Reading sketch up 1 SB answer keys

42 253 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 17:53

Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Answer Keys (SB) Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Unit My School Key Words Comprehension Check c a a b Summary Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Vocabulary Check gym chat think paint learn smile Connect to Yourself Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Unit Cool Braces Key Words Comprehension Check a ① Yes ② No ③ Yes ④ Yes Summary Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Vocabulary Check g / l / y h / i / n / e e / a / s / e h / a / r / k r / a / c / e / s p / e / c / i / a / l Connect to Yourself Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Unit My Friend Tommy Key Words Comprehension Check b b a c Summary Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Vocabulary Check i (win) a / y (pay) m / t (math) u / t (quiet) b / s (blush) h / o (hero) Connect to Yourself Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Unit Santa’s Christmas Key Words Comprehension Check b ① Yes ② No ③ No ④ Yes Summary Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Vocabulary Check nod scarf wife work return present Connect to Yourself Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Unit Interesting Sea Turtles Key Words Comprehension Check c b c b Summary 10 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Unit 14 On the Apple Farm Key Words 28 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Comprehension Check b ① Yes ② No ③ No ④ Yes Summary Vocabulary Check u / i / c / y a / k / e i / f / t i / c / k a / r / m e / a / c / h 29 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Connect to Yourself Unit 15 Where Do Animals Live? 30 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Key Words Comprehension Check c a b b Summary Vocabulary Check nest safe cave insect sticky dark 31 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Connect to Yourself Unit 16 A Yard Sale Key Words 32 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Comprehension Check b ① Yes ② No ③ No ④ Yes Summary Vocabulary Check y / r (yard) e / l (sell) w / h (wheel) 33 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys g / h (tight) c / p (cheap) o / c (bounce) Connect to Yourself Unit 17 A New Life for Old Paper Key Words 34 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Comprehension Check c a b c Summary Vocabulary Check n / k i / x r / a / s / h o / l / l / e / c / t e / c / y / c / l / e a / c / h / i / n / e 35 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Connect to Yourself Unit 18 What to Wear Today 36 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Key Words Comprehension Check a ① No ② Yes ③ No ④ Yes Summary Vocabulary Check 37 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys jeans step dirty ready choose trouble Connect to Yourself Unit 19 The Quiet House 38 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Key Words Comprehension Check c b a c Summary Vocabulary Check 39 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys o / y (noisy) w / s (wise) e / p (help) u / t (upset) e / a / f (peaceful) u / t (take out) Connect to Yourself Unit 20 Special Markets 40 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Key Words Comprehension Check c ① No ② Yes ③ No ④ Yes Summary Vocabulary Check buy float dumpling famous tasty market 41 Reading Sketch Up (SB) Book Answer Keys Connect to Yourself 42 [...]... 19 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Unit 10 Johnny’s Bath Day Key Words Comprehension Check 1 b 2 ① Yes ② No ③ No ④ Yes Summary 20 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Vocabulary Check 1 tub 2 fur 3 mop 4 bath 5 comb 6 shampoo Connect to Yourself 21 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Unit 11 Amazing Water Key Words Comprehension Check 1 c 2 b 3 a 4 c Summary 22 Reading Sketch Up. .. Check 1 b 2 ① No ② No ③ Yes ④ Yes Summary 16 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Vocabulary Check 1 l / y 2 a / i / l 3 o / i / c / e 4 r / o / w / n 5 r / e / a / m 6 e / m / e / m / b / e / r Connect to Yourself 17 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Unit 9 A Spring Walk Key Words Comprehension Check 1 c 2 a 3 b 4 c Summary 18 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Vocabulary Check 1 h.. .Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Vocabulary Check 1 r / b (crab) 2 e / l (shell) 3 k / n (know) 4 c / n (ocean) 5 j / s / h (jellyfish) 6 i / r / t (interesting) Connect to Yourself 11 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Unit 6 Fruit Smoothies Key Words Comprehension Check 1 b 2 ① Yes ② No ③ Yes ④ No Summary 12 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Vocabulary Check 1 d / d... to Yourself 13 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Unit 7 The First Day of School Key Words Comprehension Check 1 a 2 c 3 b 4 c Summary 14 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Vocabulary Check 1 c / k (lucky) 2 a / e (same) 3 l / g (laugh) 4 n / e (enter) 5 u / t (put on) 6 e / b / s (embarrassed) Connect to Yourself 15 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Unit 8 Ant and Pupa Key Words... 25 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Unit 13 A Nice Fall Day Key Words 26 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Comprehension Check 1 c 2 a 3 b 4 c Summary Vocabulary Check 1 c / n (acorn) 2 i / e (hike) 3 t / h (throw) 4 e / a (stream) 5 m / t / n (mountain) 6 b / r (take a break) Connect to Yourself 27 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Unit 14 On the Apple Farm Key Words 28 Reading. .. sticky 6 dark 31 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Connect to Yourself Unit 16 A Yard Sale Key Words 32 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Comprehension Check 1 b 2 ① Yes ② No ③ No ④ Yes Summary Vocabulary Check 1 y / r (yard) 2 e / l (sell) 3 w / h (wheel) 33 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys 4 g / h (tight) 5 c / p (cheap) 6 o / c (bounce) Connect to Yourself Unit 17 A New Life... Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Comprehension Check 1 b 2 ① Yes ② No ③ No ④ Yes Summary Vocabulary Check 1 u / i / c / y 4 a / k / e 2 i / f / t 3 i / c / k 5 a / r / m 6 e / a / c / h 29 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Connect to Yourself Unit 15 Where Do Animals Live? 30 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Key Words Comprehension Check 1 c 2 a 3 b 4 b Summary Vocabulary Check 1. .. c Summary 22 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Vocabulary Check 1 e / l / t 2 e / a / t 3 o / i / l 4 a / r / d 5 t / e / a / m 6 u / b / b / l / e Connect to Yourself 23 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Unit 12 A Great Idea Key Words Comprehension Check 1 b 24 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys 2 ① Yes ② No ③ No ④ Yes Summary Vocabulary Check 1 idea 2 switch 3 boring 4 sweep... Connect to Yourself Unit 17 A New Life for Old Paper Key Words 34 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Comprehension Check 1 c 2 a 3 b 4 c Summary Vocabulary Check 1 n / k 2 i / x 3 r / a / s / h 4 o / l / l / e / c / t 5 e / c / y / c / l / e 6 a / c / h / i / n / e 35 Reading Sketch Up (SB) Book 1 Answer Keys Connect to Yourself Unit 18 What to Wear Today 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Reading sketch up 1 SB answer keys , Reading sketch up 1 SB answer keys , Reading sketch up 1 SB answer keys

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay