Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016

162 341 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:44

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Hình thức: Thi viết Đề thi số Câu 1: (33 điểm) Anh (chị) trình bày khái niệm Thanh niên; Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng; Quyền nghĩa vụ niên; Trách nhiệm Nhà nước, gia đình xã hội niên nêu chương 1, Luật Thanh niên, số 53/2005/QH11, ngày 29/11/2005 Quốc hội ? Câu 2: (33 điểm) Trong hướng dẫn Thực Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh số 22 HD/TWĐTN, ngày 28 tháng năm 2013 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phần thứ "Những vấn đề Đoàn viên" kết nạp Đoàn viên thực với điều kiện thủ tục nào? Câu 3: (34 điểm) Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 thông qua chương trình, đề án quan trọng nào? Là cán Đoàn, anh (chị) làm nhằm góp phần tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi giai đoạn nay? -Hết ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Hình thức: Thi viết Đề thi số Câu 1: (34 điểm) Anh (chị) cho biết, Nhà nước, gia đình, xã hội có trách nhiệm Thanh niên hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí; bảo vệ sức khoẻ hoạt động thể dục, thể thao nêu chương 3, Luật Thanh niên, số 53/2005/QH11, ngày 29/11/2005 Quốc hội ? Theo anh (chị), cấp ngành địa phương anh (chị) có trách nhiệm Thanh niên hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí; bảo vệ sức khoẻ hoạt động thể dục, thể thao? Câu 2: (33 điểm) Trong hướng dẫn Thực Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh số 22 HD/TWĐTN, ngày 28 tháng năm 2013 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Đoàn viên có quyền việc tham gia ứng cử, đề cử bầu cử quan lãnh đạo cấp Đoàn? Câu 3: (33 điểm) Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 xác định tiêu trọng tâm? Hãy trình bày tiêu trọng tâm đó? -Hết ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Hình thức: Thi viết Đề thi số Câu 1: (33 điểm) Anh (chị) cho biết, Nhà nước, gia đình, xã hội có trách nhiệm Thanh niên học tập lao động hoạt động khoa học, công nghệ nêu chương 3, Luật Thanh niên, số 53/2005/QH11, ngày 29/11/2005 Quốc hội? Câu 2: (33 điểm) Trong hướng dẫn Thực Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh số 22 HD/TWĐTN, ngày 28 tháng năm 2013 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn sở Đoàn tổ chức nào? Câu 3: (34 điểm) Anh (chị) trình bày chức năng, nhiệm vụ, biên chế quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định Hướng dẫn liên tịch số 63/HDLT ngày 10/8/2001 Ban Tổ chức Trung ương Đảng Ban Bí thư Trung ương Đoàn? Hiểu biết anh chị quan chuyên trách cấp tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình? -Hết ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Hình thức: Thi viết Đề thi số Câu 1: (34 điểm) Anh (chị) cho biết, Nhà nước, gia đình, xã hội có trách nhiệm Thanh niên hôn nhân gia đình; tham gia quản lý nhà nước xã hội; bảo vệ Tổ quốc nêu chương 3, Luật Thanh niên, số 53/2005/QH11, ngày 29/11/2005 Quốc hội? Theo anh (chị), cấp ngành địa phương anh (chị) có trách nhiệm Thanh niên hôn nhân gia đình; tham gia quản lý nhà nước xã hội; bảo vệ Tổ quốc? Câu 2: (33 điểm) Trong Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn thông qua ngày 12/12/2012 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động theo nguyên tắc nào? Hãy nêu nội dung nguyên tắc đó? Câu 3: (33 điểm) Anh (chị) phân tích nội dung 04 điều cán Đoàn nên làm: Xung kích, Trách nhiệm, Gương mẫu, Trung thực nêu Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực lề lối công tác cán Đoàn? Hãy cho biết phương hướng rèn luyện anh (chị) để trở thành cán Đoàn mẫu mực tương lai? -Hết ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Hình thức: Thi viết Đề thi số Câu 1: (33 điểm) Anh (chị) trình bày quy định chung về: giới hạn độ tuổi; quyền nghĩa vụ Thanh niên; trách nhiệm Nhà nước, gia đình xã hội niên; hành vi nghiêm cấm niên thực nêu Luật Thanh niên, số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội? Câu : (33 điểm) Trong hướng dẫn Thực Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh số 22 HD/TWĐTN, ngày 28 tháng năm 2013 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn công tác bầu cử tiến hành nào? Câu : (34 điểm) Anh (chị) trình bày phân tích nội dung 04 điều cán Đoàn nên làm: Sáng tạo, Thân thiện, Thường xuyên học tập, Tích cực rèn luyện kỹ nêu Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực lề lối công tác cán Đoàn? Theo anh (chị), người cán Đoàn cần phải làm để thực tốt nội dung thị này? -Hết ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Hình thức: Thi viết Đề thi số Câu 1: (34 điểm) Anh (chị) trình bày quy định chung quản lý nhà nước công tác niên quy định hợp tác quốc tế công tác niên quy định Luật Thanh niên, số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội? Theo anh (chị) thời đại ngày nay, hợp tác quốc tế niên có vai trò thế hệ trẻ? Câu 2: (33 điểm) Trong hướng dẫn Thực Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh số 22 HD/TWĐTN, ngày 28 tháng năm 2013 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp tiến hành nào? Câu 3: (33 điểm) Anh (chị) trình bày phân tích nội dung 04 điều cán Đoàn không nên làm: Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức đối phó; Quan liêu hành hóa; Thiếu khiêm tốn không cầu thị nêu Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực lề lối công tác cán Đoàn? Từ Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực lề lối công tác cán Đoàn, Anh (chị) có hiến kế để xây dựng đội ngũ cán Đoàn tương lai? -Hết ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Hình thức: Thi viết Đề thi số Câu 1: (33 điểm) Anh (chị) trình bày sách Nhà nước niên dân tộc thiểu số; sách Nhà nước niên xung phong quy định Luật Thanh niên, số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội? Câu 2: (34 điểm) Anh (chị) cho biết Chi đoàn gì? Nêu loại hình Chi đoàn có tính chất đặc thù, chi đoàn tạm thời quy định Hướng dẫn thực điều lệ Đoàn? Hãy đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn nơi anh (chị) sinh hoạt? Câu 3: (33 điểm) Anh (chị) trình bày phân tích nội dung 04 điều cán Đoàn không nên làm: Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực lối sống nêu Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực lề lối công tác cán bộ? Theo anh (chị), tổ chức Đoàn cán Đoàn phải làm để thực thị có hiệu quả? -Hết ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Hình thức: Thi viết Đề thi số Câu1: (33 điểm) Anh (chị) trình bày Chính sách Nhà nước niên có tài năng; niên khuyết tật, tàn tật, niên nhiễm HIV/AIDS, niên sau cai nghiện ma tuý, sau cải tạo? Trách nhiệm nhà nước niên tham gia quản lý nhà nước xã hội quy định Luật Thanh niên, số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội? Câu 2: (33 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chuẩn chung cán Đoàn quy định Quy chế cán Đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 8/2/2010 Ban Bí thư Trung ương Đảng? Theo anh (chị), tuyển dụng vào làm việc quan chuyên trách Đoàn, thân phải làm để đảm bảo tiêu chuẩn người cán Đoàn? Câu 3: (34 điểm) Anh (chị) trình bày chức năng, nhiệm vụ, biên chế quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định Hướng dẫn liên tịch số 63/HDLT ngày 10/8/2001 Ban Tổ chức Trung ương Đảng Ban Bí thư Trung ương Đoàn? Hiểu biết anh chị quan chuyên trách cấp tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình? -Hết ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Hình thức: Thi viết Đề thi số Câu 1: (33 điểm) Anh (chị) cho biết trách nhiệm Nhà nước, gia đình, nhà trường việc bảo vệ, bồi dưỡng niên từ đủ mười sáu tuổi đến mười tám tuổi quy định Luật Thanh niên, số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội? Câu : (33 điểm) Anh (chị) nêu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán quy định Quy chế cán Đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 8/2/2010 Ban Bí thư Trung ương Đảng? Câu 3: (34 điểm) Anh (chị) trình bày chức năng, nhiệm vụ, máy biên chế quan chuyên trách Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh cấp sở quy định Hướng dẫn liên tịch số 63/HDLT ngày 10/8/2001 Ban Tổ chức Trung ương Đảng Ban Bí thư Trung ương Đoàn? Nhận xét anh (chị) việc thực chức năng, nhiệm vụ cán Đoàn cấp xã, phường, thị trấn nay? -Hết ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Hình thức: Thi viết Đề thi số 10 Câu 1: (33 điểm) Anh (chị) nêu nội dung nhiệm vụ giải pháp chủ yếu Nghị Hội Nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa”? Anh (chị) phân tích nhiệm vụ giải pháp đó? Câu 2: (33 điểm) Anh (chị) nêu nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ; khen thưởng, kỷ luật cán bộ, kiểm tra, giám sát công tác cán quy định Quy chế cán Đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 289QĐ/TW, ngày 8/2/2010 Ban Bí thư Trung ương Đảng? Theo anh (chị) Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Bình cần phải làm việc để thực tốt nội dung nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; kiểm tra, giám sát công tác cán nay? Câu 3: (34 điểm) Anh (chị) phân tích giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên đề cập Nghị Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX nâng cao chất lượng tổ chức sở Đoàn? Theo anh (chị) Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Bình phải làm để thực tốt giải pháp này? -Hết ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh: ……………………………………………………SBD……………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi 1(Ký, họ tên) Cán coi thi (Ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(Ký, họ tên) GIÁM KHẢO (Ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng:………….; Điểm số:… ; Điểm chữ:…………… (Đề thi gồm: trang, 25 câu) Đề thi số 19 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: (Cách chọn: A B C D: Chọn A A A B C D: Chọn C, bỏ chọn A A B C D: Chọn lại A, bỏ chọn C) Câu 1.(4 điểm): Theo anh (chị) Hội LHTN Việt Nam tổ chức hoạt động theo nguyên tắc gì? A Tự nguyện, tự quản; hiệp thương dân chủ; đoàn kết, tôn trọng lẫn B Hợp tác bình đẳng, phối hợp thống hành động C Tự nguyện, tự quản; tập trung dân chủ; lãnh đạo Đảng D Cả câu A B Câu 2.(4 điểm): Anh (chị) cho biết Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập vào ngày, tháng, năm nào? A Ngày 15/05/1941 B Ngày 17/05/1941 C Ngày 19/05/1941 D Ngày 21/5/1941 Câu 3.(4 điểm): Anh chị cho biết đồng chí Bí thư thứ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ? A Lê Quốc Phong B Hoàng Bình Quân C Nguyễn Đắc Vinh D Dương Văn An Câu 4.(4 điểm): Anh ( chị) cho biết Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thời điểm nào? A Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) B Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976 C Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980) D Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng định đổi tên Câu 5.(4 điểm): Anh (chị) cho biết Hội Liên hiệp niên Việt Nam thành lập vào ngày, tháng, năm nào? A Ngày 15/10/1956 B Ngày 15/10/1957 C Ngày 15/10/1958 D Ngày 15/10/1959 Câu 6.(4 điểm): Theo anh (chị) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sáng lập? A Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập B Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập C Đảng cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập D Chính phủ lâm thời Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sáng lập Câu 7.(4 điểm): Anh (chị) cho biết ca thức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn ca) có tên gì? A Thanh niên làm theo lời Bác B Tiến lên đoàn viên C Tuổi trẻ hệ Bác Hồ D Lên đàng Câu (4 điểm): Anh (chị) cho biết thành lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có tên gì? A Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương B Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương C Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương D Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Câu 9.(4 điểm): Theo anh (chị) tiêu chuẩn độ tuổi giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Quy chế cán Đoàn bao nhiêu? A Giữ chức vụ lần đầu không 37 tuổi giữ chức vụ không 42 tuổi B Giữ chức vụ lần đầu không 35 tuổi giữ chức vụ không 40 tuổi C Giữ chức vụ lần đầu không 38 tuổi giữ chức vụ không 43 tuổi D Giữ chức vụ lần đầu không 36 tuổi giữ chức vụ không 41 tuổi Câu 10.(4 điểm): Theo anh (chị) tiêu chuẩn cán Đoàn cấp huyện quy định Quy chế cán Đoàn nào? A Trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên, trình độ Chính trị sơ cấp, giữ chức vụ không 35 tuổi B Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên (vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng sách cao đẳng) Bí thư, Phó Bí thư có trình độ trung cấp lý luận trị tương đương trở lên, tham gia Ban chấp hành lần đầu không 30 tuổi giữ chức vụ không 35 tuổi C Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên (vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng sách cao đẳng) Bí thư, Phó Bí thư có trình độ từ sơ cấp lý luận trị tương đương trở lên, tham gia Ban chấp hành lần đầu không 28 tuổi giữ chức vụ không 35 tuổi D Có trình độ Đại học trở lên, Bí thư, Phó Bí thư có trình độ từ Trung cấp lý luận trị tương đương trở lên, tham gia Ban chấp hành lần đầu không 28 tuổi giữ chức vụ không 35 tuổi Câu 11.(4 điểm): Theo anh (chị) người cán Đoàn có quyền sau quy định Quy chế cán Đoàn? A Được thông tin đầy đủ, tham gia ý kiến với cấp uỷ đảng, lãnh đạo, người sử dụng lao động chủ trương, kế hoạch triển khai nhiệm vụ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có liên quan đến công tác đoàn công tác thiếu nhi Được bố trí thời gian thích hợp tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tham gia hoạt động Đoàn B Được ưu tiên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận trị chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh… để phục vụ công tác đoàn, hội, đội, phong trào thiếu nhi nhiệm vụ công tác khác C Được ưu tiên hưởng chế độ nhà ở, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ sách Đảng, Nhà nước D Cả phương án (a) (b) Câu 12.(4 điểm): Theo anh (chị) tiêu chuẩn cán Đoàn cấp xã, phường, thị trấn quy định Quy chế cán Đoàn nào? A Trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên, trình độ Chính trị sơ cấp, giữ chức vụ không 35 tuổi B Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, trình độ Chính trị sơ cấp, giữ chức vụ không 37 tuổi C Trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, trình độ Chính trị sơ cấp, giữ chức vụ không 35 tuổi, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo không 37 tuổi D Trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên, trình độ Chính trị sơ cấp, giữ chức vụ không 35 tuổi, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo không 37 tuổi Câu 13.(4 điểm): Theo anh (chị) tiêu chuẩn cán Đoàn trường học giáo viên quy định Quy chế cán Đoàn nào? A Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, trình độ Lý luận trị từ sơ cấp trở lên Giữ chức vụ không 35 tuổi B Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, trình độ Lý luận trị từ sơ cấp trở lên Giữ chức vụ không 37 tuổi C Trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên, trình độ Lý luận trị từ sơ cấp trở lên Giữ chức vụ không 35 tuổi D Trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên, trình độ Lý luận trị từ sơ cấp trở lên Giữ chức vụ không 37 tuổi Câu 14.(4 điểm): Theo anh (chị) tiêu chuẩn cán Đoàn quan nhà nước quy định Quy chế cán Đoàn nào? A Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, trình độ lý luận trị từ sơ cấp trở lên Giữ chức vụ không 35 tuổi B Trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên, trình độ lý luận trị từ sơ cấp trở lên Giữ chức vụ không 37 tuổi C Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, trình độ lý luận trị từ Trung cấp trở lên Giữ chức vụ không 37 tuổi D Trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên, trình độ lý luận trị từ Trung cấp trở lên Giữ chức vụ không 35 tuổi Câu 15.(4 điểm): Có nội dung Vai trò nồng cốt trị Đoàn tổ chức Hội niên? A Có nội dung B Có nội dung C Có nội dung D Có nội dung Câu 16.(4 điểm): Theo quy định Hướng dẫn thực Điều lệ Đoàn, Nhiệm kỳ Đại hội Liên chi Đoàn ? A năm lần B năm lần C năm lần D phương án sai Câu 17 (4 điểm): Điều lệ Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 quy định hình thức kỷ luật quan lãnh đạo Đoàn bao gồm? A Khiển trách, cảnh cáo B Khiển trách, cảnh cáo, giải tán C Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ D Khiển trách, khai trừ, giải tán Câu 18 (4 điểm): Điều lệ Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 quy định việc bầu cử thuộc đối tượng phải bỏ phiếu kín? A Bầu Ban Chấp hành chức danh Ban Chấp hành; bầu Ủy ban kiểm tra chức danh Ủy ban kiểm tra; bầu đại biểu dự đại hội cấp B Bầu Ban Chấp hành chức danh Ban Chấp hành C Bầu Ban Chấp hành chức danh Ban Chấp hành; bầu Ủy ban kiểm tra chức danh Ủy ban kiểm tra D Bầu Ban Chấp hành chức danh Ban Chấp hành; bầu đại biểu dự đại hội cấp Câu 19 (4 điểm): Điều lệ Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 quy định Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh quan bầu ra? A Do Đại hội Đoàn cấp tỉnh bầu B Do Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh bầu C Do Cơ quan Tỉnh Đoàn bầu D Đáp án A C Câu 20 (4 điểm): Điều lệ Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 quy định hình thức kỷ luật Đoàn nào? A Đối với quan lãnh đạo Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán B Đối với tổ chức Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán C Đối với cán Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ (nếu đoàn viên) D Đáp án A C Câu 21 (4 điểm): Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề tiêu kết nạp đoàn viên? A triệu đoàn viên B triệu đoàn viên C 5,5 triệu đoàn viên D triệu đoàn viên Câu 22.(4 điểm): Theo anh (chị) nhiệm vụ, giải pháp sau không nằm nhiệm vụ, giải pháp Nghị 25 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X? A Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành hệ niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách tâm hành động thực thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá B Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, tạo hội cho niên học tập, không ngừng nâng cao trình anh, có tri thức kỹ năng, vươn lên ngang tầm với niên nước tiên tiến giới C Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho niên D Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức cho đoàn viên niên học tập tư tưởng làm theo gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đẩy mạnh hoạt động giáo dục lòng yêu nước, giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, Đảng, Đoàn Câu 23.(4 điểm): Theo anh (chị) nhiệm vụ, giải pháp sau không nằm nhiệm vụ, giải pháp Nghị 25 Ban Chấp hành Trung ường Đảng khóa X? A Tăng cường vai trò Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội gia đình, phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, phát huy niên B Phát huy nỗ lực phấn đấu niên học tập, lao động sống; không ngững rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách trở thành công dân hữu ích, thành viên tốt gia đình, tích cực đóng góp cho phát triển đất nước C Phát huy vai trò xung kích tổ chức Đoàn nâng cao hiệu công tác tham mưu cho Đảng, quyền công tác niên; bồi dưỡng cung cấp nguồn cán cho Đảng cấp quyền, đoàn thể D Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước niên công tác niên Câu 24.(4 điểm): Theo anh (chị) Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân tổ chức thực Nghị 25 gồm vấn đề gì? A Cụ thể hóa Nghị chương trình hành động, phối hợp với Ban, Ngành, đoàn thể để thực Nghị B Tổ chức thực Nghị quyết, quán triệt, đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân C Phối hợp với quan hữu quan liên quan tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, vận động đoàn viên tầng lớp nhân dân thực Nghị D Cả phương án (a) (b) Câu 25.(4 điểm): Chủ đề Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gì? A Nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, chăm lo bồi dưỡng lý tưởng, cổ vũ niên thi đua học tập, lao động, tình nguyện xây dựng Quảng Bình giàu đẹp, văn minh, đại B Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống; thi đua học tập rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh bền vững C Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, cổ vũ niên thi đua học tập, lao động, xung kích, tình nguyện xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh bền vững D Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống; thi đua học tập rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững -Hết ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh: ……………………………………………………SBD……………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi 1(Ký, họ tên) Cán coi thi (Ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(Ký, họ tên) GIÁM KHẢO (Ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng:………….; Điểm số:… ; Điểm chữ:…………… (Đề thi gồm: trang, 25 câu) Đề thi số 20 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: (Cách chọn: A B C D: Chọn A A A B C D: Chọn C, bỏ chọn A A B C D: Chọn lại A, bỏ chọn C) Câu 1.(4 điểm): Theo anh (chị) Hội LHTN Việt Nam tổ chức cấp? A cấp B cấp C cấp D cấp Câu 2.(4 điểm): Theo anh (chị) ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam ngày nào? A 10/10 B 26/3 C 15/10 D 15/5 Câu 3.(4 điểm): Theo anh (chị) ca thức Hội LHTN Việt Nam gì? A Thanh niên làm theo lời Bác B Tuổi trẻ hệ Bác Hồ C Khát vọng tuổi trẻ D Lên đàng Câu 4.(4 điểm): Theo anh (chị) quan lãnh đạo tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh? A Ban Chấp hành Đoàn cấp B Ban Thường vụ Đoàn cấp C Cấp ủy Đảng cấp D Hội Liên hiệp niên cấp Câu 5.(4 điểm): Theo anh (chị) hàng năm Trung ương Đoàn chọn tháng làm tháng niên? A Tháng hàng năm B Tháng hàng năm C Tháng hàng năm D Tháng hàng năm Câu 6.(4 điểm): Anh (chị) cho biết Hội Liên hiệp niên Việt Nam thành lập vào ngày, tháng, năm nào? A Ngày 15/10/1956 B Ngày 15/10/1957 C Ngày 15/10/1958 D Ngày 15/10/1959 Câu 7.(4 điểm): Anh (chị) cho biết truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gì? A Truyền thống trung thành tuyệt nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc, kiên phấn đấu độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội; B Truyền thống không ngừng rèn luyện đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn để cống hiến nhiều cho cách mạng trưởng thành mau chóng mặt; C Truyền thống đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết niên nước vượt qua khó khăn, gian khổ, đón lấy nhiệm vụ nề, thực lời dạy Bác Hồ: “Đâu Đảng cần niên có, việc khó có niên”; D Tất phương án Câu 8.(4 điểm): Anh ( chị) cho biết Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thời điểm nào? A Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) B Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976 C Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980) D Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng định đổi tên Câu 9.(4 điểm): Tại Quy chế cán Đoàn quy định cán Đoàn luân chuyển công tác hưởng chế độ gì? A Được hưởng trợ cấp nhà công vụ nâng lương trước thời hạn B Được hưởng chế độ ưu đãi công tác phí phụ cấp nhà C Được hưởng chế trợ cấp nhà công vụ theo quy định chung, bảo lưu phụ cấp thời gian luân chuyển D Được hưởng chế độ ưu đãi công tác phí; bảo lưu phụ cấp thời gian luân chuyển Câu 10.(4 điểm): Theo anh (chị), Quy chế cán Đoàn quy định độ tuổi học chức Lý luận trị cán đoàn so với đối tượng khác quy định Quy chế cán Đoàn nào? A Ít tuổi so với đối tượng khác B Ít tuổi so với đối tượng khác C Ít tuổi so với đối tượng khác D Ít tuổi so với đối tượng khác Câu 11.(4 điểm): Theo anh (chị), Quy chế cán Đoàn quy định việc bố trí, sử dụng cán quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh phân công? A Do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phân công báo cáo với cấp ủy Đảng cấp B Do đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn phân công C Do tập thể Thường trực Tỉnh đoàn phân công D Do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thảo luận đồng ý đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn phân công nhiệm vụ Câu 12.(4 điểm): Theo anh (chị), Quy chế cán Đoàn quy định Ban, phận xây dựng quy hoạch chức danh cán Đoàn sở? A Huyện đoàn phối hợp với cấp ủy sở để xây dựng quy hoạch B Cấp ủy Đảng Ban Thường vụ đoàn cấp huyện phối hợp với cấp ủy Đảng sở xây dựng quy hoạch C Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Ban Thường vụ đoàn cấp huyện cấp ủy Đảng sở để xây dựng quy hoạch D Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn để xây dựng quy hoạch Câu 13.(4 điểm): Theo anh (chị), Quy chế cán Đoàn quy định việc xây dựng quản lý quy hoạch chức danh Ban Bí thư Trung ương Đoàn Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Ban, phận đảm nhận? A Ban Bí thư Trung ương Đảng B Ban Tổ chức Trung ương Đảng C Ban Bí thư Trung ương Đoàn D Ban Tổ chức Trung ương Đoàn Câu 14.(4 điểm): Theo anh (chị) tiêu chuẩn cán Đoàn Doanh nghiệp quy định Quy chế cán Đoàn nào? A Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, trình độ Lý luận trị Trung cấp, giữ chức vụ không 37 tuổi B Trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên, trình độ Lý luận trị Sơ cấp trở lên, giữ chức vụ không 37 tuổi C Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, trình độ Lý luận trị Trung cấp (riêng doanh nghiệp nhà nước tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, bồi dưỡng qua chương trình Lý luận trị tương đương sơ cấp, giữ chức vụ không 37 tuổi D Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, trình độ Lý luận trị sơ cấp (riêng doanh nghiệp nhà nước tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, bồi dưỡng qua chương trình Lý luận trị tương đương sơ cấp, giữ chức vụ không 40 tuổi Câu 15.(4 điểm): Anh (chị) cho biết trách nhiệm Nhà nước, gia đình xã hội niên nêu Luật niên số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội: A Thanh niên tương lai đất nước, lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm to lớn, xung kích công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đào tạo, bồi dưỡng phát huy niên trách nhiệm Nhà nước, gia đình xã hội B Nhà nước có sách tạo điều kiện cho niên học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân, ý chí vươn lên phấn đấu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh C Cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân có trách nhiệm góp phần tích cực vào việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng phát huy vai trò niên D Tất nội dung Câu 16.(4 điểm): Theo anh (chị),có nội dung quản lý Nhà nước công tác niên nêu Luật niên số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội? A Có nội dung B Có nội dung C Có nội dung D Có nội dung Câu 17.(4 điểm): Theo anh (chị) nội dung hợp tác quốc tế công tác niên nêu Luật niên số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội là: A Xây dựng thực chương trình, dự án hợp tác quốc tế công tác niên B Tham gia tổ chức quốc tế, ký kết, gia nhập thực điều ước quốc tế công tác niên C Giao lưu niên, ttrao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác niên D Tất nội dung Câu 18 (4 điểm): Theo quy định Điều lệ Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 -2017 BCH Trung ương Đoàn họp năm kỳ? A Một năm kỳ B Một năm hai kỳ C Một năm ba kỳ D Một năm bốn kỳ Câu 19 (4 điểm): Điều lệ Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 quy định hình thức kỷ luật Đoàn nào? A Đối với quan lãnh đạo Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán B Đối với tổ chức Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán C Đối với cán Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ (nếu đoàn viên) D Đáp án A C Câu 20 (4 điểm): Điều lệ Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 quy định Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh quan bầu ra? A Do Đại hội Đoàn cấp tỉnh bầu B Do Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh bầu C Do Cơ quan Tỉnh Đoàn bầu D Đáp án A C Câu 21.(4 điểm): Nghị Đại hội đại biểu Đoàn THCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề nhiệm vụ giải pháp để thực nhiệm kỳ 2012 - 2017? A nhiệm vụ, giải pháp B nhiệm vụ, giải pháp C nhiệm vụ, giải pháp D nhiệm vụ, giải pháp Câu 22.(4 điểm): Nghị Đại hội đại biểu Đoàn THCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề tiêu giúp đỡ cho gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu nhi nghèo vượt khó bao nhiêu? A 650 gia đình 2.500 trẻ em B 600 gia đình 5.200 trẻ em C 650 gia đình 2.000 trẻ em D 600 gia đình 2.500 trẻ em Câu 23.(4 điểm): Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2012-2017 có đồng chí? A 41 đồng chí B 42 đồng chí C 43 đồng chí D 44 đồng chí Câu 24.(4 điểm): Anh (chị) cho biết, Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 Ban Thường vụ Trung ương Đoàn việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực lề lối công tác cán Đoàn quy định điều cán Đoàn nên làm? A điều B điều C điều D điều Câu 25.(4 điểm): Anh (chị) cho biết, theo Hướng dẫn liên tịch số 63/HDLT ngày 10/8/2001 Ban Tổ chức Trung ương Đảng Ban Bí thư Trung ương Đoàn quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh có nhiệm vụ chính? A nhiệm vụ B nhiệm vụ C nhiệm vụ D nhiệm vụ -Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay