Công cụ nghiệp vụ thị trường mở tại nước CHDCNDC Lào

184 144 0
  • Loading ...
1/184 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:13

ii MỤC LỤC Trang phụ bìa LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 1.1.1 Khái quát Ngân hàng Trung ương 1.1.1.1 Mô hình NHTW 1.1.1.2 Vai trò ngân hàng Trung ương 10 1.1.2 Khái quát sách tiền tệ 11 1.1.2.1 Khái niệm sách tiền tệ 11 1.1.2.2 Mục tiêu sách tiền tệ 13 1.1.2.3 Mục tiêu tổng quát/ mục tiêu cuối 13 1.1.2.4 Mục tiêu điều hành 13 1.1.3 Các công cụ chủ yếu sách tiền tệ 15 1.1.3.1 Dự trữ bắt buộc 15 1.1.3.2 Chính sách chiết khấu 16 1.1.3.3 Nghiệp vụ thị trường mở 16 1.1.3.4 Các công cụ bổ trợ 17 1.2 KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ 19 1.2.1 Khái niệm nghiệp vụ thị trường mở 19 iii 1.2.2 Nội dung hoạt động thị trường mở 20 1.2.2.1 Hàng hoá thị trường mở 20 1.2.2.2 Các chủ thể tham gia thị trường mở 22 1.2.2.3 Phương thức giao dịch nghiệp vụ thị trường mở 24 1.2.2.4 Hình thức thực nghiệp vụ thị trường mở 27 1.2.3 Cơ chế tác động nghiệp vụ thị trường mở 28 1.2.4 Ưu điểm nhược điểm công cụ thị trường mở 31 1.2.5 Mối quan hệ nghiệp vụ thị trường mở công cụ khác CSTT 33 1.3 VAI TRÒ VÀ ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CHO NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ 35 1.3.1 Vai trò nghiệp vụ thị trường mở việc điều hành sách tiền tệ quốc gia 35 1.3.1.1 Đối với Ngân hàng Trung ương 35 1.3.1.2 Đối với ngân hàng thương mại tổ chức tài trung gian 37 1.3.2 Đối với kinh tế 38 1.3.3 Điều kiện để thị trường mở hoạt động có hiệu 39 1.3.3.1 Về phát triển thị trường tài - tiền tệ 39 1.3.3.2 Về khuôn khổ pháp lý 39 1.3.3.3 Về trình độ cán điều hành OMO NHTW 40 1.3.3.4 Về hạ tầng công nghệ thông tin 40 1.4 KINH NGHIỆM ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 41 1.4.1 Hoạt động thị trường mở số nước 41 1.4.1.1 Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 41 1.4.1.2 Ngân hàng Trung ương Đức 44 iv 1.4.1.3 Ngân hàng Trung ương Nhật Bản 46 1.4.1.4 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 47 1.4.1.5 Ngân hàng Trung ương Thái Lan 50 1.4.1.6 Ngân hàng Trung ương Trung Quốc 52 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút điều hành NVTTM cho nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ TẠI NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN 2005 2012 57 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG LÀO 57 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Trung ương Lào 57 2.1.2 Vị trí, chức Ngân hàng Trung ương Lào 58 2.1.3 Nhiệm vụ quyền hạn Ngân hàng Trung ương Lào 59 2.1.4 Mô hình tổ chức Ngân hàng Trung ương Lào 60 2.2 THỰC TRẠNG VIỆC ĐIỀU HÀNH CSTT CỦA NHTW LÀO GIAI ĐOẠN 2005 – 2012 61 2.2.1 Bối cảnh chung 61 2.2.2 Thực trạng điều hành CSTT 62 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ TẠI NƯỚC CHDCND LÀO 64 2.3.1 Khái quát nghiệp vụ thị trường mở Lào 64 2.3.1.1 Hoàn cảnh đời nghiệp vụ thị trường mở Lào 64 2.3.1.2 Cơ sở pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho nghiệp vụ thị trường mở 65 2.3.1.3 Cơ cấu tổ chức hoạt động thị trường mở Lào 68 2.3.2 Nội dung hoạt động 70 2.3.2.1 Quy trình hoạt động 70 v 2.3.2.2 Dự báo nhu cầu vốn khả dụng 71 2.3.3.3 Sở Giao dịch thông báo mua- bán giấy tờ có giá 72 2.3.3.4 Điều kiện thành viên tham gia giao dịch thị trường mở 76 2.3.3.5 Các số lượng thành viên tham gia thị trường mở NHTW Lào 76 2.3.3.6 Hàng hoá thị trường mở 79 2.3.3.7 Phương thức giao dịch nghiệp vụ thị trường mở 82 2.3.3.8 Hình thức thực nghiệp vụ thị trường mở 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TẠI NƯỚC CHDCND LÀO GIAI ĐOẠN 2005 - 2012 90 3.1 TÁC ĐỘNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ KHÁC CỦA CSTT GIAI ĐOẠN 2005 - 2012 90 3.1.1 Một số tiêu phản ánh hoạt động thị trường mở 90 3.1.2 Những tiêu khác phàn ánh hoạt động nghiệp vụ thị trường mở 98 3.2 PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THEO MÔ HÌNH SPSS 106 3.2.1 Giới thiệu mô hình 106 3.2.2 Ảnh hưởng lượng tiền cung ứng đến lượng tiền dự trữ NHTM 111 3.2.3 Ảnh hưởng lượng tiền cung ứng đến giá tăng trưởng kinh tế 112 3.2.4 Ảnh hưởng tỷ lệ tăng lên dự trữ NHTM đến khối lượng tiền cung ứng 114 3.2.5 Kết kiểm định hai mô hình 115 3.3 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TẠI NƯỚC CHDCND LÀO 118 vi 3.3.1 Kết đạt 118 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 121 3.3.2.1 Hạn chế 121 3.3.2.2 Các nguyên nhân 124 KẾT LUẬN CHƯƠNG 128 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG CỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TRONG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NHTW LÀO ĐẾN NĂM 2020 129 4.1 ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH CSTT VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ CỦA NHTW LÀO ĐẾN NĂM 2020 129 4.1.1 Định hướng quan điểm điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Trung ương Lào đến năm 2020 129 4.1.1.1 Định hướng điều hành sách tiền tệ 129 4.1.1.2 Quan điểm quản lý điều hành CSTT 133 4.1.2 Định hướng hoạt động nghiệp vụ thị trường mở NHTW Lào đến năm 2020 135 4.1.2.1 Định hướng lâu dài nghiệp vụ thị trường mở NHTW Lào 136 4.1.2.2 Định hướng trước mắt 137 4.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TẠI NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2020 140 4.2.1 Giải pháp chủ yếu 140 4.2.1.1 Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cần thiết cho phát triển thị trường tiền tệ 140 4.2.1.2 Nâng cao chất lượng máy Ban điều hành thị trường mở 141 4.2.1.3 Đa dạng hóa loại hàng hóa giao dịch thị trường mở 143 4.2.1.4 Đổi việc xác định lãi suất NHTW Lào theo mô hình định lượng 144 vii 4.2.1.5 Mở rộng thành viên tham gia thị trường mở 145 4.2.1.6 Nâng cao trình độ cán phụ trách nghiệp vụ thị trường mở NHTW Lào 147 4.2.1.7 Tăng cường công tác tra kiểm soát 148 4.2.1.8 Đảm bảo hiệu công tác dự báo vốn khả dụng 150 4.2.1.9 Sử dụng giao dịch hoán đổi ngoại tệ phận nghiệp vụ thị trường mở 152 4.2.1.10 Hàng năm cần phải đánh giá, tổng kết việc hoạt động thị trường mở định hướng hoạt động cho năm tới 153 4.2.2 Giải pháp hỗ trợ 154 4.2.2.1 Phát triển hoàn thiện cấu trúc thị trường tiền tệ Lào 154 4.2.2.2 Nâng cao vai trò NHTM thị trường tiền tệ người tạo lập thị trường 156 4.2.2.3 Hoàn thiện công cụ sách tiền tệ Ngân hàng Trung ương 156 4.2.2.4 Phối hợp đồng trình sử dụng công cụ điều hành sách tiền tệ 157 4.2.2.5 Sớm thành lập Ủy ban điều hành sách tiền tệ sách tài khóa 158 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 158 4.3.1 Đổi với Bộ Tài 158 4.3.2 Đối với Chính phủ Bộ quản lý Nhà nước có liên quan 162 KẾT LUẬN CHƯƠNG 165 KẾT LUẬN 166 PHỤ LỤC 168 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 171 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 172 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHDCND Lào : Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào CS : Chính sách CSTK : Chính sách tài khóa CSTT : Chính sách tiền tệ DTBB : Dự trữ bắt buộc GDP : Tổng sản phẩm nước GTCG : Giấy tờ có giá LAK : Tiền Kíp Lào MB : Money base (cơ số tiền) NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTW : Ngân hàng Trung ương NSNN : Ngân sách Nhà nước NVTTM : Nghiệp vụ thị trường mở OMO : Openmarket Operation TCTD : Tổ chức tín dụng TP : Tín phiếu TPKBNN : Tín phiếu Kho bạc Nhà nước VKD : Vốn khả dụng TCV : Tái cấp vốn TTM : Thị trường mở NHTM : Ngân hàng thương mại LSCB : Lãi suất ix DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Phương thức thực nghiệp vụ thị trường mở 50 Bảng 2.1: Danh sách thành viên tham gia thị trường mở (2005 - 2012) 78 Bảng 2.2: Các loại hàng hóa giao dịch thị trường mở 80 Bảng 2.3: Tỷ lệ % doanh số giao dịch loại hàng hoá nghiệp vụ thị trường mở 81 Bảng 2.4: Thành viên tham gia mua - bán giấy tờ có giá NHTW tín phiếu kho bạc từ năm 2005 đến 2012 85 Bảng 2.5: Các thành viên sở hữu tín phiếu NHTW Lào từ năm 2008 đến 2012 đô la Mỹ 86 Bảng 2.6: Tổng quan tổ chức tín dụng sở hữu tín phiếu NHTW từ năm 2008 - 2012 87 Bảng 2.7: Số lượng phiên giao dịch định kỳ giao dịch thị trường mở 88 Bảng 3.1: Mối quan hệ loại lãi suất (đồng Kíp) 91 Bảng 3.2: Doanh số giao dịch nghiệp vụ thị trường mở qua năm 96 Bảng 3.3: Diễn biến vệ thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc giai đoạn 2005 2012 96 Bảng 3.4: Lãi suất tái cấp vốn lãi suất tái chiết khấu từ năm 2007 đến 2012 97 Bảng 3.5: Doanh số giao dịch thị trường mở 100 Bảng 3.6: Số lần thành viên tham gia hoạt động thị trường mở 103 Bảng 3.7: Các số kinh tế nước CHDCND Lào 107 Bảng 4.1: Cơ cấu vốn nước khu vực Châu Á 138 x Biểu đồ 2.1: Sự thay đổi lạm phát 63 Biểu đồ 2.2: Sự tăng lên tổng phương tiện toán 63 Biểu đồ 2.3: Khối lượng đấu thầu tín phiếu kho bạc TP Chính phủ từ năm 2005 - 2010 82 Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ tăng trưởng tổng phương tiện toán 95 Biểu đồ 3.2: Mối quan hệ lạm phát lãi suất cho vay 95 Biểu đồ 3.3: Cơ cấu hoạt động M2 101 Biểu đồ 3.4: Doanh số giao dịch thị trường mở 101 Biểu đồ 3.5: Doanh số giao dịch đấu thầu GTCG Chính phủ(TPKB) 102 Biểu đồ 3.6: Chỉ số biến động tăng trưởng kinh tế 117 Biểu đồ 3.7: Lạm phát giai đoạn 2005 - 2012 117 Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức Ngân hàng Trung ương trực thuộc Chính phủ 10 Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức Ngân hàng Trung ương không trực thuộc Chính phủ 10 Sơ đồ 1.3: Cơ chế tác động NVTTM tới dự trữ ngân hàng 28 Sơ đồ 1.4: Cơ chế tác động NVTTM qua lãi suất 30 Sơ đồ 1.5: Đồ thị Điểm cân cung cầu tiền tệ 34 Sơ đồ 1.6: Phương thức hoạt động thị trường mở NHNN Việt Nam 49 Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức Ngân hàng nước CHDCND Lào 61 Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức thực NVTTM NHTW Lào 69 Sơ đồ 3.1: Mối quan hệ phụ thuộc CSTT với CSTK 127 Sơ đồ 4.1: Cách hoạt động Ban điều hành thị trường mở 142 Sơ đồ 4.2: Mô hình dự báo hiệu hoạt động thị trường mở 151 Sơ đồ 4.3 Sự tác động Bộ, ngành tới NVTTM 159 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Trong năm qua nước CHDCND Lào tiến hành công đổi kinh tế theo chế thị trường đạt thành tựu lớn lao kinh tế Công đổi lĩnh vực tài – tiền tệ có cải tổ cách sâu sắc tổ chức máy chức năng, nhiệm vụ để phù hợp với chế vận hành kinh tế thị trường Cải tổ chuyển hệ thống ngân hàng từ cấp thành ngân hàng cấp, phân biệt rõ chức quản lý Nhà nước tiền tệ, tín dụng NHTW chức kinh doanh NHTM tổ chức tín dụng khác Thị trường mở Lào thức đời vào hoạt động từ năm 2005 công cụ thị trường mở coi công cụ linh hoạt hiệu việc điều hành CSTT Trải qua năm hoạt động, nghiệp vụ thị trường mở thực an toàn, góp phần quan trọng vào việc điều tiết kiểm soát lượng tiền cung ứng NHTW Lào Tuy nhiên, công cụ sách tiền tệ khác NHTW, nghiệp vụ thị trường mở bộc lộ hạn chế định Cụ thể là: Số lượng tổ chức tín dụng tham gia thị trường mở ít; doanh số giao dịch nhỏ; hàng hoá giao dịch chưa nhiều chưa đa dạng chủng loại; lãi suất thị trường mở chưa phản ánh lãi suất thị trường; quy định quy trình nghiệp vụ, xử lý lãi suất thông tin chưa hoàn thiện Vì vậy, nhu cầu đổi cấu hoạt động, hoàn thiện công cụ nghiệp vụ thị trường mở sử dụng công cụ cho hợp lý với điều kiện kinh tế nước Lào vấn đề cấp bách cần thiết Nhận thức điều tác giả chọn đề tài: “Công cụ nghiệp vụ thị trường mở nước CHDCND Lào” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề sách tiền tệ, công cụ 161 GTCG TCTD; Luật NHTW chưa qui định rõ loại GTCG phép giao dịch thông qua nghiệp vụ thị trường mở, vậy, để bổ sung nghiệp vụ SWAP triển khai thị trường mở Luật NHTW cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung thêm quy định "NHTW thực mua, bán GTCG ngoại tệ với TCTD NHTW phải quy định loại GTCG, ngoại tệ mua bán thị trường mở thời kỳ” (3) Sự phối hợp chặt chẽ NHTW Bộ Tài Chính (CSTT CSTK) Trước đến nay, việc phối hợp chưa đồng điệu CSTT CSTK gây nhiều ảnh hưởng đến thị trường mở CSTK không ngừng mở rộng qua năm, đến năm 2011, khoản chi lớn chi thường xuyên chi đầu tư phát triển tăng tương ứng mức 9% 40% so với dự toán Trong điều kiện phải đảm bảo mục tiêu ổn định, CSTT vô vất vả kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền CSTK lại nới lỏng chi tiêu, dẫn đến NHTW phải tạm ứng tiền cho NSNN Do vậy, để đảm bảo thị trường mở hoạt động có hiệu NHTW Bộ Tài cần có đồng điệu với cách chặt chẽ trình thực thi sách CSTT CSTK Vấn đề cần vai trò điều hành Chính phủ (4) Bộ Tài không nên phát hành trực tiếp mà nên giao cho NHTW phát hành Trái phiếu Chính phủ nên phát hành qua thị trường sơ cấp hình thức đấu thầu qua NHTW NHTW tiếp tục thực mua - bán thị trường mở (thị trường thứ cấp) Trong năm 2010 đến 2013 kinh tế vĩ mô có chuyển biến định, nhìn chung nhiều khó khăn, hoạt động phát hành tín phiếu chưa khả quan với số thị trường khối lượng huy động Chính phủ chào bán công chúng không đạt mức cần thiết để bù đắp bội chi NSNN 162 4.3.2 Đối với Chính phủ Bộ quản lý Nhà nước có liên quan Hoạt động nghiệp vụ thị trường mở NHTW Lào năm qua nhiều hạn chế, giai đoạn sơ khai NHTW chưa coi trọng nghiệp vụ thị trường mở công cụ chủ yếu việc điều tiết lượng tiền cung ứng; chưa có cán chuyên trách việc phân tích dự đoán vốn khả dụng tổ chức tín dụng NHTW Thị trường mở có phát triển hay không phụ thuộc nhiều yếu tố Để đảm bảo giải pháp nêu thực thành công, đòi hỏi nỗ lực từ NHTW mà cần đến tạo điều kiện Chính phủ quan có liên quan Do vậy, nội dung cuối Luận án để cập đến kiến nghị kiện hỗ trợ nhằm thực việc hoạt động thị trường mở có bước đổi có hiệu trở thành công cụ tất yếu việc điều hành CSTT (1) Môi trường pháp lý phải có đồng Trong điều kiện kinh tế có chuyển đổi nước CHDCND Lào trước nhiều vấn đề tiếp tục hoàn thiện cải cách lại Đại hội Đảng lần thứ nêu hành lang pháp lý không mở rộng việc phát triển kinh tế phải đổi mới, hoàn thiện tiếp tục xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, tạo điều kiện cho hoạt động NHNW thị trường mở điều vô cần thiết Muốn thực điều đòi hỏi quan tâm thích đáng từ phía Nhà nước sở: có rà soát xoá bỏ văn bất hợp lý, có chống chéo gây cản trở phát triển hệ thống tài chính; xử lý nghiêm chỉnh đối tượng có hành vi vi phạm cách trực tiếp gián tiếp cản trở phát triển thị trường mở thị trường tài - tiền tệ Khuôn khổ pháp lý thị trường sơ cấp điều chỉnh chưa đầy đủ nên ban hành Nghị định nợ công, phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu quyền địa phương, Như vậy, vài năm tới, thị trường tài - tiền tệ 163 có nhiều sản phẩm giao dịch (2) Đảm bảo phối hợp tích cực, đồng từ phía Bộ, ngành Hoạt động thị trường mở đảm bảo thực sở mua, bán GTCG Thực tế có nhiều loại GTCG khác nhau, tính hợp lệ hợp pháp loại GTCG tham gia giao dịch, đa dạng hoá thành viên tham gia giao dịch, đóng góp phần không nhỏ vào phát triển thị trường mở Vì vậy, tính hiệu thị trường mở khó thực với nỗ lực Ngân hàng Trung ương Để thực nhiệm vụ đòi hỏi phải có phối hợp, triển khai đồng Ngân hàng trung ương với Bộ Tài để kiểm soát lượng trái phiếu Chính phủ phát hành; với Bộ Tư pháp để tham khảo nội dung liên quan đến Luật NHTW Lào mô hình độc lập với phủ để NHTW thực nghiệm vụ CSTT quốc gia; Bộ kế hoạch Đầu tư Tổng cục Thống kê phải phối hợp với NHTW Bộ thương mại để cung cấp thông tin kinh tế vĩ mô dự tính biến động lạm phát tăng trưởng kinh doanh nhằm dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, giúp Chính phủ theo dõi kịp thời, giảm rủi ro tiềm ẩn khủng hoàng tài (3) Kiến nghị với Chính phủ nên sáp nhập Bộ Kế hoạch đầu tư vào Bộ Tài để giúp Chính phủ theo dõi nắm kế hoạch đầu tư đồng bộ, thông tin chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước cân đối chủ yếu kinh tế Các thông tin sở cho NHTW dự báo nhu cầu tín dụng, tiền tệ kinh tế Ngoài ra, NHTW cần phải thu thập số liệu tổng hợp tiêu kinh tế - xã hội nước liên quan đến việc hoạch định thực thi CSTT, tiêu kinh tế thời kỳ để NHTW kịp thời điều chỉnh CSTT cần thiết (4) Kiến nghị với Chính phủ không nên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao (hàng năm 8%): Kinh tế tăng trưởng nóng làm cho việc 164 đầu tư không tập trung không hiệu Quy mô kinh tế Lào nhỏ bé, tình trạng dùng tiền mặt phổ biến gây ảnh hưởng xấu đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nước, nhiều người trục lợi cho thân, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia (ảnh hưởng môi trường, cạn kiệt tài nguyên ) Theo số liệu thống kê, vốn đầu tư nước ngoại đổ vào Lào từ năm 2009 tăng mạnh làm cho GDP tăng lên đạt mức 7.5 đến 8.2 %, lâu dài, điều không mang lại lợi ích cho quốc gia Lâu dài cân đồng tiền nội tệ cân ngoại tệ làm cho kinh tế thiếu hụt ngoại tệ cách nghiêm trọng NHTM không tuần thủ quy định NHTW cho vay không tuyến chọn đối tượng để cảnh tranh chiếm thị phần 165 KẾT LUẬN CHƯƠNG Nghiệp vụ thị trường mở nước CHDCND Lào hình thành bối cảnh khó khăn nhiều thuận lợi.Việc điều hành CSTT tương lai nới lỏng thắt chặt? Công cụ thị trường mở có cần thiết để thực mục tiêu ổn định giá trị đồng nội tệ? NHTW phải xây dựng thực thi công cụ CSTT, công cụ gián tiếp quan trọng làm thay đổi cung – cầu tiền tệ dẫn đến thay đổi lãi suất thị trường tiền tệ Hiện nay, thị trường mở NHTW hoạt động nhiều hạn chế thị trường liên ngân hàng hoạt động yếu kém.Trong Đại hội Đảng lần thứ nêu định hướng phát triển thị trường mở cách mạnh mẽ Quá trình nghiên cứu số vấn đề lý luận NVTTM thực tiễn điều hành NVTTM NHTW, luận án đề xuất số giải pháp để góp phần đổi hoạt động thị trường mở NHTW Lào năm tới Trong Luận án hệ thống hoá số nội dung công cụ NVTTM năm gần đây, đánh giá phân tích liệu qua mô hình hồi qui để đánh giá tác động lượng tiền cung ứng đến nhân tố vĩ mô khác đến quản lý vốn khả dụng NHTM; đánh giá kết đạt hạn chế, khó khăn vướng mắc việc hoạt động thị trường mở từ dó nghiên cứu cách đổi hoạt động thị trường mở đưa kiến nghị Chính phủ NHTW Do nhiều TCTD thi đua huy động vốn với lãi suất cao, cuối tiền thừa không cho vay cho vay không đảm bảo chất lượng hiệu Chính phủ vay nhiều từ nước đầu tư xây dựng sở hạ tầng kế hoạch, nhà đầu tư xin dự án Chính phủ đến NH vay tiền dẫn đến rủi ro Chính phủ khả trả nợ Vậy theo nhìn vấn đề đó, NHTW phải thực công cụ chủ yếu CSTT để ngăn chặn rủi ro tiềm ẩn xuất tương lai 166 KẾT LUẬN Nghiệp vụ thị trường mở công cụ để Ngân hàng Trung ương Lào thực hoạt động điều hành CSTT, phát triển thị trường mở hỗ trợ đắc lực NHTW hoạt động có hiệu đáp ứng yêu cầu vận hành kinh tế nước CHDCND Lào thời đại Kết nghiên cứu Chương hệ thống cách toàn diện lý luận thị trường mở, sâu nghiên cứu nội dung để tổ chức thị trường mở Ngân hàng Trung ương Lào, đặt thị trường mở mối quan hệ với hoạt động khác Ngân hàng Trung ương tác động đến kinh tế, đồng thời tham khảo trình tổ chức, điều hành thị trường Ngân hàng Trung ương số quốc gia giới để có học hữu ích Lào Chương hệ thống toàn diện chi tiết diễn biến thị trường mở NHTW từ thành lập đến (từ năm 2005 đến nay) Nói chung, NHTW Lào thực nghiệp vụ thị trường mở trước NHNN Việt Nam nghiệp vụ thị trường mở Việt Nam thực hoạt động có hiệu NHTW Lào Qua đó, Luận án làm rõ thực trạng hoạt động NHTW Lào, kết đạt hạn chế tồn tại, nguyên nhân hạn chế Nét Luận án sử dụng mô hình toán kinh tế nhằm định lượng mối quan hệ thị trường mở với thay đổi biến số kinh tế vĩ mô điều kiện nước Lào Chương nêu hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu hoạt động thị trường mở có NHTW Lào Những giải pháp nêu nhằm hướng đến mục tiêu mang tính định hướng cho thị trường mở hoạt động có hiệu phát triển để góp phần tích cực vai trò quản lý tiền tệ NHTW, qua đóng góp vào tăng trường phát triển kinh tế bến vững Lào Ngoài ra, Luận án trình bày số kiến nghị với Nhà nước quan hữu quan nhằm tạo 167 điều kiện hỗ trợ cho việc thực thi giải pháp hoàn thiện thị trường mở NHTW Nâng cao chất lượng hoạt động thị trường, tăng cường lực tài TCTD đảm bảo cạnh tranh lành mạnh ngân hàng - tài chính, hoạt động NHTW nước giới Lào vấn đề không mới, vấn đề phức tạp nhạy cảm kinh tế Do vậy, giải pháp kiến nghị nhằm cải cách lại thị trường mở NHTW Lào nội dung trình bày Luận án chắn chưa thể coi đầy đủ nhiều khiếm khuyết, với tinh thần cầu tiến, tác giả mong muốn nhận ý kiến bổ sung, đóng góp chuyên gia kinh tế tài - ngân hàng để Luận án hoàn thiện hơn./ 168 PHỤ LỤC Phụ lục số Regression Variables Entered/Removed b Model Variables Entered Variables Removed OMO a Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: DT Model Summary Std Error of the Model R R Square 272 a Adjusted R Square 074 Estimate 038 3.394038 a Predictors: (Constant), OMO ANOVA b Model Sum of Squares Regression df Mean Square 23.839 23.839 Residual 299.507 26 11.519 Total 323.346 27 F Sig 2.069 162 a a Predictors: (Constant), OMO b Dependent Variable: DT Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) OMO a Dependent Variable: ĐầU TƯ Coefficients Std Error 15.898 761 - 003 002 t Beta - 272 Sig 20.897 000 - 1.439 162 169 Phụ lục số Regression Variables Entered/Removed b Model Variables Entered Variables Removed LogDTa Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: LogM2 Model Summary Std Error of the Model R R Square 890 a Adjusted R Square 792 Estimate 784 52426 a Predictors: (Constant), LogDT ANOVA b Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 27.255 27.255 7.146 26 275 34.401 27 F Sig 99.162 000 a a Predictors: (Constant), LogDT b Dependent Variable: LogM2 Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B Coefficients Std Error (Constant) 20.083 1.245 LogDT - 4.568 459 a Dependent Variable: LogM2 t Beta - 890 Sig 16.134 000 - 9.958 000 170 Phụ lục số Regression Variables Entered/Removed Model Variables Entered Variables Removed LogGDP, LogM2 a Method Enter a All requested variables entered Model Summary Std Error of the Model R R Square 810 a Adjusted R Square 657 Estimate 629 04038 a Predictors: (Constant), LogGDP, LogM2 ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square Regression 078 039 Residual 041 25 002 Total 119 27 F Sig 23.896 000 a a Predictors: (Constant), LogGDP, LogM2 b Dependent Variable: LogCPI Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) LogM2 LogGDP a Dependent Variable: LogCPI Coefficients Std Error 5.119 346 060 010 - 093 042 t Beta Sig 14.798 000 1.024 6.192 000 - 362 - 2.191 038 171 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Thonmy KEOKINNALY (2013), "Định hướng phát triển thị trường tài nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào thời gian tới", Tạp chí Ngân hàng, số 6, tháng 3/2013 Thonmy KEOKINNALY (2013), "Hoạt động thị trường mở ngân hàng Nhà nước Lào - Thực trạng định hướng phát triển", Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 129 (3/2013) Thonmy KEOKINNALY - Đàm Văn Huệ (2013), "Một số vấn đề chủ yếu công cụ nghiệp vụ thị trường mở Việt Nam học rút cho CHDCND Lào", Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển hệ thống tài Việt Nam góp phần ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 172 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Lào(từ tiếng Lào dịch sang tiếng việt ) Hợp tác kinh tế Việt - Lào (2011, 2012), Phát triển số ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2020, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế tập I,II năm 2011 III năm 2012 Ngân hàng Trung ương Lào (2000), Luật Ngân hàng Trung ương Lào Ngân hàng Trung ương Lào (2005, 2008, 2010), Báo cáo thường niên Ngân hàng Trung ương Lào (2009), "Xã hội dùng đồng kịp đẩy lùi tình trạng đô la hoá", Tạp chí Ngân hàng Trung ương Lào Ngân hàng Trung ương Lào (2011), Báo cáo tình hình hoạt động hệ thống NHTW Lào Ngân hàng Trung ương Lào năm (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo hoạt động thị trường tiền tệ Ngân hàng Trung ương Lào (2013), Báo cáo sách tiền tệ Ngân hàng Trung ương Lào Somphao PHAVSITH (2012), Bài nghiên cứu nghiên cứu sinh đại học quốc gia Lào (Trang 211- 228) hội thảo khoa học lần thứ III Việt nam - Lào II Tiếng Việt Nguyễn Ngọc Bảo (2005), Chính sách lãi suất kinh tế thị trường Việt Nam, Luận án Tiến sỹ 10 David Begg (1995), Kinh tế học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 11 Nguyễn Thị Bình (2013), Bài giảng Ngân hàng Nhà nước Việt 173 Nam Ngân hàng Trung ương Lào 12 David Cook (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 13 Lê Vinh Danh (2005), Chính sách tiền tệ điều tiết vĩ mô Ngân hàng Trung ương nước tư phát triển, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 M Friedman (1995), Lý thuyết số lượng tiền, Nxb Giáo dục, Hà Nội 15 Nguyễn Văn Giàu (2009), "Các giải pháp phát triển ngành ngân hàng Việt Nam việc ổn định phát triển kinh tế”, Tạp chí ngân hàng 16 Dương Hữu Hạnh (2010), Ngân hàng Nhà nước 17 Phạm Thị Hồng Hải (2005), Lạm phát kiềm chế lạm phát NHNN Việt Nam 18 Nguyễn Đắc Hưng, Nguyễn Tiến Thành (2009), "Điều hành sách tiền tệ phải ứng biển phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô”, Tạp chí ngân hàng, 1+2+3 trg 1- 19 J M Keynes (1994), Lý thuyết tổng quát việc làm, lãi suất tiền tệ, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 20 Trương Xuân Lệ (1993), Tiếp cận học thuyết sách tiền tệ kinh tế thị trường 21 N Gregory Mankew (1996), Kinh tế học vĩ mô, Nxb Thống kê, Hà Nội 22 Fredrics Mishkin (1994,1997), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 23 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Vận dụng nghiệp vụ thị trường mở điều hành sách tiền tệ, Đề tài NCKH cấp ngành NHNN Việt Nam, mã số KNH/95- 07 174 24 Nguyễn Võ Ngoạn (2007), Hệ thống công cụ sách tiền tệ quốc gia kinh tế thị trường, Luận án Tiến sỹ 25 Hoàng Xuân Quế (2003), Giải pháp hoàn thiện công cụ chủ yếu CSTT Việt Nam, Luận án Tiến sỹ 26 Samuelson (1995), Kinh tế học, Nxb Thống kê, Hà Nội 27 Đoàn Phương Thảo (2011), Nghiên cứu đổi hoạt động thị trường mở Việt Nam thời kỳ hòa nhập với quốc tế 28 Khuất Duy Tuấn (2011), Điều hành CSTT nhằm kiểm soát lạm phát trình đổi kinh tế Việt Nam 29 Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Tài - tiền tệ ngân hàng 30 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2001), Vận dụng nghiệp vụ thị trường mở điều hành sách tiền tệ, Đề tài NCKH cấp ngành, mã số KNH/95- 07 31 Trường đại học kinh tế quốc dân (2013), Phát triển hệ thống tài Việt Nam góp phần ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trường, Ký yếu hội thảo khoa học 32 Mi Mua (2003), Tín dụng đầu tư phát triển kinh tế Lào, Luận án Tiến sỹ 33 Kham Kinh (2002), Hoàn thiện hệ thống quản lý ngân hàng NHTW Lào, Luận án Tiến sỹ III Tiếng Anh 34 IMF (2006), Valadhani, A 2006 "What determines the demand for money in the Asian - pacific cuontries” 35 IMF (2007), International Monetary Fun 2007, Laos selected Issues,Country report no Interational Moetary fun,United states of America 36 IMF (2010), Federal reserve system 2008,Domestic Open market 175 Operations during 2008, http://www.newyorkfed.org/markets/annual reports.html,date 12 january 2010,federal reserve system 37 IMF (2012), International Monetary Fun 2012, Laos selected Issues, Country report no11/257 Interational Moetary fun,United states of America 38 IMF (2012), October 18, 2012 Lao peo ple's Democratic Republic: Staff report for the 2012 article IV consultation no.12/286 39 Jean- Claude Nachega (2001), "A Coin tegration Analysis of Broad Money Deman in Cameroo”, International Monetary Fun,(WP/01/26) 40 Somphao Phaysit (2012), Overview for Lao banking sector and monetary policy of Lao PDR (paper 136,149) Websit 41 http://www.gov.la 42 http://www.mpi.org 43 http//www.banhthailand.info 44 http//www.SBV.gov.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Công cụ nghiệp vụ thị trường mở tại nước CHDCNDC Lào, Công cụ nghiệp vụ thị trường mở tại nước CHDCNDC Lào, Công cụ nghiệp vụ thị trường mở tại nước CHDCNDC Lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay