Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

196 183 0
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN ðỨC TÚ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Hà Nội - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN ðỨC TÚ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế Tài Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 62.31.12.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ BẤT Hà Nội - 2012 MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài 11 Một số công trình nghiên cứu, viết liên quan ñến ñề tài 12 Mục ñích nghiên cứu 18 ðối tượng phạm vi nghiên cứu 19 Phương pháp nghiên cứu 19 ðóng góp luận án 19 Kết cấu luận án 20 CHƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21 1.1.1 Hoạt ñộng tín dụng NHTM 21 1.1.1.1 Chức ngân hàng thương mại 21 1.1.1.2 Những hoạt ñộng NHTM 24 1.1.1.3 Hoạt ñộng tín dụng NHTM 27 1.1.2 Rủi ro tín dụng NHTM 32 1.1.2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 32 1.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 33 1.1.2.3 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 35 1.1.2.4 Các nguyên nhân tác ñộng rủi ro tín dụng 38 1.1.2.5 Những dấu hiệu rủi ro tín dụng 44 1.2 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 46 1.2.1 Khái niệm cần thiết quản lý rủi ro tín dụng 46 1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 49 1.2.2.1 Nhận biết rủi ro 49 1.2.2.2 ðo lường rủi ro tín dụng 56 1.2.2.3 Ứng phó rủi ro 61 1.2.2.4 Kiểm soát rủi ro tín dụng 65 1.2.3 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng nhân tố ảnh hưởng 66 1.2.3.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng 66 1.2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng ñến việc xác ñịnh mô hình quản lý rủi ro tín dụng 69 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI 71 1.3.1 Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) 71 1.3.2 Ngân hàng Nova Scotia - Canada 74 1.3.3 Ngân hàng Citibank Mỹ 76 1.3.4 Ngân hàng ING bank Hà Lan 78 1.3.5 Ngân hàng KasiKorn Thái Lan 79 1.3.6 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCPCT Việt Nam 80 CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 85 2.1 HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 85 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển ngân hàng 85 2.1.2 Kết hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng giai ñoạn 2008 - 2011 87 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NH TMCPCT VN 89 2.2.1 Hoạt ñộng tín dụng RRTD NH TMCPCT VN 89 2.2.1.1 Dư nợ Ngân hàng 89 2.2.1.2 Cơ cấu tín dụng Ngân hàng 91 2.2.1.3 RRTD tín dụng ngân hàng 97 2.2.2 Quản lý rủi ro tín dụng NH TMCPCT VN 98 2.2.2.1 Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng NH TMCPCT VN 98 2.2.2.2 Nội dung Quản lý rủi ro tín dụng NH TMCPCT VN 101 2.2.2.2.1 Nhận biết rủi ro tín dụng ngân hàng .101 2.2.2.2.2 ðo lường rủi ro tín dụng ngân hàng .104 2.2.2.2.3 Ứng phó rủi ro tín dụng ngân hàng 113 2.2.2.2.4 Kiểm soát rủi ro tín dụng ngân hàng 117 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .118 2.3.1 Những kết ñạt ñược 118 2.3.1.1 Chất lượng nợ, cấu tín dụng chuyển biến theo chiều hướng tích cực 118 2.3.1.2 Xây dựng ñược hệ thống khuôn khổ chế, sách tín dụng ñồng bộ.118 2.3.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng ñược hình thành 120 2.3.1.4 Ngân hàng ñã xây dựng ñược hệ thống xếp hạng tín dụng nội .121 2.3.2 Những hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng 122 2.3.2.1 Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng chưa toàn diện 122 2.3.2.2 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng không phù hợp 123 2.3.2.3 Quy trình cấp tín dụng bất cập 126 2.3.2.4 Hệ thống ño lường rủi ro tín dụng thiếu ñồng .128 2.3.2.5 Xuất tình trạng tập trung tín dụng vào số ngành hàng, nhóm khách hàng 130 2.3.2.6 Ngân hàng chưa xây dựng ñược hệ thống theo dõi cảnh báo sớm RRTD 131 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng NHCT .131 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan .131 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 137 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .142 3.1 ðỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NH TMCPCT VN .142 3.1.1 Bối cảnh nước quốc tế tác ñộng tới hoạt ñộng tín dụng quản lý rủi ro tín dụng NH TMCPCT VN 142 3.1.2 ðịnh hướng công tác quản lý rủi ro tín dụng NH TMCPCT VN 143 3.1.2.1 Hoàn thiện khung quản lý rủi ro tín dụng .144 3.1.2.2 Xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý 144 3.1.2.3 Lượng hoá thước ño rủi ro 145 3.1.2.4 Nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm soát tín dụng 145 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCPCT VN .145 3.2.1 Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với tiến trình phát triển 145 3.2.2 Cải cách cấu tổ chức máy nhân quản lý rủi ro tín dụng 147 3.2.2.1 Cải cách cấu tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng 147 3.2.2.2 ðào tạo cán làm công tác Quản lý rủi ro 151 3.2.3 Nâng cao hiệu hoạt ñộng chế phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng .153 3.2.4 Tăng cường quản lý rủi ro cấp ñộ danh mục, ngành hàng 154 3.2.5 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng 156 3.2.6 Chuyển ñổi mô hình tổ chức kinh doanh NH TMCPCT VN ñể giảm thiểu rủi ro tín dụng 158 3.2.6.1 Trong ngắn hạn 158 3.2.6.2 Trong dài hạn 165 3.2.7 Hoàn thiện công tác ño lường RRTD theo hướng lượng hóa rủi ro 173 3.2.7.1 Thiết lập mô hình ño lường RRTD 173 3.2.7.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện ñiều kiện ñể vận hành mô hình ño lường rủi ro tín dụng .179 3.2.8 Các giải pháp khác 181 3.2.8.1 ðảm bảo phối hợp quản lý rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tác nghiệp 181 3.2.8.2 Ứng dụng nghiệp vụ phái sinh ñể hạn chế rủi ro tín dụng 182 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 183 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 183 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 187 3.3.3 Kiến nghị với Uỷ ban giám sát tài quốc gia 190 KẾT LUẬN 192 TÀI LIỆU THAM KHẢO 195 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thương mại NHTM NN: Ngân hàng thương mại Nhà nước NHCT: Ngân hàng công thương NH TMCPCT VN: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam DNNN: Doanh nghiệp nhà nước DNL: Doanh nghiệp lớn DNVVN: Doanh nghiệp vừa nhỏ RRTD: Rủi ro tín dụng TCTD: Tổ chức tín dụng 10 CIC: Trung tâm thông tin tín dụng 11 DPRR: Dự phòng rủi ro 12 XHTD: Xếp hạng tín dụng 13 KH: Khách hàng 14 KHLQ: Khách hàng liên quan 15 IRB: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 16 EL: Tổn thất dự kiến 17 PD: Xác suất vỡ nợ khách hàng/ngành hàng ñó 18 LGD: Tỷ trọng % số dư rủi ro ngân hàng bị tổn thất khách hàng không trả ñược nợ 19 EAD: Số dư nợ vay khách hàng/ngành hàng xảy vỡ nợ 20 QHKH: 21 HTTD: Quan hệ khách hàng Hỗ trợ tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Nguy rủi ro ñối với khách hàng 46 Bảng 1.2: Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 48 Bảng 1.3: Chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Scotia Group 64 Bảng 2.1 : Kết hoạt ñộng kinh doanh NHCT 2008 -2011 .77 Bảng 2.2 : Cơ cấu tín dụng NHCT theo kỳ hạn tín dụng 2008 - 2011 81 Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng NHCT theo nhóm khách hàng 2008 - 2011 82 Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng NHCT theo nhóm ngành 2008 – 2011 .84 Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng NHCT theo tài sản bảo ñảm 86 Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng NHCT theo nhóm nợ 2008 – 2011 87 Bảng 2.7: Cấu phần Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 96 Bảng 2.8: Mục tiêu hệ thống Xếp hạng tín dụng nội .96 Bảng 2.9: Tổng ñiểm tài 99 Bảng 2.10: Chấm ñiểm phi tài .99 Bảng 2.11: Xếp hạng khách hàng 100 Bảng 2.12: Nhóm tiêu .101 Bảng 2.13: Rủi ro ñối với nguồn trả nợ .101 Bảng 2.14: Xếp hạng khách hàng cá nhân 104 Biểu 3.2 Chức quan hệ khách hàng 150 Biểu 3.1 Mục ñích chuyển ñổi mô hình .148 Biểu 3.3 Chức quản lý rủi ro 151 Biểu 3.4 Thay ñổi lớn tác ñộng 153 Biểu 3.5 Chức năng, nhiệm vụ phận Chi nhánh 157 Biểu 3.6: Ưu ñiểm mô hình dài hạn 161 DANH MỤC SƠ ðỒ - ðỒ THỊ Sơ ñồ 1.1: Mô hình phê duyệt tín dụng KDB 63 Sơ ñồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức Trụ sở 88 Sơ ñồ 2.2: Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh .89 Sơ ñồ 2.3: Quy trình nhận biết rủi ro tín dụng 91 Sơ ñồ 2.4: Quy trình vận hành hệ thống 97 Sơ ñồ 2.5: Chấm ñiểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho KHDN .98 Sơ ñồ 2.6: Chấm ñiểm tài .99 Sơ ñồ 2.7: Chấm ñiểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho cá nhân 100 Sơ ñồ 2.8: Phân loại nợ theo ñiều - Qð 493 103 Sơ ñồ 2.9: Phân loại nợ theo ñiều - Qð 493 103 Sơ ñồ 3.1 Các cấu phần quản lý rủi ro chủ yếu 134 Sơ ñồ 3.2: Mô hình quản lý Rủi ro tín dụng 136 Sơ ñồ 3.3 Cơ cấu tổ chức phận quản lý rủi ro 138 Sơ ñồ 3.4 Yêu cầu chuyển ñổi mô hình 149 Sơ ñồ 3.5: Mô hình Hội sở 149 Sơ ñồ 3.6: Mô hình chi nhánh 150 Sơ ñồ 3.7: Khái quát lưu ñồ quy trình tín dụng mô hình 152 Sơ ñồ 3.8 : Mô hình khối tín dụng 155 Sơ ñồ 3.9: Các cấp ñịnh tín dụng theo mô hình 156 Sơ ñồ 3.10: Cơ cấu tổ chức chi nhánh 156 Sơ ñồ 3.11: Chức năng, nhiệm vụ trung tâm thẩm ñịnh vùng .158 Sơ ñồ 3.12 Chức năng, nhiệm vụ trung tâm thẩm ñịnh Trụ sở 159 Sơ ñồ 3.13: ðịnh giá khoản vay mô hình xếp hạng tín dụng nội 166 ðồ thị 2.1 Cơ cấu thu nhập năm 2011 NHCT 79 10 MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Là thực thể kinh tế, ngân hàng thương mại, tương tự thực thể kinh tế khác, hoạt ñộng nhằm mục tiêu tối ña hóa giá trị Mục tiêu ñòi hỏi, bên cạnh việc không ngừng tìm kiếm giải pháp tăng cường lợi nhuận kinh doanh gia tăng thị phần, ña dạng hóa sản phẩm, cải thiện chất lượng loại hình dịch vụ…, ngân hàng thương mại phải tập trung nghiên cứu, ứng dụng sách quản lý rủi ro ñể tạo hành lang bảo vệ cho tồn phát triển ngân hàng, tối ưu hóa tổn thất tiềm tàng Rủi ro hoạt ñộng ngân hàng ña dạng phức tạp, tiềm ẩn nghiệp vụ từ thẻ, tiền gửi, tài trợ thương mại ñến ñầu tư, kinh doanh ngoại hối… với nhiều mức ñộ khác nhau, có ảnh hưởng sâu rộng trầm trọng rủi ro tín dụng, tín dụng hoạt ñộng chủ yếu tạo khối lượng lợi nhuận lớn nhất, tổn thất lớn ngân hàng ðiều không ñúng phương diện lý thuyết, mà ñược minh chứng rõ ràng thực tiễn kinh doanh ngành ngân hàng ðể ñảm bảo an toàn cho hoạt ñộng ngân hàng trước gia tăng ngày lớn ñộ rộng tính phức tạp rủi ro tín dụng, thời gian vừa qua, thay ñổi mang tính cách mạng ñã diễn trở thành chuẩn mực quốc tế chiến lược hoạt ñộng ngành tài giới nói chung ngành ngân hàng nói riêng: Quản lý rủi ro tín dụng, sách truyền thống quản lý tăng doanh thu cắt giảm chi phí, ñã trở thành sách nòng cốt, ñóng vai trò tảng cho thành công dài hạn ngân hàng ðiều xuất phát từ thực tiễn rằng, sau thời gian dài chạy theo việc nâng cao lợi nhuận thị phần cách mà không tính toán, bù ñắp hết rủi ro tiềm ẩn, ña số ngân hàng ñã phải gánh chịu hậu trầm trọng suy thoái chất lượng sụt giảm nghiêm trọng thu nhập từ danh mục ñầu tư tín dụng Chính kinh nghiệm thất bại diễn diện rộng, nhiều quốc gia ñó ñã dẫn tới 11 toán tương ứng Người bán khoản vay (người mua bảo hiểm) chi trả dựa vào thu nhập có từ việc nắm giữ khoản nợ có nhiều rủi ro Tổng thu nhập khoản nợ nhiều rủi ro thu nhập lãi suất thay ñổi giá trị thị trường khoản nợ ñó Các nhà quản lí rủi ro quan tâm ñến tỉ lệ vỡ nợ chúng tương lai thường thay ñổi mức ñộ tín nhiệm Bên ñối tác hợp ñồng hoán ñổi tín dụng, người thụ hưởng tổng thu nhập trả liên dựa vào thu nhập trái phiếu không chịu rủi ro vỡ nợ, trừ ñi khoản ñền bù nhận ñược chịu rủi ro bên mua bảo hiểm Kết việc mua bảo hiểm người mua bảo hiểm ñược hưởng dòng thu nhập tương xứng việc nắm giữ khoản nợ ñầy rủi ro Rủi ro người mua bảo hiểm giảm chủ yếu khoản tổn thất suy yếu người ñi vay việc thu hồi từ khoản vay khả toán + Công cụ thứ tư: Hoán ñổi tín dụng Người mua bảo hiểm (người bán khoản vay) ñối với rủi ro tín dụng cách chi trả khoản toán ñịnh kì theo tỉ lệ phần trăm cố ñịnh mệnh giá khoản tín dụng Nếu rủi ro tín dụng dự kiến xảy ra, ví dụ người vay vỡ nợ, người bán bảo hiểm chi trả khoản toán ñể bù ñắp rủi ro cho phần tín dụng tổn thất ñã ñược bảo hiểm Ngược lại, người bán bảo hiểm trả khoản 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước - Tiếp tục trì môi trường kinh tế, trị - xã hội ổn ñịnh Về kinh tế, Nhà nước cần xây dựng sách kinh tế vĩ mô ổn ñịnh hợp lí Việc xây dựng kinh tế vĩ mô ổn ñịnh hợp lí tạo môi trường cho toàn kinh tế phát triển cách bền vững Nội dung việc ổn ñịnh kinh tế vĩ mô bao gồm: ñiều chỉnh ưu tiên ñầu tư công, kiểm soát tăng trưởng cung tiền tín dụng, giảm thâm hụt ngân sách Thực tiễn cho thấy sai lầm sách vĩ mô làm cho kinh tế sụp ñổ sau khủng hoảng xảy Bài học từ khủng hoảng Thái Lan gần ñây 183 Khủng hoảng toàn cầu 2008 cho thấy quốc gia phải ñặc biệt ý xây dựng hệ thống lành mạnh ñủ sức tiếp cận an toàn vốn nước ngoài, khai thác ñược tiềm nội lực phát triển kinh tế Nhà nước nên mạnh dạn ñóng cửa doanh nghiệp TCTD làm ăn không hiệu tạo sân chơi bình ñẳng cho doanh nghiệp Có thế, ngân hàng tránh ñược biến ñộng bất ngờ, từ ñó hạn chế ñược rủi ro kinh doanh ngân hàng Về trị, Nhà nước cần tiếp tục trì ổn ñịnh trị Bởi lẽ môi trường trị ổn ñịnh không gây biến ñộng bất lợi cho kinh tế Trong bối cảnh nay, kinh tế Việt Nam ñược ñánh giá ổn ñịnh Tuy nhiên, nhà nước cần tiếp tục trì tốt vấn ñề nhằm giữ vững niềm tin công chúng nhà ñầu tư, tạo môi trường thuận lợi kinh doanh chủ thể kinh tế, ñặc biệt NHTM, từ ñó giúp cho kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng tránh biến ñộng bất ngờ kinh doanh tránh ñược rủi ro kinh doanh NHTM - Tạo lập hoàn thiện môi trường pháp lí ñảm bảo an toàn tín dụng Nhà nước cần ban hành quy ñịnh cụ thể bảo hiểm cho hoạt ñộng tín dụng huy ñộng vốn cho vay, ñể ñảm bảo an toàn cho người gửi tiền, cho ổn ñịnh kinh tế quốc dân Ban hành văn luật hướng dẫn chấp cầm cố bất ñộng sản, ñặc biệt ñăng kí giao dịch ñảm bảo thực ñịa phương ñối với tài sản ñất - Sự thay ñổi sách Nhà nước cần ñược công bố rõ ràng có thời gian cần thiết ñể chuyển ñổi Mọi tổ chức kinh tế, cá nhân ñều hoạt ñộng môi trường kinh tế, xã hội Khi có thay ñổi sách kinh tế, xã hội Nhà nước ñều tác ñộng ñến hoạt ñộng tổ chức cá nhân kế hoạch phát triển tương lai Nếu thay ñổi sách Nhà nước không ñược thông báo trước dẫn ñến thiệt hại không kịp thay ñổi hoạt ñộng sản xuất kinh doanh cho phù hợp với sách Và ñiều 184 nằm khả dự báo ngân hàng, rủi ro khách hàng dẫn ñến hậu ngân hàng phải gánh chịu Do thay ñổi sách kinh tế, xã hội Nhà nước cần công bố công khai nội dung dự kiến thay ñổi có khoảng thời gian cần thiết ñịnh ñể tổ chức, cá nhân hoạt ñộng lĩnh vực liên quan chuyển ñổi hoạt ñộng cho phù hợp Nhà nước phải có biện pháp hỗ trợ cho thiệt hại thay ñổi sách Nhà nước - Ban hành ñồng hoàn chỉnh khung pháp lý tài Sự minh bạch thông tin doanh nghiệp tổ chức kinh tế không giới hạn báo cáo tài - kế toán mà bao gồm rõ ràng, ñầy ñủ quy chế hoạt ñộng, quản lý phân cấp quyền hạn, trách nhiệm ban lãnh ñạo chế xây dựng triển khai hệ thống kiểm soát nội ñặc biệt chế quản lí xử lí rủi ro hệ thống sách cần hướng tới vấn ñề Hiện Bộ tài ñã xây dựng 26 chuẩn mực kế toán ñể kiểm tra, kiểm soát chất lượng công tác kế toán, 37 chuẩn mực kiểm toán hướng dẫn kiểm toán viên công ty kiểm toán sở nguyên tắc việc ñưa ý kiến Tuy nhiên, có nhiều hạn chế: (i) nhiều chuẩn mực quốc tế chưa có chuẩn mực Việt Nam (ii) nhiều doanh nghiệp chưa có báo cáo kiểm toán ñộc lập (iii) tỷ trọng doanh nghiệp chưa thực kiểm toán công khai Do ñó, vấn ñề cần ban hành ñồng hoàn chỉnh khung pháp lý tài - Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia công khai Hiện nước phát triển ñều có hệ thống thông tin quốc gia công khai Hệ thống ñược xây dựng tảng công nghệ thông tin ñại, kết nối từ ñịa phương ñến Trung ương, dễ dàng cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin Có loại thông tin ñược tra cứu tự do, có loại thông tin phải mua tổ chức ñịnh ñược khai thác Hệ thống tạo ñiều kiện vô thuận lợi cho ngân hàng việc khai thác thông tin khách hàng, giảm ñược thời gian chi phí tìm kiếm 185 Ở Việt Nam nay, thông tin nằm rải rác quan quản lý nhà nước mà chưa có quy ñịnh việc phối hợp cung cấp thông tin quan Mặt khác thống tin chưa ñược tin học hóa mà chủ yếu lưu trữ dạng văn giấy, việc tra cứu thông tin khó khăn, nhiều thời gian, thông tin cũ có bị thất lạc mờ, nát Do ngân hàng thương mại thường ñược ñầy ñủ thông tin lịch sử khách hàng Chẳng hạn ñể tìm hiểu thông tin cá nhân, ngân hàng phải liên hệ với ñịa phương nơi cá nhân cư trú thu thập ñược thông tin sơ sài tình trạng hôn nhân, có tiền án tiền hay không, người có tên sổ hộ thông tin sở hữu tài sản, giao dịch tài sản khứ hay mối quan hệ họ hàng cá nhân ñó không quan lưu giữ ðặc biệt việc tìm hiểu thông tin từ quan nhà nước Thuế, Công an khó khăn, chủ yếu quan hệ Vì xảy trường hợp phổ biến báo cáo tài doanh nghiệp gửi quan Thuế lỗ, nợ ñọng thuế báo cáo tài gửi ngân hàng có lãi mà ngân hàng biết Do việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin quốc gia vô cần thiết trước hết phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước gián tiếp giúp ngân hàng thuận lợi việc khai thác thông tin khách hàng - Xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng thương mại gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận thông tin giúp cho việc ñánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng (các thông tin triển vọng kinh doanh ngành, số trung bình ngành tỷ số tài chính, giá thành…) nhiều hạn chế, Vì vậy, Chính phủ cần giao cho Tổng cục thống kê phối hợp với Bộ Tài xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành kinh tế ðây thông tin quan trọng việc xem xét ñánh giá khách hàng sở so sánh với 186 trung bình ngành, qua ñó giúp tổ chức tín dụng có ñịnh ñúng ñắn hoạt ñộng kinh doanh tín dụng - Hỗ trợ NHTM việc ñảm bảo minh bạch giao dịch bất ñộng sản Việc hỗ trợ nên thực thông qua việc xây dựng phát triển hệ thống quan quản lí bất ñộng sản sản giao dịch bất ñộng sản ñồng thời ñảm bảo giao dịch bất ñộng sản, phân chia thành sàn giao dịch thức sàn giao dịch OTC giống chứng khoán Thực hoạt ñộng giúp hình hành mặt giá tương ñối chuẩn ñối với bất ñộng sản ñảm bảo tính minh bạch ñối với thông tin thị trường Từ ñó, giúp cho NHTM ñịnh giá bất ñộng sản xác tránh ñược rủi ro cho ngân hàng sau lý tài sản 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Nâng cao chất lượng hoạt ñộng Trung tâm thông tin tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) kênh thông tin giúp ngân hàng ñối phó với vấn ñề thông tin không cân xứng, từ ñó góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin doanh nghiệp thông tin khác có liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ tổ chức tín dụng, quan hữu quan, quan thông tin nước, văn quy phạm pháp luật Trên sở ñó, cung cấp thông tin ñáp ứng yêu cầu tổ chức tín dụng Tuy nhiên, thông tin tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chưa ñáp ứng ñược mặt số lượng chất lượng ðây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Chính vậy, CIC phải mở rộng quy mô thông tin mà phải nâng cao chất lượng thông tin cung cấp ðể làm ñược ñiều này, NHNN cần phải thực biện pháp sau: + Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại, trung tâm thông tin cán bộ, quan quản lý nhà nước doanh nghiệp, ñể thu thập thêm thông tin doanh nghiệp hoạt ñộng lãnh thổ Việt Nam 187 (kể doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng) Trên sở ñó, CIC xếp, phân loại thông tin ñể cần cung cấp cho ngân hàng thương mại cách nhanh chóng xác + Sửa ñổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt ñộng CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực ñúng vai trò, trách nhiệm tham gia cung cấp khai thác thông tin từ CIC Có biện pháp xử lý ñối với tổ chức tín dụng không thực nghiêm túc quy ñịnh thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin + Liên hệ với tổ chức thông tin quốc tế, ngân hàng nước nhằm khai thác thông tin ñối tác nước có ý ñịnh ñầu tư Việt Nam, ñể kịp thời phát ngăn ngừa rủi ro ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nước vay vốn + Cần xây dựng hệ thống liệu tín dụng bất ñộng sản (tỷ lệ nợ xấu khả thu hồi) ñảm bảo ñộ tin cậy ñộ dài ñể thực thống kê, từ ñó ñưa cảnh báo sớm nhằm giúp cho hệ thống ngân hàng thương mại phòng ánh rủi ro - Nhanh chóng củng cố ñội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ mới, ñại hóa tự ñộng hóa tất công ñoạn xử lý nghiệp vụ ñể tạo nhiều sản phẩm thông tin ðồng thời ñi sâu phân tích, ñánh giá xếp loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi, ro tín dụng Tạo kênh kết nối trực tuyến ngân hàng với CIC mà không thông qua chi nhánh Ngân hàng Nhà nước ñể ñảm bảo cung cấp thông tin nhanh - Hoàn thiện quy chế cho vay ñối với ngân hàng Hiện NHNN cần hoàn thiện Quy trình quy chế cho vay thật hợp lí ñối với ngân hàng Việc trì nhiều giới hạn cấp tín dụng cho khách hàng dẫn ñến số vướng mắc trình thực dẫn ñến cách hiểu khác Ví dụ như: nghiệp vụ cho vay bảo lãnh TCTD Hiện giới hạn cho vay bảo lãnh tối ña ñối với 188 khách hàng ñều 15% vốn tự có Do trì tỉ lệ cách ñộc lập nên dẫn ñến xung ñột pháp lý xảy TCTD ñồng thời vừa cho vay vừa bảo lãnh cho khách hàng Khi TCTD phải thực nghĩa vụ trả thay cho khách hàng, khách hàng phải nhận nợ với TCTD trường hợp tổng dư nợ cho vay dư nợ trả thay bảo lãnh vượt 15% vốn tự có TCTD TCTD vi phạm quy ñịnh khoản ñiều 79 Luật TCTD ðể tháo gỡ vướng mắc này, Quy chế bảo lãnh ngân hàng ngân hàng ñã ban hành Qð 283/2000/Qð -NHNN ngày 25/08/2000 Thống ñốc NHNN ñã có quy ñịnh mang tính "tình thế" ñó là: “Trường hợp TCTD phải trả thay cho khách hàng dẫn ñến tổng dư nợ cho vay dư nợ trả thay vượt 15% vốn tự có TCTD TCTD phải ngừng việc cho vay bảo lãnh ñối với khách hàng ñó, ñồng thời thu hồi nợ ñể ñảm bảo tổng mức dư nợ ñối với khách hàng theo quy ñịnh" Tuy nhiên, vấn ñề phát sinh thực tế từ quy ñịnh trường hợp TCTD khách hàng kí Hợp ñồng tín dụng ñó việc quy ñịnh cho vay ñược giải ngân làm nhiều lần TCTD không ñược cho vay, bảo lãnh ñối với khách hàng khoản vốn chưa ñược giải ngân có ñược tiếp tục giải ngân hay không? Và việc tổ chức tín dụng ngừng giải ngân theo quy ñịnh Quy chế bảo lãnh ngân hàng có vi phạm quy chế Hợp ñồng kinh tế không? Các vấn ñề khúc mắc cần ñược NHNN xử lí hoàn thiện Quy chế cho vay ñể hoạt ñộng tín dụng Ngân hàng diễn cách hiệu - Hoàn thiện mô hình tra theo ngành dọc từ trung ương ñến với sở có ñộc lập tương ñối ñiều hành hoạt ñộng nghiệp vụ tổ chức máy Công tác tra hoạt ñộng tín dụng cần thực thường xuyên nâng cao tình ñộ ñội ngũ tra viên ñể có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng… ñể ñạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt ñể Quá trình tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng ñiều kiện tín 189 dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt ñộng tín dụng không ngân hàng mà hệ thống 3.3.3 Kiến nghị với Uỷ ban giám sát tài quốc gia - Chuẩn hoá chế ñộ công khai thông tin ñịnh chế tài ðể có nguồn thông tin phục vụ cho giám sát, Uỷ ban thu thập thông tin thông qua kênh chủ yếu: ñề nghị ñịnh chế tài báo cáo trực tiếp cho Uỷ ban theo mẫu biểu Uỷ ban, ñề nghị Bộ ngành liên quan báo cáo theo kênh quan báo cáo cho khai thác kênh thông tin quốc tế, nối mạng với tổ chức tài chính, quan giám sát quốc tế ñể tính tình cung cấp ñược rộng tiếp cận với tình hình kinh tế Việt Nam từ bên Vì vậy, tính chuẩn hoá chế ñộ công khai thông tin giúp cho Uỷ ban có ñầy ñủ nguồn thông tin phục vụ cho trình phân tích dự báo ðể làm ñược ñiều ñó cần có mẫu biểu báo cáo - Cho phép Uỷ ban quyền ñiều tra, tra, cưỡng chế thực thi ñối với hành vi phạm hoạt ñộng công bố thông tin Nếu công bố thông tin không trung thực gây tác ñộng xấu ñến thị trường bị phạt nặng, ñó, có tính ñến việc ñình chỉ, ñóng cửa hoạt ñộng 190 Tóm lược chương ðịnh hướng hoạt ñộng kinh doanh NHCT thời gian tới nâng cao lực cạnh tranh quốc tế xây dựng ngân hàng vững mạnh Cụ thể tăng lực tài chính, trình ñộ công nghệ, tăng cường khả quản lý hiệu kinh doanh ñể ñủ ñiều kiện ñón nhận thời ñương ñầu với thách thức hội nhập Trước môi trường cạnh tranh, ngân hàng cần có số ñịnh hướng kinh doanh hiệu ñể giảm thiểu rủi ro hoạt ñộng Luận án ñã ñề xuất số giải pháp ñể tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cải cách cấu tổ chức, máy quản lý rủi ro ðào tạo sử dụng hiệu nguồn nhân lực, nâng cao hiệu chế phân cấp thẩm quyền, tăng cường quản lý rủi ro cấp ñộ danh mục, ngành hàng, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng ñặc biệt giải pháp chuyển ñổi mô hình kinh doanh Ngân hàng Công thương ngắn hạn dài hạn Trong ngắn hạn, chuyển ñổi mô hình kinh doanh nhằm phân tách nhiệm vụ hai phận khách hàng quản lý rủi ro tín dụng Trong dài hạn, chuyển ñổi mô hình ñể quản lý rủi ro tín dụng theo vùng miền ñề xuất nhiệm vụ cấp Hội ñồng Quản trị, Ủy ban quản lý rủi ro, Ban ñiều hành, ban giám ñốc vv Luận án ñề xuất mô hình ño lường rủi ro hệ thống giải pháp vận hành mô hình ñó Những giải pháp ñược ñề cập từ nâng cao nhận thức, ñến giải pháp tổ chức nhân giải pháp kỹ thuật ño lường Luận án ñưa số ñề xuất với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước ñể giải pháp có tính khả thi 191 KẾT LUẬN Trải qua nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục cải cách toàn diện, sâu sắc thực hành tổ chức, quản lý, công nghệ nhân lực, NH TMCPCT VN ñã ñạt ñược kết tiến vượt bậc mặt kinh doanh, bao gồm tín dụng Thế nhưng, rủi ro cố hữu tiềm ẩn thời ñiểm, cộng thêm phát triển hàng loạt sản phẩm dịch vụ biến ñộng bất lợi kinh tế vĩ mô nói chung, ngành ngân hàng nói riêng năm vừa qua ñã làm nguy sụt giảm chất lượng tín dụng Ngân hàng trở nên lớn hết Cùng với gia tăng số lượng khoản vay, nguồn lớn nhất, rõ ràng mang tính truyền thống rủi ro tín dụng, nhiều nguồn rủi ro tín dụng ñời gắn liền với phát triển công cụ tài sản phẩm chấp nhận toán, công cụ tương lai, hoán ñổi, trái phiếu, cổ phiếu, quyền chọn, loại hình cam kết, bảo lãnh… ñã khiến cho NH TMCPCT VN phải ñối mặt với áp lực lớn nguy tổn thất tín dụng ðể ñảm bảo an toàn cho hoạt ñộng tín dụng hướng tới mục tiêu hoà nhập vào tài khu vực giới, nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng vấn ñề mang tính cốt yếu chiến lược hoạt ñộng ngân hàng Chính vậy, luận án "Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam" ñược thực có ý nghĩa lý luận thực tiễn cao Về bản, luận án ñã ñạt ñược kết sau: Thứ nhất, luận án ñã ñề xuất khái niệm rủi ro tín dụng, khác biệt với quan ñiểm nhiều chuyên gia kinh tế nhà quản lý thực tiễn Việt Nam, ñó nhấn mạnh khả xảy khác biệt không mong muốn thu nhập thực tế thu nhập kỳ vọng ñúng hạn, nhận ñược ñầy ñủ gốc lãi Rủi ro tín dụng dẫn ñến tổn thất tài tức giảm thu nhập ròng giảm giá trị thị trường vốn Khái niệm sở lý luận quan trọng ñể xác ñịnh nội dung cụ thể hoạt ñộng quản lý rủi ro tín dụng 192 Thứ hai, luận án ñã phát triển hệ thống lý luận quản lý rủi ro tín dụng áp dụng cho ngân hàng với nội dung là: Xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng theo hướng tiếp cận phương pháp quản lý rủi ro tín dụng ñại; Áp dụng mô hình ñánh giá lượng hoá rủi ro tín dụng; Nâng cao hiệu tính minh bạch quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng nên xây dựng sách tín dụng từ khâu hậu kiểm, tư vấn ñến ñịnh quản lý khoản vay dựa hệ thống phân tích rà soát tín dụng Thứ ba, hệ thống hóa nội dung quản lý rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế, ñồng thời nghiên cứu giải pháp quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng giới ñể sở ñó làm rõ nội dung quan trọng mà ngân hàng cần quan tâm ñể nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Thứ tư, kết phân tích toàn số liệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam từ năm 2008 ñến năm 2011 cho thấy công tác quản lý rủi ro tín dụng mặt chưa ñược : chiến lược quản lý rủi ro tín dụng chưa toàn diện, mô hình quản lý rủi ro tín dụng không phù hợp, quy trình cấp tín dụng bất cập, hệ thống ño lường rủi ro tín dụng thiếu ñồng bộ, xuất tình trạng tập trung tín dụng vào số ngành hàng, nhóm khách hàng, ngân hàng chưa xây dựng ñược hệ thống theo dõi cảnh báo sớm RRTD Tình trạng dẫn tới việc NH TMCPCT VN dễ dàng gặp rủi ro tín dụng Thứ năm, luận án ñã nguyên nhân dẫn tới hạn chế hoạt ñộng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng, ñó, nguyên nhân hàng ñầu là: chưa có ñịnh hướng, chiến lược cụ thể cho quản lý rủi ro ngân hàng, ngân hàng chưa trọng phát triển thước ño lượng hoá rủi ro quy trình theo dõi tín dụng, nhân phận quản lý rủi ro hạn chế, giao mức ủy quyền phán tín dụng cho chi nhánh cao, hoạt ñộng kiểm tra, giám sát chưa ñược trọng ñúng mức ðây quan trọng ñể xác ñịnh thứ tự ưu tiên thực giải pháp 193 Thứ sáu, ñịnh hướng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế, kinh nghiệm học hỏi từ số ngân hàng giới, luận án ñã giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng ðặc biệt giải pháp xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng, chuyển ñổi mô hình tổ chức kinh doanh ngân hàng ngắn hạn dài hạn, hoàn thiện công tác ño lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hóa rủi ro, ứng dụng nghiệp vụ phái sinh ñể hạn chế rủi ro tín dụng Tác giả hy vọng với kết trên, Luận án góp phần hoàn thiện công tác Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, xây dựng góc nhìn tổng quan, toàn diện thực trạng ñánh giá mức ñộ phát triển công tác quản lý rủi ro từ ñó tạo sở khoa học, ñiều kiện thực tiễn cho việc ñề xuất hệ thống giải pháp an toàn hiệu thời gian tới Tác giả xin trân trọng cảm ơn giáo viên hướng dẫn ñã tận tình bảo, giúp ñỡ ñịnh hướng cho tác giả trình dự thảo hoàn thành Luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành ñến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Trường ñào tạo & Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương, Viện Ngân hàng - Tài thuộc ðại học Kinh tế Quốc dân, ñã hỗ trợ tác giả trình nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu số liệu ñề tài Luận án Tác giả Luận án mong muốn nhận ñược nhận xét góp ý chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp ñể tác giả có ñiều kiện hoàn thiện hiểu biết, kiến thức nghiên cứu thân vấn ñề này./ 194 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Duệ (2002) , Giáo trình Ngân hàng trung ương, Nhà xuất thống kê Lê Thị Huyền Diệu ( 2006)- Vài nét mô hình tín dụng mới, khả áp dụng Việt Nam- Tạp chí khoa học học ñào tạo số 48/2006 Lê Thị Huyền Diệu ( 2007 )- Mô hình quản lý rủi ro tín dụng Citybank, Tạp chí ngân hàng số 16/2007 Lê Thị Huyền Diệu (2008) – Rủi ro khoản Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam- Hội thảo khoa học tháng 07/2008 Ngân hàng Liên Việt Học viện ngân hàng TS Lê Thị Huyền Diệu (2009), Luận khoa học xác ñịnh mô hình Quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ðỗ Văn ðộ (2007), “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại nhà nước thời kỳ hội nhập”, Tạp chí Ngân hàng, 76 (15), tr.20-27 Học viện Ngân hàng, Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê PGS TS Phan Thị Thu Hà – Quản trị Ngân hàng thương mại – NXB Giao thông vận tải PGS TS Nguyễn Liên Hà (2008) “Hiệp ước Basel vấn ñề kiểm soát rủi ro NHTM” – Tạp chí Phân tích kinh tế 10 TS ðỗ Kim Hảo ( 2005 ), Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Luận án tiến sỹ, Hà Nội 11 PGS.TS Lưu Thị Hương, PGS.TS Vũ Duy Hào (2006), Quản trị tài doanh nghiệp, Nxb Tài Chính, Hà Nội 12 PGS.TS Lưu Thị Hương (2004), Thẩm ñịnh tài dự án, Nxb Tài chính, Hà Nội 13 PGS.TS Nguyễn Thị Hường ( 2003 ), Giáo trình Kinh doanh quốc tế - tập 2, Nxb Lao ñộng – xã hội, Hà Nội 14 TS Nguyễn Việt Hùng ( 2008 )- Phân tích nhân tố ảnh hưởng ñến hiệu NHTMVN, luận án tiến sỹ, Hà Nội 195 15 Khoa Ngân hàng tài (2007), Quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại, tài liệu dành cho lớp cao học 16 Vụ Ngân hàng– NHNN (2007) , “Quản lý nợ xấu”, Thông tin tín dụng 17 TS Lê Thị Kim Nga (2004), Nâng cao lực quản lý rủi ro NHTMVN, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp viện VNH 03.02 18 TS Lê Thị Kim Nga (2005), Bàn nâng cao lực quản lý rủi ro NHTMVN, Kỷ yếu Hội thảo khoa học 19 Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài Học viện Ngân hàng, giáo trình Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, năm 2001 20 NHNN Việt Nam ( 2005 ), Qð 457/2005/Qð-NHNN, Quyết ñịnh NHNN “ Quy ñịnh tỉ lệ ñảm bảo an toàn hoạt ñộng TCTD 21 NHNN Việt Nam ( 2005 ), Qð 493/2005/Qð-NHNN, Quyết ñịnh NHNN “ Quy ñịnh phân loại nợ dự phòng rủi ro” 22 GS TS Lê Văn Tư (2005) – Quản trị Ngân hàng thương mại – NXB Tài 23 TS Nguyễn Thị Kim Thanh (2005), Các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro kinh doanh ngân hàng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học 24 TS Lê ðức Thọ (2005), Hoạt ñộng tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại nước ta Luận án tiến sỹ, Hà Nội 25 TS Hoàng Thế Thỏa (2005), Rủi ro ngân hàng thương mại nhìn từ góc ñộ kinh tế vĩ mô, Kỷ yếu hội thảo khoa học 26 Bùi Thu Thủy (2005)- Vụ chiến lược ngân hàng-“ Mô hình quản lý rủi ro nội hoạt ñộng ngân hàng ”- Kỷ yếu hội thảo khoa học 27 PGS TS Nguyễn Hữu Tài – Giáo trình Lý thuyết tài tiền tệ NXB ðại học KTQD 28 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến ( 2005 ), Thanh toán quốc tế & tài trợ ngoại thương, Nxb Thống kê, Hà Nội 29 GS.TS Lê Văn Tư ( 2005 ), Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, Nxb Thống kê, Hà Nội 196 30 Frederic S.Mishkin (2001), Tiền tệ, Ngân hàng thị trường tài chính, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 31 Võ Mười – NHNN (2007) ,” ðể thực hiệu việc cấu lại thời hạn trả nợ”, Tạp chí Ngân hàng, 78 (6), tr 10-16 32 Ngân hàng Công thương Việt Nam (2008), Báo cáo thường niên năm 2008 ñến 2011 Tài liệu tiếng Anh 33 Bank Committee on Banking Supervision (1994 ), Risk Management guidelines for deravatives, Bank for International Settlement 34 Bank Committee on Banking Supervision ( 1998 ), Framework for Supervisory Information 35 Bank Committee on Banking Supervision ( 1999), performance of Models Basel Capital charges for market risk, activities bis 36 Bost Avant ( 2000 ), An emprical analysis of credit risk factor of the Slovenian Banking System 37 Chrinko R.S Guill ( 2000) “ A framework for asessing credit risk in depository institution” 38 Credit risk management workbook of Citibank 39 Jonkhart, M.,1979 On the term structure of interest rates and the risk of default Journal of Banking and Finance 253-262 40 Journal of Banking and Finance, 1984, Special Issue on “ Company and Country Risk Models ” 151-387 41 E.I Altman, A Saunders/ Journal of Banking & Finance 21 ( 1998) 1721-1742 Trang web www.vietinbank.vn www.mpi.gov.vn www.sbv.gov.vn www.moi.gov.vn 197
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay