Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao trong các trường đại học công lập Việt Nam

225 148 0
  • Loading ...
1/225 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN THU HƯƠNG HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN THU HƯƠNG HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 62340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Thị Hà TS Nguyễn Thị Lan Hà Nội – 2014 iii CÁC TỪ VIẾT TẮT Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ GD&ĐT Chương trình đào tạo chất lượng cao Chương trình đào tạo CLC Chương trình giáo dục CTGD Công nghiệp hóa đại hóa CNH, HĐH Công nghệ Thông tin CNTT Cơ sở vật chất CSVC Doanh nghiệp DN Đại học ĐH Đại học Quốc gia ĐHQG Giáo dục GD Giáo dục đại học GDĐH Khoa học Công nghệ KHCN Khoa học KHCB Kinh tế học KTH Kinh tế Thị trường KTTT Kinh tế Xã hội KT-XH Ngân sách Nhà nước NSNN Nghiên cứu khoa học NCKH Nhiệm vụ chiến lược NVCL Quản lý Tài QLTC Quốc tế QT Tài sản cố định TSCĐ Xã hội chủ nghĩa XHCN iv MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i ii Lời cảm ơn Danh mục viết tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng Danh mục biểu đồ vii viii Danh mục đồ thị ix x MỞ ĐẦU CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP…………………………………………………………………… 1.1 Tổng quan chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập……………………………………………………………… 1.1.1 Trường đại học công lập hệ thống giáo dục đại học 1.1.2 Đặc điểm trường đại học công lập 1.1.3.Cơ chế vận hành giáo dục đại học kinh tế thị trường 1.1.4 Quan điểm lợi ích giáo dục đại học hàng hóa giáo dục đại học 11 1.1.5 Chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập 14 1.2 Cơ chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao 23 1.2.1 Khái niệm chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao 23 1.2.2 Đặc điểm chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập 26 1.2.3 Nội dung chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập 28 1.2.4 Mô hình quản lý, điều hành chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập 45 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập 50 1.3.Kinh nghiệm quốc tế đào tạo chế quản lý tài v đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 52 1.3.1 Kinh nghiệm nước 52 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 55 Kết luận Chương 57 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHINH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM 58 2.1 Thực trạng các chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập Việt Nam 58 2.1.1 Sự hình thành chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập Việt Nam 58 2.1.2 Tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao 60 2.2 Thực trạng chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập Việt Nam 65 2.2.1 Thực trạng chế quản lý tài giáo dục đại học 65 2.2.2.Thực trạng chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập 70 2.2.3 Thực trạng mô hình quản lý điều hành chương trình đào tạo chất lượng cao 111 2.3 Đánh giá thực trạng chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập 113 2.3.1 Các kết đạt 113 2.3.2 Các hạn chế 114 Kết luận Chương 118 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM 119 3.1 Quan điểm việc hoàn thiện chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập 119 3.1.1 Định hướng phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao 119 3.1.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện chế tài chương trình đào tạo chất lượng cao 121 3.1.3 Định hướng hoàn thiện chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao 122 vi 3.2 Giải pháp hoàn thiện chế tài chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập Việt Nam 124 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện chế quản lý chi ngân sách 124 3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện chế quản lý nguồn thu học phí 141 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quản lý chi phí 149 3.2.4 Nhóm giải pháp quản lý 154 Kết luận Chương 162 KẾT LUẬN 163 CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 165 166 174 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Số lượng trường Đại học cao đẳng qua năm 66 Bảng 2.2 Dự báo Quy mô học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2020 66 Bảng 2.3 Chi NSNN cho giáo dục - đào tạo giai đoạn 2008 -2012 67 Bảng 2.4 So sánh định mức cấp ngân sách chương trình đào tạo CLC với chương trình đào tạo đại trà 74 Bảng 2.5 Nguồn cấu tài chương trình đào tạo 76 CLC NSNN đầu tư Bảng 2.6 Tổng hợp kết điều tra đánh giá chế quản lý ngân sách 79 Bảng 2.7: So sánh khung thu học phí theo Quyết định số 1310/QĐTTg Quyết định số 70/QĐ-TTg 82 Bảng 2.8 Khung học phí chương trình đào tạo đại trà trư ờng công lập theo nhóm ngành từ năm học 2010- 2011 83 Bảng 2.9 Nguồn tài số chương trình đào tạo CLC thuộc 85 khối ngành khác (so sánh theo Đề án thực tế) Bảng 2.10 Tổng hợp kết điều tra Đánh giá chế quản lý nguồn thu học phí 89 Bảng 2.11 Nguồn tài chương trình đào tạo CLC có 94 Đề án kết thúc Đề án Bảng 2.12 Đặc điểm chương trình đào tạo CLC chọn mẫu nghiên cứu 95 Bảng 2.13 Đặc điểm trường đại học công lập có chương 96 trình đào tạo CLC chọn mẫu nghiên cứu Bảng 2.14 Tổng hợp kết điều tra đánh giá thực trạng quản lý chi phí 105 Bảng 2.15 So sánh chi phí đào tạo chương trình đào tạo CLC với chi phí chương trình đào tạo đại trà chi phí đào tạo nước 105 Bảng 3.1 Dự toán chi chương trình đào tạo chất lượng cao dựa hoạt động 131 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: So sánh tiêu kết số chương trình đào tạo NVCL ĐHQG Hà Nội 59 Biểu đồ 2.2 Chi NSNN cho giáo dục - đào tạo giai đoạn 2008 -2012 67 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu chi NSNN cho giáo dục/GDP Việt Nam 68 Biểu đồ 2.4 So sánh tỷ trọng chi NSN cho giáo dục/GDP Việt Nam với nước 68 Biểu đồ 2.5 So sánh chi phí hàng năm cho giáo dục tính theo sức mua tương đương 69 Biểu đồ 2.6 So sánh định mức cấp ngân sách chương trình đào tạo 75 Biểu đồ 2.7 Cơ cấu nguồn tài thực tế đầu tư cho chương trình đào tạo CLC NSNN đầu tư (mức trung bình tất chương trình) 78 Biểu đồ 2.8 Học phí cấu nguồn tài GDĐH 80 Biểu đồ 2.9 So sánh nguồn tài chương trình đào tạo CLC thuộc ngành học khác theo Đề án thực tế 86 Biểu đồ 2.10 So sánh học phí chương trình CLC trường ĐH tổ chức LKQT với chương trình đào tạo CLC Nhà nước câp ngân sách 88 Biểu đồ số 2.11 Nguồn tài chương trình đào tạo CLC có Đề án kết thúc Đề án 93 Biểu đồ 2.12 Chi phí thực tế cho chương trình đào tạo CLC (chi phí bình quân/SV/năm) 106 Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ nguồn lực tài NSNN ngành đào tạo CLC 133 Biểu đồ 3.2 Mức độ ảnh hưởng yếu tố khả XHH ngành đào tạo CLC 134 ix DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ: 1.1 Quản trị chi phí theo trình hoạt động 41 Sơ đồ 1.2: Mô hình khung chế quản lý tài chương trình đào tạo CLC trường đại học công lập 45 Sơ đồ 1.3 Mô hình quản lý điều hành chương trình đào tạo CLC nước phát triển 48 Sơ đồ 1.4 Mô hình quản lý điều hành chương trình đào tạo CLC Việt Nam 48 Sơ đồ: 1.5 Mô hình quản lý điều hành chương trình đào tạo CLC 49 Sơ đồ 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến chế quản lý tài chương trình đào tạo CLC 52 Sơ đồ 2.1 Quy trình phân bổ ngân sách cho chương trình đào tạo CLC 72 Sơ đồ 3.1 Mô hình ABC áp dụng tính chi phí hoạt động chương trình đào tạo CLC 152 x MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Trong bối cảnh nước ta tiến hành trình công nghiệp hoá đại hoá đất nước, đầu tư để phát triển giáo dục đào tạo coi quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục tảng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội tăng trưởng bền vững GDĐH phận hệ thống giáo dục, GDĐH có vai trò quan trọng việc đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cao phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao để phát triển kinh tế xã hội đòi hỏi GDĐH Việt Nam cần có đột phá quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Chính phủ có chủ trương xây dựng số trường đại học khoa, ngành mạnh trường đại học tiếp cận dần với trình độ tiên tiến khu vực quốc tế cách áp dụng số chương trình đào tạo trường đại học tiên tiến giới, có điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện Việt Nam, giảng dạy Tiếng Anh số trường đại học Việt Nam Đây sở để chương trình đào tạo CLC thực hầu hết trường đại học công lập nước theo Đề án chung Bộ Giáo dục Đào tạo, đề án riêng trường đại học chương trình hợp tác với trường đại học tiên tiến nước Cho đến nay, chương trình đào tạo CLC đào tạo hàng nghìn kỹ sư, cử nhân khoa học tài năng, cử nhân chất lượng cao, góp phần giải xúc nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ kinh tế xã hội Từ thực tế khẳng định việc hình thành phát triển chương trình đào tạo CLC trường đại học công lập Việt Nam phù hợp với yêu cầu thực tiễn Cùng với trình đổi chế quản lý tài cho GDĐH, chế quản lý tài chương trình đào tạo CLC liên tục điều chỉnh tạo điều kiện để trường đại học triển khai chương trình đào tạo CLC cách có hiệu Tuy nhiên, chế quản lý tài chương trình đào tạo CLC với bất cập, hạn chế trình quản lý ngân sách, huy động sử dụng nguồn lực tài từ xã hội hay phân cấp quản lý chủ thể tham gia chế quản lý tài chính, ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu hiệu chương trình đào tạo CLC Những điểm trở thành thách thức không nhỏ cho 193 Phụ lục 2.2 HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU CHUYÊN GIA Đối tượng vấn: - Lãnh đạo trường đại học phục trách công tác kế hoạch tài chính; - Trưởng/ phụ trách phòng đào tạo, phòng kế hoạch tài vụ; - Chủ nhiệm Dự án/ chương trình đào tạo CLC; Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập Việt Nam”, đề nghị anh (chị) vui lòng cung cấp số thông tin để phục vụ cho nghiên cứu đề tài Những thông tin cung cấp ý kiến trao đổi thẳng thắn anh (chị) có ý nghĩa trình nghiên cứu Chúng cam kết thông tin mà anh/chị cung cấp dành cho mục đích nghiên cứu Cách trả lời Phiếu khảo sát: anh/chị đọc kỹ trả lời cấc câu hỏi đưa cách khoanh tròn vào số thứ tự phương án trả lời viết thêm ý kiến anh/chị phương án đưa phiếu khảo sát Người liên hệ: Tất câu hỏi liên quan đến Khảo sát hay Bảng hỏi, xin liên hệ Nguyễn Thu Hương, đại diện nhóm nghiên cứu : Tel: 0989.130.906 Email: hương dhqg.tc@gmail.com Xin cảm ơn giúp đỡ anh/chị 194 Khảo sát Cơ chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao trường đại học công lập Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC:………………………………………………………………………………… Tên người trả lời: Chức vụ người trả lời: Điện thoại: Email Xin cho biết Trường có triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao Có/ Không Nếu có xin anh/ chị vui lòng trả lời tiếp nội dung bảng hỏi Xin cho biết năm bắt đầu tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng Trường: I Thông tin chung Thông tin giảng viên (tính đến thời điểm cuối năm, ngày 31 tháng 12) Nội dung 2010 2011 2012 Tổng số giảng viên, cán quản lý, nhân viên trường (1+2) Trong đó: Tổng số giảng viên 1.1 Giảng viên hữu Trong số lượng giảng viên có học hàm, học vị GS, PGS, Tiến sỹ người (có số học hàm học vị này) 1.2 Giảng viên thỉnh giảng Trong số lượng giảng viên có học hàm, học vị GS, PGS, Tiến sỹ người (có số học hàm học vị này) Tổng số cán bộ, nhân viên khác Trong biên chế Thông tin Hiện trạng sở hạ tầng, phương tiện, dịch vụ tiện ích trường ? (Chọn phương án cho hạ tầng/dịch vụ Nếu xin để trống): 195 Hạ tầng/dịch vụ Có Rất tốt Tốt Trung bình Kém a Phòng thí nghiệm b Phòng học ngoại ngữ c Phòng máy tính d Máy móc, thiết bị, giáo cụ e Ký túc xá f Phòng học/giảng đường g Khu hiệu (văn phòng) h Khu thể thao, giải trí i Thư viện j Căng tin/nhà ăn Thông tin chương trình đào tạo CLC Số sinh viên năm gần STT Danh mục Chương trình đào tạo chất lượng cao Được NSNN cấp Nhà trường tự tổ chức liên kết với đối tác nước Khác Chỉ tiêu tuyển sinh Thực tuyển Điểm tuyển sinh trung bình năm gần Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi năm gần Thông tin tình hình nghiên cứu khoa học trường chương trình ĐTCLC TT Nội dung A Số lượng cán có lực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học trường Trong đó, giảng viên tham gia chương trình ĐTCLC B Số lượng đề tài NCKH Trong đó, trực tiếp gắn với chương trình ĐTCLC C Kinh phí NCKH từ NSNN cấp hàng năm (đã phê duyệt) (triệu đồng) Trong đó, trực tiếp gắn với chương trình ĐTCLC D Kinh phí nghiên cứu khoa học từ nguồn khác (Liệt kê nguồn) 2010 2011 2012 Không có 196 TT Nội dung 2010 2011 2012 Trong đó, trực tiếp gắn với chương trình ĐTCLC E Số báo quốc tế/ giảng viên Trong đó, trực tiếp gắn với chương trình ĐTCLC II THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Xin cho biết trường Anh/chị thuộc loại đơn vị nghiệp sau đây? a Tự đảm bảo toàn kinh phí chi hoạt động, thực từ năm ……………… b Tự đảm bảo phần kinh phí chi hoạt động, thực từ năm …………… c Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn kinh phí hoạt động Năm 2012, tổng thu từ Ngân sách nhà nước (không kể học phí để lại) chiếm phần trăm tổng chi phí đào tạo chung toàn trường? % ; chi phí đào tạo sinh viên chương trình đào tạo CLC ? % Anh/chị đồng ý nhận định sau chế quản lý ngân sách chương trình đào tạo CLC Phản đối Nhận định a Quy trình lập, xét duyệt, phân bổ dự toán, cấp kinh phí NSNN minh bạch, rõ ràng b Mức NSNN cấp đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên chương trình c Việc phân bổ NSNN công chương trình thuộc nhóm ngành khác d Tiêu chí phân bổ NSNN cho chương trinh đào tạo chất lượng cao dựa kết hoạt động chương trình e Các nguồn lực Nhà nước hỗ trợ cho chương trình thực cam kết f Cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu sử dụng kinh phí NSNN cho chương trình Không phản đối, không đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 197 Anh/chị cho biết ý kiến đánh giá tác động sách học phí việc trỉen khai chương trình đào tạo CLC trường Nhận định Tiêu cực Không có tác động Tích cực Rất tích cực a Về nguyên tắc thu học phí b Về quyền tự chủ việc định học phí c Về mức thu học phí d Về quy định sử dụng học phí e Về quy trình phê duyệt học phí f Về chế kiểm tra, giám sát thu sử dụng học phí Anh chị cho biết ý kiến nhận định đánh giá phương pháp quản lý chi phí chương trình CLC trường Nhận định Tiêu cực Không có tác động Tích cực Rất tích cực a Nguyên tắc hạch toán chi phí a Đối tượng hạch toán chi phí b Phương pháp hạch toán chi phí c Nguyên tắc quản lý chi phí d Phương pháp quản lý chi phí 10 Theo Anh/chị đổi chế quản lý tài chương trình đào tạo chất lượng cao cần thực nội dung : a Đổi chế quản lý ngân sách chương trình đào tạo chất lượng cao b Đổi chế quản lý huy động nguồn lực xã hội hóa cho chương trình đào tạo chất lượng cao c Đổi chế quản lý chi phí cho chương trình đào tạo chất lượng cao d Tất dề xuất 11 Anh /chị cho biết thu nhập cho giảng viên chương trình đào tạo chất lượng cao nhà trường năm qua tăng % so với năm trước 12 Anh chị cho biết ý kiến chế độ đãi ngộ dành cho giảng viên chương trình đào tạo chất lượng cao? Anh (chị) có đề xuất mong muốn cải thiện tình hình 13 Theo anh (chị), cần làm để công tác quản lý, điều hành chương trình đào tạo chất lượng cao có hiệu Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn hợp tác anh (chị) -0,23 -0,3 0,05 0,36 0,41 0,24 0,55 0,19 0,37 0,18 Số năm hoạt động trường ĐH có chương trình đào tạo CLC Địa điểm trường ĐH có chương trình đào tạo CLC (Vùng, miền) Ngành đào tạo Loại hình chương trình Điểm đầu vào năm gần Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm Diện tích phòng học loại Tổng số giảng viên hữu Tỷ lệ giảng viên có trình độ Th.s trở lên Nguồn thu XHH Khả XHH Địa điểm trường có chương trình đào tạo CLC -0,24 0,19 -0,31 0,13 0,19 -0,34 -0,36 -0,05 0,54 0,27 -0,11 -0,33 -0,08 -0,02 0,21 0,15 0,08 Ngành đào tạo 0,14 0,5 0,45 0,3 0,23 0,28 0,25 Loại hình chương trình đào tạo 0,17 0,21 0,13 0,06 0,04 0,77 Điểm đầu vào năm gần 0,23 0,24 0,15 0,1 0,12 Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 0,19 0,37 0,15 0,75 Diện tích phòng học loại 0,22 0,65 0,09 Tổng số giảng viên hữu trường có chương trình ĐTCLC 0,17 0,73 Tỷ lệ giảng viên có trình độ Th.s trở lên 0,42 Nguồn thu xã hội hóa Nguồn: Kết phân tích phần mềm SPSS- Tác giả tổng hợp số liệu từ Phụ lục 2.1 trình đào tạo CLC Số năm hoạt động trường Khả XHH Các hệ số β - đánh giá mối quan hệ tương quan biến mô hình nghiên cứu 198 1.5.1 1.4.1 1.3.2 1.3.1 1.1.1 Mã số HĐ Hỗ trợ dự giảng GV nước ỡng ngắn hạn GV Đào tạo, b nâng cao trình độ chuyên môn, PPGD, KTĐG, NCKH tiên tiến nước ng Chi phí GV Đtạo, b nước (thời gian tháng, số lượng: 15) Phát triển đội ngũ ụng mới/ thu hút GV có Tuy trình độ TS Cử GV học ti nước (thi đạt điểm tối thiểu 6,0 IELTS tương đương) Nội dung hoạt động Lượt Người Khoá Người Người Đơn vị tính 15 80 40 32 16 Số lượng 250.000 1.000 3.000 40.000 Định mức kinh phí 3.750.000 80.000 120.000 640.000 640.000 5.962.000 Thành tiền 2.250.000 80.000 120.000 640.000 640.000 4.222.000 NVCL 800.000 1.000.000 Thường xuyên Hoạt động KH&CN 700.000 740.000 Kinh phí từ người học Chia theo nguồn Từ dự án đầu tư Đơn vị tính: Nghìn đồng Chương trình đào tạo CLC Ngành Khoa học máy tính (thuộc Đề án NVCL ĐHQGHN) TỔNG HỢP KINH PHÍ THEO HOẠT ĐỘNG Phụ lục 3.1 199 Hỗ trợ in ấn sách chuyên khảo 2.9.1 2.8.1 2.6.1 Triển khai thực Đề tài sở ị t ức Hội thảo Chu khoa học Quốc tế ố ả nghiên Hỗ trợ cứu kỷ yếu hội nghị tạp chí Quốc tế Khoa học công nghệ ực Đề Tri ĐHQGHN (nhóm A) ực Đề Tri ĐHQGHN (nhóm B) ỡng ngắn hạn Đào tạo, b CBQL nước Cử CBQL học ti nước (thi đạt điểm tối thiểu 5,5 IELTS tương đương) Chi phí cán ản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ Quản trị ĐH tiên tiến nước Nội dung hoạt động 2.5.1 2.4.1 2.3.1 1.8.1 1.7.1 1.6.1 Mã số HĐ Quyển Bài Hội nghị Đề tài Đề tài Đề tài Lượt Khoá 15 46 12 14 12 Người Số lượng Đơn vị tính 40.000 6.000 150.000 60.000 200.000 500.000 100.000 20.000 1.000 Định mức kinh phí 200 600.000 276.000 450.000 720.000 2.800.000 3.500.000 8.416.000 600.000 120.000 12.000 Thành tiền 360.000 120.000 12.000 NVCL 200.000 Thường xuyên 600.000 276.000 450.000 720.000 2.800.000 3.500.000 8.416.000 Hoạt động KH&CN 40.000 Kinh phí từ người học Chia theo nguồn Từ dự án đầu tư 3.6.1 3.5.2 3.5.1 3.4.1 3.3.3 3.3.2 3.3.1 3.1.1 2.10.1 Mã số HĐ Thiết kế chuẩn hoá đề thi Biên soạn giáo trình sách chuyên khảo tiếng Việt ĐH, SĐH Biên dịch tài liệu ti SĐH Điều tra khảo sát ý ki đối tượng liên quan đến chương trình đào tạo ĐH, SĐH Đào tạo, sở vật chất, học liệu ửa chữa phòng Đ học chuẩn, phòng điều hành, phòng hội họp sinh hoạt học thuật chuyên môn chung, (bao gồm trang thiết bị) ực Xây dựng/nâng c hành, thí nghiệm ực Xây dựng/nâng c nghiệm ng thi ị Bảo trì, bả thí nghiệm Hỗ trợ NCKH cho SV, HV Nội dung hoạt động Đợt Trang Trang 26 1.250 3.713 5.700 95 120 5.000 Bộ 3.000.000 1.900.000 250.000 10.000 Định mức kinh phí 80.000 30 7 Số lượng Năm Xưởng Phòng Phòng Năm Đơn vị tính 201 148.000 119.000 446.000 150.000 560.000 3.000.000 5.700.000 1.250.000 14.077.000 70.000 Thành tiền 148.000 119.000 268.000 150.000 280.000 1.500.000 2.850.000 750.000 8.206.000 NVCL 100.000 3.000 5.000 200.000 695.000 Thường xuyên 70.000 Hoạt động KH&CN 78.000 100.000 1.000.000 1.785.000 3.039.000 Kinh phí từ người học Chia theo nguồn 180.000 497.000 1.060.000 300.000 2.137.000 Từ dự án đầu tư 3.9.6 3.9.5 3.9.4 3.9.3 3.9.2 3.9.1 3.8.1 3.7.2 3.7.1 3.6.2 Mã số HĐ ợng Thẩm định chương trình cao học ỉnh b Hoàn thi khung chương trình cao học song ngữ Anh - Việt Biên tập ban hành chương trình cao học song ngữ Anh - Việt Thẩm định chương trình ĐH Xây dựng trì website chương trình (có chứa cácwebsite môn học) ỉnh b Hoàn thi khung chương trình ĐH song ngữ Anh - Việt Biên tập ban hành chương tr ịnh chất lượng chương trình đào tạo SV, HV tốt nghiệp đánh giá chương trình đào tạo ịnh ch Tự đánh giá ki chương trình đào tạo Nội dung hoạt động C.trình C.trình C.trình C.trình Tín Tín C.trình C.trình C.trình Đợt Đơn vị tính 1 1 30 99 2 Số lượng 150.000 150.000 3.000 3.000 1.875 1.500 100.000 100.000 200.000 15.000 Định mức kinh phí 202 150.000 150.000 3.000 3.000 56.000 149.000 100.000 200.000 400.000 120.000 Thành tiền 150.000 150.000 3.000 3.000 56.000 149.000 200.000 400.000 120.000 NVCL Thường xuyên Hoạt động KH&CN Kinh phí từ người học Chia theo nguồn 100.000 Từ dự án đầu tư Mua tài liệu tham khảo SĐH Tủ sách (giá sách, hệ thống thông tin phục vụ thư viện, đầu sách, tạp chí tham khảo ĐH, SĐH) 3.11.4 4.7.1 4.2.1 Nguồn nhân lực chất lượng cao Hợp tác Quốc tế ản hợp tác đào tạo (vé máy bay, ăn, đàm phán đối tác tối đa người) Mời GV nước (6 GV, thời gian bình quân tháng/người) Mua giáo trình SĐH 3.11.3 3.13.1 Mua tài liệu tham khảo ĐH 3.11.2 ọc ọc Mua giáo trình ĐH Xây dựng Đề tiếng Anh Xây dựng Đề tiếng Anh SĐH Nội dung hoạt động 3.11.1 3.10.2 3.10.1 Mã số HĐ Người V.bản Phòng Quyển Quyển Quyển Quyển 20 50 40 100 30 99 Tín Tín Số lượng Đơn vị tính 125.000 240.000 900.000 800 1.600 800 1.600 1.687,5 1.350 Định mức kinh phí 203 750.000 240.000 990.000 900.000 16.000 80.000 32.000 160.000 51.000 134.000 Thành tiền 450.000 240.000 690.000 540.000 10.000 40.000 29.000 106.000 51.000 134.000 NVCL 120.000 120.000 360.000 6.000 18.000 3.000 Thường xuyên Hoạt động KH&CN 180.000 180.000 22.000 54.000 Kinh phí từ người học Chia theo nguồn Từ dự án đầu tư 5.9.1 5.8.1 5.5.2 5.5.1 5.4.3 5.4.2 5.4.1 5.3.1 Mã số HĐ Thực hành, thực tập cho SV ực tập cuối khóa Hỗ trợ nước i làm khóa luận tốt nghiệp tiếng Anh ng ĐH T chức giảng dạy tạ Ngoại ngữ, bao gồm quản lý phục vụ giảng dạy (40%) T chức đào tạo môn chuyên môn tiếng Anh đơn vị (cả quản lý 40%) T chức giảng dạy ngoại ngữ thứ nhất, bao gồm quản lý phục vụ giảng dạy (40%) T chức đào tạo năm thứ chuyên môn tiếng Anh đơn vị (cả quản lý 40%) T chức đào tạo năm thứ tiếng Việt đơn vị (cả quản lý 40%) Nội dung hoạt động 1.800 GiờTín 612,5 147.000 420 Giờ Tín 350 900.000 200 280.000 Khóa luận 4.500 50.000 Thành tiền 200.000 120 40.000 490 280 Định mức kinh phí Lượt Năm 1.140 5.940 Giờ Tín Giờ Tín 1.440 Số lượng Giờ Tín Đơn vị tính 204 147.000 540.000 200.000 168.000 403.000 NVCL 100.000 Thường xuyên Hoạt động KH&CN 178.000 112.000 Kinh phí từ người học Chia theo nguồn 82.000 Từ dự án đầu tư Hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ ực tập cuối Hỗ trợ khóa nước Xây dựng đề gồm chương trình đào tạo) Thẩm định đề án thành phần i thảo, t Hội nghị học ọc b Hỗ trợ thưởng Văn phòng ph lạc, công tác phí 5.10.3 5.11.2 5.11.5 5.11.4 5.11.3 5.11.1 Tổng cộng văn tốt nghiệp tiếng Anh 5.10.2 5.10.4 Thực hành, thực tập cho HV 5.10.1 n Nội dung hoạt động Mã số HĐ Năm Năm Lần Đề án Đề án Lượt Luận văn Luận văn Năm Đơn vị tính 13 13 13 1 83 83 Số lượng 10.000 12.000 20.000 5.000 45.000 75.000 5.600 7.500 60.000 Định mức kinh phí 205 37.855.000 130.000 156.000 65.000 20.000 45.000 465.000 465.000 623.000 360.000 Thành tiền 18.742.000 130.000 156.000 65.000 20.000 45.000 279.000 335.000 374.000 216.000 NVCL 2.720.000 205.000 Thường xuyên 5.255.000 186.000 130.000 44.000 144.000 Kinh phí từ người học Nguồn [50] 8.416.000 Hoạt động KH&CN Chia theo nguồn 2.722.000 Từ dự án đầu tư 206 207
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao trong các trường đại học công lập Việt Nam, Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao trong các trường đại học công lập Việt Nam, Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao trong các trường đại học công lập Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay