Hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

216 165 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:23

Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân TRNH CHI MAI Hiệu hoạt động đầu t doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ việt nam Chuyờn ngnh : Kinh t ti chớnh Ngõn hng Mó s : 62.31.12.01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc PGS.TS Trn ng Khõm TS Phm Th nh H Ni - 2013 ii MC LC LI CAM OAN i DANH MC VIT TT v DANH MC S , BNG BIU vi DANH MC HèNH V vi LI NểI U CHNG 1: NHNG VN Lí LUN C BN V HIU QU HOT NG U T CA DOANH NGHIP BO HIM PHI NHN TH 14 1.1 Tng quan v doanh nghip bo him phi nhõn th 14 1.1.1 Khỏi nim doanh nghip bo him phi nhõn th .14 1.1.2 Cỏc hot ủng ch yu ca doanh nghip bo him phi nhõn th .17 1.1.3 c ủim hot ủng ca doanh nghip bo him phi nhõn th 19 1.1.4 Mụ hỡnh húa mi quan h gia cỏc hot ủng ca doanh nghip bo him phi nhõn th 28 1.1.5 Vai trũ ca doanh nghip bo him phi nhõn th 29 1.2 Hiu qu hot ủng ủu t ca doanh nghip bo him phi nhõn th 33 1.2.1 Hot ủng ủu t ca doanh nghip bo him phi nhõn th .33 1.2.2 Hiu qu ủu t ca cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th 49 1.2.3 Cỏc mụ hỡnh ủc s dng ủ ủỏnh giỏ hiu qu ủu t ca cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th 53 1.3 Cỏc nhõn t nh hng ti hiu qu ủu t ca cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th 59 1.3.1 Cỏc nhõn t vi mụ 59 1.3.2 Cỏc nhõn t v mụ 63 KT LUN CHNG 66 iii CHNG 2: THC TRNG HIU QU U T CA CC DOANH NGHIP BO HIM PHI NHN TH VIT NAM 67 2.1 Khỏi quỏt v s phỏt trin ca th trng bo him phi nhõn th Vit Nam v ủ huy ủng ủu t ca DNBH phi nhõn th Vit Nam 67 2.1.1 Khỏi quỏt v s phỏt trin ca th trng bo him phi nhõn th Vit Nam 67 2.1.2 Vn ủ huy ủng ủu t ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam 70 2.2 Thc trng hiu qu hot ủng ủu t ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam nm 2007- 2011 .85 2.2.1 Thc trng tng ủu t ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam 85 2.2.2 Thc trng c cu danh mc ủu t ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam 95 2.2.3 Thc trng hiu qu hot ủng ủu t ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam nm 2007 2011 97 2.3 ỏnh giỏ thc trng hiu qu hot ủng ủu t ca cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th Vit Nam 122 2.3.1 Kt qu 122 2.3.2 Hn ch v nguyờn nhõn 128 KT LUN CHNG 138 CHNG 3: GII PHP NNG CAO HIU QU HOT NG U T CA CC DOANH NGHIP BO HIM PHI NHN TH VIT NAM 139 3.1 C hi v thỏch thc ca Vit Nam phỏt trin kinh t - xó hi giai ủon ti 139 3.1.1 Bi cnh quc t v nc .139 3.1.2 C hi v thỏch thc phỏt trin kinh t - xó hi ca Vit Nam giai ủon ti 142 3.2 C hi v thỏch thc ủi vi ngnh bo him Vit Nam núi chung v th trng bo him phi nhõn th núi riờng 146 iv 3.2.1 Nhng c hi .146 3.2.2 Nhng thỏch thc 148 3.3 nh hng hot ủng ủu t ủi vi cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th Vit Nam 153 3.3.1 nh hng phỏt trin th trng bo him núi chung v th trng bo him phi nhõn th Vit Nam núi riờng 153 3.3.2 nh hng hot ủng ủu t ủi vi cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th Vit Nam 154 3.4 Gii phỏp nõng cao hiu qu hot ủng ủu t ca doanh nghip bo him phi nhõn th Vit Nam 155 3.4.1 Nhúm gii phỏp vi mụ .156 3.4.2 Nhúm gii phỏp v mụ .173 3.4.3 L trỡnh thc hin cỏc gii phỏp ủ nõng cao hiu qu hot ủng ủu t ca cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th Vit Nam 179 KT LUN 181 DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU KHOA HC 182 DANH MC TI LIU THAM KHO 183 PH LC v DANH MC VIT TT BCKT Bng cõn ủi k toỏn BCKQKD Bỏo cỏo kt qu kinh doanh BH Bo him DN Doanh nghip DNBH Doanh nghip bo him DPNV D phũng nghip v H TTC Hot ủng ủu t ti chớnh HSSDVT Hiu sut s dng ủu t KD Kinh doanh KNSL Kh nng sinh li KNTTNH Kh nng toỏn ngn hn TCTD T chc tớn dng TLBS T l ủu t bt ủng sn TLDPNV T l d phũng nghip v TLTNH T l ủu t ngn hn TSLNTTVT T sut li nhun trờn tng ủu t TTBH Th trng bo him TTDH Tr trc di hn TVT Ngun ủu t VCSH Vn ch s hu RR Ri ro GT Giỏ tr TT Tng trng HHBHVN Hip hi bo him Vit Nam vi DANH MC S , BNG BIU Bng 2.1 Th phn doanh thu phớ bo him ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam 2007-2011 68 Bng 2.2 Tc ủ tng trng doanh thu phớ bo him gc theo nghip v bo him ca ton th trng BH phi nhõn th 2007-2011 71 Bng 2.3 T trng doanh thu phớ bo him gc ca cỏc DNBH phi nhõn th ln trờn th trng bo him phi nhõn th Vit Nam 73 Bng 2.4 T l bi thng theo nghip v ca ton th trng nm 2007-2011 74 Bng 2.5 T l bi thng bo him gc ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam nm 2007-2011 76 Bng 2.6 Tỡnh hỡnh nhn v nhng tỏi bo him ca mt s DNBH phi nhõn th 2007 2011 77 Bng 2.7 Tng d phũng nghip v bo him phi nhõn th nm 2007 2011 80 Bng 2.8: Bng s liu so sỏnh VCSH vi cỏc ch tiờu khỏc 81 Bng 2.9 S liu tng s ủu t ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam 2007 2011 86 Bng 2.10 Ngun ch s hu ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam nm 2007-2011 88 Bng 2.11 Ngun t qu DPNV bo him ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam nm 2007-2011 89 Bng 2.12 T trng ủu t ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam 2007 -2011 .95 Bng 2.13 Bng tng kt tng s ủu t v doanh thu t hot ủng ủu t ca cỏc DNBH phi nhõn th nm 2007-2011 96 Bng 2.14 Hiu sut s dng theo doanh thu t hot ủng ủu t ti chớnh 98 Bng 2.15 T sut li nhun theo tng t hot ủng ủu t ti chớnh 99 Bng 2.16 T sut li nhun theo doanh thu t hot ủng ủu t ti chớnh 102 Bng 2.17 T l chi tr bi thng ca BH phi nhõn th nm 2007 2011 103 vii Bng 2.18 Bng tớnh t sut li nhun/doanh thu t hot ủng KDBH ca mt s DNBH phi nhõn th nm 2007-2011 104 Bng 2.19: T l d phũng dao ủng ln trờn doanh thu phớ bo him 107 Bng 2.20 Bng tng hp ch tiờu ủỏnh giỏ kh nng toỏn ca mt s DNBH phi nhõn th Vit Nam nm 2007-2011 109 Bng 2.21 T trng ủu t ti chớnh ca mt s DNBH phi nhõn th Vit Nam nm 2007-2011 112 Bng 2.22 T trng ủu t ca tng nhúm ủu t phõn chia theo mc ủ ri ro B Ti chớnh quy ủnh 115 Bng 2.24 T trng li nhun t hot ủng ủu t t ủng .124 viii DANH MC HèNH V Hỡnh 2.1 Th phn doanh thu phớ bo him ca mt s DNBH phi nhõn th 2007-2011 68 Hỡnh 2.2 Doanh thu phớ bo him gc theo nghip v bo him ca ton th trng BH phi nhõn th 2007-2010 72 Hỡnh 2.3 T trng doanh thu phớ bo him gc ca cỏc DNBH phi nhõn th ln trờn th trng bo him phi nhõn th Vit Nam 73 Hỡnh 2.4 T l bi thng theo nghip v ca ton th trng bo him phi nhõn th 2007-2011 75 Hỡnh 2.5 Tng d phũng nghip v BH phi nhõn th nm 2007 2011 80 LI NểI U Lý chn ủ ti Cựng vi s phỏt trin ca nn kinh t, ngnh bo him Vit Nam cng ủang trờn ủ tr thnh mt ngnh kinh t vng mnh, ủúng vai trũ ủm bo s n ủnh ca nn sn xut xó hi v tr thnh mt kờnh huy ủng ln cho nn kinh t Do ủc thự riờng ca hot ủng kinh doanh bo him l cú chu trỡnh kinh doanh ủo ngc, ngha l cỏc doanh nghip bo him s cú doanh thu trc (t vic nhn phớ bo him) ri thc hin vic bi thng hay chi tr tin bo him sau nu ri ro hay s kin bo him xy Vỡ vy, mt khong thi gian nht ủnh, ngun thu ny s khụng dựng ht ủ bi thng hay chi tr nờn cỏc doanh nghip bo him cú th s dng ngun phớ ny ủ ủu t nhm tng kh nng chi tr, bi thng bo him hay thc hin gim phớ, cng nh gia tng quyn li khỏc cho bờn mua bo him, qua ủú s giỳp cho cỏc doanh nghip bo him nõng cao nng lc cnh tranh v lm gia tng thu nhp ca cỏc doanh nghip bo him Mi nh ủu t gúp ủ thnh lp doanh nghip bo him ủu nhn thc, cú hai hot ủng ủc thc hin song song doanh nghip bo him ủú l hot ủng kinh doanh bo him v hot ủng ủu t i vi doanh nghip bo him phi nhõn th, vỡ cỏc hp ủng bo him cú k hn ngn (trong vũng mt nm) nờn tớnh tng thớch ca hai hot ủng ny cng ủc th hin rt rừ Nh vy, ủ trỡ v phỏt trin, cỏc doanh nghip bo him núi riờng v cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th núi chung cn ủt hai hot ủng ny mt tng th hon chnh v thc hin mt cỏch khoa hc, vỡ ủiu ny s th hin tớnh chuyờn nghip ca doanh nghip bo him Ngoi ra, ủ ủm bo kh nng toỏn cng ht sc quan trng ủi vi cỏc doanh nghip bo him ng trờn gúc ủ qun lý Nh nc, vic giỏm sỏt kh nng toỏn ca cỏc doanh nghip bo him s ủc thc hin theo ủỳng quy ủnh ca lut phỏp nhm ủm bo s n ủnh ca cỏc hot ủng nn kinh t núi chung Cỏc quy ủnh phỏp lut ny phi ủc xõy dng da trờn s tham kho cỏc quy ủnh quc t, ủng thi phi ủm bo tớnh khoa hc v phự hp vi mụi trng ca Vit Nam Hin nay, cỏc th trng bo him phỏt trin trờn th gii ủu da vo khung giỏm sỏt chung (Solvency1) i vi cỏc doanh nghip bo him Vit Nam hin nay, vic giỏm sỏt kh nng toỏn ch yu s da vo biờn kh nng toỏn ti thiu2 V biờn kh nng toỏn cho bit mc ủ chu ủng ri ro ca cỏc doanh nghip bo him trng hp cú ri ro xy khin chi phớ bi thng ln mc d phũng Chớnh vỡ th, ủ ủỏp ng biờn kh nng toỏn mt mc ủ nht ủnh thỡ doanh nghip cn phi cú mt mc ch s hu ti thiu (ủiu ny phự hp vi Solvency) v cn ủm bo danh mc ủu t ca mỡnh ủt ủc mt mc t sut li nhun no ủú C hai ủiu ny dn ủn s gia tng mc chờnh lch gia tng ti sn v tng n Do ủú, ngun ủu t ca doanh nghip bo him s ph thuc nhiu vo lng ch s hu huy ủng ủc v vic tin hnh cỏc hot ủng ủu t trờn tng ủu t ca cỏc doanh nghip bo him s nh hng ủn vic ủm bo kh nng toỏn ca doanh nghip bo him Nh vy, vic ủỏnh giỏ hiu qu hot ủng ủu t ca cỏc doanh nghip bo him l ht sc cn thit Vic ủỏnh giỏ ny phi da trờn c s ca cỏc L h thng da vo ri ro ủ xỏc ủnh yờu cu ủi vi cỏc DNBH nhm ủm bo kh nng toỏn Theo thụng t s 156/2007/TT-BTC: biờn kh nng toỏn ti thiu ủc tớnh da trờn doanh thu phớ bo him Cỏc DNBH ủc coi l cú ủ kh nng toỏn ủó trớch lp ủy ủ d phũng nghip v v cú biờn kh nng toỏn khụng thp hn biờn kh nng toỏn ti thiu Biờn kh nng toỏn ca DNBH l phn chờnh lch gia giỏ tr ti sn v cỏc khon n phi tr ca DNBH ti thi ủim tớnh biờn kh nng toỏn 193 Ph lc Bng cõu hi ủi vi cỏn b qun lý v chuyờn gia ngnh bo him Vit Nam CU HI NGHIấN CU V HIU QU U T CA CC DOANH NGHIP BO HIM PHI NHN TH VIT NAM Xin chõn thnh cm n ễng/B ủó dnh thi gian tr li ton b cõu hi v Hiu qu hot ủng ủu t ca cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th Vit Nam Mc ủớch ca cuc ủiu tra l ủ lm rừ thc trng hot ủng ủõu t v thu thp ký kin chuyờn gia v ủnh hng nõng cao hiu qu hot ủng ủu t ca cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th Vit Nam Trc bt ủu, chỳng tụi mun khng ủnh mt s ủim sau ủõy: Mi cõu tr li ca ễng/B ủu cú ý ngha vi cuc nghiờn cu Chỳng tụi khụng quan nim ủú l cõu tr li "ủỳng" hay cõu tr li "sai Tt c cỏc cõu tr li s ủc hon ton gi kớn Khụng cú cõu tr li no cú th xỏc ủnh ủc ễng/B l vi t cỏch nh mt cỏ nhõn hay cụng ty c th Nhng d kin thu thp ủc s ch ủc phõn tớch, tng hp, v bỡnh lun mt cỏch tng quỏt bỏo cỏo nghiờn cu Cỏc cõu hi ging s ủc ủt cho tt c cỏ nhõn tham gia tr li phng Nhng cõu hi ny ủc thit k vi mong mun nhõn ủc cõu tr li ci m ca ễng/B Thi gian ủ ễng/B tr li ton b cõu hi l khong 30 phỳt Xin trõn trng cỏm n s hp tỏc v giỳp ủ ca ễng/B! Trnh Chi Mai Nghiờn cu sinh khúa 29 Trng i hc Kinh t Quc dõn 194 ễng/B ủỏnh giỏ nh th no v cụng tỏc t chc hot ủng ủu t ca cỏc doanh nghip bo him phi nhõn th Vit Nam giai ủon 2007 -2010? Xin tớch (x) vo phng ỏn la chn 1.Cha chuyờn nghip 2.Chuyờn nghip 3.Rt chuyờn nghip Ti ễng/B ủỏnh giỏ nh vy? ễng/B ủỏnh giỏ th no v hiu qu hot ủng ủu t ca cỏc doanh nghip bo him phi nhõnth Vit Nam giai ủon 2007 - 2010? Xin tớch (x) vo phng ỏn la chn 1.Khụng hiu qu 2.Hiu qu cha cao 3.Hiu qu Ti ễng/B ủỏnh giỏ nh vy? ễng/B ủỏnh giỏ th no v cụng tỏc t chc hot ủng ủu t ti doanh nghip bo him ca mỡnh giai ủon 2007 - 2010? Xin tớch (x) vo phng ỏn la chn 1.Cha chuyờn nghip 2.Chuyờn nghip 3.Rt chuyờn nghip 195 10 Ti ễng/B ủỏnh giỏ nh vy? 11 ễng/B ủỏnh giỏ th no v hiu qu hot ủng ủu t ti doanh nghip bo him ca mỡnh giai ủon 2007 - 2010? Xin tớch (x) vo phng ỏn la chn 1.Khụng hiu qu 2.Hiu qu cha cao 3.Hiu qu 12 Theo ễng/B vic ủnh phớ bo him nờn cn c vo nhng yu t no di ủõy? Xin ễng/B tớch (x) vo phng ỏn la chn v cho bit th t u tiờn, ủỏnh s (1,2,3:1- l la chn ủu tiờn; 2- l la chn th 2; 3- l la chn th 3) La chn Th t u tiờn Thng k cỏc xỏc sut ri ro Da trờn t l phớ (phớ/tisnbohim) ca cỏc DNBH nc ngoi Da vo bng t l phớ ca DNBH khỏc ủ mc phớ cnh tranh 13 Theo ễng/B, thc t hin Vit Nam, vic xỏc ủnh phớ bo him ca cỏc DNBH phi nhõn th ch yu da vo nhng yu t no cỏc yu t sau Xin ễng/B tớch (x) vo phng ỏn la chn v cho bit th t u tiờn, ủỏnh s (1,2,3:1- l la chn ủu tiờn; 2- l la chn th 2; 3- l la chn th 3) La chn Thng k cỏc xỏc sut ri ro Da trờn t l phớ (phớ/tisnbohim) ca cỏc DNBH nc ngoi Da vo bng t l phớ ca DNBH khỏc ủ mc phớ cnh tranh Th t u tiờn 196 14 Theo ễng/B vic ủnh giỏ phớ bo him cú nh hng ủn quyt ủnh lnh vc ủu t ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam khụng? Xin tớch (x) vo phng ỏn la chn Cú Khụng 15 Theo ễng/B vic ủnh giỏ phớ bo him cú nh hng ủn tý sut sinh li yờu cu ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam khụng? Xin tớch (x) vo phng ỏn la chn Cú Khụng 16 Nu tng lai, cn c ủ xỏc ủnh phớ bo him s da trờn thng kố v xỏc sut ri ro thỡ quyt ủnh ủu t (lnh vc ủu t v t sut sinh li yờu cu) cú thay ủi so vi hin hay khụng? Xin tớch (x) vo phng ỏn la chn Cú Khụng 17 Theo ễng/B cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam nờn ủu t vo nhng lnh vc no? Xin ễng/B tớch (x) vo nhng lnh vc m DN nờn la chn ủu t v cho bit th t u tiờn (1- l la chn ủu tiờn; 2- l la chn th 2; 3- l la chn th 3) La chn Gi tin u t trỏi phiu Chớnh ph u t trỏi phiu ca doanh nghip bo lónh Gúp liờn doanh y thỏc ủu t u t khỏc Th t u tiờn 197 u t c phiu niờm yt u t c phiucha niờm yt u t trỏi phiu ca DN khụng bo lónh Cho vay cú th chp u t bt ủng sn Khỏc 18 ễng/B ủỏnh giỏ nh th no v mụi trng ủu t ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam hin nay? Xin tớch (x) vo phng ỏn la chn Khú khn Bỡnh thng Thun li 19 Ti ễng/B ủỏnh giỏ nh vy? 20 ễng/B ủỏnh giỏ nh th no v kh nng toỏn ca cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam hin nay? Xin tớch (x) vo phng ỏn la chn Khụng ủm bo m bo Rt ủm bo 198 21 Ti ễng/B ủỏnh giỏ nh vy? 22 Theo ễng/B t sut li nhun t hot ủng ủu t m cỏc DNBH phi nhõn th Vit Nam hin cn ủt ủc ủ ủỏp ng ủy ủ nguyờn tc ủu t (An ton Sinh li m bo kh nng toỏn kp thi) cn l bao nhiờu? Xin tớch (x) vo phng ỏn la chn T < 12% T 12-
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, Hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, Hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay