Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam

187 141 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:34

bộ giáo dục đào tạo TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN đoàn thị tâm PHT TRIN HOT NG BANCASSURANCE CA CC CễNG TY BO HIM THUC CC NGN HNG THNG MI NH NC VIT NAM luận án tiến sĩ KINH Tế Hà Nội - 2014 ii giáo dục đào tạo TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN đoàn thị tâm PHT TRIN HOT NG BANCASSURANCE CA CC CễNG TY BO HIM THUC CC NGN HNG THNG MI NH NC VIT NAM Chuyên ngành: TàI CHíNH NGÂN HàNG Mã số: 62340201 luận án tiến sĩ KINH Tế Ngời hớng dẫn khoa học: gs.ts đinh văn sơn ts nguyễn thị hải đờng Hà Nội - 2014 i MC LC LI CAM OAN MC LC i DANH MC VIT TT iii DANH MC CC BNG .iv DANH MC CC HèNH v GII THIU CHUNG .1 CHNG 1: Lí LUN CHUNG V BANCASSURANCE 12 1.1 Khỏi quỏt v bancassurance 12 1.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca bancassurance 12 1.1.2 Khỏi nim v c im ca bancassurance 15 1.1.3 Cỏc mụ hỡnh bancassurance 17 1.2 Phỏt trin hot ng bancassurance ca cụng ty bo him 27 1.2.1 Bancassurance vi s phỏt trin ca cụng ty bo him 27 1.2.2 Cỏc sn phm ca Bancassurance 28 1.2.3 Phỏt trin kờnh phõn phi bancassurance 34 1.2.4 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ mc phỏt trin hot ng bancassurance ti cụng ty bo him37 1.3 Cỏc nhõn t tỏc ng n phỏt trin hot ng bancassurance ca cụng ty bo him 40 1.3.1 Cỏc nhõn t khỏch quan 40 1.3.2 Cỏc nhõn t ch quan 42 1.4 Kinh nghim phỏt trin hot ng bancassurrance 44 1.4.1 Phỏt trin hot ng bancassurance ti mt s ngõn hng v on ti chớnh bo him 44 1.4.2 Kinh nghim phỏt trin hot ng bancassurance cho cỏc Cụng ty Bo him Vit Nam 51 KT LUN CHNG 59 CHNG 2: THC TRNG HOT NG BANCASSURANCE CA CC DOANH NGHIP BO HIM THUC CC NGN HNG THNG MI NH NC VIT NAM 60 2.1 Khỏi quỏt v cỏc Doanh nghip Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam 60 2.1.1 Tng Cụng ty C phn Bo him Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam 60 2.1.2 Cụng ty Bo him Ngõn hng Nụng nghip Vit Nam (ABIC) 62 2.1.3 Cụng ty Bo him Ngõn hng Cụng thng Vit Nam (Bo Ngõn) 64 2.1.4 Cụng ty TNHH Bo him Nhõn th Vietin-Aviva 66 2.1.5 Cụng ty TNHH Bo him Nhõn th Vietcombank-Cardif 68 2.2 Thc trng hot ng bancassurance ca cỏc Doanh nghip Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam 70 ii 2.2.1 Thc trng phỏt trin sn phm 70 2.2.2.Thc trng phỏt trin kờnh phõn phi bancassurance ca cỏc doanh nghip bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam 75 2.3 Kt qu hot ng ca cỏc doanh nghip bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam 84 2.3.1 Kt qu hot ng ca cỏc doanh nghip bo him lnh vc bo him phi nhõn th 85 2.3.2 Kt qu hot ng ca cỏc bancassurance lnh vc bo him nhõn th 93 2.4 ỏnh giỏ thc trng hot ng bancassurance ca cỏc Doanh nghip Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam 97 2.4.1 Kt qu 97 2.4.2 Hn ch v nguyờn nhõn 107 KT LUN CHNG 118 CHNG 3: GII PHP PHT TRIN HOT NG BANCASSURANCE CA CC DOANH NGHIP BO HIM THUC CC NGN HNG THNG MI NH NC VIT NAM 119 3.1 C s phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Doanh nghip Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam 119 3.1.1 iu kin kinh t, chớnh tr v xó hi 119 3.1.2 Xu hng hi nhp v ton cu húa 121 3.1.3 Cỏc qui nh phỏp lý 122 3.1.4 C s h tng k thut ca nn kinh t v thúi quen s dng dch v ca ngi tiờu dựng 123 3.1.5 Th trng khỏch hng tim nng ca cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam 124 3.2 Gii phỏp phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Doanh nghip Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam 129 3.2.1 Cỏc gii phỏp trc tip 130 3.2.2 Cỏc gii phỏp b tr 142 3.3 Kin ngh nhm phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Doanh nghip Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam 146 3.3.1 Kin ngh i vi c quan qun lý Nh nc 146 3.3.2 Kin ngh i vi cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam 149 KT LUN CHNG 152 DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU KHOA HC C CễNG B CA TC GI Cể LIấN QUAN N TI NGHIấN CU DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC iii DANH MC VIT TT ACM Assurances du Credit Mutuel Agribank Ngõn hng nụng nghip phỏt trin nụng thụn Vit Nam BIDV Ngõn hng TMCP u t v phỏt trin Vit Nam BH Bo him CP C phn CNBH Chng nhn bo him DT Doanh thu V n v EU Liờn minh Chõu u NHTM Ngõn hng thng mi NCS Nghiờn cu sinh NT Nhõn th V n v HBH Hp ng bo him H Hp ng P.QHKH Phũng quan h khỏch hng TMCP Thng mi c phn TMNN Thng mi Nh nc KD Kinh doanh TK Khai thỏc TP Th phn STBH KT S tin bo him khai thỏc mi STBH S tin bo him YC Yờu cu YCBH Yờu cu bo him VPGD Vn phũng giao dch ROE Li nhun sau thu trờn ch s hu bỡnh quõn Vietcombank Ngõn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam Vietinbank Ngõn hng thng mi c phn Cụng thng Vit Nam iv DANH MC CC BNG Bng 1.1: Mt s c trng ca cỏc mụ hỡnh Bancassurance khỏc 25 Bng 1.2: Bancassurance ti M: 10 ngõn hng dn u v doanh thu lnh vc bo him nm 2005 47 Bng 1.3 C cu chi phớ bỏn bo him qua kờnh truyn thng v qua bancassurance 57 Bng 1.4 Mi quan h gia mc phc ca sn phm v kờnh phõn phi 57 Bng 2.1: Cỏc sn phm ang trin khai cú kt qu ti cỏc doanh ngip bo him nhõn th ti Vit Nam 74 Bng 2.2: Mt s ch tiờu ỏnh giỏ kt qu hot ng ca BIC (2007 - 2012) 86 Bng 2.3: Kt qu kinh doanh ca kờnh bancasurance ca BIC (2008-2012) 87 Bng 2.4: Mt s ch tiờu ỏnh giỏ kt qu hot ng ca ABIC (2007-2012) 88 Bng 2.5: Kt qu kinh doanh ca kờnh bancassurance ca ABIC (2008-2012) 90 Bng 2.6: Mt s ch tiờu ỏnh giỏ kt qu hot ng ca Bo Ngõn (2009-2012) 91 Bng 2.7: Kt qu khai thỏc ca VCLI (2009-2012) 94 Bng 2.8: Kt qu khai thỏc ca VietinAviva nm 2012 96 Bng 2.9: Doanh thu v th phn ca cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th Vit Nam 2008 v 2012 100 Bng 2.10: Phớ bo him, S tin bo him v th phn bo him ca VCLI 102v VietinAviva 2009-2012 103 Bng 2.11: Li nhun trc thu, ROE v hoa hng chuyn Ngõn hng m ca cỏc bancassurance 2008-2012 104 Bng 2.12 : D n tớn dng ca cỏc Ngõn hng thng mi Nh nc v c cu khai thỏc bo him thnh cụng ca cỏc bancassurance trc thuc 108 Bng 2.13: Bng h s tng quan gia mc ỏnh giỏ cht lng sn phm bo him v cỏc yu t nh hng 113 Bng 3.1: Mt s ch tiờu kinh t, xó hi 2010-2020 120 Bng 3.2: Mt s ch tiờu d bỏo v kinh t - xó hi ca Vit Nam nm 2015 v 2020 125 v DANH MC CC HèNH Hỡnh 1.1: T l thự lao/ phớ bo him nm u theo phng thc phõn phi 14 Hỡnh 1.2: Mụ hỡnh liờn kt i lý phõn phi 18 Hỡnh 1.3: Mụ hỡnh i tỏc chin lc 20 Hỡnh 1.4: Mụ hỡnh liờn doanh 21 Hỡnh 1.5: Mụ hỡnh s hu n nht: Ngõn hng s hu 100% ca doanh nghip bo him (Cụng ty M - Cụng ty Con) 23 Hỡnh 1.6: Tp on Ti chớnh s hu c Ngõn hng v Bo him 23 Hỡnh 1.7: Hỡnh thỏi phỏt trin ca Bancassurance 26 Hỡnh 2.1: Mụ hỡnh bancassurance ca BIDV: BIC 61 Hỡnh 2.2: Mụ hỡnh bancassurance ca Agribank: ABIC 63 Hỡnh 2.3: Mụ hỡnh bancassurance ca Vietinbank: Bo Ngõn 65 Hỡnh 2.4: Mụ hỡnh bancassurance gia Vietinbank v Tp on Bo him Aviva (Anh): VietinAviva 66 Hỡnh 2.5: Mụ hỡnh bancassurance gia Vietcombank, SeAbank v BNP Paribas Assurance: VCLI 68 Hỡnh 2.6 H thng kờnh phõn phi sn phm ca BIC 75 Hỡnh 2.7: Mụ hỡnh trin khai kờnh phõn phi bancassurance gia BIC v BIDV 77 Hỡnh 2.8: H thng kờnh phõn phi ca ABIC 78 Hỡnh 2.9: Quan h liờn kt gia Agribank v ABIC 79 Hỡnh 2.10: H thng kờnh phõn phi ca Bo Ngõn 80 Hỡnh 2.11: Quan h liờn kt gia Vietinbank v Bo Ngõn 80 Hỡnh 2.12: Quan h liờn kt bancassurance gia VCLI vi Vietcombank v SeAbank 83 Hỡnh 2.13: Doanh thu v li nhun ca BIC (2007-2012) 86 Hỡnh 2.14: Kt qu kinh doanh ca kờnh Bancassrance ca BIC (2008-2012) 87 Hỡnh 2.15: Kt qu hot ng ca ABIC (2007-2012) 89 Hỡnh 2.16: Tng doanh thu v doanh thu ca kờnh Bancassurance ca ABIC 90 (2008-2012) 90 Hỡnh 2.17: Kt qu hot ng ca Bo Ngõn (2009-2012) 92 Hỡnh 2.18: Kt qu khai thỏc bo him t k cỏ nhõn ca VCLI (2008-2012) 95 Hỡnh 2.19: Hp ng bo him t kỡ v bo him hn hp khai thỏc mi 97ca VCLI v VietinAviva so vi ton th trng nm 2012 97 Hỡnh 2.20: Doanh thu ca cỏc doanh nghip Bo him phi nhõn th nm 2008 v 2012 101 Hỡnh 2.21: Th phn theo doanh thu Bo him nm 2008 v 2012 102 Hỡnh 3.1: Mi quan h liờn kt gia ngõn hng v bancassurance 131(Xõy dng da trờn mụ hỡnh liờn kt thnh cụng gia ABIC v Agribank) 131 GII THIU CHUNG M u a Lý chn ti Bacassurance l thut ng ch mi liờn kt gia ngõn hng v bo him nhm a dng húa hot ng dch v ca hai bờn Bancassurance phỏt trin u tiờn ti Chõu u (Phỏp, c, Tõy Ban Nha, H Lan, B) v sau ú lan rng sang M, Canada v cỏc nc thuc khu vc Chõu - Thỏi Bỡnh Dng Hin cú rt nhiu ngõn hng tham gia vo hot ng bancassurance (theo s liu ca Swiss Re, hin ti cú 70% n 90% ngõn hng ti cỏc nc Chõu u, v 100% ngõn hng ti Phỏp tham gia vo hot ng bancassurance, s ny chim khong 20% ti M) Ti Vit Nam, mc dự Bancassurance khụng cũn l khỏi nim mi m nhng hot ng liờn kt ny ang nhng bc phỏt trin u tiờn v hn nhiu tim nng Vic cỏc Ngõn hng thng mi Nh nc Vit Nam phỏt trin cỏc mụ hỡnh bancassurance l hon ton hp lý cú rt nhiu li th v th trng, thng hiu, c s vt cht, tim lc Tuy nhiờn hot ng Bancassurance ca bn thõn cỏc bancassurance ny cha tht s hiu qu: in hỡnh l trng hp ca Bo Ngõn, VCLI; hoc phỏt trin cha tng xng vi tim nng thc t vic khai thỏc th trng tim nng cũn rt nhiu vng mc, nh trng hp ca BIC, ABIC ng trc thc t ny NCS la chn nghiờn cu ti: Phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc cụng ty bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam Nghiờn cu ti cho phộp NCS hiu rừ v quỏ trỡnh hỡnh thnh phỏt trin ca cỏc mụ hỡnh bancassurance ca cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam, phõn tớch v lm rừ quỏ trỡnh phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Cụng ty Bo him trc thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam, xem xột ỏnh giỏ cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin hot ng bancassurance ti tng cụng ty Bo him õy l nhng nghiờn cu cn thit t ú xut cỏc gii phỏp phỏt trin hot ng Bancassurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng thng mi Nh nc Vit Nam nhm khai thỏc tt nht tim nng hin cú b Mc ớch nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu t cho ti l ỏnh giỏ thc trng phỏt trin hot ng bancasurance v lm rừ cỏc nhõn t nh hng n vic phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng thng mi Nh nc Vit Nam t ú xut cỏc gii phỏp phỏt trin phự hp Mc tiờu c th: - H thng húa v lm rừ cỏc lý lun c bn v Bancassurance v hot ng bancassurance - Phõn tớch thc trng phỏt trin hot ng bancassurance, nờu bt cỏc thnh qu t c cng nh lm rừ nhng tn ti v cỏc nguyờn nhõn ca cỏc tn ti vic phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng Mi Nh nc Vit Nam c bit quỏ trỡnh phõn tớch s lm rừ cỏc nhõn t tỏc ng n vic phỏt trin hot ng bancasssurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam - Da vo kt qu phõn tớch thc trng phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam, cỏc kt qu phõn tớch liờn quan n cỏc nhõn t tỏc ng cng nh cỏc ỏnh giỏ v tim nng phỏt trin hot ng bancassurance ti cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam, xut cỏc gii phỏp phỏt trin hot ng Bancassurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam thi gian ti Cõu hi nghiờn cu: t c cỏc mc tiờu t ra, lun ỏn cn tr li cỏc cõu hi nghiờn cu sau: - Bancassurance v hot ng Bancassurance l gỡ? - Hin ti hot ng bancasurance c trin khai cỏc nc th no? Cỏc cụng ty bo him Vit Nam cú th hc hi gỡ t kinh nghim phỏt trin hot ng bancasurance trờn th gii? - Ti hot ng bancasurance ti cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam cha t c kt qu mong mun? - phỏt trin hot ng bancasurance, cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam cn i theo hng no? i tng nghiờn cu: i tng nghiờn cu ca lun ỏn s trung nghiờn cu phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng Mi Nh Nc Vit Nam Phm vi nghiờn cu: - V ni dung: H thng hoỏ c s lý lun v phỏt trin hot ng bancassurance: xõy dng v lm rừ cỏc khỏi nim liờn quan n hot ng bancassurance, h thng cỏc mụ hỡnh phỏt trin hot ng bancassurance hin ang c s dng, cỏc sn phm ca kờnh bancassurance cng nh cỏc nhõn t tỏc ng n phỏt trin hot ng bancassurance ca mt cụng ty bo him Lun ỏn cng s xem xột nghiờn cu vic phỏt trin hot ng bancassurance ang trin khai ti cỏc nc t ú tỡm kim cỏc kinh nghim phỏt trin hot ng bancasurance hiu qu Phn thc tin, lun ỏn phõn tớch quỏ trỡnh phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam bi cnh thc tin phỏt trin ca th trng ti chớnh núi chung v ca ngnh bo him núi riờng Phn phõn tớch ny cng lm rừ cỏc c s phỏp lý hin ti Vit Nam hin iu tit, tỏc ng n phỏt trin hot ng bancassurance Vit Nam Phõn tớch s trung vo la chn mụ hỡnh bancassurance ca cỏc Ngõn hng, phỏt trin hot ng bancassurance ti mi Cụng ty Bo him liờn quan n vic phỏt trin sn phm, phỏt trin h thng phõn phi, v cỏc hot ng h tr khỏc Mt phn quan trng khụng th thiu ca lun ỏn l ỏnh giỏ tim nng phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam, tỡm hiu cỏc nguyờn nhõn ti th trng tim nng ln nhng kt qu hot ng ca cỏc Cụng ty Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam cha thc s phỏt trin Bng tn s v tn sut khỏch hng ngõn hng tham gia bo him ti cỏc cụng ty bo him (CU 5) Khụng ABIC (thuc AGRIBANK) S quan sỏt 434 62.4 T l cú tr li 75.9 T l cng dn 75.9 100.0 T l Cú 138 19.8 24.1 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tham gia bo 124 17.8 696 100.0 464 66.7 81.1 81.1 108 15.5 18.9 100.0 100.0 him Tng s Khụng Bo Ngõn Cú (thuc Tng s 572 82.2 Vietinbank) Khụng tham gia bo 124 17.8 696 100.0 Khụng 483 69.4 84.4 84.4 Cú 89 12.8 15.6 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tham gia bo 124 17.8 696 527 45 100.0 75.7 6.5 92.1 7.9 572 82.2 100.0 124 17.8 696 100.0 him Tng s BIC BIDV) (thuc him Tng s Khụng Cú Vietcombank Cardiff (liờn Tng s doanh ca Khụng tham gia bo Vietcombank) him Tng s 92.1 100.0 Cụng ty bo him khỏc Khụng 346 49.7 60.5 60.5 Cú 226 32.5 39.5 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tham gia bo 124 17.8 696 100.0 him Tng s Bng tn s v tn sut cỏc sn phm bo him khỏch hng ang tham gia (CU 7) S quan T l cú tr T l cng sỏt T l li dn Bo him kt Khụng tham gia 511 73.4 89.3 89.3 hp ngi Cú tham gia 61 8.8 10.7 100.0 (khụng 572 82.2 100.0 124 17.8 696 100.0 Khụng tham gia 560 80.5 97.9 97.9 Cú tham gia 12 1.7 2.1 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tham gia bo 124 17.8 696 100.0 409 58.8 71.5 71.5 chm súc sc Cú tham gia 163 23.4 28.5 100.0 khe 572 82.2 100.0 124 17.8 696 100.0 kốm Tng s sn phm ngõn Khụng tham gia bo hng) him Tng s Bo him kt hp ngi (kốm sn phm ngõn hng) him Tng s him Khụng tham gia Bo (khụng Tng s kốm sn phm Khụng tham gia bo ngõn hng) Tng s him him Khụng tham gia 493 70.8 86.2 86.2 chm súc sc Cú tham gia 79 11.4 13.8 100.0 khe (kốm sn Tng s 572 82.2 100.0 phm 124 17.8 Khụng tham gia 696 543 100.0 78.0 94.9 94.9 Cú tham gia 29 4.2 5.1 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tham gia bo 124 17.8 Khụng tham gia 696 470 100.0 67.5 82.3 82.3 Cú tham gia 101 14.5 17.7 100.0 Tng s 571 82.0 100.0 Khụng tham gia bo 125 18.0 696 435 136 100.0 62.5 19.5 76.2 23.8 571 82.0 100.0 125 18.0 Khụng tham gia 696 462 100.0 66.4 80.8 80.8 Cú tham gia 110 15.8 19.2 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tham gia bo 124 17.8 696 100.0 Bo ngõn Khụng tham gia bo hng) him Tng s Bo him tớn dng (khụng kốm khon vay ngõn hng) him Tng s Bo him tớn dng (kốm khon vay ngõn hng) him Tng s Khụng tham gia Cú tham gia Bo him xe c gii (khụng Tng s kốm sn phm Khụng tham gia bo ngõn hng) him Tng s Bo him xe c gii (kốm sn phm ngõn hng) Tng s him 76.2 100.0 Bo him nh t nhõn (khụng kốm sn phm ngõn hng) Khụng tham gia 533 76.6 93.2 93.2 Cú tham gia 39 5.6 6.8 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tham gia bo 124 17.8 696 100.0 Khụng tham gia 558 80.2 97.6 97.6 Cú tham gia 14 2.0 2.4 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tham gia bo 124 17.8 696 100.0 Khụng tham gia Cú tham gia 472 100 67.8 14.4 82.5 17.5 Tng s 572 82.2 100.0 Missing 124 17.8 696 100.0 559 13 80.3 1.9 97.7 2.3 572 82.2 100.0 124 17.8 696 421 151 100.0 60.5 21.7 73.6 26.4 572 82.2 100.0 124 17.8 696 100.0 him Tng s Bo him nh t nhõn (kốm sn phm ngõn hng) him Tng s Bo him nh xng, mỏy múc, (khụng kốm sn phm ngõn hng) Tng s Khụng tham gia Bo him nh Cú tham gia xng, mỏy Tng s múc, (kốm sn phm ngõn Khụng tham gia bo hng) him Tng s Khụng tham gia Cú tham gia Bo him trỏch nhim (khụng Tng s kốm sn phm Khụng tham gia bo ngõn hng) him Tng s 82.5 100.0 97.7 100.0 73.6 100.0 Bo him trỏch nhim (kốm sn phm ngõn hng) Khụng tham gia 547 78.6 95.6 95.6 Cú tham gia 25 3.6 4.4 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tham gia bo 124 17.8 696 100.0 Khụng tham gia 523 75.1 91.4 91.4 Cú tham gia 49 7.0 8.6 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tham gia bo 124 17.8 696 100.0 him Tng s Cỏc sn phm bo him khỏc him Tng s Bng tn s v tn sut mc ỏnh giỏ ca khỏch hng NH vi dch v bo him (CU 8) Mc ỏnh S quan giỏ trung bỡnh giỏ ca khỏch hng T l li dn Tt (1) 171 24.6 29.9 29.9 Cha tht tt (2) 65 9.3 11.4 41.3 Bỡnh thng (3) 308 44.3 53.8 95.1 Kộm (4) 26 3.7 4.5 99.7 Quỏ kộm (5) 3 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tham gia bo 124 17.8 696 100.0 him Tng s T l cng sỏt = 2.34 Mc ỏnh T l cú tr Bng tn s v tn sut ỏnh giỏ nhng yu t nh hng n cht lng dch v bo him (CU 9) Mc ỏnh giỏ trung bỡnh = 3.56 S quan T l cú tr T l cng sỏt T l li dn 10 1.7 1.8 1.8 38 6.6 7.0 8.8 nhõn viờn NH Cú nh hng (3) 211 36.9 38.6 47.4 gii thiu nh hng nhiu (4) 209 36.5 38.3 85.7 sn phm 78 13.6 14.3 100.0 Tng s 546 95.5 100.0 Khụng tr li 26 4.5 572 100.0 1.2 1.3 1.3 42 7.3 7.7 9.0 Cú nh hng (3) 104 18.2 19.1 28.1 nh hng nhiu (4) 309 54.0 56.7 84.8 nh hng rt nhiu 83 14.5 15.2 100.0 Tng s 545 95.3 100.0 Khụng tr li 27 4.7 572 100.0 Hon ton khụng nh hng (1) nh hng khụng Thỏi ca ỏng k (2) nh hng rt nhiu (5) Tng s Mc ỏnh giỏ trung bỡnh = 3.77 Hon ton khụng nh hng (1) nh hng khụng ỏng k (2) Thỏi ca nhõn viờn bo him (5) Tng s Mc ỏnh giỏ trung bỡnh = 3.65 Hon ton khụng nh hng (1) nh hng khụng S thun li ỏng k (2) ca vic mua Cú nh hng (3) bo him qua nh hng nhiu (4) ngõn hng nh hng rt nhiu (5) Tng s Khụng tr li Tng s Mc ỏnh giỏ trung bỡnh = 3.68 nh hng khụng ỏng k (2) Cú nh hng (3) Cht lng nh hng nhiu (4) dch v sau bỏn hng ca nh hng rt nhiu cụng ty bo (5) him Tng s Khụng tr li Tng s Mc ỏnh giỏ trung bỡnh = 3.68 H.ton khụng nh hng (1) /hng khụng ỏng Hiu bit ca k (2) nhõn viờn ngõn Cú nh hng (3) hng vi sn phm bo nh hng nhiu (4) him nh hng rt nhiu (5) Tng s Khụng tr li Tng s Mc ỏnh giỏ trung bỡnh = 3.26 6 19 3.3 3.5 4.1 254 154 112 44.4 26.9 19.6 46.9 28.4 20.7 50.9 79.3 100.0 542 30 572 94.8 5.2 100.0 100.0 146 25.5 25.6 25.6 107 18.7 18.8 44.4 100 17.5 17.5 61.9 217 37.9 38.1 100.0 570 99.7 100.0 572 100.0 2 13 2.3 2.4 2.6 169 29.5 31.7 34.3 320 55.9 60.0 94.4 30 5.2 5.6 100.0 533 39 572 93.2 6.8 100.0 100.0 H.ton khụng nh 1.0 1.1 1.1 .hng khụng ỏng 63 11.0 11.9 13.0 Cú nh hng (3) 323 56.5 60.8 73.8 nh hng nhiu (4) 64 11.2 12.1 85.9 nh hng rt nhiu 75 13.1 14.1 100.0 Tng s 531 92.8 100.0 Khụng tr li 41 7.2 572 100.0 nh 32 5.6 6.0 6.0 .hng khụng ỏng 237 41.4 44.6 50.7 149 26.0 28.1 78.7 nh hng nhiu (4) 73 12.8 13.7 92.5 nh hng rt nhiu 40 7.0 7.5 100.0 Tng s 531 92.8 100.0 Khụng tr li 41 7.2 572 100.0 hng (1) k (2) S lng sn phm a dng, nhiu la chn (5) Tng s Mc ỏnh giỏ trung bỡnh = 2.72 H.ton khụng hng (1) k (2) Mng phõn phi li Cú nh hng (3) (5) Tng s Bng tn s v tn sut khỏch hng NH cú nhu cu tham gia bo him tip (CU 10) S quan sỏt K cú nhu 90 Nhu cu tham gia bo him tip T l 15.7 T l cú tr T l cng li dn 15.8 15.8 cu Cú nhu cu 481 84.1 84.2 Tng s 571 99.8 100.0 572 100.0 Khụng tr li Tng s 100.0 Bng tn s v tn sut nhu cu ca khỏch hng s tip tc tham gia bo him (CU 11) T l cú tr T l cng S quan sỏt T l li dn 262 37.6 45.8 45.8 310 44.5 54.2 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tr li 124 17.8 Tng s 696 100.0 Khụng tham gia Cỏc sn phm bo him D nh cú theo nhu cu, khụng i tham gia kốm sn phm ca ngõn hng Tng s 314 45.1 54.9 54.9 258 37.1 45.1 100.0 572 82.2 100.0 Khụng tr li 124 17.8 696 100.0 Khụng tham Cỏc sn phm bo him i kốm sn phm ca ngõn hng Tng s gia D nh cú tham gia Bng tn s v tn sut nhu cu ca khỏch hng s tip tc tham gia bo him vi cỏc sn phm c th (CU 12) Bo him tớn dng (gn vi cỏc sn phm tớn dng) Tng s Bo him thu chi Tng s Bo him cho ngi gi tin Tng s Bo him kt hp ngi Tng s S quan sỏt 381 Khụng tham gia D nh cú 191 tham gia Tng s 572 Khụng tr li 124 696 539 Khụng tham gia D nh cú 33 tham gia Tng s 572 Khụng tr li 124 696 Khụng tham 514 gia D nh cú 58 tham gia Tng s 572 Khụng tr li 124 696 553 Khụng tham gia D nh cú 19 tham gia Tng s 572 Khụng tr li 124 696 T l 54.7 T l cú tr T l cng li dn 66.6 66.6 27.4 33.4 82.2 17.8 100.0 77.4 100.0 94.2 94.2 4.7 5.8 100.0 82.2 17.8 100.0 73.9 100.0 89.9 89.9 8.3 10.1 100.0 82.2 17.8 100.0 79.5 100.0 96.7 96.7 2.7 3.3 100.0 82.2 17.8 100.0 100.0 359 51.6 62.8 62.8 100.0 Khụng tham gia Bo him chm súc sc D nh cú tham gia khe v chi phớ y t Tng s Khụng tr li 213 30.6 37.2 572 124 82.2 17.8 100.0 Tng s 696 100.0 100.0 Khụng tham 561 80.6 98.1 98.1 11 1.6 1.9 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tr li 124 17.8 696 100.0 502 72.1 87.8 87.8 70 10.1 12.2 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tr li 124 17.8 696 100.0 497 71.4 86.9 86.9 75 10.8 13.1 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tr li 124 17.8 696 100.0 560 80.5 97.9 97.9 12 1.7 2.1 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tr li 124 17.8 696 100.0 gia Bo him nh t nhõn D nh cú tham gia Tng s Khụng tham gia Bo him ti sn D nh cú tham gia Tng s Khụng tham Bo him sc khe v chi phớ theo nhúm cho ngi lao ng gia D nh cú tham gia Tng s Khụng tham Bo him kt hp gia ngi cho ngi lao D nh cú ng (cho khỏch hng tham gia doanh nghip) Tng s 391 56.2 68.4 68.4 181 26.0 31.6 100.0 Tng s 572 82.2 100.0 Khụng tr li 124 17.8 696 100.0 568 81.6 99.3 99.3 100.0 572 124 696 82.2 17.8 100.0 100.0 Khụng tham Bo him ti sn (hng húa, mỏy múc, nh xng,) gia D nh cú tham gia Tng s Bo him trỏch nhim Khụng tham gia D nh cú tham gia Tng s Khụng tr li Tng s Bng tn s v tn sut ỏnh giỏ ca khỏch hng NH v nhng yu t nh hng n quyt nh tham gia bo him (CU 13) S quan sỏt Hon ton 41 khụng nh hng (1) 57 nh hng khụng ỏng k (2) Cú nh 181 Mua bo him thun li hng (3) kờnh phõn phi rng nh hng 255 nhiu (4) nh hng 44 Mc ỏnh giỏ trung bỡnh = 3.35 T l 5.9 T l cú tr T l cng li dn 7.1 7.1 8.2 9.9 17.0 26.0 31.3 48.3 36.6 44.1 92.4 6.3 7.6 100.0 100.0 rt nhiu (5) Tng s Tng s 578 83.0 Khụng tr li 118 17.0 696 100.0 Mc ỏnh giỏ trung bỡnh = 3.62 Hon ton 1.3 1.6 1.6 khụng nh 44 6.3 7.6 9.2 193 27.7 33.4 42.6 242 34.8 41.9 84.4 90 12.9 15.6 100.0 Tng s 578 83.0 100.0 Khụng tr li 118 17.0 696 100.0 1 2 31 4.5 5.4 5.5 141 20.3 24.4 29.9 224 32.2 38.8 68.7 100.0 hng (1) nh hng khụng ỏng k (2) Tớnh chuyờn nghip ca Cú nhõn viờn bo him nh hng (3) nh hng nhiu (4) nh hng rt nhiu (5) Tng s Mc ỏnh giỏ trung bỡnh = 3.96 Hon ton khụng nh hng (1) nh hng khụng ỏng k (2) Cú nh Sn phm bo him a hng (3) dng, cú nhiu la chn nh hng nhiu (4) nh hng rt nhiu (5) Tng s 181 26.0 31.3 578 83.0 100.0 Khụng tr li 118 17.0 696 100.0 Tng s Mc ỏnh giỏ trung bỡnh = 3.59 Hon ton khụng nh 22 3.2 3.8 3.8 84 12.1 14.5 18.3 156 22.4 27.0 45.3 165 23.7 28.5 73.9 100.0 hng (1) nh hng khụng ỏng Nhu cu bo trc cỏc ri ro him k (2) Cú nh hng (3) nh hng nhiu (4) nh hng rt nhiu (5) Tng s 151 21.7 26.1 578 83.0 100.0 Khụng tr li 118 17.0 696 100.0 1.0 1.0 31 4.5 5.4 6.4 104 14.9 18.0 24.4 165 23.7 28.5 52.9 100.0 Tng s Mc ỏnh giỏ trung bỡnh = 4.15 Hon ton khụng nh hng (1) nh hng khụng ỏng k (2) nh Thng hiu v uy tớn Cú ca doanh nghip bo hng (3) him nh hng nhiu (4) nh hng rt nhiu (5) Tng s 272 39.1 47.1 578 83.0 100.0 Khụng tr li 118 17.0 696 100.0 Tng s Mc ỏnh giỏ trung bỡnh = 2.74 Hon ton khụng nh 87 12.5 15.1 15.1 182 26.1 31.5 46.5 163 23.4 28.2 74.7 88 12.6 15.2 90.0 58 8.3 10.0 100.0 Tng s 578 83.0 100.0 Khụng tr li 118 17.0 696 100.0 hng (1) nh hng khụng ỏng k (2) Yu t khỏc Cú nh hng (3) nh hng nhiu (4) nh hng rt nhiu (5) Tng s Bng tn s v tn sut thi gian khỏch hng d nh tip tc tham gia bo him (CU 14) S quan T l cú tr T l cng sỏt T l li dn 414 59.5 66.5 66.5 1-3 nm ti 127 18.2 20.4 86.8 3-5 nm ti 59 8.5 9.5 96.3 > nm 23 3.3 3.7 100.0 Tng s 623 89.5 100.0 Khụng tr li 73 10.5 696 100.0 Tham gia Thi gian d nh tham gia bo him Tng s
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay