Quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam

222 143 0
  • Loading ...
1/222 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:46

iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ðOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC BIỂU ðỒ xi PHẦN MỞ ðẦU CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1.1 Các hoạt ñộng NHTM 10 1.1.1.1 Khái niệm NHTM 10 1.1.1.2 Các loại hình dịch vụ ngân hàng 11 1.1.2 Rủi ro hoạt ñộng NHTM 12 1.1.2.1 Các rủi ro hoạt ñộng ngân hàng 12 1.1.2.2 Quản lý rủi ro ngân hàng 14 1.1.3 Lãi suất nhân tố ảnh hưởng ñến lãi suất 16 1.1.3.1 Khái niệm loại lãi suất 16 1.1.3.2 Lãi suất kinh tế .21 1.1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất 21 1.1.4 RRLS ñịnh lượng RRLS 29 1.1.4.1 Khái niệm loại RRLS .29 1.1.4.2 Nguyên nhân RRLS 32 1.1.4.3 Tác ñộng RRLS 33 1.1.4.4 ðịnh lượng RRLS 35 1.2 QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NHTM .57 1.2.1 Khái niệm 57 iv 1.2.2 Mục tiêu QLRRLS .59 1.2.2.1 Giảm thiểu mát cho ngân hàng 59 1.2.2.2 Tăng lợi nhuận cho ngân hàng 60 1.2.3 Nội dung QLRRLS .62 1.2.3.1 Chính sách quản lý RRLS 62 1.2.3.2 Qui trình QLRRLS 69 1.2.3.3 Quản lý hạn mức .75 1.2.3.4 Sử dụng công cụ sản phẩm phái sinh ñể che chắn RRLS 79 1.2.3.5 Dự ñoán, phân tích biến ñộng lãi suất 93 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng ñến QLRRLS NHTM 94 1.2.4.1 Trình ñộ công nghệ, lực cán chuyên môn .94 1.2.4.2 Môi trường pháp lý phát triển thị trường tài .94 1.2.4.3 Hệ thống thông tin dự báo tình hình thị trường, lãi suất 95 1.3 KINH NGHIỆM QLRRLS TẠI MỘT SỐ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 95 1.3.1 Tại chi nhánh ngân hàng HSBC, Việt nam .95 1.3.2 Tại chi nhánh ngân hàng Calyon, Hồ Chí Minh .96 1.3.3 Nhận xét việc quản lý RRLS hai chi nhánh ngân hàng .99 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ðOẠN 2007-2009 100 2.1.TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 100 2.1.1 Cấu trúc hệ thống Ngân hàng Việt nam .100 2.1.2 Môi trường kinh doanh hệ thống ngân hàng Việt nam 100 2.2.THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC NHTMVN .103 2.2.1 Chính sách biến ñộng lãi suất từ năm 2007 cho ñến 103 2.2.2 Thực trạng khe hở nhạy cảm lãi suất số NHTM .111 2.2.2.1 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) .112 2.2.2.2 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín (SacomBank) 115 2.2.3 Tỷ lệ TSN ngắn hạn dùng ñể tài trợ TSC dài hạn số NHTM .118 v 2.3 THỰC TRẠNG QLRRLS TẠI MỘT SỐ NHTMVN .119 2.3.1 Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam (VietcomBank-VCB) 119 2.3.1.1 Chính sách, qui trình QLRRLS Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VietcomBank) .121 2.3.1.2 Việc sử dụng hạn mức công cụ phái sinh ñể che chắn RRLS VietcomBank 122 2.3.1.3 Dự ñoán biến ñộng lãi suất 122 2.3.2 Tại Ngân hàng ðầu tư Phát triển Việt nam (BIDV) 125 2.3.2.1 Thực trạng sách QLRRLS BIDV: 126 2.3.2.2 Qui trình QLRRLS BIDV 127 2.3.2.3 Quản lý RRLS hạn mức BIDV 137 2.3.2.4 Sử dụng công cụ phái sinh dự ñoán phân tích biến ñộng lãi suất BIDV 141 2.3.3 Tại Ngân hàng TMCP Quân ñội (Military Bank-MB) .141 2.3.3.1 Chính sách, qui trình mô hình tổ chức máy quản trị RRLS 141 2.3.3.2 Quản lý RRLS MB công cụ hạn mức 142 2.3.3.3 Công tác dự báo lãi suất MB 145 2.3.3.4 Sử dụng sản phẩm phát sinh thị trường ñể che chắn RRLS 145 2.3.4 Tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) 145 2.3.4.1 Chính sách QLRRLS, qui trình mô hình tổ chức máy QLRRLS 146 2.3.4.2 Quản lý RRLS công cụ hạn mức 146 2.3.4.3 Sử dụng công cụ phái sinh ñể che chắn RRLS dự báo biến ñộng thị trường PG Bank 153 2.4 NHẬN XÉT ðÁNH GIÁ VỀ QLRRLS TẠI CÁC NHTM TRÊN 154 2.4.1 Các mặt ñã làm ñược 154 2.4.2 Các hạn chế nguyên nhân việc QLRRLS NHTMVN 154 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 163 3.1 ðỊNH HƯỚNG QLRRLS TẠI CÁC NHTMVN 163 vi 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ðỐI VỚI NHTM VIỆT NAM .164 3.2.1 Xây dựng, hoàn thiện sách quản lý RRLS 164 3.2.2 Hoàn thiện qui trình quản lý RRLS 169 3.2.3 Nâng cao hiệu hoạt ñộng công tác kiểm tra kiểm soát RRLS 180 3.2.4 Hoàn thiện công cụ hạn mức 190 3.2.4.1 Hạn mức ñộ nhạy cảm giá trị kinh tế tài sản 190 3.2.4.2 Hạn mức ñộ nhạy cảm thu nhập ròng 191 3.2.5 Quản trị RRLS phương pháp giá trị tổn thất – Value at Risk (*) 192 3.2.6 Quản trị RRLS phương pháp Duration GAP (*) .195 3.2.7 Sử dụng công cụ phái sinh ñể che chắn RRLS(*) 197 3.2.7.1 Hợp ñồng hoán ñổi lãi suất (Interest Rate Swaps=IRS) 197 3.2.7.2 Hợp ñồng kỳ hạn lãi suất - FRAs 198 3.2.7.3 Hợp ñồng quyền chọn lãi suất (Interest Rate Options) .199 3.2.8 Tăng cường khả dự báo biến ñộng lãi suất Việt nam giới ñào tạo ñội ngũ cán QLRRLS 201 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 202 3.3.1 Các kiến nghị với Chính phủ 202 3.3.2 Các kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 203 3.3.2.1 Lành mạnh hóa thị trường tài Việt nam, vận hành theo chế thị trường 203 3.3.2.2 Tạo hành lang pháp lý ñể phát triển công cụ phái sinh TTTC Việt nam .204 3.3.2.3 Hoàn thiện ñiều kiện cần thiết ñể có chế kiểm soát lãi suất có hiệu 205 3.3.2.4 Hoàn thiện khung pháp lý qui ñịnh ño lường QLRRLS NHTMVM 205 3.2.3.5 Cung cấp cho NHTM thông lệ chuẩn mực QLRRLS, hỗ trợ NHTM việc ñào tạo cán nghiệp vụ 206 vii 3.3.2.6 Thiết lập ñại lý dự ñoán số tài chính-Financial Index Forecasting Agency 207 KẾT LUẬN 208 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ðà ðƯỢC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 210 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 211 PHỤ LỤC .213 viii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ALCO Ủy ban quản lý tài sản Nợ Có BðH Ban ñiều hành BIDV Ngân hàng ðầu tư & Phát triển Việt Nam BLð Ban Lãnh ñạo BTKTS Bảng tổng kết tài sản CSTT Chính sách tiền tệ ECB Ngân hàng trung ương Châu Âu FED Cục dự trữ liên bang Hoa kỳ FRAs Hợp ñồng lãi suất kỳ hạn GAP/MISMATCH Khe hở nhạy cảm lãi suất GDP Tổng sản phẩm Quốc nội HðKD Hoạt ñộng kinh doanh HðQT Hội ñồng Quản trị IRS Hợp ñồng hoán ñổi lãi suất MB Ngân hàng TMCP Quân ñội MHMP Mô hình mô NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt nam NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHTMQD Ngân hàng Thương mại Quốc doanh NHTMVN Ngân hàng Thương mại Việt nam NHTW Ngân hàng Trung ương QLRR Quản lý rủi ro QLRRLS Quản lý rủi ro lãi suất RRLS Rủi ro lãi suất TCKT Tổ chức Kinh tế TCTD Tổ chức Tín dụng TSC Tài sản Có - Tài sản TSN Tài sản Nợ - Nguồn vốn VCB NHTMCP Vietcombank ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Sự hợp tác hoạt ñộng quản trị ngân hàng 14 Bảng 1.2: Các phương pháp ñịnh lượng rủi ro lãi suất .35 Bảng 1.3 Khe hở nhạy cảm lãi suất 39 Bảng 1.4: Khe hở nhạy cảm lãi suất rủi ro 42 Bảng 1.5: Phân nhóm Tài sản Có Tài sản Nợ theo kỳ ñáo hạn .42 Bảng 1.6: Bảng tổng kết Tài sản/Nguồn vốn ngân hàng ñựoc xếp theo ñộ nhạy cảm lãi suất giảm dần .45 Bảng 1.7: Báo cáo VaR 56 Bảng 1.8: Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất ñộng 61 Bảng 1.9: Loại trừ khe hở nhạy cảm lãi suất 62 Bảng 1.10: Hợp ñồng tương lai (Futures) che chắn RRLS .92 Bảng 2.1: Tỷ lệ cổ ñông chiến lược Ngân hàng Việt nam 102 Bảng 2.2: Lãi suất tiết kiệm NHTMVN khoảng tháng 12/2009 108 Bảng 2.3: Tỷ lệ vốn huy ñộng/GDP tổng dư nợ/GDP Việt nam 111 Bảng 2.4: Chênh lêch lãi suất huy ñộng lãi suất cho vay số Quốc gia ðông nam Á 111 Bảng 2.5: Rủi ro lãi suất/ Báo cáo khe hở nhạy cảm lãi suất Tập ñoàn ACB ngày 31/12/2008 113 Bảng 2.6: Rủi ro lãi suất Tập ñoàn SacomBank năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 .116 Bảng 2.7: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn ñể cho vay trung dài hạn 118 Bảng 2.8: Một số tiêu tài VietcomBank 120 Bảng 2.9: Phân tích tài sản, công nợ khoản mục ngoại bảng theo kỳ ñịnh lại lãi suất thực tế 123 Bảng 2.10: Một số tiêu BIDV 125 Bảng 2.11: Một số tiêu 126 x Bảng 2.12: Lưu ñồ trình tự quản lý RRLS BIDV 131 Bảng 2.13: Thu nhập dòng thay ñổi lãi suất thay ñổi .138 Bảng 2.14: Khe hở nhạy cảm lãi suất .139 Bảng 2.15: Thu nhập dòng thay ñổi lãi suất thay ñổi .140 Bảng 2.16: Rủi ro lãi suất cho năm tài kết thúc ngày 31.12.2008 143 Bảng 2.17: Báo cáo rủi ro lãi suất – 11/2009 146 Bảng 2.18: Báo cáo rủi ro lãi suất- 11/2009- 150 Bảng 3.1: Sensitivity by Currency – by Desk 171 Bảng 3.2: Cơ cấu mô hình mô thu nhập 175 Bảng 3.3: Mô kịch 176 Bảng 3.4: Mô kịch 2,3 177 Bảng 3.5: Giá trị kinh tế TSC/TSN 178 Bảng 3.6 ðánh giá mức ñộ RRLS qua tiêu chí kiểm toán .187 Bảng 3.7: Hạn mức ñộ nhạy cảm giá trị kinh tế ròng tài sản 190 Bảng 3.8: Hạn mức ñộ nhạy cảm thu nhập ròng thay ñổi lãi suất 191 xi DANH MỤC BIỂU ðỒ Biểu ñồ 1.1 Những chức ngân hàng ña ngày .11 Biểu ñồ 1.2 Các rủi ro hoạt ñộng ngân hàng 13 Biểu ñồ 1.3: Lạm phát lãi suất 25 Biểu ñồ 1.4: Khe hở nhạy cảm lãi suất .40 Biểu ñồ 1.5: Biểu ñồ tổng hợp ñộ lệch TSC TSN theo kỳ hạn tái ñịnh giá (Gap Chart-Aggrerated) 42 Biểu ñồ 1.6 Biểu ñồ ñộ lệch vốn biểu ñồ ñộ lệch ñộ nhạy cảm (PVBP) .46 Biểu ñồ 1.7: Các thành phần ñể tính giá trị tổn thất (VaR) .54 Biểu ñồ 1.8: ðộ nhạy cảm PVBP trạng thái rủi ro .54 Biểu ñồ 1.9: Biểu ñồ ñộ lệch trước thực hoán ñổi lãi suất 87 Biểu ñồ 1.10: Biểu ñồ ñộ lệch sau thực IRS .87 Biểu ñồ 2.1 Thị phần ngân hàng Việt nam 101 Biểu ñồ 2.2: Hệ thống Ngân hàng Việt nam-Các số 2006-2008 103 Biểu ñồ 2.3: Sự thay ñổi lãi suất huy ñộng cho vay năm 2007 104 Biểu ñồ 2.4: Bảng: Các lãi suất 2008-2010 .106 Biểu ñồ 2.5: ðường cong lợi suất VND (Yield Curve), 107 Biểu ñồ 2.6: Lãi suất VNIBOR kỳ hạn 01 03 tháng từ năm 2005 cho ñến nay.108 Biểu ñồ 2.7: Lãi suất Cuc dự trữ Liên Bang Mỹ từ năm 2007 ñến nay109 Biểu ñồ 2.8: Lãi suất ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) 110 Biểu ñồ 2.9: Tỷ lệ khe hở nhạy cảm lũy kế 137 Biểu ñồ 2.10: Khe hở nhạy cảm lãi suất VND 137 Biểu ñồ 2.11: Khe hở nhạy cảm lũy kế USD 139 Biểu ñồ 2.12: Khe hở nhạy cảm lãi suất USD 139 PHẦN MỞ ðẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI NGHIÊN CỨU Các NHTM Việt nam ñang phải ñương ñầu với nhiều loại rủi ro hoạt ñộng kinh doanh Hoạt ñộng ngân hàng thành công hay không phụ thuộc nhiều vào việc ngân hàng hiểu quản trị loại rủi ro Như lời nhà ngân hàng ñã nói: “Các ngân hàng kinh doanh việc quản lý rủi ro, ñơn giản, ñó nghề ngân hàng” (Walter Wriston, Chủ tịch HðQT Tổng giám ñốc CitiCorp 1970-1984) Các lý mà NHTMVN phải quản lý loại rủi ro nói chung bao gồm: (1) Bảo vệ ngân hàng khỏi mát, thiệt hại tài mà ngân hàng dự tính trước ñược, (2) Chuẩn bị cho thay ñổi bất lợi ñối với ngân hàng, (3) Tăng lợi canh tranh ngân hàng, (4) ðiều chỉnh hoạt ñộng ngân hàng trước rủi ro thị trường nắm bắt hội Trong hoạt ñộng NHTMVN nay, thấy có nhiều loại rủi ro, nhiên có số loại rủi ro tiềm ẩn nhiều nguy cho hoạt ñộng NHTM, ñó rủi ro tín dụng (credit risk), rủi ro khoản (liquidity risk) rủi ro thị trường (market risk) Rủi ro thị trường bao gồm rủi ro lãi suất tỷ giá, mát tài ñối với ngân hàng xảy lãi suất tỷ giá thay ñổi Trong phạm vi nghiên cứu ñề tài này, tác giả tập trung vào rủi ro lãi suất (RRLS), loại rủi ro ñược ñề cập ñến nhiều bàn ñến vấn ñề rủi ro hoạt ñộng kinh doanh NHTMVN RRLS NHTMVN tổn thất hay lợi nhuận gây thay ñổi tương lai lãi suất RRLS xuất có không cân xứng kỳ hạn Tài sản Nguồn vốn Khi ngân hàng huy ñộng vốn với lãi suất cố ñịnh cho vay với lãi suất thay ñổi, lãi suất thị trường giảm, RRLS xuất chi phí lãi phải trả cố ñịnh thu nhập từ lãi cho vay giảm lãi suất thị trường giảm, làm giảm lợi nhuận Ngược lại, ngân hàng huy ñộng vốn với lãi suất thay ñổi cho 199 - ðây thoả thuận song phương người cho vay người ñi vay Trong thị trường tiền tệ, hợp ñồng kỳ hạn lãi suất gọi FRAs (Forward Rate Agreements), ñó hai bên thoả thuận phần chênh lệch ñể ñền bù cho thay ñổi lãi suất hai ngày hợp ñồng Bởi FRAs công cụ thị trường OTC, bên tham gia hợp ñồng tự thoả thuận với về: -Lượng tiền danh nghĩa mà lãi suất ñược tính số tiền -Loại tiền số lượng danh nghĩa, FRAs ñược thực hầu hết loại ngoại tệ ðiều xác ñịnh lãi suất thị trường ñược dùng ñể tính toán khác biệt giá FRA ngày toán, ví dụ FRA sở ñồng Bảng Anh (Sterling) với kỳ hạn hợp ñồng tháng, giá thị trường LIBOR tháng - Giá FRA - Ngày toán - Khoảng thời gian hợp ñồng (thông thường kéo dài ñến năm) Bằng công cụ FRAs lãi suất ñược cố ñịnh cho kỳ hạn xác ñịnh (kỳ hạn hợp ñồng) mà bắt ñầu ngày xác ñịnh tương lai kết thúc ngày xác ñịnh tương lai Nếu vay gửi tiền ñược thực hôm nay, vấn ñề ñơn giản có giá yết cho lãi suất cố ñịnh Tuy nhiên cho vay hay tiền gửi bắt ñầu ngày tương lai, ta giá thị trường thời ñiểm tương lai, mà FRAs cung cấp ñược 3.2.7.3 Hợp ñồng quyền chọn lãi suất (Interest Rate Options) Như ñã ñề cập Chương 1, Quyền chọn lãi suất cho người mua quyền chọn quyền, nghĩa vụ ñể trả nhận lãi suất ñược tính toán lãi suất xác ñịnh (The Strike or Exercise rate), ñối với số lượng danh nghĩa ñịnh cho vay tiền gửi cho kỳ hạn xác ñịnh bắt ñầu từ ngày tương lai Nghiệp vụ ñược gọi Quyền chọn người mua thực hợp ñồng khác biệt lãi suất thị trường thời ñiểm tương lai giá 200 quyền chọn có lợi cho người mua Nếu lãi suất lợi cho người mua, họ có quyền không thực hợp ñồng Không giống FRAs Futures, người mua quyền chọn không thực hợp ñồng ngày ñáo hạn hợp ñồng Người mua quyền chọn phải trả phí có quyền không thực hợp ñồng thực theo giá thị trường giá tốt Khi lãi suất biến ñộng theo chiều hướng bất lợi cho người mua quyền chọn, thực quyền Khi lãi suất biến ñộng theo chiều hướng có lợi cho người mua quyền chọn, từ bỏ quyền chọn giao dịch theo giá thị trường Quyền chọn không cam kết bên việc ñi vay/cho vay số lượng gốc danh nghĩa hợp ñồng mà toán phần giá trị khác biệt giá thị trường giá quyền chon mà Hợp ñồng quyền chọn lãi suất hợp ñồng mua bán lại thị trường OTC từ ngân hàng tổ chức tài khác Do vậy, việc phát triển sản phẩm NHNN mà NHTMVN ñể tạo công cụ quản lý RRLS hữu hiệu ðể thực tốt công cụ che chắn RRLS thị trường liên ngân hàng, NHTMVN cần có mối quan hệ mật thiết che chắn rủi ro hiệu Hệ thống ngân hàng hệ thống có quan hệ gần gũi mật thiết với , ngân hàng không cộng tác với ñể che chắn rủi ro Do thiết bị công nghệ lạc hậu hệ thống ngân hàng Việt Nam chưa có mối liên hệ mật thiết với nhau, ngân hàng nghĩ ñến quyền lợi lợi nhuận mình, chưa cân nhắc nhiều tới việc quản lý RRLS Vì vậy, ngân hàng cần thiết phải trao ñổi kinh nghiệm kiến thức xây dựng hệ thống ñánh giá rủi ro TSC TSN Mỗi ngân hàng cần nhận thức rõ ñược hiệp hội ngân hàng Việt nam có vai trò quan trọng NHTM nên có mối quan hệ mật thiết với tổ chức ñể bảo vệ quyền lợi quyền lợi toàn hệ thống ngân hàng 201 Trong nhiều trường hợp NHTM thực giao dịch phái sinh ñể che chắn RRLS, NHTM tìm ñược ñối tác thực giao dịch thị trường liên ngân hàng việc hạn chế RRLS trở nên dễ dàng Ngược lại không tìm ñược ñối tác có nhu cầu ngược với ngân hàng khó có biện pháp QTRRLS hữu hiệu, cần ña dạng hóa mối quan hệ liên ngân hàng việc che chắn RRLS Ngoài việc thiết lập mối quan hệ tốt với ngân hàng bạn tạo hội thu hút ñược nguồn vốn giá tốt, làm giảm RRLS 3.2.8 Tăng cường khả dự báo biến ñộng lãi suất Việt nam giới ñào tạo ñội ngũ cán QLRRLS Như ñã biết việc dự báo lãi suất thị trường việc làm tương ñối khó khăn, nhiên NHTM có phận chuyên phân tích thị trường ñưa dự báo cho biến ñộng lãi suất tương lai ñó lợi lớn ngân hàng Một nguyên lý ñơn giản phận kinh doanh nguồn vốn ngân hàng dự ñoán lãi suất ñi lên tương lai, ñường cong lợi suất positive ngân hàng nên ñi vay dài cho vay ngắn (Borrow Long and Lend Short) ngược lại ngân hàng cho lãi suất tương lai ñi xuống phản ứng họ ñi vay ngắn cho vay dài (Borrow Short and Long) Như với nhận ñịnh xác lãi suất thị trường ngân hàng hạn chế ñược RRLS mà có ñiều kiện tìm kiếm thêm lợi nhuận cho ngân hàng cách tạo trạng thái vốn có lợi cho lãi suất thay ñổi ñúng dự ñoán Hơn dự ñoán ñược chiều hướng biến ñộng lãi suất, NHTM có cấu khe hở nhạy cảm lãi suất phù hợp tương ứng với dự ñoán Do ngân hàng tránh ñược tổn thất sinh lời lãi suất biến ñộng Như việc tăng cường khả dự ñoán tình hình thị trường ñó có biến ñộng lãi suất yếu tố quan trọng việc QLRRLS 202 ðể tăng cường ñược ñánh giá tình hình thị trường, lãi suất, tỷ giá vv, ngân hàng cần có phận ñộc lập chuyên thu thập, sàng lọc phân tích tin tức thị trường từ ñó ñưa nhận ñịnh thị trường Phòng/bộ phận ñăng tải nhận ñịnh cho ñơn vị kinh doanh làm sở tham khảo ñịnh kinh doanh ðào tạo ñội ngũ cán QLRRLS giỏi nghề Trong ngân hàng nhân viên ñã thạo nghề, nhiên thiếu nhân viên giỏi làm lĩnh vực QTRRLS Ngân hàng cần thiết phải xây dựng ñội ngũ cán giỏi nghề lĩnh vực Các NHTM nên trọng tới sách ñào tạo cán bộ, việc ñào tạo ngân hàng ñào tạo (training on job) gửi ñi ñào tạo nước nước Do vậy, NHTM Việt nam cần phải bước xây dựng ñội ngũ chuyên gia ñể quản lý rủi ro, ñặc biệt RRLS Hơn NHTM cần có phân loại chuẩn TSC TSN theo mức ñộ nhạy cảm với lãi suất theo kỳ hạn chuẩn riêng Sự quản lý thực ñược tốt kết hợp ñược việc ñào tạo xây dựng ñội ngũ cán giỏi 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 3.3.1 Các kiến nghị với Chính phủ Chính phủ ñóng vai trò gián tiếp việc phát triển hệ thống ngân hàng Chính phủ kiểm soát hệ thống ngân hàng thông qua NHNN, Chính phủ cần ñẩy mạnh phát triển thị trường tài chính, ñặc biệt thị trường chứng khoán, nhiên phát triển cần có kiểm soát chặt chẽ ñược tình hình Sự phát triển thị trường tạo cho ngân hàng công khai hoạt ñộng tài giá thị trường thay ñổi cách trung thực Hơn sách ñầu tư nên phải phù hợp với phát triển kinh tế ñược thông báo cách rộng rãi ñể phòng ngừa thiệt hại mà có ảnh hưởng tới thị trường vốn ðối với trái phiếu Chính phủ, lãi suất cần hợp lý ñể tạo tiêu chuẩn tốt cho ngân hàng tái ñịnh giá lại TSC họ Hiện Chính phủ ñã có biện pháp tích cực ñể phát triển thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, 203 nhiên nhiều việc phải làm ñể ñảm bảo thị trường phát triển mạnh chắn 3.3.2 Các kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Ngân hàng Nhà nước có chức kiểm soát hoạt ñộng hệ thống ngân hàng thiết lập chuẩn mực cho toàn hệ thống Tuy nhiên, NHNN cần thiết bước ñưa quy ñịnh hợp lý cho thị trường ðể che chắn RRLS sản phẩm phát sinh công cụ hữu hiệu NHTM cần phải xin phép NHNN ñể sử dụng NHNN quản lý toàn hệ thống NHTM văn pháp qui mà có lẽ can thiệp sâu vào hoạt ñộng NHTM NHNN nên can thiệp vào thị trường thông qua sách tài chính, công cụ gián tiếp NHNN tỉ lệ DTBB, thị trường mở OMO, thay ñổi lãi suất tái chiết khấu, không nên can thiệp vào thị trường công cụ mang tính chất hành - Cho phép NHTM bước ñược sử dụng sản phẩm phát sinh, công cụ ñại thị trường ñể che chắn RRLS - Ủng hộ việc ñại hoá ngân hàng giúp nhà quản trị quản lý RRLS dễ dàng - Mở rộng hình thức cho vay việc dùng lãi suất thả tương xứng với thay ñổi thị trường 3.3.2.1 Lành mạnh hóa thị trường tài Việt nam, vận hành theo chế thị trường NHNN cần lắng nghe phản ứng thị trường cần thu thập phản ứng, ảnh hưởng từ phía thị trường có thay ñổi sách tiền tệ ñể có sở ñánh giá xác tác ñộng thay ñổi sách ñến thay ñổi có ảnh hưởng trực tiếp ñến RRLS Minh bạch sách tiền tệ, tạo niềm tin sách: sách tiền tệ NHNN phải quán, minh bạch Các phát ngôn NHNN phải phản ánh ñúng 204 sách ngân hàng sách Chính phủ quản lý kinh tế vĩ mô Tăng cường hiệu chế ñộ tự hóa lãi suất, lãi suất lãi suất tham chiếu NHTM, số giai ñoạn có trần lãi suất, ñiều ñã ảnh hưởng ñến hiệu chế lãi suất cạnh tranh NHTM NHNN nên tránh ñiều chỉnh vào lãi suất mệnh lệnh hành NHNN nên ñể thị trường hoạt ñộng theo cung cầu lãi suất phản ánh xác cung cầu thị trường tiền tệ Phát triển thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu: Phát triển mạnh ñối tượng tham gia thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, ñảm bảo lãi suất thị trường phản ánh ñủ thông tin tình hình kinh tế vĩ mô vi mô Từ ñó xây dựng ñường lợi tức (yield curve) thị trường, phục vụ cho công tác quản trị RRLS Hoạt ñộng thị trường tiền tệ (money market) hạn chế lãi suất ngắn hạn thị trường tiền tệ chuẩn mực (benchmark) cho NHTM ñể dự ñoán lãi suất thị trường lãi suất trái phiếu công cụ phái sinh Thị trường tài chưa phát triển gây khó khăn cho NHTM việc dung công cụ phái sinh ñể che chắn RRLS NHNN Chính phủ cần phát triển thị trường tài chính, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt ñộng thị trường tài ñể hỗ trợ NHTM kinh tế 3.3.2.2 Tạo hành lang pháp lý ñể phát triển công cụ phái sinh TTTC Việt nam Một cách hiệu ñể quản lý RRLS dùng công cụ phái sinh Tuy nhiên thị trường tài Việt nam chưa phát triển, giai ñoạn ñầu Các công cụ tài sơ khai số lượng giao dịch nhỏ Theo qui luật phát triển thị trường công cụ phái sinh chắn phát triển thi trường tài giới Nên NHNN sớm ñi vào nghiên cứu cho phép NHTM thực nghiệp vụ phái sinh 205 Khi có hành lang pháp lý, NHTM dễ dàng việc thực nghiệp vụ phái sinh chủ ñộng việc quản lý RRLS 3.3.2.3 Hoàn thiện ñiều kiện cần thiết ñể có chế kiểm soát lãi suất có hiệu a.NHNN cần phải lượng hóa loại lãi suất ñể xác ñịnh tính hợp lý dự báo chiều hướng biến ñộng lãi suất thị trường, từ ñó có tác ñộng thích hợp thông qua việc ñiều hành CSTT, việc tăng lên hay giảm xuống lãi suất NHNN tác ñộng tới lãi suất NHTM ñối với khách hàng b.Các NHTM cho khách hàng vay vốn dựa quan hệ cung cầu vốn qua ñó tiếp tục thực chế lãi suất thoả thuận giưa ngân hàng với khách hàng c Tách bách cho vay thương mại cho vay sách Các NHTM cho vay thương mại áp dụng lãi suất thị trường, cho vay ñối tượng sách cho vay theo ñạo phủ gặp rủi ro NHNN có trách nhiệm xử lý d Chống cạnh tranh thiếu bình ñẳng NHTM, NHTM lớn nhỏ, ñiều ñòi hỏi phải phát huy vai trò hiệp hội ngân hàng, theo dõi biến ñộng thị trường tiền tệ ñể tổ chức dung hòa cạnh tranh lãi suất thành viên 3.3.2.4 Hoàn thiện khung pháp lý qui ñịnh ño lường QLRRLS NHTMVM Hiện nay, từ phía NHNN chưa có văn pháp lý qui ñịnh việc ño lường QLRRLS NHTM Việt nam Nếu qui ñịnh chi tiết QLRRLS chưa ñưa ra, NHTM chưa nhận thức ñược ñầy ñủ cần thiết cách thức ñúng ñắn ñể QLRRLS Các văn pháp lý hoạt ñộng phái sinh thiếu (mới dừng lại hoạt ñộng mua bán kỳ hạn, hoán ñổi ngoại tệ hoán ñổi lãi suất) NHNN nên thêm văn hướng dẫn NHTM việc QLRRLS qui ñịnh sản phẩm phái sinh lãi suất ðó 206 tảng ñầu tiên cho NHTM ñể thực hoạt ñộng nghiệp vụ phức tạp ñể tự bảo vệ với RRLS chí ñầu kiếm lợi nhuận biến ñộng lãi suất Về việc báo cáo, NHNN ñã ñưa mẫu báo cáo chuẩn QLRRLS cho NHTM, nhiên thời gian tới NHNN áp dụng thêm mẫu báo cáo chuẩn cho NHTM theo phương pháp ñịnh lượng RRLS ñã nêu phần lý luận ñể NHTM có mẫu báo cáo chung NHNN có hội nắm bắt thêm thực trạng RRLS NHTM 3.2.3.5 Cung cấp cho NHTM thông lệ chuẩn mực QLRRLS, hỗ trợ NHTM việc ñào tạo cán nghiệp vụ Như ñã trình bày phần trên, NHNN chưa có hướng dẫn cho NHTM thiết lập qui ñịnh QLRRLS NHNN cân nhắc xem xét cung cấp cho NHTM Việt nam thông lệ chuẩn mực, cập nhật QLRRLS giúp ñỡ ñào tạo cán QLRR Các thông lệ cần thiết ñưa tất sách, qui trình mà NHTM cần dùng ñể áp dụng vào công tác QTRRLS Hơn nữa, NHNN cần ñưa tiêu chí tối thiểu mà NHTM cần dùng ñể quản lý ñúng ñắn kiểm soát RRLS RRLS cần thiết phải thực bối cảnh kinh doanh khác NHTM khác Việc hỗ trợ ngân hàng công tác ñào tạo cán • Tổ chức ñịnh kỳ buổi thảo luận cho ngân hàng ñể trao ñổi kinh nghiệm QLRR mô hình quản lý tài sản, vừa tạo ñiều kiện cho ngân hàng rút phương án hiệu cho mình, vừa tạo sở ñể NHNN xây dựng ñược quy chế QTRR cần thiết, thống từ ñó tạo tiền ñề cho việc giám sát, tra thời gian tới • Lên phương án ñào tạo nghiệp vụ phổ biến kinh nghiệm quản lý tiên tiến ngân hàng nước thường xuyên cho NHTM 207 3.3.2.6 Thiết lập ñại lý dự ñoán số tài chính-Financial Index Forecasting Agency - Việt nam chua có ñại lý ñể cung cấp số liệu dự ñoán ñịnh kỳ dự ñoán số kinh tế vĩ mô ñó có lãi suất tỷ giá Dự ñoán có ích cho NHTM việc ñịnh lượng rủi ro dự ñoán tổn thất tiềm Khi NHTM chưa ñủ lớn ñể có dự báo riêng ñại lý có ích cho việc dự ñoán NHTM 208 KẾT LUẬN Mục tiêu cuối QLRRLS trì mức ñộ RRLS nằm mức cho phép ðể QLRRLS tốt, NHTM cần có sách QLRR hợp lý, sách ñược thể qui chế QLRRLS, nhiệm vụ HðQT, BGð Phòng ban liên quan, hạn mức ñặt qui ñịnh việc trì vốn chủ sở hữu Việc kiểm soát hiệu RRLS ñòi hỏi có quy trình QLRR toàn diện ñảm bảo phát kịp thời, ño lường, giám sát kiểm soát rủi ro Cách thức thực quy trình ña dạng, phụ thuộc vào quy mô phức tạp ngân hàng Trong nhiều trường hợp, ngân hàng chọn việc thiết lập truyền tải nguyên tắc cách thực quản lý rủi ro văn ñể có hướng dẫn kiểm soát rủi ro thức Hoạt ñộng công tác kiểm tra kiểm soát RRLS cần phải ñược trọng Ngân hàng cần có hệ thống giám sát báo cáo tình hình rủi ro Những báo cáo QLRRLS cho phép nhà quản lý cấp cao HðQT ñánh giá khoản RRLS ñang chịu ngân hàng mình, hạn mức cần ñược tuân thủ theo qui ñịnh Hệ thống ño lường báo cáo RRLS cần ñược hoàn thiện theo thông lệ giới Hiện NHTM ñang dùng phương pháp khe hở nhạy cảm lãi suất Các ngân hàng nên nghiên cứu triển khai quản lý RRLS theo phương pháp giá trị tổn thất phương pháp Phương pháp ño lường QTRRLS theo giá trị tổn thất (VaR) yêu cầu NHTM cần có trình ñộ công nghệ ñịnh, hệ thống liệu ñầu vào chuẩn, nghiên cứu viết phần mềm hay mua từ nước lựa chọn NHTM Tuy nhiên phần mềm QTRR cần tương thích với hệ thống lõi (Core Banking) ngân hàng Ngân hàng tự thiết kế v thực mô hình ño lường rủi ro hay mua mô hình từ nhà cung cấp bên Thực mô hình tự xây dựng (nếu ngân hàng có khả năng) thường ñược chọn lựa mô 209 hình ñược thiết kế thích hợp với tình hình hoạt ñộng ñặc trưng riêng ngân hàng ðể thực mô hình riêng, ngân hàng phải thiết kế mô hình cần hỗ trợ lập trình từ Khối công nghệ thông tin ðể QTRRLS tốt NHTM thiết phải tăng cường khả nghiên cứu nắm bắt tình hình biến ñộng thị trường, dự ñoán ñúng lãi suất tương lai hạn chế tổn thất mà mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Thị trường tài Việt nam công cụ phái sinh thị trường tài cần ñược trọng phát triển NHNN cần có sách thích hợp ñể phát triển TTTC Việt nam theo chế thị trường Cuối cùng, hệ thống NHTM việc quản lý RRLS ñã thực nhiều ngân hàng, nhiên việc quản lý nhiều chưa ñược ñầu tư, thực cách bản, lý chủ quan khách quan, nhiều NHTMVN chưa xây dựng ñược hệ thống phần mềm ñại ñể quản lý RRLS Mức ñộ phát triển cạnh tranh NHTM ñang tăng nhanh, việc quản lý RRLS quan trọng Chúng ta hy vọng với nỗ lực lớn NHTMVN với ñầu tư thích ñáng NHTMVN tìm ñược ñường ñi riêng việc quản lý RRLS, tạo cho hệ thống NHTM Việt nam hoạt ñộng ngày có hiệu quả./ 210 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ðà ðƯỢC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Tạ Ngọc Sơn, (2007), ðo lường quản lý rủi ro lãi suất phương pháp giá trị tổn thất (VaR), Tạp chí Ngân hàng, số 24 tháng 12/2007, trang 21-24 Tạ Ngọc Sơn, (2007), “Phương pháp ño lường quản lý rủi ro lãi suất biểu ñồ lệch ngân hàng thương mại”, Tạp chí Ngân hàng, số 21 tháng 11/2007, trang 51 – 52 Tạ Ngọc Sơn, (2004), “Bàn quản lý rủi ro hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ NHTM”, Tạp chí Ngân hàng, số tháng 3/2004, trang 31-33 211 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Nguyễn Duệ (2001), Quản trị Ngân hàng, Học viện ngân hàng, Hà Nội Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thương mại, Quản trị nghiệp vụ, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Nguyễn Thị Mùi (2001), Lý thuyết tiền tệ ngân hàng, NXB xây dựng, Hà Nội Frederic S Mishkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Peter S Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB tài chính, Trường ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (1999), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Lê Văn Tư (2000), Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội II Tiếng Anh Adam B Gilmuor (2002), Option Basics An Overview, Asia Pacific Option Sales Head, Citigroup Basel Committee on Banking Supervision (2001), Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, Bank for International Settlements BTC (2002), Assets and Liabilities Management Workshop Comptroller’s Handbook (1998), Interest Rate Risk, Comptroller of the Currency Administrator of National Banks David Begg, Staley Fischer, Rudiger Dornbusc (1992), Economics, McGraw Hill Book Company, London DC Gardner Group Plc (1989), Identifying and Managing Rish, DC Gardner Workbook Federic S Minhkin (2002), Money, Banking and Financial Market 212 Guy MERTENS (2005), Assets and Liabilities Management, ATTF, Luxembourg Heinie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic (2003), Analyzing and Managing Banking Risk 10 Higgins Robert C, 1995, Analysis for Financial Management, Fourth Edtion, Mc Graw Hill 11 J S G Wilson (1998), Managing Bank Assets and Liabilities, Euromoney Publications, London EC4 12 J Dermine, Y F Bissada(2005), Asset and Liabilities Management, Practice Hall, 13 John Holliwell (2005), The Financial Risk Manual, Pitman Publishing 14 Military Bank and BTC (2004), Asset and Liability Management-Best Practice 15 Peter S.Rose (2001) , Commercial Bank Management, 4th Edition 16 Terry S Maness – John T Zietlow (2005), Short term Financial Management, Third Edition, Thomson 17 Vietnam Banking Review Issue Sep 2005, Sep 2006 III Website http://www.occ.treas.gov/handbook/irr.pdf http://www.bis.org/press/p970122.htm http://www.bidv.com.vn http://www.sacombank.com http://vietcombank.com.vn 213 PHỤ LỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam, Quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam, Quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay