Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công tác mặt trận tổ quốc năm 2016

171 294 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:46

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH:CÔNG TÁC MẶT TRẬN TQVN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh:………………………………………Số BD……………………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng:……; Điểm số:…… ; Điểm chữ:………………… (Đề thi gồm:…… trang, 25 câu) Đề thi số: 01 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: Câu 1: Mặt trận TQVN tham gia xây dựng pháp luật thông qua hình thức nào? A Tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn quy phạm pháp luật; kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn pháp luật trái Hiến pháp pháp luật B Tham gia góp ý kiến vào dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật khác C Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật khác; kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn pháp luật trái Hiến pháp pháp luật D Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật khác Câu 2: Mặt trận TQVN cấp có quyền giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân? A Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện B Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã C Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã D Cấp tỉnh, cấp huyện Câu 3: Quan hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Mặt trận cấp là: A Là quan hệ kiểm tra thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam B Là quan hệ hướng dẫn thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam C Là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra, tra việc thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D Là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Câu 4: Quan hệ Mặt trận TQVN với Nhà nước? A Nhà nước lãnh đạo, đạo Mặt trận TQVN; phối hợp thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy định Hiến pháp, pháp luật B Mặt trận TQVN kiểm tra, giám sát hoạt động Nhà nước C Quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy định Hiến pháp, pháp luật quy chế phối hợp công tác bên D Quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy chế phối hợp ký kết Câu 5: Quan hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với tổ chức thành viên là: A Là quan hệ thống hành động thông qua việc thực Chương trình hành động Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2016 Quy chế phối hợp công tác Mặt trận với tổ chức thành viên B Là quan hệ thống hành động thông qua việc thực Quy chế phối hợp công tác tổ chức thành viên với C Là quan hệ thống hành động thông qua việc thực Chương trình hành động Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2016 D Là quan hệ phối hợp công tác Mặt trận với tổ chức thành viên Câu 6: Bố cục Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 bao gồm? A chương, 39 điều B chưong, 41 điều C chương, 39 điều D chương, 41 điều Câu 7: Mối quan hệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổ chức thành viên Mặt trận nào? A Giữ mối quan hệ hợp tác bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động, giữ tính độc lập tổ chức tổ chức thành viên B Tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức thành viên hoạt động theo Điều lệ tổ chức C Hiệp thương dân chủ thống thực D Cả 03 ý Câu 8: Đối tượng phản biện xã hội Mặt trận TQVN? A Dự thảo văn quan nhà nước cấp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân B Dự thảo văn quan nhà nước cấp, quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam C Dự thảo văn quan nhà nước cấp có liên quan trực tiếp đến quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D Dự thảo văn quan nhà nước cấp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân, quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Câu 9: Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức theo cấp? A Theo cấp B Theo cấp C Theo cấp D Theo cấp Câu 10: Mặt trận TQVN phối hợp với quan nhà nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua hoạt động? A Đề xuất, tham gia xây dựng thực sách, pháp luật liên quan đến việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ trì, phối hợp, tham gia tổ chức hoạt động liên quan đến quyền trách nhiệm tổ chức mình; Tham gia đối thoại, hòa giải, xây dựng cộng đồng tự quản địa bàn khu dân cư; Tham gia xây dựng thực sách an sinh xã hội Nhà nước; đề xuất, tham gia thực chương trình, phong trào, vận động góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân B Tổ chức phối hợp với quan nhà nước tổ chức vận động, phong trào thi đua yêu nước mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc C Tổ chức phối hợp với quan nhà nước tổ chức vận động, phong trào thi đua yêu nước liên quan đến quyền trách nhiệm tổ chức mình; tập hợp, động viên hội viên, đoàn viên Nhân dân tham gia thực vận động, phong trào thi đua yêu nước Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D Tổ chức phối hợp với quan nhà nước tổ chức vận động, phong trào thi đua yêu nước liên quan đến quyền trách nhiệm tổ chức mình; tập hợp, động viên hội viên, đoàn viên Nhân dân tham gia thực vận động, phong trào thi đua yêu nước Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Câu 11: Quan hệ Mặt trận TQVN với tổ chức thành viên Mặt trận? A Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động bên B Quan hệ tự nguyện, thực theo quy định pháp luật nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân, xây dựng bảo vệ Tổ quốc C Quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy định Hiến pháp, pháp luật quy chế phối hợp công tác bên D Quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy chế phối hợp ký kết Câu 12: Quan hệ Mặt trận TQVN với Đảng Cộng sản Việt Nam? A Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam B Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mặt trận TQVN C Mặt trận TQVN ban tham mưu cho Đảng Cộng sản Việt Nam D Đảng Cộng sản Việt Nam thành viên Mặt trận TQVN Câu 13: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là? A Tổ chức trị B Tổ chức nhà nước C Tổ chức trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu D Tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu Câu 14: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh quan hiệp thương cử: A Ủy ban MTTQVN tỉnh B Ủy ban TWMTTQ Việt Nam C Ủy ban MTTQVN huyện, thị xã, thành phố D Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Câu 15: Quan hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với quyền cấp là: A Là thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Hiến pháp Pháp luật B Là quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Hiến pháp Pháp luật thông qua Quy chế phối hợp công tác C Là quan hệ tổ chức trị với quyền để thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Hiến pháp Pháp luật D Là quan hệ tổ chức thành viên theo quy định Hiến pháp Pháp luật thông qua Quy chế phối hợp công tác Câu 16: Nguyên tắc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Mặt trận TQVN? A Tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia vận động, phong trào thi đua yêu nước Phát huy tính tích cực cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo để thực chương trình phối hợp thống hành động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam B Phát huy tính tích cực cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo để thực chương trình phối hợp thống hành động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam C Phát triển đa dạng hình thức tổ chức, hoạt động để tập hợp, đoàn kết người Việt Nam nước nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, khứ D Phát triển đa dạng hình thức tổ chức, hoạt động để tập hợp, đoàn kết người Việt Nam nước nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, khứ nhằm động viên nguồn lực góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Câu 17: Thành viên MTTQVN bao gồm? A Các tổ chức nhân tiêu biểu B Tổ chức trị, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu C Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư nước D Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân Câu 18: Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII thông qua ngày, tháng, năm nào? A Ngày 25/10/2012 B Ngày 20/10/2013 C Ngày 27/9/2014 D Ngày 26/9/2015 Câu 19: Cơ cấu Ban công tác Mặt trận bao gồm: A Thành viên Ủy ban MTTQViệt Nam cấp xã; đại diện chi ủy; người đứng đầu Chi hội đoàn thể; số cá nhân tiêu biểu B Thành viên Ủy ban MTTQViệt Nam cấp xã cư trú; đại diện chi ủy; người đứng đầu Chi hội đoàn thể; số tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu C Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cư trú khu dân cư; đại diện Chi ủy; người đứng đầu Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Chữ thập đỏ ; số tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu; số người tiêu biểu tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo… D Cả 03 ý Câu 20: Nguyên tắc tổ chức hoạt động MTTQVN là? A Tập trung, dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên B Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên C Tập trung, phối hợp thống hành động thành viên D Tự nguyện, phối hợp thống hành động thành viên Câu 21: Nội dung công tác Mặt trận TQVN cấp tỉnh, cấp huyện tham gia giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân? A Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật B Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn, giới thiệu người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật C Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật D Cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn người đủ điều kiện Câu 22: Đối tượng giám sát Mặt trận TQVN? A Cơ quan nhà nước, tổ chức, đại biểu dân cử B Cán bộ, công chức, viên chức C Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức D Cơ quan nhà nước, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức Câu 23: Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 xây dựng chương trình hành động: A 04 chương trình hành động B 05 chương trình hành động C 06 chương trình hành động D 07 chương trình hành động Câu 24: Việc cử chức danh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp thực theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, không trí, áp dụng hình thức sau đây? A Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp triệu tập hội nghị định B Hội nghị biểu C Hội nghị bỏ phiếu kín D Báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp định Câu 25: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày, tháng, năm nào? A Ngày 05/6/2015 B Ngày 09/6/2015 C Ngày 10/6/2015 D Ngày 15/6/2015 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH:CÔNG TÁC MẶT TRẬN TQVN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh:………………………………………Số BD……………………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng:……; Điểm số:…… ; Điểm chữ:………………… (Đề thi gồm:…… trang, 25 câu) Đề thi số: 02 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: Câu 1: Ngày truyền thống Mặt trận TQVN Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ? A 18/11 hàng năm B 20/11 hàng năm C 25/11 hàng năm D 15/11 hàng năm Câu 2: Nguyên tắc tổ chức hoạt động MTTQVN là? A Tập trung, dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên B Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên C Tập trung, phối hợp thống hành động thành viên D Tự nguyện, phối hợp thống hành động thành viên Câu 3: Mặt trận TQVN phối hợp với quan nhà nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua hoạt động? A Đề xuất, tham gia xây dựng thực sách, pháp luật liên quan đến việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ trì, phối hợp, tham gia tổ chức hoạt động liên quan đến quyền trách nhiệm tổ chức mình; Tham gia đối thoại, hòa giải, xây dựng cộng đồng tự quản địa bàn khu dân cư; Tham gia xây dựng thực sách an sinh xã hội Nhà nước; đề xuất, tham gia thực chương trình, phong trào, vận động góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân B Tổ chức phối hợp với quan nhà nước tổ chức vận động, phong trào thi đua yêu nước mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc C Tổ chức phối hợp với quan nhà nước tổ chức vận động, phong trào thi đua yêu nước liên quan đến quyền trách nhiệm tổ chức mình; tập hợp, động viên hội viên, đoàn viên Nhân dân tham gia thực vận động, phong trào thi đua yêu nước Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D Tổ chức phối hợp với quan nhà nước tổ chức vận động, phong trào thi đua yêu nước liên quan đến quyền trách nhiệm tổ chức mình; tập hợp, động viên hội viên, đoàn viên Nhân dân tham gia thực vận động, phong trào thi đua yêu nước Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Câu 4: Quan hệ Mặt trận TQVN với Đảng Cộng sản Việt Nam? A Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam B Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mặt trận TQVN C Mặt trận TQVN ban tham mưu cho Đảng Cộng sản Việt Nam D Đảng Cộng sản Việt Nam thành viên Mặt trận TQVN Câu 5: Mặt trận TQVN cấp có quyền giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân? A Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện B Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã C Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã D Cấp tỉnh, cấp huyện Câu 6: Nguyên tắc tổ chức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gì? A Tập trung dân chủ B Tự nguyện, tự quản, hiệp thương dân chủ, đoàn kết tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng, phối hợp thống hành động C Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động D Tự nguyện, dân chủ, liên hiệp, thống hành động Câu 7: Quan hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với tổ chức thành viên là: A Là quan hệ thống hành động thông qua việc thực Chương trình hành động Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2016 Quy chế phối hợp công tác Mặt trận với tổ chức thành viên B Là quan hệ thống hành động thông qua việc thực Quy chế phối hợp công tác tổ chức thành viên với C Là quan hệ thống hành động thông qua việc thực Chương trình hành động Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2016 D Là quan hệ phối hợp công tác Mặt trận với tổ chức thành viên Câu 8: Việc cử chức danh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp thực theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, không trí, áp dụng hình thức sau đây? A Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp triệu tập hội nghị định B Hội nghị biểu C Hội nghị bỏ phiếu kín D Báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp định Câu 9: Thành viên MTTQVN bao gồm? A Các tổ chức nhân tiêu biểu B Tổ chức trị, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu C Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư nước D Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân Câu 10: Nguyên tắc hoạt động giám sát Mặt trận TQVN? A Bảo đảm phát huy dân chủ, tham gia Nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng Nhân dân; thực công khai, minh bạch, không chồng chéo; không làm cản trở hoạt động quan, tổ chức, cá nhân giám sát B Bảo đảm phát huy dân chủ, tham gia Nhân dân; thực công khai, minh bạch, không chồng chéo; không làm cản trở hoạt động quan, tổ chức, cá nhân giám sát C Bảo đảm phát huy dân chủ, tham gia Nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng Nhân dân; D Bảo đảm phát huy dân chủ, tham gia Nhân dân; xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng Nhân dân; ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 12 Câu 1: Trong trình hoạt động Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình có mối quan hệ nào? Hãy nêu nội dung mối quan hệ đó? Theo Anh (chị), để phối hợp thực đạt hiệu Chương trình hành động toàn khóa Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình cần thực tốt mối quan hệ nào? Vì sao? (33 điểm) Câu 2: Điều lệ Mặt trận TQVN khóa VIII quy định quyền trách nhiệm thành viên tổ chức, cá nhân Mặt trận TQVN? (33 điểm) Câu 3: Quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động giám sát quy định Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015? Anh (Chị) cho biết thực trạng hoạt động giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương, sở thời gian qua? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 13 Câu 1: Hãy trình bày tính chất, mục đích, nguyên tắc, đối tượng, nội dung, phạm vi hình thức hoạt động phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015? (33 điểm) Câu 2: Điều lệ Mặt trận TQVN khóa VIII quy định quyền trách nhiệm thành viên tổ chức, cá nhân Mặt trận TQVN? (33 điểm) Câu 3: Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn, cộng tác viên Mặt trận TQVN quy định Điều lệ Mặt trận TQVN? Cơ cấu tổ chức hoạt động Hội đồng tư vấn cấp Trung ương, cấp tỉnh Ban tư vấn cấp huyện, cấp xã theo Thông tri 17 Hướng dẫn thực số điều Điều lệ MTTQVN khóa VIII ? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 14 Câu 1: Điều lệ MTTQVN khóa VIII quy định nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? Trình tự, thủ tục cho thôi, cử bổ sung, thay Ủy viên Ủy ban Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? (33 điểm) Câu 2: Quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động giám sát quy định Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015? Anh (Chị) cho biết thực trạng hoạt động giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương, sở thời gian qua? (34 điểm) Câu 3: Điều lệ MTTQVN khóa VIII quy định nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban MTTQVN cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã? (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 15 Câu 1: Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn, cộng tác viên Mặt trận TQVN quy định Điều lệ Mặt trận TQVN khóa VIII? Cơ cấu tổ chức hoạt động Hội đồng tư vấn cấp Trung ương, cấp tỉnh Ban tư vấn cấp huyện, cấp xã theo Thông tri 17 Hướng dẫn thực số điều Điều lệ MTTQVN khóa VIII? (34 điểm) Câu 2: Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình quy định quy chế hoạt động Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019? Theo Anh (Chị) nhiệm vụ quan trọng nhất? Vì sao? (33 điểm) Câu 3: Nhiệm kỳ, cấu thành phần, chức nhiệm vụ Ban Công tác Mặt trận khu dân cư quy định Điều lệ MTTQVN khóa VIII? Trình tự, thủ tục cử bổ sung, thay thành viên Ban công tác Mặt trận? (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 16 Câu 1: Anh (Chị) cho biết trách nhiệm vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận tỉnh Quảng Bình quy định Quy chế hoạt động Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019? Phân biệt rõ trách nhiệm Ủy viên UBMT tỉnh Quảng Bình chuyên trách không chuyên trách Ủy viên Ủy ban Mặt trận không chuyên trách hỗ trợ sinh hoạt phí nào? (33 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử thông qua nội dung nào? công tác tham gia xây dựng pháp luật thông qua hình thức nào? Anh (Chị) cho biết thực trạng Mặt trận TQVN tham gia công tác bầu cử địa phương, sở? (34 điểm) Câu 3: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với quan nhà nước xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc thông qua hoạt động nào? Ủy ban MTTQVN phối hợp thống hành động thành viên Mặt trận để xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc thông qua hoạt động nào? (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 17 Câu 1: Anh (Chị) trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình quy định Quy chế hoạt động Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019? Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ quyền hạn nào? Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thực chế độ sinh hoạt chế độ làm việc nào? (33 điểm) Câu 2: Anh (Chị) trình bày Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực phản ánh ý kiến, kiến nghị cử tri nhân dân nào? Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân cấp? (33 điểm) Câu 3: Quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động giám sát quy định Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015? Anh (Chị) cho biết thực trạng hoạt động giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương, sở thời gian qua? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 18 Câu 1: Quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động giám sát quy định Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015? Anh (Chị) cho biết thực trạng hoạt động giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương, sở thời gian qua? (33 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết trách nhiệm vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận tỉnh Quảng Bình quy định Quy chế hoạt động Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019? Phân biệt rõ trách nhiệm Ủy viên UBMT tỉnh Quảng Bình chuyên trách không chuyên trách Ủy viên Ủy ban Mặt trận không chuyên trách hỗ trợ sinh hoạt phí nào? (33 điểm) Câu 3: Quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động phản biện xã hội? Quyền trách nhiệm quan, tổ chức chủ trì soạn thảo dự thảo văn phản biện quy định Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015? Anh (Chị) cho biết thực trạng hoạt động phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương, sở thời gian qua? (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 19 Câu 1: Điều lệ mặt trận TQVN khóa VIII quy định quyền trách nhiệm thành viên tổ chức, cá nhân Mặt trận TQVN? (33 điểm) Câu 2: Anh (Chị) cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử thông qua nội dung nào? công tác tham gia xây dựng pháp luật thông qua hình thức nào? Anh (Chị) cho biết thực trạng Mặt trận TQVN tham gia công tác bầu cử địa phương, sở? (34 điểm) Câu 3: Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình quy định Quy chế hoạt động Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019? Theo Anh (Chị) nhiệm vụ quan trọng nhất? Vì sao? (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 20 Câu 1: Điều lệ MTTQVN khóa VIII quy định nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? Trình tự, thủ tục cho thôi, cử bổ sung, thay Ủy viên Ủy ban Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? (33 điểm) Câu 2: Nhiệm kỳ, cấu thành phần, chức nhiệm vụ Ban Công tác Mặt trận khu dân cư quy định Điều lệ MTTQVN khóa VIII? Trình tự, thủ tục cử bổ sung, thay thành viên Ban công tác Mặt trận? (33 điểm) Câu 3: Anh (chị) trình bày nội dung 02 chương trình hành động Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2014 – 2019, theo anh (chị) quan trọng giai đoạn nay? Liên hệ với việc thực nội dung chương trình hành động địa phương, sở (34 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công tác mặt trận tổ quốc năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công tác mặt trận tổ quốc năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công tác mặt trận tổ quốc năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay