Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý thị trường (lĩnh vực công thương) năm 2016

140 319 1
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:42

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi số: 01 Câu 1: Luật xử phạt hành số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Cục trưởng Cục Quản lý thị trường: A Tại khoản điều 41 B Tại khoản Điều 42 C Tại khoản Điều 45 D Tại khoản Điều 45 Câu 2: Theo quy định Luật xử phạt hành số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền định khám nơi cất dấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trường hợp nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chỗ thì: A Phải có định Giám đốc Công an tỉnh B Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, định C Đề nghị Giám đốc Sở Công Thương xem xét, định D Phải có định Chi cục trưởng Câu 3: Theo quy định Luật xử phạt hành số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, trường hợp có không tiến hành khám tang vật vi phạm hành bị tẩu tán, tiêu hủy, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường người có quyền khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính: A Kiểm soát viên thị trường thi hành công vụ khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành phải báo cáo cho thủ trưởng trực tiếp phải chịu trách nhiệm việc khám B Kiểm soát viên trung cấp thị trường thi hành công vụ khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành phải báo cáo cho thủ trưởng trực tiếp phải chịu trách nhiệm việc khám C Không thực khám phương tiện vận tải, đồ vật chưa có Quyết định Chi cục trưởng D Phương án A B Câu 4: Hệ thống tổ chức Quản lý thị trường quy định tại: A Tại Điều Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 Chính phủ B Tại Điều Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 Chính phủ C Tại Điều Nghị định số 27/CP ngày 13/3/2008 Chính phủ D Tại Điều Nghị định số 27/CP ngày 13/3/2008 Chính phủ Câu 5: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường do: A Bộ trưởng Bộ Nội vụ định B Thủ tướng Chính phủ định C Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định D Bộ trưởng Bộ Công Thương Quyết định Câu 6: Theo quy định Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 Chính phủ Nghị định số 27/CP ngày 13/3/2008 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 Chính phủ Công chức kiểm soát thị trường giao trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thi hành pháp luật hoạt động thương mại thị trường nước Khi thấy có dấu hiệu vi phạm công chức làm công tác kiểm tra kiểm soát thị trường quyền: A Yêu cầu tổ chức cá nhân liên quan cung cấp tình hình số liệu, tài liệu cần thiết có liên quan đến việc kiểm tra Được kiểm tra trường nơi sản xuất, nơi cất dấu hàng hóa, tang vật vi phạm B Lập biên vi phạm hành chính; định áp dụng đề nghị quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn hành theo quy định pháp luật; xử lý vi phạm theo thẩm quyền chuyển giao quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm pháp luật hoạt động thương mại C Được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phương tiện chuyên dùng khác theo quy định pháp luật (kể ô tô, xe mô tô phân khối lớn, thiết bị thông tin liên lạc) để làm nhiệm vụ kiểm tra D Cả phương án Câu 7: Theo quy định Nghị định 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 Chính phủ Chi cục Quản lý thị trường Chi cục trưởng phụ trách, có: A 01 Phó Chi cục trưởng giúp việc B 02 - 03 Phó Chi cục trưởng giúp việc C Không 03 Phó Chi cục trưởng giúp việc D Không 04 Phó Chi cục trưởng giúp việc Câu 8: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, thẩm quyền ban hành định kiểm tra là: A Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp phó giao quyền B Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp phó giao quyền C Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường D Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đội trưởng Đội Quản lý thị trường Câu 9: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người sản xuất có nghĩa vụ: A Quyết định công bố mức chất lượng sản phẩm sản xuất, cung cấp B Quyết định biện pháp kiểm soát nội để đảm bảo chất lượng sản phẩm C Thể thông tin chất lượng ghi nhãn hàng hóa, bao bì, tài liệu kèm theo hàng hóa theo quy định pháp luật nhãn hàng hóa D Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định pháp luật Câu 10: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người nhập có nghĩa vụ: A Quyết định lựa chọn mức chất lượng hàng hoá nhập B Lựa chọn tổ chức giám định để giám định chất lượng hàng hoá nhập C Thông tin trung thực chất lượng sản phẩm, hàng hoá D Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy dấu hiệu khác cho sản phẩm theo quy định pháp luật Câu 11: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Công chức Quản lý thị trường Tổ kiểm tra phải: A Có chứng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý thị trường theo quy định Bộ Công Thương; B Không thời gian thi hành xử lý kỷ luật, xem xét kỷ luật có đơn thư khiếu nại, tố cáo thủ trưởng quan quản lý công chức tiến hành xem xét, xác minh làm rõ; C Chủ động báo cáo để phép không tham gia Tổ kiểm tra trường hợp có vợ chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột vợ chồng đối tượng kiểm tra giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tổ chức đối tượng kiểm tra D Cả phương án Câu 12: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, tổ kiểm tra quy định: A Tổ kiểm tra phải có 02 công chức Quản lý thị trường, công chức làm Tổ trưởng B Tổ kiểm tra phải có 03 công chức Quản lý thị trường, công chức làm tổ trưởng C Tổ kiểm tra gồm có 01 công chức Quản lý thị trường 02 cán hợp đồng, công chức Quản lý thị trường làm tổ trưởng D Tổ kiểm tra gồm có 02 công chức Quản lý thị trường 02 cán hợp đồng, công chức Quản lý thị trường làm tổ trưởng Câu 13: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường bao gồm việc thực hiệc công tác sau: A Thẩm tra xác minh vụ việc vi phạm B Thanh tra, kiểm tra xử lý vụ việc vi phạm C Phối hợp kiểm tra D Cả phương án Câu 14: Theo Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014, hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường bao gồm việc thực hiệc công tác sau: A Tuyển dụng thực sách, chế độ công chức B Bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác C Cả A B D Cả A B sai Câu 15: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Nguyên tắc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường: A Hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật thương mại, công nghiệp tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh thị trường; phát hiện, ngăn chặn, xử ký kịp thời hành vi vi phạm hành hoạt động kinh doanh thị trường; góp phần phát triển sản xuất, bình ổn thị trường, mở rộng lưu thông hàng hóa; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân kinh doanh người tiêu dùng B Hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường để ngăn chặn, xử ký kịp thời hành vi vi phạm hành hoạt động kinh doanh thị trường tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước C Hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân kinh doanh người tiêu dùng; buộc tổ chức, cá nhân vi phạm đình hoạt động sản xuất, kinh doanh D Hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật thương mại, công nghiệp tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh thị trường; không xử phạt vi phạm hành áp dụng biện pháp khắc phục hậu theo quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành Câu 16: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, công chức Quản lý thị trường Tổ kiểm tra có trách nhiệm: A Thực nhiệm vụ kiểm tra theo phân công, điều hành Tổ trưởng Tổ kiểm tra; B Đề xuất với Tổ trưởng Tổ kiểm tra thực biện pháp cần thiết để bảo đảm hoạt động kiểm tra có hiệu quả, pháp luật; C Báo cáo kết thực nhiệm vụ phân công với Tổ trưởng Tổ kiểm tra chịu trách nhiệm xác, trung thực nội dung báo cáo đề xuất D Cả phương án Câu 17: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Tổ trưởng Tổ kiểm tra có trách nhiệm: A Ban hành định kiểm tra B Tổ chức thực việc kiểm tra theo nội dung định kiểm tra phương án kiểm tra theo quy định C Thực quyền hạn Kiểm soát viên thị trường cấp thi hành công vụ theo quy định pháp luật; D Chỉ đáp án B C Câu 18: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Tổ trưởng Tổ kiểm tra có trách nhiệm: A Phân công công việc cụ thể cho công chức Quản lý thị trường Tổ kiểm tra người tham gia giúp việc Tổ kiểm tra để thực việc kiểm tra B Thực chế độ báo cáo, xin ý kiến đạo Chi cục trưởng thực nhiệm vụ kiểm tra C Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công chức cử kiểm tra tham gia giúp việc Tổ kiểm tra nội dung kiểm tra vào Sổ nhật ký kiểm tra Đội Quản lý thị trường theo quy định D Cả phương án Câu 19: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Tổ trưởng Tổ kiểm tra có trách nhiệm: A Ban hành định kiểm tra B Xây dựng Kế hoạch kiểm tra C Tổ chức thực việc kiểm tra theo nội dung định kiểm tra phương án kiểm tra theo quy định D Cả phương án Câu 20: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, vào kế hoạch kiểm tra xây dựng phê duyệt theo quy định, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có trách nhiệm: A Thông báo việc kiểm tra cho tổ chức, cá nhân kiểm tra ba ngày làm việc trước tiến hành kiểm tra B Ban hành định kiểm tra tổ chức, cá nhân kiểm tra C Tổ chức, đạo, điều hành việc kiểm tra theo định kiểm tra D Cả phương án Câu 21: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Hiệp hội thương mại thành lập để: A Bảo vệ quyền lợi thương nhân B Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng C Bảo vệ quyền lợi thành viên hiệp hội D Cả phương án Câu 22: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, nguyên tắc nguyên tắc hoạt động thương mại: A Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật thương nhân B Nguyên tắc bảo vệ lợi ích đáng thương nhân C Nguyên tắc áp dụng thói quen hoạt động thương mại D Nguyên tắc áp dụng tập quán hoạt động thương mại Câu 23: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, thông tin hành vi vi phạm pháp luật dấu hiệu vi phạm pháp luật để kiểm tra đột xuất: A Thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng B Thông tin từ đơn thư khiếu nại, tố cáo tin báo tổ chức, cá nhân C Thông tin từ đơn yêu cầu xử lý vi phạm hành tổ chức, cá nhân D Cả phương án Câu 24: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, thông tin hành vi vi phạm pháp luật dấu hiệu vi phạm pháp luật để kiểm tra đột xuất: A Thông tin từ phát công chức quản lý địa bàn, công chức giao nhiệm vụ trinh sát, theo dõi, phát vi phạm hành thực nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành B Thông tin từ văn đạo Thủ trưởng quan quản lý nhà nước cấp có thẩm quyền C Cả A B D Cả A B sai Câu 25: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, hiệu lực định kiểm tra là: A Quyết định kiểm tra có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành B Quyết định kiểm tra có hiệu lực sau 01 ngày kể từ ngày ký ban hành C Quyết định kiểm tra có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký ban hành D Quyết định kiểm tra có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Đề thi số: 02 Câu 1: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, tiến hành kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm tra phải: A Ban hành định kiểm tra B Xuất trình Thẻ kiểm tra thị trường công bố định kiểm tra với đối tượng kiểm tra người có liên quan đối tượng kiểm tra C Xuất trình giấy chứng minh nhân dân công bố định kiểm tra với đối tượng kiểm tra người có liên quan đối tượng kiểm tra D Cả A B Câu 2: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm: A Phê duyệt kế hoạch kiểm tra hàng năm quan Quản lý thị trường địa phương; B Theo dõi, tra, kiểm tra hoạt động công vụ kiểm tra xử lý vi phạm hành quan công chức Quản lý thị trường địa phương theo quy định pháp luật Thông tư C Cả A B D Cả A B sai Câu 3: Theo quy định Nghị định số 27/CP ngày 13/3/2008 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 Chính phủ Kinh phí hoạt động Cục Quản lý thị trường do: A Ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn khác theo quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động đặc thù Quản lý thị trường B Ngân sách nhà nước bảo đảm C Ngân sách nhà nước bảo đảm nửa từ nguồn khác theo quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động đặc thù Quản lý thị trường D Phương án B C Câu 4: Chi cục trưởng đồng thời Phó giám đốc Sở Công Thương Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng - Phó giám đốc Sở Công Thương do: A Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định theo đề nghị Giám đốc Sở Công Thương B Giám đốc Sở Công Thương định C Tỉnh ủy định theo đề nghị Giám đốc Sở Công Thương D Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh định Câu 5: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Hiệp hội thương mại thành lập để: A Bảo vệ quyền lợi thương nhân B Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng C Bảo vệ quyền lợi thành viên hiệp hội D Cả phương án Câu 6: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, nguyên tắc nguyên tắc hoạt động thương mại: A Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật thương nhân B Nguyên tắc bảo vệ lợi ích đáng thương nhân C Nguyên tắc áp dụng thói quen hoạt động thương mại D Nguyên tắc áp dụng tập quán hoạt động thương mại Câu 7: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, hợp đồng mua bán hàng hóa thể bằng: A Văn B Lời nói C Hành vi cụ thể D Cả phương án Câu 8: Theo quy định Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm: A Tổ chức thực công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành lực lượng Quản lý thị trường địa phương theo quy định pháp luật Thông tư này; B Tổ chức thực văn đạo kiểm tra, định kiểm tra Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Quản lý thị trường, lực lượng Quản lý thị trường địa phương khác để kiểm tra, xử phạt vi phạm hành yêu cầu; C Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Đội Quản lý thị trường trực thuộc việc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành theo quy định pháp luật quy định Thông tư này; D Cả phương án Câu 9: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, đối tượng đươc quản lý địa bàn (sau gọi tổ chức, cá nhân) bao gồm: A Tổ chức, cá nhân nước nước sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hoạt động thương mại Việt Nam; Văn phòng đại diện, Chi nhánh doanh nghiệp nước nước Việt nam B Hộ kinh doanh; sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hoạt động thương mại; loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; loại hình Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã C Địa điểm sản xuất, kinh doanh, giao nhận, kho bảo quản, dự trữ hàng hoá; bến bãi tập kết hàng hoá, cảng hàng không, cảng đường sông, đường biển, ga đường sắt, bưu điện; trung tâm thương mại,cửa hàng miễn thuế, siêu thị, chợ; loại phương tiện vận chuyển hàng hoá thường xuyên qua địa bàn, tuyến giao thông vận chuyển hàng hoá qua địa bàn D Cả phương án Câu 10: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, nội dung quản lý địa bàn: A Tổng hợp phản ánh kịp thời diễn biến tình hình thị trường, giá cả, mặt hàng thiết yếu, địa bàn trọng điểm biến động bất thường thị trường B Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật theo địa bàn lĩnh vực phân công quản lý C Đề xuất biện pháp công tác quản lý tổ chức thị trường địa bàn lĩnh vực phân công quản lý phát khó khăn vướng mắc qúa trình thực thi pháp luật D Cả phương án Câu 11: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, người sản xuất, người nhập tự công bố đặc tính bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn hàng hoá phương tiện sau đây: A Bao bì hàng hoá; B Nhãn hàng hoá; C Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá D Cả phương án Câu 12: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất bao gồm nội dung sau đây: A Kiểm tra việc áp dụng yêu cầu quy định quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện trình sản xuất biện pháp quản lý nhà nước chất lượng sản xuất; B Kiểm tra kết đánh giá phù hợp, nhãn hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy tài liệu kèm theo sản phẩm cần kiểm tra; C Thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng cần thiết D Cả phương án Câu 13: Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu, lưu thông thị trường bao gồm nội dung sau đây: A Kiểm tra kết đánh giá phù hợp, nhãn hàng hoá, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy tài liệu kèm theo sản phẩm cần kiểm tra; B Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa; C Kiểm tra việc áp dụng yêu cầu quy định quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện trình sản xuất biện pháp quản lý nhà nước chất lượng sản xuất; D Cả phương án Câu 14: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, xây dựng sở liệu để quản lý địa bàn theo tiêu chí sau: A Tên, địa chỉ, loại hình kinh doanh, ngành nghề kinh doanh tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại địa bàn; B Phân loại tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại C Cả A B D Cả A B sai Câu 15: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, Trách nhiệm Cục Quản lý thị trường A Kiểm tra việc thực công tác quản lý địa bàn Chi cục Quản lý thị trường B Tham mưu, đề xuất chủ trương, sách, văn hướng dẫn tổ chức phối hợp quan chức đáp ứng yêu cầu thực tế công tác quản lý địa bàn C Cả A B sai D Cả A B Câu 16: Theo quy định Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định công tác quản lý địa bàn Cơ quan Quản lý thị trường, trách nhiệm Chi cục Quản lý thị trường: A Tổ chức, đạo, hướng dẫn phân công Đội Quản lý thị trường thực công tác quản lý địa bàn Nắm tình hình hoạt động, cập nhật, tổng hợp liệu, phân loại, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại địa bàn phân công B Tham mưu, đề xuất chủ trương, sách, văn hướng dẫn tổ chức phối hợp quan chức đáp ứng yêu cầu thực tế công tác quản lý địa bàn C Phân công công chức Quản lý thị trường quản lý địa bàn, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoạt động thương mại địa bàn D Cả A, B, C ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 06 Câu 1: Trình bày trách nhiệm công chức Quản lý thị trường hoạt động công vụ? Các hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường theo Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 quy định hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường? (35 điểm) Câu 2: Căn Luật Xử lý vi phạm hành số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, người có thẩm quyền định cưỡng chế? (30 điểm) Câu 3: Trình bày cách lập biên kiểm tra, biên vi phạm hành chính? Xử lý nội dung kiểm tra phát sinh trình kiểm tra xử lý theo Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 Bộ Công Thương Quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường? (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 07 Câu 1: Công tác xây dựng, phê duyệt ban hành kế hoạch kiểm tra Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường Đội Quản lý thị trường quy định theo Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 Bộ Công Thương Quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường? (35 điểm) Câu 2: Cho biết cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành chính? Quyết định cưỡng chế thi hành theo Luật Xử lý vi phạm hành số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012? (30 điểm) Câu 3: Trình bày vị trí chức năng; cấu tổ chức; biên chế Chi cục Quản lý thị trường theo Thông tư số 34/2015/TTLT-BCT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Quản lý thị trường địa phương? (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 08 Câu 1: Các trường hợp tăng nặng giảm nhẹ, miễn trách nhiệm công chức lãnh đạo? Các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật công chức Quản lý thị trường hoạt động công vụ quy định theo Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 quy định hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường? (35 điểm) Câu 2: Theo Luật Xử lý vi phạm hành số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề theo thủ tục hành quy định nào? (35 điểm) Câu 3: Trình bày vị trí chức Chi cục Quản lý thị trường? vị trí, chức nhiệm vụ Đội Quản lý thị trường theo Thông tư số 34/2015/TTLTBCT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Quản lý thị trường địa phương? (30 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 09 Câu 1: Trình bày trách nhiệm công chức lãnh đạo vi phạm pháp luật công chức Quản lý thị trường hoạt động công vụ? Các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật công chức Quản lý thị trường hoạt động công vụ theo Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 quy định hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường? (30 điểm) Câu 2: Theo Luật xử lý vi phạm hành số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành xử lý nào? (35 điểm) Câu 3: Trình bày thủ tục trình vụ việc vi phạm hành thủ tục chuyển giao vụ việc vi phạm hành cho quan có thấm quyền ngành khác? Quản lý, lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành thực theo Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 Bộ Công Thương Quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường? (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 10 Câu 1: Trình bày Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ áp dụng xem xét xử lý kỷ luật công chức Quản lý thị trường vi phạm pháp luật hoạt động công vụ? Nguyên tắc khen thưởng tập thể, cá nhân quan Quản lý thị trường có thành tích hoạt động công vụ theo Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 quy định hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường? (30 điểm) Câu 2: Theo Luật Xử lý vi phạm hành số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, việc khám người, khám phương tiện vận tải, đồ vật khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành quy định nào? (35 điểm) Câu 3: Nêu trách nhiệm Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường Công chức Quản lý thị trường việc thực công tác quản lý địa bàn? Việc xây dựng sở liệu phục vụ quản lý địa bàn quy định theo Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 Bộ Công Thương Quy định công tác quản lý địa bàn quan Quản lý thị trường? (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 11 Câu 1: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn quan Quản lý thị trường theo Nghị định 10/CP ngày 23/01/1995 Nghị định 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 Chính phủ Sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 10/CP ngày 23/01/1995 Chính phủ tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn Quản lý thị trường? (35 điểm) Câu 2: Thẩm quyền Quản lý thị trường quy định Luật Xử lý vi phạm hành số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012? Nêu trách nhiệm người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính? (30 điểm) Câu 3: Thẩm quyền, thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa; Các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật công chức Quản lý thị trường hoạt động công vụ quy định theo Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 quy định hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường? (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 12 Câu 1: Nêu nguyên tắc, nội dung phương pháp quản lý địa bàn quan Quản lý thị trường theo Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 Bộ Công Thương Quy định công tác quản lý địa bàn quan Quản lý thị trường? (35 điểm) Câu 2: Trình bày quy định chung hoạt động cung ứng dịch vụ theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005? (30 điểm) Câu 3: Trình bày trách nhiệm công chức Quản lý thị trường hoạt động công vụ? Các hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường theo Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 quy định hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường? (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 13 Câu 1: Nêu trách nhiệm Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường Công chức Quản lý thị trường việc thực công tác quản lý địa bàn? Việc xây dựng sở liệu phục vụ quản lý địa bàn quy định theo Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 Bộ Công thương Quy định công tác quản lý địa bàn quan Quản lý thị trường? (35 điểm) Câu 2: Nêu hành vi vi phạm pháp luật thương mại? Hình thức xử lý vi phạm pháp luật thương mại giải tranh chấp quy định theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005? (30 điểm) Câu 3: Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Chi cục Quản lý thị trường theo Thông tư số 34/2015/TTLT-BCT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Quản lý thị trường địa phương? (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 14 Câu 1: Trình bày trách nhiệm Thủ trưởng quan Quản lý thị trường có thẩm quyền ban hành định kiểm tra? Trách nhiệm công chức Quản lý thị trường Tổ kiểm tra người tham gia giúp việc Tổ kiểm tra theo Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 Bộ Công Thương Quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường? (30 điểm) Câu 2: Thẩm quyền tạm giữ người việc tạm giữ người theo thủ tục hành quy định theo Luật Xử lý vi phạm hành số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012? (35 điểm) Câu 3: Trình bày việc công chức Quản lý thị trường không làm hoạt động công vụ theo Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 quy định hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường? (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 15 Câu 1: Công tác xây dựng, phê duyệt ban hành kế hoạch kiểm tra Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường Đội Quản lý thị trường quy định theo Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 Bộ Công thương Quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường? (35 điểm) Câu 2: Phân biệt đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, quyền hưởng thù lao đại diện, quyền hưởng thù lao môi giới? Quyền nghĩa vụ bên ủy thác, bên nhận ủy thác quy định theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005? (30 điểm) Câu 3: Trình bày việc công chức Quản lý thị trường không làm hoạt động công vụ theo Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 quy định hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường? (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 16 Câu 1: Nội dung phương án kiểm tra đột xuất? Công tác tiếp nhận xử lý thông tin; tổ chức thẩm tra, xác minh thông tin; xử lý kết thẩm tra, xác minh thông tin quy định theo Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 Bộ Công Thương Quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường? (35 điểm) Câu 2: Nêu điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất trước đưa thị trường, chất lượng hàng hóa xuất khẩu, chất lượng hàng hóa nhập chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007? (30 điểm) Câu 3: Các trường hợp tăng nặng giảm nhẹ, miễn trách nhiệm công chức lãnh đạo; Các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật công chức Quản lý thị trường hoạt động công vụ quy định theo Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 quy định hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường? (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 17 Câu 1: Quyết định kiểm tra vi phạm hành ban hành thực theo Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 Bộ Công Thương Quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường? (35 điểm) Câu 2: Cho biết thiệt hại phải bồi thường hàng hóa không đảm bảo chất lượng? Nguyên tắc trách nhiệm bồi thường thiệt hại chất lượng sản phẩm hàng hóa? Các trường hợp bồi thường thiệt hại chất lượng sản phẩm, hàng hóa? Xử lý vi phạm pháp luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007? (35 điểm) Câu 3: Trình bày vị trí chức Chi cục Quản lý thị trường? vị trí, chức nhiệm vụ Đội Quản lý thị trường theo Thông tư số 34/2015/TTLTBCT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Quản lý thị trường địa phương? (30 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 18 Câu 1: Trình bày cách lập biên kiểm tra, biên vi phạm hành chính? Xử lý nội dung kiểm tra phát sinh trình kiểm tra xử lý theo Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 Bộ Công Thương Quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường? (35 điểm) Câu 2: Hãy cho biết trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất, chất lượng hàng hóa nhập khẩu, chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007? (35 điểm) Câu 3: Trình bày nguyên tắc hoạt động công vụ hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường theo Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 quy định hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường? (30 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 19 Câu 1: Trình bày cách lập biên kiểm tra, biên vi phạm hành chính? Xử lý nội dung kiểm tra phát sinh trình kiểm tra xử lý theo Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 Bộ Công Thương Quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường? (35 điểm) Câu 2: Nêu quyền nghĩa vụ người bán hàng? Nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007? (35 điểm) Câu 3: Trình bày Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ áp dụng xem xét xử lý kỷ luật công chức Quản lý thị trường vi phạm pháp luật hoạt động công vụ? Nguyên tắc khen thưởng tập thể, cá nhân quan Quản lý thị trường có thành tích hoạt động công vụ theo Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 quy định hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường? (30 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 20 Câu 1: Trình bày thủ tục trình vụ việc vi phạm hành thủ tục chuyển giao vụ việc vi phạm hành cho quan có thấm quyền ngành khác? Quản lý, lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành thực theo Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 Bộ Công Thương Quy định hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành Quản lý thị trường? (35 điểm) Câu 2: Trình bày trách nhiệm quản lý nhà nước Bộ Khoa học Công nghệ; Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007? (35 điểm) Câu 3: Nêu trách nhiệm Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường Công chức Quản lý thị trường việc thực công tác quản lý địa bàn? Việc xây dựng sở liệu phục vụ quản lý địa bàn quy định theo Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 Bộ Công thương Quy định công tác quản lý địa bàn quan Quản lý thị trường? (30 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý thị trường (lĩnh vực công thương) năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý thị trường (lĩnh vực công thương) năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý thị trường (lĩnh vực công thương) năm 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay