Luận văn quản lý tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội

204 131 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:51

ii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Giới thiệu luận án .1 Lý chọn đề tài .2 Mục tiêu nghiên cứu luận án Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 Phương pháp nghiên cứu 6 Những đóng góp luận án .6 Bố cục luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 1.1 1.Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 11 1.2 Tổng quan DNNVV 15 1.2.1 Sự phát triển DNNVV Việt Nam 15 1.2.2 Tình hình phát triển DNNVV địa bàn Hà Nội 18 1.2.3 Cơ cấu DNNVV Hà Nội .19 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 24 2.1 Khái quát DN nhỏ vừa 24 2.1.1 Định nghĩa DN nhỏ vừa 24 2.1.2 Đặc trưng DNNVV 26 2.1.3 Đặc trưng vốn quản lý TC 27 2.2 Khung lý thuyết khái niệm Quản lý tài doanh nghiệp 28 iii 2.3 Nội dung quản lý tài 30 2.3.1.Lựa chọn hội ĐT .30 2.3.2.Tổ chức huy động vốn 33 2.3.3.Quản lý hạch toán chi phí .34 2.3.4.Phân phối lợi nhuận tái ĐT .35 2.3.5 Phân tích hoạch định tài .36 2.4 Đánh giá kết quản lý tài 37 2.4.1.Các tiêu khoản – Phản ánh lực toán 38 2.4.2.Các tiêu hoạt động – Phản ánh lực kinh doanh .41 2.4.3.Các tiêu cân nợ - phản ánh lực cân đối vốn .44 2.4.4.Các tỷ số lợi nhuận – Phản ánh lực thu lợi 46 2.5 Mô hình giả thuyết nghiên cứu .48 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51 3.1 Thiết kế nghiên cứu .51 3.1.1 Thang đo .51 3.1.2 Chọn mẫu 53 3.1.3 Làm mã hóa liệu .54 3.2 Kỹ thuật phân tích liệu 55 3.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo .55 3.2.2 Hệ số tương quan phân tích hồi quy tuyến tính .56 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .58 4.1 Tổng quát số liệu nghiên cứu: 58 4.2 Phân tích độ tin cậy phù hợp thang đo .61 4.3 Phân tích thống kê mô tả 63 4.3.1 Lựa chọn hội ĐT .63 4.3.2 Tổ chức huy động vốn 69 4.3.3 Quản lý chi phí hạch toán chi phí 74 4.3.4 Phân phối lợi nhuận tái ĐT .83 4.3.5 Hoạch định phân tích TC 88 iv 4.3.6 Năng lực toán 101 4.3.7 Năng lực kinh doanh 103 4.3.8 Năng lực cân đôi vốn 105 4.3.9 Năng lực thu lợi 106 4.4 Phân tích hồi quy tương quan 108 4.4.1 Phân tích hồi quy tương quan với biến phụ thuộc lực toán109 4.4.2 Phân tích hồi quy tương quan với biến phụ thuộc lực kinh doanh .112 4.4.3 Phân tích hồi quy tương quan với biến phụ thuộc lực cân đối vốn .114 4.4.4 Phân tích hồi quy tương quan với biến phụ thuộc lực thu lợi 116 4.5 Tổng hợp kết nghiên cứu 119 4.5.1 Những kết nghiên cứu từ phân tích thống kê mô tả 119 4.5.2 Những kết nghiên cứu từ phân tích hồi quy 122 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI .124 5.1 Quan điểm việc hoàn thiện quản lý TC DNNVV 124 5.1.1 Hoàn thiện quản lý tài DNNVV cần tuân thủ quy định pháp luật .124 5.1.2 Hoàn thiện quản lý tài DNNVV cần thực ngay, thường xuyên vừa đảm bảo tính kế thừa vừa thống ngắn hạn dài hạn.125 5.1.3 Thực hoàn thiện cách đồng nội dung quản lý tài theo hướng có ưu tiên 125 5.2 Quan điểm kết quản lý TC DNNVV địa bàn Hà Nội 126 5.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý TC DNNVV địa bàn Hà Nội .128 5.3.1 Cải thiện lực toán: 130 5.3.2 Cải thiện lực kinh doanh: 131 5.3.3 Cải thiện lực cân đối vốn: 131 5.3.4 Cải thiện lực thu lợi: 132 v (1)Thực tốt công tác Quản lý chi phí hạch toán chi phí 132 (2) Quản lý tốt công tác tổ chức huy động vốn 134 (4) Thực tốt Phân phối lợi nhuận tái đầu tư 137 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .140 1.Kết luận 140 Hạn chế luận án khuyến nghị cho nghiên cứu 143 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN .145 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 146 PHỤ LỤC .152 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nghĩa ký hiệu Σ Tổng, phép tỉnh tổng CK Chứng khoán ĐT Đầu tư DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa LS Lãi suất NH Ngân hàng CP Công ty cổ phần CT Công ty TC Tài VV Vốn vay VLĐ Vốn lưu động BCTC Báo cáo tài CKV Hệ số Chu kỳ, vòng quay vốn (lần/năm) TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn QLTC Quản lý Tài HQTC Hiệu Tài HQĐT Hiệu đầu tư DNTN Doanh nghiệp tư nhân VCCI Phòng thương mại công nghiệp Việt nam TCKT Tài –Kế toán SXKD Sản xuất kinh doanh vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Bảng biểu: Bảng 1.1: Số lượng DNNVV hoạt động Việt Nam thời điểm 31/12/2009 (theo quy mô lao động) .16 Bảng 1.2: Số DNNVV hoạt động thời điểm 12/2010 phân theo quy mô vốn theo địa phương 18 Bảng 1.3: Địa phương có 3.000 DN ĐKKD giai đoạn 2000 – 2007 19 Bảng 2.1: Các định nghĩa DNNVV nước Châu Á 25 Bảng 4.1: Phân tổ loại hình doanh nghiệp mẫu điều tra 58 Bảng 4.2 : Phân tổ DNNVV theo loại hình DN, loại hình KD quy mô vốn 59 Bảng 4.3 : Phân tổ DNNVV theo loại hình doanh nghiệp, loại hình kinh doanh quy mô nhân 60 Bảng 4.4 : Ra định ĐT chủ doanh nghiệp 64 Bảng 4.5 : Lập dự án ĐT 65 Bảng 4.6 : Ý kiến Ban TC định ĐT .65 Bảng 4.7 : Xem xét thời gian thu hồi vốn 66 Bảng 4.8 : Sử dụng NPV 67 Bảng 4.9 : Sử dụng IRR 68 Bảng 4.10 : Sử dụng PI .69 Bảng 4.11 : DN sử dụng vốn chủ sở hữu 70 Bảng 4.12 : DN thường vay vốn người thân, bạn bè 70 Bảng 4.13 : DN thường vay vốn với lãi suất cao 71 Bảng 4.14 : DN thường vay vốn từ ngân hàng 72 Bảng 4.15 : DN thường vay vốn từ nhân viên 72 Bảng 4.16 : DN thường vay vốn từ nguồn vốn ưu đãi 73 Bảng 4.17 : DN thường vay vốn từ Công ty thuê mua TC .73 Bảng 4.18 : DN thường huy động vốn từ Liên doanh liên kết 74 Bảng 4.19 : Chủ DN ghi chép giao dịch kinh doanh 75 Bảng 4.20 : Chủ DN lập báo cáo TC bảng cân đối kế toán 75 viii Bảng 4.21 : Bộ phận TC (kế toán) ghi chép giao dịch kinh doanh 76 Bảng 4.22 : Bộ phận TC (kế toán) lập báo cáo TC bảng cân đối kế toán 76 Bảng 4.23 : DN sử dụng máy tính quản lý hạch toán chi phí .77 Bảng 4.24 : Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế chi phí 78 Bảng 4.25 : Phân loại chi phí theo công dụng cụ thể chi phí sản xuất .79 Bảng 4.26 : Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí tình hình tăng giảm sản lượng hàng hóa, doanh thu dịch vụ cung cấp .80 Bảng 4.27 : Phân loại chi phí theo phương pháp phân bổ chi phí vào giá thành 81 Bảng 4.28 : Tình hình lập bảng báo cáo TC loại hình DNNVV .81 Bảng 4.29 : Phân phối lợi nhuận sau thuế - Trả tiền vi phạm pháp luật 84 Bảng 4.30 : Phân phối lợi nhuận sau thuế - chia lãi 84 Bảng 4.31 : Phân phối lợi nhuận sau thuế - trích lập quỹ khen thưởng 85 Bảng 4.32 : Phân phối lợi nhuận sau thuế - trích lập quỹ dự phòng TC 85 Bảng 4.33 : Phân phối lợi nhuận sau thuế - trích lập quỹ ĐT phát triển 86 Bảng 4.34 : Phân phối lợi nhuận sau thuế - trích nộp quỹ dự phòng trợ cấp việc 87 Bảng 4.35 : Phân phối lợi nhuận sau thuế - chia lãi cổ phần 87 Bảng 4.36: Tình hình sử dụng loại phân tích TC .89 Bảng 4.37: Tình hình sử dụng loại loại tỷ số vào phân tích TC 91 Bảng 4.38: Mục tiêu Lập kế hoạch TC .95 Bảng 4.39: Tình hình Lập kế hoạch ngân sách 98 Bảng 4.40: Khả trả khoản nợ đáo hạn 101 Bảng 4.41: Tỷ số khả toán hành DN 102 Bảng 4.42: Vốn lưu động ròng DN 102 Bảng 4.43: Tỷ số khả toán nhanh DN 103 Bảng 4.44: Tỷ số vòng quay hàng tồn kho .103 Bảng 4.45: Kỳ thu tiền bình quân 104 Bảng 4.46: Kết sử dụng toàn tài sản mức cao 104 Bảng 4.47: Tỷ số nợ DN trì mức hợp lý 105 ix Bảng 4.48: Tỷ số khả toán thời mức cao 105 Bảng 4.49: Tỷ số khả toán nhanh mức cao .106 Bảng 4.50: ROA doanh nghiệp 106 Bảng 4.51: ROE doanh nghiệp 107 Bảng 4.52: Khả sinh lời DN 107 Bảng 4.53: Phân tích hồi quy tương quan với biến phụ thuộc lực toán 110 Bảng 4.54: Phân tích hồi quy tương quan với biến phụ thuộc lực kinh doanh 112 Bảng 4.55: Phân tích hồi quy tương quan với biến phụ thuộc lực cân đối vốn 115 Bảng 4.56: Phân tích hồi quy tương quan với biến phụ thuộc lực thu lợi 117 Bảng 4.57: Thống kê DN theo số lượng tiêu đạt kết QLTC 121 Bảng 4.58: Tổng hợp mô hình hồi quy thu 122 Bảng 5.1: DN đạt kết QLTC theo số lượng tiêu .128 Biểu đồ: Biểu đồ 1.1: DN phân bố theo ngành 20 Biểu đồ 1.2: Loại hình DN điều tra 21 Biểu đồ 1.3: DN điều tra theo tuổi DN .21 Biểu đồ 1.4: 10 khó khăn cản trở DNNVV (Đơn vị tính: %) 22 Biểu đồ 4.1: Tình hình lập kế hoạch TC 100 Biểu đồ 4.2: Tình hình lập báo cáo TC 100 Biểu đồ 4.3: Tình hình đối chiếu kết kinh doanh thực tế với lập kế hoạch .101 MỞ ĐẦU Giới thiệu luận án DN nhỏ vừa có tầm quan trọng đặc biệt phát triển kinh tế xã hội trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Ý tưởng nghiên cứu hoạt động quản lý tài doanh nghiệp nhỏ vừa góp phần cải thiện tình hình tài họ hình thành tác giả tiến hành nghiên cứu từ năm 2009 Trong đó, năm yếu tố trình quản lý tài nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp (tối đa hóa giá trị tài sản cho chủ sở hữu): lựa chọn hội đầu tư, tổ chức huy động vốn, quản lý chi phí hạch toán chi phí, phân tích tài hoạch định tài chính, phân phối lợi nhuận tái đầu tư Để đánh giá kết quản lý tài doanh nghiệp nhỏ vừa, tác giả xem xét mối quan hệ ảnh hưởng yếu tố đến nhóm phương diện (1) tiêu khoản (đánh giá lực toán), (2) tiêu hoạt động (đánh giá lực kinh doanh), (3) tiêu cân nợ (đánh giá lực cân đối vốn), (4) số lợi nhuận (đánh giá lực thu lợi) Luận án hoàn thành năm 2014 với kết cấu chương, 205 trang Trên sở nghiên cứu thực trạng quản lý tài DNNVV địa bàn Hà Nội, Luận án đề xuất mô hình quản lý tài cho DNNVV địa bàn hà Nội sau: Đối với DNNVV yếu lực toán: Năng lực toán = 0.109 + 0.216 * Lựa chọn hội đầu tư + 0.171 * Tổ chức huy động vốn + 0.245 * Quản lý chi phí hạch toán chi phí + 0.196 * Phân phối lợi nhuận tái đầu tư + 0.096 * Phân tích hoạch định tài Đối với DNNVV yếu lực kinh doanh: Năng lực kinh doanh = 0.578 + 0.044 * Lựa chọn hội đầu tư + 0.283 * Tổ chức huy động vốn + 0.282 * Quản lý chi phí hạch toán chi phí + 0.132 * Phân phối lợi nhuận tái đầu tư + 0.095 * Phân tích hoạch định tài Đối với DNNVV yếu lực cân đối vốn: Năng lực cân đối vốn = 0.158 + 0.151 * Lựa chọn hội đầu tư + 0.238 * Tổ chức huy động vốn + 0.045 * Quản lý chi phí hạch toán chi phí + 0.263 * Phân phối lợi nhuận tái đầu tư + 0.283 * Phân tích hoạch định tài Đối với DNNVV yếu lực cân đối vốn: Năng lực thu lợi = -0.099 + 0.086 * Lựa chọn hội đầu tư + 0.0008 * Tổ chức huy động vốn + 0.407 * Quản lý chi phí hạch toán chi phí + 0.269 * Phân phối lợi nhuận tái đầu tư + 0.133 * Phân tích hoạch định tài Lý chọn đề tài Với gia tăng liên tục số lượng hoạt động ngày hiệu quả, DN nhỏ vừa góp phần quan trọng với tăng trưởng kinh tế giải vấn đề khác xã hội Tính chung nước, DNNVV chiếm 97% tổng số doanh nghiệp Sự phát triển nhanh chóng DNNVV thời gian qua góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm đóng góp cho ngân sách nhà nước Nghị số 22/CP ngày 05/05/2010 phủ việc trợ giúp phát triển DN nhỏ vừa có nhấn mạnh “DN nhỏ vừa có vị trí quan trọng phát triển kinh tế xã hội, chiếm khoảng 97% tổng số DN đăng ký thành lập, khu vực DN có vai trò quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động nguồn lực xã hội cho ĐT phát triển đóng góp vào ngân sách nhà nước Các DN nhỏ vừa có vốn ĐT ban đầu không lớn hình thành phát triển rộng khắp thành thị nông thôn, hầu hết ngành nghề, lĩnh vực; khu vực khai thác huy động nguồn lực, tiềm năng, tạo hội cho đông đảo dân cư tham gia ĐT tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh hơn” Cuộc tổng điều tra Bộ Kế hoạch đầu tư tiến hành tổng điều tra DN nhỏ vừa 30 tỉnh, thành phố phía bắc Trong tổng số 32.225 DN có 66,95% DN khó khăn TC [12] Đây vấn đề lớn cần nghiên cứu phương diện khác 182 Regression Variables Entered/Removedb Variables Variables l Entered Removed Hoach dinh Mode Method Enter va phan tich tai chinh, To chuc huy dong von, Lua chon co hoi dau tu, Phan phoi loi nhuan va tai dau tu, Quan ly chi phi va hach toan chi phia a All requested variables entered b Dependent Variable: Cac chi tieu ve loi nhuan 183 Model Summary Adjusted R Std Error of R Model Square R Dimension0 732a the Estimate Square 46005 528 536 a Predictors: (Constant), Hoach dinh va phan tich tai chinh, To chuc huy dong von, Lua chon co hoi dau tu, Phan phoi loi nhuan va tai dau tu, Quan ly chi phi va hach toan chi phi ANOVAb Squares Mean Sum of Model Regressio Square df 73.245 14.649 63.494 300 212 136.739 305 F 69.214 Sig .000a n Residual Total a Predictors: (Constant), Hoach dinh va phan tich tai chinh, To chuc huy dong von, Lua chon co hoi dau tu, Phan phoi loi nhuan va tai dau tu, Quan ly chi phi va hach toan chi phi b Dependent Variable: Cac chi tieu ve loi nhuan 184 Coefficientsa Standardize Model Unstandardized d Coefficients Coefficients Std Error B (Constant) Lua chon co hoi dau Beta t Sig -.484 629 074 1.581 115 047 000 002 999 407 059 344 6.860 000 269 042 310 6.328 000 133 039 186 3.389 001 -.099 205 086 054 8.643E-5 tu To chuc huy dong von Quan ly chi phi va hach toan chi phi Phan phoi loi nhuan va tai dau tu Hoach dinh va phan tich tai chinh a Dependent Variable: Cac chi tieu ve loi nhuan 185 PHỤ LỤC Mẫu điều tra DNNVV QLTC Hà Nội Mục đích điều tra: Mục đích điều tra nhằm thu thập thông tin chi tiết quản lý TC DNVVN Hà Nội Thông tin có liên quan đến nghiên cứu hoàn thiện hoạt động quản lý TC DNNVV Các DN điều tra: Tất DN nhỏ vừa (DNNVV) bao gồm công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn DN tư nhân có 300 người lao động tổng vốn 100 tỷ đồng đối tượng điều tra Các công ty lớn, công ty ĐT nước ngoài, công ty liên doanh DN nhà nước, công ty TNHH thành viên không nằm nghiên cứu Người trả lời: Chúng đề nghị chủ DN nhà quản lý (ví dụ, nhà quản lý TC kế toán trưởng) chịu trách nhiệm hoạt động TC DN ông (bà) trả lời câu hỏi Chúng mong muốn ông (bà) trả lời câu hỏi từ quan điểm đơn vị DN mà ông (bà) quản lý (không phải từ ý kiến quan điểm chung chung) mong nhận ý kiến đóng góp bổ sung mà ông (bà) cho thích hợp Cách trả lời câu hỏi: Để trả lời câu hỏi, ông (bà) cần khoanh tròn số thích hợp liệt kê, ngoại trừ số trường hợp ông (bà) yêu cầu điền số thích hợp vào ô trống 186 A Thông tin chung doanh nghiệp Loại hình DN đơn vị gì? A C.ty CP B Cty TNHH C DNTN Quy mô Nhân DN tính đến thời điểm khảo sát (theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ) A Dưới 10 N.viên B Từ 10-200 Nhân viên C Từ 200-300 Nhân viên Quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) thời điểm khảo sát? A Dưới 10 Tỉ VNĐ C Từ 20-100 tỉ VNĐ Sản phẩm DN thuộc loại nào(dựa doanh thu) Anh Chị gì? A TM & DV B Từ 10-20 Tỉ VNĐ B CN& XD C Nông, lâm, thủy sản D Khác DN nơi anh chị công tác có giám đốc chủ nhiệm TC? A Có GĐ TC B Có-Kiêm nhiệm C Không có B Lựa chọn hội ĐT: DN ông bà lựa chọn hội ĐT, dựa vào sở nào?(khoanh tròn vào ô phù hợp) Rất không đồng ý - hoàn toàn đồng ý - + Chủ DN tự định ĐT theo cảm tính (không dựa vào tiêu TC, không lập DA, )? Lập dự án ĐT làm đưa định ĐT? 5 Ban TC (giám đốc TC) có ý kiến quan trọng tới việc định ĐT DN? DN sử dụng phương pháp xem xét thời gian thu hồi vốn ĐT (thời gian thu hồi = vốn ĐT/ dòng tiền thuần) để đánh giá kết TC DA ĐT? 187 10 DN sử dụng Phương pháp xem xét giá trị (NPV) để đánh giá kết TC dự án ĐT? 5 để đánh giá kết TC dự án ĐT? C Tổ chức huy động vốn: DN ông bà tổ chức huy Rất không đồng ý - hoàn 11 DN sử dụng Phương pháp xem xét tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) để đánh giá kết TC dự án ĐT? 12 DN sử dụng Phương pháp xác định số sinh lời (PI) động vốn nào? (khoanh tròn vào ô phù hợp) toàn đồng ý - + 13 Khi có nhu cầu vốn, DN thường sử dụng vốn chủ sở hữu 5 suất cao) 16 Khi có nhu cầu vốn, DN thường vay ngân hàng 5 5 14 Khi có nhu cầu vốn, DN thường vay người thân, bạn bè 15 Khi có nhu cầu vốn, DN thường vay nóng (vay lãi 17 Khi có nhu cầu vốn, DN thường huy động từ cán nhân viên doanh nghiệp 18 Khi có nhu cầu vốn, DN thường vay nguồn vốn ưu đãi (quỹ hỗ trợ DNNVV, nguồn vốn phủ) 19 Khi có nhu cầu vốn, DN thường tìm đến CTTC 20 Khi có nhu cầu vốn, DN thường liên doanh, liên kết 188 D Quản lý chi phí hạch toán chi phí: DN ông bà Rất không đồng ý - hoàn quản lý chi phí hạch toán chi phí nào? toàn đồng ý (khoanh tròn vào ô phù hợp) - + 25 DN thường xuyên sử dụng máy tính (phần mềm quản trị, phần mềm kế toán) quản lý hạch toán chi phí 5 5 26 DN thường phân loại chi phí theo nội dung kinh tế chi phí (yếu tố chi phí sản xuất) 27 DN thường phân loại chi phí theo công dụng cụ thể chi phí sản xuất (khoản mục tính giá thành) 28 DN thường phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí tình hình tăng giảm sản lượng hàng hóa, doanh thu dịch vụ cung cấp (chi phí cố định, chi phí biến đổi) 29 DN thường phân loại chi phí theo phương pháp phân bổ chi phí vào giá thành cách quán (chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp) E Phân phối lợi nhuận tái ĐT DN, phân phối lợi Rất không đồng ý - hoàn nhuận tái ĐT nào? (khoanh tròn vào ô phù toàn đồng ý hợp) - + 30 Trả tiền vi phạm pháp luật nhà nước: vi phạm luật thuế, luật giao thông, luật môi trường,… 31 Chia lãi cho đối tác góp vốn theo hợp đồng, thỏa thuận 32 Trích lập bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi chi kỳ (Mức trích tùy theo tình hình kinh doanh cụ thể DN) 189 33 Trích lập quỹ dự phòng TC (10-25% vốn điều lệ DN) 34 Trích nộp quỹ ĐT phát triển (tối thiểu 50% lợi nhuận) lợi nhuận) 36 Chia lãi cổ phần F Phân tích Hoạch định TC: DN ông bà phân Rất không đồng ý - hoàn tích hoạch định TC nào? (khoanh tròn vào ô toàn đồng ý 35 Trích nộp quỹ dự phòng trợ cấp việc (tối thiểu 5% phù hợp) - + việc định quản lý TC 39 DN thường xuyên lập kế hoạch TC lập kế hoạch 41 DN thường xuyên thực phân tích TC 42 DN thường xuyên thực hoạch định TC 37 DN thường xuyên lập báo cáo TC 38 Các báo cáo TC cung cấp thông tin quan trọng 40 DN thường đối chiếu kết kinh doanh thực tế với 190 43 Những loại phân tích TC sử dụng DN ông bà (Có thể khoanh tròn nhiều số)? Phân tích tỷ số Phân tích xu hướng Cả hai Khác 4, Vui lòng ghi rõ ………………… 44 Những loại tỷ số sử dụng để phân tích TC DN ông bà (Có thể khoanh tròn nhiều số)? Tỷ số khả khoản Tỷ số khả khoản nhanh Tỷ số nợ Tỷ số nợ - vốn Tỷ số nợ ngắn hạn Tỷ số nợ dài hạn Mức quay vòng khoản phải thu Mức chu chuyển hàng tồn kho Mức chu chuyển tài sản cố định Mức chu chuyển tổng tài sản 10 Thu nhập doanh số 11 Thu nhập tài sản (ROA) 12 Thu nhâp vốn (ROE)…….………………… 13 Doanh lợi ĐT 14 Không sử dụng tỷ số .15 45 Lập kế hoạch TC gồm mục tiêu nào? (Có thể khoanh tròn nhiều một) Tối đa hóa doanh thu Tối thiểu hóa chi phí 191 Tối đa hóa lợi nhuận Chất lượng sản phẩm dịch vụ Phát triển Tồn Không có mục tiêu sách 46 DN ông bà thường xuyên lập loại kế hoạch nào? (Có thể khoanh tròn nhiều một) Ngân sách doanh thu Ngân sách sản xuất (chi phí) Ngân sách mua (giá vốn hàng bán) Ngân sách lao động (trực tiếp) Ngân sách chi phí chung .5 Ngân sách chi phí bán hàng quản lý Ngân sách tiền mặt Báo cáo TC dự tính .8 Bảng cân đối kế toán dự tính.…… G Doanh nghiệp ông bà có lực toán nào? (khoanh tròn vào ô phù hợp) Rất không đồng ý - hoàn toàn đồng ý - + mức cao 50 Vốn lưu động dòng doanh nghiệp mức hợp lý 48 Doanh nghiệp trả khoản nợ đáo hạn 49 Tỷ số khả toán hành doanh nghiệp 51 Tỷ số khả toán nhanh doanh nghiệp mức cao 192 H Doanh nghiệp ông bà có lực kinh doanh Rất không đồng ý - hoàn nào? (khoanh tròn vào ô phù hợp) toàn đồng ý - + 53 Kỳ thu tiền bình quân doanh nghiệp mức thấp 54 Kết sử dụng toàn tài sản doanh nghiệp 52 Doanh nghiệp có tỷ số vòng quay hàng tồn kho mức cao mức cao I Doanh nghiệp ông bà có lực cân đối vốn Rất không đồng ý - hoàn nào? (khoanh tròn vào ô phù hợp) toàn đồng ý - + 55 Tỷ số nợ doanh nghiệp trì mức hợp lý 56 Khả toán lãi vay doanh nghiệp mức 57 Tỷ suất tự tài trợ doanh nghiệp mức cao K Doanh nghiệp ông bà có lực thu lợi Rất không đồng ý - hoàn cao nào? (khoanh tròn vào ô phù hợp) toàn đồng ý - 58 ROA- lợi nhuận tài sản doanh nghiệp mức + 5 cao 59 ROE- lợi nhuận vốn chủ sở hữu doanh nghiệp mức cao 60 Khả sinh lợi doanh nghiệp đạt mục tiêu doanh nghiệp mong đợi Xin cảm ơn hợp tác Ông/Bà! 193 PHỤ LỤC 9: XẾP HẠNG CHẤM ĐIỂM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Bảng 9A Bảng số tài áp dụng cho chấm điểm doanh nghiệp thuộc ngành nông, lâm, ngư nghiệp Chỉ tiêu Chỉ tiêu khoản Khả toán ngắn hạn Khả toán nhanh B Chỉ tiêu hoạt động A Vòng quay hàng tồn kho Kỳ thu tiền bình quân Hiệu sử dụng tài sản C Chỉ tiêu cân nợ (%) D 10 11 Nợ phải trả / tổng tài sản Nợ phải trả/ nguồn vốn chủ sở hữu Nợ hạn/ tổng dư nợ ngân hàng Chỉ tiêu thu nhập (%) Tổng thu nhập trước thuế / doanh thu Tổng thu nhập trước thuế/ Tổng tài sản Tổng thu nhập trước thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu Tổng Phân loại tiêu tài doanh nghiệp Trọng số Quy mô vừa Quy mô nhỏ 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 8% 2.3 1.6 1.2 0.9 3 8% 3.5 2.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn quản lý tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội, Luận văn quản lý tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội, Luận văn quản lý tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay