Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quy hoạch và xây dựng năm 2016

143 249 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:42

BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Đề thi số: 01 Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, đô thị phân thành loại? A B C D Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, tiêu chí dùng để phân loại đô thị? A Trình độ phát triển sở thượng tầng B Trình độ phát triển sở hạ tầng C Trình độ phát triển sở giao thông D Trình độ phát triển sở sản xuất Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, đô thị xác định theo cấp quản lý hành Thị xã thuộc loại đô thị đây? A Loại I loại II B Loại II loại III C Loại III loại IV D Loại IV loại V Câu 4: Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, công trình xây dựng gồm cấp? A: cấp B: cấp C: cấp D: cấp Câu 5: Theo quy định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở) thuộc dự án nhóm C có tổng mức đầu tư là: A: Dưới 15 tỷ đồng B: Dưới 30 tỷ đồng C: Dưới 45 tỷ đồng D: Dưới 50 tỷ đồng Câu 6: Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Chứng hành nghề phân thành hạng? A: hạng B: hạng C: hạng D: hạng Câu 7: Nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng A Quản lý chất lượng công trình xây dựng công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng B Bảo trì công trình xây dựng C Giải cố công trình xây dựng D Hình thức nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng Câu Một đối tượng điều chỉnh Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở là? A Tổ chức, cá nhân Việt Nam B Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm C Tổ chức, cá nhân nước D Cơ quan, người có thẩm quyền Câu Nội dung không thuộc nguyên tắc xử phạt vi phạm hành Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở ? A Mọi hành vi vi phạm hành phải phát kịp thời đình B Việc xử phạt vi phạm hành phải đảm bảo tiến độ thi công công trình C Việc xử phạt vi phạm hành tiến hành kịp thời, công minh, triệt để trình tự thủ tục D Mọi hậu vi phạm hành gây phải khắc phục theo quy định Câu 10: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng phân theo tính chất, nội dung công việc có loại hợp đồng? A: 10 B: C: D: 11 Câu 11: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng phân theo hình thức giá hợp đồng có loại hợp đồng? A: B: C: D: Câu 12: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng phân theo mối quan hệ bên tham gia hợp đồng có loại hợp đồng? A: B: C: D: Câu 13: Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng, Tổng mức đầu tư gồm có loại chi phí: A: B: C: D: Câu 14: Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng, Chi phí sau không thuộc Dự toán xây dựng công trình: A: Chi phí xây dựng B: Chi phí dự phòng C: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư D: Chi phí thiết bị Câu 15: Trong dự án (được phê duyệt bắt đầu thực Nghị định 32/2015/NĐ-CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng có hiệu lực) có hạng mục lắp đặt Trạm biến áp 400KVA Hỏi chi phí thí nghiệm, hiệu chỉnh chạy thử Trạm biến áp (nếu có) thuộc hạng mục chi phí sau đây: A: Chi phí xây dựng B: Chi phí dự phòng C: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư D: Chi phí thiết bị Câu 16: Theo quy định Nghị định số 38/2010/NĐ-CP quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị , thời gian lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đô thị loại trở lên bao nhiêu? A Không tháng B Không tháng C Không 12 tháng D Không 18 tháng Câu 17: Theo quy định Nghị định số 38/2010/NĐ-CP quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, thời gian lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đô thị loại trở xuống bao nhiêu? A Không tháng B Không tháng C Không tháng D Không tháng Câu 18: Theo quy định Nghị định số 38/2010/NĐ-CP quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, quan có trách nhiệm phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho đô thị loại 2, loại thị xã? A Ủy ban nhân dân cấp tỉnh B Hội đồng nhân dân cấp tỉnh C Ủy ban nhân dân cấp huyện D Hội đồng nhân dân cấp huyện Câu 19 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, kể từ ngày đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn phê duyệt, thời gian lập phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới không ngày? A 20 ngày B 30 ngày C 40 ngày D 50 ngày Câu 20 Theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng, thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh không tháng? A 01 tháng B 02 tháng C 03 tháng D 04 tháng Câu 21 Theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng, thời gian lập đồ án quy hoạch vùng liên tỉnh không tháng? A 12 tháng B 15 tháng C 18 tháng D 24 tháng Câu 22: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 chủ đầu tư xây dựng công trình việc giám sát thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ sau đây? A Đàm phán, ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình B Lưu trữ kết giám sát thi công xây dựng công trình C Thay đổi người giám sát trường hợp người giám sát không thực quy định; D Chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật; Câu 23: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 chủ đầu tư xây dựng công trình việc lập quản lý thực dự án đầu tư xây dựng có quyền sau đây? A Lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập, quản lý dự án B Lựa chọn tổ chức tư vấn lập dự án có đủ điều kiện lực theo quy định Luật C Chịu trách nhiệm sở pháp lý, tính xác thông tin, tài liệu cung cấp cho tư vấn lập dự án D Lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ lực, kinh nghiệm để thẩm tra dự án Câu 24: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 chủ đầu tư xây dựng công trình việc lập quản lý thực dự án đầu tư xây dựng có nghĩa vụ sau đây? A Lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ lực, kinh nghiệm để thẩm tra dự án B Lập, quản lý dự án có đủ điều kiện lực theo quy định Luật C Yêu cầu quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu lập, quản lý dự án D Lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập, quản lý dự án Câu 25: Nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng A Quản lý chất lượng công trình xây dựng công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng B Bảo trì công trình xây dựng C Giải cố công trình xây dựng D Hình thức nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Đề thi số: 02 Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, quy hoạch phân khu không lập cho đối tượng đây? A Các khu vực thành phố B Các khu vực thị xã C Các khu vực thị trấn D Các khu vực đô thị Câu Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật lập riêng thành đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật cấp quản lý hành đô thị đây? A Thành phố trực thuộc trung ương B Thành phố trực thuộc tỉnh C Thị xã D Thị trấn Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, thời gian lấy ý kiến quy hoạch xây dựng quan ngày? A 20 ngày B 30 ngày C 40 ngày D 50 ngày Câu 4: Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phân thành hạng? A: hạng B: hạng C: hạng D: hạng Câu 5: Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, thời gian thẩm định dự án nhóm C dự án yêu cầu lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là: A Không 40 ngày làm việc B Không 30 ngày làm việc C Không 20 ngày làm việc D Không 15 ngày làm việc Câu Trình tự đầu tư xây dựng (trừ trường hợp xây dựng nhà riêng lẻ) theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có giai đoạn? A: giai đoạn B: giai đoạn C: giai đoạn D: giai đoạn Câu Theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở, dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm nhiều công trình, mà chủ đầu tư có hành vi vi phạm hành giống nhiều công trình hành vi vi phạm hành xác định là: A Một hành vi vi phạm hành B Cứ công trình vi phạm xác định 01 hành vi vi phạm C Cứ công trình vi phạm xác định 01 hành vi vi phạm D Cứ hạng mục công trình vi phạm xác định 01 hành vi vi phạm Câu Mức phạt tiền tối đa lĩnh vực hoạt động xây dựng quy định Nghị định 121/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở là: A tỷ (đồng); B 500 triệu; C 300 triệu; D 100 triệu Câu Mức phạt tiền tối đa lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng quy định Nghị định 121/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở là: A tỷ (đồng); B 500 triệu; C 300 triệu ; D 100 triệu Câu 10: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng quy định hợp đồng thầu có hợp đồng thầu phụ? A: B: C: D: Nhiều Câu 11: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng quy định thời hạn bảo hành, bên nhận thầu phải thực việc bảo hành vòng ngày kể từ ngày nhận thông báo sửa chữa bên giao thầu? A: 21 B: 25 C: 30 D: 20 Câu 12: Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng quy định Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp trở lên? A: cấp IV B: cấp III C: cấp II D: Cấp đặc biệt Câu 13: Phương pháp sau phương pháp xác định Tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng: A: Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế sở yêu cầu cần thiết khác dự án B: Xác định theo khả đáp ứng vốn chủ đầu tư C: Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình D: Xác định từ liệu chi phí công trình tương tự thực Câu 14: Trong trường hợp sau đây, trường hợp đối tượng bắt buộc áp dụng 32/2015/NĐ-CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng: A: Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước B: Dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước C: Dự án sử dụng vốn đầu tư tự có tư nhân D: Dự án sử dụng vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước Câu 15: Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng, Sơ tổng mức đầu tư xây dựng xác định bước dự án A: Bước lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng B: Bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng C: Bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng D: Bước lập Bản vẽ thiết kế chi tiết Câu 16: Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, hình thức sau hình thức cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng? A Công khai hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng B Đăng thông tin báo chí truyền hình C Giải thích quy hoạch xây dựng D Cung cấp thông tin văn Câu 17: Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, loại quy hoạch sau Quy hoạch xây dựng? A Quy hoạch vùng B Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội C Quy hoạch đô thị D Quy hoạch khu chức đặc thù Câu 18: Theo quy định Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, nội dung tiêu chí phân loại đô thị? A Vị trí, chức năng, vai trò, cấu trình độ phát triển kinh tế - xã hội đô thị B Quy mô dân số C Tỷ lệ lao động D Trình độ phát triển sở hạ tầng Câu 19 Theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng, thời gian lập đồ án quy hoạch vùng tỉnh không tháng? A 12 tháng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 06 ……………………………………………………………………………… Câu (34 điểm): - Chủ đầu tư xây dựng người định đầu tư định quy định cụ thể theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng ? - Nêu rõ hình thức quản lý dự án điều kiện áp dụng quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13? Câu (33 điểm): Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Anh (Chị) trình bày khái niệm, đối tượng trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù; cấp độ quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù ? Câu (33 điểm): Theo quy định Nghị định số 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng: - Nội dung dự toán xây dựng công trình gồm chi phí nào? Nêu giải thích - Nêu rõ chi phí thuộc Chi phí hạng mục chung ? - Trong dự toán xây dựng công trình, chi phí xây dựng nhà tạm để điều hành thi công trường thuộc khoản mục chi phí nào, cách tính khoản mục chi phí sao? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 07 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm): Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch đô thị, nguyên tắc tuân thủ yêu cầu quy hoạch đô thị Câu (32 điểm): Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng phân hợp đồng xây dựng theo tính chất, nội dung công việc thành loại nào, nội dung loại ? Câu (35 điểm): Nêu quyền nghĩa vụ chủ đầu tư theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng: ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 08 ……………………………………………………………………………… Câu (32 điểm) Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch đô thị, nội dung trách nhiệm công tác quản lý nhà nước quy hoạch đô thị Câu (33 điểm): Theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng xây dựng có hình thức nào, nội dung hình thức giá hợp đồng; nêu điều kiện áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh Giá hợp đồng theo thời gian? Câu (35 điểm): Nêu nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng nông thôn Trình bày nội dung thời gian lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 09 ……………………………………………………………………………… Câu (32 điểm): Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch đô thị; trách nhiệm, hình thức thời gian lấy ý kiến quy hoạch đô thị Câu (33 điểm): Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng quy định trường hợp điều chỉnh hợp đồng xây dựng (đối với nguồn vốn nói chung); nêu nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng; Việc điều chỉnh khối lượng công việc hợp đồng trọn gói quy định thực ? Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu trách nhiệm nhà thầu thi công xây dựng việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 10 ……………………………………………………………………………… Câu (32 điểm): Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch đô thị, đô thị khu đô thị mới; trách nhiệm quản lý phát triển đô thị mới, khu đô thị theo quy hoạch Câu (34 điểm): Anh (chị) hảy trình bày nguyên tắc xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở? Phân biệt thời hiệu xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng thời hiệu xử phạt vi phạm hành hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng? Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực nêu nào? Câu (34 điểm): Anh (Chị) nêu trách nhiệm quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng bên quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 11 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm): Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng, Anh (Chị) cho biết khái niệm quy hoạch xây dựng vùng; trình bày yêu cầu cụ thể định hướng phát triển không gian vùng định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng đồ án quy hoạch xây dựng vùng Câu (33 điểm): Anh (chị) hảy cho biết người có thẩm quyền lập biên vi phạm hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở ? hảy nêu hình thức xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hoạt động xây dựng biện pháp khắc phục hậu quả? Câu (34 điểm): Anh (Chị) nêu nguyên tắc chung quản lý chất lượng công trình xây dựng phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng chủ đầu tư chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 12 ……………………………………………………………………………… Câu (32 điểm): Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Anh (Chị) trình bày khái niệm, đối tượng trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù; cấp độ quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù Câu (35 điểm): Anh (chị) hảy nêu thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hoạt động xây dựng xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở chức danh: Thanh tra viên xây dựng; Trưởng đoàn tra chuyên ngành Thanh tra Sở Xây dựng; Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND cấp xã; chủ tịch UBND cấp huyện; chủ tịch UBND cấp tỉnh? Câu (33 điểm): Nêu quyền nghĩa vụ chủ đầu tư theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng ? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 13 ……………………………………………………………………………… Câu (34 điểm): Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng phân hợp đồng xây dựng theo tính chất, nội dung công việc thành loại nào, nội dung loại ? Câu (33 điểm): Hoạt động đầu tư xây dựng hoạt động xây dựng gì; nêu nguyên tắc hoạt động đầu tư xây dựng quy định trọng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ? Câu (33 điểm) Nêu đối tượng nội dung Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 14 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm): Theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng xây dựng có hình thức nào, nội dung hình thức giá hợp đồng; nêu điều kiện áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh Giá hợp đồng theo thời gian? Câu (35 điểm): Nêu hành vi bị nghiêm cấm hoạt động đầu tư xây dựng quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13? Câu (32 điểm): Anh chị cho biết nhiệm vụ quyền hạn quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước quy hoạch, kiến trúc quy định Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 15 ……………………………………………………………………………… Câu (32 điểm): Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng quy định trường hợp điều chỉnh hợp đồng xây dựng (đối với nguồn vốn nói chung); nêu nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng; Việc điều chỉnh khối lượng công việc hợp đồng trọn gói quy định thực ? Câu (33 điểm):Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Dự án đầu tư xây dựng phân loại ? Nêu trình tự đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng yêu cầu dự án đầu tư xây dựng Câu (35 điểm) : Nêu nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng nông thôn Trình bày nội dung thời gian lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 16 ……………………………………………………………………………… Câu (34 điểm): Anh (chị) hảy trình bày nguyên tắc xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở? Phân biệt thời hiệu xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng thời hiệu xử phạt vi phạm hành hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng? Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực nêu nào? Câu (33 điểm): Nêu trách nhiệm quản lý nhà nước hoạt động đầu tư xây dựng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, UBND cấp huyện cấp xã theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Câu (33 điểm): Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng phân hợp đồng xây dựng theo tính chất, nội dung công việc thành loại nào, nội dung loại ? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 17 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm): Anh (chị) hảy cho biết người có thẩm quyền lập biên vi phạm hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở ? hảy nêu hình thức xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hoạt động xây dựng biện pháp khắc phục hậu quả? Câu (34 điểm): -Theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Chứng hành nghề hoạt động xây dựng gì, phân thành hạng, quan cấp cấp cho đối tượng ? - Theo quy định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Chứng hành nghề thiết kế xây dựng công trình cấp cho lĩnh vực thiết kế Điều kiện cấp chứng hành nghề thiết kế xây dựng công trình quy định nào? Câu (33 điểm): Theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng xây dựng có hình thức nào, nội dung hình thức giá hợp đồng; nêu điều kiện áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh Giá hợp đồng theo thời gian? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 18 ……………………………………………………………………………… Câu (35 điểm): Anh (chị) hảy nêu thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hoạt động xây dựng xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở chức danh: Thanh tra viên xây dựng; Trưởng đoàn tra chuyên ngành Thanh tra Sở Xây dựng; Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND cấp xã; chủ tịch UBND cấp huyện; chủ tịch UBND cấp tỉnh; Trưởng đoàn tra chuyên ngành Thanh tra Bộ Xây dựng? Câu (33 điểm): - Chủ đầu tư xây dựng người định đầu tư định quy định cụ thể theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng ? - Nêu rõ hình thức quản lý dự án điều kiện áp dụng quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13? Câu 3(32 điểm): Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng quy định trường hợp điều chỉnh hợp đồng xây dựng (đối với nguồn vốn nói chung); nêu nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng; Việc điều chỉnh khối lượng công việc hợp đồng trọn gói quy định thực ? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 19 ……………………………………………………………………………… Câu (33 điểm): Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng Tổng mức đầu tư: - Bao gồm loại chi phí nào? Nêu giải thích - Có phương pháp lập, nêu rõ phương pháp Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu trách nhiệm nhà thầu thi công xây dựng việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng Câu (32 điểm): Anh chị cho biết nhiệm vụ quyền hạn quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước quy hoạch, kiến trúc quy định Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 20 ……………………………………………………………………………… Câu (34 điểm): Theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ/CP Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng: - Nội dung dự toán xây dựng công trình gồm chi phí nào? Nêu giải thích - Nêu rõ chi phí thuộc Chi phí hạng mục chung - Trong dự toán xây dựng công trình, chi phí xây dựng nhà tạm để điều hành thi công trường thuộc khoản mục chi phí nào, cách tính khoản mục chi phí sao? Câu (35 điểm): Anh (Chị) nêu trách nhiệm quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng bên quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng Câu (31 điểm): Anh chị cho biết nhiệm vụ quyền hạn quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước phát triển đô thị quy định Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quy hoạch và xây dựng năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quy hoạch và xây dựng năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quy hoạch và xây dựng năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay