNG 24 CHNG 2: NHNG VN Lí LUN C BN V QUN TR DềNG TIN CA DOANH NGHIP 25 2.1 Tng quan v dũng tin ca doanh nghip 25 2.1.1 Khỏi quỏt chung v doanh nghip 25 2.1.2 Dũng tin ca doanh nghip 28 2.2 Qun tr dũng tin ca doanh nghip 32 2.2.1 Khỏi nim qun tr dũng tin ca doanh nghip 32 2.2.2 Ni dung qun tr dũng tin ca doanh nghip 36 iv 2.2.3 Ch tiờu ỏnh giỏ qun tr dũng tin ca doanh nghip 69 2.3 Nhõn t nh hng ti qun tr dũng tin ca doanh nghip 70 2.3.1 Nhõn t ch quan 70 2.3.2 Nhõn t khỏch quan 78 KT LUN CHNG 84 CHNG 3: THC TRNG QUN TR DềNG TIN CA DOANH NGHIP CH BIN THC PHM NIấM YT TRấN TTCK VIT NAM 85 3.1 c trng ca doanh nghip ch bin thc phm nh hng ti qun tr dũng tin 85 3.1.1 c im phõn loi ngnh 85 3.1.2 Quy mụ ca doanh nghip 87 3.1.3 Kt qu kinh doanh 89 3.1.4 Kh nng cõn i 91 3.1.5 C cu ti sn 92 3.2 Thc trng qun tr dũng tin ca DN CBTPNY trờn TTCK Vit Nam 93 3.2.1 Thc trng qun tr dũng tin vo ca doanh nghip CBTPNY 94 3.2.2 Thc trng qun tr dũng tin ca doanh nghip CBTPNY 102 3.2.3 Thc trng lp k hoch dũng tin v xõy dng ngõn qu ti u 107 3.3 ỏnh giỏ thc trng qun tr dũng tin ca doanh nghip ch bin thc phm niờm yt 115 3.3.1 Kt qu t c 116 3.3.2 Hn ch v nguyờn nhõn 117 KT LUN CHNG 134 CHNG 4: GII PHP TNG CNG QUN TR DềNG TIN CA CC DOANH NGHIP CH BIN THC PHM NIấM YT TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 135 4.1 Nhúm gii phỏp trc tip 135 4.1.1 D bỏo dũng tin 135 4.1.2 Thit lp iu kin tin xõy dng ngõn qu ti u 143 v 4.1.3 Tng cng qun tr cụng n 149 4.2 Nhúm gii phỏp b tr 154 4.2.1 Phỏt trin ngun nhõn lc 154 4.2.2 Xõy dng k hoch sn xut kinh doanh phự hp 157 4.2.3 Xõy dng chớnh sỏch bỏn hng linh hot v tng cng hot ng Marketing 159 4.2.4 S dng a dng cỏc sn phm dch v ca NHTM 161 4.2.5 Mt s gii phỏp khỏc 162 4.3 Khuyn ngh 163 4.3.1 Khuyn ngh vi Chớnh ph 163 4.3.2 Khuyn ngh vi B Ti chớnh 166 4.3.3 Khuyn ngh vi Ngõn hng Nh nc 167 4.3.4 Khuyn ngh vi cỏc NHTM 169 KT LUN CHNG 170 KT LUN 171 DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI Cể LIấN QUAN TI LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC vi DANH MC CH VIT TT CPI Ch s giỏ tiờu dựng CTCP Cụng ty c phn CTCK Cụng ty chng khoỏn DN CBTPNY Doanh nghip ch bin thc phm niờm yt DT Doanh thu GDP Tng sn phm quc ni HTK Hng tn kho KNTTNH Kh nng toỏn ngn hn NHTM Ngõn hng thng mi 10 NVL Nguyờn vt liu 11 SX Sn xut 12 TSL Ti sn lu ng 13 TSC Ti sn c nh 14 TTCK Th trng chng khoỏn 15 TV Tng 16 TTS Tng ti sn 17 TNHH Trỏch nhim hu hn vii DANH MC S , BIU , HèNH S : S 1.1 S 2.1 S 2.2 S 2.3 S 2.4 S 2.5 S 2.6 S 2.7 S 2.8 S 2.9 S 2.10 S 4.1 Mụ hỡnh nghiờn cu 18 Hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip 28 Luõn chuyn tin doanh nghip 33 Quy trỡnh qun tr dũng tin 34 Quy trỡnh lp k hoch dũng tin 40 Luõn chuyn tin xõy dng ngõn qu ti u 56 Chu k luõn chuyn ca tin 73 Giai on chi tin 73 Giai on thu tin 74 Cu trỳc ca th trng ti chớnh 82 Dũng tin doanh nghip thu c thụng qua kờnh ti chớnh trc tip 82 H thng qun tr tin mt ca doanh nghip 163 BNG: Bng 1.1 Bng 2.1 Bng 2.2 Bng 2.3 Bng 2.4 Bng 3.1 Phng phỏp thu thp, phõn tớch v x lý thụng tin 23 Ni dung qun tr dũng tin ca doanh nghip 35 D bỏo dũng tin trung bỡnh ngy 48 D bỏo dũng tin trung bỡnh 10 ngy 48 Bng d bỏo dũng tin theo cp s nhõn 49 S doanh nghip ch bin thc phm niờm yt tớnh ti 31/5/2013 85 Bng 3.2 Thi gian hot ng ca cỏc DN CBTPNY tớnh ti 31/5/2013 86 Bng 3.3 Phõn loi cỏc DN CBTPNY theo tiờu phõn loi ca ICB 87 Bng 3.4 Phõn loi DN CBTPNY theo quy mụ 88 Bng 3.5 Ch tiờu phn ỏnh kh nng sinh li ca cỏc DN CBTPNY 90 Bng 3.6 Ch tiờu phn ỏnh kh nng cõn i ca cỏc DN CBTPNY 91 Bng 3.7 C cu ti sn ca cỏc DN CBTPNY 92 Bng 3.8 K thu tin bỡnh quõn ca 15 doanh nghip thc hin kho sỏt 95 Bng 3.9 T trng hng tn kho/TTS ca 15 DN CBTPNY kho sỏt 100 Bng 3.10 Mi quan h gia k luõn chuyn HTK v kh nng Bng 3.11 toỏn ca 101 T trng phi tr/tng ca 15 DN CBTPNY 103 Bng 3.12 K tr tin bỡnh quõn ca 15 DN CBTPNY 104 viii Bng 3.13 Bng 3.14 Bng 3.15 Bng 3.16 Bng 4.1 Bng 4.2 Bng 4.3 Bng 4.4 TH: th 2.1 th 2.2 th 2.3 th 2.4 th 2.5 th 2.6 th 3.1 th 3.2 th 3.3 th 3.4 th 3.5 S lng DN theo t trng tin /d tr tin ca DN ti ngy 31/12/2012 111 T s ti chớnh phn ỏnh qun tr dũng tin ca DN CBTPNY 116 Phi tr - Phi thu ca ICF giai on 2007 - 2012 119 Lói vay ca 15 DN CBTPNY kho sỏt giai on 2007 - 2012 121 Kt qu kim nh (4.2) theo phng phỏp Random effect 139 Kt qu kim nh nhõn t tỏc ng ngu nhiờn ca mụ hỡnh 140 Kt qu kim nh (4.2) theo phng phỏp Fixed effects 140 Kt qu kim nh v c lng h s ca phng trỡnh (4.2) 142 Chi phớ d tr tin 60 D tr tin ri rc theo Mụ hỡnh Baumol 61 Mụ hỡnh qun tr tin Baumol 61 Mụ hỡnh qun tr tin Miller - Orr 64 Yu t v ca nhu cu tin ca doanh nghip 66 Mụ hỡnh qun tr dũng tin Stone 68 Mi quan h ngc chiu gia k luõn chuyn HTK v kh nng toỏn ca CTCP NTACO 102 Dũng tin ca cụng ty Thy sn Minh Phỳ 113 Lói vay ca 15 DN kho sỏt giai on 2007-2012 121 ng cong lói sut nm 2009 127 S bin ng kh nng toỏn trung bỡnh ca cỏc DN CBTPNY giai on 2007 - 2012 129 BIU : Biu 3.1 Bin ng v tng ca DN CBTPNY giai on 2008 - 2012 89 Biu 3.2 Mi liờn h gia phi thu - phi tr ca ICF 120 HèNH: Hỡnh 3.1 Tớnh v v dũng tin ca CTCP Thy sn Minh Phỳ 112 M U Tớnh cp thit nghiờn cu Qun tr dũng tin l mt ni dung rt quan trng qun tr ti chớnh doanh nghip Ni dung ny ngy cng quan trng hn trc nhng din bin phc ca nn kinh t Mt doanh nghip mun hng ti mc tiờu ti a húa giỏ tr ti sn ca ch s hu, khụng cũn cỏch no khỏc phi quan tõm ti qun tr dũng tin Mt doanh nghip qun tr dũng tin cha tt, dn ti kh nng toỏn thiu n nh v gim sỳt, kh nng phỏ sn cao; chi phớ cho ti tr nhu cu toỏn ln hay tn tht thng d ngõn qu cao lm gim li nhun; t ú buc doanh nghip phi thay i k hoch kinh doanh thõm ht hoc thng d ngõn qu Nhn thc c tm quan trng ú, cỏc nh qun tr ti chớnh thi gian gn õy ó quan tõm hn ti qun tr dũng tin T ú, doanh nghip ca h ó thu c nhiu li nhun hn mong i Trong cuc iu tra kho sỏt 401 giỏm c ti chớnh ca Graham (2004) [35] cho thy, 21,4% cỏc giỏm c ti chớnh coi dũng tin v dũng tin t l mt nhng yu t quan trng nht cỏc k hoch thc hin Gn 51,6% s ngi c phng cho rng li nhun l quan trng nht Tuy nhiờn, doanh nghip ch cú th ti a húa c giỏ tr ti sn ca ch s hu kt hp c gia li nhun k vng v dũng tin k vng (Melendrez v cng s, 2005) [46] Khụng nhng th, qun tr dũng tin giỳp cỏc doanh nghip d bỏo c dũng tin hiu qu v tit kim c chi phớ giao dch Theo mt khớa cnh khỏc, qun tr dũng tin c hiu l hp cỏc hot ng nhm xỏc nh s d tin ti thiu v cỏc bin phỏp nhm tỡm s d lý tng ny Vi mc ớch ú, cỏc doanh nghip xõy dng mụ hỡnh qun tr dũng tin Cỏc mụ hỡnh c nhiu nh qun tr ti chớnh quan tõm nh mụ hỡnh Baumol, Miller-Orr v Stone Nh vy, cỏc doanh nghip phi tip cn ton din cỏc ni dung ca qun tr dũng tin Vic tỡm cỏc nhõn t bờn v bờn ngoi, cng nh lng húa c nh hng/mc nh hng ca cỏc nhõn t ny cú ý ngha quan trng vic nghiờn cu xut cỏc gii phỏp nhm tng cng qun tr dũng tin ca cỏc doanh nghip núi chung v cỏc doanh nghip Vit Nam núi riờng Vỡ mi lnh vc kinh doanh cú nhng nột c thự riờng hot ng cng nh qun tr dũng tin, ú khụng th qun tr dũng tin cho mi lnh vc kinh doanh nn kinh t Lnh vc ch bin thc phm cú vai trũ quan trng i vi nn kinh t ca Vit Nam Vai trũ ny c th hin thụng qua: (i) quy mụ cỏc doanh nghip CBTP chim t trng ln v phõn b rng, l lnh vc cú mi quan h mt thit vi nụng nghip v thy sn; (ii) ngun nguyờn liu ti ch di do, giỏ r, th trng tiờu th rng ln, khụng ũi hi k thut hn tng cao; (iii) thi gian quay vũng nhanh, tc tng trng cao; (iv) ch bin t sn phm thụ tr thnh sn phm tinh phc v cho mc ớch xut khu cú giỏ tr cao hn; (v) c bit, cỏc doanh nghip CBTP chim t trng cao s cỏc doanh nghip niờm yt trờn TTCK Vit Nam T nhng phõn tớch trờn, qun tr dũng tin ca cỏc DN CBTP Vit Nam cú c im c thự Hn th na, giai on suy thoỏi kinh t hin nay, mc dự cỏc doanh nghip ny cú kt qu kinh doanh tt (li nhun sau thu >0), song dũng tin cha tt, qun tr dũng tin cha tt, dn ti nguy c phỏ sn cao Mt s doanh nghip trờn bỏo cỏo kt qu kinh doanh cú lói, nhiờn ngõn qu khụng cú tin Cú th thy, qun tr dũng tin cha tt ó dn ti cỏc doanh nghip ny buc phi thay i k hoch kinh doanh, chng hn gim d tr nguyờn vt liu, gõy sc ộp vi ngi bỏn (ng dõn) nhm gim giỏ v lng nhp, gõy mt n nh vựng nguyờn liu, t ú mt n nh sn xut, hoc khụng tn dng thi im nụng sn r tng d tr Trong trng hp thng d tin, doanh nghip thc hin u t chng khoỏn (trỏi ngnh) dn ti thua l hot ng ti chớnh Ngc li, trng hp thõm ht tin, cỏc doanh nghip CBTP Vit Nam phi huy ng b sung Song, cỏc doanh nghip ny tip cn gp nhiu khú khn Mun huy ng c cho sn xut kinh doanh, cỏc doanh nghip ny cú th huy ng n v ch s hu Tuy nhiờn, huy ng n, cỏc doanh nghip cha thc s tip cn c vi ngun ny, mc dự cỏc ngõn hng thng mi ang thc hin chớnh sỏch ni lng tớn dng v lói sut cho vay ó gim Vỡ vy, vic qun tr dũng tin kinh doanh tt giỳp doanh nghip m bo c kh nng chi tr Mun vy, doanh nghip cn hoch nh v kim soỏt dũng tin vo, dũng tin v xõy dng mụ hỡnh ngõn qu ti u; ng thi luụn quan tõm ỏnh giỏ nhng nhõn t tỏc ng ti qun tr dũng tin v tỏc ng ca qun tr dũng tin ti hot ng sn xut kinh doanh 36 Gregor W Smith (1986), A Dynamic Baumol-Tobin Model of Money Demand, Oxford Journals, the review of economic studies, 53(3), pp.465 37 Henry D (2004), Fuzzy numbers, BloombergBusinessweek Magazine, [online] http://www.businessweek.com/stories/2004-10-03/fuzzy-numbers> 38 Hinton S., Cossart R., Economic Cycles, [online] http://www.wikinvest.com/concept/U.S._Economic_Cycles> 39 Industry Classification Benchmark, A Guide to Industry Classification Benchmark, [online] www.icbenchmark.com 40 International Accounting Standard, IAS Statement of cashflows, [online] http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias7> 41 Iturralde, Txomin , Maseda, Amaia and San-Jose, Leire (2005), The Cash Management Routines: Evidence from Spanish Case, [online] http://ssrn.com/abstract=728365 or ttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.728365> 42 John B.Taylor (1996), Macroeconomic Policy in a World Economy: From Economatric Design to Practical Operation, International Journal of Finance & Economics, 1(3), pp.227-228 43 Keynes, J M (1937), The General Theory of Employment, Interest and Money, JSTOR: The Journal of Economics, 51(2), pp 209-233 44 Lorek, S K., Willinger, G L (1996), A Multivariate Time-Series Prediction Model for Cash-Flow Data, The Accounting Review, 71(1), pp.81-102 45 McIntosh W (1990), Forecasting Cash Flows: Evidence from the Financial Literature, The Appraisal Journal, 58 (2), pp.221-254 46 Melendrez K., Schwartz W., Trombley M (2005), How does the market value accrual and cash flow surprises?, Louisiana State University and University of Arizona 47 Miller H.M, Orr D (1966), A model of demand for money by firms, The Quarterly Journal of Economics, 80, pp.413-435 48 Minton and Schrand (1999), The Impact of Cash Flow Volatility on Discretionary Investment and the Costs of Debt and Equity Financing, The Journal of Financial Economics, 54 (3), pp.423-460 49 Modigliani F., Miller M (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, American Economic Review, 48 (3), pp.261-279 50 Moffat M., A Beginners Guide to Economic Indicators, [online] http://economics.about.com/cs/businesscycles/a/economic_ind.htm> 51 Narktabtee (2000), The implications of accounting information in the Thai capital market, PhD thesis, University of Arkansas 52 Parkinson K., Kallberg J (1993), Corporate Liquidity: A guide to working capital management, Homewood: Business One Irwin 53 Pinches G E (1997), Essentials of financial management, 4th edition, AddisonWesley Educational Publishers Inc., London 54 Pindado J (2001), Gestiún de tesorerớa en la empresa, PhD Thesis, University of Salamanca 55 Ran Zhang (2006,) Cash flow management, Incentives and Market pricing, PhD Thesis, Guanghua School of Management University, Beijing, China 56 Rob Reider, Peter B.Heyler (2003), Managing cash flow, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 57 Roychowdhury S (2006), Earnings management through real activities manipulation, Journal of Accounting and Economics, 42(3), pp.335-370 58 San Josộ L., Iturralde, T., Maseda, A (2008), Treasury Management Versus Cash Management, International Journal of Finance and Economics, 19, pp.1450-1487 59 Stone B K (1972), The Use of Forecasts and Smoothing in Control-Limit Models for Cash Management, Financial Management, 1(1), pp.72-80 60 Stone B K., Wood R A (1977), Daily Cash Forecasting: A Simple Method for Implementing the Distribution Approach, Financial Management, 6, pp.40-50 61 Waddell D., Sohal, A S (1994), Forecasting: The Key to Managerial Decision Making, Management Decision, 32(1), pp.41-49 PH LC NGHIấN CU TèNH HUNG XY DNG NGN QU TI U CA CTCP NTACO Khỏi quỏt v hot ng kinh doanh ca CTCP NTACO 1.1 Gii thiu s lc v Cụng ty Cụng ty C phn NTACO tin thõn l l Cụng ty TNHH Tun Anh thnh lp nm 2000 Nm 2007 chuyn thnh cụng ty c phn NTACO hot ng theo mụ hỡnh nuụi trng thy sn khộp kớn t khõu ging - nuụi trng, ỏnh bt - ch bin - tiờu th nc v xut khu Hot ng chớnh ca NTACO l ch bin xut khu cỏc sn phm t cỏ tra nh cỏ tra fillet cỏc loi, cỏ tra nguyờn con, cỏ tra ln bt cỏc loi cp ụng, cỏ tra ct cỏc dng ln bt, cỏc loi chiờn chớn cp ụng, cỏ cỏc loi tm gia v nu chớn tng hp, ch cỏ cỏc loi, xỳc xớch lp xng cỏ cỏc loi Trong ú, doanh thu cỏ tra fillet cỏc loi chim ti 90% Ngoi ra, Cụng ty cũn cú mt s ph phm khỏc nh: u cỏ, m cỏ, xng, da cỏ Sn phm ca NTACO c sn xut trờn dõy chuyn mỏy múc hin i nh mỏy nộn lnh Mycom (Nht Bn), mỏy cp ụng Jackstone (Anh), Gunner (c), cụng sut hot ng ca nh mỏy hin hu l t 80 n 100 tn nguyờn liu/ngy v c xut khu sang M, Chõu u Hin NTACO l doanh nghip nht Vit Nam c chng nhn lm cỏ sinh thỏi Tp on IMO thuc h thng NATURELAND cp 1.1 Hot ng kinh doanh Kt qu hot ng kinh doanh ca cụng ty giai on 2009 - 2012 cú xu hng gim Bng P1.1 Nhúm t s phn ỏnh kh nng sinh li Nm 2009 2010 2011 n v: % 2012 Ch tiờu Lói gp / Doanh thu Lói hot ng / Doanh thu Lói trc thu / Doanh thu Lói sau thu/ Doanh thu EBITDA / Doanh thu EBIT / Doanh thu ROE ROA 17.83 18.17 19.73 19.97 8.34 7.40 3.23 1.64 8.84 7.49 3.21 1.58 8.30 6.56 3.05 1.32 15.85 14.15 17.37 17.23 14.42 13.02 15.85 14.68 30.57 32.91 12.10 3.51 8.42 7.51 2.62 0.79 (Ngun: Stockplus.com.vn v tớnh toỏn ca tỏc gi) Qua bng s liu P1.1, cú th thy t s phn ỏnh kh nng sinh li ca CTCP NTACO ngy cng cú xu hng gim rừ nột c bit nm 20112012 Sn lng tiờu th ca cụng ty gim mnh, t sut sinh li ch s hu v tng ti sn mc rt thp (cỏ bit nm 2012, ROA
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay