Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành thuỷ lợi năm 2016

79 333 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:44

BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THỦY LỢI Đề số: 01 Anh (chị) hãy chọn phương án đúng các phương án của các câu hỏi sau đây: Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về các hành vi bị nghiêm cấm, có hành vi bị nghiêm cấm? A: hành vi; B: 10 hành vi; C: 11 hành vi; D: 12 hành vi Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nguyên tắc để lập quy hoạch phòng, chống lũ tuyến sông có đê, có nguyên tắc? A: 1; B: 3; C: ; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nguyên tắc để lập quy hoạch phòng, chống lũ tuyến sông có đê, có cứ? A: 4; B: 5; C: ; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có nguyên tắc? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có cứ? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nội dung quy hoạch đê điều, có nội dung? A: 7; B: 8; C: 9; D: 10 Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, nguồn tài doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có mấy nguồn chính? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có quyền? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 10 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đối với đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân đập trở của đập cấp II tối thiểu là mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 11 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đối với đập cấp III tối thiểu là mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 12 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đối với đập cấp IV tối thiểu là mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 13 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Các hành vi trái phép gây an toàn cho công trình thủy lợi phạm vi bảo vệ công trình, có mấy hành vi? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 14 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, có nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 15 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì thu bằng % của mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 16 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì thu bằng % của mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 17 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì thu bằng % của mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 18 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp phải tạo nguồn từ bậc trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức thu thủy lợi phí được tính tăng thêm % so với mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 10%; B: 20%; C: 30%; D: 40% Câu 19 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thì thu bằng % của mức phí tưới tiêu bằng trọng lực? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 20 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, công nghiệp ngắn ngày kể cả vụ đông thì mức thu thủy lợi phí bằng % mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu 21 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, phải định kỳ kiểm định an toàn đập hồ chứa nước có dung tích trữ lớn triệu m3? A: triệu m3; B: triệu m3; C: triệu m3; D: 10 triệu m3 Câu 22 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, định kỳ kiểm định an toàn đập hồ chứa nước có dung tích trữ lớn 10.000.000 m3 (mười triệu mét khối) không quá năm kể từ ngày hồ tích nước kể từ lần kiểm định gần nhất? A: năm; B: năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu 23 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, thì đơn vị nào có trách nhiệm xác định, cắm mốc giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định Điều 25 Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ công trình thuỷ lợi; chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn đập phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định Điều 26 Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ công trình thuỷ lợi quy định khác pháp luật có liên quan? A: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; B: Ủy ban nhân nhân cấp huyện; C: Ủy ban nhân dân cấp xã; D: Chủ đập Câu 24 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực quản lý nhà nước an toàn đập địa bàn có nội dung chính? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 25 (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chính? A: 10; B: 11; C: 12; D: 13 Đề thi số: 02 Anh (chị) hãy chọn phương án đúng các phương án của các câu hỏi sau đây: Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, biến động thiên tai, thay đổi quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh Quy hoạch đê điều phải rà soát, bổ sung định kỳ năm lần? A: năm; B: 10 năm; C: 15 năm; D: 20 năm Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp kiên cố hóa đê điều, ngân sách địa phương đầu tư cho các tuyến đê điều cấp nào? A: Cấp đặc biệt, cấp I, cấp II cấp III; B: Cấp IV và cấp V; C: Cấp III, cấp VI và cấp V; D: Mọi cấp đê địa bàn Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Đối với đê cấp IV, cấp V quy định? A: Bộ Nông Nghiệp & PTNT; B: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; C: Ủy ban nhân dân cấp huyện; D: Ủy ban nhân dân cấp xã Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Ai có trách nhiệm tổ chức việc cắm mốc giới phạm vi bảo vệ đê điều thực địa? A: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; B: Ủy ban nhân dân cấp huyện; C: Ủy ban nhân dân cấp xã; D: Lực lượng quản lý đê nhân dân Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ và quyền hạn? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ và quyền hạn? A: 3; B: 4; C: 5; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì thu bằng % của mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì thu bằng % của mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 10 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì thu bằng % của mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 11 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp phải tạo nguồn từ bậc trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức thu thủy lợi phí được tính tăng thêm % so với mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 10%; B: 20%; C: 30%; D: 40% Câu 12 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thì thu bằng % của mức phí tưới tiêu bằng trọng lực? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 13 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, công nghiệp ngắn ngày kể cả vụ đông thì mức thu thủy lợi phí bằng % mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu 14 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, nguồn tài doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có mấy nguồn chính? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 15 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 16 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có quyền? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 17 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đối với đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân đập trở của đập cấp II tối thiểu là mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 18 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đối với đập cấp III tối thiểu là mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 19 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đối với đập cấp IV tối thiểu là mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 20 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Các hành vi trái phép gây an toàn cho công trình thủy lợi phạm vi bảo vệ công trình, có mấy hành vi? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 21 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, có nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 22 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, có nguyên tắc quản lý an toàn đập? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 23 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, phải định kỳ kiểm định an toàn đập hồ chứa nước có dung tích trữ lớn triệu m3? A: triệu m3; B: triệu m3; C: triệu m3; D: 10 triệu m3 Câu 24 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, định kỳ kiểm định an toàn đập hồ chứa nước có dung tích trữ lớn 10.000.000 m3 (mười triệu mét khối) không quá năm kể từ ngày hồ tích nước kể từ lần kiểm định gần nhất? A: năm; B: năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu 25 (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chính? A: 8; B: 9; C: 10; D: 11 Đề số: 03 Anh (chị) hãy chọn phương án đúng các phương án của các câu hỏi sau đây: Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chính? A: 8; B: 9; C: 10; D: 11 Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chính? A: 10; B: 11; C: 12; D: 13 Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thì thu bằng % của mức phí tưới tiêu bằng trọng lực? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì thu bằng % của mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì thu bằng % của mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, công nghiệp ngắn ngày kể cả vụ đông thì mức thu thủy lợi phí bằng % mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực quản lý nhà nước an toàn đập địa bàn có nội dung chính? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, phải định kỳ kiểm định an toàn đập hồ chứa nước có dung tích trữ lớn triệu m3? A: triệu m3; B: triệu m3; C: triệu m3; D: 10 triệu m3 Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, định kỳ kiểm định an toàn đập hồ chứa nước có dung tích trữ lớn 10.000.000 m3 (mười triệu mét khối) không quá năm kể từ ngày hồ tích nước kể từ lần kiểm định gần nhất? A: năm; B: năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu 10 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, có nguyên tắc quản lý an toàn đập? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 11 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, nguồn tài doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có mấy nguồn chính? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 12 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Các hành vi trái phép gây an toàn cho công trình thủy lợi phạm vi bảo vệ công trình, có mấy hành vi? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 13 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, có nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 14 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 15 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có quyền? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 16 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đối với đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân đập trở của đập cấp II tối thiểu là mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 17 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nguyên tắc để lập quy hoạch phòng, chống lũ tuyến sông có đê, có cứ? A: 4; B: 5; C: ; D: Câu 18 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nội dung quy hoạch đê điều, có nội dung? A: 7; B: 8; C: 9; D: 10 Câu 19 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có nguyên tắc? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 20 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có cứ? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 21 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Đối với đê cấp IV, cấp V quy định? A: Bộ Nông Nghiệp & PTNT; B: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; C: Ủy ban nhân dân cấp huyện; D: Ủy ban nhân dân cấp xã bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì thu bằng % của mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì thu bằng % của mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chính? A: 10; B: 11; C: 12; D: 13 Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chính? A: 8; B: 9; C: 10; D: 11 Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực quản lý nhà nước an toàn đập địa bàn có nội dung chính? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 10 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, có nguyên tắc quản lý an toàn đập? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 11 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, định kỳ kiểm định an toàn đập hồ chứa nước có dung tích trữ lớn 10.000.000 m3 (mười triệu mét khối) không quá năm kể từ ngày hồ tích nước kể từ lần kiểm định gần nhất? A: năm; B: năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu 12 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có nguyên tắc? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 13 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có cứ? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 14 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, biến động thiên tai, thay đổi quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh Quy hoạch đê điều phải rà soát, bổ sung định kỳ năm lần? A: năm; B: 10 năm; C: 15 năm; D: 20 năm Câu 15 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nội dung quy hoạch đê điều, có nội dung? A: 7; B: 8; C: 9; D: 10 Câu 16 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 17 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp việc quản lý nhà nước đê điều Ủy Ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ và quyền hạn? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 18 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Các hành vi trái phép gây an toàn cho công trình thủy lợi phạm vi bảo vệ công trình, có mấy hành vi? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 19 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, nguồn tài doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có mấy nguồn chính? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 20 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có quyền? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 21 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đối với đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân đập trở của đập cấp II tối thiểu là mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 22 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đối với đập cấp III tối thiểu là mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 23 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đối với đập cấp IV tối thiểu là mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 24 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, có nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu 25 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước có nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: Đề số: 20 Anh (chị) hãy chọn phương án đúng các phương án của các câu hỏi sau đây: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, có nguyên tắc quản lý an toàn đập? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, phải định kỳ kiểm định an toàn đập hồ chứa nước có dung tích trữ lớn triệu m3? A: triệu m3; B: triệu m3; C: triệu m3; D: 10 triệu m3 Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, thì đơn vị nào có trách nhiệm xác định, cắm mốc giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định Điều 25 Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ công trình thuỷ lợi; chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn đập phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định Điều 26 Pháp lệnh Khai thác Bảo vệ công trình thuỷ lợi quy định khác pháp luật có liên quan? A: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; B: Ủy ban nhân nhân cấp huyện; C: Ủy ban nhân dân cấp xã; D: Chủ đập Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực quản lý nhà nước an toàn đập địa bàn có nội dung chính? A: 6; B: 7; C: 8; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, định kỳ kiểm định an toàn đập hồ chứa nước có dung tích trữ lớn 10.000.000 m3 (mười triệu mét khối) không quá năm kể từ ngày hồ tích nước kể từ lần kiểm định gần nhất? A: năm; B: năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp kiên cố hóa đê điều, ngân sách địa phương đầu tư cho các tuyến đê điều cấp nào? A: Cấp đặc biệt, cấp I, cấp II cấp III; B: Cấp IV và cấp V; C: Cấp III, cấp VI và cấp V; D: Mọi cấp đê địa bàn Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nguyên tắc để lập quy hoạch phòng, chống lũ tuyến sông có đê, có nguyên tắc? A: 1; B: 3; C: ; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có nguyên tắc? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nội dung quy hoạch đê điều, có nội dung? A: 7; B: 8; C: 9; D: 10 Câu 10 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Ai có trách nhiệm tổ chức việc cắm mốc giới phạm vi bảo vệ đê điều thực địa? A: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; B: Ủy ban nhân dân cấp huyện; C: Ủy ban nhân dân cấp xã; D: Lực lượng quản lý đê nhân dân Câu 11 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nguyên tắc để lập quy hoạch phòng, chống lũ tuyến sông có đê, có cứ? A: 4; B: 5; C: ; D: Câu 12 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, biến động thiên tai, thay đổi quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh Quy hoạch đê điều phải rà soát, bổ sung định kỳ năm lần? A: năm; B: 10 năm; C: 15 năm; D: 20 năm Câu 13 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ đê Đối với đê cấp IV, cấp V quy định? A: Bộ Nông Nghiệp & PTNT; B: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; C: Ủy ban nhân dân cấp huyện; D: Ủy ban nhân dân cấp xã Câu 14 (4 điểm) Theo quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về Nguyên tắc để lập quy hoạch đê điều, có cứ? A: 2; B: 3; C: 4; D: Câu 15 (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chính? A: 8; B: 9; C: 10; D: 11 Câu 16 (4 điểm) Theo quy định Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chính? A: 10; B: 11; C: 12; D: 13 Câu 17 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì thu bằng % của mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 18 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp phải tạo nguồn từ bậc trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức thu thủy lợi phí được tính tăng thêm % so với mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 10%; B: 20%; C: 30%; D: 40% Câu 19 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thì thu bằng % của mức phí tưới tiêu bằng trọng lực? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 20 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối diện tích trồng mạ, rau, màu, công nghiệp ngắn ngày kể cả vụ đông thì mức thu thủy lợi phí bằng % mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa? A: 30%; B: 40%; C: 50%; D: 60% Câu 21 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì thu bằng % của mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 22 (4 điểm) Theo quy định Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì thu bằng % của mức phí tại Biểu điều 1, mục 1, khoản a? A: 40%; B: 50%; C: 60%; D: 70% Câu 23 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Các hành vi trái phép gây an toàn cho công trình thủy lợi phạm vi bảo vệ công trình, có mấy hành vi? A: 1; B: 2; C: 3; D: Câu 24 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đập của hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận từ chân đập trở đối với đập cấp IV tối thiểu là mét? A: 50m; B: 100m; C: 150m; D: 200m Câu 25 (4 điểm) Theo quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, Nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, có nội dung? A: 6; B: 7; C: 8; D: BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: KIẾN THỨC CHUNG VÀ NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THỦY LỢI Đề số: 01 Câu (35 điểm) : Anh (Chị) nêu nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (30 điểm): Anh (chị) nêu quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 việc xử lý công trình, nhà có phạm vi bảo vệ đê điều bãi sông? Câu (35 điểm): Anh (chị) cho biết cấu tổ chức của Chi cục thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Đề số: 02 Câu (35 điểm): Anh (Chị) trình bày phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (30 điểm): Anh (chị) nêu hoạt động liên quan đến đê điều phải Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006? Câu (35 điểm): Anh (chị) nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Đề số: 03 Câu (35 điểm): Anh (chị) nêu trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh việc quản lý nhà nước đê điều quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006? Câu (30 điểm): Anh (chị) nêu quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 việc xử lý công trình, nhà có phạm vi bảo vệ đê điều bãi sông? Câu (35 điểm): Anh (chị) cho biết cấu tổ chức của Chi cục thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Đề số: 04 Câu (30 điểm): Anh (chị) cho biết vị trí và chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐUBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu nhiệm vụ Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (35 điểm): Anh, (chị) nêu quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê? Đề số: 05 Câu (35 điểm): Anh (chị) cho biết cấu tổ chức của Chi cục thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (30 điểm): Anh (Chị) nêu hành vi bị nghiêm cấm quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH10 ngày 04/4/2001? Đề số: 06 Câu (30 điểm): Anh (Chị) nêu hành vi bị nghiêm cấm quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (35 điểm): Anh (chị) nêu Nhiệm vụ và Quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Câu (35 điểm): Anh (chị) trình bày hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006? Đề số: 07 Câu (35 điểm): Anh (chị) cho biết cấu tổ chức của Chi cục thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập của Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập? Câu (30 điểm): Anh (chị) nêu hoạt động liên quan đến đê điều phải Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006? Đề số: 08 Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu nhiệm vụ Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (30 điểm): Anh (chị) nêu quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 việc xử lý công trình, nhà có phạm vi bảo vệ đê điều bãi sông? Câu (35 điểm): Anh (chị) cho biết cấu tổ chức của Chi cục thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Đề số: 09 Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập của Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh quy định Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập? Câu (30 điểm): Anh (chị) cho biết vị trí và chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐUBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Câu (35 điểm): Anh (chị) trình bày hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006? Đề số: 10 Câu (35 điểm) : Anh (Chị) nêu nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (35 điểm): Anh (chị) cho biết cấu tổ chức của Chi cục thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Câu (30 điểm): Anh (chị) nêu hoạt động liên quan đến đê điều phải Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006? Đề số: 11 Câu (35 điểm): Anh (Chị) trình bày phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 ? Câu (30 điểm): Anh (chị) nêu quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 việc xử lý công trình, nhà có phạm vi bảo vệ đê điều bãi sông? Câu (35 điểm): Anh (chị) nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Đề số: 12 Câu (30 điểm): Anh (Chị) nêu hành vi bị nghiêm cấm quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (35 điểm): Anh, (chị) nêu quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê? Câu (35 điểm): Anh (chị) cho biết cấu tổ chức của Chi cục thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Đề số: 13 Câu (30 điểm): Anh (chị) cho biết vị trí và chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐUBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Câu (35 điểm): Anh (Chị) trình bày phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 ? Câu (35 điểm): Anh (chị) nêu trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh việc quản lý nhà nước đê điều quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006? Đề số: 14 Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu nhiệm vụ Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (35 điểm): Anh (chị) trình bày hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006? Câu (30 điểm): Anh (chị) cho biết vị trí và chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐUBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Đề số: 15 Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (30 điểm): Anh (chị) nêu quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 việc xử lý công trình, nhà có phạm vi bảo vệ đê điều bãi sông? Câu (35 điểm): Anh (chị) nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Đề số: 16 Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu nội dung quản lý nhà nước khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (30 điểm): Anh (chị) cho biết vị trí và chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐUBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Câu (35 điểm): Anh, (chị) nêu quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê? Đề số: 17 Câu (35 điểm): Anh (chị) cho biết cấu tổ chức của Chi cục thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Câu (30 điểm): Anh (chị) nêu hoạt động liên quan đến đê điều phải Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006? Câu (35 điểm): Anh (Chị) trình bày phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 Đề số: 18 Câu (30 điểm): Anh (Chị) nêu hành vi bị nghiêm cấm quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (35 điểm): Anh (chị) nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Câu (35 điểm): Anh (chị) nêu trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh việc quản lý nhà nước đê điều quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006? Đề số: 19 Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu nhiệm vụ Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (35 điểm): Anh (chị) cho biết cấu tổ chức của Chi cục thủy lợi được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Câu (30 điểm): Anh (chị) nêu hoạt động liên quan đến đê điều phải Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006? Đề số: 20 Câu (30 điểm): Anh (chị) cho biết vị trí và chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được qui định tại Quyết định số 01/2016/QĐUBND ngày 08/3/2016 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình? Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu nhiệm vụ Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi tổ chức hợp tác dùng nước quy định Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001? Câu (35 điểm): Anh (chị) nêu trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh việc quản lý nhà nước đê điều quy định Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006? [...]... lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi và tổ chức hợp tác dùng nước có bao nhiêu nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: 9 Câu 7 (4 điểm) Theo quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi và tổ chức hợp... Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi và tổ chức hợp tác dùng nước có bao nhiêu nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: 9 Câu 17 (4 điểm) Theo quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, nguồn tài chính của doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi hoặc... của Chính phủ về quản lý an toàn đập, thi đơn vị nào có trách nhiệm xác định, cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi; chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn đập và phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định tại Điều 26 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi và các quy định khác của pháp luật có liên... nhiêu năm kể từ ngày hồ tích nước hoặc kể từ lần kiểm định gần nhất? A: 5 năm; B: 7 năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu 25 (4 điểm) Theo quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, thi đơn vị nào có trách nhiệm xác định, cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi; ... của Chính phủ về quản lý an toàn đập, thi đơn vị nào có trách nhiệm xác định, cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi; chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn đập và phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định tại Điều 26 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi và các quy định khác của pháp luật có liên... của Chính phủ về quản lý an toàn đập, thi đơn vị nào có trách nhiệm xác định, cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi; chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn đập và phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định tại Điều 26 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi và các quy định khác của pháp luật có liên... nhiêu năm kể từ ngày hồ tích nước hoặc kể từ lần kiểm định gần nhất? A: 5 năm; B: 7 năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu 23 (4 điểm) Theo quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, thi đơn vị nào có trách nhiệm xác định, cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi; ... nhiêu năm kể từ ngày hồ tích nước hoặc kể từ lần kiểm định gần nhất? A: 5 năm; B: 7 năm; C: 10 năm; D: 15 năm Câu 25 (4 điểm) Theo quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, thi đơn vị nào có trách nhiệm xác định, cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi; ... 8; D: 9 Câu 10 (4 điểm) Theo quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi và tổ chức hợp tác dùng nước có bao nhiêu nhiệm vụ? A: 6; B: 7; C: 8; D: 9 Câu 11 (4 điểm) Theo quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, đối với đập của... công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, nguồn tài chính của doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi hoặc tổ chức hợp tác dùng nước có mấy nguồn chính? A: 2; B: 3; C: 4; D: 5 Câu 8 (4 điểm) Theo quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001, doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi và tổ chức hợp tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành thuỷ lợi năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành thuỷ lợi năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành thuỷ lợi năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay