Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

204 128 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:29

ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC SƠ ðỒ, BẢNG, ðỒ THỊ .v PHẦN MỞ ðẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN .13 1.1 Tổng quan Ngân hàng Phát triển .13 1.1.1 Lịch sử phát triển mục ñích hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển 13 1.1.2 Lý ñời khái niệm Ngân hàng Phát triển 15 1.1.3 ðặc ñiểm Ngân hàng Phát triển 19 1.1.4 Các hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển 22 1.2 Hiệu hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển .31 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển 31 1.2.2 Các tiêu ñánh giá hiệu hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển .35 1.2.3 Các nhân tố tác ñộng ñến hiệu hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển .43 1.3 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt ñộng số Ngân hàng Phát triển giới học ñối với Việt Nam 61 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt ñộng số Ngân hàng Phát triển giới 61 1.3.2 Bài học ñối với Việt Nam 63 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 67 2.1 Khái quát Ngân hàng phát triển Việt Nam 67 2.1.1 Quá trình hình thành mô hình tổ chức Ngân hàng Phát triển Việt Nam 67 2.1.2 Chính sách tín dụng Nhà nước Việt Nam thời gian qua 71 iii 2.1.3 Các hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển Việt Nam 75 2.2 Phân tích ñánh giá hiệu hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai ñoạn từ 2006 ñến 2010 .87 2.2.1 Phân tích hiệu hoạt ñộng ngân hàng 87 2.2.2 ðánh giá hiệu hoạt ñộng ngân hàng .95 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 135 3.1 ðịnh hướng tín dụng ñầu tư phát triển Nhà nước thời gian tới 135 3.2 ðịnh hướng hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển Việt Nam ñến năm 2020 136 3.3 Quan ñiểm hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển Việt Nam 138 3.4 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển Việt Nam 142 3.4.1 Nâng cao lực huy ñộng vốn ngân hàng 142 3.4.2 Cải thiện lực thẩm ñịnh dự án ngân hàng 151 3.4.3 Cải thiện lực quản lý rủi ro ngân hàng 166 3.4.4 Bổ sung thêm số hoạt ñộng nhằm ñáp ứng nhu cầu khách hàng 178 3.4.5 Nâng cao chất lượng ñội ngũ cán ngân hàng, ñó trọng tâm cán thẩm ñịnh cán quản lý tín dụng 181 3.5 Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển Việt Nam 185 KẾT LUẬN 194 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 196 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 197 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DAPT Dự án phát triển VDB Ngân hàng Phát triển Việt Nam NHPT Ngân hàng Phát triển TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng Thương mại QHTPT Quỹ Hỗ trợ Phát triển BKHðT Bộ Kế hoạch ðầu tư BTC Bộ Tài NSNN Ngân sách Nhà nước ODA Vốn hỗ trợ phát triển thức NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTW Ngân hàng Trung ương HðQL Hội ñồng quản lý TDðT Tín dụng ñầu tư TDXK Tín dụng xuất TPCP Trái phiếu Chính phủ HQTC Hiệu tài HQKTXH Hiệu kinh tế - xã hội GTCG Giấy tờ có giá TSðB Tài sản ñảm bảo LSCK Lãi suất chiết khấu TðDA Thẩm ñịnh dự án TDNN Chính sách tín dụng ñầu tư phát triển Nhà nước v DANH MỤC SƠ ðỒ, BẢNG, ðỒ THỊ I SƠ ðỒ Sơ ñồ 2.1: Sơ ñồ máy tổ chức Ngân hàng Phát triển Việt Nam 71 Sơ ñồ 3.1: Bộ máy quản lý rủi ro VDB 167 Sơ ñồ 3.2: Mục tiêu hệ thống Xếp hạng tín dụng nội 171 II BẢNG Bảng 1.1: Các tiêu hiệu kinh tế - xã hội hiệu tài ñể ñánh giá dự án59 Bảng 2.1: Kết huy ñộng vốn nước 87 Bảng 2.2: Kết cho vay tín dụng ñầu tư 89 Bảng 2.3 Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế 89 Bảng 2.4: Kết cho vay lại vốn ODA 91 Bảng 2.5 Kết cho vay tín dụng xuất .91 Bảng 2.6 Kết hỗ trợ sau ñầu tư .93 Bảng 2.7: Tình hình nợ hạn hàng năm 94 Bảng 2.8: Lợi nhuận hàng năm 95 Bảng 2.9: Kết giải ngân vốn tài trợ qua năm so với kế hoạch 96 Bảng 2.10: Tỷ trọng vốn giải ngân VDB so với tổng vốn ñầu tư kinh tế 98 Bảng 2.11: Kết ñóng góp VDB vào kim ngạch xuất nước 104 Bảng 2.12: Cơ cấu tài sản vốn 110 Bảng 3.1 Dự kiến nhu dư nợ vốn ngân hàng thời gian tới 138 II ðỒ THỊ ðồ thị 2.1: Tỷ trọng TSCð tăng thêm từ vốn tài trợ VDB so với tổng TSCð nước 90 ðồ thị 2.2: Tỷ trọng vốn giải ngân VDB so với tổng vốn ñầu tư nên kinh tế 99 ðồ thị 2.3: Một số tiêu xem xét rủi ro tín dụng 107 ðồ thị 2.4: Một số tiêu xem xét khả bền vững tài ngân hàng 112 vi PHẦN MỞ ðẦU GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU VÀ MỤC ðÍCH NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Ngân hàng Phát triển (NHPT) trung gian tài có vai trò quan trọng ñối với phát triển kinh tế xã hội nước phát triển nước ñang phát triển Thông qua tài trợ trung dài hạn NHPT cho dự án phát triển – dự án tạo sản phẩm chiến lược, thúc ñẩy chuyển dịch cấu kinh tế ngành, vùng, lãnh thổ chuyển dịch cấu thu nhập số phận dân cư, tầm quan trọng NHPT ñã ñược chứng minh nhiều công trình nghiên cứu nước Cũng giống trung gian tài khác, hoạt ñộng tín dụng NHPT hoạt ñộng trì tồn bền vững phát triển NHPT Theo ñó, nguồn vốn tài trợ Ngân hàng phải ñược thu hồi, bảo toàn quay vòng ñể tài trợ cho nhiều dự án phát triển khác Tuy nhiên, mục tiêu cách thức thực hoạt ñộng sử dụng vốn NHPT trung gian tài khác, ñặc biệt Ngân hàng Thương mại (NHTM) không hoàn toàn giống Sự khác biệt xuất phát từ mục tiêu thành lập NHPT NHTM NHTM ñược thành lập nhằm mục tiêu ñồng vốn cho vay phải ñem lại ñồng phần chênh lệch ñó - tiền lãi - chi phí phải trả người ñi vay ñối với việc sử dụng vốn NHTM Trong ñó, NHPT công cụ phủ ñể thực mục tiêu kinh tế xã hội ñược thể Chính sách tín dụng ñầu tư phát triển Nhà nước thời kỳ Tại nước phát triển ñang phát triển luôn tồn ngành phát triển, vùng sâu vùng xa khó khăn người nghèo Những phận khó thu hút ñầu tư từ nhà ñầu tư thông thường bỏ vốn mục tiêu sinh lời, cần có can thiệp hình thức phủ NHPT huy ñộng nguồn lực kinh tế, sau ñó tài trợ có trọng ñiểm ưu ñãi cho ñối tượng nhằm hai mục tiêu hiệu xã hội hiệu tài Một cách khái quát, quốc gia thành lập NHPT muốn ñạt ñược mục tiêu sau: (1) tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân; (2) cải thiện môi trường sống; (3) cải thiện tính công phân phối thu nhập nhóm dân cư kinh tế; (4) ñại hóa nông nghiệp nông thôn; (5) phát triển kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ; (6) khuyến khích hoạt ñộng ñầu tư sản phẩm mới, có hàm lượng công nghệ cao (7) phát triển thị trường tài chính… Vậy mục tiêu ñã ñược NHPT ñáp ứng hay chưa? Câu trả lời tùy thuộc vào quốc gia Có nhiều nước, NHPT ñã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển hướng sang hoạt ñộng kinh doanh khác kinh tế quốc gia ñó ñã ñạt ñược tăng trưởng bền vững (Mỹ, Nhật Bản hay Singapo) Tuy nhiên, bên cạnh ñó, hoạt ñộng NHPT gặp phải vô số hạn chế rào cản, cụ thể phụ thuộc trị sách, không bền vững tài chính, tỷ lệ nợ xấu cao, quản lý tài yếu kém, khả huy ñộng vốn nước nghèo nàn…Tất hạn chế làm cho NHPT không ñạt ñược mục tiêu ñề mà dẫn ñến tồn “tầm gửi” NHPT vào trợ cấp phủ nhà tài trợ nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Việt Nam Development Bank) thức ñi vào hoạt ñộng từ tháng năm 2006, tiền thân Quỹ Hỗ trợ Phát triển Việt Nam Việc chuyển từ Quỹ sang Ngân hàng xuất phát từ nhiều lý yêu cầu phát triển chung kinh tế thực trạng hoạt ñộng Quỹ Sau năm năm hoạt ñộng theo hình thức ngân hàng, VDB ñã có nhiều nỗ lực việc tập trung nguồn vốn trung dài hạn huy ñộng ñược nước ñể tài trợ cho DAPT ñối tượng ñặc biệt kinh tế Vốn ngân hàng góp phần ñẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, ñại hóa ñất nước xóa ñói giảm nghèo Năm năm khoảng thời gian chưa nhiều so sánh với vòng ñời dự án VDB tài trợ với thời gian hoàn vốn trung bình từ 10 ñến 20 năm, nói ñây giai ñoạn ngân hàng hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt ñộng nghiệp vụ ñể phù hợp với vai trò công cụ Chính phủ tài trợ phát triển Do vậy, việc ñánh giá ñóng góp hạn chế VDB hoạt ñộng ngân hàng thời gian qua cần thiết ñể nâng cao hiệu hoạt ñộng ngân hàng thời gian tới ðiều quan trọng mà ñến năm 2010, Việt Nam trở thành quốc gia nằm nhóm nước có thu nhập trung bình thấp, ñó ưu ñãi vốn từ Chính phủ nhà tài trợ nước suy giảm mà thay vào ñó nguồn tài trợ theo ñiều kiện thị trường Trong tài trợ từ nguồn vốn có nguồn gốc từ NSNN ngày hạn hẹp ñòi hỏi VDB phải tự chủ ñược hoạt ñộng huy ñộng vốn hoạt ñộng cấp tín dụng Với kết vốn giải ngân hàng năm mức 4,2% so với tổng nhu cầu vốn kinh tế, tỷ lệ nợ xấu (theo quy ñịnh VDB) mức 15% tổng dư nợ (nếu tính theo chuẩn quốc tế mức cao gấp lần), chênh lệch doanh thu từ lãi chi phí trả lãi ñạt giá trị âm mức khoảng 2.000 tỷ ñồng năm…cho thấy ñiều chỉnh kịp thời từ chế sách ñến hoạt ñộng nghiệp vụ VDB hoàn toàn phụ thuộc vào NSNN Xuất phát từ thực trạng hiệu hoạt ñộng VDB, tác giả chọn vấn ñề “Nâng cao hiệu hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển Việt Nam” làm ñề tài nghiên cứu cho luận án 1.2 Mục ñích nghiên cứu Mục ñích luận án nghiên cứu kinh nghiệm tốt phù hợp nước giới hoạt ñộng NHPT ñể áp dụng vào NHPT Viêt nam ðồng thời, xây dựng hệ thống tiêu ñánh giá hiệu hoạt ñộng bao gồm hai mặt quan trọng hiệu kinh tế - xã hội hiệu tài – ñây ñược coi mục tiêu quan trọng mà luận án ñạt ñược Hệ thống tiêu ñược dùng ñể ñánh giá thực trạng hoạt ñộng Quỹ Hỗ trợ Phát triển trước ñây NHPT Việt Nam nay, ñây vấn ñề chưa có ñề tài nghiên cứu ñề cập ñến cách sâu sắc có hệ thống Trên sở ñó ñưa ñề xuất nhằm nâng cao hiệu VDB Cụ thể sau: (i) Nghiên cứu sở lý luận NHPT vai trò NHPT ñối với kinh tế, hoạt ñộng NHPT Nghiên cứu lý thuyết hiệu hoạt ñộng trung gian tài chính, xây dựng hệ thống tiêu hiệu xã hội hiệu tài NHPT Thêm ñưa kinh nghiệm hoạt ñộng có hiệu NHPT giới ñể vận dụng phù hợp vào Việt Nam; (ii) Phân tích ñánh giá thực trạng hoạt ñộng VDB Qua ñó, rút hạn chế hoạt ñộng ngân hàng phân tích nguyên nhân hạn chế ñó; (iii) ðưa ñề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt ñộng VDB 1.3 Phạm vi ñối tượng nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi nghiên cứu o Những thay ñổi sách tín dụng ñầu tư phát triển Việt Nam từ năm 1999 ñến năm 2011 o ðánh giá hiệu hoạt ñộng VDB thông qua phân tích thực trạng hiệu hoạt ñộng ngân hàng từ năm 2006 ñến năm 2010 1.3.2 ðối tượng nghiên cứu ðối tượng ñề tài tập trung nghiên cứu hiệu hoạt ñộng NHPT Xuất phát từ mục tiêu hoạt ñộng ñặc ñiểm NHPT, luận án ñưa quan ñiểm hiệu hoạt ñộng ngân hàng, hệ thống tiêu ño lường hiệu nhân tố tác ñộng ñến hiệu hoạt ñộng NHPT TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Tình hình ghiên cứu ñề tài giới Việt Nam NHPT bắt ñầu ñời lục ñịa Châu Âu, ñó Pháp nơi mà ngân hàng toàn cầu ñầu tiên ñược thành lập (năm 1852), sau ñó thành công ðức Ý Khi thành lập, ngân hàng chủ yếu hỗ trợ cho công nghiệp thông qua tài trợ khối lượng vốn lớn cho ngành Thực tế cho thấy, trình tích tụ vốn không ñáp ứng ñược nhu cầu Các doanh nghiệp Châu Âu trẻ, họ ñối mặt với nhu cầu vốn lớn khẩn trương ñể xây dựng nên nhà máy dệt hay nhà máy thép ñại Và không giống nước Anh, Châu Âu lúc chưa có nhiều nhà ñầu tư giàu có thị trường chứng khoán phát triển Các công trình NHPT hiệu hoạt ñộng NHPT từ trước ñến chủ yếu ñược nghiên cứu ñánh giá nhà kinh tế nhà lý luận nước tên gọi Các ñịnh chế tài phát triển – Development Finance Institutions, Công ty tài phát triển – Development Finance Company Ngân hàng phát triển – Development Bank Nghiên cứu nước Trước tiên quan ñiểm NHPT vai trò NHPT ñối với kinh tế Kane (1975) ñịnh nghĩa NHPT “trung gian tài tài trợ vốn trung dài hạn cho dự án phát triển kinh tế cung ứng dịch vụ liên quan” Panizza (2004) lại nhấn mạnh “NHPT thể chế tài với hoạt ñộng chủ yếu cung cấp vốn trung dài hạn cho dự án tạo sản phẩm chiến lược ñược tài trợ khu vực tư nhân” Dù nào, hai ñều thống với vai trò NHPT tài trợ vốn trung dài hạn cho dự án Tuy nhiên, chất thực NHPT ñã ñược ñề cập tới trước ñó lâu Joshep Schumpeter (1912), ngôn ngữ sinh ñộng, ông ñã khẳng ñịnh ngân hàng doanh nghiệp hai tác nhân quan trọng trình phát triển kinh tế, ñồng thời, ông người tiên phong chắn phát triển tài tạo nên phát triển kinh tế, thị trường tài phát triển thúc ñẩy tăng trưởng thông qua tài trợ vốn cho doanh nghiệp dự án nhằm ñem lại sinh lời cao Thêm nữa, theo báo cáo Ngân hàng giới (WB) năm 1989, mô hình phổ biến trung gian tài phi Ngân hàng nước ñang phát triển tổ chức tài phát triển Các tổ chức công cộng gần công cộng ñó nhận ñược phần lớn yêu cầu tài trợ họ từ phủ nhà tài trợ nước Họ tài trợ vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp vừa nhỏ vốn 185 lừa, thiếu công chứng hay ñăng ký giao dịch bảo ñảm theo quy ñịnh nên hợp ñồng bảo ñảm tiền vay bị vô hiệu…) + Các hành vi vi phạm sau cấp tín dụng, chẳng hạn: (i) Không kiểm tra mục ñịch sử dụng vốn vay kiểm tra mang tính hình thức dẫn ñến phát sinh nợ xấu ñã kiểm tra phát khách hàng sử dụng vốn vay sai mục ñính không báo cáo không ñề xuất chấm dứt cho vay không thực biện pháp thích hợp ñể bảo toàn vốn vay (ii) Không kiểm tra, ñánh giá tình hình tài khách hàng sau giải ngân vốn nên tổn thất xảy khách hàng ñã rơi vào tình trạng khả toán… Các hành vi ñược xác ñịnh thông qua công tác kiểm tra ñịnh kỳ ñột xuất phận kiểm tra cấp quản lý; thông qua kết nợ hạn gia tăng giới hạn cho phép vào kế hoạch ñược giao Cuối cùng, VDB cần nghiên cứu ñể xây dựng sách lương bổng phù hợp cho vừa ñảm bảo công dựa hiệu công việc phận, cán vừa thể ñộng lực thúc ñẩy cán ngân hàng hoàn thành tốt công việc ñược giao, ñồng thời, thu hút ñược nhiều nhân tài ñến với ngân hàng 3.5 Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển Việt Nam Thứ nhất, hoàn thiện sách tín dụng ñầu tư phát triển Nhà nước (TDNN) ðây ñề xuất quan trọng liên quan ñến hiệu hoạt ñộng VDB Các nội dung cần hoàn thiện bao gồm: o [33] Lãi suất cho vay cần ñược xác ñịnh linh hoạt ñối với dự án 186 Mỗi dự án có tỷ lệ sinh lời rủi ro không giống nhau, vậy, chi phí vốn sinh lời rủi ro cần ñược tính toán ñể xác ñịnh lãi suất cho vay ñối với dự án Từng bước xóa bỏ quan ñiểm cấp tín dụng theo lãi suất ưu ñãi ñối với tất ñối tượng Theo ñó, tín dụng ưu ñãi lãi suất áp dụng ñối với nhóm nhỏ ñối tượng ñặc biệt áp dụng thời gian ngắn Một nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng gánh nặng ñối với NSNN, giảm hiệu tài VDB thời gian qua từ quy ñịnh lãi suất tín dụng Thực tế lãi suất cho vay ngân hàng thấp nhiều so với lãi suất huy ñộng bình quân không ñi ngược lại quy luật thị trường tài mà ñã làm hạn chế hiệu hoạt ñộng khả mở rộng hoạt ñộng tài trợ VDB Các quy ñịnh nên áp dụng mà Quỹ NSNN ñủ lớn ñể bù ñắp cho thua lỗ hoạt ñộng ngân hàng hay nói cách khác Chính phủ “bảo trợ” ñược hoàn toàn cho ngân hàng hay thời kỳ suy thoái cần hỗ trợ vốn ñể kích cầu cho kinh tế Trong ñiều kiện Việt Nam, trì quy ñịnh lãi suất tài trợ không ñảm bảo ñược bền vững tài bền vững hoạt ñộng cho VDB Thực tế ñã ñược nhiều nhà kinh tế chứng minh sở thực tiễn tổ chức tài phát triển giới Maxwell Fry (1995) dựa kinh nghiệm thực tiễn ñã ñưa cách có hệ thống kết mà tổ chức tài phát triển ñã ñạt ñược sau khoảng 30 năm hoạt ñộng Theo ñó, ông khẳng ñịnh nguyên nhân làm giảm hiệu hoạt ñộng NHPT lãi suất tín dụng ngân hàng trì ngưỡng lãi suất thị trường Adam Dale (2000),Yzumida (2003) ñã khẳng ñịnh hiệu cho vay ñạt ñược trì ñược công thức lãi suất huy ñộng < lãi suất cho vay hỗ trợ < lãi suất cho vay thị trường Tóm lại, mà NHPT buộc phải cho vay với lãi suất thấp lãi suất thị trường ñối với dự án có rủi ro cao hiệu hoạt ñộng không tránh 187 khỏi Khi ñó, ngân hàng có tồn ñược không phụ thuộc vào trợ cấp phủ nhà tài trợ nước Các quy ñịnh lãi suất tín dụng phải ñược giao cho VDB tự ñịnh sở (i) thực tế hoạt ñộng tín dụng ngân hàng, (ii) kết ñánh giá mức ñộ tín nhiệm khách hàng (iii) rủi ro dự án Chính phủ có trách nhiệm quản lý giảm sát sách lãi suất VDB quyền ñịnh ngân hàng Lãi suất tín dụng ñược xác ñịnh cho (i) bù ñắp ñược chi phí hoạt ñộng ngân hàng (ii) thu hút/không làm nản lòng nhà ñầu tư có dự án thuộc ñối tượng nhận tài trợ [33] ðồng thời, ñối với khoản vay, lãi suất phải ñược ñiều chỉnh theo hướng phù hợp với giai ñoạn/hạng mục dự án, ñộ tín nhiệm khách hàng tình trạng kinh tế o Cụ thể ñối tượng ñược cấp TDNN ðối tượng ñược cấp TDNN phải dự án có khả thu hồi vốn trực tiếp (thu hồi ñầy ñủ gốc lãi sau thời gian xác ñịnh) nằm danh mục dự án chương trình Chính phủ ñịnh thời kỳ Theo quy ñịnh này, sản phẩm dự án sản xuất phải tiêu thụ ñược thị trường, có ñủ doanh thu ñể trả nợ lãi lợi nhuận ñể trả nợ gốc vay ngân hàng Như vậy, xét theo khía cạnh dự án nhận TDNN (DAPT) tương tự dự án thương mại Như vậy, dự án nhận TDNN phải thỏa mãn ñiều kiện có hiệu tài Tương tự ñối với hình thức hỗ trợ lãi suất sau ñầu tư Các dự án (thuộc ñối tượng quy ñịnh) sau ñã hoàn thành giai ñoạn thực ñầu tư, ñưa vào khai thác sử dụng hoàn trả ñược vốn vay ñược hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất Có thể nhận thấy dễ dàng dự án mang ñặc ñiểm dự án “khỏe mạnh” không “ốm yếu” nên xét hiệu xã hội không cần phải hỗ trợ o ða dạng hóa tổ chức cấp TDNN [11] 188 Kêu gọi tổ chức, NHTM tham gia cấp TDNN VDB có nhiệm vụ giúp Chính phủ hoạch ñịnh sách hỗ trợ, tìm kiếm nguồn vốn kênh tín dụng thích hợp; ñồng thời theo dõi kiểm tra trình cấp tín dụng tổ chức ñược ủy thác VDB tổ chức thống với vốn, lãi suất, cấp bù, hạn mức, ñối tượng…Chính phủ lựa chọn tổ chức cấp tín dụng với chi phí giao dịch thấp Quy ñịnh tách bạch tín dụng thương mại tín dụng Nhà nước ðây ñề xuất vừa giúp tiết kiệm chi phí vận hành cho VDB vừa nâng cao chất lượng tín dụng Thứ hai, xây dựng cách khoa học quán chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Năm 2010 năm lề ñường phát triển Việt Nam ðây năm ñánh dấu kiện Việt Nam trở thành quốc gia ñang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp (MIC) việc hoàn thành Chiến lược phát triển 10 năm (2000 – 2010) với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (2006 – 2010) Trong năm 2010, Việt Nam bắt tay vào việc xây dựng Chiến lược phát triển 10 năm Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm cho thời kỳ Khi trở thành quốc gia MIC, tiềm lực kinh tế nguồn vốn người Việt Nam ñược cải thiện ñáng kể Thực tế ñòi hỏi phải biết nắm bắt hội, khai thác tối ña sức mạnh ñể tạo ñột phá, ñồng thời trì phát triển bền vững ñể hướng tới mốc thu nhập cao ðể ñạt ñược hiệu phát triển, chiến lươc, sách phát triển cấp quốc gia, ngành, lĩnh vực ñịa phương phải ñược hoạch ñịnh cách ñúng ñắn ñược thực cách quán Xây dựng Chiến lược Kế hoạch phát triển có ý nghĩa quan trọng ñối với hoạt ñộng tài trợ VDB Theo ñó, danh mục ñối tượng nhận tài trợ phải ñảm bảo tính ổn ñịnh tương ñối phù hợp với kế hoạch phát triển theo chu kỳ năm ðây không sở quan trọng ñể VDB xác ñịnh ñịnh hướng cho lĩnh vực hoạt ñộng ngân hàng, ñồng thời yêu cầu nhà tài trợ 189 họ muốn biết vị trí dự án chiến lược phát triển kinh tế Theo ñó, vào tình hình kinh tế, ñối tượng nhận tài trợ cần tập trung vào ngành công nghiệp trọng ñiểm (ñặc biệt ngành công nghiệp nặng luyện thép có lực chịu nhiệt cao, chế tạo máy…và ngành công nghiệp chế biến), phát triển cải thiện sở hạ tầng, ngành lượng (ưu tiên lượng sạch) Tập trung tài trợ cho mục tiêu nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ mới, sản xuất loại vật liệu ðối với tín dụng xuất khẩu, danh mục mặt hàng ñược nhận tài trợ phải ñược quy ñịnh phù hợp với chiến lược phát triển xuất ñất nước theo hướng giảm tỷ trọng tài trợ cho mặt hàng xuất thô tăng tỷ trọng sản phẩm có lượng giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ chất xám cao Thứ ba, hướng dẫn cụ thể TCTD nói chung VDB nói riêng việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo chuẩn mực kế toán quốc tế Theo yêu cầu thực tiễn hoạt ñộng tín dụng, tất TCTD ñều phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội ñể làm sở cho việc phân loại nợ trích lập dự phòng Tuy nhiên, chưa có văn hướng dẫn cụ thể hệ thống xếp hạng tín dụng nội (kế ñịnh 493 NHNN) Do vậy, việc TCTD tự xây dựng hệ thống theo phương pháp khác ñã tạo nên không thống TCTD việc quản lý chất lượng tín dụng, phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng Vì vậy, quan quản lý Nhà nước (Chính phủ, BTC NHNN) cần nhanh chóng ban hành hướng dẫn cụ thể ñể tất TCTD thực xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo hướng dẫn chung thống Thứ tư, ñẩy mạnh hợp tác nhà nước – tư nhân (Public Private Partnership) nhằm ñảm bảo nguồn vốn cho dự án ñầu tư phát triển sở hạ tầng [21] 190 Hợp tác nhà nước – tư nhân chuyển giao cho khu vực tư nhân dự án mà trước ñây thường khu vực nhà nước cấp vốn thực Theo ñó, nhà ñầu tư tư nhân chịu trách nhiệm tài trợ phần toàn vốn cho dự án số toàn rủi ro dự án ñược chuyển từ Chính phủ sang khu vực tư nhân Các hình thức hợp tác nhà nước – tư nhân phát triển sở hạ tầng phương thức triển vọng ñể tài trợ vốn cho phát triển sở hạ tầng nâng cao hiệu cung cấp dịch vụ lĩnh vực Tuy nhiên, ngoại trừ số dự án lĩnh vực lượng hợp tác nhà nước – tư nhân chưa thực phổ biến Việt Nam Thực tế cho thấy rõ ràng có khoảng trống vốn mà khu vực tư nhân tham gia Theo ñánh giá dựa phương pháp mang tính kỹ thuật túy khoảng trống chiếm từ 2% ñến 3% GDP Hiện nhà tài trợ nước ñáp ứng khoảng 33% tổng nhu cầu vốn cho kinh tế Tuy nhiên, Việt Nam bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình khoản vốn vay ưu ñãi giảm dần Thêm nữa, giới hạn ngân sách nên việc Chính phủ tăng thêm chi tiêu cho sở hạ tầng khó thực Do vậy, khu vực tư nhân ñảm nhiệm ñầu tư cho sở hạ tầng ñang nhà tài trợ cấp vốn Theo ước tính, ñến năm 2012, tổng vốn tài trợ từ Chính phủ, từ phía người sử dụng sản phẩm dự án từ ODA thấp tổng nhu cầu vốn tỷ ñô la Mỹ Một trở ngại cho việc phát triển hình thức hợp tác nhà nước – tư nhân khác biệt quan niệm Chính phủ ñánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án với ñánh giá dựa hiệu tài nhà ñầu tư tư nhân Vấn ñề mà Chính phủ cần giải có chế ñể thỏa thuận giao dịch Chính phủ tư nhân ñược “hấp dẫn” cho không làm gia tăng ñáng kể chi phí cho NSNN, gánh khoản dự phòng lớn không làm sai lệch ñộng khuyến khích nhà ñầu tư Những công việc mà Chính phủ cần quan tâm nghiên cứu thực gồm: 191 + Thành lập quan vụ chuyên trách trực thuộc BKHðT có tham gia BTC ñể quản lý hình thức hợp tác nhà nước – tư nhân Các thành viên chuyên gia kỹ thuật ñể tiến hành thẩm ñịnh toàn diện dự án, xác ñịnh ưu tiên dự án; + Xây dựng khuôn khổ thể chế minh bạch rõ ràng bao gồm khung sách rõ ràng, quy ñịnh phân bổ hợp lý trách nhiệm nguồn lực bên, quy trình ñịnh minh bạch; + Nghiên cứu ñể áp dụng có hai chế bảo lãnh trợ cấp nhằm giảm bớt khác biệt ñánh giá dự án theo HQKTXH HQTC Thứ năm, ñiều chỉnh sách thu hút sử dụng viện trợ nước ngoài; ñồng thời, tiến tới thống sách, quy trình, thủ tục liên quan ñến ñầu tư Việt Nam nhà tài trợ nước Trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, Việt Nam ñứng trước thách thức thay ñổi quy mô, cấu, ñiều kiện phương thức cung cấp viện trợ Các khoản viện trợ không hoàn lại tập trung nhiều vào hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tăng cường lực…ñồng thời xuất thêm nhiều kênh tín dụng ưu ñãi Ngoài ra, phương thức cung cấp viện trợ có thay ñổi ñịnh áp dụng theo cách tiếp cận theo chương trình, ngành…Do vậy, Quốc hội, Chính phủ quan quản lý Nhà nước cần tạo môi trường thể chế lực phù hợp ñể sử dụng cách tiếp cận the chương trình, ngành áp dụng phương thức tài trợ Chính sách thu hút sử dụng viện trợ (ñặc biệt ODA) cần trọng nhiều ñến hiệu sử dụng viện trợ gắn kết chặt chẽ với nguồn tài trợ phát triển khác với mục tiêu tối ña hóa hỗ trợ nhà tài trợ quốc tế ñể phát triển hạ tầng kinh tế xã hội Tính ñến năm 2010, số viện trợ mà cộng ñồng nhà tài trợ ñã cam kết ñã tăng lên ñều ñặn Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân mức thấp bất thường Trunh bình từ năm 2008 ñến 2010, tổng vốn ODA ký kết tăng bình quân 40%/năm vốn ODA giải ngân hàng năm tăng khoảng 19% Một nguyên nhân quan trọng thực tế công việc bắt buộc phải 192 thực ñể ñáp ứng thủ tục quan quản lý nhà nước Việt Nam yêu cầu nhà tài trợ phức tạp Do ODA phần NSNN nên dự án sử dụng viện trợ phải tuân thủ theo ñúng quy trình lập kế hoạch, tham vấn, thảo luận phê duyệt dự án sử dụng ngân sách Tuy nhiên, dự án dùng vốn ODA có quy trình thẩm ñịnh riêng theo yêu cầu nhà tài trợ ðã có nhiều tiến ñáng kể việc hài hòa hóa mẫu báo cáo nghiên cứu khả thi nhà tài trợ, ñặc biệt NHPT cho vay dự án lớn ðồng thời, có nhiều văn hướng dẫn quy ñịnh mục tiêu việc hài hòa hóa thủ tục sách chuẩn bị, thẩm ñịnh ñánh giá dự án Do vậy, quy trình thẩm ñịnh nhà tài trợ Chính phủ ñược thực song song Thêm nữa, số khác biệt lớn quy ñịnh Việt Nam thông lệ quốc tế mua sắm ñấu thầu; việc xác ñịnh ñúng giá thị trường, giá hay mức ñền bù tái ñịnh cư quyền lợi cho người sử dụng ñất bất hợp pháp Khi có khác biệt quy ñịnh cán dự án thường lựa chọn làm theo quy ñịnh nước, ñó hậu việc không tuân thủ quy ñịnh nước thường lớn trực tiếp nên ñã dẫn ñến sai sót chậm trễ việc thực dự án không thỏa thuận ñược Cuối cùng, việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý Kho bạc Ngân sách với hệ thống danh mục tài khoản thống ñược cập nhật thành ñáng kể nay, hệ thống chưa thể lập kế hoạch ngân sách, kế toán báo cáo cho dự án sử dụng vốn tài trợ cách riêng biệt Do vậy, dự án có sử dụng vốn viện trợ ñang áp dụng hai hệ thống kế toán quản lý song song ðể tin tưởng hoàn toàn vào hệ thống quốc gia yếu hệ thống kiểm soát nội Chính phủ, kiểm toán nội bộ, báo cáo tài chính, thủ tục chế giám sát cần phải ñược giải Thứ sáu, hỗ trợ cho VDB việc tính toán tiêu kinh tế ñể phục vụ cho hoạt ñộng thẩm ñịnh HQKTXH dự án Việc tính toán hệ số chuyển ñổi LSCK kinh tế phức tạp ñòi hỏi phải xây dựng mô hình tính toán hệ thống thông tin liệu ñầy ñủ, 193 xác cập nhật Hơn nữa, tính toán hệ số riêng cho dự án tốn không khả thi Do vậy, cần thiết phải có quan thực công việc tính toán cấp quốc gia Hiện nay, BKHðT ñã có Trung tâm Thông tin Dự báo kinh tế xã hội quốc gia với chức thu thập thông tin, phân tích, dự báo kinh tế - xã hội nước quốc tế, cung cấp thông tin phục vụ trình hoạch ñịnh sách, quản lý Nhà nước kinh tế - xã hội, cung cấp dịch vụ thông tin kinh tế xã hội cho tổ chức cá nhân có nhu cầu Với hoạt ñộng trung tâm việc tính toán tiêu thực ñược Do vậy, quan quản lý Nhà nước nên giao thêm chức cho Trung tâm ñể hỗ trợ cho VDB tổ chức khác việc ñánh giá HQKTXH dự án * * * Như vây, vào ñịnh hướng tín dụng ñầu tư phát triển Nhà nước kết hợp với quan ñiểm tác giả hoạt ñộng VDB, chương luận án ñã ñưa năm nhóm ñề xuất nhằm góp phần cải thiện hiệu hoạt ñộng VDB thời gian tới Những ñề xuất thực ñược toàn diện có hỗ trợ quan quản lý Nhà nước mà quan trọng ñiều chỉnh sách tín dụng ñầu tư phát triển Nhà nước cho ñảm bảo quyền tự chủ VDB khuôn khổ quy ñịnh an toàn thống với TCTD khác 194 KẾT LUẬN Sau năm năm kể từ VDB ñi vào hoạt ñộng theo chất trung gian tài ñã chứng minh chủ trương thành lập NHPT Việt Nam hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ñất nước Năm năm so sánh với vòng ñời DAPT ñược tài trợ vốn VDB chưa ñủ ñể ñánh giá hiệu hoạt ñộng ngân hàng thấy ñược ñóng góp ban ñầu ñáng kể VDB thông qua tiêu (i) gia tăng vốn giải ngân cho ñầu tư phát triển gia tăng qua năm, (ii) vốn tài trợ VDB tác ñộng ngày nhiều ñến tăng trưởng kinh tế xuất nhằm gia tăng sức cạnh tranh kinh tế Bên cạnh thành tựu quan trọng mà VDB ñã ñóng góp vào nghiệp phát triển ñất nước thực tế hoạt ñộng ngân hàng tồn nhiều hạn chế Những hạn chế ñã cản trở ñáng kể ñến khả gia tăng hiệu hoạt ñộng, ñồng thời ñe dọa ñến khả bền vững ngân hàng ðó hạn chế lực huy ñộng vốn thị trường nước, lực thẩm ñịnh dự án tài trợ, lực quản lý rủi ro…Nguyên nhân hạn chế xuất phát từ hai phía quan quản lý Nhà nước VDB Chủ trương coi VDB công cụ tài trợ Chính phủ thể sách quy ñịnh ñối với ngân hàng ñã thu hẹp quyền chủ ñộng ngân hàng hầu hết ñịnh liên quan ñến hoạt ñộng huy ñộng vốn cấp tín dụng ngân hàng Thêm không theo kịp mô hình tổ chức, lực quản lý, trình ñộ cán hệ thống sở hạ tầng với khối lượng công việc khổng lồ phải ñảm nhiệm ðằng sau tất nguyên nhân mâu thuẫn cố hữu chủ trương mở rộng tín dụng ưu ñãi cách dàn trải với khả hạn hẹp vốn dẫn ñến thực tế có nhiều dự án thuộc ñối tượng nhận tín dụng ưu ñãi ñối tượng ñược nhận tín dụng ưu ñãi sử dụng không hiệu Trong thời gian tới, mà Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình thấp kéo theo ưu ñãi vốn nhận ñược từ nhà tài trợ suy giảm, 195 nguồn thu NSNN cho ñầu tư phát triển chưa ñược cải thiện ñặc biệt quan trọng DAPT thuộc ñối tượng nhận tín dụng từ VDB ngày gia tăng khối lượng dự án tác ñộng dự án ñến nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ñất nước nên ñòi hỏi VDB cần phải cải thiện nâng cao hiệu hoạt ñộng cách triệt ñể sâu sắc ðể làm ñược ñiều trước tiên quan trọng cần thay ñổi quan ñiểm tín dụng ưu ñãi Tiếp sau giao quyền chủ ñộng cho VDB ñịnh huy ñộng vốn cấp tín dụng ngân hàng sở chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ñược Quốc hội Chính phủ phê duyệt ñặt giám sát chặt chẽ quan quản lý Nhà nước liên quan VDB cam kết lo vốn cho DAPT Chính phủ, ñổi lại Chính phủ quan quản lý Nhà nước phải có cam kết với VDB số vốn tham gia vào dự án hỗ trợ quan ñối với dự án Theo ñó, tất vấn ñề liên quan ñến nguyên tắc, quy trình công việc VDB từ tiếp nhận cho ñến thu hồi nợ dự án phải thuộc quyền chủ ñộng ngân hàng tuân thủ theo nguyên tắc tín dụng ðể nâng cao hiệu hoạt ñộng VDB thời gian tới, luận án ñã ñưa năm nhóm ñề xuất, cụ thể: - Nâng cao lực huy ñộng vốn - Cải thiện lực thẩm ñịnh dự án - Cải thiện lực quản lý rủi ro - Bổ sung thêm số hoạt ñộng nhằm ñáp ứng nhu cầu khách hàng - Nâng cao chất lượng ñội ngũ cán ngân hàng, ñó trọng tâm cán thẩm ñịnh cán quản lý tín dụng Là ngân hàng ñang ñược “bao bọc” Chính phủ quan quản lý Nhà nước nên việc thực giải pháp ñối với VDB “một sớm chiều” mà cần có lộ trình cụ thể chi tiết ñối với hoạt ñộng nghiệp vụ ngân hàng 196 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Trương Thị Hoài Linh (2010), ðể nâng cao hiệu hoạt ñộng lợi nhuận Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tạp chí Kinh tế phát triển, ðại học Kinh tế Quốc dân, Số 157 (II), 2010 Trương Thị Hoài Linh (2010), ðánh giá kết hoạt ñộng Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tạp chí Khoa học ñào tạo Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Số 100, 2010 197 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Chính phủ (1999), Nghị ñịnh 43/1999/Nð-CP tín dụng ñầu tư phát triển Nhà nước ban hành ngày 29/6/1999 Chính phủ (2004), Nghị ñịnh 106/2004/Nð-CP tín dụng ñầu tư phát triển Nhà nước ban hành ngày 1/4/2004 Chính phủ (2006), Nghị ñịnh 151/2006/Nð-CP tín dụng ñầu tư tín dụng xuất Nhà nước ban hành ngày 20/12/2006 Chính phủ (2011), Nghị ñịnh 75/2011/Nð-CP tín dụng ñầu tư tín dụng xuất Nhà nước ban hành ngày 1/8/2011 Cổng thông tin ñiện tử Chính phủ (2011), Nợ công: quan trọng chất lượng ñầu tư khoản vay, http://tapchikinhtedubao.mpi.gov.vn Vũ Cương (2002), Kinh tế tài công, Nhà xuất Thống kê Diễn ñàn hiệu viện trợ (2010), Báo cáo tiến ñộ hiệu viện trợ, Tài liệu phục vụ Diễn ñàn hiệu viện trợ lần thứ Hội nghị nhóm tư vấn không thức kỳ giành cho Việt Nam năm 2010 Trần Thọ ðạt (2010), Một số ñánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua, www.tinkinhte.com/phantichdubao Phan Thanh Hà (2011), Tại phải tái cấu ñầu tư công?, VOV online, http://vov.vn/Home/Tai-sao-phai-tai-co-cau-dau-tu-cong 10 Phan Thị Thu Hà (2005), Giáo trình Ngân hàng Phát triển, Nhà xuất Lao ñộng – Xã hội 11 Phan Thị Thu Hà (2007), Hoàn thiện sách tín dụng ñầu tư phát triển Nhà nước, ðề tài cấp Bộ 12 Trần Công Hòa (2007), Nâng cao hiệu hoạt ñộng tín dụng ñầu tư phát triển Nhà nước, Luận án tiến sỹ kinh tế, trường ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội 198 13 Nguyễn Thị Thanh Hương (2005), “Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tài ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng số chuyên ñề năm 2005 14 Joseph E.Stiglitz (1995), Kinh tế học công cộng, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà nội 15 ðinh Nguyễn An Khương (2007), Tăng cường huy ñộng vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội 16 Nguyễn ðại Lai (2010), “Vì lãi suất khó giảm nhanh?”, Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ số 14 ngày 15/7/2010 17 Nguyễn Mại (2011), ðầu tư công: chuyện cũ, kỳ vọng mới, Thị trường tài chínhonline http://thitruongtaichinh.vn/index.php?r=public/index&news_id=10459 18 Nguyễn Văn Nam Trần Thọ ðạt (2006), Chất lượng tốc ñộ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Nhà xuất ðại học Kinh tế Quốc dân 19 Ngân hàng Phát triển Châu Á (1988), Sách hướng dẫn quản lý thực dự án 20 Ngân hàng Phát triển Châu Á (1997), Hướng dẫn phân tích kinh tế dự án, Trung tâm Kinh tế Nguồn lực Phát triển 21 Ngân hàng Phát triển Châu Á (2009), Mối quan hệ ñối tác nhà nước – tư nhân 22 Ngân hàng Thế giới (2009), Huy ñộng sử dụng vốn, Báo cáo Ngân hàng Thế giới Hội nghị nhóm tư vấn nhà tài trợ cho Việt Nam, Hà nội 23 Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Các Báo cáo tổng kết năm từ năm 2006 ñến năm 2010 24 Từ Quang Phương (2003), Hiệu ñầu tư giải pháp nâng cao hiệu ñầu tư phát triển doanh nghiệp Nhà nước, Luận án tiến sỹ kinh tế, trường ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội 25 Peter S.Rose (1999), Quản trị Ngân hàng Thương mại, ðại học Kinh tế Quốc dân biên dịch, NXB Tài chính, Hà Nội 199 26 Võ Kim Thanh (2001), ða dạng hóa nghiệp vụ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu hoạt ñộng kinh doanh Ngân hàng Công thương Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Học viện Ngân hàng, Hà nội 27 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết ñịnh 108/2006/Qð-TTg việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam 28 Nguyễn Chí Trang (2009), Hoàn thiện nội dung phương pháp thẩm ñịnh dự án ñầu tư hoạt ñộng tín dụng ñầu tư phát triển Nhà nước, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà nội 29 Phan Tất Thứ (2005), Hoàn thiện phương pháp ñánh giá hiệu dự án ñầu tư công cộng Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, trường ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội 30 Vneconomy (2011), ðầu tư công Việt Nam: Nhà nghèo lãng phí, Hiệp hội Doang nghiệp An Giang, http://abavn.com/dau-tu-cong-viet-nam-nha-ngheo-lang-phi TÀI LIỆU TIẾNG ANH 31 IDF – ADFIAP (2001), Principles and practice of Development Banks, Volumne 1, ADFIAP 32 IDF – ADFIAP (2002), Principles and practice of Development Banks, Volumne 3, ADFIAP 33 Richard A.Musgrave and Peggy B.Musgrave (1989), Public finance in Theory and practice, McGraw-Hill Book Company 34 Richard A.Brealey and Stewart C.Myers (1996), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill Book Company 35 Robert A.Haugen (2001), Modern Investment Theory, copyright 2001 36 Tho Dat Tran (2004), Total factor productivity growth (survey report) 37 Teresa Curristine, ZsuZsana Lonti and Isabelle Joumard (2007), Improving Public Sector Efficiency:Challenges and opportunities, OECD
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay