Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý du lịch năm 2016

272 214 0
  • Loading ...
1/272 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:41

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh: ………………………………… Số BD: ……………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Đề thi số 01: Câu 1: Theo anh, chị tài nguyên du lịch nhân văn gồm yếu tố sau đây? a Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo phục vụ mục đích du lịch b Truyền thống văn hóa, yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian sử dụng phục vụ mục đích du lịch c Di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, công trình lao động sáng tạo người di sản văn hóa vật thể, phi vật thể d Cả a,b,c Câu 2: Theo quy định Luật Du lịch 2005 quan, tổ chức, nhân sau có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh nhà? a Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch b Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình c Hội đồng nhân dân tỉnh d Cả a,b,c Câu 3: Đáp án sau thuộc nội dung quản lý nhà nước du lịch quy định Luật Du lịch năm 2005? a Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông tin du lịch b Kiểm tra, tra, khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật du lịch a Cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động du lịch b Cả a,b,c đề Câu 4: Theo quy định Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có nghĩa vụ sau đây? a Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh du lịch b Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh hợp pháp c Tổ chức, tham gia hoạt động xúc tiến du lịch; đưa vào danh mục quảng bá chung ngành du lịch d Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Câu 5: Theo anh, chị tài nguyên du lịch tự nhiên gồm yếu tố sau đây? a, Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo phục vụ mục đích du lịch b, Truyền thống văn hóa, yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử c, Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên d, Cả a,b,c Câu 6: Theo quy định Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân sau có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia? a, Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương b, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ d, Cả b c Câu 7: Theo quy định Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân sau có thẩm quyền định quy hoạch cụ thể khu chức điểm du lịch quốc gia có tài nguyên du lịch tự nhiên? a, Chính phủ b, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ c Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch d, Ủy ban nhân dân tỉnh Câu 8: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch quan chuyên môn thuộc quan ? a, Ủy ban nhân dân tỉnh b, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c, Tổng cục Du lịch d, Sở Nội vụ Câu 9: Theo quy định Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có quyền sau đây? a, Được nhà nước bảo hộ kinh doanh du lịch hợp pháp b, Thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật c, Được kinh doanh du lịch theo nội dung giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh du lịch ngành, nghề cần có giấy phép d, Cả a,b,c Câu 10: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, có đơn vị nghiệp trưc thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ? a, 10 đơn vị b, 12 đơn vị c, 08 đơn vị d, 05 đơn vị Câu 11: Theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch có nhiệm vụ quyền hạn ? a, Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật b, Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c, Thẩm định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho sở kinh doanh dịch vụ du lịch tua du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch d, Cả a, b,c Câu 12: Luật Du lịch nước CHXHCN Việt Nam ban hành vào ngày nào? a, 16/6/2005 b, 14/6/2005 c, 0/6/2005 d, 24/6/2005 Câu 13: Luật Du lịch nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày nào? a, 01/01/2005 b, 01/6/2005 c, 01/6/2006 d, 01/01/2006 Câu 14: Theo Luật Du lịch năm 2005, hoạt động cấp phép không thuộc nội dung quản lý nhà nước Du lịch? a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch c, Cấp hộ chiếu cho khách du lịch d, Cả a,b,c Câu 15: Theo Luật Du lịch năm 2005, quản lý nhà nước du lịch không bao gồm nội dung đây? a, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch b, Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch c, Xếp hạng sở lưu trú du lịch d, Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng ăn uống Câu 16: Theo Luật Du lịch năm 2005, quan có chức quản lý nhà nước du lịch địa phương? a, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch b, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch c, Ủy ban nhân dân tỉnh d, Cả a,b,c Câu 17: Đơn vị đơn vị hoạt động lĩnh vực du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch? a, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng b, Khu du lịch Động Thiên Đường c, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch d, Cả ba phương án Câu 18: Theo Luật Du lịch năm 2005, khách du lịch có nghĩa vụ đây? a, Tuân thủ quy định Pháp luật Việt Nam b, Thực nội quy, quy chế khu du lịch, điểm du lịch, sở lưu trú du lịch c, Thanh toán tiền dịch vụ theo hợp đồng khoản phí, lệ phí theo quy định d, Cả a,b,c Câu 19: Theo Luật Du lịch năm 2005, khách du lịch nghĩa vụ đây? a, Tuân thủ quy định Pháp luật Việt Nam b, Thực nội quy, quy chế khu du lịch, điểm du lịch, sở lưu trú du lịch c, Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật d, Thanh toán tiền dịch vụ theo hợp đồng khoản phí, lệ phí theo quy định Câu 20: Theo Luật Du lịch năm 2005, khách du lịch có quyền đây? a, Được bồi thường thiệt hại lỗi tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch gây b, Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp thông tin cần thiết chương trình du lịch c, Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật d, Cả a,b,c Câu 21: Theo Luật Du lịch năm 2005, Hiệp hội du lịch thành lập sở nào? a, Trên sở tự nguyện cá nhân, tổ chức có hoạt động du lịch b, Các doanh nghiệp góp vốn c, Đơn vị nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch d, Cả a,b,c sai Câu 22: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia? a, Có tài nguyên du lịch hấp dẫn b, Có khả thu hút khách du lịch c, Có tài nguyên du lịch dặc biệt hấp dẫn d, Có diện tích tối thiểu hai trăm hécta Câu 23: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện công nhận khu du lịch địa phương? a, Có tài nguyên du lịch hấp dẫn b, Có khả thu hút lượng khách du lịch cao c, Có diện tích tối thiểu nghìn hécta d, Có kết cấu hạ tầng sở vật chất - kỹ thuật du lịch đồng Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia? a, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch b Ủy ban nhân dân tỉnh c Chính phủ d Tổng cục Du lịch Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền công nhận điểm du lịch quốc gia? a, Chính phủ b, Tổng cục Du lịch c, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch d, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh: ………………………………… Số BD: ……………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Đề thi số 02 Câu 1: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền công nhận khu du lịch địa phương? a, Chính phủ b, Tổng cục Du lịch c, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch d, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Câu 2: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền công nhận điểm du lịch địa phương? a, Chính phủ b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c, Tổng cục Du lịch d, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Câu 3: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện công nhận đô thị du lịch? a, Có tài nguyên du lịch hấp dẫn ranh giới đô thị ranh giới đô thị khu vực liền kề b, Có sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng đáp ứng nhu cầu đa dạng khách du lịch c, Ngành du lịch có vị trí quan trọng cấu kinh tế d, Cả a,b,c Câu 4: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền công nhận đô thị du lịch? a, Chính phủ b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c, Tổng cục Du lịch d, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Câu 5: Theo Luật Du lịch năm 2005, ngành, nghề kinh doanh du lịch bao gồm ngành, nghề đây? a, Kinh doanh lữ hanh b, Kinh doanh lưu trú du lịch c, Kinh doanh vận chuyển khách du lịch d, Tất ngành, nghề Câu 6: Theo Luật Du lịch năm 2005, Kinh doanh du lịch không bao gồm ngành, nghề đây? a, Lữ hành b, Lưu trú du lịch c, Thẻ hướng dẫn viên du lịch d, Vận chuyển khách du lịch Câu 7: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền tổ chức, nhân kinh doanh du lịch bao gồm quyền nào? a, Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; đăng ký nhiều ngành,nghề kinh doanh du lịch b, Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp c, Tổ chức tham gia cac hoạt động xúc tiến du lịch, đưa vào danh mục quảng bá chung ngành du lịch, d, Cả ba phương án Câu 8: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa không bao gồm điều kiện đây? a, Có đăng ký kinh doanh lữ hành b, Có phương án kinh doanh c, Có tiền ký quỹ theo quy định Chính phủ d, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian ba năm hoạt động lĩnh vực lữ hành Câu 9: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm điều kiện đây? a Có ba hướng dẫn viên cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế b, Có tiền ký quỹ theo quy định Chính phủ c, Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành có thời gian bốn năm hoạt động lĩnh vực lữ hành d, Cả a,b,c Câu 10: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế? a, Chính phủ b, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c, Tổng cục Du lịch d, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Câu 11: Theo Luật Du lịch năm 2005, thẻ hướng dẫn viên du lịch có thời hạn năm? a, năm b, năm c, năm d, năm Câu 12: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền nghĩa vụ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế không bao gồm quyền nghĩa vụ ? a, Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh hải quan b, Mua bảo hiểm cho khách du lịch c, Thông báo chương trình du lịch cho quan quản lý nhà nước du lịch cấp tỉnh d, Có trách nhiệm quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch ký với khách du lịch Câu 13: Theo Luật Du lịch năm 2005, bên nhận đại lý lữ hành trách nhiệm đây? a, Không chép chương trình du lịch bên giao đại lý hình thức b.Lập lưu trữ hồ sơ chương trình du lịch bán cho khách du lịch c, Cung cấp đầy đủ thông tin cho bên giao đại lý lữ hành d, Cả a,b,c Câu 14: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch không bao gồm điều kiện đây? a, Có hợp đồng kinh doanh vận chuyển khách du lịch b, Sử dụng người điều khiển người phục vụ phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch có chuyên môn, sức khỏe bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch c, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển d, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn cấp biển hiệu riêng theo quy định Câu 15: Theo Luật Du lịch năm 2005, điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch gồm điều kiện đây? a, Sử dụng người điều khiển người phục vụ phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch có chuyên môn, sức khỏe bồi dướng nghiệp vụ du lịch b, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển c, Có phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đạt tiêu chuẩn cấp biển hiệu riêng theo quy định d, Cả ba phương án Câu 16: Theo Luật Du lịch năm 2005, quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển khách du lịch không bao gồm quyền nghĩa vụ đây? a, Có hợp đồng lao động chủ phương tiện vận chuyển b, Lựa chọn phương tiện vận chuyển khách du lịch c, Vận chuyển khách du lịch theo tuyến, theo hợp đồng với khách du lịch doanh nghiệp kinh doanh lữ hành d, Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển Câu 17: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ sở lưu trú du lịch không bao gồm loại sở đây? a, Làng du lịch b, Nhà có phòng cho khách du lịch thuê c, Trang trại du lịch d, Bãi cắm trại du lịch Câu 18: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ sở lưu trú du lịch bao gồm loại sở đây? a, Khách sạn b, Nhà có phòng cho khách du lịch thuê c, Bãi cắm trại du lịch d, Cả a,b,c Câu 19: Theo Luật Du lịch năm 2005, Khách sạn xếp hạng ? a, hạng b, hạng c, hạng d, hạng Câu 20: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xếp hạng khách sạn từ đến sao? a, Chính phủ b, Cơ quan nhà nước du lịch cấp tỉnh c, Cơ quan nhà nước du lịch trung ương d, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Câu 21: Theo Luật Du lịch năm 2005, Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xếp hạng khách sạn sao, hạng đạt tiêu chuẩn? a, Cơ quan nhà nước du lịch cấp tỉnh b, Cơ quan nhà nước du lịch trung ương c, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch d, Chính phủ Câu 22: Theo Luật Du lịch năm 2005, Những điều hướng dẫn viên không làm ? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm b, Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn khách du lịch c, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên d, Cả a,b,c đề Câu 23: Theo Luật Du lịch năm 2005, Điều hướng dẫn viên làm ? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn khách du lịch d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên Câu 24: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ đây? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c,Tùy tiện thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn khách du lịch d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên Câu 25: Theo Luật Du lịch năm 2005, hướng dẫn viên du lịch có quyền đây? a, Đưa khách du lịch đến khu vực cấm b, Hướng dẫn khách du lịch theo lịch trình quy định c, Tham gia tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp hướng dẫn du lịch d, Cho người khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên Ghi chú: - Câu dựa vào Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Luât Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005; - Câu dựa vào Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều Điều 13 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch; - Câu 3: Dựa vào Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2008 UBND tỉnh Quảng Bình ĐÁP ÁN Câu 1: Điều 18 Nguyên tắc xây dựng quy hoạch phát triển du lịch Phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước, chiến lược phát triển ngành du lịch Bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội Bảo vệ, phát triển tài nguyên du lịch môi trường, giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc Bảo đảm tính khả thi, cân đối cung cầu du lịch Phát huy mạnh để tạo sản phẩm du lịch đặc thù vùng, địa phương nhằm sử dụng hợp lý, hiệu tài nguyên du lịch Bảo đảm công khai trình lập công bố quy hoạch Điều 19 Nội dung quy hoạch phát triển du lịch Nội dung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bao gồm: a) Xác định vị trí, vai trò lợi du lịch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vùng quốc gia; b) Phân tích, đánh giá tiềm năng, trạng tài nguyên du lịch, thị trường du lịch, nguồn lực phát triển du lịch; c) Xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất, quy mô phát triển cho khu vực quy hoạch; dự báo tiêu luận chứng phương án phát triển du lịch; d) Tổ chức không gian du lịch; kết cấu hạ tầng, sở vật chất - kỹ thuật du lịch; đ) Xác định danh mục khu vực, dự án ưu tiên đầu tư; nhu cầu sử dụng đất, vốn đầu tư, nguồn nhân lực cho du lịch; e) Đánh giá tác động môi trường, giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch môi trường; g) Đề xuất chế, sách, giải pháp quản lý, phát triển du lịch theo quy hoạch Ngoài nội dung quy định khoản Điều này, quy hoạch cụ thể phát triển du lịch có nội dung chủ yếu sau: a) Phân khu chức năng; bố trí mặt bằng, công trình kết cấu hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật du lịch; phương án sử dụng đất; b) Xác định danh mục dự án đầu tư tiến độ đầu tư; c) Phân tích hiệu kinh tế, xã hội môi trường; d) Đề xuất biện pháp để quản lý, thực quy hoạch Điều 20 Thẩm quyền lập, phê duyệt, định quy hoạch phát triển du lịch Cơ quan quản lý nhà nước du lịch trung ương chủ trì tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thẩm quyền Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cấp định sau có ý kiến quan quản lý nhà nước du lịch trung ương Quy hoạch cụ thể khu chức khu du lịch quốc gia, khu du lịch địa phương, điểm du lịch quốc gia có tài nguyên du lịch tự nhiên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh định sau có ý kiến quan quản lý nhà nước du lịch trung ương Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, định quy hoạch phát triển du lịch có thẩm quyền phê duyệt, định điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch Điều 21 Quản lý tổ chức thực quy hoạch phát triển du lịch Sau quy hoạch phát triển du lịch phê duyệt, định, quan lập quy hoạch phát triển du lịch có trách nhiệm công bố, cung cấp thông tin quy hoạch để tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực tham gia giám sát việc thực quy hoạch Việc lập, thực dự án phát triển du lịch, dự án có ảnh hưởng đến tài nguyên du lịch dự án khác có liên quan đến du lịch phải phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, định phải có ý kiến quan nhà nước du lịch có thẩm quyền Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xác định quỹ đất dành cho công trình, kết cấu hạ tầng du lịch, sở vật chất - kỹ thuật du lịch đô thị du lịch, khu du lịch, điểm du lịch theo quy hoạch phê duyệt, định công bố; không giao, cho thuê đất dự án đầu tư trái quy hoạch, dự án đầu tư có ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên du lịch môi trường Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực nghiêm chỉnh quy hoạch phát triển du lịch phê duyệt, định; không lấn chiếm mặt bằng, sử dụng trái phép đất quy hoạch cho phát triển du lịch Câu 2: Điều Công nhận khu du lịch quốc gia Thủ tướng Chính phủ định công nhận khu du lịch quốc gia có đủ điều kiện sau đây: Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn với ưu cảnh quan thiên nhiên, có khả thu hút nhiều khách du lịch Có diện tích tối thiểu nghìn héc ta Có khả bảo đảm phục vụ triệu lượt khách du lịch năm Có quy hoạch phát triển khu du lịch cấp có thẩm quyền phê duyệt Có mặt bằng, không gian đáp ứng yêu cầu hoạt động tham quan, nghỉ ngơi, giải trí khu du lịch Có kết cấu hạ tầng, sở vật chất - kỹ thuật du lịch dịch vụ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành Có sở lưu trú du lịch, khu vui chơi giải trí, thể thao sở dịch vụ đồng khác Điều Công nhận điểm du lịch quốc gia Thủ tướng Chính phủ định công nhận điểm du lịch quốc gia có đủ điều kiện sau đây: Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn Có khả bảo đảm phục vụ tối thiểu trăm nghìn lượt khách du lịch năm Có đường giao thông thuận tiện đến điểm du lịch, có dịch vụ: bãi đỗ xe, có khu vệ sinh công cộng, phòng cháy chữa cháy, cấp, thoát nước, thông tin liên lạc dịch vụ khác đáp ứng yêu cầu khách du lịch Đáp ứng điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định pháp luật Điều Công nhận khu du lịch địa phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận khu du lịch địa phương có đủ điều kiện sau đây: Có tài nguyên du lịch hấp dẫn Có diện tích tối thiểu hai trăm héc ta Có khả bảo đảm phục vụ tối thiểu trăm nghìn lượt khách du lịch năm Đáp ứng quy định khoản 4, khoản khoản Điều Nghị định Điều Công nhận điểm du lịch địa phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận điểm du lịch địa phương có đủ điều kiện sau đây: Có tài nguyên du lịch hấp dẫn Có khả bảo đảm phục vụ tối thiểu mười nghìn lượt khách du lịch năm Đáp ứng quy định khoản khoản Điều Nghị định Điều 13 Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có quyền sau: a) Tự chủ kinh doanh tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh du lịch; b) Đề nghị quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt nhân nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh cho khách du lịch; c) Được nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp; d) Tham gia hoạt động xúc tiến du lịch; tham gia hiệp hội nghề nghiệp; đ) Các quyền khác theo quy định pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có nghĩa vụ sau: a) Thành lập doanh nghiệp, đăng ký, hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật; b) Chỉ sử dụng người có thẻ hướng dẫn viên quốc tế để hướng dẫn khách du lịch người nước phải tuân thủ quy định sử dụng lao động; c) Thông báo cho quan nhà nước du lịch cấp tỉnh thời hạn chậm 30 ngày, kể từ ngày thay đổi người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành; d) Theo dõi, thống kê đầy đủ, số khách du lịch mà doanh nghiệp trực tiếp thực dịch vụ du lịch; đ) Bảo đảm điều kiện quyền lợi khách du lịch theo nội dung ký kết; e) Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Câu 3: Điều Vị trí chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực quản lý Nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo (trừ quảng cáo báo chí, mạng thông tin máy tính xuất phẩm) địa phương, dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý Sở thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tra chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch có trụ sở đặt thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình * Về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc tuyên truyền cổ động: a) Hướng dẫn, tổ chức thực quy hoạch thiết chế văn hóa sở địa phương sau Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa sở địa bàn tỉnh sở Quy chế mẫu Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; c) Hướng dẫn tổ chức lễ hội; thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, quan, đơn vị văn hóa địa bàn tỉnh; d) Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể, đạo hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chịu trách nhiệm Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đ) Tổ chức thực kiểm tra việc thực sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể cộng đồng dân tộc cư trú địa bàn tỉnh; e) Hướng dẫn tổ chức thực kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quy hoạch hệ thống cổ động trực quan địa bàn tỉnh; g) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội địa bàn tỉnh; h) Hướng dẫn kiểm tra việc thực quy chế quản lý karaokê, vũ trường, quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng hoạt động văn hóa khác địa phương; i) Quản lý hoạt động sáng tác phổ biến tác phẩm văn học theo quy định pháp luật * Sơ đồ cấu tổ chức máy Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số 20 Câu (30 điểm): Trình bày sách phát triển du lịch? Bảo vệ môi trường du lịch tham gia cộng đồng dân cư phát triển du lịch? Câu (40 điểm): Trình bày vi phạm quy định hướng dẫn du lịch? Vi phạm quy định kinh doanh lưu trú du lịch? Câu (30 điểm): Vẽ sơ đồ tổ chức máy Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Bình? Trình bày vị trí chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Bình? Nhiệm vụ quyền hạn lĩnh vực di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Bình? Ghi chú: - Câu dựa vào Điều 6, Điều 9, Điều Luât Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005; - Câu dựa vào Điều 44, Điều 45 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013; - Câu 3: Dựa vào Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2008 UBND tỉnh Quảng Bình ĐÁP ÁN Câu 1: Điều Chính sách phát triển du lịch Nhà nước có chế, sách huy động nguồn lực, tăng đầu tư phát triển du lịch để bảo đảm du lịch ngành kinh tế mũi nhọn đất nước Nhà nước có sách khuyến khích, ưu đãi đất đai, tài chính, tín dụng tổ chức, cá nhân nước tổ chức, cá nhân nước đầu tư vào lĩnh vực sau đây: a) Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch môi trường du lịch; b) Tuyên truyền, quảng bá du lịch; c) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; d) Nghiên cứu, đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch mới; đ) Hiện đại hoá hoạt động du lịch; e) Xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, sở vật chất - kỹ thuật du lịch, nhập phương tiện cao cấp phục vụ cho việc vận chuyển khách du lịch, trang thiết bị chuyên dùng đại cho sở lưu trú du lịch hạng cao khu du lịch quốc gia; g) Phát triển du lịch nơi có tiềm du lịch vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhằm sử dụng lao động, hàng hoá dịch vụ chỗ, góp phần nâng cao dân trí, xoá đói, giảm nghèo Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác quy hoạch; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch môi trường du lịch, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước vào Việt Nam du lịch; công dân Việt Nam, người nước Việt Nam du lịch nước nước ngoài; bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp khách du lịch Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế, tầng lớp dân cư tham gia hoạt động du lịch, mở rộng giao lưu hợp tác du lịch Việt Nam với du lịch khu vực quốc tế Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện hình thành quỹ hỗ trợ phát triển du lịch từ nguồn đóng góp chủ thể hưởng lợi từ hoạt động du lịch, nguồn đóng góp tự nguyện tổ chức, cá nhân nước nước Chính phủ quy định cụ thể sách phát triển du lịch quy định Điều Điều Sự tham gia cộng đồng dân cư phát triển du lịch Cộng đồng dân cư có quyền tham gia hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch; có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, sắc văn hoá địa phương; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường để tạo hấp dẫn du lịch Cộng đồng dân cư tạo điều kiện để đầu tư phát triển du lịch, khôi phục phát huy loại hình văn hoá, nghệ thuật dân gian, ngành, nghề thủ công truyền thống; sản xuất hàng hoá địa phương phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân địa phương Điều Hiệp hội du lịch Hiệp hội du lịch thành lập sở tự nguyện tổ chức, cá nhân có hoạt động du lịch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp góp phần thúc đẩy phát triển thành viên Hiệp hội du lịch tham gia tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật du lịch Tổ chức hoạt động hiệp hội du lịch thực theo quy định pháp luật hội Điều Bảo vệ môi trường du lịch Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội nhân văn cần bảo vệ, tôn tạo phát triển nhằm bảo đảm môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, lành mạnh văn minh Bộ, quan ngang phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn ban hành quy định nhằm bảo vệ, tôn tạo phát triển môi trường du lịch Uỷ ban nhân dân cấp có biện pháp để bảo vệ, tôn tạo phát triển môi trường du lịch phù hợp với thực tế địa phương Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm thu gom, xử lý loại chất thải phát sinh trình hoạt động kinh doanh; khắc phục tác động tiêu cực hoạt động gây môi trường; có biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội sở kinh doanh Khách du lịch, cộng đồng dân cư địa phương tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm bảo vệ gìn giữ cảnh quan, môi trường, sắc văn hoá, phong mỹ tục dân tộc; có thái độ ứng xử văn minh, lịch nhằm nâng cao hình ảnh đất nước, người du lịch Việt Nam Câu 2: Điều 44 Vi phạm quy định hướng dẫn du lịch Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên có hành vi không đeo thẻ, giấy chứng nhận hành nghề Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Thuyết minh không nội dung giới thiệu khu du lịch, điểm du lịch; b) Không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hành nghề; c) Không hướng dẫn cho khách du lịch tuân thủ pháp luật Việt Nam, nội quy, quy chế nơi đến tham quan du lịch tôn trọng phong tục, tập quán địa phương; d) Không cung cấp đầy đủ thông tin lịch trình, chương trình du lịch cho đại diện nhóm khách du lịch khách du lịch Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không có hợp đồng lao động văn với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hành nghề; b) Không phổ biến, hướng dẫn khách du lịch biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản khách du lịch thực chương trình du lịch; c) Cho người khác sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch, Giấy chứng nhận thuyết minh viên; d) Sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch, Giấy chứng nhận thuyết minh viên người khác; đ) Sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn; e) Kê khai không trung thực giả mạo giấy tờ, tài liệu hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại Thẻ hướng dẫn viên du lịch, Giấy chứng nhận thuyết minh viên; g) Không thông báo kịp thời cho khách du lịch trường hợp khẩn cấp, dịch bệnh nguy gây nguy hiểm cho khách du lịch Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung Thẻ hướng dẫn viên du lịch, Giấy chứng nhận thuyết minh viên; b) Sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa để hướng dẫn cho khách du lịch người nước ngoài; c) Thuyết minh cho khách du lịch khu du lịch, điểm du lịch mà Giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định; d) Hướng dẫn khách du lịch mà Thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định; đ) Sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch giả, Giấy chứng nhận thuyết minh viên giả; e) Tự ý thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn, dịch vụ khách du lịch Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không quản lý khách du lịch theo hợp đồng chương trình mà doanh nghiệp lữ hành đăng ký; b) Thu tiền hợp đồng từ khách du lịch; c) Giới thiệu sai lệch giá trị văn hóa, lịch sử, đất nước, người Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh, phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Đưa khách du lịch đến khu vực cấm; b) Người nước hoạt động hướng dẫn du lịch Việt Nam Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tước quyền sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch từ tháng đến tháng hành vi quy định Điểm b Điểm c Khoản Điều này; b) Tước quyền sử dụng Thẻ hướng dẫn viên du lịch từ tháng đến 12 tháng hành vi quy định Điểm c Khoản 3, Điểm a Điểm b Khoản Điều này; c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận thuyết minh viên từ tháng đến 12 tháng hành vi quy định Điểm c Điểm d Khoản 3, Điểm a Khoản Điều này; d) Tịch thu tang vật vi phạm hành vi quy định Điểm d Điểm đ Khoản Điều Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có thực hành vi quy định Điểm b Khoản Điều Điều 45 Vi phạm quy định kinh doanh lưu trú du lịch Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không thông báo văn thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh sở lưu trú du lịch cho quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt sở lưu trú du lịch thời hạn 15 ngày, kể từ ngày sở lưu trú du lịch thức vào hoạt động; b) Không thông báo văn việc thay đổi người đứng đầu; tên sở lưu trú du lịch cho quan nhà nước có thẩm quyền thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thay đổi; c) Không thông báo văn áp dụng mức phụ thu cước viễn thông sở lưu trú du lịch xếp hạng cho quan nhà nước có thẩm quyền thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thực hiện; d) Không thực chế độ báo cáo cho quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không thực quy định mẫu biển tên, hạng sở lưu trú du lịch; b) Không gắn biển hạng sở lưu trú du lịch sau xếp hạng; c) Không ban hành, niêm yết nội quy, quy chế sở lưu trú du lịch; d) Không thông tin rõ ràng, công khai số lượng, chất lượng niêm yết giá dịch vụ, hàng hóa cho khách du lịch; đ) Không treo Quyết định công nhận hạng sở lưu trú du lịch vị trí dễ thấy quầy lễ tân; e) Không thực thực không chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu hoạt động kinh doanh sở lưu trú du lịch theo quy định Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không bảo đảm số lượng, diện tích buồng ngủ theo tiêu chuẩn tương ứng với loại, hạng sở lưu trú du lịch theo quy định; b) Không bảo đảm tiêu chuẩn nơi để xe giao thông nội bộ, khu vực sảnh đón quy định; c) Không bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn nhà hàng, quầy bar theo quy định; d) Không bảo đảm tiêu chuẩn khu vực bếp theo quy định; đ) Không bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn phòng hội nghị, hội thảo, phòng họp theo quy định; e) Không bảo đảm tiêu chuẩn trang thiết bị, tiện nghi khác theo quy định; g) Không bảo đảm tiêu chuẩn dịch vụ theo quy định; h) Không bảo đảm tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ người quản lý nhân viên phục vụ theo quy định; i) Không thông báo kịp thời cho khách du lịch trường hợp khẩn cấp, dịch bệnh nguy gây nguy hiểm cho khách du lịch Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Không đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định, xếp hạng sở lưu trú du lịch sau ba tháng, kể từ sở lưu trú du lịch thức hoạt động kinh doanh; b) Không đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định, công nhận lại hạng sở lưu trú du lịch trước ba tháng, kể từ hết hạn công nhận hạng sở lưu trú du lịch; c) Không bổ sung trang thiết bị, sở vật chất, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ người quản lý, nhân viên phục vụ tương ứng với tiêu chuẩn xếp hạng theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Sử dụng phương tiện, trang thiết bị không bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng, tài sản khách du lịch theo quy định; b) Sử dụng hình ảnh gắn sở lưu trú du lịch ấn phẩm, biển quảng cáo, biển hiệu, đồ dùng, trang thiết bị sử dụng sở lưu trú du lịch chưa công nhận hạng không với hạng sở lưu trú du lịch công nhận; c) Không áp dụng biện pháp cần thiết phối hợp với quan có liên quan việc cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu cho khách du lịch sở lưu trú du lịch Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Sử dụng tên sở lưu trú du lịch, tên giao dịch, tên viết tắt không với tên sở lưu trú du lịch đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền; b) Thu tiền hợp đồng từ khách du lịch; c) Thu phí dịch vụ không quy định, Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hành vi hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch sau thông báo tạm ngừng, chấm đứt bị quan nhà nước có thẩm quyền đình hoạt động kinh doanh Các quy định từ Khoản đến Khoản Điều áp dụng nhà khách, nhà nghỉ quan nhà nước có hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Quyết định công nhận hạng sở lưu trú du lịch từ tháng đến 12 tháng hành vi quy định điểm a, b, c, d, đ, e, g h Khoản Điều 10 Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có thực hành vi quy định Điểm b Điểm c Khoản Điều Câu 3: Điều Vị trí chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực quản lý Nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo (trừ quảng cáo báo chí, mạng thông tin máy tính xuất phẩm) địa phương, dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý Sở thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tra chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch có trụ sở đặt thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình * Về di sản văn hóa: a) Tổ chức thực quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực để bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương sau phê duyệt; b) Hướng dẫn tổ chức thực dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau phê duyệt; c) Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh; d) Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước người Việt Nam định cư nước ngoài; đ) Tổ chức thực kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh; e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường di tích; g) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tổ chức, cá nhân giao nộp thu giữ địa phương theo quy định pháp luật; h) Đăng ký tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phạm vi tỉnh; cấp giấy phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh sở hữu tư nhân; i) Quản lý, hướng dẫn tổ chức hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử địa phương * Sơ đồ cấu tổ chức máy Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý du lịch năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý du lịch năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý du lịch năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay