Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế tư tưởng hồ chí minh về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn sự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta qua các giai đoạn cách mạng

25 605 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:59

MỞ ĐẦUTư tưởng của Hồ Chí Minh về nông nghiệp là một bộ phận hợp thành hệ thống tư tưởng kinh tế của Người, bao gồm hệ thống những luận điểm lý luận toàn diện và sâu sắc được rút ra từ thực tiễn cách mạng, từ sự kế thừa và phát triển những kinh nghiệm, truyền thống đặc sắc của dân tộc và trí tuệ của thời đại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác Lênin nhằm xây dựng và phát triển nền nông nghiệp Việt Nam từ sản xuất nhỏ, manh mún, lạc hậu tiến dần lên nền nông nghiệp hiện đại, khoa học – kỹ thuật tiên tiến, có khả năng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân lao động. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về nông nghiệp không những có ý nghĩa thực tiễn to lớn, mà còn là cơ sở lý luận vô cùng quan trọng đã và đang được Đảng và Nhà nước ta vận dụng để xây dựng phát triển nền kinh tế nông nghiệp nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp không chỉ có giá trị về mặt lý luận mà nó còn có giá trị thực tiễn hết sức sâu sắc. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta đã vận dụng và phát triển tư tưởng nông nghiệp của Hồ Chí Minh để xây dựng thành đường lối phát triển kinh tế nói chung, đường lối phát triển nông nghiệp nói riêng qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Chính vì vậy, tôi lưa chọn nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Việc vận dụng tư tưởng đó ở Việt Nam hiện nay làm đề tài tiểu luận của mình. MỞ ĐẦU Tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp phận hợp thành hệ thống tư tưởng kinh tế Người, bao gồm hệ thống luận điểm lý luận toàn diện sâu sắc rút từ thực tiễn cách mạng, từ kế thừa phát triển kinh nghiệm, truyền thống đặc sắc dân tộc trí tuệ thời đại mà đỉnh cao chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm xây dựng phát triển nông nghiệp Việt Nam từ sản xuất nhỏ, manh mún, lạc hậu tiến dần lên nông nghiệp đại, khoa học – kỹ thuật tiên tiến, có khả cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân lao động Tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp có ý nghĩa thực tiễn to lớn, mà sở lý luận vô quan trọng Đảng Nhà nước ta vận dụng để xây dựng phát triển kinh tế nông nghiệp nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa Tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp giá trị mặt lý luận mà có giá trị thực tiễn sâu sắc Trong trình lãnh đạo, Đảng ta vận dụng phát triển tư tưởng nông nghiệp Hồ Chí Minh để xây dựng thành đường lối phát triển kinh tế nói chung, đường lối phát triển nông nghiệp nói riêng qua giai đoạn lịch sử, đặc biệt thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Chính vậy, lưa chọn nghiên cứu "Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn Việc vận dụng tư tưởng Việt Nam nay" làm đề tài tiểu luận NỘI DUNG CHƯƠNG I: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT NÔNG NGHIỆP VÀ KINH TẾ NÔNG THÔN Tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp Nông nghiệp với Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế, xã hội việc nâng cao đời sống nhân dân Với Người: nông nghiệp gốc, nông nghiệp chính, nông nghiệp mặt trận chính, nông nghiệp mặt trận hàng đầu, nông nghiệp mặt trận bản, nông nghiệp việc quan trọng nhất… Người cho rằng: Việt Nam nước sống nông nghiệp, kinh tế lấy canh nông làm gốc, “Nông dân ta giàu nước ta giàu Nông nghiệp ta thịnh nước ta thịnh”(2) Từ đó, Người coi việc tập trung phát triển nông nghiệp nhiệm vụ trọng tâm toàn Đảng, toàn dân yêu cầu ngành khác phải lấy việc phục vụ nông nghiệp làm trung tâm.Là nhà lãnh đạo chiến lược giàu kinh nghiệm, Hồ Chí Minh sớm thấy rằng: Muốn nâng cao đời sống nhân dân, trước hết phải không ngừng sức phát triển kinh tế quốc gia Mà vấn đề hàng đầu để phát triển, Hồ Chí Minh xác định nông nghiệp Hồ Chí Minh coi phát triển nông nghiệp nhân tố đầu tiên, cội nguồn giải vấn đề xã hội Nông nghiệp giải nhu cầu quan trọng nhất, nhất, cấp thiết người nhu cầu ăn, mặc, Trong đó, ăn nhu cầu Chỉ thỏa mãn nhu cầu ăn (và mặc, ở) mức độ định người ta nghĩ đến nhu cầu cao Hồ Chí Minh viết “Sản xuất nông nghiệp trước hết sản xuất lương thực, việc cần thiết cho đời sống nhân dân, phận quan trọng kế hoạch kinh tế Nhà nước” Sau hòa bình lập lại miền Bắc, vị trí, vai trò nông nghiệp Hồ Chí Minh nhận thức rõ ràng quán Ngày 13/6/1955, Hội nghị sản xuất cứu đói, Người nhấn mạnh “Tục ngữ có câu: “Dân dĩ thực vi thiên” nghĩa dân lấy ăn làm trời, ăn trời” Trong nghiệp cách mạng, theo Hồ Chí Minh, phát triển nông nghiệp để sản xuất nhiều lương thực thực phẩm mặt trận quan trọng, liên quan đến thành bại chiến tranh Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở đến câu châm ngôn Hán Việt “thực túc binh cường” Là chiến lược gia nhà quân tài ba, Hồ Chí Minh nhận thức rõ vai trò to lớn hậu phương Hậu phương chỗ dựa tiền phương, nơi định thành bại của chiến tranh Trong chiến tranh, nhân tố định vấn đề quân lương Khi quân đội cung cấp đủ lương thực, thực phẩm sức mạnh nhân lên nhiều Đó nhân tố định thành bại nơi chiến trường Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1949, Việt Bắc thắng, Người viết: “…Lúc này, quan trọng nông nghiệp, “có thực vực đạo” Có đủ cơm ăn áo mặc cho đội nhân dân, kháng chiến mau thắng lợi, thống độc lập mau thành công…Chiến sĩ trước mặt trận xung phong giết giặc súng đạn Chiến sĩ nhà nông xung phong giết giặc cày cuốc, nghĩa phải xung phong tăng gia sản xuất, để giúp đội đủ ăn đủ mặc để đánh giặc” Trong năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vai trò nông nghiệp Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng, năm 1967, Người lại viết: “Quân dân ta phải ăn no để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược Vì sản xuất lương thực thực phẩm quan trọng” Người xác định: “Sản xuất chiến đấu hai mặt trận quan hệ mật thiết với Các hợp tác xã nông nghiệp đội quân hậu cần quân đội chiến đấu mặt trận… Các xã viên hợp tác xã phải sản xuất tốt để đội nhân dân ta ăn no đánh thắng” Thực tế thắng lợi hai kháng chiến chống thực dân Pháp chống đế quốc Mỹ xâm lược chứng minh cho tính đắn tư tưởng Hồ Chí Minh: Sự dồi lương thực, thực phẩm nhân tố góp phần định to lớn vào thắng lợi chiến tranh Trong xây dựng CNXH, thời kỳ đầu miền Bắc, nông nghiệp Hồ Chí Minh coi mặt trận chủ yếu, tảng toàn cấu kinh tế quốc dân Theo Hồ Chí Minh, kinh tế quốc dân quốc gia có ba phận quan trọng nông nghiệp, công nghiệp thương nghiệp Ba phận có mối quan hệ hữu với nhau, tác động chi phối lẫn Nhưng điều kiện Việt Nam nông nghiệp luôn lĩnh vực quan trọng Đối với Việt Nam, dù cấu kinh tế thay đổi phát triển phải lấy nông nghiệp làm gốc Nếu nông nghiệp phát triển, lương thực thực phẩm dồi dào, nông dân giả xã hội phồn vinh Ngược lại, nông nghiệp đình đốn trì trệ ngành khác theo mà suy giảm Do vậy, từ năm 1955, Hồ Chí Minh rõ: “Để đẩy mạnh việc củng cố miền Bắc, làm sở cho công đấu tranh thống nước nhà, Chính phủ thi hành kế hoạch khôi phục kinh tế năm 1956 bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải; sản xuất nông nghiệp chủ yếu Yêu cầu sản xuất nông nghiệp năm 1956 bước đầu giải lương thực, cung cấp nguyên liệu, vật liệu để khôi phục tiểu nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp cung cấp lâm thổ sản để mở rộng quan hệ buôn bán với nước ngoài”(7) Đến cuối năm 1956, Người lại viết: “Sang năm mới, sản xuất nông nghiệp nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch Nhà nước nhằm tăng cường thêm sản xuất lương thực, thực đẩy mạnh việc trồng công nghiệp, việc chăn nuôi gia súc, đồng thời coi trọng nghề rừng, nghề cá, nghề muối nghề phụ khác” Trong mối quan hệ hữu ba phận quan trọng kinh tế quốc dân, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh đến vị trí, vai trò nông nghiệp công nghiệp thương nghiệp Hồ Chí Minh coi công nghiệp nông nghiệp hai nghành kinh tế quan trọng có tác động qua lại với mật thiết Người nhiều lần nêu lên hình ảnh: “Công nghiệp nông nghiệp hai chân kinh tế” Người dùng hẳn từ “què”, “khập khểnh” để phê phán phát triển không đồng công nghiệp nông nghiệp, để lưu ý toàn Đảng, toàn dân phải ý mức đến phát triển nông nghiệp Là “hai chân kinh tế” phải phát triển vững hai: “Công nghiệp nông nghiệp phải giúp đỡ lẫn phát triển, hai chân khỏe, tiến bước nhanh nhanh chóng đến mục đích” (10) Tuy vậy, qua phát biểu Hồ Chí Minh, thấy hàm chứa ý nghĩa sâu xa! Trong hai chân công nghiệp nông nghiệp kinh tế giai đoạn đầu thời kỳ độ, phát triển nông nghiệp phải chân phải, chân trụ, bước phải công nghiệp có bước vững Năm 1956, Lời kêu gọi đồng bào nông dân thi đua sản xuất tiết kiệm, Người viết: “sản xuất nông nghiệp… giải vấn đề lương thực, cung cấp nguyên liệu, vật liệu để khôi phục tiểu nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp cung cấp lâm thổ sản để mở rộng quan hệ buôn bán với nước ngoài” (11) Năm 1962, Người rõ ràng hơn: “Nông nghiệp phải phát triển mạnh để cung cấp đủ lương thực cho nhân dân; cung cấp đủ nguyên liệu (như đường, mía, chè…) cho nhà máy, cung cấp đủ nông sản (như lạc, đỗ, đay…) để đổi lấy máy móc” Nông nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm cho công nhân nghành công nghiệp Tóm lại, “Nông nghiệp không phát triển công nghiệp không phát triển được” Quan niệm Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp nước ta Với Hồ Chí Minh, nông nghiệp Việt Nam phát triển phải nông nghiệp phát triển toàn diện, nông nghiệp phát triển kinh tế nông mà kinh tế bền vững đại, với phong phú ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm Theo Người: “Sản xuất phải toàn diện, sản xuất thóc chính, đồng thời phải coi trọng hoa màu, ăn quả, công nghiệp, chăn nuôi, thả cá nghề phụ”(14) Người nhắc nhở: “Trung ương thường nói nông nghiệp phải toàn diện Mình cốt gạo, ngô, khoai, sắn, mà cốt thứ khác Cho nên phải toàn diện” (15) Nói chuyện với cán miền núi Hội nghị tổng kết vận động hợp tác hóa nông nghiệp, phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ miền núi, Người nói: “Sản xuất phải toàn diện, trồng lương thực công nghiệp, phát triển chăn nuôi, phát triển nghề rừng, trọng đẩy mạnh chăn nuôi, miền núi có nhiều khả chăn nuôi”(16) Hồ Chí Minh thẳng thắn phê bình đồng bào Tuyên Quang có “khuyết điểm không toàn diện, không trọng đầy đủ công nghiệp hoa màu” (17) Hay nhân dân xã Đại Nghĩa (Hà Đông) vì: “Sản xuất chưa toàn diện” “xem nhẹ hoa màu công nghiệp”… Vậy cụ thể nông nghiệp toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Qua tác phẩm, nói viết Hồ Chí Minh cho thấy quan niệm nông nghiệp toàn diện theo Người phải là: Thứ nhất: Nền nông nghiệp toàn diện trước hết phải nông nghiệp có ngành trồng trọt phát triển Trong “Trồng trọt phải phát triển toàn diện” Hồ Chí Minh cho rằng, trồng trọt, trước hết, phải trồng lương thực, “nông nghiệp nguồn cung cấp lương thực” (18) Người nói nhiều đến trồng lúa, coi lúa lương thực: “Sản xuất thóc chính” Sau lúa, Người trọng đến hoa màu ngô, khoai, sắn nguồn lương thực bổ sung cho lúa nguồn thức ăn chủ yếu cho chăn nuôi Người nói: “Phải phát triển hoa màu, có thóc, hoa màu không Hoa màu lương thực quý người, mà dùng để chăn nuôi Xã Đại Nghĩa thiếu ý đến hoa màu chăn nuôi kém” (19) Thứ hai: Theo Hồ Chí Minh, nông nghiệp toàn diện phải có ngành chăn nuôi phát triển Nói chuyện Hội nghị tổng kết phong trào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 1959, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Về chăn nuôi, phải ý phát triển chăn nuôi nhiều tốt” (20) Theo Người, “Phải phát triển mạnh chăn nuôi để đảm bảo có thêm thịt ăn, thêm sức kéo, thêm phân bón” (21) Người nhấn mạnh lợi ích chăn nuôi với trồng trọt: “Vì chăn nuôi mà phân bón ít, lại phân bón mà sản lượng lúa hoa màu giảm sút” (22) Hay mối quan hệ trồng trọt chăn nuôi: “Muốn ruộng tốt phải dùng nhiều phân Muốn có nhiều phân phải đẩy mạnh chăn nuôi Muốn phát triển chăn nuôi phải tăng diện tích trồng thức ăn cho trâu, bò, lợn…” (23) Trong chăn nuôi, Người trọng khuyến khích chăn nuôi trâu, bò, lợn, “trâu, bò, lợn nguồn lợi lớn, lại nguồn phân bón cho ruộng nương” Ngoài ra, Người nhắc nhở “cần mở rộng việc chăn nuôi dê, thỏ, gà, vịt ” (24) Vì coi trọng khuyến khích chăn nuôi, Người phê bình việc lạm sát trâu bò, vừa làm giảm sức kéo, vừa lãng phí, lại gây tệ nạn ăn uống lu bù Trong Hội nghị toàn Đảng Khu Việt Bắc (ngày 8/6/1959), Người nhắc nhở phê bình: “Các nơi phải nắm vững hiệu cần kiệm xây dựng hợp tác xã, tránh trình trạng ăn uống lãng phí số hợp tác xã lập xong mổ bò, giết lợn liên hoan”(25) Hay thăm cán bà xã viên xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), Người nói với đồng bào cán đây: “Phải tiết kiệm, có gặp việc làm lợn để liên hoan, đầu mùa cấy liên hoan, gặt xong liên hoan”(26) Thứ ba: nông nghiệp toàn diện, theo Người phải phát triển lâm nghiệp: Trồng cây, gây rừng, khai thác lâm thổ sản có kế hoạch Quan điểm Hồ Chí Minh là: “cây rừng nguồn lợi lớn”, vậy, Người nhắc nhở bà nông dân, đặc biệt bà dân tộc phải trồng rừng bảo vệ rừng Nói chuyện với đồng bào nhân dân Tuyên Quang, Người rõ: “Đồng bào phải ý bảo vệ rừng trồng gây rừng Tục ngữ nói “Rừng vàng, biển bạc” Chúng ta lãng phí vàng, mà phải bảo vệ vàng chúng ta” (27) Người nhấn mạnh: “ Phá rừng dễ, gây lại rừng phải hàng chục năm” (28) Nói đến trồng rừng, Người nhắc phải “trồng ăn làm thuốc” (29) Theo Người, khí hậu đất rừng có ưu cung cấp nhiều dược liệu quý, ta biết bảo vệ nuôi trồng Đi đôi với trồng rừng, bảo vệ rừng, Hồ Chí Minh nói khai thác lâm, thổ sản, nguồn lợi kinh tế thu từ rừng Trong nói chuyện Hội nghị cán miền núi, ngày 1/9/1962, Người nhắc nhở: “Phải đẩy mạnh… nghề rừng” Nói với đồng bào tỉnh Tuyên Quang, Người ra: “Về khai thác lâm thổ sản: Đó nguồn lợi cho đồng bào tỉnh ta, gần phần giá trị lương thực”(30) Với tỉnh Hà Giang, Người nói “việc khai thác lâm thổ sản ba năm qua năm đưa lại cho đồng bào số tiền 3.765 thóc”(31) Việc khai thác lâm thổ sản cần thiết, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa làm cho rừng phát triển Nhưng việc khai thác không cách lợi dụng việc khai thác để phá rừng gây nhiều thiệt hại Hồ Chí Minh phê bình: “… đồng bào nông dân có khuyết điểm không bảo vệ rừng, không giữ rừng tốt, làm rừng bừa bãi”(32) Người nhắc nhở: “Nghề rừng phải có kế hoạch chu đáo, phải chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi nay” Phá rừng nhiều, theo Người “sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhiều”(33) Đây vấn đề lớn, có tính chất toàn cầu mà Hồ Chí Minh sớm nhận ra, đặc biệt vấn đề mối quan hệ trồng cây, gây rừng với môi trường sinh thái Và phải gánh chịu tìm cách khắc phục hậu nạn phá rừng mà người gây Thứ tư: nông nghiệp toàn diện, theo Hồ Chi Minh phải đặt mối quan hệ với phát triển ngành ngư nghiệp ngành kinh tế gắn liền với biển Khi thăm nói chuyện với nhân dân đảo Cô Tô, Người dặn dò: “Cần đẩy mạnh nghề đánh cá, nghề làm muối, nuôi dưỡng bảo vệ thứ hải sâm, trân châu v.v…”(34) nghề gắn với kinh tế biển mà nước ta có nhiều tiềm để phát triển mạnh mẽ tương lai Khi nói đến nghề cá, phải lưu ý rằng, Hồ Chí Minh không nhắc đến phát triển nghề cá vùng biển, Người nhắc phải phát triển nghề cá vùng đồng ven biển Do đó, Người nhắc nông dân ta phải trồng dâu nuôi tằm, lấy tơ làm lưới đánh cá Hiểu rõ đặc điểm tự nhiên, khí hậu nước ta người làm nông nghiệp, Hồ Chí Minh có ý tưởng kết hợp trồng lúa nuôi cá ao hồ, sông ruộng theo phương thức kết hợp để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Do đó, thăm nhân dân tỉnh đồng Hưng Yên, Hà Đông, Hải Dương, Người nhắc với trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi cần phải thả cá Người rõ: “Cần đẩy mạnh thả cá để cung cấp thêm thực phẩm bổ sung cho thịt, cải thiện đời sống nhân dân Nuôi cá dễ Có nước có công cá phát triển”(35) Thứ năm: Khi nói đến nông nghiệp toàn diện, nông, lâm, ngư nghiệp, Hồ Chí Minh nói đến nghề phụ gia đình Ở vùng nông thôn Việt Nam, thông thường suất trồng trọt chăn nuôi đạt trình độ định, có số lao động dư thừa Mặt khác, đặc thù sản xuất nông nghiệp theo thời vụ, mùa có số ngày nông nhàn, lao động không sử dụng Số lao động dư thừa chuyển sang làm nghề phụ để có thêm thu nhập Nắm tình hình thực tế đó, Hồ Chí Minh quan tâm, nhắc nhở đồng bào địa phương khai thác mảnh vườn, mở mang nghề phụ Người nói: “Miếng vườn gia đình xã viên loại nghề phụ nguồn lợi để tăng thu nhập” (36) Từ đó, Người nhắc nhở: “Phát triển thích đáng nghề phụ gia đình xã viên” Vậy, Hồ Chí Minh coi trọng phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện? Sỡ dĩ Người coi trọng phát triển nông nghiệp toàn diện, phát triển nông nghiệp toàn diện đáp ứng nhu cầu ăn, mặc, chỗ ở, ổn định cải thiện đời sống nhân dân, mà phát triển nông nghiệp toàn diện giải pháp quan trọng để phát triển nông nghiệp mạnh mẽ Hay nói cách khác, giải pháp quan trọng để phát triển thân nông nghiệp Việt Nam Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp toàn diện nông nghiệp bao gồm cả: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ngành nghề phụ có cấu kinh tế nội ngành hợp lý, cân đối, hài hòa, bổ sung cho phát triển mạnh mẽ, hiệu kinh tế cao bền vững Sự đa dạng hóa nông nghiệp tư tưởng Người có ý nghĩa lớn lao hòa nhập thích nghi nhanh sản phẩm nông nghiệp biến động; đệm giảm sốc có chấn động thiên tai, địch họa, làm giảm bớt hậu xấu kinh tế độc canh lúa mang lại, giúp nông dân có nhiều phương án lựa chọn tổ chức sản xuất mình, giúp họ nhanh nhạy nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp Các điều kiện phát triển nông nghiệp nông thôn Trong trình lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế nói chung, kinh tế nông nghiệp nói riêng, Người điều kiện để đảm bảo xây dựng phát triển nông nghiệp nước nhà Đây thực dẫn quan trọng, thể tâm huyết tâm Chủ tịch Hồ Chí Minh để đưa nông nghiệp Việt Nam lên trình độ sản xuất XHCN, mục tiêu cao mà suốt đời Người phấn đấu, hy sinh Những điều kiện để xây dựng phát triển nông nghiệp tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: - Thứ nhất, phải động viên khuyến khích nông nghiệp hăng hái tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm xây dựng phát triển nông nghiệp - Thứ hai, công nghiệp phải giúp đỡ nông nghiệp, phải tiến hành CNH nông nghiệp 10 - Thứ ba, cải tiến ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp - Thứ tư, hợp tác hóa nông nghiệp biện pháp quan trọng để đưa nông nghiệp phát triển, đường đưa nông dân Việt Nam lên CNXH - Thứ năm, phát huy vai trò lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước xây dựng phát triển nông nghiệp 11 CHƯƠNG II: SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ KINH TẾ NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Chủ trương lãnh đạo Đảng nhà nước nông nghiệp kinh tế nông thôn Tại Đại hội VI, Đại hội đổi mới, Đảng ta đưa chủ trương lớn đổi mới, trước hết đổi tư kinh tế Trong nông nghiệp, thực ba chương trình mục tiêu, nhấn mạnh vai trò nông nghiệp việc đáp ứng yêu cẩu cấp thiết lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, hàng tiêu dùng, hàng xuất Đại hội rõ: “Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, không tách rời nông nghiệp với công nghiệp, coi trọng nông nghiệp công nghiệp giai đoạn, chặng đường, vị trí nông nghiệp công nghiệp có khác Trong chặng đường nay, phải tập trung sức phát triển nông nghiệp, coi nông nghiệp mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa…” Yêu cầu cấp bách lương thực, thực phẩm, nguyên liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, hàng xuất định vị trí hàng đầu nông nghiệp Đại hội nhấn mạnh: “Trong năm lại chặng đường đầu tiên, trước mắt kế hoạch năm 1986 - 1990, phải thật tập trung sức người, sức vào việc thực cho ba chương trình mục tiêu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu” 2.2 Định hướng mục tiêu: Để công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp điều kiện nước ta nông nghiệp cần phát triển theo định hướng nhằm đạt mục tiêu sau: Đẩy mạnh thâm canh sản xuất lương thực, đảm bảo an toàn lương thực cho đất nước trước mắt lâu dài, đồng thời ngày tạo nhiều sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cho xuất khẩu, tăng thêm nguồn ngoại tệ cho đất nước 12 Phát triển mạnh ngành chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất nông nghiệp Phát triển nông nghiệp bền vững, nội dung nông nghiệp bền vững cần hiểu là: Một nông nghiệp biết giữ gìn, phát triển, bồi dưỡng sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên nông nghiệp, đặc biệt đất đai nguồn nước Một nông nghiệp có trình độ thâm canh cao, biết kết hợp cách hài hoà việc sử dụng kỹ thuật công nghiệp tiên tiến Một nông nghiệp sạch, biết hạn chế tối đa việc sử dụng chất hoá học có hại đến môi sinh, môi trường sức khoẻ người Một nông nghiệp có cấu trồng vật nuôi hợp lý, phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên vùng Cơ cấu phải đảm bảo cho nông nghiệp khai thác tối đa lợi so sánh, đảm bảo cho nông nghiệp phát triển toàn diện với tốc độ nhanh Mục tiêu tổng quát lâu dài công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp xây dựng nông nghiệp có sở vật chất kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến phù hợp, để tăng suất lao động, giải việc làm, xoá đói giảm nghèo, nhanh chóng nâng cao thu nhập đời sống dân cư nông thôn, đưa nông thôn nước ta tiến lên văn minh đại Những mục tiêu cụ thể đặt cho năm tới sau: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp từ 4,5 - 5% năm 2000, - 4,5% năm 2010 - 4,5% năm 2020 GDP bình quân đầu người đạt 200 USD năm 2000, 500 USD năm 2010 1200 - 1400 USD năm 2020 Lương thực đạt 30-32 triệu (tấn) vào năm 2000, 40 triệu (tấn) năm 2010 45 triệu (tấn) năm 2020 13 Kim ngạch xuất đạt tỷ (USD) năm 2000, 15 tỷ (USD) năm 2010 20 tỷ, năm 2020 Tạo việc làm hàng năm, 800 (nghìn/người) năm 2000 năm 2010 , 500 (nghìn người) năm 2020 2.3 Nhiệm vụ giải pháp: Để khắc phục bước khó khăn, vướng mắc chủ yếu trình sản xuất nông nghiệp tiếp tục tạo động lực thúc đẩy cho tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp cần thực nhiệm vụ, giải pháp lớn, then chốt sau: Tiếp tục thực thuỷ lợi hoá, giới hoá, điện khí hoá, hoá học hoá, sinh học hoá nhằm phát triển nông, lâm, ngư nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá cải thiện môi trường sinh thái, hình thành vùng chuyên canh có khối lượng nông sản hàng hoá lớn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến Phải gắn nghiên cứu với ứng dụng tiến kỹ thuật, công nghiệp với nông nghiệp, phát triển nhanh ngành công nghiệp dịch vụ nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, đặc biệt trọng phát triển ngành nghề truyền thống, mở mang nghề hướng xuất Tăng cường vai trò tự chủ kinh tế hộ xã viên, tiếp tục khuyến khích phát triển hình thức kinh tế hợp tác đa dạng, tự nguyện, xây dựng quan hệ liên kết ổn định kinh tế nhà nước với hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân từ sản xuất, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm lợi ích nông dân Đổi chế lưu thông, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo, bảo đảm cung ứng vật tư, tiêu thụ nông sản ổn định cho nông dân, thực bảo hộ giá số mặt hàng nông, lâm, thuỷ lợi để trì cấu sản xuất vùng chuyên canh Gắn xoá đói giảm nghèo với giải việc làm, xây dựng kết cấu hạ tầng với chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế với nâng 14 cao dân trí, bảo đảm công xã hội Coi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá dân, dân định, phát huy lợi so sánh, tăng cường nội sinh hộ gia đình, địa phương, sở, vùng để tiếp nhận có hiệu đầu tư nhà nước vấn đề có tính nguyên tắc đạo thực công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp Cần tiếp tục thực sách để phát triển nông nghiệp, sách điều kiện cần thiết để đạt mục tiêu đề Những sách chủ yếu để công nghiệp hoá nông nghiệp là: a) Chính sách vốn: Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước chủ yếu đầu tư cho sở hạ tầng kinh tế sở hạ tầng văn hoá chủ yếu Kêu gọi ODA không hoàn lại, đầu tư trực tiếp nước kèm theo ưu đãi định nhằm phát triển nông nghiệp kiểu trang trại quy mô lớn chủ yếu phát triển nhiều ngành nghề đại bàn nông thôn Khuyến khích đầu tư nước vào phát triển nông nghiệp kiểu trang trại, phát triển ngành nghề đại bàn nông thôn với quy mô vừa, nhỏ phần có quy mô lớn Phát triển tín dụng nông thôn, ngân hàng người nghèo, thực sách tín dụng ưu đãi cho nông dân, hạ mức lãi xuất cho vay giảm bớt tối đa thủ tục hành đảm bảo an toàn vốn b)Chính sách khoa học công nghệ: Tăng cường đầu tư sở vật chất kỹ thuật cho việc nghiên cứu gắn với ứng dụng tiến kỹ thuật, công nghệ nâng cao suất, chất lượng loại nông, lâm, thuỷ sản hàng chế biến xuất Hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi cho sở sản xuất máy móc, thiết bị tiên tiến cho doanh nghiệp sử dụng loại máy móc, thiết bị sản xuất nước Tạo môi trường thuận lợi cho việc nhập công nghệ, đầu tư chuyển giao công nghệ nước vào Việt Nam: cung cấp thông tin, sử 15 dụng môi giới, giảm bớt thủ tục xét duyệt, giảm miễn thuế nhập khẩu, bảo lãnh cho vay vốn Có sách đãi ngộ thoả đáng giải pháp hữu hiệu kỹ thuật quản lý nông nghiệp cán khoa học - công nghệ hoạt động trực tiếp địa bàn nông thôn c) Chính sách đất đai: Cần có sách cụ thể để đạo trình tích tụ tập trung đất đai để sản xuất, để hình thành phát triển nông trại, xí nghiệp, công ty kinh doanh nông nghiệp Khắc phục tình trạng hộ nông dân đất mở rộng khai hoang, phục hoá, gắn từ đầu việc cho vay vốn, hướng dẫn, áp dụng khoa học kỹ thuật với việc hình thành tổ chức kinh tế hợp tác, có sách hợp lý để hộ nông dân chuyển nhượng ruộng đất có hội chuyển sang nghề khác Xoá bỏ chế độ giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng chuyển sang giao đất có rừng ổn định lâu dài cho dân d) Chính sách tiêu thụ nông sản cung ứng vật tư phân bón: Tổ chức xếp lại doanh nghiệp nhà nước gắn với phát triển mạnh hình thức kinh tế hợp tác xã , gắn chức tiêu thụ nông sản cung ứng phân bón làm một, kể việc xuất gạo nhập phân bón Bố trí lại cấu sản xuất nước cho phù hợp với lợi so sánh vùng đảm bảo thị trường thống nhất, thông suốt nước Thực đấu thầu hạn ngạch xuất gạo, nhập phân bón, có chế sách khuyến khích tìm thị trường xuất gạo như: xây dựng chế độ môi giới, tổ chức hợp tác xuất với nước khu vực, tăng cường hoạt động có hiệu quan thương mại ta nước để không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hoá e) Chính sách đầu tư: Cần cụ thể hoá luật đầu tư nước nước sách ưu đãi nhà nước hỗ trợ dân, nhằm khuyến khích động viên nhà 16 đầu tư bỏ vốn vào lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, kinh tế nông thôn, đặc biệt vào vùng cao, vùng dân tộc người, vùng sâu xa trung tâm Giảm bớt thủ tục hành chính, phân cấp mạnh cho quyền địa phương xét duyệt dự án, tăng cường phối hợp chặt chẽ, thống ngành để nhanh chóng tiếp cận triển khai thực dự án đầu tư nước Tăng tỷ lệ đầu tư nhà nước cho khu vực nông thôn lên 25% tổng ngân sách nhà nước hàng năm chương trình, dự án có mục tiêu phân bổ, giao từ đầu năm cho địa phương f) Chính sách phát triển nguồn nhân lực: Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, trường lớp học tập, việc phổ cập giáo dục tiểu học Duy trì mở rộng trường phổ thông dân tộc nội trú, trường bán trú để tạo điều kiện cho em đồng bào dân tộc, vùng xa trung tâm hội đến trường Tiếp tục thực sách ưu đãi học sinh nghèo học giỏi, có quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nhân tài Cùng với việc nhà nước tăng cường mở rộng trường dạy nghề khu vực nông thôn, cần khuyến khích cá nhân, tổ chức nước nước mở trường lớp dạy nghề, hướng dẫn phổ biến khoa học kỹ thuật, quản lý, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho nông dân Xoá xã "trắng" trạm y tế, nâng cao chất lượng phục vụ mạng lưới y tế, văn hoá sở, thực xã hội hoá hoạt động y tế, văn hoá, thể dục thể thao, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, tăng tuổi thọ bình quân, động viên toàn dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, tăng tích luỹ cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá 17 KẾT LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp giá trị mặt lý luận mà có giá trị thực tiễn sâu sắc Trong trình lãnh đạo, Đảng ta vận dụng phát triển tư tưởng nông nghiệp Hồ Chí Minh để xây dựng thành đường lối phát triển kinh tế nói chung, đường lối phát triển nông nghiệp nói riêng qua giai đoạn lịch sử, đặc biệt thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Rút kinh nghiệm từ học không thành công thời bao cấp, năm đổi vừa qua vấn đề CNH - HĐH nông nghiệp, điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp bước đa cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn Tuy vậy, tình hình CNH - HĐH nông nghiệp nước ta tồn nhiều vấn đề, chưa hoàn thiện hết Điều dễ hiểu, CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn vốn vấn đề phức tạp, có nhiều nội dung liên quan đến hàng chục triệu hộ nông dân địa bàn nông thôn rộng lớn với 80% dân số nước, sinh sống Vì trình diễn phải từ thấp đến cao, từ thí điểm đến mở rộng mô hình khác mô hình dựa điều kiện kinh tế kỹ thuật định ngành, địa phương vùng lãnh thổ, đồng thời tham khảo kinh nghiệm giới, nước khu vực tiến hành CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn Sau 20 năm thực đường lối đổi mới, lĩnh vực nông nghiệp, hạn chế, yếu kém, lãnh đạo Đảng, nông nghiệp nước ta đạt thành tựu “khá toàn diện to lớn” Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao suất, chất lượng hiệu quả; đảm bảo vững an ninh lương thực quốc gia; số mặt hàng xuất chiếm vị cao thị trường giới Việt Nam trở thành nước xuất gạo hàng đầu giới Ổn định lương thực tạo tảng vững cho kinh tế vượt qua khủng hoảng, phục hồi phát triển mạnh mẽ suốt 20 năm qua Cho đến nay, tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp nguyên giá trị nghiệp xây dựng phát triển đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Xuân Ngọc (chủ biên): Lịch sử tư tưởng trị, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 Đặng Xuân Kỳ: Phương pháp cách mạng phong cách Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 Lê Minh Quân: Tư tưởng trị C Mác, Ph Ăngghen, V I Lênin Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009 Chí Minh toàn tập Nxb Chính trị Quốc gia 19 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp phận hợp thành hệ thống tư tưởng kinh tế Người, bao gồm hệ thống luận điểm lý luận toàn diện sâu sắc rút từ thực tiễn cách mạng, từ kế thừa phát triển kinh nghiệm, truyền thống đặc sắc dân tộc trí tuệ thời đại mà đỉnh cao chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm xây dựng phát triển nông nghiệp Việt Nam từ sản xuất nhỏ, manh mún, lạc hậu tiến dần lên nông nghiệp đại, khoa học – kỹ thuật tiên tiến, có khả cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân lao động Tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp có ý nghĩa thực tiễn to lớn, mà sở lý luận vô quan trọng Đảng Nhà nước ta vận dụng để xây dựng phát triển kinh tế nông nghiệp nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa Tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp giá trị mặt lý luận mà có giá trị thực tiễn sâu sắc Trong trình lãnh đạo, Đảng ta vận dụng phát triển tư tưởng nông nghiệp Hồ Chí Minh để xây dựng thành đường lối phát triển kinh tế nói chung, đường lối phát triển nông nghiệp nói riêng qua giai đoạn lịch sử, đặc biệt thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Chính vậy, lưa chọn nghiên cứu "Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn Việc vận dụng tư tưởng Việt Nam nay" làm đề tài tiểu luận .1 NỘI DUNG CHƯƠNG I: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT NÔNG NGHIỆP VÀ KINH TẾ NÔNG THÔN Tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp Nông nghiệp với Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế, xã hội việc nâng cao đời sống nhân dân Với Người: nông nghiệp gốc, nông nghiệp chính, nông nghiệp mặt trận chính, nông nghiệp mặt trận hàng đầu, nông nghiệp mặt trận bản, nông nghiệp việc quan trọng nhất… Người cho rằng: Việt Nam nước sống nông nghiệp, kinh tế lấy canh nông làm gốc, “Nông dân ta giàu nước ta giàu Nông nghiệp ta thịnh nước ta thịnh”(2) Từ đó, Người coi việc tập trung phát triển nông nghiệp nhiệm vụ trọng tâm toàn Đảng, toàn dân yêu cầu ngành khác phải lấy việc phục vụ nông nghiệp làm trung tâm.Là nhà lãnh đạo chiến lược giàu kinh nghiệm, Hồ Chí Minh sớm thấy rằng: Muốn nâng cao đời sống nhân dân, trước hết phải không ngừng sức phát triển kinh tế quốc gia Mà vấn đề hàng đầu để phát triển, Hồ Chí Minh xác định nông nghiệp Hồ Chí Minh coi phát triển nông nghiệp nhân tố đầu tiên, cội nguồn giải vấn đề xã hội Nông nghiệp giải nhu cầu quan trọng nhất, nhất, cấp thiết người nhu cầu ăn, mặc, Trong đó, ăn nhu cầu Chỉ thỏa mãn nhu cầu ăn (và mặc, ở) mức độ định người ta nghĩ đến nhu cầu cao Hồ Chí Minh viết “Sản xuất nông nghiệp trước hết sản xuất lương thực, việc cần thiết cho đời sống nhân dân, phận quan trọng kế hoạch kinh tế Nhà nước” Sau hòa bình lập lại miền Bắc, vị trí, vai trò nông nghiệp Hồ Chí Minh nhận thức rõ ràng quán Ngày 13/6/1955, Hội nghị sản xuất cứu đói, Người nhấn mạnh “Tục ngữ có câu: “Dân dĩ thực vi thiên” nghĩa dân lấy ăn làm trời, ăn trời” Trong nghiệp cách mạng, theo Hồ Chí Minh, phát triển nông nghiệp để sản xuất nhiều lương thực thực phẩm mặt trận quan trọng, liên quan đến thành bại chiến tranh Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở đến câu châm ngôn Hán Việt “thực túc binh cường” Là chiến lược gia nhà quân tài ba, Hồ Chí Minh nhận thức rõ vai trò to lớn hậu phương Hậu phương chỗ dựa tiền phương, nơi định thành bại của chiến tranh Trong chiến tranh, nhân tố định vấn đề quân lương Khi quân đội cung cấp đủ lương thực, thực phẩm sức mạnh nhân lên nhiều Đó nhân tố định thành bại nơi chiến trường Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1949, Việt Bắc thắng, Người viết: “…Lúc này, quan trọng nông nghiệp, “có thực vực đạo” Có đủ cơm ăn áo mặc cho đội nhân dân, kháng chiến mau thắng lợi, thống độc lập mau thành công…Chiến sĩ trước mặt trận xung phong giết giặc súng đạn Chiến sĩ nhà nông xung phong giết giặc cày cuốc, nghĩa phải xung phong tăng gia sản xuất, để giúp đội đủ ăn đủ mặc để đánh giặc” Trong năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vai trò nông nghiệp Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng, năm 1967, Người lại viết: “Quân dân ta phải ăn no để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược Vì sản xuất lương thực thực phẩm quan trọng” Người xác định: “Sản xuất chiến đấu hai mặt trận quan hệ mật thiết với Các hợp tác xã nông nghiệp đội quân hậu cần quân đội chiến đấu mặt trận… Các xã viên hợp tác xã phải sản xuất tốt để đội nhân dân ta ăn no đánh thắng” Thực tế thắng lợi hai kháng chiến chống thực dân Pháp chống đế quốc Mỹ xâm lược chứng minh cho tính đắn tư tưởng Hồ Chí Minh: Sự dồi lương thực, thực phẩm nhân tố góp phần định to lớn vào thắng lợi chiến tranh Trong xây dựng CNXH, thời kỳ đầu miền Bắc, nông nghiệp Hồ Chí Minh coi mặt trận chủ yếu, tảng toàn cấu kinh tế quốc dân Theo Hồ Chí Minh, kinh tế quốc dân quốc gia có ba phận quan trọng nông nghiệp, công nghiệp thương nghiệp Ba phận có mối quan hệ hữu với nhau, tác động chi phối lẫn Nhưng điều kiện Việt Nam nông nghiệp luôn lĩnh vực quan trọng Đối với Việt Nam, dù cấu kinh tế thay đổi phát triển phải lấy nông nghiệp làm gốc Nếu nông nghiệp phát triển, lương thực thực phẩm dồi dào, nông dân giả xã hội phồn vinh Ngược lại, nông nghiệp đình đốn trì trệ ngành khác theo mà suy giảm Do vậy, từ năm 1955, Hồ Chí Minh rõ: “Để đẩy mạnh việc củng cố miền Bắc, làm sở cho công đấu tranh thống nước nhà, Chính phủ thi hành kế hoạch khôi phục kinh tế năm 1956 bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải; sản xuất nông nghiệp chủ yếu Yêu cầu sản xuất nông nghiệp năm 1956 bước đầu giải lương thực, cung cấp nguyên liệu, vật liệu để khôi phục tiểu nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp cung cấp lâm thổ sản để mở rộng quan hệ buôn bán với nước ngoài”(7) Đến cuối năm 1956, Người lại viết: “Sang năm mới, sản xuất nông nghiệp nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch Nhà nước nhằm tăng cường thêm sản xuất lương thực, thực đẩy mạnh việc trồng công nghiệp, việc chăn nuôi gia súc, đồng thời coi trọng nghề rừng, nghề cá, nghề muối nghề phụ khác” .4 Trong mối quan hệ hữu ba phận quan trọng kinh tế quốc dân, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh đến vị trí, vai trò nông nghiệp công nghiệp thương nghiệp Hồ Chí Minh coi công nghiệp nông nghiệp hai nghành kinh tế quan trọng có tác động qua lại với mật thiết Người nhiều lần nêu lên hình ảnh: “Công nghiệp nông nghiệp hai chân kinh tế” Người dùng hẳn từ “què”, “khập khểnh” để phê phán phát triển không đồng công nghiệp nông nghiệp, để lưu ý toàn Đảng, toàn dân phải ý mức đến phát triển nông nghiệp Là “hai chân kinh tế” phải phát triển vững hai: “Công nghiệp nông nghiệp phải giúp đỡ lẫn phát triển, hai chân khỏe, tiến bước nhanh nhanh chóng đến mục đích” (10) Tuy vậy, qua phát biểu Hồ Chí Minh, thấy hàm chứa ý nghĩa sâu xa! Trong hai chân công nghiệp nông nghiệp kinh tế giai đoạn đầu thời kỳ độ, phát triển nông nghiệp phải chân phải, chân trụ, bước phải công nghiệp có bước vững Năm 1956, Lời kêu gọi đồng bào nông dân thi đua sản xuất tiết kiệm, Người viết: “sản xuất nông nghiệp… giải vấn đề lương thực, cung cấp nguyên liệu, vật liệu để khôi phục tiểu nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp cung cấp lâm thổ sản để mở rộng quan hệ buôn bán với nước ngoài” (11) .5 Năm 1962, Người rõ ràng hơn: “Nông nghiệp phải phát triển mạnh để cung cấp đủ lương thực cho nhân dân; cung cấp đủ nguyên liệu (như đường, mía, chè…) cho nhà máy, cung cấp đủ nông sản (như lạc, đỗ, đay…) để đổi lấy máy móc” Nông nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm cho công nhân nghành công nghiệp Tóm lại, “Nông nghiệp không phát triển công nghiệp không phát triển được” .5 Quan niệm Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp nước ta Với Hồ Chí Minh, nông nghiệp Việt Nam phát triển phải nông nghiệp phát triển toàn diện, nông nghiệp phát triển kinh tế nông mà kinh tế bền vững đại, với phong phú ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm Theo Người: “Sản xuất phải toàn diện, sản xuất thóc chính, đồng thời phải coi trọng hoa màu, ăn quả, công nghiệp, chăn nuôi, thả cá nghề phụ”(14) Người nhắc nhở: “Trung ương thường nói nông nghiệp phải toàn diện Mình cốt gạo, ngô, khoai, sắn, mà cốt thứ khác Cho nên phải toàn diện” (15) Nói chuyện với cán miền núi Hội nghị tổng kết vận động hợp tác hóa nông nghiệp, phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ miền núi, Người nói: “Sản xuất phải toàn diện, trồng lương thực công nghiệp, phát triển chăn nuôi, phát triển nghề rừng, trọng đẩy mạnh chăn nuôi, miền núi có nhiều khả chăn nuôi”(16) Hồ Chí Minh thẳng thắn phê bình đồng bào Tuyên Quang có “khuyết điểm không toàn diện, không trọng đầy đủ công nghiệp hoa màu” (17) Hay nhân dân xã Đại Nghĩa (Hà Đông) vì: “Sản xuất chưa toàn diện” “xem nhẹ hoa màu công nghiệp”… Vậy cụ thể nông nghiệp toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Qua tác phẩm, nói viết Hồ Chí Minh cho thấy quan niệm nông nghiệp toàn diện theo Người phải là: Thứ nhất: Nền nông nghiệp toàn diện trước hết phải nông nghiệp có ngành trồng trọt phát triển Trong “Trồng trọt phải phát triển toàn diện” Hồ Chí Minh cho rằng, trồng trọt, trước hết, phải trồng lương thực, “nông nghiệp nguồn cung cấp lương thực” (18) Người nói nhiều đến trồng lúa, coi lúa lương thực: “Sản xuất thóc chính” Sau lúa, Người trọng đến hoa màu ngô, khoai, sắn nguồn lương thực bổ sung cho lúa nguồn thức ăn chủ yếu cho chăn nuôi Người nói: “Phải phát triển hoa màu, có thóc, hoa màu không Hoa màu lương thực quý người, mà dùng để chăn nuôi Xã Đại Nghĩa thiếu ý đến hoa màu chăn nuôi kém” (19) .6 Thứ hai: Theo Hồ Chí Minh, nông nghiệp toàn diện phải có ngành chăn nuôi phát triển Nói chuyện Hội nghị tổng kết phong trào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 1959, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Về chăn nuôi, phải ý phát triển chăn nuôi nhiều tốt”(20) Theo Người, “Phải phát triển mạnh chăn nuôi để đảm bảo có thêm thịt ăn, thêm sức kéo, thêm phân bón” (21) Người nhấn mạnh lợi ích chăn nuôi với trồng trọt: “Vì chăn nuôi mà phân bón ít, lại phân bón mà sản lượng lúa hoa màu giảm sút” (22) Hay mối quan hệ trồng trọt chăn nuôi: “Muốn ruộng tốt phải dùng nhiều phân Muốn có nhiều phân phải đẩy mạnh chăn nuôi Muốn phát triển chăn nuôi phải tăng diện tích trồng thức ăn cho trâu, bò, lợn…” (23) Trong chăn nuôi, Người trọng khuyến khích chăn nuôi trâu, bò, lợn, “trâu, bò, lợn nguồn lợi lớn, lại nguồn phân bón cho ruộng nương” Ngoài ra, Người nhắc nhở “cần mở rộng việc chăn nuôi dê, thỏ, gà, vịt ” (24) Vì coi trọng khuyến khích chăn nuôi, Người phê bình việc lạm sát trâu bò, vừa làm giảm sức kéo, vừa lãng phí, lại gây tệ nạn ăn uống lu bù Trong Hội nghị toàn Đảng Khu Việt Bắc (ngày 8/6/1959), Người nhắc nhở phê bình: “Các nơi phải nắm vững hiệu cần kiệm xây dựng hợp tác xã, tránh trình trạng ăn uống lãng phí số hợp tác xã lập xong mổ bò, giết lợn liên hoan”(25) Hay thăm cán bà xã viên xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), Người nói với đồng bào cán đây: “Phải tiết kiệm, có gặp việc làm lợn để liên hoan, đầu mùa cấy liên hoan, gặt xong liên hoan”(26) .7 Thứ ba: nông nghiệp toàn diện, theo Người phải phát triển lâm nghiệp: Trồng cây, gây rừng, khai thác lâm thổ sản có kế hoạch Quan điểm Hồ Chí Minh là: “cây rừng nguồn lợi lớn”, vậy, Người nhắc nhở bà nông dân, đặc biệt bà dân tộc phải trồng rừng bảo vệ rừng Nói chuyện với đồng bào nhân dân Tuyên Quang, Người rõ: “Đồng bào phải ý bảo vệ rừng trồng gây rừng Tục ngữ nói “Rừng vàng, biển bạc” Chúng ta lãng phí vàng, mà phải bảo vệ vàng chúng ta” (27) Người nhấn mạnh: “ Phá rừng dễ, gây lại rừng phải hàng chục năm” (28) .7 Nói đến trồng rừng, Người nhắc phải “trồng ăn làm thuốc” (29) Theo Người, khí hậu đất rừng có ưu cung cấp nhiều dược liệu quý, ta biết bảo vệ nuôi trồng Đi đôi với trồng rừng, bảo vệ rừng, Hồ Chí Minh nói khai thác lâm, thổ sản, nguồn lợi kinh tế thu từ rừng Trong nói chuyện Hội nghị cán miền núi, ngày 1/9/1962, Người nhắc nhở: “Phải đẩy mạnh… nghề rừng” Nói với đồng bào tỉnh Tuyên Quang, Người ra: “Về khai thác lâm thổ sản: Đó nguồn lợi cho đồng bào tỉnh ta, gần phần giá trị lương thực”(30) Với tỉnh Hà Giang, Người nói “việc khai thác lâm thổ sản ba năm qua năm đưa lại cho đồng bào số tiền 3.765 thóc”(31) Việc khai thác lâm thổ sản cần thiết, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa làm cho rừng phát triển Nhưng việc khai thác không cách lợi dụng việc khai thác để phá rừng gây nhiều thiệt hại Hồ Chí Minh phê bình: “…đồng bào nông dân có khuyết điểm không bảo vệ rừng, không giữ rừng tốt, làm rừng bừa bãi”(32) Người nhắc nhở: “Nghề rừng phải có kế hoạch chu đáo, phải chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi nay” Phá rừng nhiều, theo Người “sẽ ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhiều”(33) Đây vấn đề lớn, có tính chất toàn cầu mà Hồ Chí Minh sớm nhận ra, đặc biệt vấn đề mối quan hệ trồng cây, gây rừng với môi trường sinh thái Và phải gánh chịu tìm cách khắc phục hậu nạn phá rừng mà người gây Thứ tư: nông nghiệp toàn diện, theo Hồ Chi Minh phải đặt mối quan hệ với phát triển ngành ngư nghiệp ngành kinh tế gắn liền với biển Khi thăm nói chuyện với nhân dân đảo Cô Tô, Người dặn dò: “Cần đẩy mạnh nghề đánh cá, nghề làm muối, nuôi dưỡng bảo vệ thứ hải sâm, trân châu v.v…”(34) nghề gắn với kinh tế biển mà nước ta có nhiều tiềm để phát triển mạnh mẽ tương lai Khi nói đến nghề cá, phải lưu ý rằng, Hồ Chí Minh không nhắc đến phát triển nghề cá vùng biển, Người nhắc phải phát triển nghề cá vùng đồng ven biển Do đó, Người nhắc nông dân ta phải trồng dâu nuôi tằm, lấy tơ làm lưới đánh cá Hiểu rõ đặc điểm tự nhiên, khí hậu nước ta người làm nông nghiệp, Hồ Chí Minh có ý tưởng kết hợp trồng lúa nuôi cá ao hồ, sông ruộng theo phương thức kết hợp để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Do đó, thăm nhân dân tỉnh đồng Hưng Yên, Hà Đông, Hải Dương, Người nhắc với trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi cần phải thả cá Người rõ: “Cần đẩy mạnh thả cá để cung cấp thêm thực phẩm bổ sung cho thịt, cải thiện đời sống nhân dân Nuôi cá dễ Có nước có công cá phát triển”(35) .9 Thứ năm: Khi nói đến nông nghiệp toàn diện, nông, lâm, ngư nghiệp, Hồ Chí Minh nói đến nghề phụ gia đình Ở vùng nông thôn Việt Nam, thông thường suất trồng trọt chăn nuôi đạt trình độ định, có số lao động dư thừa Mặt khác, đặc thù sản xuất nông nghiệp theo thời vụ, mùa có số ngày nông nhàn, lao động không sử dụng Số lao động dư thừa chuyển sang làm nghề phụ để có thêm thu nhập Nắm tình hình thực tế đó, Hồ Chí Minh quan tâm, nhắc nhở đồng bào địa phương khai thác mảnh vườn, mở mang nghề phụ Người nói: “Miếng vườn gia đình xã viên loại nghề phụ nguồn lợi để tăng thu nhập”(36) Từ đó, Người nhắc nhở: “Phát triển thích đáng nghề phụ gia đình xã viên” Vậy, Hồ Chí Minh coi trọng phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện? Sỡ dĩ Người coi trọng phát triển nông nghiệp toàn diện, phát triển nông nghiệp toàn diện đáp ứng nhu cầu ăn, mặc, chỗ ở, ổn định cải thiện đời sống nhân dân, mà phát triển nông nghiệp toàn diện giải pháp quan trọng để phát triển nông nghiệp mạnh mẽ Hay nói cách khác, giải pháp quan trọng để phát triển thân nông nghiệp Việt Nam Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp toàn diện nông nghiệp bao gồm cả: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ngành nghề phụ có cấu kinh tế nội ngành hợp lý, cân đối, hài hòa, bổ sung cho phát triển mạnh mẽ, hiệu kinh tế cao bền vững Sự đa dạng hóa nông nghiệp tư tưởng Người có ý nghĩa lớn lao hòa nhập thích nghi nhanh sản phẩm nông nghiệp biến động; đệm giảm sốc có chấn động thiên tai, địch họa, làm giảm bớt hậu xấu kinh tế độc canh lúa mang lại, giúp nông dân có nhiều phương án lựa chọn tổ chức sản xuất mình, giúp họ nhanh nhạy nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp .10 Các điều kiện phát triển nông nghiệp nông thôn 10 Trong trình lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế nói chung, kinh tế nông nghiệp nói riêng, Người điều kiện để đảm bảo xây dựng phát triển nông nghiệp nước nhà Đây thực dẫn quan trọng, thể tâm huyết tâm Chủ tịch Hồ Chí Minh để đưa nông nghiệp Việt Nam lên trình độ sản xuất XHCN, mục tiêu cao mà suốt đời Người phấn đấu, hy sinh 10 Những điều kiện để xây dựng phát triển nông nghiệp tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm: 10 - Thứ nhất, phải động viên khuyến khích nông nghiệp hăng hái tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm xây dựng phát triển nông nghiệp 10 - Thứ hai, công nghiệp phải giúp đỡ nông nghiệp, phải tiến hành CNH nông nghiệp 10 Thứ ba, cải tiến ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp 11 - Thứ tư, hợp tác hóa nông nghiệp biện pháp quan trọng để đưa nông nghiệp phát triển, đường đưa nông dân Việt Nam lên CNXH 11 - Thứ năm, phát huy vai trò lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước xây dựng phát triển nông nghiệp 11 2.1 Chủ trương lãnh đạo Đảng nhà nước nông nghiệp kinh tế nông thôn 12 Tại Đại hội VI, Đại hội đổi mới, Đảng ta đưa chủ trương lớn đổi mới, trước hết đổi tư kinh tế Trong nông nghiệp, thực ba chương trình mục tiêu, nhấn mạnh vai trò nông nghiệp việc đáp ứng yêu cẩu cấp thiết lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, hàng tiêu dùng, hàng xuất Đại hội rõ: “Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, không tách rời nông nghiệp với công nghiệp, coi trọng nông nghiệp công nghiệp giai đoạn, chặng đường, vị trí nông nghiệp công nghiệp có khác Trong chặng đường nay, phải tập trung sức phát triển nông nghiệp, coi nông nghiệp mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa…” Yêu cầu cấp bách lương thực, thực phẩm, nguyên liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, hàng xuất định vị trí hàng đầu nông nghiệp Đại hội nhấn mạnh: “Trong năm lại chặng đường đầu tiên, trước mắt kế hoạch năm 1986 - 1990, phải thật tập trung sức người, sức vào việc thực cho ba chương trình mục tiêu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu” 12 KẾT LUẬN 18 Tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp giá trị mặt lý luận mà có giá trị thực tiễn sâu sắc Trong trình lãnh đạo, Đảng ta vận dụng phát triển tư tưởng nông nghiệp Hồ Chí Minh để xây dựng thành đường lối phát triển kinh tế nói chung, đường lối phát triển nông nghiệp nói riêng qua giai đoạn lịch sử, đặc biệt thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 18 Rút kinh nghiệm từ học không thành công thời bao cấp, năm đổi vừa qua vấn đề CNH - HĐH nông nghiệp, điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp bước đa cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn Tuy vậy, tình hình CNH HĐH nông nghiệp nước ta tồn nhiều vấn đề, chưa hoàn thiện hết Điều dễ hiểu, CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn vốn vấn đề phức tạp, có nhiều nội dung liên quan đến hàng chục triệu hộ nông dân địa bàn nông thôn rộng lớn với 80% dân số nước, sinh sống Vì trình diễn phải từ thấp đến cao, từ thí điểm đến mở rộng mô hình khác mô hình dựa điều kiện kinh tế kỹ thuật định ngành, địa phương vùng lãnh thổ, đồng thời tham khảo kinh nghiệm giới, nước khu vực tiến hành CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn 18 Sau 20 năm thực đường lối đổi mới, lĩnh vực nông nghiệp, hạn chế, yếu kém, lãnh đạo Đảng, nông nghiệp nước ta đạt thành tựu “khá toàn diện to lớn” Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao suất, chất lượng hiệu quả; đảm bảo vững an ninh lương thực quốc gia; số mặt hàng xuất chiếm vị cao thị trường giới Việt Nam trở thành nước xuất gạo hàng đầu giới Ổn định lương thực tạo tảng vững cho kinh tế vượt qua khủng hoảng, phục hồi phát triển mạnh mẽ suốt 20 năm qua 18 Cho đến nay, tư tưởng Hồ Chí Minh nông nghiệp nguyên giá trị nghiệp xây dựng phát triển đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 MỤC LỤC 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế tư tưởng hồ chí minh về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn sự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta qua các giai đoạn cách mạng, Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế tư tưởng hồ chí minh về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn sự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta qua các giai đoạn cách mạng, Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế tư tưởng hồ chí minh về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn sự vận dụng tư tưởng đó của đảng ta qua các giai đoạn cách mạng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay