Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

223 141 0
  • Loading ...
1/223 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:34

BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN PHAN THỊ LINH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN PHAN THỊ LINH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số:62340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN THỊ BẤT Hà Nội, Năm 2015 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Những đóng góp luận án Kết cấu luận án CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu 1.1.1 Các công trình nghiên cứu nước 1.1.2 Các công trình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Phương pháp nghiên cứu 12 1.2.1 Phương pháp thu thập liệu 12 1.2.2 Phương pháp phân tích, tổng hợp liệu 13 CHƯƠNG 2:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 2.1 Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng NHTM 17 2.1.1 Dịch vụ 17 2.1.2 Dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 24 2.1.3 Các loại dịch vụ phi tín dụng NHTM 27 2.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 34 2.2.1 Quan điểm phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM 34 2.2.2 Vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM 37 2.2.3 Các tiêu đánh giá phát triển DVPTD NHTM 41 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DVPTD NHTM 46 2.3 Kinh nghiệm phát triển DVPTD số NHTM nước học cho NHTM Việt Nam 58 2.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số NH nước 58 2.3.2 Bài học cho ngân hàng thương mại Việt Nam 67 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 70 3.1 Tổng quan ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam 70 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHTMNN VN 70 3.1.2 Cơ hội thách thức phát triển DVPTD NHTMNN VN 72 3.1.3 Thực trạng NHTMNN VN giai đoạn 2009 - 2013 78 3.2 Thực trạng phát triển DVPTD NHTMNN VN giai đoạn 2009 -2013 87 3.2.1 Đo lường mức độ phát triển DVPTD NHTMNN VN qua tiêu đánh giá 87 3.2.2 Thực trạng phát triển số DVPTD chủ yếu NHTMNN VN 95 3.2.3 Phân tích kết điều tra nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTMNN Việt Nam 100 3.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển DVPTD NHTMNN 114 3.3.1 Những kết đạt 114 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 118 CHƯƠNG 4:GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 125 4.1 Định hướng mục tiêu phát triển DVPTD NHTMNNVN đến năm 2020 125 4.1.1 Định hướng phát triển DVPTD NHTMNN VN đến năm 2020 125 4.1.2 Mục tiêu phát triển DVPTD NHTMNN VN đến năm 2020 126 4.2 Giải pháp phát triển DVPTD NHTMNN Việt Nam 128 4.2.1 Giải pháp chung phát triển DVPTD NHTMNN VN 128 4.2.2 Giải pháp cụ thể phát triển loại hình DVPTD 148 4.3 Một số kiến nghị 154 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ 154 4.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 156 4.4.3 Kiến nghị Hiệp hội ngân hàng 158 KẾT LUẬN 159 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABC: Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ANZ: Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên ANZ (Australia and New Zealand Banking Teller Machine) ATM: Hệ thống giao dịch tự động (Automatic Teller Machine) Agribank: Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam BIDV: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR: Hệ số an toàn vốn CLDV: Chất lượng dịch vụ CSKH: Chính sách khách hàng DVPTD: Dịch vụ phi tín dụng DVNH: Dịch vụ ngân hàng HSBC: Tập đoàn Tài Hong Kong Thượng Hải L/C: Thư tín dụng (Letter Of Credit) NH: Ngân hàng NHTMNN: Ngân hàng thương mại nhà nước NHNO&PTNT: Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam NLNH: Nguồn lực ngân hàng MLPP: Mạng lưới phân phối MT,CL: Mục tiêu, chiến lược GATS: Hiệp định chung thương mại dịch vụ VCB: Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietinbank: Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam VND: Việt Nam Đồng VN: Việt Nam XNK: Xuất nhập ST: Số tiền RRCV: Rủi ro cho vay TD: Tín dụng TCTD: Tổ chức Tín dụng UT&TH: Uy tín Thương hiệu POS: Điểm chấp nhận thẻ QC,TT: Quảng cáo, tiếp thị WTO: Tổ chức Thương Mại Thế Giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Vốn chủ sở hữu NHTMNN Việt Nam Bảng 3.2: Một số tiêu hoạt động hệ thống NHTM (tháng 9/2013) Bảng 3.3: Hệ số CAR NHTMNN Việt Nam Bảng 3.4: Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cho vay nợ xấu tổng dư nợ Bảng 3.5: Huy động tiết kiệm dân cư NHTMNN VN Bảng 3.6: Một số tiêu tài NHTMNN VN năm 2013 Bảng 3.7: Một số tiêu tài NHTM năm 2013 Bảng 3.8: Doanh số DVPTD chủ yếu NHTMNN VN Bảng 3.9: Cơ cấu thu nhập – chi phí từ DVPTD NHTMNN VN Bảng 3.10: Số lượng DVPTD chủ yếu NHTMNN năm 2013 Bảng 3.11: Số lượng máy ATM POS NHTMNN VN Bảng 3.12: Tổng hợp kết phân tích hồi quy Bảng 3.13: Doanh số dịch vụ toán NHTMNN VN Bảng 3.14: Doanh số Thanh toán quốc tế NHTMNN VN Bảng 3.15: Lượng tiền kiều hối chuyển Việt Nam qua hệ thống ngân hàng Bảng 3.16: Qui mô dịch vụ ngân hàng điện tử NHTMNN năm 2012 Bảng 3.17: Số lượng dịch vụ ngân hàng điện tử NHTMNN Bảng 3.18: Minh họa kết kiểm định Cronbach’s Alpha cho biến Bảng 3.19: Kết kiểm định KMO (biến quan sát) Bảng 3.20: Kết kiểm định KMO (biến phụ thuộc) Bảng 3.21: Đánh giá nguồn lực ngân hàng Bảng 3.22: Đánh giá mạng lưới kênh phân phối dịch vụ Bảng 3.23: Đánh giá chất lượng dịch vụ phi tín dụng Bảng 3.24: Đánh giá sách khách hàng Bảng 3.25: Đánh giá quảng cáo tiếp thị Bảng 3.26: Đánh giá uy tín thương hiệu Bảng 3.27: Đánh giá lực quản trị Bảng 3.28: Đánh giá chiến lược phát triển dịch vụ Bảng 3.29: Phân tích tương quan Bảng 3.30: Tổng hợp kết phân tích hồi quy DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Phương pháp nghiên cứu Sơ đồ 3.1 Tổ chức hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng năm 2012 Biểu đồ 3.2: Thị phần dịch vụ sử dụng vốn toàn ngành ngân hàng năm 2012 Biểu đồ 3.3: Cơ cấu phương tiện toán giai đoạn 2007-2013 Biều đồ 3.4: Thị phần ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007 -2013 Biểu đồ 3.5: Mức độ tăng trưởng số lượng máy ATM, POS NHTMNN VN Biểu đồ 3.6: Mô tả hàm hồi quy Biểu đồ 3.7: Thị phần phát hành thẻ ghi nợ NHTMNN VN năm 2011 Biểu đồ 3.8: Doanh số dịch vụ ngân quỹ NHTMNN VN Biểu đồ 3.9: Tần số phần dư chuẩn hóa MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế buộc ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam (VN) phải đương đầu với sức ép cạnh tranh quốc tế với thâm nhập NHTM ngoài, mạnh công nghệ, lực tài chính, chủng loại chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp kinh doanh…Các NHTM VN buộc phải cố tăng cường khả cạnh tranh thông qua việc đa dạng hóa nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính,đặc biệt dịch vụ phi tín dụng (DVPTD), mà dịch vụ tín dụng(một dịch vụ mang lại thu nhập cho NH) chứa đựng rủi ro cao Các DVPTD không rủi ro mà mang lại nguồn thu nhập bổ sung có tỷ trọng ngày tăng cho NHTM Thực tế nhiều nước cho thấy, giai đoạn mà hoạt động tín dụng khó khăn sau thời kỳ khủng hoảng suy thoái kinh tế, phát triển DVPTD cần thiết, chí cứu cánh cho nhiều NHTM Nhận thức vai trò ý nghĩa việc phát triển DVPTD, NHTMVN nổ lực cố gắng thực nhiều giải pháp để phát triển, đa dạng hóa nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng(DVNH) Đặc biệt DVPTD nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng Phát triển DVPTD trở thành mục tiêu chương trình tái cấu hệ thống NHTM Tuy nhiên, so với nước khác khu vực giới, phát triển dịch vụ tài nói chung DVPTD nói riêng VN có khoảng cách xa, đòi hỏi phải tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển Xuất phát từ tình hình thực tế nay, Tác giả lựa chọn “Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam” làm đề tài luận án 2.Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu luận án sở khoa học hệ thống tiêu nghiên cứu, phân tích thực trạng phát triển DVPTD, từ đề xuất hệ thống giải pháp phát triển 33 Chương trình tín dụng JBIC III Chương trình tín dụng Việt Đức DEG Chương trình tín dụng Việt Đức KFW Chương trình tín dụng GCPF Dịch vụ tiền gửi Tiền gửi toán – Lãi suất bậc thang Tiền gửi đầu tư đa Tiền gửi kết hợp Tiền gửi đầu tư linh hoạt Dịch vụ thẻ Eparner Card Cremium Visa Platinum Thanh toán xuất nhập Dịch vụ thư tín dụng (L/C) xuất - Xác nhận L/C xuất - Chuyển nhượng L/C xuất - Thông báo L/C sửa đổi L/C( có) - Xử lý chứng từ giao hàng - Thanh toán L/C xuất - Chiết khấu chứng từ Dịch vụ L/C nhập - Mở L/C - Sửa đổi L/C, Hủy bỏ L/C - Phát hành bảo lãnh/ Ủy quyền nhận hàng theo L/C/ Ký hậu vận đơn - Thanh toán L/C - Xác nhận L/C nhập Dịch vụ nhờ thu xuất Dịch vụ nhờ thu nhập Kinh doanh ngoại tệ Mua /Bán giao ngoại tệ Mua/ Bán kỳ hạn ngoại tệ Hoán đổi ngoại tệ Quyền chọn ngoại tệ Dịch vụ chuyển tiền 34 Chuyển tiền nước: Chuyển tiền qua tài khoản; Chuyển tiền tiền mặt Chuyển tiền quốc tế: Chuyển tiền nước ngoài; Chuyển tiền từ nước Ngân hàng điện tử Vietinbank at Home( VBH2.0) SMS banking Giao dịch trực tuyến Dịch vụ tài khoản Tài khoản tiền gửi toán: Tài khoản tiền gửi tổ chức; Tài khoản tiền gửi cá nhân; Tài khoản tiền gửi đồng chủ tài khoản Tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn TK tiền gửi có kỳ hạn DV tiền gửi:Tiết kiệm; Kỳ phiếu; Trái phiếu; Chứng tiền gửi Tài khoản tiền gửi khác: Tài khoản Séc bảo chi; Tài khoản chuyển tiền; Tài khoản tiền vay Dịch vụ kho quỹ Cho thuê ngăn tủ sắt Gửi giữ tài sản Dịch vụ bảo lãnh Bảo lãnh vay vốn Bảo lãnh tiền ứng trước Bảo lãnh toán Bảo lãnh dự thầu Bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh bảo hành Bảo lãnh thuế quan Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm Bảo lãnh hoàn toán Tái bảo lãnh (phát hành bảo lãnh sở cam kết bảo lãnh đối ứng ngân hàng khác) Các loại bảo lãnh khác Nguồn: Tổng hợp tác giả từ Website Vietinbank (Tháng 10 năm 2013) 35 Phụ lục số 10: Các dịch vụ Agribank Đối tượng Dịch vụ Nội dung dịch vụ khách hàng Cá nhân Tài khoản tiền gửi Cung câp thông tin tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau toàn Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước toàn Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi toán) Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau định kỳ Tiền gửi có kỳ hạn lãi suất gia tăng theo thời gian (bậc thang theo thời gian) Tài khoản tiền gửi toán Thanh toán nước Dịch vụ thu ngân sách nhà nước Gửi nhiều nơi- rút nhiều nơi Chuyển, nhận tiền- Agripay Dịch vụ toán hóa đơn Dịch vụ toán hóa đơn tiền điện Dịch vụ tiết kiệm Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn Tiết kiệm linh hoạt Tiết kiệm an sinh Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nỗi Tiết kiệm dự thưởng lãi bậc thang theo lũy tiến số dự tiền gửi Tiết kiệm gửi góp hàng tháng Tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất tự điều chỉnh tăng theo lãi suất NHNN Tiết kiệm học đường Cho vay cá nhân hộ gia đình Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình Cho vay người lao động làm việc nước 36 Cho vay mua phương tiện lại Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ Cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh Cho vay hộ nông dân theo định số 67/1998/QĐ-TTg Cho vay theo dự án, chương trình vốn tài trợ nước Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán Cho vay mua cổ phiếu để tăng vốn góp Cho vay dự án sở hạ tầng Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà dân cư Cho vay cầm cố GTCG Cho vay hỗ trợ du học Cho vay lưu vụ hộ nông dân Cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay đồng tài trợ Cho vay dự án theo định Chính Phủ Cho vay phát hành thẻ tín dụng Cho vay để trả nợ nước trước hạn Cấp hạn mức tín dụng dự phòng Cho vay hình thức thấu chi tài khoản Cho vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu Cho vay cầm cố Cho vay trả góp Dịch vụ bảo lãnh Bảo lãnh vay vốn Bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm Bảo lãnh khác Bảo lãnh dự thầu Bảo lãnh toán Bảo lãnh đối ứng Đồng bảo lãnh Xác nhận bảo lãnh Dịch vụ giấy tờ có giá 37 Giấy tờ có giá ngắn hạn Giấy tờ có giá dài hạn Chiết khấu, tái CK Chiết khấu, tái chiết khấu Tín phiếu ngân hàng, Nhà nước Chiết khấu, tái chiết khấu GTCG tổ chức khác phát hành Chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu nhận nợ Chiết khấu, tái chiết khấu trái phiếu phát hành theo qui định Nhà Nước Chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu đòi nợ Chiết khấu, tái chiết khấu Séc Dịch vụ chuyển tiền Dịch vụ chuyển tiền nước qua hệ thống ngân hàng Dịch vụ chuyển tiền nước qua Western Union Dịch vụ thẻ Thanh toán trực tuyến E-commerce Đơn vị chấp nhận thẻ Thẻ ghi nợ nội địa Success Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Master Card Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa Thẻ liên kết sinh viên Thẻ Lập nghiệp Ngân hàng kết nối với Agribank Dịch vụ Séc Cung ứng Séc nước Thu hộ Séc nước Nhờ thu Séc nước Thanh toán séc nước Thanh toán séc nước Dịch vụ kiều hối Dịch vụ nhận chi trả kiều hối qua hệ thống ngân hàng Dịch vụ nhận chi trả kiều hối qua Western Union Dịch vụ mua bán ngoại tệ Mua/ Bán ngoại tệ giao Mua/ Bán ngoại tệ có kỳ hạn Giao dịch ngoại tệ quyền chọn Dịch vụ toán biên mậu 38 Chuyển tiền chứng từ chuyên dùng biên mậu Dịch vụ chuyển tiền điện TTR biên mậu Dịch vụ Thư ủy thác chuyển tiền biên mậu Dịch vụ toán hối phiếu biên mậu Ngân hàng điện tử SMS Banking - Dịch vụ vấn tin số dư - Dịch vụ tự động thông báo biến động số dư - Dịch vụ kê giao dịch gần VNTOPUP - Dịch vụ nạp tiền điện thoại di động trả trước - Dịch vụ mua thẻ Game điện thoại di động - Dịch vụ nạp tiền ví điện tử Vnmart - Dịch vụ đại lý bán thẻ điện thoại trả trước ATRANSFER - Dịch vụ chuyển khoản SMS APAYBILL - Dịch vụ toán hóa đơn cước điện thoại trả sau Dịch vụ bảo hiểm Bảo hiểm Bảo an Tín dụng Bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế Ngân quỹ quản lý tiền tệ Dịch vụ thu đổi tiền Kiểm định tiền thật, giả Dịch vụ thu, chi tiền mặt đơn vị Dịch vụ vận chuyển tiền mặt Cho thuê ngăn tủ, két sắt Gửi tiền vào kho qua đêm Bảo quản tài sản quí qua đêm Giữ hộ giấy tờ có giá Đổi séc du lịch lấy tiền Đổi ngoại tệ lấy séc du lịch Quản lý tài sản tập trung Chi trả lương vào tài khoản cá nhân theo danh sách, dịch vụ chi hộ Ngân hàng phục vụ dự án ODA 39 Doanh nghiệp Bảo lãnh Bảo lãnh vay vốn Bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm Bảo lãnh dự thầu Bảo lãnh toán Bảo lãnh đối ứng Đồng bảo lãnh Bảo lãnh khác Thanh toán quốc tế Thanh toán hàng xuất - Dịch vụ chuyển tiền - Thư tín dụng xuất - Dịch vụ nhờ thu Thanh toán hàng nhập - Chuyển tiền - Thanh toán nhờ thu - Thư tín dụng Tài khoản tiền gửi Tiền gửi không kỳ hạn( tiền gửi toán) Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau định kỳ Dịch vụ kết nối quản lý tài khoản toán cho công ty nhà đầu tư chứng khoán Dịch vụ trả nhận lương tự động Chuyển, nhận tiền nhiều nơi(Agripay) Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau toàn Tiền gửi linh hoạt Đầu tư tự động – Lợi ích tự động Tiền gửi có kỳ hạn trả trước toàn Tiền gửi có kỳ hạn lãi suất gia tăng theo thời gian( bậc thang theo thời gian) Tín dụng doanh nghiệp 40 Cho vay lần Cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay theo dự án đầu tư Cho vay dự án theo định Chính phủ Cho vay hợp vốn Cho vay để trả nợ nước trước hạn Cho vay theo dự án, chương trình vốn tài trợ nước Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán Cho vay mua cổ phiếu để tăng vốn góp Cho vay trả góp Các phương thức cho vay khác Cho vay hợp vốn Cho vay theo nghị định số 41/2010/NĐ-CP Ho vay ưu đãi xuất nhập Cho vay để đầu tư trực tiếp nước Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng Cho vay thấu chi tài khoản tiền gửi toán Cho vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu Cho vay dự án sở hạ tầng Dịch vụ Séc Cung ứng Séc nước Thu hộ Séc nước Nhờ thu Séc nước Thanh toán séc nước Thanh toán séc nước Dịch vụ chuyển tiền Chuyển tiền Chuyển tiền đến Thanh toán biên mậu Dịch vụ chuyển tiền chứng từ chuyên dùng biên mậu Dịch vụ toán hối phiếu biên mậu Dịch vụ chuyển tiền điện TTR biên mậu Dịch vụ Thư ủy thác chuyển tiền biên mậu Dịch vụ Thư tín dụng mậu dịch biên giới Kinh doanh ngoại tệ 41 Mua/ Bán ngoại tệ giao Mua/ Bán ngoại tệ kỳ hạn Giao dịch ngoại tệ quyền chọn Thanh toán nước Dịch vụ thu ngân sách nhà nước Dịch vụ nhờ thu tự động Dịch vụ toán hóa đơn Dịch vụ toán hóa đơn tiền điện Thanh toán quốc tế Dịch vụ nhận tiền chuyển đến Dịch vụ chuyển tiền toán với nước Dịch vụ nhờ thu chứng từ hàng xuất Dịch vụ nhờ thu nhập Dịch vụ thông báo thư tín dụng chứng từ Dịch vụ thông báo kèm xác nhận L/C Dịch vụ chuyển nhượng thư tín dụng Thanh toán biên giới với Trung Quốc CNY, VND Dịch vụ nhận chứng từ để toán L/C Dịch vụ chiết khấu chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ Dịch vụ phát hành thư tín dụng chứng từ Dịch vụ toán L/C Dịch vụ ký hậu vận đơn/Ủy quyền, bảo lãnh nhận hàng theo L/C Dịch vụ phát hành thư tín dụng dự phòng Dịch vụ phát hành bảo lãnh quốc tế Ngân hàng điện tử Dịch vụ VnTopUp SMS banking Atransfer VnMart ApyBill Dịch vụ thẻ Thẻ E-Partner E-Partner G- Card E-Partner C- Card 42 E-Partner S – Card E-Partner Pink Card Visa Card Master Card Chuyển tiền kiều hối Chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng toàn cầu Chuyển tiền từ Mỹ Việt Nam qua Wells Fargo Bank Chuyển tiền từ Đài Loan Việt Nam Chuyển tiền từ Hàn Quốc Việt Nam Dịch vụ chuyển tiền Western Union Kinh doanh ngoại tệ Mua/bán giao ( SPOT) ngoại tệ Hoán đổi (SWAP) ngoại tệ Quyền chọn ( Option) ngoại tệ Dịch vụ giấy tờ có giá Kỳ phiếu trả lãi trước toàn Kỳ phiếu trả lãi sau toàn Chứng tiền gửi ngắn hạn, tín phiếu, chứng tiền gửi ngắn hạn khác trả lãi trước toàn Chứng tiền gửi ngắn hạn, tín phiếu, chứng tiền gửi ngắn hạn khác trả lãi sau toàn Chiết khấu, tái chiết khấu Chiết khấu, tái chiết khấu Tín phiếu ngân hàng, Nhà nước Chiết khấu, tái chiết khấu GTCG tổ chức khác phát hành Chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu nhận nợ Chiết khấu, tái chiết khấu trái phiếu phát hành theo qui định Nhà Nước Chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu đòi nợ Chiết khấu, tái chiết khấu Séc Nguồn: Tổng hợp tác giả từ Website Agribank (Tháng 10 năm 2013) 43 Phụ lục số 11: Các dịch vụ BIDV Đối tượng Dịch vụ Nội dung dịch vụ khách hàng Cá nhân Tín dụng Chiết khấu/Cho vay bảo đảm GTCG/thẻ tiết kiệm Cho vay du học Cho vay tiêu dùng tín chấp Sản phẩm thấu chi tín chấp Cho vay mua nhà Cho vay mua ô tô Vay ứng trước tiền bán chứng khoán Tiền gửi- tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn Online Tiền gửi tích lũy kiều hối Tiết kiệm dành cho trẻ em Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Tiết kiệm tích lũy Bảo An Tiền gửi toán Tiền gửi kinh doanh chứng khoán Trái phiếu VND/USD Chuyển tiền Chuyển tiền nước quốc tế Nhận tiền kiều hối Mua bán ngoại tệ Mua bán ngoại tệ giao kỳ hạn Chuyển đổi ngoại tệ Thu đổi ngoại tệ Ngân hàng điện tử BIDV online BIDV Mobile BIDV Business Online BSMS Dịch vụ toán Thanh toán cước viễn thông 44 Thanh toán hóa đơn trực tuyến Thanh toán vé máy bay Thanh toán hóa đơn tiền nước sinh hoạt Dịch vụ nạp tiền ví điện tử Dịch vụ nạp tiền thẻ game Bankplus- giao dịch ngân hàng điện thoại di động Thanh toán hóa đơn tiền điện Dịch vụ thu hộ học phí Dịch vụ Vntopup Dịch vụ hoàn thuế GTGT cho người nước Dịch vụ bán séc du lịch Dịch vụ mua séc du lịch Dịch vụ cung ứng séc trắng, bảo chi séc, toán séc, toán ủy nhiệm thu nước Thanh toán ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu nước Dịch vụ hối phiếu Nhận séc, ủy nhiệm thu gửi nhờ thu Dịch vụ toán séc quốc tế Dịch vụ nhờ thu séc quốc tế Dịch vụ thẻ Power – Tiếp nối thành công Etrans 360 + - Cho Quý khách 365 ngày năm Vạn dặm – Một bước vạn dặm BIDV – G7 Mart Thẻ tín dụng BIDV Flexi BIDV Precious Dịch vụ chứng khoán Mở tài khoản chứng khoán Môi giới chứng khoán Môi giới chứng khoán chưa niêm yết Lưu ký chứng khoán Cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết Mua quyền nhận tiền bán chứng khoán Mua bán chứng khoán có kỳ hạn Dịch vụ bảo hiểm 45 Bình an cho Bảo hiểm ô tô Bảo hiểm du lịch Bảo hiểm toàn diện nhà đầu tư Gói bảo hiểm chăm sóc toàn diện gói xe máy BIC – An sinh toàn diện BIC Bình an BIC Visa Gold BIC- An tâm kiều hối Chăm sóc gia đình Việt Tai nạn người 24/24 Dịch vụ ngân quỹ Thu đổi tiền VND không đủ lưu thông Thu đổi tiền ngoại tệ không đủ lưu thông Thu chi tiền mặt lưu thông địa cá nhân Thu giữ hộ tiền mặt qua đêm Dịch vụ bảo quản tài sản quý, giấy tờ có giá Dịch vụ thu tiền theo túi niêm phong Dịch vụ cho thuê két sắt Doanh nghiệp Quản lý tiền tệ Thu ngân sách nhà nước Gói quản lý doanh thu ưu việt- Revennuas Plus Điều chuyển vốn lưu động Thu chi hộ địa điểm khách hàng Nhờ thu tự động Network collection Tài trợ xuất nhập Tài trợ xuất - Bao toán xuất - Tài trợ thương mại ứng trước theo L/C trả chậm - Chiết khấu có truy đòi theo hình thức toán - Cho vay hỗ trợ xuất - Chiết khấu miễn truy đòi theo L/C Tài trợ nhập - Điều khoản cho phép toán trả ngay(UPAS 46 L/C) - Tài trợ nhập vốn vay nước theo hợp đồng khung Dịch vụ tiền gửi Tiền gửi toán Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi tích lũy Tiền gửi ý Tiền gửi quyền chọn Tiền gửi chuyên thu Giấy tờ có giá Tiền gửi ký quỹ Tiền gửi vốn chuyên dùng Tiền gửi kinh doanh chứng khoán Kinh doanh vốn tiền tệ Kinh doanh vàng: Mua/ Bán vàng miếng Ngoại hối: Mua/Bán ngoại tệ giao ngay; Mua/ Bán ngoại tệ có kỳ hạn; Hoán đổi ngoại tệ; Quyền chọn ngoại tệ; Chuyển đổi ngoại tệ Giấy tờ có giá: Giao dịch mua bán trái phiếu Thị trường vốn: Tư vấn thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp Phái sinh tài chính: Hoán đổi lãi suất; Hoán đổi tiền tệ chéo PS hàng hóa: GD hợp đồng tương lai hàng hóa Dịch vụ toán quốc tế Thanh toán xuất khẩu: Thông báo thư tín dụng, bảo lãnh; Xác nhận thư tín dụng; Chuyển nhượng thư tín dụng;Thanh toán nhờ thu kèm chứng từ hàng xuất; Hỗ trợ hoàn thiện chứng từ XK theo L/C Thanh toán nhập khẩu: Phát hành thư tín dụng; Thanh toán thư tín dụng; Thanh toán nhờ thu kèm theo chứng từ hàng nhập; Phát hành bảo lãnh nhận hàng/ ký hậu vận đơn Dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV Business Online BIDV Mobile BIDV Homebanking 47 Quản lý dòng tiền Cho vay Cho vay bước nhảy doanh thu Tài trợ doanh nghiệp dệt may Cho vay mua ô tô Tài trợ doanh nghiệp khu chế xuất Tài trợ doanh nghiệp kinh doanh Tài trợ doanh nghiệp vệ tinh Cho vay ngắn hạn thông thường Cho vay trung dài hạn thông thường Thấu chi doanh nghiệp Bảo lãnh thuế xuất nhập online Chiết khấu GTCG Cho vay đầu tư dự án Cho vay thi công xây lắp Cho vay đóng tàu Cho vay đầu tư dự án bất động sản Cho vay đầu tư dự án thủy điện Dịch vụ bảo lãnh Bảo lãnh dự thầu Bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm Bảo lãnh toán Bảo lãnh toán thuế xuất – nhập Bảo lãnh vay vốn Bảo lãnh đối ứng Các loại BL khác theo yêu cầu khách hàng Nguồn: Tổng hợp tác giả từ Website BIDV (Tháng 10 năm 2013)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam, Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam, Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay