Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam

197 157 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:37

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân Hồ CÔNG TRUNG PHáT TRIểN HOạT ĐộNG BảO HIểM PHI NHÂN THọ TạI VIệT NAM Hà Nội - 2015 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân Hồ CÔNG TRUNG PHáT TRIểN HOạT ĐộNG BảO HIểM PHI NHÂN THọ TạI VIệT NAM Chuyờn ngnh : TI CHNH NGN HNG Mó s : 62 34 02 01 Ngi hng dn khoa hc: GS.TS NGUYN VN NAM TS TRN VNH C Hà Nội - 2015 ii MC LC LI CAM OAN i MC LC ii DANH MC BNG BIU v DANH MC HèNH vii M U 1 Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu Cõu hi nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu úng gúp mi ca lun ỏn Kt cu lun ỏn CHNG 1: TNG QUAN V PHNG PHP NGHIấN CU 1.1 Tng quan 1.1.1 Cỏc tỏc gi v cụng trỡnh khoa hc ca nc ngoi vit v hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th ti Vit Nam 1.1.2 Cỏc tỏc gi, cụng trỡnh khoa hc nc liờn quan n ti lun ỏn 1.2 Quy trỡnh nghiờn cu 10 1.3 Phng phỏp nghiờn cu vi d liu th cp 12 1.4 Phng phỏp nghiờn cu vi d liu s cp 15 1.4.1 Mụ hỡnh nghiờn cu v cỏc gi thuyt 15 1.4.2 Phỏt trin cỏc thang o nghiờn cu 22 1.4.3 Tng th v mu nghiờn cu 23 1.4.4 Phng phỏp thu thp d liu 24 1.4.5 Phng phỏp phõn tớch d liu 24 1.5 Nghiờn cu nh tớnh bng phng sõu i tng liờn quan 26 CHNG 2: C S Lí LUN V HOT NG BO HIM PHI NHN TH 29 2.1 Khỏi quỏt v bo him phi nhõn th 29 iii 2.1.1 Khỏi nim, c im bo him phi nhõn th 29 2.1.2 Cỏc loi hỡnh bo him 35 2.1.3 Vai trũ ca bo him v bo him phi nhõn th 41 2.2 Doanh nghip bo him v hot ng bo him phi nhõn th 43 2.2.1 Khỏi nim v c im ca doanh nghip bo him phi nhõn th 43 2.2.2 Hot ng bo him phi nhõn th ca doanh nghip bo him 45 2.3 Phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th 48 2.3.1 Khỏi nim phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th 48 2.3.2 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ mc phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th 49 2.4 Cỏc nhõn t nh hng ti s phỏt trin ca hot ng bo him phi nhõn th 53 2.4.1 Nhõn t ch quan thuc v doanh nghip bo him 53 2.4.2 Nhõn t khỏch quan 55 CHNG 3: THC TRNG PHT TRIN HOT NG BO HIM PHI NHN TH TI VIT NAM 62 3.1 Khỏi quỏt v hot ng bo him phi nhõn th ti Vit Nam 62 3.1.1 Lch s hỡnh thnh, phỏt trin v c s phỏp lý c bn ca hot ng bo him phi nhõn th 62 3.1.2 Cỏc sn phm bo him trờn th trng bo him Vit Nam 65 3.2 Thc trng hot ng bo him phi nhõn th ti Vit Nam 67 3.2.1 Cỏc kt qu t c 67 3.2.2 Hn ch v nguyờn nhõn 78 CHNG 4: GII PHP PHT TRIN HOT NG BO HIM PHI NHN TH TI VIT NAM 115 4.1 nh hng v quan im phỏt trin bo him phi nhõn th ti Vit Nam 115 4.1.1 nh hng phỏt trin th trng bo him Vit Nam 115 4.1.2 Quan im phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th theo c ch th trng 116 4.1.3 Phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th theo hng bn vng 117 iv 4.1.4 Phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th theo hng chuyờn mụn húa, chuyờn nghip húa v trung húa 119 4.2 Gii phỏp phỏt trin dch v bo him phi nhõn th ti Vit Nam 120 4.2.1 D bỏo th trng bỏo him phi nhõn th Vit Nam ti nm 2020 120 4.2.2 Hon thin c cu ti tr ca cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th 123 4.2.3 y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, qung bỏ, xõy dng hỡnh nh ca doanh nghip 124 4.2.4 Hon thin h thng kờnh phõn phi v chớnh sỏch kờnh phõn phi 125 4.2.5 Phỏt trin a dng sn phm v m rng mng li kinh doanh 127 4.2.6 Ci thin cht lng dch v, nõng cao s hi lũng v tớnh trung thnh ca khỏch hng 129 4.3 iu kin thc hin gii phỏp 136 KT LUN 138 DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC v DANH MC BNG Bng 3.1 Phớ bo him phi nhõn th v tc tng trng t 2007 2013 68 Bng 3.2 Doanh thu v tc tng trng ca cỏc sn phm bo him phi nhõn th ch yu giai on 2009 - 2013 68 Bng 3.3 S ngi tham gia lm i lý bo him cho cỏc doanh nghip giai on 2006 - 2011 .70 Bng 3.4 ỏnh giỏ ca khỏch hng v nhõn t s tin cy v kh nng ỏp ng 72 Bng 3.5 Kt qu ỏnh giỏ ca khỏch hng vi cỏc khớa cnh ca nhõn t nng lc phc v 73 Bng 3.6 Kt qu ỏnh giỏ ca khỏch hng v cỏc khớa cnh ca nhõn t s ng cm 74 Bng 3.7 Kt qu ỏnh giỏ ca khỏch hng v tng khớa cnh nhõn t phng tin hu hỡnh 75 Bng 3.8 ỏnh giỏ ca khỏch hng v tng khớa cnh nhõn t hỡnh nh doanh nghip 76 Bng 3.9 ỏnh giỏ ca khỏch hng v giỏ dch v 77 Bng 3.10 Thng kờ mụ t cỏc nhõn t mụ hỡnh 84 Bng 3.11 Ma trn tng quan gia cỏc bin nghiờn cu 85 Bng 3.12 Kt qu mụ hỡnh Pooled v FEM cho ROE 87 Bng 3.13 Kt qu mụ hỡnh Pooled v FEM cho ROA 88 Bng 3.14 Kt qu c lc sau b bin nghi ng 89 Bng 3.15 Phõn loi khỏch hng theo cỏc tiờu phõn loi 95 Bng 3.16 Kt qu kim nh s tin cy thang o nhõn t s tin cy 98 Bng 3.17 Kt qu kim nh s tin cy thang o nhõn t kh nng ỏp ng 99 Bng 3.18 Kt qu kim nh s tin cy thang o nhõn t nng lc phc v .99 Bng 3.19 Kt qu kim nh s tin cy thang o nhõn t s ng cm 100 Bng 3.20 Kt qu kim nh s tin cy thang o nhõn t phng tin hu hỡnh .100 vi Bng 3.21 Kt qu kim nh s tin cy thang o nhõn t hỡnh nh doanh nghip 101 Bng 3.22 Kt qu kim nh s tin cy thang o nhõn t cm nhn v giỏ 102 Bng 3.23 Kt qu kim nh s tin cy thang o bin hi lũng khỏch hng .102 Bng 3.24 Kt qu phõn tớch nhõn t khỏm phỏ bin c lp ln 103 Bng 3.25 Kt qu phõn tớch nhõn t khỏm phỏ bin c lp ln hai .105 Bng 3.26 Kt qu phõn tớch nhõn t khỏm phỏ vi bin hi lũng khỏch hng 106 Bng 3.27 Kt qu phõn tớch tng quan gia cỏc bin 108 Bng 3.28 Kt qu c lng phng trỡnh hi quy 109 Bng 3.29 Kt qu kim nh tớnh phự hp ca c lng bng bootstrap 111 Bng 4.1 D bỏo doanh thu cỏc cụng ty bo him phi nhõn th phng ỏn c s .121 Bng 4.2 D bỏo doanh thu cỏc cụng ty bo him phi nhõn th phng ỏn cao 121 Bng 4.3 D bỏo doanh thu cỏc cụng ty bo him phi nhõn th phng ỏn thp 122 vii DANH MC HèNH Hỡnh 1.1 Quy trỡnh nghiờn cu 10 Hỡnh 1.2 Mụ hỡnh phõn tớch 13 Hỡnh 1.3 Mụ hỡnh nghiờn cu 19 Hỡnh 3.1 Nhng du mc quan trng ca ngnh bo him Vit Nam 64 Hỡnh 3.2 Mụ hỡnh qun lý hot ng bo him ti Vit Nam 65 Hỡnh 3.3 Doanh thu bo him phi nhõn th Vit Nam giai on 2005 2013 .67 Hỡnh 3.4 Doanh nghip bo him phi nhõn th trờn th trng qua cỏc nm 69 Hỡnh 3.5 Th phn bo him phi nhõn th nm 2013 70 Hỡnh 3.6 Mc hi lũng khỏch hng v nhõn t s tin cy v kh nng ỏp ng .72 Hỡnh 3.7 Mc hi lũng khỏch hng v nhõn t nng lc phc v .73 Hỡnh 3.8 Mc hi lũng ca khỏch hng vi nhõn t s ng cm .74 Hỡnh 3.9 Mc hi lũng ca khỏch hng vi nhõn t phng tin hu hỡnh 75 Hỡnh 3.10 Mc hi lũng ca khỏch hng vi nhõn t hỡnh nh doanh nghip 76 Hỡnh 3.11 Mc hi lũng ca khỏch hng v nhõn t giỏ cm nhn 77 Hỡnh 3.12 Mc hi lũng ca khỏch hng vi dch v ang s dng 78 Hỡnh 3.13 Nhng sn phm bo him ch yu 80 Hỡnh 3.14 Nhng nhúm dch v quan trng cn ỏp ng theo k vng khỏch hng 80 Hỡnh 3.15 th chui quan sỏt LDTA, SDTA v ROA 86 Hỡnh 3.16 Nhn bit cỏc thng hiu bo him ca khỏch hng 91 Hinh 3.17 T l khỏch hng s dng dch v bo him theo doanh nghip .96 Hỡnh 3.18 Nhng khớa cnh dch v quan trng nht theo ỏnh giỏ ca khỏch hng 97 Hỡnh 3.19 Mụ hỡnh nghiờn cu hiu chnh .107 Hỡnh 3.20 Mi quan h gia cỏc bin nghiờn cu mụ hỡnh 114 Hỡnh 4.1 th d bỏo doanh thu th trng bo him phi nhõn th Vit Nam n nm 2020 122 M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Bo him núi chung v bo him phi nhõn th núi riờng l hot ng cú ý ngha v mt kinh t - xó hi cao Hot ng ny cú vai trũ quan trng i vi nn kinh t huy ng c mt lng ln ti tr cho sn xut, kinh doanh Hn na, hot ng ny cú ý ngha nhõn sõu sc chia s ri ro gia cỏc t chc v cỏ nhõn tham gia bo him, gúp phn n nh sn xut v i sng V mt xó hi, hot ng bo him phi nhõn th cng giỳp to thờm cụng n vic lm cho ngi lao ng v l ch da tinh thn cho mi ngi, mi t chc Chớnh vỡ th, phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th khụng ch l mi quan tõm ca cỏc nh qun tr doanh nghip m cũn l s quan tõm ca cỏc nh qun lý, nh hoch nh chớnh sỏch v nh nghiờn cu Hot ng bo him phi nhõn th ti Vit Nam cũn cha phỏt trin, vi cỏc biu hin nh quy mụ hot ng cũn nh, i tng, phm vi bo him cũn hn hp, loi hỡnh bo him cũn n gin, n iu, cht lng v hiu qu hot ng bo him phi nhõn th cũn cha cao Lm th no phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th ang l nhu cu bc xỳc ca thc tin hin ti Phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th ti Vit Nam c la chn nghiờn cu nhm ỏp ng nhu cu bc xỳc ú ca thc tin Mc ớch nghiờn cu ti c nghiờn cu nhm: H thng húa c s lý lun v phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th xut phng phỏp ỏnh giỏ mc phỏt trin v cỏc nhõn t nh hng ti phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th ti Vit Nam ỏnh giỏ c thc trng hot ng bo him phi nhõn th ti Vit Nam, c bit l lm rừ hn ch cựng cỏc nguyờn nhõn lm hn ch s phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th ti Vit Nam xut h thng gii phỏp nhm phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th ti Vit Nam Cõu hi nghiờn cu Lun ỏn ny a cỏc cõu hi nghiờn cu cn gii ỏp nh sau: (1) Hot ng bo him phi nhõn th nh th no c coi l phỏt trin? (2) ỏnh giỏ mc phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th qua cỏc ch tiờu no? (3) Cú nhng nhõn t no nh hng ti s phỏt trin ca hot ng bo him phi nhõn th? (4) Nhng yu t cu trỳc ti tr cú nh hng nh th no ti s phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th ? (5) S hi lũng khỏch hng i vi hot ng bo him phi nhõn th ti Vit Nam c o lng nh th no? (6) Mc nh hng ca cht lng dch v cung cp ti s hi lũng khỏch hng nh th no? (7) Lm th no phỏt trin hot ng bo him phi nhõn th ti Vit Nam? i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu: Hot ng bo him phi nhõn th Phm vi nghiờn cu: Hot ng bo him phi nhõn th ca cỏc doanh nghip bo him ti Vit Nam t nm 2009 n úng gúp mi ca lun ỏn Lun ỏn thit lp c mụ hỡnh phõn tớch nh hng ca cu trỳc ti tr ti hot ng ca cỏc doanh nghip bo him niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam Lun ỏn thit lp c mụ hỡnh tiờn lng nh hng ca cht lng dch v, hỡnh nh doanh nghip v cm nhn v giỏ dch v ti s hi lũng Coefficientsa Model (Constant) RLS ASS EMP TAN IMA PRI Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients t Beta Std Error B 2.674 120 320 4.471 251 052 233 2.554 149 056 143 1.698 086 046 078 2.960 145 046 137 1.262 068 053 067 4.962 273 049 242 a Dependent Variable: SAT - Sig .008 000 011 091 003 208 000 Kim tra cỏc khuyt tt mụ hỡnh Collinearity Statistics VIF Tolerance 289 267 357 379 313 300 3.457 3.739 2.801 2.636 3.195 3.331 Mode l R 838a Model Regression Residual Total Model Summaryb R Square Adjusted R Std Error of the Estimate Square 44817 701 702 a Predictors: (Constant), SAT b Dependent Variable: LOY ANOVAa df Mean Sum of Square Squares 139.876 139.876 201 295 59.254 296 199.130 a Dependent Variable: LOY b Predictors: (Constant), SAT DurbinWatson 1.749 F Sig 696.387 000b Coefficientsa Collinearity Sig t Unstandardized Standardized Model Statistics Coefficients Coefficients Tolerance VIF Beta Std B Error 3.745 000 118 (Constant) 441 26.389 000 1.000 1.000 838 032 856 SAT a Dependent Variable: LOY Kim nh tớnh phự hp tng th bng Bootstrap Vi mu cú hon li 500 Bootstrap for Coefficients Bootstrapa B Model Sig Std Bias (2-tailed) Error 95% Confidence Interval Upper Lower (Constant 582 036 012 136 -.001 320 ) 382 083 002 074 -.005 233 RLS 287 -.008 066 076 002 143 ASS 180 -.007 110 048 006 078 EMP 252 024 020 059 000 137 TAN 211 -.053 327 067 003 067 IMA 359 117 002 062 -.004 242 PRI a Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 500 bootstrap samples Vi mu cú hon li 1000 Model B Bootstrap for Coefficients Bootstrapa Sig (2Std Bias tailed) Error 95% Confidence Interval Upper Lower (Constant 603 057 023 136 003 320 ) 367 086 003 072 -.002 233 RLS 279 006 043 070 003 143 ASS 177 -.010 114 048 000 078 EMP 248 024 024 057 002 137 TAN 206 -.059 324 067 003 067 IMA 365 121 001 061 -.005 242 PRI a Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples Mó húa cỏc nhõn t t nm mc v mc v tớnh thng kờ mụ t ReRLS Cumulative Valid Frequenc Percent Percent Percent y 16.2 16.2 16.2 48 1.00 23.2 7.1 7.1 21 2.00 Valid 100.0 76.8 76.8 228 3.00 100.0 100.0 297 Total 1.00 2.00 Valid 3.00 Total 1.00 2.00 Valid 3.00 Total Frequency ReASS Percent 37 27 233 297 12.5 9.1 78.5 100.0 Frequency ReEMP Percent 56 28 213 297 18.9 9.4 71.7 100.0 Valid Percent 12.5 9.1 78.5 100.0 Cumulative Percent 12.5 21.5 100.0 Valid Percent 18.9 9.4 71.7 100.0 Cumulative Percent 18.9 28.3 100.0 1.00 2.00 Valid 3.00 Total Frequency ReTAN Percent 49 41 207 297 16.5 13.8 69.7 100.0 ReIMA Frequency Percent 1.00 2.00 Valid 3.00 Total 1.00 2.00 Valid 3.00 Total 1.00 2.00 Valid 3.00 Total 1.00 2.00 Valid 3.00 Total 30 29 238 297 10.1 9.8 80.1 100.0 Frequency RePRI Percent 40 47 210 297 13.5 15.8 70.7 100.0 Frequenc y 41 33 223 297 Frequenc y 42 37 218 297 ReSAT Percent 13.8 11.1 75.1 100.0 ReLOY Percent 14.1 12.5 73.4 100.0 Valid Percent 16.5 13.8 69.7 100.0 Cumulative Percent 16.5 30.3 100.0 Valid Percent 10.1 9.8 80.1 100.0 Cumulative Percent 10.1 19.9 100.0 Valid Percent 13.5 15.8 70.7 100.0 Cumulative Percent 13.5 29.3 100.0 Valid Percent 13.8 11.1 75.1 100.0 Cumulative Percent 13.8 24.9 100.0 Valid Percent 14.1 12.5 73.4 100.0 Cumulative Percent 14.1 26.6 100.0 Cỏc phõn tớch khỏc bit theo nhúm bng T-test v ANOVA Group Statistics Std Error Std Mean N Q3 Mean Deviation 05398 79328 3.4998 216 Cỏ nhõn LOY Doanh 09994 89385 3.3950 80 nghi?p Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Equal variances 1.469 assumed LO Equal Y variances not assumed t-test for Equality of Means Std Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Upper Lower Sig t df 226 974 294 33 10477 10752 -.10684 31637 922 127 .35 817 10477 11358 -.11997 32951 Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Q5 LOY Sig Mean (2tail Difference ed) T? nguy?n B?t bu?c ANOVA LOY df Mean Square F Sig 3.026 050 4.017 2.008 195.113 199.130 294 296 664 Group Statistics Std Mean N Deviation Std Error Mean 209 3.4990 75216 05203 86 3.3727 95436 10291 Group Statistics Mean N Q6 LOY Ch?a ???c b?i th??ng ???c b?i th??ng Std Deviation Std Error Mean 181 3.4218 85297 06340 116 3.5466 76368 07091 Descriptives LOY < n?m - n?m Trờn n?m Total N Mean Std Deviation 51 113 133 297 3.4039 3.4912 3.4786 3.4705 92390 89056 71426 82020 Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound 3.6638 3.1441 12937 3.6571 3.3252 08378 3.6011 3.3561 06193 3.5642 3.3769 04759 Test of Homogeneity of Variances LOY Sig df2 df1 Levene Statistic 067 294 2.727 Sum of Squares Between Groups Within Groups Total ANOVA LOY df Mean Square F Sig .209 811 283 141 198.847 199.130 294 296 676 Descriptives LOY 95% Confidence Interval for Mean Upper Lower Bound Bound 3.5980 3.3275 N Mean Std Deviation Std Error i lý 102 3.4627 68880 06820 Mụi gii 37 3.1405 97281 15993 2.8162 3.4649 117 3.6111 83144 07687 3.4589 3.7634 Ngõn hng 28 3.5000 94673 17892 3.1329 3.8671 Khỏc 11 3.0591 64530 19456 2.6256 3.4926 Total 295 3.4697 82226 04787 3.3754 3.5639 Nhõn viờn CTy BH Test of Homogeneity of Variances LOY Sig df2 df1 Levene Statistic 093 290 2.014 ANOVA LOY Sum of df 8.234 2.058 Within Groups 190.542 290 657 Total 198.776 294 Groups F Sig 3.133 015 Square Squares Between Mean (J) Q8 (I) Q8 i lý Mụi gii Nhõn viờn CTy BH Ngõn hng Khỏc Mụi gii Nhõn viờn CTy BH Ngõn hng Khỏc i lý Nhõn viờn CTy BH Ngõn hng Khỏc i lý Mụi gii Ngõn hng Khỏc i lý Mụi gii Nhõn viờn CTy BH Khỏc i lý Multiple Comparisons Dependent Variable: LOY Bonferroni Sig Std Mean Error Difference (IJ) 95% Confidence Interval Upper Lower Bound Bound 32220 15556 392 -.1178 7622 -.14837 10981 1.000 -.4590 1622 -.03725 40365 -.32220 17294 25724 15556 1.000 1.000 392 -.5264 -.3240 -.7622 4519 1.1313 1178 -.47057* 15288 023 -.9030 -.0381 -.35946 08145 14837 47057* 11111 55202 03725 35946 20304 27837 10981 15288 17053 25563 17294 20304 777 1.000 1.000 023 1.000 316 1.000 777 -.9338 -.7060 -.1622 0381 -.3713 -.1711 -.4519 -.2149 2149 8689 4590 9030 5935 1.2751 5264 9338 -.11111 17053 1.000 -.5935 3713 44091 -.40365 -.08145 28844 25724 27837 1.000 1.000 1.000 -.3750 -1.1313 -.8689 1.2568 3240 7060 Mụi gii Nhõn viờn CTy -1.2751 316 25563 -.55202 BH -1.2568 1.000 28844 -.44091 Ngõn hng * The mean difference is significant at the 0.05 level Gioi_tinh LOY Nam N Group Statistics Std Mean N Deviation 74566 3.5206 163 90759 3.3962 131 Std Error Mean 05840 07930 1711 3750 Hon_nhan c thõn Cú gia gỡnh LOY Group Statistics Std Mean N Deviation 75173 3.5069 124 164 Std Error Mean 06751 06739 86303 3.4018 Descriptives LOY < 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 > 50 Total N Mean Std Deviation 126 102 48 294 3.2667 3.4679 3.4275 3.6333 3.2667 3.4685 92195 82572 88196 62886 95394 82343 95% Confidence Interval for Mean Std Error Lower Bound Upper Bound 3.9753 2.5580 30732 3.6134 3.3223 07356 3.6007 3.2542 08733 3.8159 3.4507 09077 3.9999 2.5334 31798 3.5631 3.3740 04802 Test of Homogeneity of Variances LOY Sig df2 df1 Levene Statistic 133 289 1.778 Sum of Squares 2.209 196.457 198.666 Between Groups Within Groups Total PTTH N Mean 13 3.5077 ANOVA LOY df 289 293 Mean Square 552 680 Descriptives LOY Std Std Error Deviation 74662 20707 F Sig .813 518 95% Confidence Interval for Mean Upper Lower Bound Bound 3.9589 3.0565 Trung cp Cao ng i hc Trờn i hc Total 17 56 176 3.5765 3.6107 3.4418 64762 60952 83214 15707 08145 06273 3.2435 3.4475 3.3180 3.9094 3.7739 3.5656 31 3.2968 1.16719 20963 2.8686 3.7249 293 3.4695 82403 04814 3.3747 3.5642 Test of Homogeneity of Variances LOY Sig df2 df1 Levene Statistic 001 288 4.658 Sum of Squares Between Groups Within Groups Total ANOVA LOY df Mean Square F Sig .879 477 2.390 598 195.884 198.274 288 292 680 Descriptives LOY 95% Confidence Interval for Std Mean Std Error Deviation Lower Bound Upper Bound 3.5876 3.3318 06480 84490 N Mean NVVP 170 3.4597 Cụng nhõn 20 3.3500 70450 15753 3.0203 3.6797 Ti?u th??ng 23 2.9304 1.16870 24369 2.4251 3.4358 Lm nụng nghi?p 3.5000 25820 12910 3.0891 3.9109 Khỏc 71 3.7042 61306 07276 3.5591 3.8493 Total 288 3.4707 82961 04889 3.3744 3.5669 Test of Homogeneity of Variances LOY Sig df2 df1 Levene Statistic 000 283 5.906 Sum of Squares Between Groups Within Groups Total < 5tr - 7.5 tr 7.5 - 10 tr > 10tr Total ANOVA LOY df Mean Square F Sig 4.132 003 10.901 2.725 186.629 197.530 283 287 659 Descriptives LOY Std Error 95% Confidence Interval for Std Mean Deviation Lower Bound Upper Bound 3.6917 3.4044 07211 63279 3.6254 3.2899 08450 83652 N Mean 77 98 3.5481 3.4577 85 3.4765 86070 09336 3.2908 3.6621 33 293 3.2848 3.4674 1.06187 82395 18485 04814 2.9083 3.3727 3.6614 3.5621 Test of Homogeneity of Variances LOY Sig df2 df1 Levene Statistic 034 289 2.927 Sum of Squares Between Groups Within Groups Total ANOVA LOY df Mean Square F Sig .792 499 1.617 539 196.619 198.236 289 292 680
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay