Luận Văn Phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam

213 257 0
  • Loading ...
1/213 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:42

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN TRịNH MAI VÂN phát triển thị trờng trái phiếu việt nam Kinh tế Tài Ngân hàng Chuyên ngành : Kinh Mã số : 62.31.12.01 LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS TRầN ĐĂNG KHÂM TS TS NGUYễN SƠN H NI - 2010 ii MC LC LI CAM OAN i DANH MC CH VIT TT iv DANH MC CC BNG v DANH MC BIU vi LI M U CHNG 1: C S Lí LUN V TH TRNG TRI PHIU 1.1 KHI QUT V TH TRNG TRI PHIU 1.1.1 Tng quan v trỏi phiu 1.1.2 Th trng trỏi phiu 22 1.2 HOT NG C BN TRấN TH TRNG TRI PHIU 38 1.2.1 Hot ủng phỏt hnh trỏi phiu 38 1.2.2 Hot ủng giao dch trỏi phiu 41 1.2.3 Phỏt trin th trng trỏi phiu v mt s tiờu ủỏnh giỏ 43 1.3 CC IU KIN PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU 46 1.3.1 iu kin v mụ 46 1.3.2 iu kin vi mụ 49 1.4 TH TRNG TRI PHIU HN QUC V NHNG KINH NGHIM CHO VIT NAM 51 1.4.1 Khỏi quỏt v th trng trỏi phiu Hn Quc 51 1.4.2 S hỡnh thnh v phỏt trin ca th trng trỏi phiu Hn Quc 53 1.4.3 Bi hc kinh nghim cho Vit Nam 63 CHNG 2: THC TRNG TH TRNG TRI PHIU VIT NAM 65 2.1 KHI QUT QU TRèNH PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU VIT NAM 65 2.1.1 Tng quan kinh t Vit Nam giai ủon 2000 2009 65 2.1.2 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin th trng trỏi phiu Vit Nam 66 iii 2.2 THC TRNG TH TRNG TRI PHIU VIT NAM 71 2.2.1 Thc trng phỏt hnh trỏi phiu t 2000 ủn 2009 72 2.2.2 Thc trng giao dch trỏi phiu Vit Nam t 2000 ủn 2009 94 2.2.3 Hot ủng giao dch trỏi phiu ca cỏc trung gian ti chớnh 105 2.2.4.Thc trng hot ủng ca Trung tõm Lu ký chng khoỏn 107 2.2.5 Hot ủng ca Hip hi th trng trỏi phiu Vit Nam 108 2.2.6 Thc trng t chc ủnh mc tớn nhim Vit Nam hin 109 2.3 NH GI THC TRNG TH TRNG TRI PHIU VIT NAM 111 2.3.1 Thnh cụng 111 2.3.2 Hn ch v nguyờn nhõn 114 CHNG 3: GII PHP PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU VIT NAM 122 3.1 C HI V THCH THC CA VIT NAM TRONG PHT TRIN KINH T - X HI GIAI ON TI 122 3.1.1 Bi cnh quc t v nc 122 3.1.2 C hi v thỏch thc phỏt trin kinh t - xó hi ca Vit Nam giai ủon ti 124 3.2 QUAN IM NH HNG PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU VIT NAM N NM 2020 131 3.2.1.Th trng tm nhỡn ủn nm 2020 131 3.2.2 Quan ủim, ủnh hng phỏt trin th trng trỏi phiu Vit Nam 131 3.3 GII PHP PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU VIT NAM N 2020 137 3.3.1 Nhúm gii phỏp v mụ 137 3.3.2 Nhúm gii phỏp vi mụ 157 KT LUN 173 CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CễNG B 174 TI LIU THAM KHO 175 PH LC .181 iv DANH MC CH VIT TT BTC B Ti chớnh CTCK Cụng ty chng khoỏn DNNN Doanh nghip Nh nc MTN nh mc tớn nhim TNN u t nc ngoi KBNN Kho bc Nh nc NT Nh ủu t NHPT Ngõn hng Phỏt trin NHTM Ngõn hng thng mi NHNN Ngõn hng Nh nc NSNN Ngõn sỏch Nh nc OTC Th trng chng khoỏn phi trung (Over the Counter) SGDCK TP.HCM S giao dch chng khoỏn Thnh ph H Chớ Minh TCT Tng cụng ty TPCP Trỏi phiu Chớnh Ph TPDCPBL Trỏi phiu Chớnh Ph bo lónh TPCQP Trỏi phiu chớnh quyn phng TTGDCK Trung tõm giao dch chng khoỏn TPDN Trỏi phiu doanh nghip TTCK Th trng chng khoỏn TTLK Trung tõm lu ký SGDCK HN S giao dch chng khoỏn H Ni TTTC Th trng ti chớnh TTTP Th trng trỏi phiu UBCKNN y ban chng khoỏn Nh nc USD ụ la M VND ng Vit Nam WTO T chc Thng mi Th gii (World Trade Organization v DANH MC CC BNG Bng 2.1: Mt s ch tiờu kinh t giai ủon 2000-2009 65 Bng 2.2: Kt qu huy ủng trỏi phiu Kho bc bng hỡnh thc bỏn l giai ủon 2000 2006 73 Bng 2.3: Mt s mc lói sut ủu thu trỏi phiu nm, nm v nm trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni nm 2008 79 Bng 2.4: Phỏt hnh trỏi phiu chớnh quyn phng 86 Bng 2.5: Giỏ tr phỏt hnh trỏi phiu ủụ th TP.HCM 2003-2007 86 Bng 2.6: Lói sut phỏt hnh TPDN v trỏi phiu Chớnh Ph 92 Bng 2.7: Giỏ tr TPDN phỏt hnh t nm 2006 - 2008 93 Bng 2.8: Biờn ủ dao ủng giỏ trỏi phiu 97 Bng 2.9: Tỡnh hỡnh giao dch trỏi phiu ti SGDCK TP.HCM t 2000 ủn 2004 .97 Bng 2.10: Tỡnh hỡnh giao dch trỏi phiu trờn HNX nm 2009 100 Bng 2.11: Th trng trỏi phiu niờm yt trờn HNX t 24/9/2009 ủn 31/12/2009 102 Bng 2.12: Giỏ tr giao dch trỏi phiu nm 2000 2009 103 Bng 3.1: Thay ủi GDP v Bi chi ngõn sỏch 144 Bng 3.2: Tỡnh hỡnh thu chi v BCNS Vit Nam 1995 - 2008 144 Bng 3.3: D bỏo mt s ch tiờu v GDP ca Vit Nam ủn 2020 147 vi DANH MC BIU , S ủ 1.1: Th trng ti chớnh 23 Biu ủ 1.1: Cỏc dng ủng cong lói sut 18 Biu ủ 1.2: T l giỏ tr trỏi phiu lu hnh nm 2008 so vi GDP ca Hn Quc v mt s nc khu vc 52 Biu ủ 1.3: T l TPDN cú bo ủm v khụng bo ủm trc nm 1997 54 Biu ủ 1.4: T l tham gia bo lónh phỏt hnh TPDN ti Hn Quc t 1980 - 1997 54 Biu ủ 1.5: C cu trỏi phiu CP v DN lu hnh Hn Quc so vi GDP (%) 57 Biu ủ 1.6: C cu TPCP ca Hn Quc theo k hn (%) 59 Biu ủ 1.7: Lói sut chun trỏi phiu Hn Quc nm 2008 60 Biu ủ 1.8: T l TPDN cú ủm bo v khụng ủm bo ca Hn Quc nm 1998 - 2008 61 Biu ủ 1.9: Giỏ tr phỏt hnh trỏi phiu Doanh nghip ca Hn Quc t 1992 2008 62 Biu ủ 2.1: T l giỏ tr trỏi phiu so vi GDP ca Vit Nam t 2005 - 2008 71 Biu ủ 2.2: Kt qu ủu thu trỏi phiu Chớnh Ph giai ủon 2000 2009 75 Biu ủ 2.3: Giỏ tr trỏi phiu (t ủng) huy ủng thụng qua hỡnh thc bo lónh phỏt hnh giai ủon 2000 2009 81 Biu ủ 2.4: Giỏ tr TPCQP phỏt hnh t 2003-2007 85 Biu ủ 2.5: T l giỏ tr TPDN ca mt s nc Chõu so vi GDP nm 2008 87 Biu ủ 2.6: Giỏ tr phỏt hnh trỏi phiu doanh nghip giai ủon 2000 2008 89 Biu ủ 2.7: C cu k hn TPCP Vit Nam trờn th trng niờm yt 96 Biu ủ 2.8: ng cong li sut trỏi phiu k hn 1, v nm (Nm 2008) 99 Biu ủ 2.9: Th phn giao dch trỏi phiu trờn HNX nm 2007 v 2008 105 LI M U Tớnh cp thit ca ủ ti lun ỏn L b phn quan trng ca th trng ti chớnh, th trng trỏi phiu cú vai trũ quan trng vic tớch t, trung, phõn phi cho nn kinh t Quy mụ th trng trỏi phiu thng ln gp nhiu ln th trng c phiu Vi mc ủ an ton cao, tớnh khon ln, trỏi phiu khụng ch l cụng c huy ủng quan trng ca Chớnh Ph v cỏc doanh nghip, m cũn l cụng c ủu t hp dn ca cỏc nh ủu t, ủc bit l ca cỏc trung gian ti chớnh Phỏt trin th trng trỏi phiu l ủiu kin quan trng ủ hon thin v phỏt trin th trng ti chớnh c hỡnh thnh sm hn so vi th trng c phiu, thụng qua th trng trỏi phiu ủó giỳp cho Chớnh Ph v cỏc doanh nghip Vit Nam huy ủng ủc hng trm ngn t ủng, gúp phn quan trng cho phỏt trin kinh t - xó hi ca ủt nc Hin ti, trỏi phiu Vit Nam bao gm: trỏi phiu Chớnh Ph, trỏi phiu chớnh quyn phng, trỏi phiu Chớnh Ph bo lónh v trỏi phiu doanh nghip Tớnh ủn nm 2009, tng giỏ tr trỏi phiu lu hnh trờn th trng Vit Nam l trờn 250 nghỡn t ủng, tng ủng khong gn 14 t USD, chim khong 17% GDP (ti S giao dch chng khoỏn cú khong 500 loi trỏi phiu ủc niờm yt, ch yu l TPCP vi giỏ tr niờm yt gn 160 nghỡn t ủng, chim khong trờn 64% giỏ tr ton th trng) Tuy nhiờn t l giỏ tr trỏi phiu so vi GDP ca Vit Nam cũn thp so vi bỡnh quõn cỏc nc khu vc (63% GDP) Cỏc trỏi phiu ca Vit Nam hin phn ln l cỏc loi trỏi phiu Chớnh Ph vi thi hn t 15 nm, trỏi phiu doanh nghip ch chim mt t l cũn quỏ nh (khong trờn 12%) Theo ủỏnh giỏ ca cỏc chuyờn gia kinh t, th trng trỏi phiu Vit Nam cha phỏt trin, quy mụ th trng nh, ch yu l trỏi phiu Chớnh Ph, tớnh khon ca trỏi phiu thp, cht lng trỏi phiu khụng cao iu ny lm cho trỏi phiu cha tr thnh cụng c huy ủng hiu qu ca cỏc t chc v cha l cụng c ủu t hp dn ca nh ủu t Nguyờn nhõn l s cha n ủnh nn kinh t v mụ Vit Nam, ủú cú vic huy ủng cỏc ngun lc cha cõn ủi, ủc bit l ngun lc nc, vic s dng ngun t trỏi phiu Chớnh Ph ủ phc v mc ủớch phỏt trin kinh t - xó hi cha thc s hiu qu; cỏc doanh nghip cũn cha chỳ trng ti kờnh huy ủng qua phỏt hnh trỏi phiu ủ phc v cho mc tiu phỏt trin sn xut kinh doanh trung v di hn i vi bn thõn th trng trỏi phiu, mụ hỡnh t chc ca th trng cha phự hp; th trng thiu vng cỏc nh ủu t chuyờn nghip, cỏc t chc to lp th trng; vic phỏt hnh trỏi phiu cũn thiu tớnh chun mc v cha ủc hoch ủnh mt cỏch khoa hc, cha cú cỏc t chc ủnh mc tớn nhim, cha xõy dng ủng cong lói sut chun, cỏc nghip v phỏi sinh cha phỏt trin Phỏt trin th trng trỏi phiu ti Vit Nam l ủ vụ cựng quan trng giai ủon ti Bi cỏc lý sau: Phỏt trin th trng nhm mc tiờu tỏi cu trỳc v nõng cao hiu qu ca th trng ti chớnh núi chung, th trng chng khoỏn núi riờng chi phớ ca trỏi phiu thp, tớnh n ủnh cao hn v ri ro thp hn nhiu vi c phiu; Phỏt trin th trng trỏi phiu l nhng khuyn ngh ca cỏc t chc quc t, l ủiu kin ủ hi nhp vi th trng trỏi phiu quc t, ủc bit l th trng trỏi phiu Chõu ; Thờm vo ủú, phỏt trin th trng trỏi phiu nhm tng cng phỏt trin kinh t, tỏi cu trỳc ca doanh nghip v tỏi cu trỳc ti sn ca cỏc trung gian ti chớnh Mc dự cũn cha thc s chun hoỏ nhng ủõy l mt th trng tim nng ủang quỏ trỡnh hon thin, phỏt trin v ủang thu hỳt s quan tõm ca cỏc nh ủu t v t chc ti chớnh v nc ngoi Vic nghiờn cu, tỡm kim gii phỏp phỏt trin th trng trỏi phiu Vit Nam l yờu cu cp bỏch c v phng din lý lun v thc tin Vỡ lý trờn, ủ ti Phỏt trin th trng trỏi phiu Vit Nam ủc la chn nghiờn cu Mc tiờu nghiờn cu v ý ngha nghiờn cu Trờn c s h thng húa cỏc ủ lý lun, phõn tớch, ủỏnh giỏ thc trng phỏ trin th trng trỏi phiu Vit Nam thi gian qua, ch nhng kt qu, hn ch v cỏc nguyờn nhõn lm hn ch s phỏt trin ca th trng trỏi phiu Vit Nam , tỏc gi xõy dng mt h thng cỏc gii phỏp, bao gm nhúm gii phỏp v mụ v nhúm gii phỏp vi mụ cú tớnh kh thi nhm th trng trỏi phiu Vit Nam phỏt trin bn vng giai ủon ti i tng v phm vi nghiờn cu - i tng nghiờn cu: Th trng trỏi phiu Vit Nam - Phm vi nghiờn cu: Th trng trỏi phiu Vit Nam t nm 2000 ủn 2009 Cỏc phng phỏp nghiờn cu thc hin mc tiờu nghiờn cu, tỏc gi dng phng phỏp lun ca ch ngha vt bin chng v vt lch s, kt hp vi cỏc phng phỏp k tha, phng phỏp chuyờn gia, phng vn, thu thp thụng tin, tng hp v phõn tớch, mụ hỡnh toỏn v nghiờn cu tớnh Tng quan nghiờn cu ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v trỏi phiu v th trng trỏi phiu trờn cỏc phng din khỏc Mi cụng trỡnh nghiờn cu nhng khớa cnh khỏc Song ủi tng nghiờn cu cú s khỏc bit, hoc hn ch cú tớnh lý v lch s v s bin ủng ca tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t - xó hi, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu mi ch gii quyt ủc mt phn liờn quan ủn th trng trỏi phiu, cỏc gii phỏp cha cú tớnh ủng b nhm phỏt trin th trng trỏi phiu Vit Nam Di ủõy l mt s cụng trỡnh tiờu biu: - ti nghiờn cu khoa hc ca tỏc gi PGS.TS Nguyn Th Quy v cỏc ủng s v Nghiờn cu phỏt trin th trng ti chớnh ủiu kin hi nhp kinh t quc t, kinh nghim ca Hn Quc v dng vo Vit Nam (2008) Trong nghiờn cu ny t vic khng ủnh vai trũ quan trng ca th trng ti chớnh ủi vi phỏt trin v tng trng kinh t, tỏc gi ủó nghiờn cu v ủỏnh giỏ mt cỏch khỏ ton din thc trng th trng ti chớnh Hn Quc, ủc bit l t sau cuc khng hong nm 1997, t ủú ch vai trũ ca nh nc vic thc hin ủiu chnh cỏc chớnh sỏch nhm vt qua khng hong ủ phỏt trin Qua kinh nghim Hn Quc v t vic ủỏnh giỏ thc trng th trng ti chớnh Vit Nam, nhúm tỏc gi ủó ủ xut mt s gii phỏp nhm phỏt trin th trng ti chớnh Vit Nam ủú cú th trng trỏi phiu - Lun thc s ca tỏc gi Trng Th Ngc Hi Phỏt trin th trng trỏi phiu doanh nghip Vit Nam (2008) Trong cụng trỡnh ny, tỏc gi ủó h thng hoỏ v ủỏnh giỏ ủc c bn thc trng ca th trng trỏi phiu doanh nghip giai ủon va qua Ch ủc mt s nhng bt cp c bn ủ ủ xut mt s gii phỏp phỏt trin thi gian ti - ti nghiờn cu khoa hc TS Trn ng Khõm lm ch nhim v Phỏt trin cỏc nh to lp th trng trỏi phiu Vit Nam (2007) Trong ủ ti, tỏc gi ủó trung nghiờn cu, ủỏnh giỏ thc trng hot ủng to lp th trng hin Vit Nam Tỏc gi khng ủnh nh to lp th trng l mt nhng ch th quan trng giỳp cho th trng trỏi phiu phỏt trin, nhiờn hin Vit Nam cha cú nh to lp th trng theo ủỳng ngha ca nú Trờn c s ủú, tỏc gi ủ xut cỏc gii phỏp nhm phỏt trin cỏc nh to lp th trng trỏi phiu Vit Nam giai ủon ti - Lun ỏn tin s ca tỏc gi Trn Th Thanh Tỳ v i mi c cu ca cỏc doanh nghip nh nc Vit Nam (2006) Trong nghiờn cu ca mỡnh, tỏc gi trung phõn tớch ủ tỡm mt c cu hp lý ca cỏc doanh nghip núi chung v doanh nghip nh nc núi riờng Thụng qua ủỏnh giỏ thc trng c cu ca cỏc doanh nghip Nh nc Vit Nam Tỏc gi ủó khng ủnh ủ doanh nghip cú th hot ủng kinh doanh mt cỏch hiu qu cn phi cú mt chin lc s dng linh hot ch s hu v n, ủú tỏc gi ủc bit nhn mnh ti vic huy ủng theo phng thc mi l phỏt hnh trỏi phiu ủ phc v cho mc tiờu phỏt trin trung v di hn ca DNNN - Lun thc s ca tỏc gi Trnh Mai Võn (2005) Phỏt trin th trng trỏi phiu Chớnh Ph Vit Nam Trong cụng trỡnh nghiờn cu ca mỡnh, tỏc gi ủó h thng hoỏ cỏc ủ lý lun c bn v trỏi phiu Chớnh Ph v th trng trỏi phiu Chớnh Ph, lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca th trng trỏi phiu Chớnh Ph Vit Nam qua cỏc giai ủon, ủỏnh giỏ thc trng phỏt trin ca th trng, ch cỏc hn ch v nguyờn nhõn ca cỏc hn ch lm th trng cha phỏt trin Thụng qua quan 193 Cú th nhn ủnh kinh t Vit Nam nm 2009 nh sau: Th nht, tc ủ tng trng GDP ton nn kinh t v tng ngnh nm 2009 thp hn so vi nhng nm trc iu ny cho thy, nh hng ca suy thoỏi kinh t ton cu ủó nh hng khỏ nng nn ủn tng trng GDP ca Vit Nam, cho dự chỳng ta ủó cú nhiu chớnh sỏch v gii phỏp mnh ủ ngn chn tỡnh trng ny Th hai, s phc hi tng trng cng ủó th hin khỏ rừ rng v th hin hu ht cỏc ngnh, cỏc lnh vc then cht ca nn kinh t Trong ủú khu vc nụng, lõm nghip v thy sn tng 1,9%; khu vc cụng nghip v xõy dng tng 5,2% (cụng nghip tng 3,8%, xõy dng tng cao vi 11,7%); khu vc dch v tng 6,5% Kt qu ủt ủc theo cỏc s liu c thc hin c nm so vi nhng thỏng ủu quý ủu ủó ủỏnh du thnh cụng bc ủu ca Chớnh ph ch ủo v ủiu hnh v mụ nhm ngn chn suy gim kinh t Th ba, Vit Nam l mt s rt ớt cỏc quc gia trờn th gii trỡ ủc tc ủ tng trng dng Theo Qu Tin t quc t (IMF), tng trng kinh t ton cu nm 2009 ch ủt 2,2% so vi 3,7% ca nm 2008 Hu ht cỏc nc phỏt trin ủu tng trng õm Tớnh chung, tng trng kinh t cỏc nc ny s gim t 1,4% nm 2008 xung -0,3% nm 2009, ủú, tng trng ca M mc -0,7%, ca khu vc ủng EUR l -0,5%, ca Nht Bn l -0,2% v ca Anh l 1,3%) Mc dự nhiu nc ủang phỏt trin ủt mc tng trng dng, nhng mc tng trng ny li st gim so vi nm 2008 xut khu v ủu t suy gim Theo d bỏo, mc tng trng ca Trung Quc l trờn 8%, ca n l 6,3%, ca cỏc nc ASEAN5 l 4,2%, ca Nga l 3,5% v ca cỏc nc Trung -ụng u l 2,5% Mc dự ủó ủc nhng kt qu ban ủu, song cú th thy nh hng ca khng hong kinh t ton cu s lm cho quỏ trỡnh phc hi kinh t ca Vit Nam b kộo di thờm Tuy nhiờn, ủ cú th tng bc vt qua suy gim kinh t v ủi vo n ủnh, phỏt trin thi gian ti [26] ng v Chớnh Ph Vit Nam cng cn phi 194 thc hin mt s bin phỏp nh: cn thc hin minh bch hoỏ nn kinh t; nõng cao hiu qu ủu t cụng theo hng tn dng li th v lao ủng v nõng cao nng lc sn xut xó hi, trỏnh ủu t dn tri phõn tỏn nh hin nay, tng cng giỏm sỏt xó hi ủi vi hot ủng ủu t cụng thụng qua ch ủ cụng khai hoỏ v thụng tin d ỏn; kim soỏt cht ch th trng tớn dng v hot ủng ca cỏc NHTM; ủiu chnh linh hot t giỏ theo hng th trng, thm phỏ giỏ ủng ni t ủ kớch thớch xut khu v bo h sn xut nc, hn ch nhp khu; c phn hoỏ trit ủ nhm trỏnh hin tng nh nc hoỏ doanh nghip; kim soỏt v ủnh hng li cỏc ủon Nh nc theo hng hiu qu hn thụng qua gim bt s can thip ca nh nc v tng kh nng tip cn th trng; chỳ trng ủ an sinh xó hi, ủc bit l cỏc ủi tng d b tn thng khng hong ti chớnh; trit ủ chng tham nhng; tng cng thõu túm v sỏp nhp doanh nghip; v.v 195 PH LC Quỏ trỡnh hon thin khung phỏp lý th trng trỏi phiu Vit Nam ủn ó cú rt nhiu cỏc bn phỏp lut ủc Chớnh Ph v cỏc B, ngnh ban hnh t nhng thp niờn 90 cho ủn Cỏc bn ny ủỏnh du nhng mc quan trng cng nh s thay ủi tng bc cho phự hp vi quỏ trỡnh phỏt trin ca th trng ti chớnh núi chung v th trng trỏi phiu núi riờng Di ủõy l mt s bn phỏp lut tiờu biu: Ngh ủnh 72/CP ngy 26/07/1994 ca Chớnh Ph ban hnh quy ch phỏt hnh cỏc loi trỏi phiu Chớnh Ph n nm 1994, Chớnh Ph ban hnh Ngh ủnh s 120/CP ngy 17/09/1994 kốm theo quy ch tm thi v phỏt hnh trỏi phiu, c phiu ca Doanh nghip nh nc Trong quy ch hng dn vic phỏt hnh, mua bỏn, chuyn nhng, hỡnh thc toỏn, lói sut trỏi phiu, quy ủnh ủiu kin ủ DNNN phỏt hnh trỏi phiu v cỏc ủ liờn quan khỏc Nm 1995, Chớnh Ph ban hnh Ngh ủnh 23/CP ngy 22/03/1995 v vic phỏt hnh trỏi phiu quc t Hng dn vic phỏt hnh trỏi phiu huy ủng nc ngoi cho ủu t sn xut kinh doanh Nm 1998, Chớnh Ph ban hnh Ngh ủnh 48/1998/N-CP ngy 11/07/1998 v chng khoỏn v th trng chng khoỏn Hng dn v vic phỏt hnh chng khoỏn cụng chỳng, giao dch chng khoỏn v cỏc dch v liờn quan ủn chng khoỏn v TTCK Ngh ủnh ủc xõy dng ủ chun b cho s ủi ca TTCK v to ủiu kin kp thi cho TTCK nc ta ủi vo hot ủng Nm 1999, Lut Doanh nghip ủc Quc hi thụng qua ngy 12/06/1999 v cú hiu lc ngy 01/01/2000, ủó thay th cho Lut Cụng ty 1990 v vic phỏt hnh trỏi phiu ca doanh nghip cng ủc ủiu chnh theo Lut Doanh nghip n nm 2000, quy ch phỏt hnh trỏi phiu Chớnh Ph theo ngh ủnh 72/CP ngy 26/07/1994 ủc thay th bng Ngh ủnh 01/2000/N-CP ngy 13/01/2000 ban hnh quy ch phỏt hnh trỏi phiu Chớnh Ph Quy ch phỏt hnh TPCP ủó ủi mi th hin qua vic ỏp dng phng thc phỏt hnh trỏi phiu thụng qua ủu thu qua th trng giao dch chng khoỏn trung v bo lónh phỏt hnh Bờn cnh ủú 196 cũn quy ủnh vic TPCP niờm yt, giao dch trờn TTCK v phõn rừ trỏch nhim ca cỏc c quan cú liờn quan nh B Ti chớnh, Ngõn hng nh nc, UBCKNN, cỏc B, cỏc ngnh, vic phỏt hnh TPCP n nm 2003, Chớnh Ph ban hnh Ngh ủnh 141/2003/N-CP ngy 20/11/2003 v vic phỏt hnh TPCP, trỏi phiu ủc Chớnh Ph bo lónh, TPCQP thay th cho Ngh ủnh 01/2000/N-CP Khỏc vi Ngh ủnh 01/2000/N-CP, bờn cnh cỏc quy ch v phỏt hnh TPCP, Ngh ủnh 141/2003/N-CP cỏc quy ch v phỏt hnh trỏi phiu ủc Chớnh Ph bo lónh, TPCQP Tip theo, Chớnh Ph ban hnh Ngh ủnh 144/2003/N-CP ngy 28/11/2003 v chng khoỏn v th trng chng khoỏn thay th cho Ngh ủnh 48/1998/N-CP ngy 11/07/1998 Lut Doanh nghip nm 2005 ủc Quc hi Vit Nam khoỏ XI, k hp th thụng qua ngy 29 thỏng 11 nm 2005, cú hiu lc thi hnh t ngy thỏng nm 2006 Lut ny thay th Lut doanh nghip nm 1999; Lut doanh nghip nh nc nm 2003, tr trng hp quy ủnh ti khon iu 166 ca Lut ny; cỏc quy ủnh v t chc qun lý v hot ủng ca doanh nghip ti Lut ủu t nc ngoi ti Vit Nam nm 1996 v Lut sa ủi, b sung mt s ủiu ca Lut ủu t nc ngoi ti Vit Nam nm 2000 Lut doanh nghip 2005 ủi to mt sõn chi bỡnh ủng hot ủng sn xut, kinh doanh cho tt c cỏc loi hỡnh doanh nghip Nm 2006, Chớnh Ph ban hnh Ngh ủnh 52/2006/N-CP ngy 19/05/2006 v vic phỏt hnh trỏi phiu doanh nghip thay th cho Ngh ủnh 120/CP ngy 17/09/1994 Ngh ủnh ủó giỳp cho cỏc doanh nghip ngoi quc doanh cú th tip cn cỏc ngun t vic phỏt hnh trỏi phiu hay cỏc cụng c n, to lp cỏc quy ủnh c bn v quyn hn, trỏch nhim ca cỏc bờn tham gia th trng n (ngi phỏt hnh, nh ủu t v c quan qun lý nh nc), to lp ni dung phỏp lý ban ủu ủ ủiu chnh hot ủng ca th trng trỏi phiu Ngy 29/06/2006 Quc hi khúa XI, k hp th ủó thụng qua Lut chng khoỏn Trc Lut chng khoỏn ủi, cỏc bn phỏp lý hin hnh ch dng li mc Ngh ủnh, Lut chng khoỏn l bc kin ton h thng phỏp lý, giỳp th trng chng khoỏn núi chung v th trng trỏi phiu núi riờng phỏt trin n ủnh, cụng khai v minh bch hn 197 Ngy 20/6/2006, B Ti chớnh ban hnh quyt ủnh s 2276/Q-BTC v vic trung ủu thu trỏi phiu Chớnh Ph ti Trung tõm giao dch chng khoỏn H Ni nhm to mt th trng phỏt hnh s cp cú tớnh chuyờn mụn hoỏ cao, to ủiu kin thun li cho nh phỏt hnh v nh ủu t tham gia th trng ny, ủng thi to ủiu kin thun li cho Kho bc Nh nc trc tip thc hin v giỏm sỏt cụng tỏc ủu thu Trin khai Quyt ủnh ny, TTGDCK H Ni phi hp cht ch vi cỏc ủn v liờn quan nh Kho bc Nh nc, Ngõn hng Phỏt trin Vit Nam, cỏc thnh viờn ủu thu t chc cỏc phiờn ủu thu trỏi phiu huy ủng cho ủu t phỏt trin Ngy 6/8/2006, B Ti Chớnh quyt ủnh s 46/2006/Q BTC v vic ban hnh Quy ch v vic phỏt hnh trỏi phiu Chớnh Ph theo lụ ln Theo ủú, lng phỏt hnh ca mt lụ ln trỏi phiu ti thiu l 1.000 t ủng K hn ca trỏi phiu lụ ln t nm tr lờn Trỏi phiu lụ ln ủc phỏt hnh theo phng thc sau: ủu thu trỏi phiu hoc bo lónh phỏt hnh trỏi phiu Thi hn phỏt hnh ca mt lụ ln trỏi phiu ti khụng quỏ 365 ngy Vic phỏt hnh trỏi phiu Chớnh Ph theo lụ ln nhm mc ủớch tng cng kh nng huy ủng v cho ủu t phỏt trin, ủng thi nõng cao tớnh khon ca trỏi phiu Chớnh Ph trờn th trng giao dch v tng bc to kh nng hỡnh thnh lói sut chun cho cỏc cụng c n Ngy 02/08/2007, Th tng Chớnh Ph ban hnh quyt ủnh s 128/2007/QTTg V vic phờ duyt ỏn phỏt trin th trng Vit Nam ủn nm 2010 v tm nhỡn ủn nm 2020 õy l ỏn ủ mc tiờu c th, phỏt trin th trng dng ủ ủỏp ng nhu cu huy ủng v ủu t ca mi ủi tng nn kinh t Phn ủu ủn nm 2010 giỏ tr húa tr trng chng khoỏn ủt 50% GDP v ủn nm 2020 ủt 70% GDP Ngy 10/01/2008 B Ti chớnh ban hnh quyt ủnh s 62/Q-BTC V vic cụng b danh sỏch thnh viờn bo lónh phỏt hnh, ủi lý phỏt hnh trỏi phiu Chớnh Ph, trỏi phiu ủc Chớnh Ph bo lónh v trỏi phiu chớnh quyn phng nm 2008 õy l quyt ủnh cụng b cỏc thnh viờn cú ủy ủ ủiu kin thc hin nhim v bo lónh, lm ủi lý phỏt hnh trỏi phiu nm 2008 Danh sỏch tng cng cú 46 thnh viờn, cú 24 ngõn hng, 21 cụng ty chng khoỏn v 01 cụng ty khỏc lm ủi lý phỏt hnh 198 Ngy 15/1/2008, B Ti Chớnh ban hnh Quyt ủnh s 86/Q-BTC Phờ duyt ỏn xõy dng th trng giao dch Trỏi phiu Chớnh Ph (TPCP) chuyờn bit ỏn xõy dng th trng giao dch TPCP chuyờn bit, tỏch bit th trng giao dch c phiu nhm mc ủớch tỡm mt mụ hỡnh giao dch phự hp cho th trng TPCP Vit Nam, phự hp vi l trỡnh phỏt trin nn kinh t v nhng ci cỏch trong tng giai ủon phỏt trin ca th trng vn, phự hp vi chin lc phỏt trin th trng Vit Nam ủn nm 2010 v tm nhỡn 2020 Ngy 01/07/2008, B Ti chớnh ban hnh quyt ủnh s 46/2008/Q-BTC v vic ban hnh Quy ch Qun lý giao dch trỏi phiu Chớnh Ph ti Trung tõm Giao dch Chng khoỏn H Ni Quy ch ny nhm quy ủnh v hot ủng ủng ký niờm yt, cụng b thụng tin, thnh viờn giao dch trỏi phiu Chớnh Ph (TPCP), giao dch v qun lý giao dch TPCP niờm yt ti Trung tõm GDCK H Ni Ti k hp th nm (ngy 17/6/2009) Quc hi khoỏ XII ủó thụng qua Lut Qun lý n cụng v s cú hiu lc vo ngy 01/01/2010 N cụng bao gm n chớnh ph, n ủc chớnh ph bo lónh v n chớnh quyn phng Lut ny ỏp dng ủi vi t chc, cỏ nhõn cú liờn quan ủn hot ủng vay, s dng vay, tr n v qun lý n cụng 199 PH LC THNG Kấ KT QU U THU TRI PHIU TI S GDCKHN NM 2009 STT Ch tiờu Nm 2009 Tng s ủt ủu thu ủó thc hin Tng s loi trỏi phiu ủu thu Tng lng trỏi phiu ủu thu (VN) 64,000,000,000,000 Trỏi phiu k hn nm 32,900,000,000,000 Trỏi phiu k hn nm 12,900,000,000,000 Trỏi phiu k hn nm 11,900,000,000,000 Trỏi phiu k hn 10 nm 6,300,000,000,000 Trỏi phiu k hn 15 nm - 60 Tng lng trỏi phiu trỳng thu (VN) 2,595,700,000,000 Trỏi phiu k hn nm 2,100,000,000,000 Trỏi phiu k hn nm 100,000,000,000 Trỏi phiu k hn nm 45,700,000,000 Trỏi phiu k hn 10 nm 350,000,000,000 Trỏi phiu k hn 15 nm - Tng s tin toỏn trỳng thu (VN) Tng lng trỏi phiu ủu thu (USD) 750,000,000 Trỏi phiu k hn nm 400,000,000 Trỏi phiu k hn nm 200,000,000 Trỏi phiu k hn nm 150,000,000 Tng lng trỏi phiu trỳng thu (USD) 460,110,000 Trỏi phiu k hn nm 273,000,000 Trỏi phiu k hn nm 127,010,000 Trỏi phiu k hn nm 60,100,000 Tng s tin toỏn trỳng thu (USD) 2,595,700,000,000 460,110,000 200 KT QU U THU TRI PHIU TI SGDCK HN NM 2008 STT CH TIấU Tng s ủt ủu thu ủó thc hin Tng s loi trỏi phiu ủu thu Tng lng trỏi phiu gi thu NI DUNG 44 31.700.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 7.700.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 5.900.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 13.300.000.000.000 Trỏi phiu k hn 10 nm 1.600.000.000.000 Trỏi phiu k hn 15 nm 3.200.000.000.000 Tng lng trỏi phiu trỳng thu 7.008.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 2.277.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 2.160.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 1.523.000.000.000 Trỏi phiu k hn 10 nm 117.000.000.000 Trỏi phiu k hn 15 nm 931.000.000.000 Tng s tin toỏn trỏi phiu trỳng thu 7.800.000.000.000 201 KT QU U THU TRI PHIU TI SGDCK HN NM 2007 STT CH TIấU Tng s ủt ủu thu ủó thc hin Tng s loi trỏi phiu ủu thu Tng lng trỏi phiu gi thu Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn 10 nm Trỏi phiu k hn 15 nm Tng s phiu ủng ký tham gia ủu thu Phiu ủng ký cho thnh viờn Phiu ủng ký dnh cho khỏch hng ca thnh viờn Tng s phiu ủng ký ủu thu hp l Tng lng ủng ký ủu thu hp l Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn 10 nm Trỏi phiu k hn 15 nm Tng lng trỏi phiu trỳng thu Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn 10 nm Trỏi phiu k hn 15 nm Tng s tin toỏn trỏi phiu trỳng thu NI DUNG 44 29 016 000 000 000 900 000 000 000 20 960 000 000 000 806 000 000 000 350 000 000 000 403296 305 98 403 88 627 000 000 000 770 000 000 000 75 748 000 000 000 845 000 000 000 264 000 000 0000 18 939 000 000 000 850 000 000 000 15 620 000 000 000 095 000 000 000 374 000 000 000 18 966 046 522 563 202 KT QU U THU TRI PHIU TI SGDCK HN NM 2006 STT CH TIấU Tng s ủt ủu thu ủó thc hin Tng s loi trỏi phiu ủu thu Tng lng trỏi phiu gi thu NI DUNG 20 6.360.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 100.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 100.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 4.700.000.000.000 Trỏi phiu k hn 10 nm 960.000.000.000 Trỏi phiu k hn 15 nm 500.000.000.000 Tng s phiu ủng ký tham gia ủu thu 86 Phiu ủng ký cho thnh viờn 60 Phiu ủng ký dnh cho khỏch hng ca thnh viờn 26 Tng s phiu ủng ký ủu thu hp l 86 Tng lng ủng ký ủu thu hp l 13.013.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 100.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn nm 11.533.000.000.000 Trỏi phiu k hn 10 nm 970.000.000.000 Trỏi phiu k hn 15 nm 410.000.000.000 Tng lng trỏi phiu trỳng thu 4.268.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn nm 3.728.000.000.000 trỏi phiu k hn 10 nm 370.000.000.000 Trỏi phiu k hn 15 nm 170.000.000.000 Tng s tin toỏn trỏi phiu trỳng thu 4.268.000.000.000 203 KT QU U THU TRI PHIU TI SGDCK HN NM 2005 STT CH TIấU NI DUNG Tng s ủt ủu thu ủó thc hin Tng s loi trỏi phiu ủu thu Tng lng trỏi phiu gi thu Trỏi phiu k hn nm 100.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 100.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 550.000.000.000 Trỏi phiu k hn 10 nm 300.000.000.000 Trỏi phiu k hn 15 nm 300.000.000.000 Tng s phiu ủng ký tham gia ủu thu 39 Phiu ủng ký cho thnh viờn 37 Phiu ủng ký dnh cho khỏch hng ca thnh viờn Tng s phiu ủng ký ủu thu hp l Tng lng ủng ký ủu thu hp l 1.350.000.000.000 39 1.187.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 35.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 30.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm 728.000.000.000 Trỏi phiu k hn 10 nm 69.000.000.000 Trỏi phiu k hn 15 nm 325.000.000.000 Tng lng trỏi phiu trỳng thu 205.000.000.000 Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn nm Trỏi phiu k hn nm 185 000.000.000 Trỏi phiu k hn 10 nm Trỏi phiu k hn 15 nm 20.000.000.000 Tng s tin toỏn trỏi phiu trỳng thu 205.000.000.000 204 PH LC Danh sỏch thnh viờn kinh doanh trỏi phiu trờn th trng niờm yt STT Tờn thnh viờn Thnh viờn a ch Vn ủiu l Ngy kt np thnh viờn www.vcsc.com.vn 360,000,000,000 01/09/2009 www.msgs.com.vn 300,000,000,000 11/09/2009 www.agriseco.com.vn 1,200,000,000,000 01/09/2009 www.sbsc.com.vn 1,100,000,000,000 17/09/2009 www.abs.vn 397,000,000,000 01/09/2009 www.bvsc.com.vn 451,500,000,000 01/09/2009 www.kls.vn 660,000,000,000 01/09/2009 www.vietinbanksc.com.vn 789,934,000,000 01/09/2009 www.ssi.com.vn 1,533,334,710,000 01/09/2009 www.hsc.com.vn 394,634,000,000 01/09/2009 www.tvs.vn 430,000,000,000 01/09/2009 www.thanglongsc.com.vn 420,000,000,000 01/09/2009 www.acbs.com.vn 1,000,000,000,000 01/09/2009 www.vcbs.com.vn 700,000,000,000 10/09/2009 Website I Thnh viờn thụng thng 67 Hm Nghi, P Nguyn Thỏi Bỡnh, Qun 1, TPHCM S Thin Quang, Hai B Trng, H Ni Tng tũa nh Artex, 172 Ngc Khỏnh, Ba ỡnh, H Ni 278 Nam K Khi Ngha, phng 8, Qun 3, Tp.H Chớ Minh 101 Lỏng H, ng a, H Ni CTCP Chng khoỏn Bn Vit 68 CTCP Chng khoỏn Morgan Stanley Hng Vit 50 CTCP Chng khoỏn Ngõn hng Nụng Nghip v PTNT VN Cụng ty Chng khoỏn Ngõn hng Si Gũn Thng Tớn 17 Cụng ty C phn Chng khoỏn An Bỡnh 18 Cụng ty C phn Chng khoỏn Bo Vit Cụng ty C phn Chng khoỏn Kim Long 19 Cụng ty C phn Chng khoỏn Ngõn hng Cụng Thng Cụng ty C phn Chng khoỏn Si Gũn 10 Cụng ty C phn Chng khoỏn TP.HCM 11 11 Cụng ty C phn Chng khoỏn Thiờn Vit 42 12 Cụng ty C phn Chng khoỏn Thng Long 13 Cụng ty TNHH Chng khoỏn ACB 14 Cụng ty TNHH Chng khoỏn NHTMCP Ngoi Thng 15 Cụng ty TNHH Chng khoỏn NHTMCP cỏc DN NQD VN 26 362 Ph Hu, Hai B Trng, H Ni www.vpbs.com.vn 500,000,000,000 16/09/2009 16 Cụng ty TNHH Chng khoỏn Ngõn hng u t Tng 10, Thỏp AVINCOM, 191 B Triu, HBT, H Ni www.bsc.com.vn 700,000,000,000 11/09/2009 s Lờ Thỏi T, H Ni S 22 ủng Thnh Cụng, P Thnh Cụng, Q.Ba ỡnh, H Ni 306 B Triu, Hai B Trng, H Ni 72 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, Qun 1, Tp H Chớ Minh S Thỏi Vn Lung, Qun 1, Tp.H Chớ Minh 535 Kim Mó, Phng Ngc Khỏnh, Ba ỡnh, H Ni Tũa nh Toserco, 273 Kim Mó, Ba ỡnh, H Ni 107N Trng nh, phng 6, Qun 3, Tp.H Chớ Minh Tng 17, Vietcombank, 198 Trn Quang Khi, Hon Kim, H Ni 205 II Thnh viờn ủc bit Ngõn Hng Thng Mi 17 C Phn Cụng Thng 108 Trõn Hng o CTG Vit Nam 18 Ngõn Hng Thng Mi C Phn Si Gũn NewZealand Banking 11,000,000,000 22/09/2009 Ni S 193-203 Trn BOS Hng o - Q1- Tp 3,299,016,060 H Chớ Minh Ngõn hng Australia v 19 - Hon Kim - H ANZ GroupLtd 14 Lờ Thỏi T Hon Kim - H Ni www.anz.com 22/09/2009 To nh VIT 20 Ngõn hng TMCP Hng Hi Vit Nam MSB Corporation 519 Kim Mó, Ba ỡnh, www.msb.com.vn 2,240,000,000,000 09/09/2009 12,100,000,000,000 17/09/2009 1,000,000,000,000 01/09/2009 www.hsbc.com.vn 3,000,000,000,000 25/11/2009 www.habubank.com.vn 2,800,000,000,000 21/09/2009 www.tpb.com.vn 1,000,000,000,000 21/09/2009 H Ni 21 Ngõn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam 198 Trn Quang VCH Standard Chartered (Vit Tng 8, Thỏp H SCB Nam) thnh viờn HSBC Vit Cao c HSB Nam 24 Ngõn hng Thng Mi C Phn Nh H Ni Ni, 49 Hai B Trng, H Ni Ngõn hng TNHH mt 23 www.vietcombank.com.vn H ni Ngõn hng TNHH MTV 22 Khi, Hon Kim, Metropolitan, 235 ng Khi, Q1, TP.HCM 15-17 Ngc Khỏnh - HBV Ba ỡnh - Tp H Ni To nh FPT, Lụ B2 25 Ngõn hng Thng Mi C Phn Tiờn Phong Cm SX TTCN & TPB CN nh, phng Dch Vng Hu - Cu Giy - Tp H Ni 26 27 28 29 30 Ngõn hng Thng mi C phn Bo Vit Ngõn hng Thng mi C phn K Thng Vit Nam Ngõn hng Thng mi C phn Quõn i Ngõn hng thng mi c phn Si Gũn Thng Tớn Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam BVB TCB S Lờ Thỏi T - Hon 1,500,000,000 Kim - Tp H Ni 70-72 B Triu Hon Kiộm - H Ni www.techcombank.com.vn 4,337,014,710,000 22/09/2009 S Liu Giai MCS Cng v - Ba ỡnh - 2,363,760,000 Tp.H Ni 266-268 Nam k SGT Khi Ngha - Qun 5,115,838,400 22/09/2009 8,666,718,444,725 22/09/2009 - Tp H Chớ Minh Thỏp A Vincom BID tower, 191 B Triu, Hai B Trng, H Ni www.bidv.com.vn 206 PH LC DANH SCH THNH VIấN THAM GIA BO LNH PHT HNH, I Lí PHT HNH TRI PHIU CHNH PH, TRI PHIU C CHNH PH BO LNH V TRI PHIU CHNH QUYN A PHNG NM 2008 (Ban hnh kốm theo Quyt ủnh s 62/Q-BTC ngy 10/1/2008 ca B trng B Ti chớnh) I CC NGN HNG THNG MI Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam Ngõn hng Cụng thng Vit Nam Ngõn hng thng mi c phn nh thnh ph H Chớ Minh Ngõn hng thng mi c phn Si Gũn - Thng Tớn Ngõn hng thng mi c phn K Thng Vit Nam Ngõn hng thng mi c phn Quc t Vit Nam Ngõn hng thng mi c phn Xut Nhp khu Vit Nam Ngõn hng Phỏt trin Nh ủng bng sụng Cu Long 10 Ngõn hng thng mi c phn Nh H Ni 11 Ngõn hng thng mi c phn An Bỡnh 12 Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam 13 Ngõn hng thng mi c phn i Dng 14 Ngõn hng thng mi c phn Hng Hi Vit Nam 15 Ngõn hng thng mi c phn Si Gũn Cụng thng 16 Ngõn hng ANZ Vit Nam 17 Ngõn hng Citibank, N.A, chi nhỏnh H Ni 18 Ngõn hng Standard Chartered, chi nhỏnh H Ni 19 Deutsche Bank, chi nhỏnh thnh ph H Chớ Minh 20 Ngõn hng Hng Kụng v Thng Hi, chi nhỏnh thnh ph H Chớ Minh 21 Ngõn hng BNP Paribas - Chi nhỏnh thnh ph H Chớ Minh 22 Ngõn hng JPMORGAN CHASE, N.A - Chi nhỏnh thnh ph H Chớ Minh 207 23 Ngõn hng ABN AMRO N.V - Chi nhỏnh H Ni 24 Ngõn hng Far East National Bank, chi nhỏnh thnh ph H Chớ Minh II CC CễNG TY CHNG KHON 25 Cụng ty TNHH chng khoỏn Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam 26 Cụng ty TNHH chng khoỏn Thng Long 27 Cụng ty TNHH chng khoỏn Ngõn hng Ngoi thng 28 Cụng ty TNHH chng khoỏn Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn 29 Cụng ty c phn chng khoỏn Bo Vit 30 Cụng ty c phn chng khoỏn Ngõn hng Cụng thng 31 Cụng ty c phn chng khoỏn thnh ph H Chớ Minh 32 Cụng ty TNHH chng khoỏn Ngõn hng thng mi c phn Chõu 33 Cụng ty c phn chng khoỏn Si Gũn 34 Cụng ty TNHH chng khoỏn Ngõn hng thng mi c phn Nh H Ni 35 Cụng ty c phn chng khoỏn An Bỡnh 36 Cụng ty c phn chng khoỏn Quc gia 37 Cụng ty TNHH mt thnh viờn chng khoỏn ngõn hng Si Gũn thng tớn 38 Cụng ty c phn chng khoỏn Quc t Vit Nam 39 Cụng ty c phn chng khoỏn Du khớ 40 Cụng ty c phn chng khoỏn Tõn Vit 41 Cụng ty c phn chng khoỏn Trng An 42 Cụng ty c phn chng khoỏn Phỳ Gia 43 Cụng ty c phn chng khoỏn Th ụ 44 Cụng ty c phn chng khoỏn Vina 45 Cụng ty c phn chng khoỏn Gia Quyn III CC T CHC I Lí PHT HNH KHC: 46 Cụng ty dch v tit kin bu ủin
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Văn Phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam, Luận Văn Phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam, Luận Văn Phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay