Phát triển hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng Việt Nam

207 143 0
  • Loading ...
1/207 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:39

iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU xii PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN .9 1.1 Các công trình nghiên cứu nước .9 1.2 Các công trình nghiên cứu nước 15 1.3 Phương pháp nghiên cứu 22 1.3.1 Tiếp cận vấn đề nghiên cứu .22 1.3.2 Hệ thống liệu 22 1.3.3 Phương pháp thu thập liệu 23 1.3.4 Phương pháp xử lý phân tích liệu 23 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG .26 2.1 Tổng quan lĩnh vực tài ngân hàng 26 2.1.1 Lĩnh vực tài ngân hàng .26 2.1.2 Một số tổ chức tài trung gian 26 2.2 Hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng 31 2.2.1 Khái niệm hoạt động mua bán sáp nhập .31 2.2.2 Hình thức mua bán sáp nhập 35 2.2.3 Phương thức thực mua bán sáp nhập 39 2.2.4 Quy trình thực mua bán sáp nhập 41 2.3 Phát triển hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng .51 2.3.1 Khái niệm phát triển hoạt động mua bán sáp nhập .51 2.3.2 Sự cần thiết phát triển hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng .51 2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng 54 iv 2.4 Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng .57 2.4.1 Nhân tố doanh nghiệp 58 2.4.2 Nhân tố thuộc doanh nghiệp 61 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM 63 3.1 Khái quát lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam 63 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển .63 3.1.2 Lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam thời gian qua .67 3.2 Thực trạng hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam 71 3.2.1 Giai đoạn từ trước 1997 .71 3.2.1 Giai đoạn từ 1997 đến 2005 72 3.2.2 Giai đoạn từ 2005 đến 2007 74 3.2.3 Giai đoạn từ 2007 đến 76 3.3 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam .85 3.3.1 Số lượng giá trị thương vụ mua bán sáp nhập 85 3.3.2 Chất lượng thương vụ mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam 90 3.3.3 Kết luận chung thực trạng phát triển hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam .100 CHƯƠNG MỘT SỐ NHÓM ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 .117 4.1 Triển vọng phát triển hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam 117 4.2 Một số nhóm đề xuất khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam 122 4.2.1 Đề xuất Nhà nước quan chức .122 4.2.1.1 Hoàn thiện thể chế xây dựng khung pháp lý chuyên biệt cho hoạt động mua bán sáp nhập 122 v 4.2.1.2 Nghiên cứu biên độ thời gian tăng tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần nhà đầu tư nước tổ chức tài Việt Nam 126 4.2.1.3 Phổ biến kiến thức mua bán sáp nhập khuyến khích tổ chức chủ động thực M&A nhiều hình thức 127 4.2.1.4 Ban hành quy trình chuẩn cho thương vụ mua bán sáp nhập thị trường Việt Nam 130 4.2.1.5 Ban hành hướng dẫn cụ thể công tác định giá hoạt động mua bán sáp nhập 140 4.2.1.6 Ban hành quy định bắt buộc minh bạch công bố thông tin tài doanh nghiệp .144 4.2.1.7 Khuyến khích hình thành tổ chức tư vấn hoạt động mua bán sáp nhập chuyên nghiệp 144 4.2.2 Đề xuất tổ chức tài ngân hàng .145 4.2.2.1 Xây dựng chiến lược, kế hoạch, mục tiêu mua bán sáp nhập cụ thể .145 4.2.2.2 Tuân thủ chặt chẽ quy định minh bạch công bố thông thông tin 146 4.2.2.3 Kết hợp chặt chẽ với tổ chức tư vấn trình thực mua bán sáp nhập .146 4.2.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 148 4.2.3 Khuyến nghị quan, ban ngành chức 149 4.2.3.1 Khuyến nghị chung .149 4.2.3.2 Khuyến nghị cụ thể .150 4.2.3.2.1 Đối với Nhà nước 150 4.2.3.2.2 Đối với Bộ Tài 152 4.2.3.2.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước 153 4.2.3.2.4 Đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước 154 KẾT LUẬN 156 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ xiii DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO xiv PHỤ LỤC xxi Phụ lục Bảng khảo sát hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam xxi vi Phụ lục Kết khảo sát xxvi Phụ lục Các kết ước lượng mô hình Probit cho thấy mối quan hệ tình hình kinh doanh doanh nghiệp tài khả doanh nghiệp thực hoạt động mua bán sáp nhập xxxiv Phụ lục Giải thích ý nghĩa mô hình Probit đánh giá mối quan hệ tình hình kinh doanh doanh nghiệp khả doanh nghiệp thực thương vụ mua bán sáp nhập tổ chức tài ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007 2013 xxxvii Phụ lục Quy định pháp lý hoạt động mua bán sáp nhập Việt Nam xxxix Phụ lục Tình hình tài 22 tổ chức tài ngân hàng Việt Nam thực M&A giai đoạn 2007 - 2013 xl vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Giải thích thuật ngữ ABBANK An Binh Bank Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB Asia Commercial Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ADB Asian Development Bank Ngân hàng Phát Triển Châu Á AMC Asset Management Company Công ty quản lý tài sản ANZ Australia and New Zealand Banking Group Ltd Tập đoàn tài Úc NewZealand BIDV Bank for Investment and Development of Vietnam Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIS Bank for International Settlements Ngân hàng toán quốc tế BOC Bank of China Ngân hàng Trung Hoa BTC Bộ Tài CAR Capital Adequacy Ratio Hệ số an toàn vốn CBA Commonwealth Bank of Australia Ngân hàng Thịnh Vương Úc CCB China Construction Bank Ngân hàng Xây Dựng Trung Hoa CP Chính phủ CTCK Công ty chứng khoán CTCP Công ty cổ phần ĐHQGHN Đại học quốc gia Hà Nội DN Doanh nghiệp viii EBIT Earning Before Interest and Tax Lợi nhuận trước thuế lãi vay EXIMBANK Export and Import Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu FICOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất FCFE Free Cash Flow to Equity Chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu FDI Foreign Direct Investment Vốn đầu tư trực tiếp nước FPTS Công ty chứng khoán FPT GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GIADINHBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định GIC Global Insurance Company Công ty bảo hiểm toàn cầu HABUBANK Hanoi Building Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội HSBC Hongkong and Shanghai Banking Corporation Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải IAS International Accounting Standards Chuẩn mực kế toán quốc tế IBJ The Industrial Bank of Japan Ngân hàng Công Nghiệp Nhật Bản ICBC International Commerce Bank of China Ngân hàng Thương Mại Quốc Tế Trung Hoa IDJ Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Chính Quốc Tế IFRS International Financial Reporting Standards Chuẩn mực lập báo cáo tài quốc tế KPMG Công ty kiểm toán KPMG LIENVIETBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt LIENVIETPOSTBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt ix M&A Mergers and Acquisitions Mua bán sáp nhập MB Military Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội MHB Mekong Housing Bank Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng Sông Cửu Long MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Tập đoàn tài Mitsubishi UFJ MXB My Xuyen Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Mỹ Xuyên NĐ Nghị định NDT Nhân dân tệ NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ương NI Net Income Lợi nhuận sau thuế - Thu nhập ròng NXB Nhà xuất NYSE New York Stock Exchange Sàn chứng khoán New York OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông ODA Official Development Assistance Khoản hỗ trợ phát triển thức OTC Over – the - counter Thị trường phi tập trung PVI Petro Vietnam Insurance Joint Stock Corporation Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam PWC Pricewaterhousecoopers Công ty kiểm toán Pricewaterhousecoopers x QĐ Quyết định ROA Return on Asset Hệ số thu nhập tài sản ROE Return on Equity Hệ số thu nhập vốn chủ sở hữu SACOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SEABANK Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á SFC Saigon Financial Company Công ty tài Sài Gòn SHB Sahabank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội SOUTHERN BANK Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam SSI Saigon Securities Joint Stock Company Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn TCNH Tài ngân hàng TECHCOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TINNGHIABANK Ngân hàng thương mại cổ phần Tín Nghĩa TT Thông tư TTCK Thị trường chứng khoán UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development Hội nghị Liên Hiệp Quốc Thương Mại Phát Triển USD United State Dollar Đô la Mỹ VCB Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam VCSC Viet Capital Securities JSC Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt VIB Vietnam International Bank xi Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam VIETINBANK Ngân hàng Công Thương Việt Nam VND Việt Nam Đồng VNPT Vietnam Posts and Telecommunications Group Tập đoàn bưu viễn thông Việt Nam VNR Vietnam Ranking Bảng xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam VPBANK Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPSC Công ty Dịch Vụ Tiết Kiệm Bưu Điện WACC Weighted Average Cost of Capital Chi phí sử dụng vốn bình quân WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới xii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Phân loại hoạt động mua bán sáp nhập 32 Sơ đồ 2.2 Thực đề xuất phương án sáp nhập 42 Sơ đồ 2.3 Chính thức thỏa thuận thực M&A 43 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tình hình M&A công ty chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007 đến 2013 .80 Biểu đồ 3.2 Tình hình M&A công ty bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2007 đến 2013 .81 Biểu đồ 3.3 Tỷ trọng số lượng thương vụ M&A Việt Nam theo ngành giai đoạn 2007 đến 2013 .86 Biểu đồ 3.4 Tỷ trọng giá trị thương vụ M&A Việt Nam theo ngành giai đoạn 2007 đến 2013 .87 Biểu đồ 3.5 Tình hình M&A lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007 đến 2013 .87 Biểu đồ 3.6 Đánh giá động hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam .93 Biểu đồ 3.7 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam .93 Biểu đồ 3.8 Đánh giá số hạn chế ảnh hưởng tới phát triển hoạt động M&A lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam .109 Biểu đồ 3.9 Đánh giá mức độ quan trọng dẫn tới giao dịch M&A lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam gặp thất bại 113 Biểu đồ 3.10 Đánh giá mức độ am hiểu M&A 113 xxxv Equation: MOHINH Method: ML - Binary Probit Specification: YMA C VONSH DTHU TS LNT ROE NOXAU DUNO Computed using analytic derivatives Coefficien Sum Mean Newton Dir t C(1) -3.13E-10 -2.29E-12 -6.54E-14 C(2) 5.81E-09 4.24E-11 -6.98E-25 C(3) 4.33E-10 3.16E-12 -1.13E-23 C(4) -7.90E-09 -5.77E-11 -9.68E-26 C(5) -1.94E-10 -1.42E-12 -2.11E-22 C(6) 1.11E-12 8.10E-15 4.92E-20 C(7) 9.94E-12 7.26E-14 3.21E-24 C(8) -2.59E-08 -1.89E-10 -1.79E-29 Dependent Variable: YMA Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 03/04/14 Time: 14:20 Sample: 137 Included observations: 137 Descriptive statistics for explanatory variables Mean Variable Dep=0 Dep=1 C 1.000000 1.000000 VONSH 4507.035 7980.140 DTHU 2278.024 5922.388 TS 56983.84 88965.48 LNT 1032.339 1249.354 ROE 8.031207 9.589114 NOXAU 355.4205 576.8052 DUNO 32196.55 42040.63 Standard Deviation Variable Dep=0 Dep=1 C 0.000000 0.000000 VONSH 6454.766 7631.856 DTHU 3719.827 7404.100 TS 103503.6 97009.71 LNT 1924.113 1743.461 ROE 68.72143 8.142273 NOXAU 716.8650 965.6846 DUNO 66519.58 53762.06 Observations 58 79 All 1.000000 6509.774 4379.519 75425.81 1157.479 8.929562 483.0803 37873.06 All 0.000000 7337.157 6364.498 100692.4 1818.399 44.92171 873.0856 59464.88 137 xxxvi Dependent Variable: YMA Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 03/04/14 Time: 14:20 Sample: 137 Included observations: 137 Andrews and Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit Tests Grouping based upon predicted risk (randomize ties) Quantile of Risk Dep=0 Dep=1 Total Low High Actual Expect Actual Expect Obs 0.0462 0.3180 9.75748 3.24252 13 0.3193 0.3388 11 9.38481 4.61519 14 0.3398 0.3920 8.83046 5.16954 14 0.4019 0.4611 10 7.42328 5.57672 13 0.4671 0.5136 10 7.19526 6.80474 14 0.5138 0.5970 6.20831 7.79169 14 0.6014 0.7049 4.67744 8.32256 13 0.7050 0.8648 3.02819 12 10.9718 14 0.8701 0.9617 1.10753 13 12.8925 14 10 0.9621 1.0000 0.13730 14 13.8627 14 Total 58 57.7501 79 79.2499 137 H-L Statistic: 11.4016 Prob Chi-Sq(8) Andrews Statistic: 17.4345 Prob Chi-Sq(10) H-L Value 3.12426 0.84326 2.45702 2.08498 2.24933 0.01256 0.03475 0.44546 0.01134 0.13866 11.4016 0.1800 0.0653 xxxvii Phụ lục Giải thích ý nghĩa mô hình Probit đánh giá mối quan hệ tình hình kinh doanh doanh nghiệp khả doanh nghiệp thực thương vụ mua bán sáp nhập tổ chức tài ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007 - 2013 Một số điểm lưu ý mô hình probit tác giả thực đánh giá Thứ nhất, số liệu sử dụng mô hình lấy từ 22 tổ chức tài gồm ngân hàng, công ty chứng khoán công ty bảo hiểm niêm yết, báo cáo tài kiểm toán độc lập giai đoạn từ 2007 đến 2013 Trong trình tính toán, thống kê, số liệu lọc phù hợp lại 137 quan sát Thứ hai, số Mc Fadden R2 cho thấy biến lựa chọn vào mô hình giải thích 65,35% kết tạo xác suất doanh nghiệp định thực M&A sở tình hình kinh doanh doanh nghiệp Do vậy, lại 34,65% tác động yếu tố khác tới định có thực hoạt động M&A hay không Tác giả nhận thấy mô hình đưa phù hợp với nghiên cứu thời điểm nghiên cứu, số liệu tính toán, thực dạng bảng Panel data nên yếu tố ngẫu nhiên sai khác tổ chức lớn, thấy rõ khác biệt thực tế có khác biệt lớn ngân hàng, công ty chứng khoán doanh nghiệp bảo hiểm Thêm vào đó, giai đoạn nghiên cứu từ 2007 đến 2013 giai đoạn kinh tế gặp khủng hoảng nên dù kinh tế nhỏ bị ảnh hưởng, tổ chức tài Việt Nam đương nhiên gánh chịu cú sốc tài biến xác định cụ thể Do vậy, tác giả lựa chọn số tiêu tài chính doanh nghiệp để đánh giá, biến giải thích tới 65,35% yếu tố tác động mô hình, 34,65% lại yếu tố khác, nên R2 mô hình không cao Thứ ba, Việt Nam, yếu tố quan trọng chưa có phương pháp lượng hóa cách xác chế trình hội nhập Việt Nam trường quốc tế, xác định biến mô hình Bên cạnh đó, hệ thống tài Việt Nam, hệ thống ngân hàng gần chi phối toàn thị trường tài sở sách điều hành vĩ mô Chính phủ nên phần lại yếu tố ngẫu nhiên chí tác động mạnh nhiều biến xxxviii mô hình Thứ tư, mô hình Probit sử dụng để kiểm định hàm hợp lý LR, tính toán tỷ lệ % dự báo độ đo Psedo R2 Khuyết tật mô hình chủ yếu phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên Trong luận án tác giả sử dụng kiểm định Jacque Bera, với kết mô hình có sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn Điều chứng tỏ mô hình phù hợp khuyết tật Thứ năm, phương pháp probit dùng cho số liệu mảng với tác động cố định tác động ngẫu nhiêu đưa biến trễ vào mô hình tác giả thực Tuy nhiên áp dụng vào thị trường tài Việt nam, cụ thể số liệu tác giả không thấy phù hợp thời gian thực phát triển hoạt động M&A thị trường Việt Nam không đủ dài cho số liệu mảng sử dụng biến trễ nên mức độ sai khác năm không nhiều, tổ chức tài thu thập số liệu không lớn nên không chia thành nhóm đặc trưng Do vậy, xem xét biến trễ số quan sát giảm ảnh hưởng tới mô hình nghiên cứu thực tế không phù hợp thống kê Thứ sáu, luận án tác giả nghiên cứu đánh giá tác động hoạt động mua bán sáp nhập tới kết hoạt động kinh doanh tổ chức tài chính, đồng thời xây dựng mô hình đánh giá mối quan hệ tình hình kinh doanh tổ chức khả tổ chức tài thực hoạt động mua bán sáp nhập tương lại Bên cạnh đó, hoạt động M&A Việt Nam chưa thực phổ biến để tạo thành xu Tuy nhiên, nghiên cứu đánh giá sở khảo sát, phân tích liệu để đưa dự báo dựa tổng kết thực tế hoạt động M&A lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam thực giai đoạn từ 2007 đến 2013 xxxix Phụ lục Quy định pháp lý hoạt động mua bán sáp nhập Việt Nam Số Quy định pháp lý Năm Quyết định 241/1998/QĐ-NHNN5 Ngân hàng Nhà nước việc ban hành Quy chế sáp nhập, hợp nhất, mua lại Tổ chức tín dụng cổ phần Việt 1998 Nam Quyết định 146/2003/QĐ-TTG quy định tỷ lệ tham gia bên nước vào thị trường chứng khoán Việt Nam 2003 Luật Cạnh Tranh 2004 Luật Dân Sự 2005 Luật Doanh Nghiệp 2005 Luật Đầu Tư 2005 Nghị Định số 116/2005/NĐ-CP Chính Phủ ngày 15/09/2005 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Cạnh Tranh Nghị Định số 108/2006/NĐ-CP Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu Tư Luật Chứng Khoán 2005 2006 2006 Nghị Định số 69/2007/NĐ-CP Chính Phủ ngày 20/04/2007 Chính 10 Phủ việc mua cổ phần nhà đầu tư nước Ngân hàng 2007 thương mại Việt Nam 11 12 13 14 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP Chính Phủ ngày 05/09/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh Nghiệp Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg Thủ Tướng ngày 15/04/2009 tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng Luật tổ chức tín dụng 2007 2009 2010 2010 Nghị Quyết số 98/NQ-CP Thủ tướng Chính Phủ, kỳ họp tháng 10/2011 15 việc yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp Bộ ngành, quan khẩn trương 2011 xây dựng đề án tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại 16 Nghị định 01/2014/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ việc nhà đầu tư nước mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam Nguồn: Thống kê tác giả 2014 xl hính ngân hàng Việt Nam thực M&A giai đoạn 2007 - 2013 Ngân hàng Năm Đơn vị TSCD TS Tổng Nợ Vốn ĐL Vốn SH Doanh thu Chi phí LN trước thuế LN sau Nợ xấu Cho vay NHạn Cho vay TH Cho vay DH Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND HBB 2007 98.24 23518.68 20339.34 2000.00 3179.35 737.94 192.26 545.68 365.63 506.45 6028.40 1883.88 1507.10 HBB 2008 183.78 23606.72 20613.96 2800.00 2992.76 849.80 259.06 590.74 325.17 294.45 5477.76 3250.48 1787.71 HBB 2009 207.90 29240.38 25988.48 3000.00 3251.90 902.37 339.90 562.48 407.55 582.14 8455.87 2765.19 2137.34 HBB 2010 233.01 37988.97 34454.27 3000.00 3533.45 1264.33 386.94 877.38 476.32 823.46 12135.62 3746.25 2802.68 HBB 2011 240.87 41285.50 36892.88 4050.00 4390.53 1117.09 515.85 601.23 234.25 1630.67 7785.34 5646.22 8920.84 SHB 2007 343.95 12367.44 10189.03 2000.00 2178.41 619.83 443.59 176.23 126.89 19.32 2672.06 1134.35 377.10 SHB 2008 823.99 14381.31 12114.65 2000.00 2266.66 1640.17 1370.81 269.36 194.77 11.65 3892.07 1551.91 808.72 SHB 2009 854.18 27439.50 25022.34 2000.00 2417.16 859.99 340.13 519.86 318.51 145.67 8902.92 3924.48 1.35 SHB 2010 1526.15 51032.86 46849.65 3497.52 4183.21 1486.16 679.58 806.58 494.33 265.40 15670.14 5390.06 3315.40 SHB 2011 2254.98 70992.87 65158.48 4815.80 5834.39 2228.33 1125.84 1102.50 735.46 278.34 18503.81 6405.24 4299.12 SHB 2012 4117.39 115945.05 106497.19 8865.80 9447.86 3543.62 3343.03 200.59 1117.13 2067.47 32390.61 12539.22 11941.23 SHB 2013 4143.87 143076.66 132776.99 8865.80 10299.67 2288.74 1788.31 500.43 205.76 2524.55 39729.51 19050.64 17688.79 VCB 2007 1049.16 197408.04 183772.15 4429.34 13551.55 5763.39 1627.74 4135.65 2407.06 1640.30 71425.46 10728.51 15377.92 VCB 2008 1143.23 191151.95 176461.05 4429.34 14600.02 3406.46 963.48 2442.99 1186.24 3467.77 95233.95 13571.27 3987.75 VCB 2009 1505.26 255495.88 238676.24 12100.86 16710.33 7945.64 3469.50 4476.13 3944.75 2663.06 73706.17 18173.64 49741.31 VCB 2010 1586.09 307621.34 286764.78 13223.72 20736.73 11315.84 4451.44 6864.40 4303.04 3592.67 94715.39 20682.09 61416.43 VCB 2011 2605.74 366722.28 337940.35 19698.05 19698.05 14940.33 5554.91 9385.42 4217.33 2347.43 123311.80 22324.98 63780.86 VCB 2012 3660.34 414488.32 372789.55 23174.17 41546.85 31734.00 1874.61 5764.30 4420.99 1456.09 149536.98 25093.20 66537.13 VCB 2013 4085.67 467459.01 424231.55 23174.17 43077.88 28308.79 22564.49 5744.30 4371.27 2977.57 175256.68 30493.47 68563.98 VIETTIN 2009 3297.53 243785.21 231007.90 11252.97 12572.08 5428.32 3163.55 2264.76 1284.28 437.55 93372.22 22396.69 47401.58 VIETTIN 2010 3297.65 367712.19 349339.92 15172.29 18170.36 14819.40 7197.14 7622.27 3414.35 203.24 141377.03 27660.11 65167.67 VIETTIN 2011 3746.22 460603.93 431904.53 20229.72 28490.90 16537.23 8381.78 8155.45 4501.20 912.54 176912.43 30533.17 85988.72 VIETTIN 2012 3815.16 443006.98 409804.55 26217.55 32990.45 16141.34 7058.62 9082.73 4827.72 2603.16 177707.86 31857.50 91405.14 TINNGHIA 2007 22.38 4187.55 3558.57 566.50 628.98 120.65 39.28 81.37 49.62 12.34 125761.53 31857.50 96821.55 TINNGHIA 2008 22.50 5031.89 4431.68 566.50 600.21 92.83 43.86 48.97 17.34 23.92 1273.73 1978.74 685.11 xli TINNGHIA 2009 151.58 15940.13 12322.67 3399.01 3617.47 434.38 119.26 315.12 190.74 147.35 6759.69 2633.97 251.09 TINNGHIA 2010 193.60 46413.92 46021.90 3399.01 392.02 953.83 288.39 665.44 385.91 153.77 17438.84 8219.65 574.79 TINNGHIA 2011 298.19 59073.23 55060.46 3399.01 4012.77 0.00 0.00 0.00 0.00 374.20 19375.12 5013.40 288.45 SCB 2007 324.97 25941.55 23310.60 197.00 2630.95 688.96 274.75 414.21 258.74 81.16 10668.04 8647.24 81.16 SCB 2008 572.15 38596.05 35786.89 2180.68 2809.17 1227.31 466.67 466.67 463.89 19.40 15244.74 5491.64 2541.88 SCB 2009 678.96 54492.47 50010.83 3635.43 4481.65 1066.53 455.24 611.29 314.73 114.85 20366.21 8320.93 2623.35 SCB 2010 911.90 60182.88 55472.24 4184.80 4710.64 1516.88 588.43 928.45 278.09 592.40 8389.52 20150.37 4637.77 SCB 2011 2196.89 144814.14 66070.09 4184.80 6978.64 1380.32 458.80 921.53 401.59 0.00 0.00 0.00 0.00 SCB 2012 2589.93 149205.56 89440.24 10584.00 15725.93 18627.68 17405.05 1222.63 63.84 0.00 0.00 0.00 0.00 DENHAT 2008 35.15 1479.14 804.52 610.00 674.62 107.65 23.40 84.24 57.81 0.00 0.00 0.00 0.00 DENHAT 2009 47.45 1640.55 556.48 1000.00 1083.87 119.77 28.99 90.78 65.71 0.00 0.00 0.00 0.00 DENHAT 2010 108.07 7773.13 5635.25 1000.00 2137.88 22.05 60.02 160.48 107.73 0.00 0.00 0.00 0.00 DENHAT 2011 331.98 17104.87 13910.59 3000.00 3194.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LIENVIET 2008 114.08 7452.95 4006.36 3300.00 3446.59 599.61 150.95 448.65 443.59 0.00 2232.48 163.70 18.58 LIENVIET 2009 159.60 17367.93 13538.74 3650.00 3828.19 1135.50 781.27 540.05 54.05 15.45 4057.90 134.92 60.43 LIENVIET 2010 355.92 34984.72 30880.07 3650.00 4104.65 2536.85 1786.97 758.90 682.90 41.08 7976.50 1490.76 366.45 LIENVIET 2011 601.24 56132.34 49538.34 6010.00 6594.00 5275.90 4194.59 1086.28 977.03 272.54 10407.65 1838.40 511.09 LIENVIETPOSTBANK 2012 747.48 66412.70 59021.70 6460.00 6523.33 6431.73 5174.61 967.68 868.16 612.14 18429.79 3254.97 903.53 SACOM 2007 590.40 64572.87 57223.22 5662.49 7349.66 3383.00 2231.13 1151.87 1397.90 62.21 21731.96 6472.46 7173.72 SACOM 2008 912.28 68438.56 60679.95 5977.58 7758.62 7161.00 6014.41 1146.60 954.75 69.13 21268.21 6566.94 8664.63 SACOM 2009 1365.41 104019.14 93242.24 8078.18 10546.76 1246.30 210.11 2302.94 1670.56 180.91 40878.91 10113.47 10957.29 SACOM 2010 1602.39 152386.93 137691.96 9179.23 14018.32 1349.57 634.71 714.86 368.04 314.18 51904.55 16282.07 14298.18 SACOM 2011 2105.52 141532.13 126987.14 10739.68 14544.99 1811.00 1168.13 642.88 471.69 167.91 49972.93 16330.14 14236.42 SACOM 2012 5218.77 152118.53 138419.78 10739.68 13698.75 16869.62 15501.77 1367.85 1002.37 3977.07 59820.07 22682.27 13832.10 SACOM 2013 5306.52 161377.62 144313.90 12425.12 17063.72 16294.33 13334.39 2959.94 2229.10 4986.78 53026.78 41785.11 15565.80 TECH 2007 436.97 39542.50 35969.08 2521.31 4573.42 121.60 425.38 790.62 510.38 114.72 12496.54 4963.79 3025.80 TECH 2008 574.47 59360.49 53744.93 3642.02 5615.55 7798.10 5391.64 2406.47 1173.23 834.42 14900.40 9933.60 8278.00 TECH 2009 696.49 92534.43 85301.85 5400.42 7325.83 391.80 1183.77 2734.38 1618.78 1048.00 28310.07 8320.86 5461.84 TECH 2010 1003.91 150291.22 140902.05 6932.56 9389.16 4719.00 1587.75 3131.27 2072.76 171.97 30076.44 10468.07 12383.34 TECH 2011 1191.22 180531.16 168015.36 8788.46 12515.80 6781.52 2373.23 4408.29 3153.77 242.45 35532.82 10619.44 17299.20 TECH 2012 1146.42 179933.60 166644.02 8848.08 13289.58 17622.86 16605.01 1017.86 765.69 883.52 36446.28 16425.41 15389.76 xlii TECH 2013 1032.74 158896.66 144976.59 8848.08 13920.07 13281.31 12403.10 878.21 659.07 989.50 35073.97 19421.23 15779.72 ACB 2007 554.75 85391.68 79133.83 2630.06 6257.85 6590.44 4374.27 2216.17 1760.01 10.32 -11136.53 6762.50 7554.89 ACB 2008 789.03 105306.13 97539.66 6355.32 7766.47 11442.49 8793.92 2648.57 2210.68 18.13 15944.01 7267.28 11621.42 ACB 2009 872.63 167881.05 157774.76 7814.14 10106.29 11899.18 8773.57 3125.61 2201.20 141.40 35618.58 10537.71 16201.69 ACB 2010 1044.70 205102.95 193726.19 9376.97 11376.76 15592.31 12490.06 3102.25 2334.79 169.65 43889.96 19870.67 23434.48 ACB 2011 1236.99 281019.32 269060.23 9376.97 11959.09 25460.94 21258.25 4202.69 3207.84 297.34 53361.31 26899.82 21963.78 ACB 2012 1473.45 176307.61 163683.16 9376.97 12624.45 24497.94 23455.27 1042.68 784.04 1150.39 55878.11 19406.30 27530.45 ACB 2013 2552.77 166737.71 154235.54 9376.97 12502.17 16368.22 15333.12 1035.10 824.46 2122.53 56837.99 17208.97 33143.06 ABB 2007 79.87 17174.12 14694.92 2300.00 2479.20 421.55 146.27 324.36 161.75 103.30 3429.07 1988.86 1440.21 ABB 2008 480.52 13494.13 9538.61 2705.88 3854.14 336.83 246.40 90.43 49.70 25.02 6535.83 1.42 1.73 ABB 2009 507.12 26518.08 22028.65 3482.51 4489.44 840.31 353.79 486.51 311.65 73.90 12877.74 2.52 2.71 ABB 2010 627.47 38015.69 33363.48 3830.76 4652.21 1343.91 588.90 755.01 496.15 93.60 12782.59 2949.83 3933.11 ABB 2011 716.54 41541.96 36818.87 4200.00 4711.70 1830.00 1429.52 400.48 313.91 561.49 10974.68 4115.51 4507.46 ABB 2012 806.46 46166.31 41303.97 4200.00 4862.34 1758.00 1266.06 491.95 372.70 532.79 16053.54 3024.58 4187.88 VIB 2007 212.74 39305.04 37122.50 2000.00 2182.53 2678.68 2182.41 496.27 308.82 202.61 10024.90 4084.35 2635.00 VIB 2008 277.95 34719.06 32426.52 2000.00 2292.54 4313.96 4010.04 303.92 168.84 365.83 12853.43 3163.92 3757.16 VIB 2009 250.44 93827.00 87234.00 2400.00 6593.00 4224.73 3501.89 722.84 459.39 347.38 14497.09 5744.13 7111.78 VIB 2010 223.04 56635.12 53690.04 4000.00 2945.07 7374.58 6323.34 1051.23 790.93 292.30 18778.95 10850.06 12101.99 VIB 2011 293.43 96949.54 88789.48 4250.00 8160.07 12209.57 11360.67 848.90 639.00 973.84 19875.44 11483.59 12808.62 VIB 2012 289.39 64996.93 56508.97 4250.00 8427.48 9987.06 9485.70 501.36 371.54 273.30 19864.38 6786.84 7283.96 VIB 2013 675.86 65919.60 57483.34 4250.00 8436.26 5606.95 5580.95 26.01 26.01 516.07 19673.39 6590.92 8254.67 EXIM 2007 530.14 33710.42 27415.48 2800.00 6294.94 2115.50 1452.53 628.85 463.42 45.83 14614.72 2125.48 1845.23 EXIM 2008 716.25 48247.82 35403.74 7220.00 12844.08 4813.84 3524.46 969.23 711.01 221.89 16444.64 2307.88 2479.68 EXIM 2009 937.56 65448.36 52095.04 8800.00 13353.32 5002.52 3332.88 1533.64 1132.46 474.73 27393.11 3888.20 7100.54 EXIM 2010 1067.50 131121.76 116344.69 10560.00 14777.07 3669.62 1026.83 2378.79 1814.64 427.42 41495.69 7172.98 13679.71 EXIM 2011 1912.61 183567.32 167264.22 12355.30 16302.52 6237.11 1909.94 4327.17 3054.31 1202.98 50626.95 6892.92 17143.46 EXIM 2012 2507.73 170201.19 154399.73 12355.23 15537.44 17080.79 14229.79 2851.00 2138.66 792.80 51036.14 7873.28 16012.87 EXIM 2013 3513.71 170000.41 155337.90 12355.23 14662.52 12036.45 11209.42 827.02 657.97 1073.80 55202.82 9644.81 18506.61 PNAM 2007 257.53 17129.59 14963.48 1434.21 2166.11 996.13 714.03 282.10 190.37 100.14 4040.49 1623.86 209.76 PNAM 2008 600.57 20761.52 18378.78 2027.53 2382.73 1888.68 1671.04 217.64 117.07 100.27 6172.23 3150.20 217.39 PNAM 2009 779.04 35473.14 32537.45 2568.13 2935.68 2297.10 1888.99 408.11 248.14 362.54 13730.22 5938.69 116.88 xliii PNAM 2010 1090.58 60235.08 56661.72 3049.00 3573.36 3933.13 3621.55 311.58 418.98 129.00 21715.88 9473.96 77.49 PNAM 2011 1299.90 69990.87 65973.53 3212.48 4017.34 8458.29 8289.70 168.37 225.60 237.09 28990.04 6295.22 53.26 PNAM 2012 1398.94 75269.55 70933.78 4000.00 4335.77 6015.11 5716.96 298.16 245.00 797.26 35893.94 7703.28 36.36 PNAM 2013 1671.64 74758.23 70266.88 4000.00 4491.35 1720.07 1450.73 269.35 226.44 999.40 33742.42 9776.75 19.37 VPBANK 2007 270.42 18137.43 15956.60 2000.00 2180.83 1640.13 1143.84 496.29 226.72 1397.58 6959.53 4234.34 2129.81 VPBANK 2008 353.77 18587.01 16102.30 2117.47 2394.71 694.36 150.26 244.10 142.58 442.82 8342.21 3001.06 1642.73 VPBANK 2009 326.24 27543.01 24995.02 2117.47 2547.99 920.74 477.86 442.88 293.57 257.75 8924.86 3602.20 3285.94 VPBANK 2010 349.89 59807.02 54602.29 4000.00 4617.39 1308.65 544.30 764.34 503.33 303.89 11565.47 6475.35 7283.18 VPBANK 2011 370.70 82817.95 76821.70 5050.00 5996.25 10485.94 9272.95 1212.98 799.69 171.45 18234.93 7684.07 3265.01 VPBANK 2012 428.65 102628.75 96000.77 5770.00 6627.97 7245.57 6451.96 793.61 578.04 191.53 22745.67 10211.49 3946.14 VPBANK 2013 388.98 119577.31 112470.66 5770.00 7106.64 7798.73 7238.42 560.31 423.49 226.32 25926.44 14396.24 7065.23 CK VINCOM 2008 18.17 359.69 59.07 300.08 300.08 54.58 39.85 14.74 0.08 0.00 59.07 0.00 0.17 CK VINCOM 2009 13.31 470.76 135.50 335.26 335.26 89.73 25.19 43.93 35.18 0.00 135.50 0.00 0.15 CK VINCOM 2010 9.34 372.23 29.52 342.71 342.71 76.73 37.43 14.55 7.45 0.00 29.52 0.00 0.00 CK VINCOM 2011 13.53 356.38 7.13 349.25 349.25 55.56 13.91 10.79 6.53 0.00 7.13 0.00 0.00 CK VINCOM 2012 10.91 275.96 8.62 260.56 267.34 42.21 93.46 -51.25 -51.25 0.00 2.23 0.00 0.00 CK VINCOM 2013 7.52 316.95 7.34 260.56 309.62 52.06 9.64 42.41 42.41 0.00 4.24 0.00 0.00 VNSEC 2007 3.19 11.89 6.96 9.00 4.93 1.67 25.20 -23.53 -23.53 0.00 6.96 0.00 0.00 VNSEC 2008 2.91 134.42 8.80 9.00 125.62 1.53 30.68 -29.15 -29.15 0.00 8.63 0.00 0.16 VNSEC 2009 2.65 132.46 3.63 135.00 128.83 11.30 2.19 8.84 3.21 0.00 3.50 0.00 0.13 VNSEC 2010 2.40 141.39 1.74 135.00 139.65 19.31 2.50 16.82 10.82 0.00 1.68 0.00 0.06 VNSEC 2011 1.92 147.30 1.88 135.00 145.43 20.97 5.84 15.13 5.78 0.00 1.82 0.00 0.05 VNSEC 2012 2.70 161.76 1.44 135.00 160.33 14.30 4.71 9.58 7.30 0.00 0.45 0.00 0.00 VNSEC 2013 2.37 163.95 1.45 135.00 162.50 12.31 4.86 7.45 5.65 0.00 1.52 0.00 0.00 FPTS 2007 33.06 595.63 146.70 440.00 448.93 33.78 21.37 12.40 8.93 0.00 146.70 0.00 0.00 FPTS 2008 29.55 416.44 222.90 440.00 193.54 192.82 41.90 243.72 234.81 0.00 375.55 0.00 0.00 FPTS 2009 22.55 1244.85 939.15 440.00 305.70 149.13 29.33 119.80 120.52 0.00 939.15 0.00 0.00 FPTS 2010 18.48 2583.14 2084.65 440.00 489.50 242.94 31.94 210.09 188.52 0.00 2084.65 0.00 0.00 FPTS 2011 18.48 1388.43 279.01 550.00 1109.42 232.29 32.35 199.94 150.56 0.00 279.01 0.00 0.00 FPTS 2012 4.96 1521.64 429.15 550.00 1092.49 237.09 68.49 168.60 126.46 0.00 246.72 0.00 0.00 FPTS 2013 49.36 1796.48 627.82 550.00 1168.65 180.64 62.65 117.99 88.80 0.00 483.05 0.00 0.00 xliv SSI 2007 147.12 6065.54 2025.25 1366.67 4040.29 250.86 352.80 101.93 233.48 0.00 1128.44 0.00 0.00 SSI 2008 167.03 5644.95 1848.05 1366.67 3796.90 417.24 169.79 247.45 260.74 0.00 941.39 0.00 0.00 SSI 2009 163.68 7076.99 2258.48 1533.33 4818.50 1121.56 233.47 888.05 804.08 0.00 1895.26 0.00 0.00 SSI 2010 179.89 8792.89 3260.70 3511.12 5459.31 1503.62 592.33 911.04 689.47 0.00 3118.39 0.00 0.00 SSI 2011 165.13 6307.51 1350.34 3526.12 5080.67 208.95 116.67 92.27 83.91 0.00 1180.43 0.00 0.00 SSI 2012 145.25 7980.88 2705.80 3526.12 5191.57 849.29 362.04 487.26 465.49 0.00 784.60 0.00 0.00 SSI 2013 135.30 7705.07 2379.90 3526.12 5242.18 726.94 221.11 505.83 417.34 0.00 1063.76 0.00 0.00 PSI 2007 6.03 430.30 142.93 287.25 287.38 53.05 33.18 20.02 126.76 0.00 142.93 0.00 0.00 PSI 2008 8.14 733.55 446.61 287.25 286.94 87.29 58.66 30.30 237.55 0.00 446.61 0.00 0.00 PSI 2009 17.76 1085.83 664.04 394.25 421.79 156.94 122.44 34.50 2.45 0.00 664.04 0.00 0.00 PSI 2010 26.10 1705.52 1107.48 509.25 598.04 258.66 107.47 151.18 85.68 0.00 1107.48 0.00 0.00 PSI 2011 24.65 1151.77 560.80 590.97 590.97 125.88 114.92 10.97 93.21 0.00 504.71 0.00 0.01 PSI 2012 15.98 1010.15 418.37 591.79 591.79 125.89 125.08 0.82 0.82 0.00 113.97 0.00 0.00 PSI 2013 7.96 927.92 333.44 591.79 594.47 150.64 147.96 2.68 2.68 0.00 105.42 0.00 0.00 PVI 2007 816.97 4519.27 2764.88 2085.49 1754.39 502.96 214.84 288.12 250.05 0.00 2764.88 0.00 0.00 PVI 2008 1354.49 4918.36 2630.34 2085.49 2288.02 838.39 623.55 214.84 171.70 0.00 1970.62 0.00 2.18 PVI 2009 86.35 5922.37 3494.70 2085.49 2415.67 1261.97 587.70 674.27 198.33 0.00 2602.49 0.00 2.47 PVI 2010 319.85 6453.10 2845.71 1597.10 3607.39 2013.94 1678.60 335.34 347.63 0.00 2843.44 0.00 2.27 PVI 2011 540.21 8194.87 2733.52 2129.47 5461.35 1434.40 1025.57 408.83 296.64 0.00 2731.26 0.00 2.26 PVI 2012 1031.46 10771.20 4687.93 2342.42 6083.28 4658.98 4109.52 549.46 389.05 0.00 1173.65 0.00 0.00 PVI 2013 1377.94 12399.87 5479.96 2342.42 6174.70 6125.15 5587.26 537.90 355.44 0.00 1411.58 0.00 0.00 BAOVIET 2007 1141.91 28441.17 20104.55 7822.32 8006.45 3684.21 2766.41 917.80 636.41 0.00 6002.28 14057.76 44.51 BAOVIET 2008 1208.96 25317.58 16526.71 8265.01 8301.51 6766.10 5369.56 1396.54 52.95 0.00 1039.14 15440.49 47.08 BAOVIET 2009 447.99 10369.87 19333.55 5730.27 8436.42 898.76 36.75 862.01 807.79 0.00 1912.23 17400.20 21.13 BAOVIET 2010 541.58 12769.67 22596.07 6267.09 10510.06 1210.24 356.96 853.28 852.07 0.00 2238.34 20336.46 21.27 BAOVIET 2011 2077.76 43581.31 30600.12 6804.71 11665.52 9371.73 7851.03 1520.70 1202.95 0.00 3897.02 26624.34 78.76 BAOVIET 2012 1985.58 48225.21 32045.84 6804.71 12113.88 10593.01 8731.31 1861.70 1431.19 0.00 1185.44 0.00 0.00 BAOVIET 2013 1923.31 48919.72 34269.92 6804.71 12585.26 10593.01 8731.31 1861.70 1431.19 0.00 1185.44 0.00 0.00 xlv Ngân hàng Năm Đơn vị HBB 2007 TSLD/Nợ NH Nợ xấu(nợ có khả vốn)/Dư nợ Tăng trưởng TS % % Dư nợ cho vay ROA ROE Nợ/TS Nợ NH/TS Nợ DH/TS TSCD/TS TSLD Tỷ VND % % % % % % Tỷ VND % 23420.44 388.50 9419.38 1.55 11.50 40.05 25.63 6.41 0.42 5.38 M&A NOPT/TS % 0.00 86.48 HBB 2008 10515.95 1.38 10.87 44.55 23.20 7.57 0.78 23422.94 427.60 2.80 0.37 0.00 87.32 HBB 2009 13358.41 1.39 12.53 45.68 28.92 7.31 0.71 29032.48 343.34 4.36 23.86 0.00 88.88 HBB 2010 18684.56 1.25 13.48 49.18 31.95 7.38 0.61 37755.97 311.12 4.41 29.92 0.00 90.70 HBB 2011 22352.41 0.57 5.34 54.14 18.86 21.61 0.58 41044.63 527.20 7.30 8.68 0.00 89.36 SHB 2007 4183.50 1.03 5.82 33.83 21.61 3.05 2.78 12023.49 449.97 0.46 -70.04 0.00 82.39 SHB 2008 6252.70 1.35 8.59 43.48 27.06 5.62 5.73 13557.32 348.33 0.19 16.28 0.00 84.24 SHB 2009 12828.75 1.16 13.18 46.75 32.45 0.00 3.11 26585.32 298.61 1.14 90.80 0.00 91.19 SHB 2010 24375.59 0.97 11.82 47.76 30.71 6.50 2.99 49506.71 315.93 1.09 85.98 0.00 91.80 SHB 2011 29208.17 1.04 12.61 41.14 26.06 6.06 3.18 68737.89 371.48 0.95 39.11 0.00 91.78 SHB 2012 56871.07 1.64 20.50 49.05 27.94 10.30 3.55 100172.78 309.26 3.64 46.19 1.00 91.85 SHB 2013 76468.94 1.90 4.86 53.45 27.77 12.36 2.90 138932.79 349.70 3.30 23.40 1.00 92.80 VCB 2007 97531.89 1.22 30.52 49.41 36.18 7.79 0.53 196358.88 274.91 1.68 90.21 0.00 93.09 VCB 2008 112792.97 0.62 8.12 59.01 49.82 2.09 0.60 190008.72 199.52 3.07 -3.17 0.00 92.31 VCB 2009 141621.13 1.54 23.61 55.43 28.85 19.47 0.59 253990.62 344.60 1.88 33.66 0.00 93.42 VCB 2010 176813.91 1.40 20.75 57.48 30.79 19.96 0.52 306035.25 323.11 2.03 20.40 1.00 93.22 VCB 2011 209417.63 1.15 21.41 57.11 33.63 17.39 0.71 364116.54 295.28 1.12 19.21 1.00 92.15 VCB 2012 241167.31 1.07 10.64 58.18 36.08 16.05 0.88 410827.98 274.73 0.60 12.98 1.00 89.94 VCB 2013 274314.12 0.94 10.15 58.68 37.49 14.67 0.87 463373.33 264.40 1.09 12.78 1.00 90.75 VIETTIN 2009 163170.49 0.53 10.22 66.93 38.30 19.44 1.35 240487.68 257.56 0.27 -33.52 0.00 94.76 VIETTIN 2010 234204.81 0.93 18.79 63.69 38.45 17.72 0.90 364414.55 257.76 0.09 50.83 0.00 95.00 VIETTIN 2011 293434.31 0.98 15.80 63.71 38.41 18.67 0.81 456857.71 258.24 0.31 25.26 0.00 93.77 VIETTIN 2012 300970.50 1.09 14.63 67.94 40.11 20.63 0.86 439191.82 247.14 0.86 -3.82 0.00 92.51 TINNGHIA 2007 2917.53 1.18 7.89 69.67 3003.22 2312.13 0.53 4165.18 3.31 0.42 -99.05 0.00 84.98 xlvi TINNGHIA 2008 3937.58 0.34 2.89 78.25 25.31 13.62 0.45 5009.39 393.29 0.61 20.16 0.00 88.07 2009 9644.75 1.20 5.27 60.51 42.41 1.58 0.95 15788.55 233.57 1.53 216.78 0.00 77.31 TINNGHIA 2010 26233.28 0.83 98.44 56.52 37.57 1.24 0.42 46220.32 265.04 0.59 191.18 0.00 99.16 TINNGHIA 2011 24676.97 0.00 0.00 41.77 32.80 0.49 0.50 58775.04 303.35 1.52 27.27 1.00 93.21 SCB 2007 19396.44 1.00 9.83 74.77 41.12 0.31 1.25 25616.58 240.12 0.42 -56.09 0.00 89.86 SCB 2008 23278.26 1.20 16.51 60.31 39.50 6.59 1.48 38023.91 249.42 0.08 48.78 0.00 92.72 SCB 2009 31310.49 0.58 7.02 57.46 37.37 4.81 1.25 53813.51 264.23 0.37 41.19 0.00 91.78 SCB 2010 33177.65 0.46 5.90 55.13 13.94 7.71 1.52 59270.98 706.49 1.79 10.44 0.00 92.17 SCB 2011 0.00 0.28 8.26 0.00 0.00 0.00 1.52 76592.00 0.00 0.00 29.63 1.00 45.62 SCB 2012 0.00 0.04 0.41 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 0.00 0.00 3.03 1.00 59.94 DENHAT 2008 0.00 3.91 8.57 0.00 0.00 0.00 2.38 1443.99 0.00 0.00 -98.10 0.00 54.39 DENHAT 2009 0.00 4.01 6.06 0.00 0.00 0.00 2.89 1593.11 0.00 0.00 10.91 0.00 33.92 DENHAT 2010 0.00 1.39 5.04 0.00 0.00 0.00 1.39 7665.06 0.00 0.00 373.81 0.00 72.50 DENHAT 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 16772.89 0.00 0.00 120.05 1.00 81.33 LIENVIET 2008 2414.75 5.95 12.87 32.40 29.95 0.25 1.53 7338.87 328.73 0.00 -56.43 0.00 53.76 LIENVIET 2009 5423.25 0.31 1.41 31.23 23.36 0.35 0.92 17208.33 424.07 0.28 133.03 0.00 77.95 LIENVIET 2010 9755.42 1.95 16.64 27.88 22.80 1.05 1.02 34628.80 434.14 0.42 101.43 0.00 88.27 LIENVIET 2011 12639.98 1.74 14.82 22.52 18.54 0.91 1.07 55531.09 533.56 2.16 60.45 1.00 88.25 LIENVIETPOSTBANK 2012 22588.30 1.31 13.31 34.01 27.75 1.36 1.13 65665.22 356.30 2.71 18.31 1.00 88.87 SACOM 2007 35378.15 2.16 19.02 54.79 33.65 11.11 0.91 63982.47 294.42 0.18 227.95 0.00 88.62 SACOM 2008 35008.87 1.40 12.31 51.15 31.08 12.66 1.33 67526.28 317.50 0.20 5.99 1.00 88.66 SACOM 2009 59657.00 1.61 15.84 57.35 39.30 10.53 1.31 102653.74 251.12 0.30 51.99 1.00 89.64 SACOM 2010 82484.80 0.24 2.63 54.13 34.06 9.38 1.05 150784.54 290.50 0.38 46.50 1.00 90.36 SACOM 2011 80539.49 0.33 3.24 56.91 35.31 10.06 1.49 139426.61 279.00 0.21 -7.12 1.00 89.72 SACOM 2012 96334.44 0.66 7.32 63.33 39.32 9.09 3.43 146899.76 245.57 4.13 4.11 1.00 90.99 SACOM 2013 110565.80 1.38 13.06 68.51 32.86 9.65 3.29 156071.10 294.33 4.51 6.09 1.00 89.43 TECH 2007 20486.13 1.29 11.16 51.81 31.60 7.65 1.11 39105.53 312.93 0.56 -73.16 1.00 90.96 TECH 2008 33112.00 1.98 20.89 55.78 25.10 13.95 0.97 58786.01 394.53 2.52 50.12 1.00 90.54 TECH 2009 42092.77 1.75 22.10 45.49 30.59 5.90 0.75 91837.94 324.40 2.49 55.89 1.00 92.18 TECH 2010 52927.86 1.38 22.08 35.22 20.01 8.24 0.67 149287.31 496.36 0.32 62.42 1.00 93.75 TECH 2011 63451.47 1.75 25.20 35.15 19.68 9.58 0.66 179339.94 504.72 0.38 20.12 1.00 93.07 xlvii TECH 2012 68261.44 1.38 17.14 37.94 20.26 8.55 0.64 177010.19 485.67 1.29 -1.25 1.00 92.61 2013 70274.92 0.41 4.73 44.23 22.07 9.93 0.65 157863.93 450.09 1.41 -11.69 1.00 91.24 ACB 2007 3180.86 2.06 28.12 3.73 -13.04 8.85 0.65 84836.93 -761.79 0.32 -52.10 0.00 92.67 ACB 2008 34832.70 2.10 28.46 33.08 15.14 11.04 0.75 104517.10 655.53 0.05 23.32 1.00 92.62 ACB 2009 62357.98 1.31 21.78 37.14 21.22 9.65 0.52 167008.41 468.88 0.23 59.42 1.00 93.98 ACB 2010 86647.96 1.14 20.52 42.25 21.40 11.43 0.51 204058.25 464.93 0.20 22.17 1.00 94.45 ACB 2011 101897.63 1.14 26.82 36.26 18.99 7.82 0.44 279782.33 524.32 0.29 37.01 1.00 95.74 ACB 2012 102814.85 0.44 6.21 58.32 31.69 15.62 0.84 174834.15 312.88 1.12 -23.76 1.00 92.84 ACB 2013 107190.02 0.49 6.59 64.29 34.09 19.88 1.53 164184.94 288.86 1.98 73.25 1.00 92.50 ABB 2007 6858.13 0.94 6.52 39.93 19.97 8.39 0.47 17094.24 498.51 1.51 -91.98 0.00 85.56 ABB 2008 6538.98 0.37 1.29 48.46 48.43 0.01 3.56 13013.60 199.11 0.38 -21.43 1.00 70.69 ABB 2009 12882.96 1.18 6.94 48.58 48.56 0.01 1.91 26010.96 201.98 0.57 96.52 1.00 83.07 ABB 2010 19665.53 1.31 10.66 51.73 33.62 10.35 1.65 37388.22 292.49 0.48 43.36 1.00 87.76 ABB 2011 20125.00 1.00 8.40 48.44 26.42 10.85 1.72 40825.42 372.00 2.79 9.28 1.00 88.63 ABB 2012 23266.00 1.10 10.10 50.40 34.77 9.07 1.75 45359.85 282.55 2.29 11.13 1.00 89.47 VIB 2007 16744.25 0.79 14.15 42.60 25.51 6.70 0.54 39092.30 389.95 1.21 -5.38 0.00 94.45 VIB 2008 19774.51 0.49 7.36 56.96 37.02 10.82 0.80 34441.11 267.95 1.85 -11.67 0.00 93.40 VIB 2009 27353.00 0.49 6.97 29.15 15.45 7.58 0.27 93576.56 645.49 1.27 170.25 0.00 92.97 VIB 2010 41731.00 1.40 26.86 73.68 33.16 21.37 0.39 56412.08 300.40 0.70 -39.64 0.00 94.80 VIB 2011 44167.65 0.66 7.83 45.56 20.50 13.21 0.30 96656.11 486.31 2.20 71.18 1.00 91.58 VIB 2012 33935.18 0.82 6.32 52.21 30.56 11.21 0.45 63513.73 319.74 0.81 -34.21 1.00 86.94 VIB 2013 34518.98 0.04 0.31 52.37 29.84 12.52 1.03 65243.74 331.63 1.50 1.42 1.00 87.20 EXIM 2007 18452.15 1.78 11.26 54.74 43.35 5.47 1.57 33180.29 227.03 0.25 -47.15 0.00 81.33 EXIM 2008 21232.20 1.74 7.43 44.01 34.08 5.14 1.48 47531.57 289.04 1.05 43.12 1.00 73.38 EXIM 2009 38381.86 1.99 8.65 58.64 41.85 10.85 1.43 64510.80 235.50 1.24 35.65 1.00 79.60 EXIM 2010 62348.37 1.85 13.51 47.55 31.65 10.43 0.81 130054.27 313.42 0.69 100.34 1.00 88.73 EXIM 2011 74663.33 1.66 18.74 40.67 27.58 9.34 1.04 181654.72 358.81 1.61 40.00 1.00 91.12 EXIM 2012 74922.29 1.32 13.63 44.02 29.99 9.41 1.47 158326.67 310.22 1.06 -12.39 1.00 90.72 EXIM 2013 83354.24 0.39 4.49 49.03 32.47 10.89 2.07 166486.71 301.59 1.29 -0.12 1.00 91.38 PNAM 2007 5874.12 1.11 8.79 34.29 23.59 1.22 1.50 16872.06 417.57 1.70 -89.35 0.00 87.35 PNAM 2008 9539.82 0.56 4.91 45.95 29.73 1.05 2.89 20160.94 326.64 1.05 21.20 1.00 88.52 xlviii PNAM 2009 19785.79 0.70 8.45 55.78 38.71 0.33 2.20 34694.10 252.68 1.83 70.86 1.00 91.72 2010 31267.33 0.70 11.73 51.91 36.05 0.13 1.81 59144.50 272.36 0.41 69.80 1.00 94.07 PNAM 2011 35338.52 0.32 5.62 50.49 41.42 0.08 1.86 68690.97 236.95 0.67 16.20 1.00 94.26 PNAM 2012 43633.58 0.33 5.65 57.97 47.69 0.05 1.86 73870.61 205.80 1.83 7.62 1.00 94.24 PNAM 2013 43538.53 0.30 5.04 58.24 45.14 0.03 2.24 73086.59 216.60 2.30 19.49 1.00 93.99 VPBANK 2007 13323.00 1.25 10.40 73.46 38.37 11.74 1.49 17867.02 256.73 10.49 -74.09 0.00 87.98 VPBANK 2008 12986.00 0.77 5.95 69.87 44.88 8.84 1.90 18233.24 218.57 3.41 2.48 1.00 86.63 VPBANK 2009 15813.00 1.07 11.52 57.41 32.40 11.93 1.18 27216.77 304.95 1.63 48.18 1.00 90.75 VPBANK 2010 25324.00 0.84 10.90 42.34 19.34 12.18 0.59 59457.13 514.09 1.20 117.14 1.00 91.30 VPBANK 2011 29184.00 0.97 13.34 35.24 22.02 3.94 0.45 82447.24 452.14 0.59 38.48 1.00 92.76 VPBANK 2012 36903.31 0.23 3.10 35.96 22.16 3.85 0.42 88976.90 391.18 0.52 7.93 1.00 93.54 VPBANK 2013 47387.92 0.35 5.96 39.63 21.68 5.91 0.33 119188.32 459.72 0.48 16.51 1.00 94.06 CK VINCOM 2008 59.23 0.02 0.03 16.47 16.42 0.05 5.05 341.52 578.22 0.00 -99.60 0.00 16.42 CK VINCOM 2009 135.64 7.47 10.49 28.81 28.78 0.03 2.83 457.45 337.61 0.00 30.88 0.00 28.78 CK VINCOM 2010 29.52 2.00 2.17 7.93 7.93 0.00 2.51 362.89 1229.36 0.00 -20.93 0.00 7.93 CK VINCOM 2011 7.13 1.83 3.87 2.00 2.00 0.00 3.80 342.85 4807.18 0.00 -4.26 1.00 2.00 CK VINCOM 2012 10.10 -28.83 -29.95 3.66 0.81 0.00 3.95 259.93 11645.47 0.00 -24.05 1.00 3.12 CK VINCOM 2013 4.24 13.38 13.70 1.34 1.34 0.00 2.37 309.43 7301.39 0.00 14.86 1.00 2.31 VNSEC 2007 6.96 -197.90 -477.56 58.56 58.56 0.00 26.86 8.70 124.90 0.00 -95.61 0.00 58.56 VNSEC 2008 8.80 -21.68 -23.20 6.54 6.42 0.12 2.17 131.50 1523.45 0.00 1030.32 0.00 6.54 VNSEC 2009 3.63 2.42 3.49 2.74 2.64 0.10 2.00 129.82 3706.91 0.00 -1.46 1.00 2.74 VNSEC 2010 1.74 7.65 9.75 1.23 1.19 0.04 1.70 138.99 8270.51 0.00 6.74 1.00 1.23 VNSEC 2011 1.88 3.92 6.97 1.27 1.24 0.04 1.30 145.39 7980.31 0.00 4.18 1.00 1.27 VNSEC 2012 0.45 7.41 7.48 0.28 0.28 0.00 1.67 151.83 33590.71 0.00 4.62 1.00 0.89 VNSEC 2013 1.52 3.45 3.48 0.92 0.92 0.00 1.44 161.58 10658.18 0.00 1.35 1.00 0.88 FPTS 2007 146.70 1.50 1.99 24.63 24.63 0.00 5.55 562.57 383.48 0.00 93.78 0.00 24.63 FPTS 2008 375.55 56.39 121.33 90.18 90.18 0.00 7.10 386.89 103.02 0.00 -30.08 0.00 53.53 FPTS 2009 939.15 9.68 39.42 75.44 75.44 0.00 1.81 1222.30 130.15 0.00 198.93 0.00 75.44 FPTS 2010 2084.65 7.30 38.51 80.70 80.70 0.00 0.72 2564.65 123.03 0.00 107.51 0.00 80.70 FPTS 2011 279.01 10.84 13.57 20.10 20.10 0.00 1.33 1369.94 491.01 0.00 -46.25 1.00 20.10 FPTS 2012 246.72 8.31 11.58 16.21 16.21 0.00 0.33 1516.69 614.74 0.00 9.59 1.00 28.20 xlix SSI 2013 483.05 4.94 7.60 26.89 26.89 0.00 2.75 1747.12 361.69 0.00 18.06 1.00 34.95 2007 1128.44 3.85 5.78 18.60 18.60 0.00 2.43 5918.42 0.00 0.00 336.86 1.00 33.39 SSI 2008 941.39 4.62 6.87 16.68 16.68 0.00 2.96 5477.92 0.00 0.00 -6.93 1.00 32.74 SSI 2009 1895.26 11.36 16.69 26.78 26.78 0.00 2.31 6913.31 0.00 0.00 25.37 1.00 31.91 SSI 2010 3118.39 7.84 12.63 35.46 35.46 0.00 2.05 8613.01 0.00 0.00 24.25 1.00 37.08 SSI 2011 1180.43 1.33 1.65 18.71 18.71 0.00 2.62 6142.39 0.00 0.00 -28.27 1.00 21.41 SSI 2012 784.60 5.83 8.97 9.83 9.83 0.00 1.82 8061.95 0.00 0.00 30.15 1.00 33.90 SSI 2013 1063.76 5.42 7.96 13.81 13.81 0.00 1.76 7569.78 0.00 0.00 -3.46 1.00 30.89 PSI 2007 142.93 29.46 44.11 33.22 33.22 0.00 1.40 424.27 0.00 0.00 -94.76 0.00 33.22 PSI 2008 446.61 32.38 82.79 60.88 60.88 0.00 1.11 725.41 0.00 0.00 70.47 0.00 60.88 PSI 2009 664.04 0.23 0.58 61.15 61.15 0.00 1.64 1068.07 0.00 0.00 48.02 0.00 61.15 PSI 2010 1107.48 5.02 14.33 64.94 64.94 0.00 1.53 1679.42 0.00 0.00 57.07 0.00 64.94 PSI 2011 504.72 8.09 15.77 43.82 43.82 0.00 2.14 1127.11 223.32 0.00 -32.47 1.00 48.69 PSI 2012 113.97 0.08 0.14 11.28 11.28 0.00 1.58 992.94 871.26 0.00 -12.40 1.00 41.42 PSI 2013 105.42 0.29 0.45 11.36 11.36 0.00 0.86 919.96 872.66 0.00 -50.18 1.00 35.93 PVI 2007 2764.88 5.53 14.25 61.18 61.18 0.00 18.08 3702.30 133.90 0.00 347.93 0.00 61.18 PVI 2008 1972.80 3.49 7.50 40.11 40.07 0.04 27.54 3563.87 180.85 0.00 8.83 0.00 53.48 PVI 2009 2604.96 3.35 8.21 43.99 43.94 0.04 1.46 5836.02 224.25 0.00 20.41 0.00 59.01 PVI 2010 2845.71 5.39 9.64 44.10 44.06 0.04 4.96 6133.25 215.70 0.00 8.96 0.00 44.10 PVI 2011 2733.52 3.62 5.43 33.36 33.33 0.03 6.59 7654.67 280.26 0.00 26.99 1.00 33.36 PVI 2012 1173.65 3.61 6.40 10.90 10.90 0.00 9.58 10102.49 860.78 0.00 35.57 1.00 43.52 PVI 2013 1411.58 2.87 5.76 11.38 11.38 0.00 11.11 11021.93 780.82 0.00 15.12 1.00 44.19 BAOVIET 2007 20104.55 2.24 7.95 70.69 21.10 0.16 4.01 27299.26 454.81 0.00 155.99 0.00 70.69 BAOVIET 2008 16526.71 0.21 0.64 65.28 4.10 0.19 4.78 24108.61 2320.06 0.00 -10.98 0.00 65.28 BAOVIET 2009 19333.55 7.79 9.57 186.44 18.44 0.20 4.32 9921.88 518.87 0.00 -59.04 1.00 186.44 BAOVIET 2010 22596.07 6.67 8.11 176.95 17.53 0.17 4.24 12228.09 546.30 0.00 23.14 1.00 176.95 BAOVIET 2011 30600.12 2.07 7.74 70.21 8.94 0.18 4.77 41503.55 1065.01 0.00 241.29 1.00 70.21 BAOVIET 2012 1185.44 0.57 2.22 2.46 2.46 0.00 4.12 43553.81 3674.07 0.00 4.48 1.00 66.45 BAOVIET 2013 1185.44 0.57 2.22 2.42 2.42 0.00 3.93 43553.81 3674.07 0.00 0.00 1.00 70.05
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng Việt Nam, Phát triển hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng Việt Nam, Phát triển hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay