English trung học cơ sở thpt

14 652 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 17:18

Tổng hợp Kiến thức tiếng anh THCS A - Tenses ( Các ) I Thì đơn giản ( The present simple ) Diễn tả hành động lặp lập lại chở thành thói quen Diễn tả thật hiển nhiên Hình thức động từ a Động từ ( To be ): Thì, là, ở: Có dạng: am, is, are ( + ) I - am ( -0 ) I am not ( ? ) Are you ? + Yes, I am + No, I am not ( + ) She - is ( - ) She is not/isn't He - is It - is tên riêng ( Lan ) - is ( ? ) Is she.? + Yes, she is + No, she isn't ( + ) You - are We - are They - are tên riêng - are ( ? ) Are you/they ? + Yes, they are + No, they aren't ( - ) You are not/aren't VD1: ( + ) I am a student ( - ) I am not a student ( ? ) Are you a student? + Yes, I am + No, I am not VD2: ( +) She is a student ( - )She isn't a student ( ? ) Is she a student? + Yes, she is + No, she isn't VD3: Lan is a student VD4: ( + ) They are students ( - ) They aren't students ( ? ) Are they student? + Yes, they are + No, they aren't b Động từ thờng ( V ) S + V- nguyên với S: I, You, We, They, tên riêng VD: I play soccer They play soccer Huy and Hung play soccer S + V-s/es với S: She, He, It, tên riêng VD: She plays soccer He gets up at * Các động từ kết thúc o, x, ch, sh, z ta phải thêm "es" số VD: go => goes : Đi She goes to school every day => does : Làm watch => watches: Xem He always watches TV wash => washes: Rửa, gội Các trạng từ kèm: - trạng từ tần xuất: + Always: Luôn + Usually: Luôn + Opfen: Thờng + Sometimes: + Never: Không - Frequently: Thờng - Constantly: Thỉnh thoảng - Occasionally: Thỉnh thoảng - Seldom Rarely: Hiếm - Every day/ week/month/year : Hằng II- Thì tiếp diễn ( The present continuos tense ) 1.Diễn tả hành động diễn thời điểm nói Hình thức động từ: S + be + V-ing Be: am, is, are Vd: I am doing my home work Lan is skipping - Thể phủ định: Thêm "not" vào sau động từ "to be" Vd: I am not doing my home work - Thể nghi vấn: Đảo động từ "to be" lên đầu câu Các trạng từ thời gian: - Now: - At the moment - At present * Quy tắc thêm đuôi "-ing" - Nếu tận động từ "e" ta bỏ "e" trớc thêm đuôi "-ing" Vd: come => coming - Nếu động từ có đến âm tiết kết thúc nguyên âm, hai phụ âm, trọng âm rơi vào hai âm tiết cuối ta nhân đôi phụ âm cuối " + ing" Vd: begin => beginning - Nếu động từ có tận phụ âm, trớc nguyên âm nhất=> gấp đôi phụ âm cuối trớc thêm đuôi " ing " Vd: run => running * Ta không dùng tiếp diễn với động từ cảm giác, tri giác, nhận thức nh: - To be: thì, là, - see: nhìn - hear: nghe - understand: hiểu - know: biết - like: thích - want: muốn - feel: cảm thấy - smell: ngửi - love: yêu - hate: ghét - seem: dờng nh - remember: nhớ - forget: quên - beliver: tin tởng III - Thì tơng lai gần ( near future ) ( Thì tơng lai dự định ) ( Going to ) Diễn tả hành động chắn xẩy tơng lai Hình thức động từ: S + Be ( am, is, are ) + going to + V-nguyên Vd1: I'm going to buy a big hous next year Vd2: She is going to the home work tonight Các trạng từ: - tonight: tối - tomorrow: ngày mai - Some day: vài ngày - Soon: - Next: tới IV Thì tơng lai đơn: (The simple future) Diễn tả hành động xảy tơng lai (không chắn tơng lai gần) From: S + Will + V - nguyên Advs:( Dùng nh trạng từ tơng lai gần ) - tonight: tối - tomorrow: ngày mai - Some day: vài ngày - Soon: - Next: tới * Thì tơng lai đơn đợc dùng để nói lên lời mời, lời hứa, lời yêu cầu ngữ cảnh khác Vd: I will be here in some minuté V Thì khứ đơn: (The simple past) Usage: Diễn tả hành động xảy hoàn tất khứ From: a to be: có dạng was/ were S: she, he, it, tên riêng + was S: You, We, They, tên riêng + were b Động từ thờng + Động từ có quy tắc: S + V-ed Vd: Lan watched T.V last night + Động từ bất quy tắc: S + V(cột 2) Vd: Yesterday, they went to Ha Noi Adv: - yesterday: hôm qua - last: qua + last night: tối qua + last week: tuần trớc + last month: tháng trớc + last year: năm ngoái + last Sunday: chủ nhật trớc - ago: trớc - in + mốc thời gian khứ ( in 1998 ) * Quy tắc thêm "ed" - Các động từ kết thúc "e" thêm "d" Vd: die => died: chết - Các động từ kết thúc phụ âm trớc nguyên âm => gấp đôi phụ âm cuối => "ed" Vd:Stop => Stoped: dừng lại - Nếu động từ tận "y" trớc phụ âm "y" => "i" + "ed" Vd: study => studied: học - Động từ có âm tiết, tận nguyên âm Vd: Permit => permitted: Cho phép, thừa nhận phụ âm => gấp đôi phụ âm cuối + "ed" - Nếu động từ có tận "l" trớc nguyên âm đơn gấp đôi "l" + "ed" Vd: Travell => travelled * Cách phát âm: + Những động từ có tận âm (t) (d) thêm "ed" => đọc (id) Vd: Divie (di ' vaid) => divided (id) + Những động từ có tận âm k, p, f, s, j, tj đọc (t) Vd: laught => laughted - Ngoài hai trờng hợp trên, động từ có quy tắc lại đọc (d) Vd: Play => Played (d) VI Thì khứ tiếp diễn ( the past continous ): Usage: - Diễn tả hành động xảy thời điểm xác định khứ Vd: I was doing my home work at 6.pm last Sunday - Diễn tả hành động xảy ké dài khoảng thời gian khứ Vd: Yesterday, Mr Huy was working in the office all the afternoon - Hành động xảy khứ có hành động khác xen vào Vd:Yesterday, when I came he was sleeping + When = as: Khi + While: Vd: Yesterday,while he was sleeping I came - Hai hành động xảy song song lúc khứ + While: Vd: Yesterday,while he was sleeping I came * Không dùng động từ nhận thức, tri giác thay vào dùng khứ đơn - to be: thì, là, - see: nhìn - hear: nghe - understand: hiểu - know: biết - like: thích - want: muốn - feel: cảm thấy - smell: ngửi - love: yêu - hate: ghét - seem: dờng nh - remember: nhớ - forget: quên - beliver: tin tởng From: S + Was (Were) + V-ing Adv: Dùng với trạng từ thời gian khứ đơn cộng thêm phần thời gian xác định khứ - yesterday: hôm qua Vd: at p.m last night - last: qua + last night: tối qua + last week: tuần trớc + last month: tháng trớc + last year: năm ngoái + last Sunday: chủ nhật trớc - ago: trớc - in + mốc thời gian khứ ( in 1998 ) VII Thì hoàn thành: (The present perfect) Usage: - Diễn tả hành động vừa xảy kết thúc so với thời điểm nói Vd: I have just finished my homework - Diễn tả hành động khứ, nhng kéo dà đến có khả tiếp tục kéo dài đến tơng lai Vd: I have studied English for years - Diễn tả hành động lặp đi, lặp lại nhiều lần khứ Dùng với: several times: vài lần Two/ three times: hai, ba lần Vd: I have read this book three times From: S + have/ has + V- cột 3/ V-ed S: I, you, we, they, số nhiều + have S: she, he, it, số + has Adv: - just, recently, lately: vừa - ever: - never: cha - already: - yet: cha - since: từ (+ thời điểm vd: 2001 ) - for: khoảng ( + thời gian vd: years ) - so far = until now = up to now = up to the present:cho đến VII- Thì hoàn thành tiếp diễn Usage: - Diễn tả hành động bắt đầu diễn khứ tiếp tục kéo dài tới tơng lai Form: S + Have/ Has + been + V-ing Advs: Dùng nh trạng từ hoàn thành nhng nhấn mạnh thời gian thực hành động VD: I have been learning English for years Structures: cấu trúc To -V Sau tính từ (hầu hết) + To V Vd: She is happy to live here Có hội để làm (mục đích) Have a chance + to V Sau động từ V + to V V : Gồm động từ sau: - Intent: có ý định - want: muốn - like: thích - love: yêu - seem: dờng nh - Vd: Huy wants to watch T.V V-ing 1.Sau giới từ cụm giới từ + V-ing: in, on, at, of, Vd: I am interested in leaning English Sau động từ + V-ing V: gồm động từ sau: - enjoy: thích - like: thích - stop: dừng lại - finish: kết thúc - start: bắt đầu - Vd: Minh enjoys playing tennis V- nguyên Sau động từ khuyết thiếu ( động từ đặc biệt ) Động từ khuyết thiếu: can, may, must, will, woud, should, have to+ V-nguyên Vd: I can swim Cấu trúc: Let's + V-nguyên Vd: Let's go swimming Why don't you/we + V-nguyên Vd: Why don't you go swimming VI - Các cấu trúc theo đơn vị học từ lớp đến lớp Khái niệm từ loại Tiếng Anh: Danh từ : Là từ vật, việc, tên riêng Vd: nhà ( house ), Lan, gió Động từ: Là từ hành động, hoạt động ngời vật Vd: Đi ( go ) chơi ( play ), thổi ( flow ) Tính từ: Là từ màu sắc, tính chất vật, việc Vd: màu đỏ ( red ), xinh đẹp ( beautyfull ), đắt đỏ ( expensive ) Trạng từ: Là từ mức độ hành động ( trạng từ tần xuất ), từ nơi chốn, thời gian Vd: always, Lang Sơn, two months Lớp 6: 1.There.: Có - There is a + dt số Vd: There is a pen on the table - There are + dt số nhiều Vd: There are pens on the table This/ that/ these/ those: Đây / Kia - This/ that is a + dt số ít: Đây/ Vd: This is a pen - These/ those are + dt số nhiều: Đây/ Vd: These are pens Các từ để hỏi ( Question words ) - What: Cái gì/ gì? - When : đâu? ( Câu hỏi địa điểm ) - Where: Khi nào? ( Câu hỏi thời gian ) - Who: ai? - How: bao nhiêu/ nh nào? - Which: Cái nào? ( câu hỏi lựa chọn ) - Why : Tại sao? ( Câu hỏi lý do- trả lời bắt đầu Because) Đại từ nhân xng, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu - Đại từ nhân xng: Là từ đóng vai trò làm chủ ngữ câu ( xng danh ) Vd: I , Lan - Tính từ sở hữu: Là từ dùng để nói sở hữu vật Thờng đứng trớc danh từ Vd: Her book - Đại từ sở hữu: Là từ dùng để nói vật thuộc quyền sở hữu nhng thờng không với danh từ đứng trớc mà dùng ẩn danh từ Vd: This is her hat and that is mine ( My hat ) Đại từ nhân xng Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu I: Tôi My: Của Mine You: Bạn Your: Của bạn Yours We: Chúng tôi/ta Our: Của chúng tôi/ta Ours They: Họ Their: Của họ Theirs She: Cô Her: Của cô/bà Hers He: Anh His: Của cậu/anh His It: Nó Its: Của its Tên riêng: Lan Lan's: Của Lan Các cách chào thông thờng - Hi / hello - Good morning: Chào buổi sáng - Good afternooon: Chào buổi chiều - Good evening: Chào buổi tối - Good night: Chúc ngủ ngon - Good bye/ Bye: Chào tạm biệt Cách hỏi thời gian ( Time ) * Cách hỏi giờ: What time is it? - Với chẵn: It is + + o' clock Vd: It is six o'clock - Với lẻ: + Nói trớc phút sau Vd: ( 11h20' ) It is eleven- twenty + Nói phút trớc sau dùng ( past/ to ) (past: qua/ to: kém) Vd: ( 11h 20') It is twenty past eleven - Chú ý: 15' = fifteen = a quarter 30' = thirty = half past Vd: ( 8h 15 ) It is aquater past eight It is fifteen past eight * Cáh hỏi hoạt động: What time you.?- I at Các ngày tuần: Dùng giớ từ on + ngày tuần Vd: on Monday Monday Tuesday Wednesay Thursday Friday Saturday Sunday Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủ nhật Các tháng năm: Dùng giớ từ in + tháng năm Vd: in May January February March April May June Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng July August September October November December Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Các mùa, thời tiết năm * Các mùa ( Seasons ) * Các loại thời tiết - Summer: Mùa hè - hot: nóng - Winter: Mùa đông - cold: lạnh - Spring: Mùa xuân - warm: ấm áp - Fall: Mùa thu - cool: mát mẻ 10 Các giới từ vị trí: - In: - On: - At: - near: gần - next to: kề sát - in front of: phá trớc - behind: phía sau - to the left: bên trái - to the right: bên phải - between: - opposite: đối diện - in the middle: trung tâm - at the back of: phía sau - in the corner: góc 11 Các tính từ hình dạng, vóc dáng, màu sắc thờng dùng với danh từ với động từ "to be" Vd: tall - He is tall big - It is a big school 12 a/ an/ some /any * Danh từ: + DT số ít: danh từ có Vd: a pen + DT số nhiều: danh từ có từ trở lên ta thêm s/ es Vd: pens/ couches + Dt đếm đợc: danh từ dùng số đếm đếm đợcVd: cam, ngời + DT không đếm đợc: danh từ cần phải có từ đại lợng kèm.Vd: gạo, nớc, sữa, tiền * a/ an: + Danh từ số đếm đợc/ Dùng câu khẳng định Vd: a pen/ an orange * Some: , vài + danh từ đếm đợc danh từ không đếm đợc.Dùng câu khẳng định Vd1: some bananas/ some rice Vd2: There are some books on the table * any: + DT đếm đợc không đếm đợc đợc dùng câu phủ định câu hỏi nghi vấn Vd1: There are not any books on the table Vd2: Are there any milk in the kitchen? 13 afew, a little, a lot/lots of - afew: Một vài + DT đếm đợc - a little: + DT không đếm đợc - a lot/lots of: nhiều + DT đếm đợc, không đếm đợc 14 Các động từ khuyết thiếu ( động từ đặc biệt ) - Can : + V- nguyên - Must: Phải+ V- nguyên * Một số động từ thờng gặp - Need: Cần + to V - Woud like: thích + to V - Want: muốn + to V 15 So sánh so sánh với tính từ a So sánh ( Than ) * Đối với tính từ ngắn ( tall, big) S1 + be + tính từ + er + than + S2 Vd; Lan is taller than Hoa * Đối với tính từ dài ( beautyful, expensive) S1 + be + more + tính từ dài + than + S2 Vd: Lan is more beautyful than Hoa b So sánh ( The ) * Đối với tính từ ngắn S + the + tính từ ngắn + est + Vd: Huy is the tallest * Đối với tính từ dài S + the most + tính từ dài + Vd: Hoa is the most beautyful in her class Lớp So sánh hơn, với danh từ dùng: - more: nhiều ( + DT đếm đợc, DT không đếm đợc ) - fewer: ( + DT đếm đợc ) - less: ( + DT không đếm đợc ) Vd: He works more hours than you Vd: Lan has fewer book than Minh Vd: I feel less scared now Cách dùng : So, too, either, neither - so, too: Dùng câu đồng tình khẳng định + so: Đứng đầu câu ( dùng đảo trợ động từ ) + too: Đứng cuối câu, sau dấu phẩy ( dùng đảo trợ động từ ) Vd1: I'm in class 7A So am I./ I'm, too Vd2: I like bananas So I./ I do, too - neither, either: Dùng câu đồng tình phủ định + neither: Đứng đầu câu ( dùng đảo trợ động từ ) + either: Đứng cuối câu, sau dấu phẩy ( dùng đảo trợ động từ ) Vd1: I don't like carrots Neither I./ I don't like, either Cách hỏi trả lời khoảng cách hai địa điểm How far is it from to? It is about km/m Vd: How far is it from your house to your school? It is about two km Mệnh lệnh khẳng định, mệnh lệnh phủ định Vd : Remember to your homework Brush your teeth after every meal Vd2: Don't be worry Don't be late Cách thành lập trạng từ từ tính từ, cách dùng * Cách dùng: - Tính từ thờng dùng với động từ " to be " đứng trớc danh từ để bổ nghĩa cho danh từ Vd1: She is beautiful Vd2: She is beautiful girl - Trạng từ thờng dùng với động từ thờng Vd: She plays tennis slowly * Cách thành lập tính từ sang trạng từ: - Hầu hết ta thêm đuôi " ly " vào tính từ Vd: beautiful => beautifully Xinh đẹp => cách đẹp - Một số trờng hợp đặc biệt Vd: good => well Cách dùng Everyone, everybody; no one, nobody; everything, nothing dùng nh chủ ngữ số - everyone, everybody: Mọi ngời - no one, nobody: không - everything, nothing: không Sequencing : first, next, then, finally: Thờng đứng đầu câu trớc dấu phẩy, nói quy trình công việc - first: trớc tiên - next: tiếp - then: sau - finally: cuối Lớp Cấu trúc đủ ( không đủ ) để làm ( Not ) adjective + enough + to V Vd: He is ( not ) old enough to go to school Reflexive pronouns ( Đại từ phản thân ) Đại từ nhân xng Đại từ phản thân I: Tôi Myself: Tự You: Bạn Yourselves Yourself /: tự bạn We: Chúng tôi/ta Ourselves: tự chúng tôi/ta They: Họ Theirselves: tự họ She: Cô Herself: tự cô He: Anh Himself: tự cậu/anh It: Nó Itselves: Tự Câu hỏi nguyên nhân ( why: Tại sao? - Because: Bởi ) Vd: Why didn't you go to school yesterday? Because I was ill 4.Giới từ thời gian - in + năm/ tháng năm - on + thứ/ thứ, ngày, tháng - at + - after/ before + thời điểm - betweenand Giữa hai thời điểm Cách nói thói quen khứ ( used to ) S + used to + Vnguyên Vd: When I was a boy, I used to walk to school Cách nói nên làm ( should ) S + should + Vnguyên Vd: You should learn more Yêu cầu, đề nghị, khuyên nhủ cách nói gián tiếp * Yêu cầu : Command, request, advice Told/asked + somebody + to V Vd: Miss Lan said " please wait for me some minutes " "Miss Lan told/asked me to wait for her some minutes" So sánh với : like, ( not) as.as, ( not) the same as, different from - like: Giống nh - ( not ) as.as: Giống/ không giống - ( not ) the same as: Giống/ không giống - different from: Khác với Vd: The magazin is not as large as the newspaper Vd: Lipton tea is different from Dimah tea Thì tiếp diễn diễn tả ý tơng lai Diễn tả thăng tiến càng * Diễn tả ý tơng lai Vd: What are you doing tonight? 10 I'm whatching TV * Diễn tả thăng tiến việc hay việc ( Get and come: càng ) Vd: The weather is becoming cold 10 Cách nói mục đích : in order to, so as to : Để làm in order to/ so as to + Vnguyên Vd: I always kep the widow open in order to let fresh air in 11 Lời mời, lời yêu cầu với " Would." * Lời mời: Would/ you mind If + clause Vd: Would/ you mind If I open the door * Lời yêu cầu làm gì: Would/ you mind + V-ing Vd: Would/ you mind opening the door 12 Danh từ ghép : Là danh từ đợc thành lập dới dạng hai danh từ ghép danh từ ghép với động từ, đợc nối với dấu cách Vd: rice- cooking Vd: Lang Son city 13 Question words before + to V Question words (- What - When - Where - Who - How - Which -Why) Vd: Nga told Nhi how to go there Lớp Câu ớc * Câu ớc loại I: Ước thật ( động từ khứ đơn) - wish, S + V2/ed - wish, S + were Vd: I wish, I were older Vd: I wish, I lived in Ha Noi * Câu ớc loại II: Ước thực khứ ( động từ khứ hoàn thành) - wish, S + had + V3/ed Vd: Linh wishes, she had wathed TV last night Vd: He wishes, he had been at home last Sunday Câu điều kiện * Câu điều kiện loại I: Nói đ/k có thật If + V tại, will + V Vd: If you learn more, you will get good mark * Câu điều kiện loại II: Nói đ/k thực If + Ved/cột2, woud/coud+ V Vd: If I were you, I woudn't love him Vd: If he had lots of money, he coud buy a big house Câu trực tiếp, câu gián tiếp * Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp - Bỏ dấu ngoặc kép 11 - Thay đổi chủ ngữ - Thay đổi động từ ( lùi lại ) - Thay đổi tính từ sở hữu - Thay đổi trạng từ thời gian, nơi chốn Tense Động từ khuyết thiếu Time Direct speech Hiện đơn Hiện tiếp diễn Quá khứ dơn Quá khứ tiếp diễn Hiện hoàn thành Hiện hoàn thành tiếp diễn Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Reported speech Quá khứ đơn Quá khứ tiếp diễn Quá khứ hoàn thành/ Quá khứ đơn Quá khứ hoàn thành tiếp diễn/ Quá khứ tiếp diễn Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành tiếp diễn May Can Must/might/coud/soud/ought to now today tonight tomorrow yesterday last night two days ago here This these Might Coud Must/might/coud/soud/ought to then/ immediately that day that night the next day/ the following day the day before/ the previous day the night before two days before/ two days earlier There That those Place Demostrative heads * Chú ý: - Lời nói gián tiếp tờng thuật lại ý ngời nói - Nếu động từ mệnh đề tại/ hoàn thành/ tơng lai lời trích dẫn ta thay đổi phần đại từ ( chủ ngữ ) Vd: the farmer says " I hope it will rain tomorrow" => the farmer says that he hopes it will rain tomorrow - Nếu động từ mệnh đề khứ lời trích dẫn ta phải thay đổi toàn phần cần thay đổi Vd: Miss Lan said " I will go to Hue tomorrow" => Miss Lan said she woud go to Hue the following day * Câu hỏi gián tiếp a Câu hỏi "yes/ no" Động từ mệnh đề là: asked, wondered, inquired Theo sau " if / whether" + câu trần thuật Các phần lại đợc thay đổi nh quy định, bỏ dấu hỏi chấm Vd: She asked me " Do you live here ? " => She asked me if I lived there b Câu hỏi " w.h questions" Động từ mệnh đề là: asked, wondered, inquired Theo sau " từ để hỏi" + câu trần thuật Các phần lại đợc thay đổi nh quy định, bỏ dấu hỏi chấm Vd: He wondered " what time does the film start?" => He wondered what time the film started Câu bị động ( the passive voice ) * Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động 12 - Xác định tân ngữ câu chủ động ( phần đứng sau động từ ) - đặt tân ngữ lên làm chủ ngữ câu bị động - Xác định động từ câu chủ động để chia động từ " to be " câu bị động - Đa động từ câu chủ động xuống làm động từ câu bị động dới hình thức Ved/cột - Dùng " by" cho chủ ngữ xác định câu chủ động( chuyển thành tân ngữ, đứng trớc trạng từ thời gian sau trạng từ nơi chốn ) * Hình thức câu bị động S + be + Ved/ cột Vd: They grow rice in tropical countries => Rice is grown in the tropical countries * Tơng ứng a Hiện đơn S + am/is/are + Ved/ cột3 b Quá khứ đơn S + was/were + Ved/ cột3 c Hiện tiếp diễn d Quá khứ tiếp diễn e Tơng lai đơn f Tơng lai gần g Hiện hoàn thành S + am/is/are + being + Ved/ cột3 S + was/were + being + Ved/ cột3 S + will + be + Ved/ cột3 S + am/is/are+ be + Ved/ cột3 S + have/has + been + Ved/ cột3 h Quá khứ hoàn thành S + had + been + Ved/ cột3 * Câu bị động với động từ khuyết thiếu ( can, coud, may, must,) S + Vkhuyết thiếu + be + Ved/ cột3 Vd: Minh must this exercise carefully =>This exercise must be done carefully by Minh Mệnh đề quan hệ ( relative pronouns ) Dùng để nối hai câu thành Có mệnh đề quan hệ xác định mệnh đề quan hệ không xác định - Mệnh đề quan hệ xác định phải có câu làm rõ nghĩa - Mệnh đề quan hệ xác định không thiết phải có câu làm rõ nghĩa, thờng đứng hai dấu phẩy * Mệnh đề quan hệ làm chủ ngữ + Thay cho ngời : who + Thay cho vật : which * Mệnh đề quan hệ làm tân ngữ + Thay cho ngời : whom + Thay cho vật : which * Mệnh đề quan hệ sở hữu + Thay cho ngời : whose 13 + Thay cho vật : whose/ of which Vd: Dùng mệnh đề quan hệ để nối hai câu - That people is a teacher He stands near my house => That people who stands near my house is a teacher - This people is a teacher Minh is talking with him => This people whom Minh is talking with is a teacher Câu hỏi đuôi ( tag questions) - Có hai vế: Nếu vế đầu khẳng định vế đuôi phủ định ngợc lại - Chú ý cách dùng trạng từ để hỏi đuôi phải với vế đầu Vd: You like watching TV, don't you? You don't like watching TV, you? Has he read this book, hasn't he? Mệnh đề trạng từ ( adverb clauses ) * Mệnh đề lý do: Because/ since: - Because: Đứng đầu câu có dấu phẩy - since: Đứng câu Vd: Because it rained, they didn't walk to school They didn't walk to school since it rained * Mệnh đề kết quả: so : Vd: Because it rained, so they didn't walk to school * Mệnh đề nhợng : although/ though/even though: - Although: Thờng đứng đầu câu, có dấu phẩy - Though: Thờng đứng vế thứ hai - even though: Thờng đứng vế thứ hai 14 [...]... a big house 3 Câu trực tiếp, câu gián tiếp * Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp - Bỏ dấu ngoặc kép 11 - Thay đổi chủ ngữ - Thay đổi thì của động từ ( lùi lại một thì ) - Thay đổi tính từ sở hữu - Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn Tense Động từ khuyết thiếu Time Direct speech Hiện tại đơn Hiện tại tiếp diễn Quá khứ dơn Quá khứ tiếp diễn Hiện tại hoàn thành Hiện tại hoàn thành... nghĩa, thờng đứng giữa hai dấu phẩy * Mệnh đề quan hệ làm chủ ngữ + Thay cho ngời : who + Thay cho vật : which * Mệnh đề quan hệ làm tân ngữ + Thay cho ngời : whom + Thay cho vật : which * Mệnh đề quan hệ sở hữu + Thay cho ngời : whose 13 + Thay cho vật : whose/ of which Vd: Dùng mệnh đề quan hệ để nối hai câu - That people is a teacher He stands near my house => That people who stands near my house is
- Xem thêm -

Xem thêm: English trung học cơ sở thpt, English trung học cơ sở thpt, English trung học cơ sở thpt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay