Định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt nam

163 151 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:21

Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tế quốc dân đỗ hoài linh định giá thơng hiệu ngân hàng thơng mại việt nam Chuyên ngành : Kinh tế, Tài Ngân hàng Mã số : 62340201 LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế Ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts nguyễn hữu tài ts n hoàng minh Hà Nội 2014 iii MC LC LI CAM OAN ii DANH MC CC T VIT TT v DANH MC BNG vi DANH MC BIU viii DANH MC S ix LI M U CHNG 1: TNG QUAN VN NGHIấN CU V THNG HIU V NH GI THNG HIU 1.1 Tng quan v thng hiu 1.1.1 Khỏi nim thng hiu 1.1.2 Chc nng ca thng hiu 13 1.2 Tng quan v ủnh giỏ thng hiu 15 1.2.1 Quỏ trỡnh ghi nhn giỏ tr thng hiu trờn th gii 15 1.2.2 Cỏc cỏch tip cn nghiờn cu v xỏc ủnh giỏ tr thng hiu 19 KT LUN CHNG 38 CHNG 1: C S Lí THUYT V NH GI THNG HIU NGN HNG THNG MI 39 2.1 Khỏi quỏt v ngõn hng thng mi 39 2.1.1 Khỏi nim ngõn hng thng mi 39 2.1.2 Chc nng c bn ca ngõn hng thng mi 45 2.1.3 Vai trũ ca ngõn hng thng mi 47 2.2 Khỏi quỏt v ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi 48 2.2.1 C s lý thuyt v khỏi nim ủnh giỏ thng hiu ngõn hng 48 2.2.2 Cỏc ủiu kin v s cn thit ca ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi 56 2.3 Mụ hỡnh c s cho ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi 58 2.3.1 Mụ hỡnh ca Interbrand 62 iv 2.3.2 Mụ hỡnh ca Brand Finance 71 KT LUN CHNG 84 CHNG 3: HIN TRNG H THNG PHP Lí V NH GI THNG HIU V H THNG NGN HNG THNG MI VIT NAM 85 3.1 Hnh lang phỏp lý v ủnh giỏ thng hiu Vit nam 85 3.1.1 Hnh lang phỏp lý ủi vi thng hiu v s hi nhp vi quc t v thng hiu Vit nam 85 3.1.2 Hnh lang phỏp lý ủi vi ủnh giỏ thng hiu Vit nam 87 3.2 Hin trng h thng ngõn hng thng mi Vit nam 93 3.2.1 c ủim ca ngõn hng thng mi Vit nam 93 3.2.2 nh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi ti Vit nam 98 KT LUN CHNG 102 CHNG 4: XY DNG Mễ HèNH NH GI THNG HIU NGN HNG THNG MI VIT NAM 103 4.1 Phng hng xõy dng mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi Vit Nam 103 4.2 Mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi Vit nam 104 4.3 Th nghim mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu Ngõn hng thng mi c phn u t v phỏt trin Vit nam (BIDV) 125 4.3.1 Lý la chn (BIDV) lm ngõn hng th nghim 125 4.3.2 nh giỏ thng hiu BIDV 128 4.4 Cỏc ủiu kin ủ ỏp dng mụ hỡnh thc tin 142 KT LUN CHNG 145 KT LUN 146 CC CễNG TRèNH CA TC GI Cể LIấN QUAN N LUN N 149 DANH MC TI LIU THAM KHO 150 v DANH MC CC T VIT TT ATM Auto Teller Machine BIDV Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit nam BVA Brand Value Added CAPM Capital Asset Pricing Model DCF Discount Cash Flow IPO Initial Public Offering METI Ministry of economic, trade and Industry NPV Net Present Value NHTM Ngõn hng thng mi NPLs Non performing Loans RBI Role of Brand Index RHM Rank Hovis McDougall ROI Return on Investment ROA Return on Asset R&D Research and Development POS Point of Sale WIPO World Intellectual Property Organization WACC Weighted Average Cost of Capital WTO World Trade Organization Y&R Young and Rubicam vi DANH MC BNG Bng 1.1: Mụ hỡnh t Ti sn thng hiu ủn Vn thng hiu 12 Bng 2.1: So sỏnh cỏc phng phỏp ủnh giỏ thng hiu ca cỏch tip cn da trờn cỏc s liu ti chớnh 61 Bng 2.2: Bng ủim sc mnh thng hiu 64 Bng 2.3: S liu ti chớnh nm nghiờn cu ca Nha Bỡnh Minh 65 Bng 2.4: Tỏch dũng thu nhp thng hiu Nha Bỡnh Minh mang li 66 Bng 2.5: Bng tớnh ch s sc mnh thng hiu 69 Bng 2.6: Giỏ tr thng hiu Nha Bỡnh Minh 71 Bng 2.7: Bng ủim h s ò thng hiu 75 Bng 2.8: Giỏ tr doanh nghip A 77 Bng 2.9: Tớnh giỏ tr thng hiu A 80 Bng 2.10: ỏnh giỏ Top 10 thng hiu ủt giỏ nht th gii nm 2012 ca Brand Finance v Interbrand 82 Bng 3.1: So sỏnh lnh vc ngõn hng Vit nam vi cỏc nc khu vc nm 2012 [16] 96 Bng 4.1: Bng tớnh h s chit khu thng hiu Ngõn hng thng mi 109 Bng 4.2 : Tiờu chm ủim thuc tớnh thi gian trờn th trng 110 Bng 4.3: Bng tớnh tiờu thuc tớnh mng li chi nhỏnh 111 Bng 4.4: Bng tớnh ủim thuc tớnh gia tng sn phm mi 113 Bng 4.5: Cỏc ký hiu tớnh thuc tớnh t l gia tng lng khỏch hng 114 Bng 4.6: Bng tớnh thuc tớnh gia tng s lng khỏch hng 115 Bng 4.7: Bng tớnh ủim thuc tớnh th phn huy ủng 117 vii Bng 4.8 : Bng tớnh ủim thuc tớnh th phn huy ủng 119 Bng 4.9: Bng tớnh ủim thuc tớnh th phn d n 121 Bng 4.10: Bng tớnh ủim thuc tớnh n xu 122 Bng 4.11: Bng tớnh ủim thuc tớnh ROA 124 Bng 4.12 : Cỏc ch s ti chớnh c bn ca BIDV tớnh ủn nm 2018 130 Bng 4.13: Ch s BVA ca cỏc ngõn hng thng mi nm top 500 thng hiu ln nht th gii nm 2012 131 Bng 4.14: úng gúp ca thng hiu BIDV vo Li nhun sau thu 132 Bng 4.15: Bng tớnh h s chit khu thng hiu BIDV 132 Bng 4.16: 10 ngõn hng cú lng huy ủng ln nht h thng nm 2012 135 Bng 4.17: Bng tớnh ủim thuc tớnh th phn Vn huy ủng nm 2013 136 Bng 4.18: NHTM cú t trng d n ln nht 2012 [16] 137 Bng 4.19: Bng tớnh ủim thuc tớnh th phn d n nm 2013 138 Bng 4.20: Bng tớnh ủim thuc tớnh t l tng trng ROA nm 2013 140 Bng 4.21 : Giỏ tr thng hiu BIDV nm 2013 (ủv: triu VN) 142 viii DANH MC BIU Biu ủ 1.1 Mi tng quan gia giỏ c phiu vi sc mnh thng hiu ca S&P 500 23 Biu ủ 1.2 Mụ t kt qu cỏc cp ủ nhn din thng hiu ca hóng Tylenol 24 Biu ủ 1.3 Kt qu ủỏnh giỏ ca Y&R 26 Biu ủ 2.1: S ủ h s ò thng hiu 76 Biu ủ 3.1: Vn ủiu l ca cỏc t chc tớn dng tớnh ủn 30/12/2012 94 Biu ủ 3.2: T sut sinh li trờn tng ti sn (ROA) nm 2012 95 Biu ủ 3.3: T sut sinh li trờn ch s hu (ROE) nm 2013 95 ix DANH MC S S ủ 1.1: Mụ hỡnh: Thỏp ủng lc thng hiu 22 S ủ 1.2: Mụ hỡnh ti sn thng hiu da trờn khỏch hng ca Y&B 25 S ủ 1.3: Chu k ti chớnh thng hiu ca Y&R [60] 27 S ủ 2.1: Cỏc sn phm c bn ca ngõn hng thng mi 40 S ủ 2.2: Thng hiu ngõn hng thng mi 49 S ủ 2.3: S ủ d bỏo ti chớnh thng hiu 63 S ủ 2.4: ng cong thng hiu 70 S ủ 2.5: Mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu ca David Haugh 72 S ủ 2.6: Mụ hỡnh xỏc ủnh ch s vai trũ thng hiu 74 S ủ 2.7: Mụ hỡnh tớnh h s chit khu 74 LI M U Gii thiu nghiờn cu 1.1 Tớnh cp thit ca ủ ti Thng hiu - ti sn quan trng ủi vi tt c cỏc doanh nghip, l yu t quyt ủnh ủn kh nng cnh tranh, thu hỳt khỏch hng, thõm nhp th trng v to dng uy tớn Trong bi cnh Vit nam hin nay, thut ng thng hiu ủc c xó hi quan tõm Nhiu hi tho, din ủn, phng tin thụng tin ủi chỳng nhc ủn thng hiu nh mt sớnh t nh xõy dng thng hiu, phỏt trin thng hiu Vy hiu chớnh xỏc th no l thng hiu trong thc t ủó cú nhiu din gii v cỏch hiu khỏc v thng hiu nhng nhng bn phỏp quy hay nhng bn mang tớnh chun tc, thut ng thng hiu cha cú khỏi nim chớnh xỏc v thng nht Ngoi ra, dự thng hiu l ti sn vụ hỡnh cú giỏ tr ln ca doanh nghip nhng giỏ tr ca thng hiu l nh th no? c s no ủ xỏc ủnh mc giỏ tr ủú l ủ b ng Vic nghiờn cu v ủ xut mt khỏi nim chun mc v chớnh xỏc v thng hiu, nghiờn cu lý thuyt lm c s cho vic xỏc ủnh giỏ tr thng hiu l vic rt cn thit Ngõn hng thng mi - trung gian ti chớnh hot ủng trờn lnh vc tin t, cú quan h mt thit vi tt c cỏc thnh phn nn kinh t quc dõn, khỏch hng ca ngõn hng l mi thnh viờn ca xó hi nu cú nhu cu, hot ủng ca ngõn hng liờn quan ủn mi lnh vc ca ủi sng Trong kinh doanh ngõn hng, lũng tin l yu t then cht ủ hng triu cỏ nhõn v t chc gi nhng khon tit kim, tho nhu cu v nhng khon vay hay nhng t ti chớnh hiu qu ng thi, vi s phỏt trin ca khoa hc k thut v quỏ trỡnh hi nhp, cnh tranh ngõn hng ngy cng gay gt, nhng li th ủn l v hu hỡnh nh sn phm, giỏ, kờnh phõn phi ngy cng gim dn tỏc dng Yu t quyt ủnh ủ khỏch hng la chn ngõn hng phc v khụng ch cũn l nhõn t hu hỡnh, vt cht m l nhng yu t v tỡnh cm, s nhn bit, nim tin tng Do vy, thng hiu ngõn hng tr thnh nhõn t ct yu ủ cỏc ngõn hng thng mi ủt ủc thnh cụng Cú thng hiu tt, ngõn hng s cú ủc ủụng ủo khỏch hng truyn thng, cú ủc s tin tng ca c quan qun lý, s tụn trng ca ủi th cnh tranh v nim yờu quý ca ton xó hi Khụng nhng th, thng hiu cũn l yu t ủ cỏc nh ủu t la chn v quyt ủnh cú hay khụng ủu t vo ngõn hng Do vy, giỏ tr thng hiu ngõn hng ngy cng tr nờn mt ni dung quan trng cỏc lnh vc nh: Ghi nhn thng hiu nh mt ti sn cú giỏ tr trờn bng cõn ủi k toỏn, mua bỏn v sỏp nhp ngõn hng, phng phỏp hch toỏn v ủúng thu, phỏt hnh chng khoỏn ủ huy ủng nhng quyn thng hiu ngõn hng Vy lm th no ủ xỏc ủnh giỏ tr thng hiu ngõn hng thng mi bng mt s ti chớnh c th vic chp nhn s hin din giỏ tr kinh t ca thng hiu ngõn hng khỏ rng rói l cõu hi ủc nhiu nh qun lý quan tõm T nhng bc thit ủú thc tin, tỏc gi ủó chn ủ nh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi Vit nam cho ủ ti nghiờn cu lun ỏn 1.2 Phm vi nghiờn cu Thng hiu l lnh vc nghiờn cu rt rng Cú nhiu cỏch tip cn ủ xỏc ủnh giỏ tr thng hiu núi chung v thng hiu ngõn hng thng mi núi riờng Cỏc cỏch tip cn khỏc s cho nhng kt qu v giỏ tr thng hiu khụng ging Tuy nhiờn, dự cú nhiu cỏch tip cn nghiờn cu nhng sau tng kt cỏc ủ ti nghiờn cu v lnh vc, tỏc gi nhn thy cú hai cỏch tip cn vi kt qu rt khỏc bit v giỏ tr thng hiu: - Cỏch tip tip cn th nht: Xỏc ủnh giỏ tr thng hiu bng nghiờn cu th trng Ni dung c bn ca cỏch thc ny l tin hnh ủiu tra/kho sỏt v thỏi ủ, nhn thc, tỡnh cm, phn ng ca khỏch hng v cỏc ủi 143 ủc l kh thi Tuy nhiờn, ủ dng ủc tt mụ hỡnh trong thc tin, nht thit phi to lp cỏc ủiu kin sau: To dng v hon thin c s phỏp lý v thng hiu cng nh ủnh giỏ thng hiu Cng ngy thng hiu cng khng ủnh vai trũ ca mỡnh ủi vi s tn ti v phỏt trin ca doanh nghip núi cung v ngõn hng thng mi núi riờng h thng bn phỏp lý ca Vit nam ủn thi ủim ny khụng cú ủnh ngha chớnh thc v thng hiu, cỏc bn phỏp lý mi ch yu dng li vic quy ủnh mt s ni dung liờn quan ủn thng hiu nh s hu trớ tu, nhón hiu, ch dn lý, tờn thng mi nhng khụng ủ cp trc tip ủn thng hiu núi chung v ủnh giỏ thng hiu núi riờng nờn bc thit lỳc ny ủũi hi cỏc nh lm lut Vit nam nghiờn cu v ban hnh nhng quy phm phỏp lut v thng hiu ủ ủnh hng cho ton b xó hi Vit nam cú mt cỏch nhn thc ủỳng ủn t ủú cú nhng hnh ủng ủỳng ủn v thng hiu Trờn c s nhn thc ủỳng v thng hiu, tip ủn l cỏc quy ủnh vic tớnh toỏn giỏ tr thng hiu Vic ban hnh phng phỏp ủnh giỏ thng hiu thi ủim ny cú th khú kh thi nhng ban hnh nhng c s cho vic ủnh giỏ thng hiu l ủiu cn lm, nht l thng hiu l mt ti sn cú giỏ tr ủem li nhiu li ớch kinh t vi doanh nghip núi chung v ngõn hng thng mi núi riờng v xu hng mua bỏn sỏt nhp ngy cng ph bin Vic ban hnh cỏc quy phm phỏp lut v thng hiu v ủnh giỏ thng hiu phi lm t cp cao nht l cỏc b lut ủn cỏc bn quy phm cp thp hn nh lut, ngh ủnh, thụng t ủ hng dn c th nhn thc ca khụng ch doanh nghip hay ngõn hng m ca ton xó hi Hon thin cụng tỏc d bỏo v mụ v vi mụ Mt nhng bc quan trng ca quy trỡnh ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi l cụng tỏc d bỏo cỏc thụng tin v mụ ca nn kinh t v 144 kt qu hot ủng thng hiu ngõn hng ủang tin hnh ủnh giỏ thi gian ớt nht l nm nm cú ủc cỏc s liu chớnh xỏc cho bc tớnh toỏn ny thỡ cụng tỏc d bỏo l rt quan trng, vy cỏc c quan qun lý nh nc, ngõn hng thng mi v cỏc ủnh ch t v ngoi nc cn phi hp ủ cú ủc nhng s liu kinh t v mụ v vi mụ hon ho v chớnh xỏc nht Minh bch v lnh mnh húa cỏc bỏo cỏo ti chớnh ca ngõn hng thng mi Mụ hỡnh ủ xut cho vic ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi Vit nam thun tỳy da vo cỏc s liu ủu vo l thụng tin cỏc bỏo cỏo ti chớnh ca ngõn hng Do ủú, vic lnh mnh húa h thng thụng tin cỏc bỏo cỏo ti chớnh l vic ti cn thit, ủ cú ủc ủiu ny thỡ trc ht: - Cỏc quy ủnh ca h thng hch toỏn k toỏn cho cỏc ngõn hng thng mi phi chun mc, cỏc hng dn phi chi tit v d hiu, khụng ủ cho tỡnh trng cỏc ngõn hng vụ tỡnh hay c ý lm ủp hay lm xu tựy mc ủớch cỏc s liu cỏc bỏo cỏo ti chớnh nh hin ti, t ủú lm mộo mú kt qu ủnh giỏ thng hiu - H thng kim tra, giỏm sỏt ca cỏc c quan qun lý nh nc nh Ngõn hng nh nc phi cht ch hiu qu Trỏnh vic mt ngõn hng lỏch lut khụng b x lý dn ủn cỏc ngõn hng khỏc lm theo Xõy dng b phn h tr thụng tin cho ủnh giỏ thng hiu Hin ti Vit nam ủó cú cỏc t chc thụng tin v ngõn hng nh trung tõm thụng tin tớn dng cỏc t chc ny h tr rt tt vic cung cp d liu v khỏch hng, giỳp cỏc ngõn hng thng mi gim thiu thi gian v chi phớ thm ủnh khỏch hng rt nhiu Trờn c s cú nờn hỡnh thnh nhng b phn trung thụng tin v ngõn hng, ủ vic hp thụng tin chớnh xỏc v ủy ủ cho vic ủnh giỏ thng hiu ngõn hng tr nờn ủn gin v chớnh xỏc hn 145 KT LUN CHNG T cỏch tip th vi phng phỏp ủnh giỏ c th l da trờn thu nhp thng hiu d tớnh kt hp nhng ủc trng riờng cú ca h thng ngõn hng thng mi Vit nam, tỏc gi ủó ủ xut mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi Vit nam giỳp tớnh toỏn ủc mt s ti chớnh c th cho thng hiu BIDV nm 2013 Mụ hỡnh ny ủc tip cn da trờn c s khoa hc chc chn, bo ủm ủc tớnh d hiu, d s dng, khụng quỏ tn kộm chi phớ v ủ tin cy cao v kt qu Khụng quỏ khú khn ủ ng dng mụ hỡnh ủnh giỏ giỏ tr cho tt c cỏc thng hiu ngõn hng Vit nam Kt qu ca mụ hỡnh s giỳp cho cỏc ủi tng quan tõm ủn thng hiu ngõn hng thng mi cú ủc mt cỏch nhỡn c th ủ t ủú nhỡn nhn thng hiu ngõn hng thng mi nh mt ti sn cú giỏ tr nh ủỳng bn cht ca nú Nh vy, chng bn ca lun ỏn ủó hon thnh ủc ba mc tiờu cui cựng ca lun ỏn l: xut mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi Vit nam; Th nghim mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu ủ xut ủ ủnh giỏ thng hiu Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit nam (BIDV), v Thit lp nhng ủiu kin ủ ng dng mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu Vit nam thc tin 146 KT LUN nh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi Vit nam l mt ni dung quan trng c lnh vc nghiờn cu ln thc tin qun lý Vic nghiờn cu nhng lý thuyt, phng phỏp lm c s cho vic xõy dng mụ hỡnh xỏc ủnh giỏ tr thng hiu ngõn hng thng mi l vic rt cn thit, l c s cho nhng ni dung quan trng nh mua bỏn sỏt nhp, nhng quyn thng hiu hay ghi nhn trờn bng cõn ủi k toỏn Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, lun ỏn ủó la chn phng phỏp da trờn thu nhp d tớnh ca cỏch tip cn th xỏc ủnh giỏ tr thng hiu da trờn cỏc s liu ti chớnh lm c s cho vic xõy dng mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi Vit nam, ủng thi hon thnh ủc nhng mc tiờu nghiờn cu ủó ủ v c lý thuyt v thc tin nh: V lý thuyt: Th nht: Xỏc ủnh khỏi nim ca thng hiu, thng hiu ngõn hng thng mi, ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi l c s cho nhng nghiờn cu lý lun tip theo ca lun ỏn l thng hiu nhn thc, tỡnh cm v nim tin khỏch hng v tt c cỏc yu t ca doanh nghip; Thng hiu ngõn hng thng mi l tng hp cỏc yu t nhm tha nhu cu ti chớnh ca khỏch hng, giỳp khỏch hng cú nhn thc, nim tin v tỡnh cm vi ngõn hng v l mt hp cỏc cụng vic nhm tớnh toỏn giỏ tr ti chớnh ca thng hiu ngõn hng thng mi Th hai: Tng kt ủc hai cỏch tip cn ca lý thuyt xỏc ủnh giỏ tr thng hiu ngõn hng thng mi l: (i) Xỏc ủnh giỏ tr thng hiu ngõn hng thng mi da trờn nghiờn cu th trng; (ii) Xỏc ủnh giỏ tr thng hiu ngõn hng thng mi da trờn cỏc s liu ti chớnh Mi cỏch tip cn cú nhiu phng phỏp cng nh mụ hỡnh c th ủ xỏc ủnh giỏ tr thng hiu Lun ỏn la chn phng phỏp da trờn thu nhp d tớnh ca cỏch tip cn th - xỏc ủnh giỏ tr thng hiu ngõn hng thng mi 147 da trờn cỏc s liu ti chớnh lm c s nghiờn cu mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi Th ba: H thng hoỏ ủc hin trng h thng phỏp lý v ủnh giỏ thng hiu v hin trng h thng ngõn hng thng mi Vit nam ủ t ủú lm c s cho vic ủ xut mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi Vit nam Th t: Xõy dng ủc mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi Vit nam gm bn bc: D bỏo ti chớnh Giỏ tr ủúng gúp ca thng hiu H s chit khu thng hiu ngõn hng Chit khu dũng thu nhp to nh thng hiu ngõn hng Th nm: Th nghim mụ hỡnh vi thng hiu Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit nam ủ kim ủnh tớnh thc tin, hp lý v kh thi ca mụ hỡnh Th sỏu: xut cỏc ủiu kin ủ cú th s dng mụ hỡnh ủinh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi Vit nam V thc tin: T nhng ủúng gúp v lý thuyt, kt qu ca mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi giỳp hon thin nhng l hng thc tin nh: Khng ủnh thng hiu l mt ti sn cú giỏ tr ca ngõn hng thng mi, ủc ghi nhn thng hiu trờn bng cõn ủi k toỏn ca ngõn hng nh cỏc ti sn cú giỏ tr khỏc nh tớn dng, ủu t, ti sn c ủnh D dng v chớnh xỏc hn k hoch v thng v mua bỏn, sỏt nhp ngõn hng hay nhng quyn thng hiu Nht l xu th ci t li h thng ngõn hng thng mi Vit nam l tt yu thỡ kt qu ca nghiờn cu s l nhng ủúng gúp cú giỏ tr ln vi cỏc nh qun tr v ủu t lnh vc ngõn hng 148 Cỏc bn bỏo cỏo v ủnh giỏ ngõn hng thng mi ủc hon thin v ủy ủ Phng phỏp hch toỏn v ủúng thu ủc chớnh xỏc, tng ngun thu cho ngõn sỏch nh nc i tng s dng mụ hỡnh: Mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi ủc ủ xut cú th ủc s dng vi tt c cỏc ủi tng cú nhu cu ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi nu cú ủ cỏc ủiu kin ủ ủnh giỏ, cỏc ủi tng cú th gm: C quan qun lý nh nc, ủn v t hay ngõn hng thng mi Thi ủim s dng mụ hỡnh: Cú th tin hnh ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi trc IPO hoc ủnh k (cú th theo nm) hoc tin hnh mt ln ủ cú giỏ tr tham kho Vic s dng mụ hỡnh ủ ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi cú th thc hin bt k lỳc no cú nhu cu l ch th ủnh giỏ thu thp ủ cỏc s liu v cú ủ cỏc ủiu kin ủ ủnh giỏ Thng hiu ngõn hng ủc s dng ủ ủnh giỏ vi mụ hỡnh: Mụ hỡnh ủnh giỏ thng hiu ngõn hng thng mi Vit nam cú th ủc s dng vi tt c cỏc ngõn hng thng mi nu ch th ủnh giỏ tuõn th ủỳng cỏc bc ủnh giỏ mụ hỡnh v tuõn th ủỳng cỏc ủiu kin ủnh giỏ Nhng ủúng gúp trờn ủõy ca lun ỏn s giỳp thng hiu ngõn hng thng mi ủc nhỡn nhn ủỳng ủn, chớnh xỏc v ủy ủ hn Giỳp thng hiu ngõn hng thng mi thc s tr thnh mt ti sn cú giỏ tr ủỳng vi bn cht ca nú 149 CC CễNG TRèNH CA TC GI Cể LIấN QUAN N LUN N Hoi Linh (2010), S phỏt trin nhn thc v thng hiu v thc tin vic ghi nhn giỏ tr thng hiu, Tp Ngõn hng Hoi Linh (2012), Lý thuyt xỏc ủnh giỏ tr thng hiu da trờn nghiờn cu th trng, Tp Ngõn hng 150 DANH MC TI LIU THAM KHO A Ti liu Ting Vit B lut dõn s nc Cng ho xó hi ch ngha Vit nam nm 2005 B lut hỡnh s nc Cng ho xó hi ch ngha Vit nam nm 2013 Cụng 12414/BTC-CKT ca B Ti chớnh Cụng 3041/TCT/CS ca Tng cc thu PGS.TS V Trớ Dng (2009), nh giỏ thng hiu, NXB i hc Kinh t Quc dõn PGS.TS Phan Th Thu H (2010), Ngõn hng thng mi, NXB i hc Kinh t Quc dõn Peter S Rose (2001), Qun tr Ngõn hng thng mi, NXB i hc Kinh t Quc dõn Hunh Th Bch Hc (2007), Thng hiu v ủnh giỏ thng hiu cho doanh nghip Vit nam: Thc trng v Gii phỏp, Lun thc s kinh t Lờ c Hi, Bỏo cỏo ủnh giỏ thng hiu nha Bỡnh Minh, ti c s khoa Kinh t Phỏt trin H Kinh t TP H Chớ Minh 10 Lut s hu trớ tu s 50/2005/QH 11 Lut cỏc t chc tớn dng 47/2010/QH 12 Hoi Linh (2010), S phỏt trin nhn thc v thng hiu v thc tin vic ghi nhn giỏ tr thng hiu, Tp Ngõn hng 13 Hoi Linh (2012), Lý thuyt xỏc ủnh giỏ tr thng hiu da trờn nghiờn cu th trng, Tp Ngõn hng 14 Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit nam 2010 - 2012, Bỏo cỏo thng niờn 15 Ngõn hng u t v phỏt trin Vit nam (2011), Bỏo cỏo ủnh giỏ 151 16 Ngõn hng nh nc Vit nam, Bỏo cỏo thng niờn 2012 17 Ngh ủnh s 103/2006/N-CP quy ủnh chi tit v hng dn thi hnh mt s ủiu ca Lut S hu trớ tu v s hu cụng nghip 18 Ngh ủnh s 105/2006/N-CP quy ủnh chi tit v hng dn thi hnh mt s ủiu ca Lut S hu trớ tu v bo v quyn s hu trớ tu v qun lý nh nc v s hu trớ tu 19 Ngh ủnh 187/2004/N CP chuyn doanh nghip nh nc thnh cụng ty c phn 20 Quyt ủnh 253/2003/Q-TTg ủ ỏn xõy dng v phỏt trin thng hiu Quc gia 21 Quyt ủnh s 254/Q-TTg ngy 01/3/2012 ca Th tng Chớnh ph phờ duyt ủ ỏn "C cu li h thng cỏc t chc tớn dng giai ủon 2011 - 2015" 22 Quyt ủnh 259/2005/Q-TTg thnh lp hi ủng t Quc gia v chng trỡnh thng hiu Quc gia 23 Quyt ủnh 149/2001/Q-BTC ban hnh chun mc k toỏn ủt 24 Quyt ủnh 206/2003/Q-BTC v qun lý, s dng v trớch khu hao 25 Trn Ngc Sn (2009), Xõy dng v phỏt trin thng hiu ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn Vit Nam, Lun ỏn Tin s 26 Thụng t 01/2007/TT-BKHC hng dn thi hnh Ngh ủnh s 103/2006/N-CP ngy 22 thỏng nm 2006 ca Chớnh ph quy ủnh chi tit v hng dn thi hnh mt s ủiu ca Lut S hu trớ tu v s hu cụng nghip 27 Thụng t 05/2013/TT-BKHCN quy ủnh chi tit v hng dn thi hnh mt s ủiu ca Lut S hu trớ tu v s hu cụng nghip 28 Thụng t 08/2010/TT-NHNNQuy ủnh v vic kim soỏt ủc bit ủi vi t chc tớn dng 152 29 Thụng t 23/2005/TT-BTC hng dn k toỏn thc hin sỏu (06) chun mc k toỏn ban hnh theo Quyt ủnh 234/2003/Q-BTC B Ti chớnh ban hnh 30 Thụng t 126/2004/TT-BTC v chuyn cụng ty nh nc thnh cụng ty c phn 31 Thụng t 146/2007/TT-BTC v cỏc ủ ti chớnh chuyn ủi cụng ty nh nc thnh cụng ty c phn B Ti liu Ting Anh 32 Aaker , DA (1991), Managing Brand Value: Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press, New York 33 Aaker, DA (1996a), Building Strong Brands, The Free Press, New York 34 Aaker, DA (1996b), Measuring Brand Equity across products and markets, California Management Review, Vol 38, No 35 Aaker, DA, Jacobson, R (1994), The Financial Information Content of Perceived Quality Journal of Marketing Research, Vol 31 36 Aaker, DA Joachimsthaler F (2000), Brand Leadership: Building Assets in the Information Society, New York , The Free Press 37 American Institute of Certified Public Accountants, Comprehensive Report of the Special Committee on Financial Reporting: Improving Business Reporting A Customer Focus: Meeting the Information Needs of Investors and Creditors, AICPA, 1994 38 Barwise, P ; Higson, C ; Likierman, A (1989) Accounting for brands, Institute of Chartered Accountants in England and Wales 39 Bodie, Zvi, Alex Kane, and Alan J Marcus, cun Investments, Boston: McGraw-Hill, 1999 40 Calderún H., Cervera A and Mollỏ A (1997), Brand Assessment: a Key Element of Marketing Strategy, Journal of Product & Brand Management, Vol 153 41 Cravens, KS, and Guilding C (1999), Strategic Brand Valuation: A Cross-Functional Perspective, Business Horizons, July-August 42 Damodaran A., (1996), Investment Valuation: Tools and Techniques for determining the value of any asset 43 David Haigh (2000), Brand Valuation: Measuring and Leveraging your Brand, Institute of Canadian Advertising Press 44 Davis, Scott M (2002), Brand Asset Management: Driving Profitable Growth through Your Brands, San Francisco, Josey Bass 45 Davis, Scott M and Micheal Dunn (2002), Building the Brand-Driven Business: Operationalize Your Brand to Drive Profitable Growth, San Francisco, Josey Bass 46 De Chernatony, Leslie and Susan Segal-horn (2001), Building on Services Characteristics to Develop Successful Services Brands, Journal of Marketing Management 47 Doyle Peter (2001), Building Value-Based Branding Strategies, Journal of Strategic Marketing 48 Dyson, Paul, Andy Farr and Nigel S Hollis (1996), Understanding, Measuring, and Using Brand Equity, Journal of Advertising Research 49 Farquhar, Peter H (1989), Managing Brand Equity, Marketing Research 50 Farquhar, Peter H., J Y Han and Y Irijt (1991), Recognizing and Measuring Brand Assets, Report 91-119, Marketing Science Institute, Cambridge, MA 51 Financial Accounting Standards Board, FASB Report: Disclosures about Intangible Assets, FASB, Apr 19, 2002 52 Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Concepts No.7: Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements, FASB, Feb 2000 154 53 Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Concepts No.5: Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises, FASB, Dec 1984 54 Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Concepts No.6: Elements of Financial Statements: A Replacement of FASB Concepts Statement No.3: Incorporation an Amendment of FASB Concepts Statement No.2, FASB, Dec.1985 55 Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Concepts No.2: Qualitative Characteristics of Accounting Information, FASB, May 1980 56 Francisco Guzman (2004), Brand Building Towards Social Values: Associating to Public Goods , PhD Thesis 57 Fourier (1998), Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research, Journal of Consumer Research 58 Interbrand (2004), Brands and Branding - An Economist Book, New York 59 Kapferer, JA, (1997), Strategic Brand Management: Creating and sustaining brand equity long term, Second Edition, Kogan Page, London 60 Keller, KL (1993), Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of Marketing 61 Keller, KL, (1998), Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity, Prentice Hall Prentice Hall,New Jersey 62 Kerin, R.A and Sethuraman, R (1998) , Exploring the Brand ValueShareholder Value Nexus for Consumer Goods Companies., Journal of the Academy of Marketing Science 63 Kotler (2000), Marketing Management The Millennium Edition, Upper Saddle River, Prentice Hall 64 Kotler, Philip (1980): Principles of Marketing Prentice Hall 155 65 Lassar, W., Mittal, B., and Sharma, A., (1995), Measuring CustomerBased Brand Equity, Journal of Consumer Marketing, Vol 12 66 Lisa Wood (2000), Brands and brand equity: Definition and management, MCB University Press 67 Montameni, R., and Shahrokhi, M (1998), Brand Equity Valuation: A Global Perspective, Journal of Product Brand Management 68 Logman, Marc (2004), The LOGMAN Model: A Logical Brand Management Model, Journal of Product and Brand Management 69 Mcadam, Rodney and Denis Leonard (2003), Corporate Social Responsibility in a Total Quality Management Context: Opportunities for Sustainable Growth, Corporate Governance 70 Mcalexander, James H., John W Schouten, and Harold F Koenig (2002), Building Brand Community, Journal of Marketing 71 The Ministry of Economy, Trade and Industry The Government of Japan (2002), The Report of the Committee on Brand Valuation 72 Motameni, R and M Shahorkhi (1998), Brand Equity Valuation: A Global Perspective, Journal of Product and Brand Management 73 Park, CW, Jun, SY, and Shocker, AD (1996), Composite Branding Alliances : An Investigation of Extension and Feedback Effects, Journal of Marketing Research 74 Peter H Farquhar Julia Y Han, and Yufi Ij, Brand on balance sheet, Journal of Marketing Research 75 Reilly, RF, and Schweihs, RP (1999), Valuing Intangible Assets, McGraw Hill, New York 76 Schmitt, Brend H (1999), Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Act and Relate to Your Company and Brands, New York, Free Press 77 Shocker, AD., RK Srivastava and R.W Rueckert (1994), Challenges 156 and Opportunities Facing Brand Management: An Introduction to a Special Issue, Journal of Marketing Research 78 Simon, Carol J and Mary W Sullivan (1993), The Measurement and Determinants of Brand Equity: a Financial Approach, Marketing Science 79 Srivastava, R.K and A.D Shocker (1991), Brand Equity: A Perspective on its Meaning and Measurement, Report 91-124, Marketing Science Institute, Cambridge, MA 80 Thakor, Mrugank V and Chiranjeev S Kokli (1996), Brand Origin: Conceptualization and Review, Journal of Consumer Marketing 81 Urde, Mats (1999), Brand Orientation: A Mindset for Building Brands into Strategic Resources, Journal of Marketing Management 82 W H Beaver, Financial Reporting: An Accounting Revolution, PrenticeHall, Inc., 1981 83 Yoshikuni Hirose (2002), Framework of Intangibles Accounting, Zeikei-Tushin, Volume 57 84 Yoshikuni Hirose, Immediate Needs of Accounting for Brand Values on the Balance Sheets, The Economist, Special Extra Issue, Jul 7, 2001, No.24, Accounting Revolution 2001, Final Chapter 157 PH LC Bỏo cỏo mt ủnh giỏ Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit nm 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt nam, Định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt nam, Định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay