Huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam

194 137 0
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:29

Bộ giáo dục đào tạo đHKTQD Trờng đại học kinh tế quốc dân NGUYN HU T NGUYN HU T HUY NG VN CA CC DOANH NGHIP TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM LUN N TIN S KINH T LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế hà nội - 2014 Hà Nội - 2014 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học học kinh tế quốc dân NGUYN HU T HUY NG VN CA CC DOANH NGHIP TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM Chuyên ngành: Kinh tế, Tài - Ngân hàng Mã số: 62.31.12.01 LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế Ngời hớng dẫn khoa khoa học: GS.TS.Nguyễn Văn Nam TS NGUYễN THạC HOáT Hà Nội - 2014 i MC LC Trang LI CAM OAN i MC LC ii DANH MC CC T VIT TT iii DANH MC BNG, HèNH iv LI M U CHNG 1: Lí LUN CHUNG V HUY NG VN CA CC DOANH NGHIP TRấN TH TRNG CHNG KHON 10 1.1 TNG QUAN V TH TRNG CHNG KHON 10 1.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca TTCK 10 1.1.2 Khỏi nim v bn cht ca TTCK 11 1.1.3 V trớ v cu trỳc ca TTCK 12 1.1.4 Cỏc ch th trờn TTCK 17 1.1.5 Vai trũ ca TTCK 20 1.2 PHNG THC HUY NG VN CA CC DOANH NGHIP TRấN TH TRNG CHNG KHON 23 1.2.1 Cỏc kờnh huy ng ca doanh nghip v c im ca huy ng qua th trng chng khoỏn .23 1.2.2 Cỏc phng thc huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK 29 1.3 CC YU T NH HNG N QU TRèNH HUY NG VN CA DOANH NGHIP TRấN TH TRNG CHNG KHON .50 1.3.1 Nhúm yu t t TCPH .50 1.3.2 Nhúm yu t t nh u t 55 1.3.3 Nhúm yu t t cỏc t chc trung gian 58 1.3.4 Nhúm yu t khỏc 59 CHNG 2: THC TRNG HUY NG VN CA CC DOANH NGHIP TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 61 2.1 S HèNH THNH V PHT TRIN CA TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 61 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh TTCK Vit Nam .61 2.1.2 Din bin giao dch ca TTCK Vit Nam giai on 2000 - 2012 .62 2.1.3 Mt s kt qu t c v hn ch ca TTCK Vit Nam .64 2.2 THC TRNG HUY NG VN CA CC DOANH NGHIP TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM .67 2.2.1 Nhu cu huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Vit Nam 67 ii 2.2.2 Phng thc huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Vit Nam 70 2.2.3 Kt qu huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Vit Nam 88 2.3 THC TRNG CC YU T NH HNG N QU TRèNH HUY NG VN CA CC DOANH NGHIP TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 96 2.3.1 Nh u t 96 2.3.2 TCPH .102 2.2.3 H thng CTCK .108 2.2.4 Cỏc c quan qun lý, hnh th trng .112 2.4 MT S NGUYấN NHN NH HNG N QU TRèNH HUY NG VN CA CC DOANH NGHIP TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 121 2.4.1 T phớa TCPH 121 2.4.2 T h thng nh u t 124 2.4.3 T h thng cỏc cụng ty chng khoỏn 126 2.4.4 T cỏc c quan qun lý, hnh th trng 127 2.4.5 Mt s nguyờn nhõn khỏc 130 CHNG 3: GII PHP HUY NG VN CA CC DOANH NGHIP TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM .131 3.1 NH HNG HUY NG VN CA CC DOANH NGHIP TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM .131 3.1.1 Mc tiờu phỏt trin th trng Vit Nam n nm 2020 131 3.1.2 Quan im v nguyờn tc phỏt trin th trng 131 3.1.3 Cỏc gii phỏp thc hin 132 3.1.4 nh hng huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Vit Nam 135 3.2 GII PHP TNG CNG HUY NG VN CA CC DOANH NGHIP TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 137 3.2.1 Gii phỏp v phớa doanh nghip 137 3.2.2 Phỏt trin h thng cỏc nh u t 144 3.2.3 Gii phỏp v phớa cỏc t chc ti chớnh trung gian 147 3.2.4 Gii phỏp v phớa cỏc c quan qun lý nh nc 162 KT LUN 177 DANH MC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC iii DANH MC CC T VIT TT CTCP: Cụng ty c phn CTCK: Cụng ty chng khoỏn DNNN: Doanh nghip nh nc HSX: S Giao dch chng khoỏn Thnh ph H Chớ Minh HNX: S Giao dch chng khoỏn H Ni HQT: Hi ng qun tr TTCK: Th trng chng khoỏn TCBL: T chc bo lónh TCPH: T chc phỏt hnh 10 UBCKNN: y ban Chng khoỏn Nh nc 11 VSD: Trung tõm lu ký chng khoỏn Vit Nam iv DANH MC BNG, HèNH Danh mc bng: Bng 2.1: Cỏc ct mc chớnh ỏnh du s phỏt trin ca TTCK Vit Nam 62 Bng 2.2 T l vay n ca mt s doanh nghip niờm yt trờn TTCK 68 Bng 2.3 H thng bn phỏp lý liờn quan n huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Vit Nam 71 Bng 2.4 Tng hp la chn cỏc trng hp phỏt hnh c phiu hin 83 Bng 2.5 Thng kờ s lng c phiu cú giỏ giao dch thp hn mnh giỏ 84 Bng 2.6 Giỏ tr huy ng qua cỏc nm (n v: t VND) 88 Bng 2.7 D n tớn dng i vi nn kinh t 89 Bng 2.8 Bng tng hp giỏ tr huy ng c trờn TTCK v mt s yu t liờn quan 90 Bng 2.9 S liu thng kờ v nh u t trờn TTCK Vit Nam giai on 2000-2012 97 Bng 2.10 S lng doanh nghip niờm yt trờn HSX v HNX qua cỏc nm 102 Bng 2.11: Doanh nghip ln niờm yt giai on 2000 - 2005 104 Bng 2.12: Doanh nghip ln niờm yt giai on 2006 - 2012 104 Bng 2.13: Thng kờ cỏc ngnh kinh t cú doanh nghip niờm yt ti cỏc sn giao dch chng khoỏn 105 Bng 2.14: Danh sỏch cỏc cụng ty niờm yt cú mc húa ln 105 Bng 2.15: S lng CTCK 109 Danh mc hỡnh: Hỡnh 2.1: Giao dch trờn s Giao dch chng khoỏn Thnh ph H Chớ Minh giai oanh 2000-2012 63 Hỡnh 2.2 Giao dch trờn S Giao dch chng khoỏn H Ni giao on 2005 - 2012 64 LI M U Tớnh cp thit ca ti lun ỏn t c tc tng trng kinh t nhm a nc ta c bn tr thnh mt nc cụng nghip theo hng hin i vo nm 2020 v lờn phỏt trin mnh m nhng nm tip theo thỡ vic phỏt trin h thng cỏc doanh nghip úng vai trũ quyt nh Mun xõy dng c h thng doanh nghip vng mnh, kinh doanh hiu qu, cú sc cnh tranh thnh cụng khu vc v quc t bi cnh xu hng hi nhp ngy cng sõu sc thỡ mt nhng iu kin quan trng l phi to iu kin cho cỏc doanh nghip nõng cao tim lc ti chớnh, m rng sn xut kinh doanh, nm bt c c hi trờn th trng Ti cỏc nc phỏt trin, s thnh cụng ca nhng doanh nghip hựng mnh tm c th gii luụn gn bú cht ch vi vic huy ng trờn TTCK nhm khụng ngng gia tng tim lc ti chớnh, qun tr v thng hiu TTCK Vit Nam c xõy dng v phỏt trin vi s mnh to mt kờnh dn quan trng cho nn kinh t, l mt bc quan trng hon thin th ch kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam Cựng vi h thng ngõn hng ch yu cung cp ngun ngn hn thỡ vic huy ng qua TTCK, th ch ti chớnh cú chc nng huy ng trung v di hn cho nn kinh t gi mt vai trũ quan trng TTCK vi cỏc vai trũ, chc nng v nguyờn tc hot ng ca nú s giỳp doanh nghip bỡnh ng tip cn ngun trung di hn, nõng cao nng lc qun tr, iu hnh qua ú gúp phn nõng cao hiu qu hot ng ca nn kinh t Cú th khng nh c trờn phng din lý lun v thc tin ti cỏc nc ó cú TTCK phỏt trin, vai trũ thu hỳt trung v di hn cho cỏc doanh nghip trờn TTCK gi mt vai trũ quan trng, gúp phn huy ng v s dng hiu qu ngun lc ca xó hi thỳc y phỏt trin kinh t phỏt trin vi nhng bc t phỏ mnh m Tri qua thi gian hn 12 nm hot ng, TTCK Vit Nam v c bn ó nh hỡnh c mt kờnh huy ng mi cho nn kinh t bờn cnh kờnh ngõn hng truyn thng, gúp phn tớch cc vo tin trỡnh c phn húa v nõng cao hiu qu hot ng ca DNNN Chin lc phỏt trin kinh t xó hi 2011 - 2020 ti i hi XI ng ta ó xỏc nh Phỏt trin th trng ti chớnh vi c cu hon chnh, quy mụ tng nhanh, phm vi hot ng m rng, hnh an ton, c qun lý v giỏm sỏt hiu qu Phỏt trin v kim soỏt cú hiu qu TTCK C th húa ch trng trờn, Chin lc phỏt trin TTCK giai on 2011 - 2020 ó c Th tng Chớnh ph phờ duyt ti quyt nh s 252/Q - TTg ngy 01/3/2012 tip tc khng nh mc tiờu m bo th trng hot ng hiu qu v tr thnh kờnh huy ng trung v di hn quan trng ca nn kinh t ng thi khng nh phng hng phỏt trin ca TTCK nhm thc hin vai trũ gn kt vi vic ci cỏch, sp xp khu vc DNNN, to ng lc cho cỏc doanh nghip, cỏc thnh phn kinh t c v nng lc ti chớnh v qun tr doanh nghip T thc hin s nghip i mi t nc nm 1986 gn vi nn kinh t nhiu thnh phn, cỏc loi hỡnh doanh nghip vi nhiu thnh phn kinh t ó hỡnh thnh v i vo hot ng Cựng vi chớnh sỏch m ca v hi nhp, c bit l s kin Vit Nam gia nhp T chc Thng mi Th gii (WTO) nm 2006, l bc chuyn bin quan trng to iu kin cho cỏc doanh nghip tip cn vi khoa hc cụng ngh, qun lý tiờn tin, phỏt trin sn xut, m rng th trng n ó cú gn 800 DNNN c phn húa, doanh nghip t nhõn b hot ng theo mụ hỡnh CTCP ó c niờm yt giao dch trờn S Giao dch Chng khoỏn Thnh ph H Chớ Minh v S Giao dch chng khoỏn H Ni, ú cú nhiu doanh nghip quy mụ ln hng u hu khp cỏc ngnh, lnh vc kinh t quan trng ca t nc Mt nhng mc ớch quan trng nht ca doanh nghip niờm yt trờn TTCK l huy ng gia tng nng lc ti chớnh cho doanh nghip Tuy nhiờn, thi gian qua, vic huy ng ca doanh nghip tri qua nhng bin ng ca TTCK cũn gp nhiu vng mc dn n kt qu huy ng qua kờnh mi m ny cha cao Quy mụ huy ng qua TTCK cũn nh v s khai, cú thi im doanh nghip gp rt nhiu khú khn vic huy ng trờn TTCK, c bit giai on th trng suy gim v trm lng Nhiu phng ỏn huy ng trờn TTCK ó c i hi ng c ụng ca doanh nghip thụng qua nhng li trin khai khụng thnh cụng trờn thc t khụng tỡm kim c nh u t Cú doanh nghip mc dự ó niờm yt nhng li cha thc s t tin vic phỏt hnh c phiu huy ng nờn bng lũng vi vic vay ngõn hng, lói sut cho vay tng vt ó gõy nhng khú khn gay gt, nhiu doanh nghip ng trờn b vc ca phỏ sn Mt s doanh nghip ó cha tn dng c hi thun li phỏt hnh c phiu huy ng trờn th trng tng cng nng lc ti chớnh i phú vi nhng khú khn giai on khng hong kinh t i vi cỏc doanh nghip ó phỏt hnh thnh cụng c phiu huy ng thỡ li xut hin tỡnh trng s dng khụng ỳng mc ớch gõy thit hi cho c ụng, nh hng n uy tớn ca doanh nghip Cỏ bit cú doanh nghip thm ó xin hy niờm yt t nguyn vỡ mc tiờu chớnh l huy ng li khụng thc hin c gõy nhng bn khon, lo ngi v vai trũ, v trớ ca TTCK nn kinh t Vy cõu hi t l lm th no giỳp cỏc doanh nghip huy ng c ngun trờn TTCK gn vi vic s dng cú hiu qu ngun huy ng c, gúp phn vo s ln mnh v phỏt trin bn vng ca h thng cỏc doanh nghip? Nhng yu t no tỏc ng vo quỏ trỡnh huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK v iu kin Vit Nam thỡ gii phỏp i vi cỏc yu t ú l gỡ to thun li cho cỏc doanh nghip huy ng v s dng cú hiu qu? Hin nay, Chớnh ph ang trin khai thc hin chuyn i mụ hỡnh tng trng, tỏi c cu nn kinh t ú cú ni dung l tỏi c cu h thng ti chớnh v tỏi c cu h thng DNNN C hai ni dung ny u cú liờn quan n phỏt huy vai trũ ca TTCK huy ng cho doanh nghip qua ú thỳc y tin trỡnh c phn húa DNNN gn vi nõng cao hiu qu hot ng Qua phõn tớch trờn cho thy huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK iu kin nc ta hin l rt cp thit v quan trng Cú gii quyt c bi toỏn trung v di hn cho cỏc doanh nghip qua kờnh TTCK mi to c bc phỏt trin t phỏ, nõng cao hiu qu hot ng kinh doanh v tớnh bn vng ca doanh nghip qua ú thỳc y kinh t phỏt trin t cỏc mc tiờu ó Vi ti Huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Vit Nam tỏc gi mong mun a nhng gii phỏp cú cn c khoa hc v thc tin gúp phn gii quyt nờu trờn Mc ớch nghiờn cu ca Lun ỏn - i sõu nghiờn cu nhng lý lun c bn v ngun ca doanh nghip qua ú khng nh vai trũ quan trng ca ngun ch s hu; cỏc phng thc huy ng ca doanh nghip trờn TTCK; tỏc ng qua li gia doanh nghip vi TTCK, mi quan h gia TTCK s cp v th cp; phõn tớch v h thng húa cng nh lm rừ bn cht vai trũ ca cỏc yu t nh hng n quỏ trỡnh huy ng ca doanh nghip trờn TTCK - ỏnh giỏ thc trng hot ng ca TTCK Vit Nam; phõn tớch nhu cu huy ng ca cỏc doanh nghip phỏt trin sn xut kinh doanh; thc trng tỡnh hỡnh huy ng trờn TTCK gn vi s dng hiu qu ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Vit Nam; h thng húa cỏc phng thc phỏt hnh c phiu huy ng vn; phõn tớch thc trng ca cỏc yu t nh hng n quỏ trỡnh huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Vit Nam; rỳt cỏc nguyờn nhõn gõy cn tr, vng mc quỏ trỡnh huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Vit Nam - mt h thng ton din cỏc gii phỏp y mnh huy ng ca cỏc doanh nghip qua TTCK thi gian ti; ng thi xut, kin ngh vi cỏc c quan qun lý, hnh th trng nhm thc hin thnh cụng cỏc gii phỏp nờu trờn i tng, phm vi, giỏc nghiờn cu ca Lun ỏn - i tng nghiờn cu: + Nhng nguyờn lý, quy lut ng, chc nng ca TTCK v hot ng ca TTCK Vit Nam; + Nhu cu huy ng ca cỏc doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh v thc trng huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Vit Nam; + Cỏc yu t cú nh hng quyt nh n vic huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK v thc t ti Vit Nam - Phm vi nghiờn cu: 174 rt ỳng n nhng trờn thc t cha thc hin c vỡ cú nhiu vng mc quỏ trỡnh trin khai Mt vng mc quan trng nht c cỏc CTCK a l h thng ca CTCK khụng th kt ni vi h thng ca ngõn hng truy xut s d tin phc v cho vic t lnh chng khoỏn Do vy, õy cn phi cú s vo cuc ca h thng ngõn hng mi cú th gii quyt c khú khn, vng mc nờu trờn Hin cỏc S Giao dch u cú chun kt ni kt ni h thng ca CTCK vi cỏc S Giao dch, vy cng nờn xõy dng cỏc chun kt ni h thng gia CTCK vi ngõn hng s gii quyt c tỡnh trng nờu trờn cú th gii quyt quyn li ca cỏc CTCK, cỏc ngõn hng cn cú chớnh sỏch i vi cỏc CTCK cú s d tin gi ca khỏch hng ln, qua ú trớch mt s phn trm hoa hng cho cỏc CTCK vic to ngun gi tin v toỏn qua ngõn hng Gii quyt c li ớch gia cỏc bờn thỡ cũn li ch l k thut vic kt ni h thng ca cỏc CTCK vi ngõn hng - Cú c ch m bo an ton cho cỏc CTCK nghip v cho vay ng trc tin bỏn chng khoỏn: Vic cho vay ng trc tin bỏn chng khoỏn hin l mt thc t th trng ó trin khai mt thi gian di nhng cha cú c ch qun lý hot ng ny Cho vay ng trc tin bỏn chng khoỏn ỏp ng yờu cu toỏn cho nh u t thay vỡ phi i n ngy T + nh quy nh, qua ú gúp phn nõng cao tớnh khon cho th trng l iu kin quan trng thỳc y quỏ trỡnh huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK S kin mt s CTCK sau ng trc tin bỏn chng khoỏn ó khụng nhn c tin toỏn t VSD cỏc CTCK cú lnh i ng khụng cú kh nng toỏn ó t bi toỏn qun lý hot ng ny vỡ quy mụ ng trc tin bỏn trờn th trng l rt ln Do vy, UBCKNN cn cú ch ti x lý nghiờm, thm cho ngng hot ng, rỳt giy phộp i vi cỏc CTCK vi phm cỏc quy nh v toỏn - Cho phộp CTCK c cho vay margin khỏch hng mua c phiu phỏt hnh mi: Hin CTCK ch c cho vay i vi cỏc loi c phiu ó niờm yt v giao dch trờn TTCK i vi cỏc c phiu phỏt hnh mi phi i n c 175 cp phộp b sung thỡ khỏch hng mi c vay margin mua V bn cht, phỏt hnh c phiu huy ng ca cỏc doanh nghip ó niờm yt trờn TTCK thỡ vic ch i cp phộp b sung ch mang tớnh cht th tc nờn hon ton cú th cho vay t np tin mua c phiu mi phỏt hnh iu ny s giỳp nh u t ch ng hn v ti chớnh vic mua c phiu phỏt hnh thờm qua ú thỳc y quỏ trỡnh huy ng trờn TTCK qun tr ri ro trng hp vỡ mt lý bt kh khỏng m c phiu khụng th niờm yt, cn cú quy nh VSD hon li tin cho CTCK cho vay margin v t phỏt hnh c phiu coi nh hy b vỡ khụng thc hin ỳng cam kt vi nh u t - Cho phộp CTCK c ch ng danh mc c phiu cho vay margin: Mi CTCK u ó cú quy trỡnh qun lý ri ro theo quy nh nờn vic cho phộp cỏc CTCK c ch ng danh mc cho vay s to iu kin thun li cho nh u t UBCKNN ch nờn khng ch t l cho vay trỏnh v cho cỏc CTCK nh giai on 2010 - 2011 Trờn thc t nhiu mó c phiu cú tớnh khon cao nhng li khụng ỏp ng c tiờu chun cho vay t nh cha thi gian giao dch, cú l ly k lm hn ch tớnh linh hot v nng ng ca th trng 3.2.4.4 To iu kin thỳc y th trng phỏt trin - Tip tc hon thin h thng bn phỏp lý to mụi trng thun li cho cỏc doanh nghip huy ng trờn th trng Thc hin nghiờm tỳc Ngh quyt s 11 ca Chớnh ph v cỏc bin phỏp kim soỏt lm phỏt, n nh kinh t v mụ, m bo an sinh xó hi Thc hin cú hiu qu cỏc t phỏ v th ch, c s h tng, ngun nhõn lc nhanh chúng gii quyt cỏc im nghn phỏt trin kinh t y nhanh quỏ trỡnh tỏi c cu nn kinh t, c bit lnh vc ti chớnh ngõn hng, doanh nghip nh nc v tỏi c cu u t cụng to ng lc mi thỳc y kinh t tng trng, vt qua by thu nhp trung bỡnh - Nõng cao tớnh khon ca th trng: õy l quan trng, l mc tiờu nu thc hin c mi gii ta c nhng khú khn giai on th trng gp nhiu khú khn nh giai on hin Hin nay, cú nhiu quan 176 im cho rng nờn khuyn khớch cỏc nh u t di hn thm cú ý kin cho rng i vi cỏc nh u t di hn cn gim thu thu nhp ỏp dng mc thu cao hn i vi nhng nh u t ch nm gi c phiu thi gian ngn Cho rng u t mua bỏn nhanh chng khoỏn l u c khụng giỳp ớch gỡ cho th trng, khụng to giỏ tr, ch l hot ng mua i bỏn li khụng giỳp ớch gỡ cho vic huy ng ca doanh nghip Tuy nhiờn, trờn thc t hot ng ca TTCK Vit Nam, vic ỏnh giỏ cha ỳng mc vai trũ ca cỏc nh u t ngn hn l mt nhng nguyờn nhõn lm gim khon ca th trng, qua ú kỡm hóm s phỏt trin ca TTCK iu ny xut phỏt t mi quan h gia th trng s cp v th trng th cp, th trng s cp giỳp huy ng cho doanh nghip qua ú to hng húa cho th trng th cp, th trng th cp sụi ng s giỳp thỳc y th trng s cp phỏt trin Mt nh u t dự cú xỏc nh ban u l nh u t di hn nhng trờn thc t cú nhu cu khon c phiu vỡ e rng nhng yu t tng lai cũn tim n nhng ri ro cha d bỏo c dn n vic phi chuyn nhng li c phiu Mt nh u t s rt lng l b tin u t vo mt loi c phiu bit rng mỡnh cn thu hi vn, c cu li danh mc u t thỡ rt khú thc hin th trng quỏ kộm khon - Nõng cao vai trũ, v trớ ca UBCKNN vi t cỏch l c quan qun lý nh nc v lnh vc chng khoỏn bng cỏch tỏch UBCKNN B Ti chớnh vi nhim v v quyn hn nh mt c quan ngang b thuc Chớnh ph Sau mt thi gian sỏp nhp vo B Ti chớnh, UBCKNN ó c bn hon thnh s mnh gúp phn y nhanh c phn húa DNNN, ó n lỳc tr v ỳng chc nng chuyờn nghip qun lý v thỳc y th trng Vit Nam phỏt trin 177 KT LUN Qua hn 12 nm hot ng, th trng chỳng khoỏn ó v ang hỡnh thnh mt kờnh huy ng cho doanh nghip, gúp phn úng gúp vo s phỏt trin chung ca nn kinh t Cng thi gian ú, TTCK cng ó chng kin nhng giai on sụi ng cng nh trm lng i vi cỏc doanh nghip vic huy ng v ó n lỳc cn cú s iu chnh TTCK cú th tr thnh kờnh huy ng ch lc, cú hiu qu v bn vng i vi cỏc doanh nghip Bng cỏc phng phỏp nghiờn cu, tng hp s liu v phõn tớch, lun ỏn ó hon thnh cỏc mc tiờu nghiờn cu ó ra: Th nht, h thng húa nhng c bn v huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Lun ỏn ó khng nh vai trũ quan trng ca TTCK i vi vic huy ng ca cỏc doanh nghip H thng nhng lý lun v cỏc phng thc huy ng ca cỏc doanh nghip ng thi lm rừ vai trũ ca cỏc ch th ca cỏc ch th quỏ trỡnh huy ng ca doanh nghip Bờn cnh ú lun ỏn cng a vo mt s kinh nghim quc t vic huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK nhm tham kho dng a cỏc gii phỏp cho TTCK Vit Nam Th hai, phõn tớch thc trng huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Vit Nam Lun ỏn ó khỏi quỏt mt s kt qu huy ng ca TTCK Vit Nam k t thnh lp th trng, phõn tớch mt s doanh nghip tiờu biu huy ng trờn th trng ng trc tỡnh hỡnh khú khn huy ng ca cỏc doanh nghip t gia nm 2010 tr li õy, lun ỏn ó phõn tớch v lm rừ nguyờn nhõn ca cỏc khú khn vic huy ng v phõn tớch nhng vic ó lm c v cha lm tt i vi cỏc ch th tham gia vo quỏ trỡnh huy ng trờn TTCK i chiu vi vai trũ ca cỏc i tng ny qua lý lun chng Qua phõn tớch thc trng huy ng ca TTCK Vit Nam, lun ỏn ó rỳt nhng nguyờn nhõn, nhng nỳt tht cn tr s phỏt trin ca hot ng huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Vit Nam Th ba, Lun ỏn ó a h thng cỏc gii phỏp nhm thỏo g nhng khú khn, vng mc quỏ trỡnh huy ng ca cỏc doanh nghip Cỏc gii phỏp 178 cng hng n tớnh bn vng huy ng ca tng doanh nghip núi riờng v c TTCK núi chung, khc phc mt s hin tng tiờu cc trờn TTCK Lun ỏn cng a nhng xut rt c th i vi tng ch th tham gia vo quỏ trỡnh huy ng ca ca cỏc doanh nghip: TCPH, nh u t, CTCK v cỏc c quan qun lý, hnh th trng Tỏc gi tin tng rng, vi h thng cỏc gii phỏp ó c a ti Lun ỏn s gúp phn giỳp TTCK hot ng sụi ng tr li, TTCK thc s tr thnh mt kờnh huy ng quan trng cho nn kinh t, gúp phn gii quyt bi toỏn v v s dng cú hiu qu a nc ta tr thnh mt nc cụng nghip theo hng hin i vo nm 2020 v to nhng tin phỏt trin bn vng cho nn kinh t di hn DANH MC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI (2005), Gúp bn v phỏt hnh trỏi phiu Cụng ty ti Vit Nam, Tp chng khoỏn Vit Nam, s thỏng 5/2005; (2010), Doanh nghip vi TTCK: K yu Hi tho khoa hc TTCK Vit Nam 10 nm nhỡn li v xu hng n nm 2020, Trng i hc Kinh t Quc dõn, thỏng 7/2010; (2011), Gii phỏp ca c quan qun lý i vi cỏc ch th quỏ trỡnh huy ng trờn TTCK Vit Nam, Tp Khoa hc v o to Ngõn hng, s 115 thỏng 12/2011; (2011), Vai trũ ca CTCK vi vic huy ng ca cỏc doanh nghip trờn TTCK Vit Nam, Tp Chng khoỏn Vit Nam, s thỏng 12/2011 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ting Vit B Ti chớnh (2007), Thụng t 17/2007/TT-BTC ngy 13/3/2007 v Hng dn H s cho bỏn chng khoỏn cụng chỳng B Ti chớnh (2007), Thụng t s 18/2007/TT-BTC ngy 13/3/2007 v Hng dn vic mua bỏn li c phiu v mt s trng hp phỏt hnh thờm c phiu ca cụng ty i chỳng B Ti chớnh (2007), Quyt nh s 13/2007/Q-BTC ngy 13/3/2007 v Ban hnh mu Bn cỏo bch H s ng ký cho bỏn chng khoỏn cụng chỳng v H s ng ký niờm yt chng khoỏn ti S Giao dch chng khoỏn, Trung tõm giao dch chng khoỏn B Ti chớnh (2007), Quyt nh s 15/2007/Q-BTC ngy 19/3/2007 v vic ban hnh iu l mu ỏp dng cho cỏc Cụng ty niờm yt trờn S Giao dch chng khoỏn/Trung tõm giao dch chng khoỏn B Ti chớnh, (2007), Thụng t 38/2007/Q-BTC 18/4/2007 v hng dn cụng b thụng tin trờn TTCK B Ti chớnh (2008), Thụng t s 112/2008/TT-BTC Sa i, b sung Thụng t s 17/ 2007/TT-BTC ngy 13/3/2007 ca B Ti chớnh hng dn H s ng ký cho bỏn chng khoỏn Bựi Kim Yn (2007), Giỏo trỡnh TTCK, trng i hc Kinh t Tp H Chớ Minh, Nh xut bn Lao ng xó hi Chớnh ph (1998), ngh nh s 44/1998/N-CP ngy 29/6/1998 v vic chuyn DNNN thnh CTCP, H ni Chớnh ph (1998), ngh nh s 48/1998/N-CP ngy 11/8/1998 v chng khoỏn v TTCK, H ni 10 Chớnh ph (1999), quyt nh 139/1999/Q-TTg ngy 10/9/1999 ca Th tng Chớnh ph v t l tham gia ca bờn nc ngoi vo TTCK Vit nam, H ni 11 Chớnh ph (2003), quyt nh 146/2003/Q-TTg ngy 17/7/2003 ca Th tng Chớnh ph v t l tham gia ca bờn nc ngoi vo TTCK Vit nam, H ni 12 Chớnh ph (2003), ngh nh s 144/2003/N-CP ngy 28/11/2003 v chng khoỏn v TTCK, H ni 13 Chớnh ph (2005), quyt nh 238/2005/Q-TTg ngy 29/9/2005 ca Th tng Chớnh ph v t l tham gia ca bờn nc ngoi vo TTCK Vit nam, H ni 14 Chớnh ph (2007), ngh nh s 14/2007/N-CP v vic qui nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Chng khoỏn, H ni 15 Chớnh ph (2007), quyt nh 128/2007/Q-TTg ngy thỏng nm 2007 ca th tng Chớnh ph v vic phờ duyt ỏn phỏt trin th trng Vit nam n nm 2010 v tm nhỡn n nm 2020, H ni 16 Chớnh ph (2009), Quyt nh s 55/2009/Q TTg ngy 15/4/2009 v t l tham gia ca nh u t nc ngoi trờn TTCK Vit Nam 17 Chớnh ph (2010), Ngh nh s 01/2010/N-CP ngy 04/01/2010 v cho bỏn c phn riờng l 18 ng Ngc c (2002), Gii phỏp i mi hot ng ngõn hng thng mi nhm gúp phn phỏt trin TTCK Vit nam, lun ỏn tin s, H Ni 19 o Lờ Minh (2002), Giỏo trỡnh nhng c bn v chng khoỏn v TTCK, Trung tõm nghiờn cu v bi dng nghip v chng khoỏn UBCKNN, NXB Chớnh tr Quc gia 20 inh Xuõn Trỡnh, Nguyn Th Quy (1998), Giỏo trỡnh TTCK, Trng i hc Ngoi thng, NXB Giỏo dc 21 Lờ Vn T, Nguyn Ngc Hựng (1997), TTCK, Trng i hc Kinh t TP HCM, NXB Thng kờ 22 Lờ Vn T, Lờ Tựng Võn (1999), Hiu v s dng TTCK, NXB Thng kờ 23 Lờ T (1999), TTCK ti Vit Nam, NXB Thng kờ 24 Lờ Th Mai Linh (2003), Phõn tớch v u t chng khoỏn, NXB Chớnh tr Quc gia 25 Lu Th Hng (2002), Giỏo trỡnh Ti chớnh doanh nghip, Trng i hc Kinh t quc dõn, NXB Giỏo dc 26 Nguyn Vn Nam, Vng Trng Ngha (2002), Giỏo trỡnh TTCK, Trng i hc Kinh t quc dõn; NXB Ti chớnh 27 Nguyn Vn Nam, Hong Xuõn Quyn (2002), Ri ro ti chớnh thc tin v phng phỏp ỏnh giỏ, NXB Ti chớnh 28 Phũng Thng mi v cụng nghip Vit Nam (2004), Doanh nghip Vit Nam tip cn vi TTCK, H Ni 29 Quc hi (2006), Lut Chng khoỏn, H Ni 30 Quc hi (2005), Lut Doanh nghip, H Ni 31 Trn ng Khõm (2002), Gii phỏp thỳc y s tham gia ca cỏc trung gian ti chớnh tin trỡnh xõy dng v phỏt trin TTCK Vit nam, lun ỏn tin s, H Ni 32 Trn ng Khõm (2009), TTCK Phõn tớch c bn, NXB i hc Kinh t Quc dõn 33 Trung tõm tin hc v thng kờ - UBCKNN (2007), "Cụng ngh thụng tin ngnh chng khoỏn", Tp Chng khoỏn Vit Nam 34 Trng i hc Kinh t Quc Dõn (2010), K yu Hi tho khoa hc TTCK Vit Nam 10 nm nhỡn li v xu hng phỏt trin n nm 2020, H Ni 35 y ban Quc gia v Hp tỏc Kinh t Quc t (2007), Phỏp lut Qun lý cỏc th trng ti chớnh, NXB Chớnh tr Quc gia 36 V Th Ngc Phựng (2005), Giỏo trỡnh Kinh t phỏt trin, Khoa K hoch v Phỏt trin, trng i hc Kinh t quc dõn, NXB Thng kờ 37 www.cafef.vn 38 www.hsx.vn 39 www.ssc.gov.vn 40 www.mof.gov.vn 41 www.vneconomy.com.vn 42 www.vietstock.com.vn 43 www.hnx.vn II Ting Anh 44 C Comerton-Forde (Finance Discipline, School of Business, University of Sydney, New South Wales, Australia) 2006, Market Integrity and Surveillance Effort 45 E.F.Fama, "Market Efficiency, Long-term Returns, and Behavioral Finance,"Journal of Financial Economics (September 1998) 46 F.Mishkin, 2004, The economics of money, banking, and financial markets, 7th ed, Pearson Addison Wesley 47 Manne, Henry G., (Havard School of Business), 1966, In Defence of Insider Trading, Harvard Business Review, Vol 44 48 Sheng-shyr Cheng (2004), Weak form market efficiency hypothesis testing, Chang Jung Christian University 49 Securities Market in Japan (2005), Securities Institude 50 Rechard Pike & Bill Neale (2006), Corporate Finance and Investment Decisions & Strategies, Prentice Hall 51 Werner F.M De Bondt, Richart Thaler (1985), Does the Stock Market Overreact?, Journal of Finance PH LC Bng tng hp c cu Top 50 doanh nghip trờn HSX ngy 31/12/2012 n v: t ng STT Mó CK Tờn Cụng ty GAS VIC VNM MSN HAG BVH ITA Tng Cụng ty Khớ Vit Nam - CTCP Tp on VINGROUP CTCP CTCP Sa Vit Nam CTCP Tp on Ma San CTCP Hong Anh Gia Lai Tp on Bo Vit CTCP u t v Cụng nghip Tõn To DPM 10 11 Vn iu l Vn ch s hu Vn vay T l vay/ ch s hu 18,950 7,005 8,340 6,873 5,374 6,805 4,452 27,191 10,557 15,493 13,884 9,753 12,114 5,891 16,311 44,951 4,205 18,995 20,461 32,046 4,104 59.99% 425.79% 27.14% 136.81% 209.79% 264.54% 69.67% Tng Cụng ty Phõn bún v Húa cht Du khớ CTCP 3,800 8,960 1,415 15.79% SSI PPC OGC CTCP Chng khoỏn Si Gũn CTCP Nhit in Ph Li CTCP Tp on i Dng 3,526 3,262 3,000 5,192 4,156 3,325 2,706 7,881 7,526 52.12% 189.63% 226.35% 12 KBC Tng Cụng ty Phỏt trin ụ Th Kinh Bc CTCP 2,957 3,978 6,944 174.56% 13 PVD Tng CTCP Khoan v Dch v Khoan Du khớ 2,105 6,992 12,066 172.57% 14 15 16 17 FPT IJC REE PVT CTCP FPT CTCP Phỏt trin H tng K thut CTCP C in lnh Tng CTCP Vn ti Du khớ 2,738 2,742 2,446 2,326 6,179 3,014 4,216 2,590 7,115 1,596 2,358 4,619 115.15% 52.95% 55.93% 178.34% 18 AGR CTCP Chng khoỏn NH Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam 2,120 2,261 3,663 162.01% 19 20 21 22 VSH ALP POM KDC CTCP Thy in Vnh Sn Sụng Hinh CTCP u t Alphanam CTCP Thộp Pomina CTCP Kinh ụ 2,062 1,925 1,874 1,599 2,449 1,974 2,585 4,010 932 1,326 6,215 1,469 38.06% 67.17% 240.43% 36.63% 23 SBT CTCP Mớa ng Thnh Thnh Cụng Tõy Ninh 1,419 1,696 939 55.37% 24 DIG Tng CTCP u t Phỏt trin Xõy dng 1,300 2,457 2,536 103.22% 25 VOS CTCP Vn ti Bin Vit Nam 1,400 1,406 3,656 260.03% 26 SAM CTCP u t v Phỏt trin Sacom 1,308 2,334 369 15.81% 27 28 PDR QCG CTCP Phỏt trin Bt ng sn Phỏt t CTCP Quc Cng Gia Lai 1,302 1,271 1,426 2,295 3,761 3,766 263.74% 164.10% 29 30 31 32 HVG GMD CII PTL CTCP Hựng Vng CTCP i lý Liờn hip Vn chuyn CTCP u t H tng K thut TP.HCM CTCP u t H tng v ụ th Du khớ 792 1,094 1,128 1,000 2,176 4,394 1,477 1,006 3,804 2,191 4,982 1,529 174.82% 49.86% 337.31% 151.99% 33 SJS CTCP u t Phỏt trin ụ th v Khu cụng nghip Sụng 1,000 1,526 3,954 259.11% 34 TDC CTCP Kinh doanh v Phỏt trin Bỡnh Dng 1,000 1,204 2,248 186.71% 35 NLG 955 1,273 1,515 119.01% 36 NVT 605 594 419 70.54% 37 BSI CTCP u t Nam Long CTCP Bt ng sn Du lch Ninh Võn Bay CTCP Chng khoỏn Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam 865 678 630 92.92% 38 DRC CTCP Cao su Nng 692 1,169 1,309 111.98% 39 PXL CTCP u t Xõy dng Thng mi du khớ Idico 827 842 136 16.15% 40 41 42 43 44 45 46 PHR TLH VTO FLC PNJ BMI SGT 813 624 799 772 720 755 2,024 773 1,039 1,199 1,242 2,301 1,053 811 1,550 918 1,301 1,581 740 408 1494 52.03% 104.92% 149.18% 76.56% 104.75% 68.71% 366.18% 47 TTF 48 49 50 BCI PGI MPC 394 723 700 700 688 1797 849 1310 2504 1687 1227 4889 CTCP Cao su Phc Hũa CTCP Tp on Thộp Tin Lờn CTCP Vn ti Xng du Vitaco CTCP Tp on FLC CTCP Vng bc ỏ quý Phỳ Nhun Tng CTCP Bo Minh CTCP Cụng ngh Vin thụng Si Gũn CTCP Tp on K ngh G Trng Thnh CTCP u t Xõy dng Bỡnh Chỏnh Tng CTCP Bo him Petrolimex CTCP Tp on Thy sn Minh Phỳ 363.95% 93.88% 144.52% 373.21% Bng tng hp c cu Top 50 doanh nghip trờn HNX ngy 31/12/2012 n v: t ng STT Mó CK Tờn Cụng ty Tng CTCP Dch v K Thut Du khớ Vit Nam Tng CTCP XNK v Xõy dng Vit Nam TCTCP Xõy lp Du khớ Vit Nam Vn iu Vn ch s l hu Vn vay T l vay/ ch s hu PVS VCG PVX VNR PVI KLS OCH SCR SQC 10 11 12 13 BTS SHS VND BCC 14 CTS CTCP Chng khoỏn Ngõn hng Cụng thng Vit Nam 790 15 LAS CTCP Supe Pht phỏt v Húa cht Lõm Thao 16 17 19 20 21 BVS CTCP Chng khoỏn Bo Vit HOM CTCP Xi mng VICEM Hong Mai Tng Cụng ty Húa du PetrolimexPLC CTCP HUT CTCP Tasco DBC CTCP Tp on DABACO Vit Nam PSI CTCP Chng khoỏn Du khớ 22 PVR CTCP Kinh doanh dch v cao cp Du khớ Vit Nam 531 23 24 25 VCS PTI WSS CTCP Vicostone Tng CTCP Bo him Bu in CTCP Chng khoỏn Ph Wall 530 504 503 26 PVC Tng cụng ty Dung dch khoan v Hoỏ phm Du khớ - CTCP 500 838 930 110.98% 27 28 PFL PVL CTCP Du khớ ụng ụ CTCP a c Du khớ 500 500 500 519 209 427 41.80% 82.27% 18 Tng CTCP Tỏi Bo him Quc gia Vit Nam CTCP PVI CTCP Chng khoỏn Kim Long CTCP Khỏch sn v dch v i Dng CTCP a c Si Gũn Thng tớn CTCP Khoỏng sn Si Gũn - Quy Nhn CTCP Xi mng VICEM Bỳt Sn CTCP Chng khoỏn Si Gũn H Ni CTCP Chng khoỏn VNDIRECT CTCP Xi mng Bm Sn 4,467 7,635 16,410 214.93% 4,417 4,898 21,527 439.51% 4,000 2,848 13,857 486.55% 1,008 2,320 1,858 80.09% 2,342 2,025 6,083 4,688 2,520 100 77.07% 3.97% 1,000 1,116 2,353 210.84% 1,430 2,256 4,247 188.25% 1,100 1,363 1,697 124.50% 1,091 1,000 1,000 957 984 4,110 774 718 1,103 532 1,144 4,584 417.68% 92.76% 48.23% 400.70% 891 203 22.78% 649 1,201 1,557 129.64% 722 720 1,126 409 932 1,213 36.32% 130.15% 602 989 1,504 152.07% 350 484 598 557 3,556 1,376 2,174 592 418 638.42% 157.99% 70.61% 533 532 99.81% 1,000 1,640 662 993 510 17 164.00% 150.00% 3.33% 29 30 NTP HPC CTCP Nha Thiu niờn - Tin Phong CTCP Chng khoỏn Hi Phũng 433 401 1,114 271 546 61 49.01% 22.51% 31 APS CTCP Chng khoỏn Chõu - Thỏi Bỡnh Dng 390 325 61 18.77% 32 PGS CTCP Kinh doanh Khớ húa lng Nam 380 810 1,888 233.09% 33 34 VGS PV2 CTCP ng thộp Vit c VGPIPE CTCP u t PV2 376 374 480 411 791 58 164.79% 14.11% 35 VCR 360 337 547 162.31% 36 PSG 16 1,032 6450.00% 37 38 39 VDS DCS PHS 40 VIG 41 CTCP u t v Phỏt trin Du lch Vinaconex CTCP u t v Xõy lp Du khớ Si Gũn CTCP Chng khoỏn Rng Vit CTCP Tp on i Chõu CTCP Chng khoỏn Phỳ Hng 350 350 348 347 236 375 201 365 81 106 154.66% 21.60% 52.74% CTCP Chng khoỏn Thng mi v Cụng nghip Vit Nam 341 217 39 17.97% HBS CTCP Chng khoỏn Hũa Bỡnh 330 369 2.44% 42 IDJ CTCP u t Ti chớnh Quc t v Phỏt trin Doanh nghip IDJ 326 322 51 15.84% 43 44 SHN VIX 325 300 89 267 258 289.89% 3.37% 45 PVV 300 280 1,127 402.50% 46 SD9 293 534 1,533 287.08% 47 PVG 277 409 868 212.22% 48 API 264 232 192 82.76% 49 CTX 264 289 3,077 1064.71% 50 KLF 260 266 CTCP u t Tng hp H Ni CTCP Chng khoỏn Xuõn Thnh CTCP u t Xõy dng Vinaconex PVC CTCP Sụng CTCP Kinh doanh Khớ húa lng Bc CTCP u t Chõu - Thỏi Bỡnh Dng Tng CTCP u t Xõy dng v Thng mi Vit Nam CTCP Liờn doanh u t Quc t KLF 182 68.42% Mu cụng kho sỏt nhu cu huy ng ca doanh nghip CễNG TY C PHN CHNG KHON RNG VIT CHI NHNH H NI S: /2012/CV-TVTC CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc H Ni, ngy thỏng nm 2012 V/v: T cụng b thụng tin v thu xp Kớnh gi: Cụng ty c phn Chng khoỏn Rng Vit - Chi nhỏnh H Ni (Rng Vit H Ni) xin gi ti Quý Cụng ty li cho trõn trng v hp tỏc Cụng ty c phn Chng khoỏn Rng Vit (Rng Vit) thnh lp nm 2006, vi s iu l 350 t ng Cụng ty c thc hin y cỏc nghip v kinh doanh theo quy nh Rng Vit cú c ụng sỏng lp l Ngõn hng TMCP Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank) v mt s t chc, cỏ nhõn cú uy tớn v kinh nghim trờn th trng ti chớnh Hin Rng Vit l Cụng ty ng Top 10 Cụng ty chng khoỏn cú th phn giao dch ln nht theo xp hng ca S Giao dch Chng khoỏn Thnh ph H Chớ Minh, ng thi chỳng tụi cng ó t thu xp, huy ng thnh cụng cho nhiu khỏch hng Theo yờu cu ca th trng chng khoỏn Vit Nam, y ban chng khoỏn Nh nc ó ban hnh nhiu bn nhm nõng cao cht lng cụng b thụng tin ca cỏc cụng ty i chỳng iu ny ũi hi cỏc cụng ty phi ngy cng chuyờn nghip hn vic cụng b thụng tin Rng Vit vi v th l mt nh ch ti chớnh cú uy tớn v chuyờn nghip ó nhiu nm h tr v t cho cỏc cụng ty i chỳng thc hin tt cụng tỏc cụng b thụng tin cng nh to lp hỡnh nh mt cỏc nh u t Do vy, chỳng tụi mong cú c hi c cung cp dch v t cụng b thụng tin chuyờn nghip cho Quý Cụng ty Bờn cnh ú, Rng Vit cú kh nng v iu kin h tr khỏch hng vic huy ng v thu xp vn, bo lónh phỏt hnh phc v hot ng sn xut kinh doanh cng nh thc hin cỏc d ỏn u t kh thi Rng Vit cú quan h mt thit vi nhiu t chc ti chớnh ln nh: Ngõn hng TMCP Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank), Ngõn hng TMCP Si Gũn Thng Tớn (Sacombank), cỏc ngõn hng v qu u t ln khỏc õy l hng hp tỏc m Rng Vit tin tng rng s em li nhng li ớch thit thc, hiu qu cho Quý Cụng ty Bng bn ny, Rng Vit H Ni rt mong c trao i, gp g tip xỳc vi Quý Cụng ty trao i chi tit hn v c hi hp tỏc gia hai Bờn thi gian ti Chi tit xin vui lũng liờn h: ễng Nguyn Vn Thin, Trng Phũng T Ti chớnh Doanh nghip; a ch: Tũa nh s 2C Thỏi Phiờn, Qun Hai B Trng, H Ni; in thoi: 04.6288 2006 (Mỏy l 369); Di ng: 0983 191 229; Email: thien.nv@vdsc.com.vn Trõn trng PHể TNG GIM C Ni nhn: KIấM GIM C CN H NI - Nh trờn; Lu TVTC, HCNS (ó ký) Nguyn Hu Tỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam, Huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam, Huy động vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay