ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG)

110 299 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 18:31

ĐÂY GỒM 20 ĐỀ THI ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP ..VỤ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) . CÁC BẠN THAM KHẢOCHÚC CÁC BẠN THI TÔT................................................................. ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) DƯỚI ĐÂY LÀ 20 ĐỀ THI ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số: 01 Câu 1: Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường: A Tại khoản điều 41 B Tại khoản Điều 42 C Tại khoản Điều 45 D Tại khoản Điều 45 Câu 2: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền quyết định khám nơi cất dấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trường hợp nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở thì: A Phải có quyết định của Giám đốc Công an tỉnh B Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định C Đề nghị Giám đốc Sở Công Thương xem xét, quyết định D Phải có quyết định của Chi cục trưởng Câu 3: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, trường hợp có không tiến hành khám tang vật vi phạm hành bị tẩu tán, tiêu hủy, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường thì những người nào có quyền khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính: A Kiểm soát viên thị trường thi hành công vụ khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành phải báo cáo cho thủ trưởng trực tiếp phải chịu trách nhiệm việc khám B Kiểm soát viên trung cấp thị trường thi hành công vụ khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành phải báo cáo cho thủ trưởng trực tiếp phải chịu trách nhiệm việc khám C Không thực hiện khám phương tiện vận tải, đồ vật chưa có Quyết định của Chi cục trưởng D Phương án A và B đều đúng Câu 4: Hệ thống tổ chức Quản lý thị trường được quy định tại: A Tại Điều Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ B Tại Điều Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ C Tại Điều Nghị định số 27/CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ D Tại Điều Nghị định số 27/CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ Câu 5: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường do: A Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định B Thủ tướng Chính phủ quyết định C Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định D Bộ trưởng Bộ Công Thương Quyết định Câu 6: Theo quy định tại Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ và Nghị định số 27/CP ngày 13/3/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ Công chức kiểm soát thị trường giao trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thi hành pháp luật hoạt động thương mại thị trường nước Khi thấy có dấu hiệu vi phạm công chức làm công tác kiểm tra kiểm soát thị trường quyền: A Yêu cầu tổ chức cá nhân liên quan cung cấp tình hình số liệu, tài liệu cần thiết có liên quan đến việc kiểm tra Được kiểm tra trường nơi sản xuất, nơi cất dấu hàng hóa, tang vật vi phạm B Lập biên vi phạm hành chính; định áp dụng đề nghị quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn hành theo quy định pháp luật; xử lý vi phạm theo thẩm quyền chuyển giao quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm pháp luật hoạt động thương mại C Được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện chuyên dùng khác theo quy định của pháp luật (kể cả ô tô, xe mô tô phân khối lớn, thiết bị thông tin liên lạc) để làm nhiệm vụ kiểm tra D Cả phương án đều đúng Câu 7: Theo quy định tại Nghị định 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ Chi cục Quản lý thị trường Chi cục trưởng phụ trách, có: A 01 Phó Chi cục trưởng giúp việc B 02 - 03 Phó Chi cục trưởng giúp việc C Không quá 03 Phó Chi cục trưởng giúp việc D Không quá 04 Phó Chi cục trưởng giúp việc Câu 8: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, thẩm quyền ban hành định kiểm tra là: A Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp phó giao quyền B Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp phó giao quyền C Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường D Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đội trưởng Đội Quản lý thị trường Câu 9: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người sản xuất có nghĩa vụ: A Quyết định công bố mức chất lượng sản phẩm sản xuất, cung cấp B Quyết định biện pháp kiểm soát nội để đảm bảo chất lượng sản phẩm C Thể thông tin chất lượng ghi nhãn hàng hóa, bao bì, tài liệu kèm theo hàng hóa theo quy định pháp luật nhãn hàng hóa D Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định pháp luật Câu 10: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người nhập có nghĩa vụ: A Quyết định lựa chọn mức chất lượng hàng hoá nhập B Lựa chọn tổ chức giám định để giám định chất lượng hàng hoá nhập C Thông tin trung thực chất lượng sản phẩm, hàng hoá D Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định pháp luật Câu 11: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Công chức Quản lý thị trường Tổ kiểm tra phải: A Có chứng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý thị trường theo quy định Bộ Công Thương; B Không thời gian thi hành xử lý kỷ luật, xem xét kỷ luật có đơn thư khiếu nại, tố cáo thủ trưởng quan quản lý công chức tiến hành xem xét, xác minh làm rõ; C Chủ động báo cáo để phép không tham gia Tổ kiểm tra trường hợp có vợ chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột vợ chồng đối tượng kiểm tra giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tổ chức đối tượng kiểm tra D Cả phương án đều Câu 12: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, tổ kiểm tra quy định: A Tổ kiểm tra phải có 02 công chức Quản lý thị trường, công chức làm Tổ trưởng B Tổ kiểm tra phải có 03 công chức Quản lý thị trường, công chức làm tổ trưởng C Tổ kiểm tra gồm có 01 công chức Quản lý thị trường 02 cán hợp đồng, công chức Quản lý thị trường làm tổ trưởng D Tổ kiểm tra gồm có 02 công chức Quản lý thị trường 02 cán hợp đồng, công chức Quản lý thị trường làm tổ trưởng Câu 13: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường bao gồm việc thực hiệc công tác sau: A Thẩm tra xác minh vụ việc vi phạm B Thanh tra, kiểm tra xử lý vụ việc vi phạm C Phối hợp kiểm tra D Cả phương án Câu 14: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường bao gồm việc thực hiệc công tác sau: A Tuyển dụng thực sách, chế độ công chức B Bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác C Cả A B D Cả A B sai Câu 15: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Nguyên tắc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường: A Hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật thương mại, công nghiệp tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh thị trường; phát hiện, ngăn chặn, xử ký kịp thời hành vi vi phạm hành hoạt động kinh doanh thị trường; góp phần phát triển sản xuất, bình ổn thị trường, mở rộng lưu thông hàng hóa; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân kinh doanh người tiêu dùng B Hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường để ngăn chặn, xử ký kịp thời hành vi vi phạm hành hoạt động kinh doanh thị trường tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước C Hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân kinh doanh người tiêu dùng; buộc tổ chức, cá nhân vi phạm đình hoạt động sản xuất, kinh doanh D Hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật thương mại, công nghiệp tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh thị trường; không xử phạt vi phạm hành áp dụng biện pháp khắc phục hậu theo quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành Câu 16: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, công chức Quản lý thị trường Tổ kiểm tra có trách nhiệm: A Thực nhiệm vụ kiểm tra theo phân công, điều hành Tổ trưởng Tổ kiểm tra; B Đề xuất với Tổ trưởng Tổ kiểm tra thực biện pháp cần thiết để bảo đảm hoạt động kiểm tra có hiệu quả, pháp luật; C Báo cáo kết thực nhiệm vụ phân công với Tổ trưởng Tổ kiểm tra chịu trách nhiệm xác, trung thực nội dung báo cáo đề xuất D Cả phương án đều Câu 17: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Tổ trưởng Tổ kiểm tra có trách nhiệm: A Ban hành định kiểm tra B Tổ chức thực việc kiểm tra theo nội dung định kiểm tra phương án kiểm tra theo quy định C Thực quyền hạn Kiểm soát viên thị trường cấp thi hành công vụ theo quy định pháp luật; D Chỉ đáp án B C Câu 18: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Tổ trưởng Tổ kiểm tra có trách nhiệm: A Phân công công việc cụ thể cho công chức Quản lý thị trường Tổ kiểm tra người tham gia giúp việc Tổ kiểm tra để thực việc kiểm tra B Thực chế độ báo cáo, xin ý kiến đạo Chi cục trưởng thực nhiệm vụ kiểm tra C Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công chức cử kiểm tra tham gia giúp việc Tổ kiểm tra nội dung kiểm tra vào Sổ nhật ký kiểm tra Đội Quản lý thị trường theo quy định D Cả phương án đều Câu 19: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Tổ trưởng Tổ kiểm tra có trách nhiệm: A Ban hành định kiểm tra B Xây dựng Kế hoạch kiểm tra C Tổ chức thực việc kiểm tra theo nội dung định kiểm tra phương án kiểm tra theo quy định D Cả phương án đều Câu 20: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, vào kế hoạch kiểm tra xây dựng phê duyệt theo quy định, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có trách nhiệm: A Thông báo việc kiểm tra cho tổ chức, cá nhân kiểm tra ba ngày làm việc trước tiến hành kiểm tra B Ban hành định kiểm tra tổ chức, cá nhân kiểm tra C Tổ chức, đạo, điều hành việc kiểm tra theo định kiểm tra D Cả phương án đều Câu 21: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Hiệp hội thương mại thành lập để: A Bảo vệ quyền lợi thương nhân B Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng C Bảo vệ quyền lợi thành viên hiệp hội D Cả phương án đều Câu 22: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, nguyên tắc nguyên tắc hoạt động thương mại: A Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật thương nhân B Nguyên tắc bảo vệ lợi ích đáng thương nhân C Nguyên tắc áp dụng thói quen hoạt động thương mại D Nguyên tắc áp dụng tập quán hoạt động thương mại Câu 23: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, thông tin hành vi vi phạm pháp luật dấu hiệu vi phạm pháp luật để kiểm tra đột xuất: A Thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng B Thông tin từ đơn thư khiếu nại, tố cáo tin báo tổ chức, cá nhân C Thông tin từ đơn yêu cầu xử lý vi phạm hành tổ chức, cá nhân D Cả phương án đều Câu 24: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, thông tin hành vi vi phạm pháp luật dấu hiệu vi phạm pháp luật để kiểm tra đột xuất: A Thông tin từ phát công chức quản lý địa bàn, công chức giao nhiệm vụ trinh sát, theo dõi, phát vi phạm hành thực nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành B Thông tin từ văn đạo Thủ trưởng quan quản lý nhà nước cấp có thẩm quyền C Cả A B D Cả A B sai Câu 25: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, hiệu lực định kiểm tra là: A Quyết định kiểm tra có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành B Quyết định kiểm tra có hiệu lực sau 01 ngày kể từ ngày ký ban hành C Quyết định kiểm tra có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký ban hành D Quyết định kiểm tra có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành Đề thi số: 02 Câu 1: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, tiến hành kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm tra phải: A Ban hành định kiểm tra B Xuất trình Thẻ kiểm tra thị trường công bố định kiểm tra với đối tượng kiểm tra người có liên quan đối tượng kiểm tra C Xuất trình giấy chứng minh nhân dân công bố định kiểm tra với đối tượng kiểm tra người có liên quan đối tượng kiểm tra D Cả A B Câu 2: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm: A Phê duyệt kế hoạch kiểm tra hàng năm quan Quản lý thị trường địa phương; B Theo dõi, tra, kiểm tra hoạt động công vụ kiểm tra xử lý vi phạm hành quan công chức Quản lý thị trường địa phương theo quy định pháp luật Thông tư C Cả A B D Cả A B sai Câu 3: Theo quy định tại Nghị định số 27/CP ngày 13/3/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ Kinh phí hoạt động của Cục Quản lý thị trường do: A Ngân sách nhà nước bảo đảm và từ các nguồn khác theo quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động đặc thù của Quản lý thị trường B Ngân sách nhà nước bảo đảm C Ngân sách nhà nước bảo đảm một nửa và từ các nguồn khác theo quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động đặc thù của Quản lý thị trường D Phương án B và C đều đúng Câu 4: Chi cục trưởng đồng thời là Phó giám đốc Sở Công Thương Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng - Phó giám đốc Sở Công Thương do: A Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương B Giám đốc Sở Công Thương quyết định C Tỉnh ủy quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương D Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định Câu 5: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Hiệp hội thương mại thành lập để: A Bảo vệ quyền lợi thương nhân B Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng C Bảo vệ quyền lợi thành viên hiệp hội D Cả phương án đều Câu 6: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, nguyên tắc nguyên tắc hoạt động thương mại: A Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật thương nhân B Nguyên tắc bảo vệ lợi ích đáng thương nhân C Nguyên tắc áp dụng thói quen hoạt động thương mại D Nguyên tắc áp dụng tập quán hoạt động thương mại Câu 7: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, hợp đồng mua bán hàng hóa thể bằng: A Văn B Lời nói C Hành vi cụ thể D Cả phương án đều Câu 8: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm: A Tổ chức thực công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành lực lượng Quản lý thị trường địa phương theo quy định pháp luật Thông tư này; B Tổ chức thực văn đạo kiểm tra, định kiểm tra Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Quản lý thị trường, lực lượng Quản lý thị trường địa phương khác để kiểm tra, xử phạt vi phạm hành yêu cầu; C Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Đội Quản lý thị trường trực thuộc việc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành theo quy định pháp luật quy định Thông tư này; D Cả phương án Câu 9: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, đối tượng đươc quản lý địa bàn (sau gọi tổ chức, cá nhân) bao gồm: A Tổ chức, cá nhân nước nước sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hoạt động thương mại Việt Nam; Văn phòng đại diện, Chi nhánh doanh nghiệp nước nước Việt nam B Hộ kinh doanh; sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hoạt động thương mại; loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; loại hình Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã C Địa điểm sản xuất, kinh doanh, giao nhận, kho bảo quản, dự trữ hàng hoá; bến bãi tập kết hàng hoá, cảng hàng không, cảng đường sông, đường biển, ga đường sắt, bưu điện; trung tâm thương mại,cửa hàng miễn thuế, siêu thị, chợ; loại phương tiện vận chuyển hàng hoá thường xuyên qua địa bàn, tuyến giao thông vận chuyển hàng hoá qua địa bàn D Cả phương án Câu 10: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, nội dung quản lý địa bàn: A Tổng hợp phản ánh kịp thời diễn biến tình hình thị trường, giá cả, mặt hàng thiết yếu, địa bàn trọng điểm biến động bất thường thị trường B Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật theo địa bàn lĩnh vực phân công quản lý C Đề xuất biện pháp công tác quản lý tổ chức thị trường địa bàn lĩnh vực phân công quản lý phát khó khăn vướng mắc qúa trình thực thi pháp luật D Cả phương án Câu 11: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người sản xuất, người nhập tự công bố đặc tính bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn hàng hoá phương tiện sau đây: A Bao bì hàng hoá; B Nhãn hàng hoá; C Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá D Cả phương án đều Câu 12: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất bao gồm nội dung sau đây: A Kiểm tra việc áp dụng yêu cầu quy định quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện trình sản xuất biện pháp quản lý nhà nước chất lượng sản xuất; B Kiểm tra kết đánh giá phù hợp, nhãn hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy tài liệu kèm theo sản phẩm cần kiểm tra; C Thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cần thiết D Cả phương án đều Câu 13: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu, lưu thông thị trường bao gồm nội dung sau đây: A Kiểm tra kết đánh giá phù hợp, nhãn hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy tài liệu kèm theo sản phẩm cần kiểm tra; B Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa; C Kiểm tra việc áp dụng yêu cầu quy định quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện trình sản xuất biện pháp quản lý nhà nước chất lượng sản xuất; D Cả phương án đều Câu 14: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, xây dựng sở liệu để quản lý địa bàn theo tiêu chí sau: A Tên, địa chỉ, loại hình kinh doanh, ngành nghề kinh doanh tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại địa bàn; B Phân loại tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại C Cả A B D Cả A B sai Câu 15: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, Trách nhiệm Cục Quản lý thị trường A Kiểm tra việc thực công tác quản lý địa bàn Chi cục Quản lý thị trường B Tham mưu, đề xuất chủ trương, sách, văn hướng dẫn tổ chức phối hợp quan chức đáp ứng yêu cầu thực tế công tác quản lý địa bàn C Cả A B sai D Cả A B Câu 16: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, trách nhiệm Chi cục Quản lý thị trường: A Tổ chức, đạo, hướng dẫn phân công Đội Quản lý thị trường thực công tác quản lý địa bàn Nắm tình hình hoạt động, cập nhật, tổng hợp liệu, phân loại, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại địa bàn phân công B Tham mưu, đề xuất chủ trương, sách, văn hướng dẫn tổ chức phối hợp quan chức đáp ứng yêu cầu thực tế công tác quản lý địa bàn C Phân công công chức Quản lý thị trường quản lý địa bàn, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại địa bàn D Cả A, B, C Câu 17: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, trách nhiệm Đội Quản lý thị trường: A Phân công công chức Quản lý thị trường quản lý địa bàn, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại địa bàn 10 B Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với thương nhân nhận quyền khác C Cả A B D Cả A B sai Câu 9: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường bao gồm việc thực hiệc công tác sau: A Chỉ đạo, điều hành B Tham mưu, tổng hợp báo cáo C Phối hợp kiểm tra D Cả phương án Câu 10: Theo Thông tư 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015, nhiệm vụ Đội Quản lý thị trường: A Thực công tác quản lý tài chính, tài sản, phương tiện hoạt động, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, ấn chỉ, trang thiết bị khác, lưu trữ hồ sơ theo quy định pháp luật phân cấp Chi cục Quản lý thị trường B Tổ chức thực quy định tổ chức, tiêu chuẩn công chức, chế độ trang phục, số hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, biển hiệu thẻ kiểm tra thị trường C Cả A B D Cả A B sai Câu 11: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường bao gồm việc thực hiệc công tác sau: A Thẩm tra xác minh vụ việc vi phạm B Thanh tra, kiểm tra xử lý vụ việc vi phạm C Phối hợp kiểm tra D Cả phương án Câu 12: Theo Thông tư 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015, nhiệm vụ Đội Quản lý thị trường: A Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực sách, pháp luật thương mại, công nghiệp lĩnh vực khác theo phân công Chi cục Quản lý thị trường; B Thực chế độ thông tin, báo cáo theo quy định yêu cầu quan quản lý nhà nước cấp có thẩm quyền; C Cả A B D Cả A B sai Câu 13: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường bao gồm việc thực hiệc công tác sau: A Tuyển dụng thực sách, chế độ công chức B Bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác C Cả A B D Cả A B sai 96 Câu 14: Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng phòng chống buôn lậu thuộc Cục Quản lý thị trường quy định: A Tại khoản Điều 47 B Tại khoản Điều 45 C Tại khản Điều 45 D Tại điều 46 Câu 15: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người sản xuất có nghĩa vụ: A Quyết định công bố mức chất lượng sản phẩm sản xuất, cung cấp B Quyết định biện pháp kiểm soát nội để đảm bảo chất lượng sản phẩm C Thể thông tin chất lượng ghi nhãn hàng hóa, bao bì, tài liệu kèm theo hàng hóa theo quy định pháp luật nhãn hàng hóa D Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định pháp luật Câu 16: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người nhập có nghĩa vụ: A Quyết định lựa chọn mức chất lượng hàng hoá nhập B Lựa chọn tổ chức giám định để giám định chất lượng hàng hoá nhập C Thông tin trung thực chất lượng sản phẩm, hàng hoá D Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định pháp luật Câu 17: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người sản xuất có quyền: A Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định pháp luật B Cảnh báo khả gây an toàn sản phẩm cách phòng ngừa cho người bán hàng người tiêu dùng C Cung cấp thông tin việc bảo hành thực việc bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho người mua, người tiêu dùng D Thể thông tin chất lượng ghi nhãn hàng hóa, bao bì, tài liệu kèm theo hàng hóa theo quy định pháp luật nhãn hàng hóa Câu 18: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người nhập có quyền: A Quyết định lựa chọn mức chất lượng hàng hoá nhập B Thông báo yêu cầu vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa C Thông tin trung thực chất lượng sản phẩm, hàng hoá 97 D Yêu cầu người bán hàng hợp tác việc thu hồi xử lý hàng hóa không bảo đảm chất lượng Câu 19: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người bán hàng có quyền: A Thông tin trung thực chất lượng sản phẩm, hàng hoá B Lựa chọn tổ chức đánh giá phù hợp để thử nghiệm, giám định hàng hoá C Được cung cấp thông tin trung thực mức độ an toàn, chất lượng, hướng dẫn vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hoá D Cung cấp thông tin việc bảo hành hàng hóa cho người mua Câu 20: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người bán hàng có nghĩa vụ: A Thông tin trung thực chất lượng sản phẩm, hàng hoá B Cảnh báo khả gây an toàn sản phẩm cách phòng ngừa cho người bán hàng người tiêu dùng C Lựa chọn tổ chức giám định để giám định chất lượng hàng hoá nhập D Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định pháp luật Câu 21: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người bán hàng có nghĩa vụ: A Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa B Áp dụng biện pháp để trì chất lượng hàng hoá vận chuyển, lưu giữ, bảo quản C Cung cấp thông tin việc bảo hành hàng hóa cho người mua D Cả phương án đều Câu 22: Theo quy định tại Nghị định 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ Chi cục Quản lý thị trường Chi cục trưởng phụ trách, có: A 01 Phó Chi cục trưởng giúp việc B 02 - 03 Phó Chi cục trưởng giúp việc C Không quá 03 Phó Chi cục trưởng giúp việc D Không quá 04 Phó Chi cục trưởng giúp việc Câu 23: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, tổ kiểm tra quy định: A Tổ kiểm tra phải có 02 công chức Quản lý thị trường, công chức làm Tổ trưởng B Tổ kiểm tra phải có 03 công chức Quản lý thị trường, công chức làm tổ trưởng 98 C Tổ kiểm tra gồm có 01 công chức Quản lý thị trường 02 cán hợp đồng, công chức Quản lý thị trường làm tổ trưởng D Tổ kiểm tra gồm có 02 công chức Quản lý thị trường 02 cán hợp đồng, công chức Quản lý thị trường làm tổ trưởng Câu 24: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, xây dựng sở liệu để quản lý địa bàn theo tiêu chí sau: A Tên, địa chỉ, loại hình kinh doanh, ngành nghề kinh doanh tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại địa bàn; B Phân loại tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại C Cả A B D Cả A B sai Câu 25: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, nội dung quản lý địa bàn: A Tổng hợp phản ánh kịp thời diễn biến tình hình thị trường, giá cả, mặt hàng thiết yếu, địa bàn trọng điểm biến động bất thường thị trường B Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật theo địa bàn lĩnh vực phân công quản lý C Đề xuất biện pháp công tác quản lý tổ chức thị trường địa bàn lĩnh vực phân công quản lý phát khó khăn vướng mắc qúa trình thực thi pháp luật D Cả phương án Đề thi số: 19 Câu 1: Theo Thông tư 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015, nhiệm vụ Đội Quản lý thị trường: A Kiểm tra tổ chức, cá nhân kinh doanh việc tuân thủ pháp luật thương mại, công nghiệp lĩnh vực khác giao B Trực tiếp phối hợp với quan nhà nước có liên quan tiến hành kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý phát có hành vi vi phạm hành vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành theo quy định pháp luật C Áp dụng biện pháp ngăn chặn xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, công nghiệp lĩnh vực khác theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành 99 D Cả phương án Câu 2: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, thực hoạt động công vụ, công chức Quản lý thị trường có trách nhiệm: A Mặc trang phục, đeo biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu quy định; thực nhiệm vụ, công vụ giao phân công B Thực đạo, điều hành hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường xử phạt vi phạm hành có cứ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định C Giữ gìn đoàn kết quan; tích cực đấu tranh chống biểu vi phạm pháp luật hoạt động công vụ D Cả phương án Câu 3: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, thực hoạt động công vụ, công chức Quản lý thị trường có trách nhiệm: A Thực đạo, điều hành hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường xử phạt vi phạm hành có cứ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định B Thẩm tra xác minh vụ việc vi phạm C Cả A B D Cả A B sai Câu 4: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, thực hoạt động công vụ, công chức Quản lý thị trường có trách nhiệm: A Bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác, phát ngôn cung cấp thông tin quy định; B Quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ, ấn chỉ, Thẻ kiểm tra thị trường, tài sản nhà nước cấp giao quy định; C Cả A B D Cả A B sai Câu 5: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, thực hoạt động công vụ, công chức Quản lý thị trường có trách nhiệm: A Chỉ đạo, điều hành B Thông tin, tuyên truyền C Cả A B D Cả A B sai Câu 6: Theo Thông tư 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015, nhiệm vụ Đội Quản lý thị trường: A Xây dựng kế hoạch đề xuất với quan có thẩm quyền tổ chức, biên chế, trang thiết bị, phương tiện điều kiện làm việc Đội Quản lý thị trường B Xây dựng trình Chi cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ phòng tham mưu tổng hợp chuyên môn, nghiệp vụ C Cả A B D Cả A B sai 100 Câu 7: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, nội dung kiểm tra định kiểm tra phải: A Đúng đối tượng, nội dung kiểm tra quy định Điều Thông tư B Đúng đối tượng, nội dung, thời hạn kiểm tra ghi kế hoạch kiểm tra xây dựng, phê duyệt ban hành theo quy định năm không tiến hành kiểm tra lần nội dung đối tượng kiểm tra C Đúng đối tượng, nội dung hành vi vi phạm hành dấu hiệu vi phạm hành tiếp nhận kết thẩm tra, xác minh trường hợp kiểm tra đột xuất theo quy định D Cả phương án Câu 8: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, hiệu lực định kiểm tra là: A Quyết định kiểm tra có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành B Quyết định kiểm tra có hiệu lực sau 01 ngày kể từ ngày ký ban hành C Quyết định kiểm tra có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký ban hành D Quyết định kiểm tra có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành Câu 9: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, tiến hành kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm tra phải: A Ban hành định kiểm tra B Xuất trình Thẻ kiểm tra thị trường công bố định kiểm tra với đối tượng kiểm tra người có liên quan đối tượng kiểm tra C Xuất trình giấy chứng minh nhân dân công bố định kiểm tra với đối tượng kiểm tra người có liên quan đối tượng kiểm tra D Cả A B Câu 10: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm: A Phê duyệt kế hoạch kiểm tra hàng năm quan Quản lý thị trường địa phương; B Theo dõi, tra, kiểm tra hoạt động công vụ kiểm tra xử lý vi phạm hành quan công chức Quản lý thị trường địa phương theo quy định pháp luật Thông tư C Cả A B D Cả A B sai Câu 11: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, Kiểm soát viên thị trường thi hành công vụ có quyền: A Phạt tiền đến 300.000 đồng 101 B Tịch thu tang vật vi phạm C Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 500.000 đồng cá nhân đến 1.000.000 đồng tổ chức D Phương án A, B đều đúng Câu 12: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, đối với lực lượng Quản lý thị trường những người nào có quyền khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính: A Kiểm soát viên trung cấp thị trường B Đội trưởng Đội quản lý thị trường C Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường D Cả phương án đều đúng Câu 13: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, đối với lực lượng Quản lý thị trường những người nào có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính: A Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường B Cục trưởng Cục Quản lý thị trường C Đội trưởng Đội Quản lý thị trường D Phương án A, B đều đúng Câu 14: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, Trách nhiệm Cục Quản lý thị trường A Kiểm tra việc thực công tác quản lý địa bàn Chi cục Quản lý thị trường B Tham mưu, đề xuất chủ trương, sách, văn hướng dẫn tổ chức phối hợp quan chức đáp ứng yêu cầu thực tế công tác quản lý địa bàn C Cả A B sai D Cả A B Câu 15: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người tiêu dùng có nghĩa vụ: A Tuân thủ quy định hướng dẫn người sản xuất, người nhập khẩu, người bán hàng việc vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa B Được cung cấp thông tin trung thực mức độ an toàn, chất lượng, hướng dẫn vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hoá C Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa D Cung cấp thông tin việc bảo hành hàng hóa cho người mua Câu 16: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, tổ chức đánh giá phù hợp có quyền: 102 A Được quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận kết đánh giá phù hợp theo quy định pháp luật B Bảo đảm trình tự, thủ tục đánh giá phù hợp theo quy định pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật C Chịu trách nhiệm trước pháp luật kết đánh giá phù hợp D Hỗ trợ, nâng cao nhận thức vận động tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh áp dụng pháp luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa Câu 17: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người sản xuất, người nhập tự công bố đặc tính bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn hàng hoá phương tiện sau đây: A Bao bì hàng hoá; B Nhãn hàng hoá; C Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá D Cả phương án đều Câu 18: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất bao gồm nội dung sau đây: A Kiểm tra việc áp dụng yêu cầu quy định quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện trình sản xuất biện pháp quản lý nhà nước chất lượng sản xuất; B Kiểm tra kết đánh giá phù hợp, nhãn hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy tài liệu kèm theo sản phẩm cần kiểm tra; C Thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cần thiết D Cả phương án đều Câu 19: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu, lưu thông thị trường bao gồm nội dung sau đây: A Kiểm tra kết đánh giá phù hợp, nhãn hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy tài liệu kèm theo sản phẩm cần kiểm tra; B Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa; C Kiểm tra việc áp dụng yêu cầu quy định quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện trình sản xuất biện pháp quản lý nhà nước chất lượng sản xuất; D Cả phương án đều Câu 20: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, thương nhân nhượng quyền nghĩa vụ sau đây: A Đào tạo ban đầu cho thương nhân nhận quyền 103 B Thiết kế xếp địa điểm bán hàng chi phí thương nhân nhượng quyền C Cung cấp tài liệu hướng dẫn hệ thống nhượng quyền D Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối tượng ghi hợp đồng nhượng quyền Câu 21: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, thương nhân nhận quyền có quyền: A Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kĩ thuật B Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với thương nhân nhận quyền khác C Cả A B D Cả A B sai Câu 22: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, thương nhân nhận quyền có nghĩa vụ: A Ngừng sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh bên nhượng quyền thua lỗ B Nhượng quyền lại cho bên thứ ba chấp thuận bên nhượng quyền C Cả A B D Cả A B sai Câu 23: Hệ thống tổ chức Quản lý thị trường được quy định tại: A Tại Điều Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ B Tại Điều Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ C Tại Điều Nghị định số 27/CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ D Tại Điều Nghị định số 27/CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ Câu 24: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường do: A Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định B Thủ tướng Chính phủ quyết định C Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định D Bộ trưởng Bộ Công Thương Quyết định Câu 25: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trườg do: A Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường B Giám đốc Sở Công Thương quyết định C Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường quyết định D Giám đốc Sở Công Thương quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng 104 Đề thi số: 20 Câu 1: Theo quy định tại Nghị định 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ Chi cục Quản lý thị trường Chi cục trưởng phụ trách, có: A 01 Phó Chi cục trưởng giúp việc B 02 - 03 Phó Chi cục trưởng giúp việc C Không quá 03 Phó Chi cục trưởng giúp việc D Không quá 04 Phó Chi cục trưởng giúp việc Câu 2: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, thẩm quyền ban hành định kiểm tra là: A Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp phó giao quyền B Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp phó giao quyền C Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường D Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đội trưởng Đội Quản lý thị trường Câu 3: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Công chức Quản lý thị trường Tổ kiểm tra phải: A Có chứng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý thị trường theo quy định Bộ Công Thương; B Không thời gian thi hành xử lý kỷ luật, xem xét kỷ luật có đơn thư khiếu nại, tố cáo thủ trưởng quan quản lý công chức tiến hành xem xét, xác minh làm rõ; C Chủ động báo cáo để phép không tham gia Tổ kiểm tra trường hợp có vợ chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột vợ chồng đối tượng kiểm tra giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tổ chức đối tượng kiểm tra D Cả phương án đều Câu 4: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, tổ kiểm tra quy định: A Tổ kiểm tra phải có 02 công chức Quản lý thị trường, công chức làm Tổ trưởng B Tổ kiểm tra phải có 03 công chức Quản lý thị trường, công chức làm tổ trưởng C Tổ kiểm tra gồm có 01 công chức Quản lý thị trường 02 cán hợp đồng, công chức Quản lý thị trường làm tổ trưởng 105 D Tổ kiểm tra gồm có 02 công chức Quản lý thị trường 02 cán hợp đồng, công chức Quản lý thị trường làm tổ trưởng Câu 5: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, Kiểm soát viên thị trường thi hành công vụ có quyền: A Phạt tiền đến 300.000 đồng B Tịch thu tang vật vi phạm C Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 500.000 đồng cá nhân đến 1.000.000 đồng tổ chức D Phương án A, B đều đúng Câu 6: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, đối với lực lượng Quản lý thị trường những người nào có quyền khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính: A Kiểm soát viên trung cấp thị trường B Đội trưởng Đội quản lý thị trường C Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường D Cả phương án đều đúng Câu 7: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, đối với lực lượng Quản lý thị trường những người nào có thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính: A Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường B Cục trưởng Cục Quản lý thị trường C Đội trưởng Đội Quản lý thị trường D Phương án A, B đều đúng Câu 8: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi: A Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra B Theo chỉ đạo của cấp C Có cứ cho rằng phương tiện vận tải, đồ vật có cất giấu tang vật vi phạm hành chính D Cả phương án đều đúng Câu 9: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, việc khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chỉ được tiến hành khi: A Có cứ cho rằng ở nơi đó có cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính B Theo chỉ đạo của cấp C Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra D Cả phương án đều đúng 106 Câu 10: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, đối với lực lượng Quản lý thị trường những người nào sau có thẩm quyền quyết định cưỡng chế: A Kiểm soát viên thị trường B Đội trưởng Đội quản lý thị trường C Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp phó được ủy quyền D Cả phương án đều đúng Câu 11: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, việc khám người theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi: A Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra B Theo chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường C Có cứ cho rằng người đó cất giấu người đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính D Cả phương án đều đúng Câu 12: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, đối với lực lượng Quản lý thị trường những người nào có thẩm quyền quyết định khám người theo thủ tục hành chính: A Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường B Cục trưởng Cục Quản lý thị trường C Đội trưởng Đội Quản lý thị trường D Cả phương án đều đúng Câu 13: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì: A Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân B Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng mức phạt tiền đối với cá nhân C Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 1,5 lần mức phạt tiền đối với cá nhân D Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng lần mức phạt tiền đối với cá nhân Câu 14: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, các biện pháp cưỡng chế bao gồm: A Khấu trừ phần lương phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản cá nhân, tổ chức vi phạm; Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá; B Thu tiền, tài sản khác đối tượng bị cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành cá nhân, tổ chức khác giữ trường hợp cá nhân, tổ chức sau vi phạm cố tình tẩu tán tài sản C Buộc thực biện pháp khắc phục hậu quy định khoản Điều 28 Luật D Cả phương án đều đúng Câu 15: Theo quy định của Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, việc tạm giữ người theo thủ tục hành chỉ được áp dụng: 107 A Trong trường hợp cần ngăn chặn, đình hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác B Trong trường hợp gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác C Trong trường hợp cần ngăn chặn, đình hành vi gây rối trật tự công cộng D.Chỉ áp dụng trường hợp gây thương tích cho người khác Câu 16: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường bao gồm việc thực hiệc công tác sau: A Thẩm tra xác minh vụ việc vi phạm B Thanh tra, kiểm tra xử lý vụ việc vi phạm C Phối hợp kiểm tra D Cả phương án Câu 17: Theo Thông tư 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015, nhiệm vụ Đội Quản lý thị trường: A Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực sách, pháp luật thương mại, công nghiệp lĩnh vực khác theo phân công Chi cục Quản lý thị trường; B Thực chế độ thông tin, báo cáo theo quy định yêu cầu quan quản lý nhà nước cấp có thẩm quyền; C Cả A B D Cả A B sai Câu 18: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường bao gồm việc thực hiệc công tác sau: A Tuyển dụng thực sách, chế độ công chức B Bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác C Cả A B D Cả A B sai Câu 19: Theo Thông tư 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015, nhiệm vụ Đội Quản lý thị trường: A Kiểm tra tổ chức, cá nhân kinh doanh việc tuân thủ pháp luật thương mại, công nghiệp lĩnh vực khác giao B Trực tiếp phối hợp với quan nhà nước có liên quan tiến hành kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý phát có hành vi vi phạm hành vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành theo quy định pháp luật C Áp dụng biện pháp ngăn chặn xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, công nghiệp lĩnh vực khác theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành D Cả phương án Câu 20: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, thực hoạt động công vụ, công chức Quản lý thị trường có trách nhiệm: 108 A Mặc trang phục, đeo biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu quy định; thực nhiệm vụ, công vụ giao phân công B Thực đạo, điều hành hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường xử phạt vi phạm hành có cứ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định C Giữ gìn đoàn kết quan; tích cực đấu tranh chống biểu vi phạm pháp luật hoạt động công vụ D Cả phương án Câu 21: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, nội dung thông báo niêm yết đấu giá không bao gồm: A Thời gian, địa điểm đấu giá B Giá khởi điểm C Địa điểm, thời gian đăng ký mua hàng hóa D Tên, địa người tham gia đấu giá Câu 22: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, trường hợp có nhiều người trả mức giá cho hàng hóa, dịch vụ tham gia đấu giá, người điều hành đấu giá phải tổ chức: A Đấu giá lại B Rút thăm người C Đấu thầu D Không có đáp án Câu 23: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, bảo đảm dự thầu thực hình thức: A Đặt cọc B Ký quỹ C Bảo lãnh dự thầu D Cả phương án Câu 24: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất bao gồm nội dung sau đây: A Kiểm tra việc áp dụng yêu cầu quy định quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện trình sản xuất biện pháp quản lý nhà nước chất lượng sản xuất; B Kiểm tra kết đánh giá phù hợp, nhãn hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy tài liệu kèm theo sản phẩm cần kiểm tra; C Thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cần thiết D Cả phương án đều Câu 25: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu, lưu thông thị trường bao gồm nội dung sau đây: 109 A Kiểm tra kết đánh giá phù hợp, nhãn hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy tài liệu kèm theo sản phẩm cần kiểm tra; B Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa; C Kiểm tra việc áp dụng yêu cầu quy định quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện trình sản xuất biện pháp quản lý nhà nước chất lượng sản xuất; D Cả phương án đều 110
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG), ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG), ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay