Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Địnhv

208 134 0
  • Loading ...
1/208 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:44

TRƯờNG đại học kinh tế quốc dân - - trịnh thị THúY HồNG Quản lý chi ngân sách Nhà nớc đầu t XÂY DựNG CƠ BảN địa bàn tỉnh Bình Định Chuyên ngành: Kinh tế tài ngân hàng Mã số: 62.31.12.01 Ngời hớng dẫn khoa học PGs.ts PGs.ts Vũ hào PGS.TS Lê Hùng Sơn Hà nội 2012 ii MC LC LI CAM OAN i DANH MC CC T VIT TT v DANH MC BNG BIU vi DANH MC BIU viii LI M U CHNG 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU V PHNG PHP NGHIấN CU .6 1.1 Cỏc nghiờn cu ngoi nc 1.2 Cỏc nghiờn cu nc 11 1.3 Phng phỏp nghiờn cu 20 1.3.1 Phng phỏp so sỏnh 20 1.3.2 Phng phỏp phõn tớch t l 21 1.3.3 Phng phỏp ủiu tra 22 1.3.4 Phng phỏp thng kờ 24 CHNG 2: Lí LUN C BN V QUN Lí CHI NGN SCH NH NC TRONG U T XY DNG C BN .27 2.1 Tng quan v chi NSNN ủu t XDCB 27 2.1.1 u t xõy dng c bn 27 2.1.2 Vn ủu t xõy dng c bn 33 2.1.3 Chi ngõn sỏch nh nc ủu t XDCB .35 2.2 Qun lý chi ngõn sỏch nh nc ủu t XDCB 39 2.2.1 Khỏi nim .39 2.2.2 Nguyờn tc qun lý v cp phỏt ủu t XDCB ca NSNN 39 2.2.3 B mỏy qun lý chi NSNN ủu t XDCB phng 42 2.2.4 Ni dung qun lý chi ngõn sỏch nh nc ủu t XDCB 45 2.2.5 Cỏc ch tiờu ủỏnh giỏ qun lý chi NSNN ủu t XDCB .51 2.3 Cỏc nhõn t nh hng ủn qun lý chi NSNN ủu t XDCB 63 iii 2.3.1 Cỏc nhõn t ch quan .63 2.3.2 Cỏc nhõn t khỏch quan 65 2.4 Kinh nghim mt s quc gia v bi hc cho Vit Nam qun lý chi NSNN ủu t XDCB 67 2.4.1 Kinh nghim ca mt s quc gia v qun lý chi NSNN ủu t XDCB .67 2.4.2 Bi hc kinh nghim cho Vit Nam qun lý chi NSNN ủu t XDCB 73 CHNG 3: THC TRNG QUN Lí CHI NGN SCH NH NC TRONG U T XDCB TRấN A BN TNH BèNH NH 77 3.1 Khỏi quỏt thc trng chi ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 77 3.1.1 c ủim t nhiờn, kinh t - xó hi ca tnh Bỡnh nh 77 3.1.2 Thc trng ủu t XDCB bng NSNN trờn bn tnh Bỡnh nh 81 3.1.3 Thc trng chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 82 3.2 Thc trng qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 94 3.2.1 Kt qu qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 94 3.2.2 Hiu qu qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 95 3.2.3 Chu trỡnh qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 97 3.3 ỏnh giỏ thc trng qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 116 3.3.1 Nhng kt qu ủt ủc .116 3.3.2 Hn ch v nguyờn nhõn 120 iv CHNG 4: GII PHP TNG CNG QUN Lí CHI NSNN TRONG U T XDCB TRấN A BN TNH BèNH NH .130 4.1 nh hng chi NSNN ủu t XDCB cho mc tiờu phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bỡnh nh 130 4.1.1 Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bỡnh nh ủn nm 2020 130 4.1.2 nh hng phõn b chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 2011 - 2020 138 4.1.3 Quan ủim tng cng qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 139 4.2 Gii phỏp tng cng qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 140 4.2.1 Hon thin cỏc bn phỏp lý ca Tnh Bỡnh nh cú liờn quan ủn qun lý chi NSNN ủu t XDCB 140 4.2.2 Hon thin cụng tỏc lp k hoch ủu t XDCB bng ngun NSNN 143 4.2.3 Nõng cao cht lng cụng tỏc t lp bỏo cỏo ủu t, lp d ỏn v thm ủnh d ỏn 157 4.2.4 T chc thc hin tt cỏc ch trng ủu t XDCB bng ngun NSNN .158 4.2.5 Hon thin cụng tỏc nghim thu, bn giao tip nhn v hnh kt qu ủu t 161 4.2.6 Nõng cao nng lc v trỡnh ủ chuyờn mụn ca ủi ng cỏn b qun lý chi NSNN ủu t XDCB tnh Bỡnh nh 163 4.2.7 Mt s gii phỏc khỏc nhm tng cng qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 165 4.3 Kin ngh 167 KT LUN 172 DANH MC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI 175 DANH MC TI LIU THAM KHO 176 v DANH MC CC T VIT TT BQLDA: Ban qun lý d ỏn CT: Ch ủu t CNV: Cụng nhõn viờn DA: D ỏn DADT: D ỏn ủu t HND: Hi ủng nhõn dõn HTX: Hp tỏc xó IMF: International Monetary Fund KBNN: Kho bc Nh nc KCN: Khu cụng nghip KH: Khu hao KT-XH: Kinh t - xó hi NK: Nhp khu NN: Nh nc NS: Ngõn sỏch NSP: Ngõn sỏch phng NSNN: Ngõn sỏch nh nc NSTW: Ngõn sỏch trung ng NVL: Nguyờn vt liu THCS: Trung hc c s TSC: Ti sn c ủnh TW: Trung ng UBND: y ban nhõn dõn VN: ng Vit Nam XDCB: Xõy dng c bn XK: Xut khu vi DANH MC BNG BIU Bng 1.1 : So sỏnh cỏc h thng ngõn sỏch Bng 2.1 : So sỏnh tỡnh hỡnh thc hin chi NSNN ủu t XDCB so vi k hoch 20 Bng 2.2 : C cu chi NSNN ủu t XDCB theo ngnh .21 Bng 2.3 : Bng kho sỏt cỏc nhõn t nh hng ủn qun lý chi NSNN ủu t XDCB 22 Bng 2.4 : Bng kho sỏt cỏc ni dung chu trỡnh qun lý chi NSNN ủu t XDCB 23 Bng 3.1 : Vn ủu t XDCB bng NSNN so vi tng ủu t ton XH trờn bn Tnh Bỡnh nh 81 Bng 3.2 : Tỡnh hỡnh thc hin chi NSNN cho ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh .84 Bng 3.3 : Tỡnh hỡnh chi NSNN ủu t XDCB theo ngnh kinh t trờn bn tnh Bỡnh nh giai ủon 2006- 2010 88 Bng 3.4 : Giỏ tr TSC huy ủng bng NSNN trờn bn tnh Bỡnh nh giai ủon 2006 2010 94 Bng 3.5 : Bng thng kờ mụ t cỏc ủiu tra v Lut v cỏc quy ủnh cú liờn quan qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh .101 Bng 3.6 : Bng thng kờ mụ t cỏc ủiu tra v chớnh sỏch ngõn sỏch v lp k hoch chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 102 Bng 3.7 : Bng thng kờ mụ t cỏc ủiu tra v lp d toỏn chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh .103 Bng 3.8 : Bng thng kờ mụ t cỏc ủiu tra v chp hnh chi ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 104 Bng 3.9 : Bng thng kờ mụ t cỏc ủiu tra v quyt toỏn NSNN chi ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh .105 vii Bng 3.10 : Bng thng kờ mụ t cỏc ủiu tra v vic thc hin tra, kim tra, ủỏnh giỏ chng trỡnh, d ỏn ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh .106 Bng 3.11 : Tng hp tỡnh hỡnh n lng XDCB bng NSNN trờn bn tnh Bỡnh nh giai ủon 2006 - 2010 111 Bng 3.12 : Tng hp mc ủ ủỏnh giỏ ca cỏn b ủi vi cỏc yu t nh hng ủn qun lý chi NSNN ủu t XDCB 123 Bng 3.13 : Bng thng kờ mụ t cỏc yu t ủiu tra .124 Bng 4.1 : ỏnh giỏ hiu qu chi ngõn sỏch cho Y t theo kt qu ủu trờn bn tnh Bỡnh nh 154 Bng 4.2 : Tỡnh hỡnh dõn s v s ging bnh theo Huyn, thnh ph nm 2010 .156 viii DANH MC BIU S ủ 1.1 : Cỏc phng phỏp qun lý ngõn sỏch nh nc Biu ủ 3.1 : Tỡnh hỡnh thc hin ủu t XDCB bng NSNN phõn theo cu thnh trờn bn tnh Bỡnh nh .82 Biu ủ 3.2 : Tỡnh hỡnh chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh giai ủon 2006 - 2010 83 Biu ủ 3.3 : Chi NSNN ủu t XDCB/ngi trờn bn tnh Bỡnh nh giai ủon 2006 - 2010 85 Biu ủ 3.4 : Tỡnh hỡnh chi NSNN ủu t XDCB theo ngun trờn bn tnh Bỡnh nh 86 Biu ủ 3.5 : C cu chi NSNN cho ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh theo ngnh giai ủon 2006- 2010 89 Biu ủ 3.6 : Tỡnh hỡnh chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh theo Huyn, Thnh ph giai ủon 2006 2010 92 Biu ủ 3.7 : Mc chi NSNN ủu t XDCB/ ủu ngi theo Huyn, Thnh ph giai ủon 2006 - 2010 .93 Biu ủ 3.8 : Tỡnh hỡnh huy ủng TSC ủu t XDCB bng NSNN trờn bn tnh Bỡnh nh 96 Biu ủ 3.9 : H s huy ủng TSC trờn bn tnh Bỡnh nh giai ủon 2006 - 2010 .97 Biu ủ 3.10 : So sỏnh ủim trung bỡnh ca quỏ trỡnh qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh 115 Biu ủ 4.1 : T l s ging bnh/nghỡn ngi tng huyn, thnh ph nm 2010 tnh Bỡnh nh 156 LI M U Tớnh cp thit ca ủ ti Tnh Bỡnh nh cú v trớ lý thun li giao lu phỏt trin kinh t xó hi, cú v trớ v vai trũ quan trng bo v an ninh v quc phũng ng thi, Bỡnh nh cú v trớ trung tõm trờn cỏc tuyn giao lu quc t v liờn vựng, tuyn trc Bc Nam v ụng Tõy ca Trung, gn ủng hng hi quc t, l ca ngừ hng bin ca cỏc nc Tiu khu vc Mờ Kụng m rng, ủc bit l vi cỏc nc Lo, Campuchia v cỏc tnh ụng Bc Thỏi Lan Tc ủ tng GDP giai ủon 2005 - 2010 trờn 10%/nm Tuy nhiờn, c cu kinh t chuyn dch cũn chm, thiu bn vng Cht lng v hiu qu ca nn kinh t cha cao, ủú c cu kinh t nụng nghip v c cu cõy trng vt nuụi chuyn dch cha ủt yờu cu Cụng tỏc quy hoch v ủu t xõy dng cỏc vựng chuyờn canh, thõm canh sn xut nguyờn liu phc v phỏt trin cụng nghip ch bin tin hnh chm Cụng tỏc quy hoch, ủu t c s h tng, gii phúng mt bng phc v phỏt trin cụng nghip cha ủc trung ch ủo ủỳng mc Trỡnh ủ thit b cụng ngh lc hu, sn phm ớt dng, nng sut cht lng sn phm thp, giỏ thnh cũn cao, sc cnh tranh thp Vic ủu t xõy dng c s h tng cỏc khu cụng nghip, cm cụng nghip chm, cha ủng b v nhiu vng mc Mt s lng ngh truyn thng cú ủc phc hi nhng cụng tỏc quy hoch, h tr ủu t xõy dng c s h tng, xỳc tin thng mi thiu quan tõm Cha quan tõm ch ủo kinh t hp tỏc ủỳng mc, nht l cỏc hp tỏc xó nụng nghip v tiu th cụng nghip Tỡnh trng ụ nhim mụi trng mt s c s sn xut xy nghiờm trng, nhng cha ủc x lý c bn v kp thi Thc trng ny l cũn thiu sút qun lý, ủiu hnh cỏc chớnh sỏch v mụ ca Tnh, ủú phi k ủn l qun lý chi ngõn sỏch nh nc ủu t xõy dng c bn trờn bn tnh Bỡnh nh thi gian qua Bờn cnh ủú, tỡnh trng n cụng ca cỏc quc gia trờn th gii gia tng v ngy cng nghiờm trng nn kinh t phc hi chm, nguy c suy thoỏi v khu vc ti chớnh nhiu bt n, nu cỏc quc gia khụng cú gii phỏp trit ủ khc phc tỡnh trng ny thỡ cuc khng hong n cụng s xy m khú cú th kim soỏt ủc nhng tỏc ủng tiờu cc ca nú ủn nn kinh t cng nh ủi sng ca ngi dõn Vit Nam cng khụng nm ngoi tỡnh trng chung ủú Vỡ vy, vic tng cng qun lý chi tiờu cụng l ủ cp bỏch khụng ch riờng ủi vi chớnh quyn trung ng m ca c chớnh quyn phng Chi ngõn sỏch nh nc ủu t xõy dng c bn l mt khon chi chim t trng ln tng chi ngõn sỏch nh nc, nhiờn thc trng hiu qu chi ủu t thp, tht thoỏt chi ủu t ln (20% ủn 30% so vi tng chi ủu t) lm cho mc tiờu tng trng v phỏt trin kinh t ca tnh Bỡnh nh cng khú khn Vỡ vy, ủ thc hnh tit kim, chng lóng phớ tht thoỏt ủu t v nõng cao hiu qu chi ngõn sỏch nh nc thỡ vic tng cng qun lý chi ngõn sỏch nh nc ủu t xõy dng c bn ca tnh Bỡnh nh l vic lm cp thit Thc trng trờn ủt cho cỏc nh nghiờn cu cn phi h thng ủc nhng c s lý lun cn thit v phõn tớch ủc thc trng qun lý chi ngõn sỏch Nh nc ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh xut phỏt t cỏc ủc thự riờng ca Tnh T ủú rỳt ủc nguyờn nhõn ca tn ti ủ cú gii phỏp qun lý hiu qu hn Vỡ vy, tỏc gi chn ủ: Qun lý chi ngõn sỏch Nh nc ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh lm ủ ti cho lun ỏn tin s ca mỡnh Mc ủớch nghiờn cu H thng hoỏ lý lun c bn v qun lý chi ngõn sỏch nh nc ủu t xõy dng c bn ca mt phng Phõn tớch cỏc nhõn t nh hng ti qun lý chi NSNN ủu t xõy dng c bn Trong cỏc nhõn t trờn, nhõn t no cú nh hng nhiu nht hoc nhõn t no l ủc thự riờng nh hng ủn cụng tỏc qun lý chi NSNN ủu t xõy dng c bn tnh Bỡnh nh Phõn tớch, ủỏnh giỏ thc trng qun lý chi ngõn sỏch nh nc ủu t xõy dng c bn trờn bn tnh Bỡnh nh, ủỏnh giỏ ủim mnh nht, yu nht 186 Xin anh (ch) cho bit v chớnh sỏch ngõn sỏch v lp k hoch chi NSNN ủu t XDCB (Xin ủỏnh du X vo cõu tr li) Cha ủy ủ (Cha phự hp) Tiờu Chớnh sỏch v k hoch cung cp mt khung ngun lc cho chi ủu t XDCB Nú liờn kt gia k hoch thu v mc ủớch chi XDCB Khung k hoch cú ủc cụng khai v ph bin rng rói Khung k hoch ủc cp nht thng xuyờn (hng nm, k trung hn) Cỏc chớnh sỏch ca chớnh quyn phng thỡ cú th s dng ủc v rừ rng tng lnh vc ủu t XDCB Quy trỡnh chớnh sỏch thỡ cú th ủnh hng cho bt k chng trỡnh chi cho ủu t XDCB Chớnh sỏch v k hoch ủu t XDCB ủc liờn kt cht ch vi ngõn sỏch hng nm Cú kh nng nh hng ủn cỏc chớnh sỏch v cỏc quyt ủnh Cỏc xung ủt v nhu cu chi v kh nng ngõn sỏch ủc gii quyt mt cỏch kp thi Cỏc nhu cu ủu t XCDB cp thit ca cỏc ủn v s dng ngõn sỏch thỡ ủc u tiờn v ủc thc hin phự hp ngun lc sn cú 10 Cú thụng tin ủ thun li cho cỏc quyt ủnh quan trng ủu t XDCB v tng tớnh minh bch v tớnh toỏn cỏc kt qu 11 Ngi cú thm quyn ủc cung cp thụng tin ủỏng tin cy cho vic quyt ủnh ca h 12 Ngi quyt ủnh mi cp cú trỏch nhim ủi vi nhim v ca h y ủ (Phự hp) 187 Xin anh (ch) cho bit v lp d toỏn chi NSNN ủu t XDCB (Xin ủỏnh du X vo cõu tr li) Cha ủy ủ (Cha phự hp) Tiờu Quy trỡnh d toỏn ngõn sỏch l mt chui logic v cht ch Kinh t v mụ, d bỏo thu NS, trn NS v chi NS cho ủu t XDCB thỡ ủc liờn kt vi Chu trỡnh lp d toỏn ủc xỏc ủnh rừ rng v thi gian v ủc cung cp mt h thng lut v cỏc quy ủnh cho quy trỡnh lp NS Mc trn ngõn sỏch ủc quy ủnh cho tng lnh vc v mc trn ny khụng d b thay ủi Lp d toỏn cú xem xột ủn tỡnh hỡnh hin ti v ngun ngõn sỏch thc t Cú yờu cu xem xột cỏc trin vng trung hn cho cỏc quyt ủnh c thụng tin trc lp d toỏn tng lnh vc chi ngõn sỏch Cú d bỏo ngun ngõn sỏch cho tng chi phớ ca d ỏn v cõn ủi cho tng nm thc hin Khụng cú s ct gim tựy tin chi ủu t XDCB 10 Chi ủu t XDCB thỡ tng xng vi kh nng thc t 11 Cỏc ủn v d toỏn ngõn sỏch ủỳng tin ủ 12 thi gian ủ tho lun cỏc khon chi NSNN cho ủu t XDCB 13 Cú quy trỡnh xỏc ủnh rừ rng cho vic xem xột cỏc ủ sut chớnh sỏch mi 14 Cỏc ủ cú liờn quan, thụng tin v trin vng tng lai cú giỏ tr cho ngi cỏc quyt ủnh y ủ (Phự hp) 188 Xin anh (ch) cho bit v chp hnh chi NSNN ủu t XDCB (Xin ủỏnh du X vo cõu tr li) Cha ủy ủ (Cha phự hp) Tiờu Ngun hng nm cho tng d ỏn ủc lờn k hoch Cú nhng rng buc hn ch phỏt sinh chi ủu t XDCB Phn vt d toỏn ban ủu ca cỏc d ỏn cú ủc chp nhn d dng Phõn quyn ủó khụng lm gim kim soỏt chi NSNN ủu t XDCB MTEF (khuụn kh chi tiờu trung hn) ủó lm thay ủi phõn b chi NSNN ủu t XDCB phng nhng nm qua Thụng tin v tỡnh hỡnh thc hin chi cú giỏ tr ủi vi cụng tỏc kim tra v bỏo cỏo kt qu N ủng thỡ khụng quan trng bng t l tng chi ủu t XDCB Cỏc ủn v s dng ngõn sỏch cú mt h thng ủc giao cho lp k hoch v ủm bo chi ngõn sỏch khụng ủc vt d toỏn Cỏc ủn v d thu thỡ ủỏp ng cỏc yờu cu v ủc ủỏnh giỏ cao 10 H thng toỏn thỡ ủc trung quyn lc v toỏn ủỳng thi hn 11 Thanh toỏn chi ngõn sỏch cho ủu t XDCB khụng vt quỏ gii hn ủó phõn b 12 Cú hỡnh thc pht nu chi NS vt quỏ d toỏn ủu t XDCB y ủ (Phự hp) 189 Xin anh (ch) cho bit v quyt toỏn NSNN chi ủu t XDCB (Xin ủỏnh du X vo cõu tr li) Cha ủy ủ (Cha phự hp) Tiờu Cú ủ th tc phỏp lý v ủu t theo quy ủnh Cú quyt ủnh thnh lp ban qun lý d ỏn, quyt ủnh b nhim trng ban, b nhim k toỏn trng, m ti khon toỏn Kho bc nh nc Cú k hoch ủu t ủc thụng bỏo Cú quyt ủnh ủn v trỳng thu (ủi vi ủu thu) hoc quyt ủnh ch ủnh thu Cú hp ủng kinh t gi ch ủu t (bờn A) v nh thu (bờn B) Cú lng hon thnh ủ ủiu kin toỏn ủc A-B nghim thu, bờn A chp nhn v ủ ngh toỏn y ủ (Phự hp) 190 Xin anh (ch) cho bit v vic thc hin tra, kim tra, ủỏnh giỏ chng trỡnh, d ỏn ủu t XDCB (Xin ủỏnh du X vo cõu tr li) Cha ủy ủ (Cha phự hp) Tiờu C quan cp trờn cú yờu cu cỏc ủn v s dng ngõn sỏch ủỏnh giỏ v cỏc chng trỡnh d ỏn ủu t XDCB khụng Cỏc kt qu ủỏnh giỏ cú s dng cho vic cỏc quyt ủnh khụng Ngi cú nhim v tra cú chu trỏch nhim v kt qu tra ca mỡnh khụng? Cú hỡnh thc pht thớch hp khụng nu cú vi phm Cỏc kim tra, ủỏnh giỏ thỡ ủc thc hin theo l trỡnh mt cỏch thng xuyờn v tit kim cho NSNN ủu t XDCB Cụng tỏc tra, kim tra cú ý ngha thc s theo ủỳng ngha ca nú y ủ (Phự hp) Theo anh (ch) nờn trung vo ủ gỡ ủ tng hiu qu chi ủu t xõy dng c bn bng NSNN trờn bn tnh Bỡnh nh ? Cm n anh (ch) ủó hon thnh bng hi ny! Chỳc anh (ch) sc khe, hnh phỳc v thnh cụng cụng vic! 191 PH LC Phõn tớch cỏc nhõn t nh hng ti qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh Phõn tớch nhõn t Phõn tớch nhõn t cỏc bin s ủiu tra Bng kt qu phõn tớch EFA ln Descriptive Statistics Mean Std Deviation Analysis N Luat va cac quy dinh co lien quan 4.1300 1.00156 100 Dieu kien tu nhien 2.7900 1.15728 100 Dieu kien kinh te xa hoi 3.3700 84871 100 Kha nang ve nguon luc (nguon thu) cua NSNN 3.9800 1.09157 100 Nang luc quan ly cua nguoi lanh dao 3.8100 1.05117 100 Trinh chuyen mon cua doi ngu can bo CNV quan ly chi NSNN cho dau tu XDCB 3.5800 1.02671 100 To chuc bo may quan ly 3.3900 93090 100 Quy trinh quan ly chi NSNN dau tu XDCB 3.5000 1.06837 100 Cong nghe, he thong thong tin quan ly chi NSNN dau tu XDCB 3.1200 94580 100 Ngun: tớnh toỏn ca tỏc gi s dng SPSS 16 192 Ma trn h s tng quan gia cỏc yu t ủiu tra Correlation Matrix Nang luc Luat va cac Correlation Luat va cac quy dinh co lien quan Trinh chuyen Cong nghe, he mon cua doi ngu Quy trinh quan thong thong tin Kha nang ve quan ly cua can bo CNV quy dinh co Dieu kien tu lien quan nhien Dieu kien nguon luc kinh te xa hoi cua NSNN ly chi NSNN quan ly chi nguoi lanh quan ly chi NSNN To chuc bo dau tu NSNN dau dao cho dau tu XDCB may quan ly XDCB tu XDCB 1.000 198 287 215 187 270 313 269 346 Dieu kien tu nhien 198 1.000 481 -.107 000 197 058 -.225 217 Dieu kien kinh te xa hoi 287 481 1.000 -.014 046 261 161 -.039 246 215 -.107 -.014 1.000 102 092 276 320 159 187 000 046 102 1.000 478 293 112 125 270 197 261 092 478 1.000 511 276 500 313 058 161 276 293 511 1.000 543 371 269 -.225 -.039 320 112 276 543 1.000 170 346 217 246 159 125 500 371 170 1.000 Kha nang ve nguon luc (nguon thu) cua NSNN Nang luc quan ly cua nguoi lanh dao Trinh chuyen mon cua doi ngu can bo CNV quan ly chi NSNN cho dau tu XDCB To chuc bo may quan ly Quy trinh quan ly chi NSNN dau tu XDCB Cong nghe, he thong thong tin quan ly chi ủu t XDCB Ngun: tớnh toỏn ca tỏc gi s dng SPSS 16 193 Bng kt qu phõn tớch nhõn t KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 691 209.350 df 36 Sig .000 Ngun: tớnh toỏn ca tỏc gi s dng SPSS 16 H s KMO = 0,691 ln (gia 0,5 v 1) l ủiu kin ủ ủ phõn tớch nhõn t l thớch hp, cho thy gi thuyt v ma trn tng quan tng th l ma trn ủng nht b bỏc b, tc l cỏc bin cú tng quan vi v tha ủiu kin phõn tớch nhõn t Phõn tớch nhõn t khỏm phỏ sau thc hin xoay nhõn t bng phng phỏp: Varimax with Kaiser Normalization Rotated Component Matrixa Component Luat va cac quy dinh co lien quan 495 488 118 Dieu kien tu nhien -.228 805 024 Dieu kien kinh te xa hoi -.003 799 048 Kha nang ve nguon luc (nguon thu) cua NSNN 715 -.035 -.079 Nang luc quan ly cua nguoi lanh dao -.020 -.076 849 Trinh chuyen mon cua doi ngu can bo CNV quan ly chi NSNN cho dau tu XDCB 205 310 795 To chuc bo may quan ly 616 160 497 Quy trinh quan ly chi NSNN dau tu XDCB 784 -.151 199 Cong nghe, he thong thong tin quan ly chi NSNN dau tu XDCB 343 494 340 a Rotation converged in iterations 194 Rotated Component Matrixa Component Luat va cac quy dinh co lien quan 495 488 118 Dieu kien tu nhien -.228 805 024 Dieu kien kinh te xa hoi -.003 799 048 Kha nang ve nguon luc (nguon thu) cua NSNN 715 -.035 -.079 Nang luc quan ly cua nguoi lanh dao -.020 -.076 849 Trinh chuyen mon cua doi ngu can bo CNV quan ly chi NSNN cho dau tu XDCB 205 310 795 To chuc bo may quan ly 616 160 497 Quy trinh quan ly chi NSNN dau tu XDCB 784 -.151 199 Cong nghe, he thong thong tin quan ly chi NSNN dau tu XDCB 343 494 340 Component Transformation Matrix Component 613 486 623 -.576 814 -.069 541 317 -.779 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Theo nh bng kt qu ny, ma trn nhõn t (component matrix) thỡ cỏc h s ny ln cho bit nhõn t chớnh v bin cú liờn h cht ch vi Nh vy, sau phõn tớch EFA thỡ cỏc bin ủc rỳt gn cũn nhõn t chớnh Nhõn t th nht bao gm: lut v cỏc quy ủnh cú lien quan, kh nng v ngun lc ca NSNN, t chc b mỏy qun lý, quy trỡnh qun lý chi NSNN ủu t XDCB (Cỏc nhõn t v mụi trng phỏp lý v t chc qun lý chi) Nhõn t th bao gm: ủiu kin t nhiờn, ủiu kin kinh t - xó hi, cụng ngh, h thng thụng tin qun lý chi NSNN ủu t XDCB (iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi, cụng ngh thụng tin) Nhõn t th ba bao gm: nng lc qun lý ca ngi lónh 195 ủo, trỡnh ủ chuyờn mụn ca ủi ng cỏn b CNV qun lý chi NSNN ủu t XDCB (nng lc, trỡnh ủ ca ủi ng qun lý chi) Di ủõy l ủ th ủim v cỏc thnh phn khụng gian xoay Mụ hỡnh nghiờn cu nh sau: Cỏc nhõn t v mụi trng phỏp lý v t chc qun lý chi NS iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi, cụng ngh thụng tin Qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh Nng lc, trỡnh ủ ca ủi ng qun lý chi Sau phõn tớch nhõn t xong thỡ trờn bng d liu s cú thờm ba ct ch ba nhõn t va phõn tớch, ủú l cỏc bin s: FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1 Mc ủ nh hng ca tng nhõn t ủc tớnh bng giỏ tr trung bỡnh ca ton b cỏc yu t ủiu tra Hi qui tuyn tớnh Phõn tớch tng quan Bng ma trn tng quan gia ba nhõn t 196 Correlations REGR factor score for analysis REGR factor score Pearson Correlation for analysis Sig (2-tailed) REGR factor score Pearson Correlation for analysis Sig (2-tailed) REGR factor score for analysis 1.000 1.000 000 100 100 100 100 000 000 N 100 100 000 000 1.000 1.000 592 ** 100 555 ** ** 000 100 100 Pearson Correlation 555 1.000 100 N 592 ** 000 1.000 REGR factor score Pearson Correlation for analysis Sig (2-tailed) muc anh huong chung 000 N muc hai long chung REGR factor score for analysis 566 ** 000 100 100 ** 566 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 100 100 100 100 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Ngun: Tớnh toỏn ca tỏc gi s dng SPSS 16 Ma trn tng quan th hin s tng quan khỏ cht ch ca c nhõn t ủi vi qun lý chi NSNN ủu t xõy dng c bn (cỏc h s tng quan = 0,592 ; 0,555 v 0,566) phõn tớch k hn cỏc nhõn t nh hng, mc ủ ca chỳng ủi vi bin qun lý chi NSNN ủu t xõy dng c bn trờn bn tnh Bỡnh nh, ta s dng phõn tớch hi quy Phõn tớch hi qui Ta tin hnh phõn tớch hi quy ủ xỏc ủnh c th trng s ca tng yu t tỏc ủng ủn qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh Phõn tớch hi quy s ủc thc hin vi bin ủc lp: bin th nht l: cỏc nhõn t v mụi trng phỏp lý v t chc qun lý chi, bin th hai l: ủiu kin t nhiờn, kinh t - xó hi v cụng ngh thụng tin, bin th ba l: nng lc, trỡnh ủ ca ủi ng qun lý chi NSNN ủu t xõy dng c bn Phõn tớch hi quy ủc thc hin bng phng phỏp hi quy tuyn tớnh (phng phỏp Enter) cỏc bin vi phn mm SPSS 16 Kt qu hi quy ủc th hin nh sau: Bng túm tt mụ hỡnh hi qui Variables Entered/Removed b 197 Model Variables Entered Variables Removed REGR factor score Method for analysis 1, REGR factor score Enter for analysis 1, REGR factor score for analysis a a All requested variables entered b Dependent Variable: muc hai long chung b Model Summary Change Statistics Model R 989 R Square a 979 Adjusted R Std Error of R Square Square the Estimate Change 978 08158 979 F Change 1473.011 df1 Sig F Durbindf2 Change Watson 96 000 2.316 b ANOVA Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 29.412 9.804 639 96 007 30.051 99 F Sig 1473.011 000 a a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: quan ly chi NSNN dau tu XDCB Mụ hỡnh cú R2 = 0,979 tc l 97,9% qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh ph thuc vo ba nhõn t trờn, cũn li l cỏc yu t khỏc tỏc ủng Giỏ tr Sig.F change nh hn 0,05, ta thy cỏc bin vo ủu cú ý ngha v mt thng kờ vi mc ý ngha 5% (ủ tin cy) Nh vy cỏc bin ủc lp mụ hỡnh cú quan h ủi vi bin ph thuc Ma trn tng quan gia cỏc h s c lng REGR factor score REGR factor score REGR factor score Model for analysis for analysis 1 for analysis 198 Correlations REGR factor score for 1.000 000 000 000 1.000 000 000 000 1.000 6.723E-5 000 000 000 6.723E-5 000 000 000 6.723E-5 analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis Covariances REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis a Dependent Variable: quan ly chi NSNN dau tu XDCB Ngun: tớnh toỏn ca tỏc gi s dng SPSS 16 199 Bng túm tt h s hi qui Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B 3.519 008 326 008 306 312 (Constant) REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis Std Error 95% Confidence Interval for B t Beta a Sig Lower Bound Upper Bound Correlations Zero-order Partial Collinearity Statistics Part Tolerance VIF 431.329 000 3.503 3.535 592 39.772 000 310 342 592 971 592 1.000 1.000 008 555 37.295 000 290 322 555 967 555 1.000 1.000 008 566 38.030 000 296 328 566 968 566 1.000 1.000 a Dependent Variable: muc hai long chung Bng ny cho bit v kt qu c lng ca cỏc h s gn lin vi cỏc nhõn t chớnh, ủng thi cng cho bit v khong c lng (95% Confidence Interval for B) 95% cho chỳng, giỏ tr ca nhõn t phúng ủi phng sai VIF Thụng qua cỏc bng s trờn ta cú nhng nhn xột sau ủõy : Giỏ tr Sig.F change nh hn 0,05, ta thy cỏc bin vo ủu cú ý ngha v mt thng kờ vi mc ý ngha 5% Nh vy cỏc bin ủc lp mụ hỡnh cú quan h ủi vi bin ph thuc 200 Kt qu hi qui cho thy tt c cỏc nhõn t v mụi trng phỏp lý v t chc qun lý chi NSNN ủu t XDCB; ủiu kin t nhiờn, kinh t - xó hi v cụng ngh thụng tin; nng lc v trỡnh ủ ca ủi ng qun lý chi NSNN ủu t xõy dng c bn ủu thc s cú nh hng ủn hiu qu qun lý chi NSNN ủu t XDCB trờn bn tnh Bỡnh nh (cú h s Sig
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Địnhv, Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Địnhv, Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Địnhv

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay