Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế kinh tế tri thức và vấn đề đẩy mạnh công CNH hđh ở việt nam và vấn đề đổi mới của ngành giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp

17 628 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:59

LỜI NÓI ĐẦU Loài người đã trải qua hai nền văn minh và ngày nay, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của nền văn minh thứ ba văn minh trí tuệ. Trong nền văn minh này, bộ phận quan trọng nhất là nền kinh tế tri thức có thể nói là hết sức cơ bản của thời đại thông tin.Đặc biệt là trong thập niên 90 các thành tựu về công nghệ thông tin như: công nghệ Web, Internet, thực tế ảo, thương mại tin học.... Cùng với những thành tựu về công nghệ sinh học: công nghệ gen, nhân bản vô tính... đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc làm đảo lộn toàn bộ nền kinh tế thế giới và toàn bộ xã hội loài người đưa con người đi vào thời đại kinh tế tri thức.Rất nhiều nước trên thế giới đều có tăng trưởng kinh tế từ tri thức.Việt Nam vẫn đang là một trong những nước nghèo và kém phát triển so với khu vực và trên thế giới.Do đó phát triển kinh tế là chiến lược cấp bách hàng đầu. Hơn nữa chúng ta đang trên con đường tiến hành công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước nên không thể không đặt mình vào tri thức, phát triển tri thức để đưa nền kinh tế nước nhà bắt kịp và phát triển cùng thế giới. Góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế, tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hoá chúng ta cần phải nghiên cứu tri thức, tìm hướng đi đúng đắn cho nền kinh tế tri thức, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước, phù hợp với khu vực,với thế giới và thời đại trong tổng thể các mối liên hệ, trong sự phát triển vận động không ngừng của nền kinh tế tri thức. Vì vậy em quyết định chọn đề tài “Kinh tế tri thức và vấn đề đẩy mạnh công CNHHĐH ở Việt nam và vấn đề đổi mới của ngành giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp” để làm đề tài nghiên cứu của mình. LỜI NÓI ĐẦU Loài người trải qua hai văn minh ngày nay, đứng trước ngưỡng cửa văn minh thứ ba -văn minh trí tuệ Trong văn minh này, phận quan trọng kinh tế tri thức - nói thời đại thông tin.Đặc biệt thập niên 90 thành tựu công nghệ thông tin như: công nghệ Web, Internet, thực tế ảo, thương mại tin học Cùng với thành tựu công nghệ sinh học: công nghệ gen, nhân vô tính tác động mạnh mẽ, sâu sắc làm đảo lộn toàn kinh tế giới toàn xã hội loài người đưa người vào thời đại kinh tế tri thức.Rất nhiều nước giới có tăng trưởng kinh tế từ tri thức.Việt Nam nước nghèo phát triển so với khu vực giới.Do phát triển kinh tế chiến lược cấp bách hàng đầu Hơn đường tiến hành công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước nên không đặt vào tri thức, phát triển tri thức để đưa kinh tế nước nhà bắt kịp phát triển giới Góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế, tiến nhanh đường công nghiệp hóa, đại hoá cần phải nghiên cứu tri thức, tìm hướng đắn cho kinh tế tri thức, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước, phù hợp với khu vực,với giới thời đại tổng thể mối liên hệ, phát triển vận động không ngừng kinh tế tri thức Vì em định chọn đề tài “Kinh tế tri thức vấn đề đẩy mạnh công CNH-HĐH Việt nam vấn đề đổi ngành giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp” để làm đề tài nghiên cứu CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG 1.1 Khái niệm tri thức Tri thức có từ lâu lịch sử, nói từ người bắt đầu có tư lúc có tri thức.Trải qua thời gian dài phát triển lịch sử, thập kỷ gần tri thức vai trò phát triển kinh tế-xã hội đề cặp nhiều.Vậy tri thức gì? Có nhiều cách định nghĩa tri thức hiểu “Tri thức hiểu biết, sáng tạo khả năng, kỹ để ứng dụng nó(hiểu biết sáng tạo) vào việc tạo nhằm mục đích phát triển kinh tế -xã hội Tri thức bao gồm tất thông tin,số liệu,bản vẽ,tưởng tượng(sáng tạo),khả năng,kỹ quan niệm giá trị sản phẩm mang tính tượng trưng xã hội khác.Tri thức có vai trò lớn đời sống –xã hội Kinh tế giới bước vào thời đại mới,một trình độ mới.Đó trình độ mà”nhân tố quan trọng việc chiếm hữu, phân phối nguồn trí lực việc sáng tạo,phân phối sử dụng tri thức ngành kĩ thuật cao”.Tiêu chí chủ yếu lấy tri thức,trí óc làm yếu tố then chốt để phát triển kinh tế tồn trực tiếp giống yếu tố sức lao động tài nguyên.Đó thời đại mà “Tri thức trở thành động lực chủ yếu phát triển xã hội”, ”Tri thức tài nguyên tư bản”, “Tri thức tâm điểm cạnh tranh nguồn lực dẫn dắt cho tăng trưởng dài hạn dẫn tới thay đổi lớn cách tổ chức sản xuất, cấu trúc thị trường, lựa chọn nghề nghiệp… 1.2 Vai trò tri thức Kinh tế-Kinh tế tri thức Nền kỉnh tế tri thức kinh tế trình thu nhận truyền bá, sử dụng, khai thác,sáng tạo tri thức trở thành thành phần chủ đạo trình tạo cải Kinh tế tri thức có nhiều đặc điểm khác biệt so với kinh tế trước đó: -Tri thức khoa học-công nghệ với lao động kỹ cao sỏ chủ yếu phát triển mạnh -Nguồn vốn quan trọng nhất,quý tri thức,nguồn vốn trí tuệ -Sáng tạo đổi thướng xuyên động lực chủ yếu thúc đảy sụ phát triển -Nền kinh tế mang tính học tập -Nền kinh tế lấy thị trường toàn cầu môi trường hoạt động -Nền kinh tế phát triển bền vững nuôi dưỡng nguồn lượng vô tận động tri thức Thực tiễn hai thập niên qua khẳng định,dưới tác động cách mạng khoa học –công nghệ toàn cầu hoá,kinh tế tri thức hình thành nhiều nước phát triển trở thành xu quốc tế lớn một,hai thập niên tới Sự xuất hoạt động sản xuất kinh doanh dựa tri thức Nền kinh tế tri thức kinh tế lấy sản xuất kinh doanh tri thức làm nội dung chủ yếu.Tương lai doanh nghiệp không phụ thuộc vào việc sử dụng tiền bạc, nguyên vật liệu,nguồn nhân lực máy móc thiết bị…mà phụ thuộc vào việc xử lý sử dụng thông tin nội thông tin từ môi trường kinh doanh.Cách tốt để tăng suất tìm hiểu kiến thức chuyên môn mà hãng có được,sử dụng mục đích thương mại kiến thức cần phát triển không ngừng Giá trị công ty công nghệ cao công ty sản xuất phần mềm công ty công nghệ sinh học không nằm tài sản vật chất hữu hình, mà nằm tài sản vô hình,như tri thức sáng chế.Để trở thành công ty dẫn dắt tri thức, công ty phải biết nhận thay đổi tỉ trọng vốn trí tuệ tổng giá trị kinh doanh.Vốn trí tuệ công ty, tri thức, bí phương pháp đội ngũ nhân viên công nhân khả công ty để liên tục hoàn thiện phương pháp sản xuất nguồn lợi cạnh tranh.Hiện có chứng đáng lưu ý phần giá trị vô hình công ty công nghệ cao dịch vụ vượt xa phần giá trị hữu hình tài sản vật thể công ty đó,như nhà hay thiết bị.Ví dụ tài sản vật thể công ty Microsoft chiếm phần nhỏ tổng giá trị vốn hoá thị truờng công ty này.Phần lớn vốn trí tuệ.Sau hai mươi năm thành lập, số nhân viên công ty tăng nghìn lần, thu nhập tăng 370 nghìn lần,1/10 số nhân viên trở thành triệu phú.Nguồn vốn người thành tố giá trị công ty dựa vào tri thức Nền kinh tế tri thức ngày làm xuất nhiều sản phẩm thông minh.Đó sản phẩm có khả gạn lọc giải thích thông tin để người sử dụng hành động cách hiệu hơn.Ngay bánh kẹp thịt trở thành sản phẩm dựa tri thức cách làm cho khách hàng biết cách sử dụng thông tin dinh dưỡng.Số lượng ka-lo chất béo in lên hoá đơn chí trình bày thông tin trước khách đặt hàng.Thậm chí có sản phẩm thông minh vừa truyền đạt thông tin sản phẩm vừa khuyên khách hàng nên làm từ tình hình vừa thông tin Vốn tri thức –vai trò kinh tế tri thức Vốn tri thức tri thức dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh với mục đích sinh lợi(tăng thêm giá trị) Vốn tri thức yếu tố bật hàm sản xuất.Trong văn minh nông nghiệp sức lao động, đất đai vốn yếu tố sản xuất công nghiệp,vốn,đất đai sức lao động trở thành hàng hoá với tư cách yếu tố quan trọng phát triển kinh tế-xã hội,góp phần chuyển xã hội phong kiến thành xã hội tư lịch sử.Còn kinh tế tri thức,yếu tố phát triển kinh tế-xã hội không bao gồm vốn tiền tệ,đất đai dựa lao động giản đơn mà chủ yếu dựa lao động trí tuệ gắn với tri thức.Như vốn tri thức trở thành yếu tố thứ hàm sản xuất thay yếu tố sức lao động vốn tiền tệ đất đai Vốn tri thức thực trở thành nguồn gốc động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.Nước Mỹ nói riêng nước thuộc tổ chức OECD nói chung nhiều năm qua tăng trưởng ổn định với tốc độ cao nhờ có phát triển ngành kinh tế dựa tri thức ngành công nghệ thông tin,viễn thông, vũ trụ,đầu tư,ngân hàng,tài chính,chứng khoán,bảo hiểm…Đồng thời chuyển đầu tư vốn tri thức từ ngành truyền thống sang ngành có hàm lượng tri thức cao.ở nước có kinh tế phát triển,đầu tư nhiều vốn tri thức mang lại giá trị gia tăng cang lớn,tỷ xuất lợi nhuận cao Vốn tri thức kinh tế tri thức đóng vai trò định thành công hay thất bại doanh nghiệp.Vốn tri thức bao gồm công nhân tri thức,các nhà quản lý có trình độ cao,các công nghệ Vốn tri thức đóng vai trò to lớn việc rút ngắn khoảng cách phát triển nước phát triển nước phát triển.Sự xuất kinh tế tri thức vừa hội vừa thách thức nước phát triển,trong có Việt Nam.Các quốc gia phát triển phải nhanh chóng tiếp cận với kinh tế tri thức,thông qua tri thức hoá ngành công nghiệp,nông nghiệp,dịch vụ,đặc biệt sớm hình thành công nghệ cao để nhanh chóng đưa kinh tế đất nước đuổi kịp nước phát triển CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆC ỨNG DỤNG TỐT HƠN NỮA TRI THỨC VÀO CÔNG CUỘC CNH - HĐH 2.1 Những hội thách thức 2.1.1 Cơ hội Việt nam Việt nam đứng trước hội tiếp cận kinh tế tri thức, bỏ lỡ tận dụng hội, đổi cách nghĩ cách làm, bắt kịp tri thức thời đại, tắt vào ngành kinh tế dựa vào công nghệ cao, dựa vào tri thức tụt hậu Đại hội VIII khẳng định phải: "đi tắt đón đầu" không làm tụt hậu dễ xảy Có ý kiến cho kinh tế nước ta phải phát triển theo mô hình hai tốc độ: - Vừa phải lo phát triển nông nghiệp, nâng cao lực sản xuất ngành công nghiệp bản, lo giải nhu cầu xúc người dân - Vừa phải lo phát triển nhanh ngành kinh tế dựa vào tri thức công nghệ cao, công nghệ thông tin để đại hoá nâng cao lực cạnh tranh kinh tế, tạo ngành nghề mới, việc làm mới, đạt tốc độ cao, hội nhập có hiệu với kinh tế giới - Chúng ta không nên bắt chước, dập khuôn theo mô hình công nghiệp hoá nước khác Và không nên hiểu công nghiệp hoá xây dựng công nghiệp mà phải hiểu chuyển kinh tế từ tình trạng lạc hậu, suất chất lượng thấp kém, phương pháp sản xuất nông nghiệp, lao động thủ công sang kinh tế có suất chất lượng hiệu cao, phương pháp sản xuất công nghiệp dựa vào tiến khoa học công nghệ Vì công nghiệp hoá phải đôi với giới hoá Trong thập niên tới người nhanh vào kinh tế tri thức, nước ta bỏ lỡ hội lớn mà phải thẳng vào kinh tế tri thức, rút ngắn khoảng cách với nước, công nghiệp nước ta phải đồng thời thực hai nhiệm vụ: Chuyển kinh tế từ kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp từ công nghiệp sang tri thức Cũng có nghĩa phải nắm bắt kịp thời tri thức công nghệ để đại hoá nông nghiệp, đồng thời phát triển ngành công nghiệp dịch vụ dựa vào tri thức công nghệ Về công nghệ thông tin Việt nam, công nghệ thông tin động lực chủ yếu, quan trọng thúc đẩy kinh tế tri thức xã hội thông tin Công nghệ thông tin phát triển góp phần giải phóng lực vật chất, trí tuệ dân tộc mà có trình độ trực tiếp đến việc nâng cao tính cạnh tranh doanh nghiệp Đầu tư nước đường dẫn tới toàn cầu hoá, toàn cầu hoá lại tạo hội giúp nước tận dụng vốn đầu tư nước để giải tình trạng thiếu vốn từ nội kinh tế: Ở Việt nam 13 năm qua kể từ có luật đầu tư nước có gần 3000 dự án đăng ký với số vốn giải ngân vào khoảng 20 tỷ USD Mặc dù số lượng, nhỏ bé quy mô, có khoảng vài chục dự án khoảng nửa tỷ USD đầu tư nước Điều thúc đẩy trình hội nhập vào khu vực toàn cầu 2.1.2 Những thách thức Chúng ta sống thời đại bùng nổ thông tin tri thức Nói tri thức khoa học kỹ thuật kỷ 19, 50 năm tăng gấp đôi, kỷ 20: 10 năm, 3-5 năm Một số nước phát triển sớm bước vào xây dựng kinh tế tri thức đặt nước phát triển nhiều bất lợi: tài nguyên sức lao động bị giảm rõ rệt dẫn đến làm giảm thu nhập quốc dân Một vấn đề đáng lo ngại nạn chất xám làm cho nước nghèo lại nghèo nghèo tri thức nguồn gốc nghèo Trên giới khoảng 20% dân số giàu nước phát triển chiếm tới 86% GDP, 20% dân số nghèo chiếm 1% GDP, tương tự công nghiệp 44, 5% 8% Qua thấy giãn rộng khoảng cách giàu nghèo thách thức nhà hoạch định quản lý kinh tế xã hội Trong lĩnh vực thông tin Việt nam công nghệ thông tin coi động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, nhiên công nghệ thông tin nước ta tình trạng lạc hậu nhiều nước khu vực Để hội nhập thành công Việt nam cần tiếp tục sách đối ngoại đa phương, giảm tiến tới hàng rào bảo hộ nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, đồng thời cần đổi tư công tác cán có khả thích ứng với chế thị trường hội nhập ngày 2.2 Đổi giáo dục đào tạo phù hợp với kinh tế tri thức nhằm đáp ứng với nhu cầu doanh nghiệp Việt Nam 2.2.1 Thực trạng Thực tế doanh nghiệp nước ta, tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp.Trong doanh nghiệp Việt Nam,số lao động có trình độ cao đẳng trở lên chiếm 32%,trong số Hàn Quốc 48%,Nhật Bản 64,4%,Thái Lan58,2% Trình độ công nghệ doanh nghiệp nhìn chung cong lạc hậu,ứng dụng công nghệ thông tin yếu.Theo kết khảo sat 42 sở ngành Viện khoa học bảo hộ lao động thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tiến hành gần đây,có đến 76% thiết bị,máy móc nhập thuộc hệ năm 50-60.Xét trình độ công nghệ thông tin,Việt Nam đứng thứ 7/10 ASEAN(Báo đầu tư,số 23,22/2/2001).Theo diễn đàn kinh tế giới(1/2001),năm 1999,Việt Nam đứng thứ 48/59 nước khả cạnh tranh kinh tế đứng thứ 59/59 sử dụng thư điện tử.Thương mại điện tử khái niêm tương đối xa lạ với nhiều doanh nghiệp 2.2.2 Giải pháp a).Định hướng cho ngành giáo dục đào tạo Con người đặt vào vị trí trung tâm chiến lược,được khẳng định vừa mục tiêu,vừa động lực phát triển kinh tế –xã hội.Quan niệm coi người nguồn lực nguồn lực,coi chiến lược phát triển kinh tế xã hội thực chất chiến lược người,đó quan niệm tích cực hình từ thực tiễn đổi nước ta năm qua.Vởy làm để phát huy nguồn lực người Những năm tới,chiến lược người Đảng cần hướng vào: Coi trọng công tác giáo dục đào tạo, khẩn trương đổi giáo dục đào tạo Nếu nguồn lực người động lực trực tiếp phát triển giáo duc-đào tạo tảng chiến lược người.Coi trọng công tác giáo dục đào tạo coi trọng nhân tố người.Giáo dục-đào tạo phải coi gốc phát triển.Bản thân giáo dục trình văn hoá,là tác nhân văn hoá để phát triển người Vì vậy,giáo dục đào tạo phải phận kế hoạch kinh tế-xã hội,gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội Chất lượng quốc gia đánh giá theo tiêu chí:dân cư giáo dục tốt,nguồn nhân lực dựa vào trí tuệ,sự dồi quỹ trí thức,sự linh hoạt,hiệu cấu tài chính,đội ngũ nhà doanh nghiệp tài giỏi mà giáo dục -đào tạo lại có ảnh hưởng then chốt đến vấn đề trên,tức có vai trò làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế -Đầu tư thích đáng cho nghiệp giáo dục-đào tạo -Gắn chất lượng đào tạo với yêu cầu thực tế: Trước hết phải nâng cao chất lượng giảng dạy đội ngũ giáo viên,giáo viên thường xuyên bồi dưỡng.được đào tạo lại,được áp dụng phương pháp giảng dạy đại,và phaỉ trau dồi ngoại ngữ,biết sử dụng thiết bị đại.Nội dung giảng dạy cần đạt cân đối lý thuyết thực hành,cần cập kịp thời nội dung tri thức đại giới vấn đề xúc đất nước,cần ý tới yếu tố kỹ năng,kỹ thuật,công nghệ thực nghiệm…để cung cấp cho xã hội đội ngũ lao động lành nghề,các chuyên gia công nghệ,những nhà quản lý có khả sáng tạo làm chủ tri thức đại,hoà nhịp với yêu cầu khắt khe kinh tế thị trường.Khắc phục phương pháp giảng dạy”chay”,dạy áp đặt,thày đọc,trò chép,sinh viên biết lời người dạy,thay phương pháp “lấy học sinh làm trung tâm”đòi hỏi khả làm việc tích cực thày trò.Nội dung phương pháp giáo dụcđào tạo tất cấp phải định hướng thoát khỏi khuôn cứng.Tĩnh lại,mang tính thừa nhận sáng tạo điều khiển cho phát triển tư cách cởi mở,tìm tòi,sáng tạo:phải giúp cho người học có tính động cao,để thích ứng với chuyển biến nhanh chóng kinh tế thị trường,của thị trường việc làm,thị trường sức lao động -Thay quan niệm”đào tạo theo nhu cầu người học” bằng”đào tạo theo nhu cầu xã hội” Điều chỉnh cấu tạo cho phù hợp với trình phát triển kinh tê-xã hội,nhanh chóng khắc phục tình trạng cân đối nghiêm trọng ngành nghề cấp đào tạo nay.Trong giới diễn đua tranh,cạnh tranh mạnh mẽ giáo dục-đào tạo cần định hướng tới tính tái sản xuất lực lượng lao động,tính hướng tới tính sản xuất lực lượng lao động b) Hướng cho doanh nghiệp Việt Nam Để doanh nghiệp Việt Nam thích ứng với kinh tế tri thức cần có biện pháp đồng sách Nhà nước (như hỗ trợ nghiên cứu 10 phát triển,xây dựng hệ thông thông tin,phát triển giáo dục…)và động thái tích cực,chủ động doanh nghiệp Đầu tư cho nhân lực Những cá nhân xuất sắc vốn quí cho doanh nghiệp.Với tri thức,họ tạo thành công cho doanh nghiệp,làm tăng hàm lượng chất xám sản phẩm Các doanh nghiệp nước ta nên áp dụng mô hình đào tạo phát triển nhân theo nguyên tắc trách nhiệm từ lên Trước hết nhân viên phải chịu trách nhiệm cho phát triển người mình,sau trách nhiệm thuộc cấp trực tiếp với vai trò huấn luyện viên,tiếp theo cấp gián tiếp với vai trò người cố vấn,và sau vai trò người ủng hộ lãnh đạo hàng đầu doanh nghiệp.Khi trưởng phận nhân hoạt động người xây dựng phát triển mô hình, người điều phối tư vấn bên canh việc xây dựng áp dụng mô hình này, doanh nghiệp nên trọng vào hình thức đào tạo nơi làm việc”(hơn đào tạo nơi làm việc).Như doanh nghiệp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động thông qua việc khuyến khích động viên toàn thể nhân viên hướng tới học tập suốt đời với mức chi phí hợp lý Đổi cải tiến công nghệ, áp dụng công nghệ thông tin hoạt độn g sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao khả cạnh tranh,thích ứng doanh nghiệp với thị trường Các doanh nghiệp Việt Nam nên tận dụng lực công nghệ có,thực chuyển giao công nghệ nhiều hình thức khác mua,hợp tác liên doanh,truy cập thông tin…Đồng thời chủ động áp dụng công nghệ thông tin sản xuất kinh doanh áp dụng phần mềm,xây dựng trang web quảng cáo,giới thiệu sản phẩm cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tuyến nhằm gắn kết chặt chẽ với khách hàng,tạo hội tiếp cận với thị trường giới…Đó bước doanh nghiệp hướng tới thương mại điện tử.Tuy nhiên,điều quan trọng lựa chon đổi công nghệ không dựa ý muốn chủ quan doanh nghiệp mà phải xuất phát từ nhu cầu,thị hiếu khách hàng 11 Chú trọng đến quản trị tri thức phạm vi doanh nghiệp.Đây khái niệm tương đối mới,bao hàm nội dung tiếp cận tri thức thông tin,sử dụng chia sẻ tri thức thông tin thành viên doanh nghiệp.Nhiệm vụ quản trị gia tạo môi trường,xác lập cấu tổ chức quản trị phù hợp để khuyến khích sáng tạo doanh nghiệp,chia sẻ thông tin,tri thức giữacác cá nhân phận.Điều liên quan đến việc hình thành văn hoá doanh nghiệp hệ thống thông tin doanh nghiệp rõ ràng… -Doanh nghiệp tổ chức giáo dục Kinh tế tri thức đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao lực lượng việc hấp thụ tri thức,vận dụng tri thức tự đổi tri thức.Điều dẫn đến hãng phải trở thành tổ chức học hỏi.Thông tin lao động di chuyển ngày nhanh buộc công ty phải nhậy bén hơn,đòi hỏi người phải tiếp tục học tập.Học tập bao gồm trao đổi thông tin,tri thức kỹ thuật có sẵn phát nguyên tắc tri thức mới.Một số phương pháp sau: Học tập qua công việc,học tập nơi làm việc:công nhân đào tạo lẫn nhau,luân chuyển công việc, trả lương vào kỹ năng, nhóm thức không thức chế độ góp ý cải tiến Doanh nghiệp đặt trường học: Đây tổ chức “lai tạo” kết hợp học tập sản xuất, gọi là” doanh nghiệp nhà trường” Các doanh nghiệp nhà trường sử dụng phận hệ thống học nghề để cung cấp kinh nghiệm sản xuất cho học sinh chờ ký hợp đồng đào tạo với doanh nghiệp.Nó sử dụng để cung cấp học tập dựa công việc cho học sinh chưa chuyên môn hoá nghề hay ngành cụ thể.Trong doanh nghiệp này,học sinh sản xuất hàng hoá dịch vụ cho người khác với tư cách phận việc học tập em trưòng Thậm chí có doanh nghiệp tự gọi “một nhà máy dạy học” số mặt, doanh nghiệp đươcj tổ chức công ty 12 nhà trường với chế dộ làm việc,trả lương doanh nghiệp thực thụ.Một số doanh nghiệp xa cách lập trường hợp riêng doanh nghiệp Cộng tác với trường đại học trung tâm nghiên cứu: Sự nương tựa nhiều vào tiến kiến thức khoa học, công nghệ tận dụng hội trợ cho doanh nghiệp thành công.Muốn vậy,các công ty phải cộng tác với trưòng đại học trung tâm nghiên cứu.Sự hợp tác trường đại học giới kinh doanh nhiều tầng lớp ủng hộ Cho phí cho đào tạo, giáo dục cao 13 KẾT LUẬN Trong thời đại khoa học thực trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, yếu tố kinh tế tri thức xuất hiện, phát triển hoạt động kinh tế chuyển dựa vào tri thức, tức dựa vào thành tựu khoa học khoa học công nghệ Quyền sở hữu tri thức chiếm vị trí ngày quan trọng, dần trở thành tài sản quý vốn tài nguyên Trong cạnh tranh chiếm hữu nhiều tài sản trí tuệ cao hơn, người thắng Trong điều kiện kết hợp nhảy vọt phải kết hợp trình chuyển từ kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang kinh tế lấy công nghiệp làm tảng, với trình hình thành phát triển yếu tố định kinh tế tri thức Nghĩa kết hợp xây dựng văn minh công nghiệp (qua nhiệm vụ biến nước ta thành nước công nghiệp) với tạo lập yếu tố văn minh trí tuệ, tạo tảng xây dựng kinh tế cách nhanh chóng năm Trong kết hợp này, việc hướng tới xây dựng văn minh công nghiệp coi trọng tâm, đồng thời thân văn minh công nghiệp mà hướng tới xây dựng phải chứa đựng yếu tố văn minh trí tuệ Điều có nghĩa phát triển ngành truyền thống công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ phải nắm bắt ứng dụng có hiệu tri thức công nghệ đại đồng thời trọng phát triển tảng kinh tế tri thức phát triển có trọng điểm nghành dịch vụ dựa vào tri thức, đặc biệt công nghệ thông tin Như công nghiệp hoá nước ta trình chuyển kinh tế tri thức từ tình trạng lạc hậu, suất, chất lượng hiệu thấp sang kinh tế mà phát triển chủ yếu dựa vào thành tựu khoa học công nghệ có suất, chất lượng hiệu cao Xu hướng xây dựng phát triển tri thức xu hướng tất yếu lịch sử, không riêng CNTB Vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ, văn minh" Việt nam ngược xu hướng Nước ta 14 nắm bắt nhiều hội từ phát triển tri thức, theo kịp kinh tế nước phát triển Tuy nhiên bên cạnh khó khăn mà phải vượt qua Nước ta phải vận dụng điều kiện thuận lợi để đẩy lùi kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tiến vào thời kỳ công nhiệp hoá, đại hoá đất nước Tăng cường mở rộng mối quan hệ ngoại giao, tìm hiểu kinh nghiệm nước tiên tiến Và điều quan trọng phải chăm lo đến cải cách giáo dục người vật chất nước nhà 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạp chí kinh tế phát triển - Số chuyên đề kinh tế Mac-Lênin (Tháng 11/2001) Tạp chí Kinh tế Phát triển - Số 48/2001 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Tạp chí Khoa học xã hội 16 MỤC LỤC CHƯƠNG II .6 THỰC TRẠNG KINH TẾTRI THỨC ỞVIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆC ỨNG DỤNG TỐT HƠN NỮA TRI THỨC VÀO CÔNG CUỘC CNH - HĐH .6 KẾT LUẬN 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 17 [...]... nâng cao lực lượng trong việc hấp thụ tri thức, vận dụng tri thức và tự mình đổi mới tri thức. Điều đó dẫn đến các hãng cũng phải trở thành các tổ chức học hỏi.Thông tin và lao động di chuyển ngày càng nhanh buộc các công ty phải nhậy bén hơn,đòi hỏi mọi người phải luôn tiếp tục học tập .Học tập bao gồm cả trao đổi các thông tin ,tri thức và kỹ thuật có sẵn và phát hiện ra các nguyên tắc và tri thức mới. Một... phát tri n có trọng điểm các nghành và dịch vụ dựa vào tri thức, đặc biệt là công nghệ thông tin Như vậy công nghiệp hoá ở nước ta là quá trình chuyển nền kinh tế tri thức từ tình trạng lạc hậu, năng suất, chất lượng và hiệu quả thấp sang nền kinh tế mà sự phát tri n chủ yếu dựa vào những thành tựu mới của khoa học và công nghệ có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao Xu hướng xây dựng và phát tri n tri. .. cho các doanh nghiệp thành công. Muốn vậy ,các công ty phải cộng tác với các trưòng đại học và các trung tâm nghiên cứu.Sự hợp tác giữa các trường đại học và giới kinh doanh được nhiều tầng lớp ủng hộ Cho nên chi phí cho đào tạo, giáo dục rất cao 13 KẾT LUẬN Trong thời đại hiện nay khi khoa học đã thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, những yếu tố của kinh tế tri thức đã xuất hiện, sự phát tri n... giữa các thành viên trong doanh nghiệp. Nhiệm vụ của quản trị gia là tạo môi trường,xác lập cơ cấu tổ chức quản trị phù hợp để khuyến khích sự sáng tạo trong doanh nghiệp, chia sẻ thông tin ,tri thức giữacác cá nhân và bộ phận.Điều này liên quan đến việc hình thành văn hoá doanh nghiệp hệ thống thông tin trong doanh nghiệp rõ ràng… -Doanh nghiệp là một tổ chức giáo dục Kinh tế tri thức đòi hỏi các doanh nghiệp. .. kiện thuận lợi để đẩy lùi nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tiến vào thời kỳ công nhiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Tăng cường mở rộng các mối quan hệ ngoại giao, tìm hiểu kinh nghiệm của các nước tiên tiến Và một điều quan trọng nữa là phải chăm lo đến cải cách giáo dục về con người và vật chất nước nhà 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Tạp chí kinh tế và phát tri n - Số chuyên đề của kinh tế Mac-Lênin (Tháng... đầu tiên của doanh nghiệp hướng tới thương mại điện tử.Tuy nhiên,điều quan trọng là lựa chon và đổi mới công nghệ không chỉ dựa trên ý muốn chủ quan của doanh nghiệp mà còn phải xuất phát từ nhu cầu, thị hiếu của khách hàng 11 Chú trọng đến quản trị tri thức trong phạm vi doanh nghiệp. Đây là một khái niệm tương đối mới, bao hàm nội dung tiếp cận tri thức và thông tin,sử dụng chia sẻ tri thức và thông... minh công nghiệp được coi là trọng tâm, đồng thời bản thân nền văn minh công nghiệp mà chúng ta đang hướng tới xây dựng cũng phải chứa đựng yếu tố văn minh trí tuệ Điều đó có nghĩa là trong khi phát tri n các ngành truyền thống của công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phải nắm bắt và ứng dụng có hiệu quả các tri thức công nghệ hiện đại đồng thời chú trọng phát tri n những nền tảng của nền kinh tế tri thức. .. cấp kinh nghiệm sản xuất cho học sinh đang chờ ký hợp đồng đào tạo với các doanh nghiệp. Nó cũng có thể được sử dụng để cung cấp sự học tập dựa trên công việc cho những học sinh chưa được chuyên môn hoá về một nghề hay ngành cụ thể.Trong các doanh nghiệp này ,học sinh sản xuất hàng hoá và dịch vụ cho người khác với tư cách là một bộ phận của việc học tập của các em tại trưòng Thậm chí có những doanh nghiệp. .. sau: Học tập qua công việc ,học tập tại nơi làm việc :công nhân đào tạo lẫn nhau,luân chuyển công việc, trả lương căn cứ vào kỹ năng, những nhóm chính thức hoặc không chính thức và chế độ góp ý cải tiến Doanh nghiệp đặt ở các trường học: Đây là tổ chức “lai tạo” kết hợp học tập và sản xuất, gọi là” doanh nghiệp nhà trường” Các doanh nghiệp nhà trường được sử dụng như là một bộ phận của hệ thống học nghề... trình chuyển từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang nền kinh tế lấy công nghiệp làm nền tảng, với quá trình hình thành và phát tri n những yếu tố nhất định của nền kinh tế tri thức Nghĩa là kết hợp xây dựng nền văn minh công nghiệp (qua nhiệm vụ biến nước ta cơ bản thành nước công nghiệp) với tạo lập những yếu tố cơ bản của nền văn minh trí tuệ, tạo nền tảng xây dựng kinh tế một cách nhanh chóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế kinh tế tri thức và vấn đề đẩy mạnh công CNH hđh ở việt nam và vấn đề đổi mới của ngành giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế kinh tế tri thức và vấn đề đẩy mạnh công CNH hđh ở việt nam và vấn đề đổi mới của ngành giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế kinh tế tri thức và vấn đề đẩy mạnh công CNH hđh ở việt nam và vấn đề đổi mới của ngành giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, THỰC TRẠNG KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆC ỨNG DỤNG TỐT HƠN NỮA TRI THỨC VÀO CÔNG CUỘC CNH - HĐH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay