Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành ngoại vụ năm 2016

137 215 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:39

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH NGOẠI VỤ Đề số 01: Câu 01: Theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam, thị thực ký hiệu NG1 cấp cho thành viên đoàn khách mời của: A Chủ tịch nước Chủ tịch Quốc hội B Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam C Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Câu 02: Theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam, thời hạn thị thực ngắn thời hạn hộ chiếu giấy tờ có giá trị lại quốc tế nhất: A 15 ngày B 30 ngày C 60 ngày D 90 ngày Câu 03: Theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam, thời hạn tạm hoãn xuất cảnh: A Không năm gia hạn B Không năm không gia hạn C Không năm gia hạn D Không năm gia hạn Câu 04: Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày nào? A 16/6/2014 B 01/7/2014 C 16/7/2014 D 01/01/2015 Câu 05: Theo Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài, công tác người Việt Nam nước có nhiệm vụ chủ yếu: A nhiệm vụ B nhiệm vụ C nhiệm vụ D 10 nhiệm vụ Câu 06: Theo Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài, biện pháp, sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ đồng bào ổn định sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, là: A Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan rà soát để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn quy phạm pháp luật liên quan tới công tác bảo hộ công dân; nghiên cứu, lập đề án Quỹ bảo hộ công dân trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, định B Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị việc hợp thức hóa hộ chiếu, giấy tờ tùy thân cho người Việt Nam nước việc sử dụng cấp giấy tờ cho người Việt Nam nước nước C Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ, ngành liên quan giới thiệu với tổ chức quốc tế nước có người Việt Nam sinh sống chủ trương, sách Đảng Nhà nước ta người Việt Nam nước D Cả B C Câu 07: Theo Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài, nội dung sau nhằm phát huy tiềm người Việt Nam nước hợp tác kinh tế, đầu tư, kinh doanh: A Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch Đầu tư rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định sách liên quan đến việc cho phép người Việt Nam nước mua sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam, trình Chính phủ B Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Ngoại giao nghiên cứu xây dựng sách khuyến khích phát huy khả người Việt Nam nước làm môi giới, cầu nối thiết lập mối quan hệ cho việc mở rộng hợp tác, đầu tư xúc tiến thương mại với công ty, tổ chức cá nhân bên ngoài, trình Thủ tướng Chính phủ C Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định hành Bộ, ngành xây dựng quy định, sách tạo thuận lợi cho trung tâm nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chữa bệnh, sở sản xuất, dịch vụ… Nhà nước thành phần kinh tế khác mở rộng quan hệ hợp tác, sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt Nam nước công tác nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học - công nghệ, sản xuất, giảng dạy, tư vấn điều phối quan hệ với đối tác nước D Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao Bộ, ngành liên quan rà soát lại văn pháp quy, sách hành có liên quan đến quy định xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, hồi hương người Việt Nam nước ngoài; kiến nghị nội dung bổ sung, sửa đổi đề xuất xây dựng văn pháp quy vấn đề tinh thần tạo điều kiện thuận tiện cho người Việt Nam nước ngoài, phù hợp với xu hội nhập đồng thời đảm bảo an ninh, ổn định trị xã hội cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Câu 08: Theo Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài, quan có trách nhiệm chủ trì nghiên cứu, đề xuất chủ trương, biện pháp kiện toàn tổ chức Uỷ ban người Việt Nam nước ngoài, tăng cường biên chế chuyên trách công tác người Việt Nam nước quan đại diện ngoại giao nước có đông người Việt Nam sinh sống, trình quan có thẩm quyền xem xét, định? A Uỷ ban người Việt Nam nước B Bộ Nội vụ C Bộ Ngoại giao D Bộ Giáo dục Đào tạo Câu 09: Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, quan có thẩm quyền cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nước? A Chính phủ B Bộ Ngoại giao C Bộ Công an D Bộ Ngoại giao Bộ Công an Câu 10: Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, hộ chiếu thuyền viên cấp cho: A Công dân Việt Nam thuyền viên để xuất nhập cảnh theo tàu biển phương tiện thủy nội địa hoạt động tuyến quốc tế theo định quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giao thông Vận tải B Mọi công dân Việt Nam C Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn D Công dân Việt Nam định cư nước Câu 11: Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, quan chủ trì hướng dẫn việc trích từ tiền thu lệ phí cấp phát giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh để sử dụng vào việc mua sắm máy móc phục vụ việc cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? A Bộ Công an B Bộ Ngoại giao C Bộ Giao thông Vận tải D Bộ Tài Câu 12: Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, quan chủ trì thực việc tiếp nhận công dân Việt Nam không nước cho cư trú? A Bộ Ngoại giao B Bộ Quốc phòng C Bộ Công an D Bộ Lao động Thương binh Xã hội Câu 13: Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu công vụ, người đề nghị phải nộp lệ phí theo quy định quan nào? A Bộ Ngoại giao B Bộ Công an C Bộ Tài D Bộ Giao thông Vận tải Câu 14: Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giá trị gia hạn? A Dưới 03 năm B Dưới 02 năm C Dưới 1,5 năm D Dưới 01 năm Câu 15: Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm: A Cung cấp cho Bộ Công an thông tin, tài liệu cần thiết cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấp, sử dụng hộ chiếu thuyền viên để Bộ Công an xử lý B Cung cấp cho Bộ Nội vụ thông tin, tài liệu cần thiết cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấp, sử dụng hộ chiếu thuyền viên để Bộ Nội vụ xử lý C Cung cấp cho Bộ Kế hoạch Đầu tư thông tin, tài liệu cần thiết cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấp, sử dụng hộ chiếu thuyền viên để Bộ Kế hoạch Đầu tư xử lý D Cung cấp cho Bộ Quốc phòng thông tin, tài liệu cần thiết cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấp, sử dụng hộ chiếu thuyền viên để Bộ Quốc phòng xử lý Câu 16: Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, đối tượng sau thuộc diện cấp hộ chiếu ngoại giao? A Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng định thành lập B Người đứng đầu đơn vị nghiệp công thuộc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh; quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện C Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành đơn vị nghiệp công lập thuộc Tổng cục, Cục tương đương trực thuộc Bộ, quan ngang Bộ; Tỉnh ủy, Thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội cấp tỉnh D Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập; người đứng đầu đơn vị nghiệp công thuộc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện Câu 17: Theo Quy chế Quản lý thống hoạt động đối ngoại tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 85-QĐ/TU ngày 13/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, đơn vị cấp tỉnh phải gửi báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại hàng năm đơn vị trước thời hạn nào? A Ngày 10/9 B Ngày 10/10 C Ngày 10/11 D Ngày 10/12 Câu 18: Ngày biên phòng toàn dân ngày nào? A Ngày 03 tháng B Ngày 03 tháng C Ngày 04 tháng D Ngày 22 tháng 12 Câu 19: Mốc quốc giới là? A Công trình xây dựng để cố định đường biên giới quốc gia B Dấu hiệu vật thể dùng để đánh dấu đường biên giới quốc gia đất liền C Dấu hiệu xây dựng để đánh dấu đường biên giới quốc gia biển D Công trình để xác định đường biên giới quôc gia Câu 20: Vùng đặc quyền kinh tế vùng biển tiếp liền nằm phía phía … A thềm lục địa B vùng tiếp giáp lãnh hải C lãnh hải D đường sở Câu 21: Theo Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam nước ngoài, xếp chức vụ ngoại giao theo thứ tự từ thấp đến cao đúng? A Tùy viên, Bí thư thứ ba, Bí thư thứ hai, Bí thư thứ nhất, Công sứ, tham tán, Tham tán công sứ, Đại sứ B Đại sứ, tham tán, công sứ, tham tán công sứ, Bí thư thứ nhất, Bí thư thứ hai, Bí thư thứ ba, Tùy viên C Tùy viên, Bí thư thứ ba, Bí thư thứ hai, Bí thư thứ nhất, Tham tán, Tham tán công sứ, Công sứ, Đại sứ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền D Tùy viên, Bí thư thứ nhất, Bí thư thứ hai, Bí thư thứ ba, Tham tán, Tham tán công sứ, Công sứ, Đại sứ Câu 22: Theo Luật quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam nước ngoài, người có thẩm quyền triệu hồi người đứng đầu quan lãnh Việt Nam nước ngoài? A Thủ tướng Chính phủ B Bộ trưởng Bộ Ngoại giao C Chủ tịch nước D Chủ tịch Quốc hội Câu 23: Theo Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng năm 2015 Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ, có thẩm quyền quy định nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Ngoại vụ? A UBND cấp tỉnh B Chủ tịch UBND cấp tỉnh C Trưởng phòng Ngoại vụ D Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh Câu 24: Theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Ngoại vụ quan chuyên môn thuộc quan nào? A Tỉnh ủy, HĐND tỉnh B Tỉnh ủy, UBND tỉnh C UBND tỉnh D Bộ Ngoại giao Câu 25: Theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ: A Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao B Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ C Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông D Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Đề số 02: Câu 01: Theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam, thị thực ký hiệu NG2 cấp cho thành viên đoàn khách mời của: A Chủ tịch Quốc hội B Thủ tướng Chính phủ C Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội D Chủ tịch nước Câu 02: Theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam, quan có trách nhiệm chủ trì xây dựng trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam? A Bộ Quốc phòng B Bộ Công an C Bộ Ngoại giao D Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Câu 03: Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam, trường hợp sau không xét cho thường trú: A Người nước có công lao, đóng góp cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nhà nước Việt Nam tặng huân chương danh hiệu vinh dự nhà nước B Người nước nhà khoa học, chuyên gia tạm trú Việt Nam C Người nước cha, mẹ, vợ, chồng, công dân Việt Nam thường trú Việt Nam bảo lãnh D Người không quốc tịch tạm trú liên tục Việt Nam từ sau năm 2000 Câu 04: Theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam, thị thực ký hiệu DN cấp cho người nhập cảnh với mục đích: A Làm việc với doanh nghiệp Việt Nam B Thực tập, học tập C Lao động D Cấp cho doanh nhân người nước Câu 05: Theo Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài, công tác người Việt Nam nước trách nhiệm của: A Bộ Ngoại giao B Toàn hệ thống trị toàn dân C Sở Ngoại vụ địa phương D Ủy ban nhà nước người Việt Nam nước Câu 06: Theo Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài, nội dung sau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam nước gắn bó với quê hương, đất nước: A Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao Bộ, ngành liên quan rà soát lại văn pháp quy, sách hành có liên quan đến quy định xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, hồi hương người Việt Nam nước ngoài; kiến nghị nội dung bổ sung, sửa đổi đề xuất xây dựng văn pháp quy vấn đề tinh thần tạo điều kiện thuận tiện cho người Việt Nam nước ngoài, phù hợp với xu hội nhập đồng thời đảm bảo an ninh, ổn định trị xã hội cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc B Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan rà soát lại văn pháp quy liên quan nhằm kiến nghị biện pháp giải vấn đề tồn quốc tịch, thừa kế, hôn nhân gia đình…liên quan tới người Việt Nam nước ngoài; giải nhanh chóng, thỏa đáng yêu cầu xin xin trở lại quốc tịch Việt Nam kiều bào C Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ, ngành liên quan địa phương tiến hành tổng kết việc thực sách giá dịch vụ, lại người Việt Nam nước thân nhân nước thời gia qua, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, định D Cả A C Câu 07: Theo Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài, nội dung sau nhằm phát huy tiềm tri thức người Việt Nam nước ngoài: A Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định hành Bộ, ngành xây dựng quy định, sách tạo thuận lợi cho trung tâm nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chữa bệnh, sở sản xuất, dịch vụ… Nhà nước thành phần kinh tế khác mở rộng quan hệ hợp tác, sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt Nam nước công tác nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học - công nghệ, sản xuất, giảng dạy, tư vấn điều phối quan hệ với đối tác nước B Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao rà soát, sửa đổi, bổ sung sách khuyến khích, thu hút kiều hối, trình Thủ tướng Chính phủ C Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường phố biến, tuyên truyền chủ trương, sách Đảng Nhà nước, giới thiệu phong tục, tập quán, luật pháp nước sở cho công dân ta du học, hợp tác lao động, kết hôn với người nước nhằm phát huy tinh thần tự tôn, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước; chủ động việc bảo vệ lợi ích đáng họ Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương Binh Xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch, Bộ Thông tin truyền thông, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam đoàn thể nhân dân trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổng thể việc biên soạn phát hành tài liệu chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước người Việt Nam nước ngoài; giới thiệu phong tục, tập quán, luật pháp số nước có đông người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động, cấu tổ chức có cộng đồng người Việt Nam số nước D Cả A C Câu 08: Theo Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài, quan có trách nhiệm chủ trì nghiên cứu, đề hỗ trợ phương thức vận động mới, động viên, khuyến khích hình thức tập hợp, đoàn kết người Việt Nam nước ngoài? A Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam B Bộ Ngoại giao C Bộ Giáo dục Đào tạo D Bộ Văn hóa - Thông tin Câu 09: Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm: A Thông báo cho Bộ Công an danh sách nhân người trình báo hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để hủy giá trị sử dụng B Thông báo cho Bộ Quốc phòng danh sách nhân người trình báo hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để hủy giá trị sử dụng C Thông báo cho Bộ Nội vụ danh sách nhân người trình báo hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để hủy giá trị sử dụng D Thông báo cho Bộ Giao thông Vận tải danh sách nhân người trình báo hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để hủy giá trị sử dụng Câu 10: Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm: A Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương việc đàm phán, ký kết gia nhập Điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam theo quy định Chính phủ B Chủ trì, phối phợp với Bộ Công an việc đàm phán, ký kết gia nhập Điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam theo quy định Chính phủ C Chủ trì, phối phợp với Bộ Giao thông vận tải việc đàm phán, ký kết gia nhập Điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam theo quy định Chính phủ D Chủ trì, phối phợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư việc đàm phán, ký kết gia nhập Điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam theo quy định Chính phủ Câu 11: Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, hộ chiếu quốc gia sử dụng để thay thế: A Giấy khai sinh B Giấy phép lái xe ô tô C Giấy đăng ký kết hôn D Giấy chứng minh nhân dân Câu 12: Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, giấy thông hành cấp cho công dân Việt Nam không định cư nước để nhập cảnh thường trú Việt Nam trường hợp sau đây? A Có nguyện vọng nước hộ chiếu quốc gia B Bị ốm đau C Gặp tai nạn D Đăng ký kết hôn với người nước Câu 13: Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Câu 07 Theo Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài, nội dung sau không thuộc chương trình hành động nhằm phát huy tiềm tri thức người Việt Nam nước ngoài, là: A Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định hành Bộ, ngành xây dựng quy định, sách tạo thuận lợi cho trung tâm nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chữa bệnh, sở sản xuất, dịch vụ… Nhà nước thành phần kinh tế khác mở rộng quan hệ hợp tác, sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt Nam nước công tác nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học - công nghệ, sản xuất, giảng dạy, tư vấn điều phối quan hệ với đối tác nước B Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Ngoại giao nghiên cứu xây dựng sách khuyến khích phát huy khả người Việt Nam nước làm môi giới, cầu nối thiết lập mối quan hệ cho việc mở rộng hợp tác, đầu tư xúc tiến thương mại với công ty, tổ chức cá nhân bên ngoài, trình Thủ tướng Chính phủ C Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng sách phù hợp nhằm khuyến khích ngành kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao chủ động thu hút nhân tài người Việt Nam nước tham gia công việc nước trình Thủ tướng Chính phủ D Cả A, B Câu 08 Theo Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/03/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài, nội dung sau nhằm tăng cường công tác thông tin - văn hóa phục vụ cộng đồng người Việt Nam nước ngoài: A Bộ Ngoại giao, Bộ, ngành chủ động tổ chức việc tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, sách có liên quan tới người Việt Nam nước Đảng Nhà nước phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức Đảng, quyền, đoàn thể, tầng lớp nhân dân nước B Bộ Ngoại giao với Ban Cán Đảng nước phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá, cải tiến, hoàn thiện nâng cao chất lượng chương trình truyền hình, truyền dành cho đồng bào ta nước phù hợp với tâm lý, tình cảm đồng bào, có biện pháp hiệu đưa chương trình đến với đông đảo cộng đồng người Việt Nam nước; nghiên cứu, đề xuất loại hình thông tin thích hợp trước mắt lâu dài nhằm phát triển kênh thông tin tích cực, tiến nước có đông người Việt Nam sinh sống C Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban cán Đảng nước đạo quan đại diện Việt Nam nước tổ chức liên quan có hình thức thích hợp giới thiệu phổ biến rộng rãi Nghị Chương trình hành động tới cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, nắm bắt thông báo kịp thời dư luận quan liên quan nước D Tổ chức việc bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Việt cho người Việt Nam nước Câu 09 Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, quan đại diện Việt Nam nước có trách nhiệm cấp giấy thông hành hồi hương, giấy thông hành theo thông báo của: A Bộ Công an B Bộ Giao thông Vận tải C Bộ Quốc phòng D Bộ Nội vụ Câu 10 Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm: A Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương việc đàm phán, ký kết gia nhập Điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam theo quy định Chính phủ B Chủ trì, phối phợp với Bộ Công an việc đàm phán, ký kết gia nhập Điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam theo quy định Chính phủ C Chủ trì, phối phợp với Bộ Giao thông vận tải việc đàm phán, ký kết gia nhập Điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam theo quy định Chính phủ D Chủ trì, phối phợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư việc đàm phán, ký kết gia nhập Điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam theo quy định Chính phủ Câu 11 Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam nước, giấy thông hành cho công dân Việt Nam nước nước không nước cho cư trú thuộc trách nhiệm quan nào? E Bộ Giao thông Vận tải F Bộ Ngoại giao G Bộ Công an H Bộ Quốc phòng Câu 12 Theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, hộ chiếu phổ thông cấp nước cấp nước ngoài: A Có hình thức nội dung B Có nội dung nhau, hình thức khác C Có hình thức nhau, nội dung khác D Không có đáp án Câu 13 Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, công dân Việt Nam nước đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông nộp hồ sơ nhận kết quan nào? A Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú nơi tạm trú B Cục Lãnh - Bộ Ngoại giao quan Ngoại vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định Bộ Ngoại giao C Cơ quan Ngoại vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương D Cả A, B, C Câu 14 Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ gia hạn tối đa bao lâu? A Không 01 năm B Không 02 năm C Không 03 năm D Không 04 năm Câu 15 Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, quan có thẩm quyền cấp, sửa đổi hộ chiếu thuyền viên? A Bộ Ngoại giao B Bộ Công an C Bộ Quốc phòng D Bộ Giao thông Vận tải Câu 16 Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, đối tượng sau thuộc diện cấp hộ chiếu ngoại giao? A Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng định thành lập B Người đứng đầu đơn vị nghiệp công thuộc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh; quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện C Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành đơn vị nghiệp công lập thuộc Tổng cục, Cục tương đương trực thuộc Bộ, quan ngang Bộ; Tỉnh ủy, Thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội cấp tỉnh D Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập; người đứng đầu đơn vị nghiệp công thuộc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện Câu 17 Theo Quy chế Quản lý thống hoạt động đối ngoại tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 85-QĐ/TU ngày 13/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, cấp sau có thẩm quyền định chủ trương huy động nguồn lực, vay vốn để đầu tư phát triển dự án ODA, FDI, chương trình, dự án trọng điểm kinh tế đối ngoại địa bàn tỉnh? A.Bí thư Tỉnh ủy B Ban Thường vụ Tỉnh ủy C Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh D Ủy ban nhân dân tỉnh Câu 18 Tỉnh Quảng Bình có huyện có đường biên giới quốc gia tiếp giáp nước CHDCND Lào? A huyện B huyện C huyện D huyện Câu 19 Trong xã sau tỉnh Quảng Bình, xã xã biên giới biển? A Xã Quảng Trung B Xã Quảng Văn C Xã Quang Phú D Xã Thượng Trạch Câu 20 Vùng đặc quyền kinh tế vùng biển hợp với lãnh hải có chiều rộng? A 100 hải lý B 200 hải lý C 300 hải lý D 500 hải lý Câu 21 Theo Luật quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam nước ngoài, thuật ngữ “cơ quan đại diện lãnh sự” hiểu là? A Tổng Lãnh quán Lãnh quán B Lãnh quán C Tổng Lãnh quán D Tổng Lãnh quán, Công sứ quán Lãnh quán Câu 22 Theo Luật quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam nước ngoài, người có thẩm quyền triệu hồi người đứng đầu quan lãnh Việt Nam nước ngoài? A Thủ tướng Chính phủ B Bộ trưởng Bộ Ngoại giao C Chủ tịch nước D Chủ tịch Quốc hội Câu 23 Theo Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng năm 2015 Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ, số lượng lãnh đạo Sở Ngoại vụ quy định? A Giám đốc không 02 Phó Giám đốc B Giám đốc không 03 Phó Giám đốc C Giám đốc không 04 Phó Giám đốc D Giám đốc không 05 Phó Giám đốc Câu 24 Theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 UBND tỉnh Quảng Bình, có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Ngoại vụ? A Giám đốc Sở Nội vụ B Giám đốc Sở Ngoại vụ C Chánh Văn phòng UBND tỉnh D Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Câu 25 Theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ: A Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao B Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ C Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông D Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH NGOẠI VỤ Đề số 01: Câu 01: Anh (chị) trình bày ký hiệu thị thực quy định Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam? (35 điểm) Câu 02: Trình bày nội dung nguyên tắc lãnh đạo quản lý thống hoạt động đối ngoại nêu Quy chế Quản lý thống hoạt động đối ngoại tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 85-QĐ/TU ngày 13/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết thời hạn loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? Công dân Việt Nam nước đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông nộp hồ sơ nhận kết quan nào? (35 điểm) Đề số 02: Câu 01: Anh (chị) trình bày trường hợp cấp thị thực cửa quốc tế; trường hợp xét cho thường trú việc khai báo tạm trú người nước Việt Nam theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam? (35 điểm) Câu 02: Trình bày sách xây dựng biên giới, khu vực biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Nêu loại khu vực biên giới theo quy định Luật biên giới quốc gia năm 2003? Tỉnh Quảng Bình có xã biên giới đất liền? Kể tên xã (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết công dân Việt Nam nước đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông nộp hồ sơ nhận kết quan nào; thành phần hồ sơ; thời hạn giải hồ sơ trả kết quả? (35 điểm) Đề số 03: Câu 01: Theo quy định Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam, quan, tổ chức, cá nhân phép mời, bảo lãnh người nước nhập cảnh vào Việt Nam? (35 điểm) Câu 02: Anh/Chị cho biết việc triệu hồi người đứng đầu quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) nước Đại sứ đặc mệnh toàn quyền thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hay sai? Tại sao? Hãy nêu trách nhiệm người đứng đầu quan đại diện Việt Nam nước ngoài, nguyên tắc tổ chức hoạt động quan đại diện Việt Nam nước quy định Luật quan đại diện nước CHXHCNVN nước năm 2009? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết công dân Việt Nam nước nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ quan nào? Thời hạn xem xét cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ? Thời hạn loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? (35 điểm) Đề số 04: Câu 01: Anh (chị) trình bày nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú hành vi bị nghiêm cấm quy định Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam? (35 điểm) Câu 02: Trình bày nội dung hoạt động đối ngoại Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp định nêu Quy chế Quản lý thống hoạt động đối ngoại tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 85-QĐ/TU ngày 13/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết thời hạn loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? Trách nhiệm Bộ Giao thông Vận tải xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam? (35 điểm) Đề số 05: Câu 01: Anh (chị) trình bày quyền, nghĩa vụ người nước quy định Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam? (35 điểm) Câu 02: Theo Luật Biên giới quốc gia năm 2003, biên giới quốc gia đất liền, biên giới quốc gia biển, biên giới quốc gia lòng đất biên giới quốc gia không xác định nào? Nêu khái niệm vùng nước lịch sử Việt Nam? Vùng nước nội thuỷ Việt Nam bao gồm vùng nước nào? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao địa phương; thời hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ? Công dân Việt Nam nước đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông nộp hồ sơ nhận kết quan quản lý xuất nhập cảnh theo cách thức nào? (35 điểm) Đề số 06: Câu 01: Anh (chị) trình bày mục tiêu Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước biện pháp, sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ đồng bào ổn định sống, hội nhập vào đời sống nước sở tại? (35 điểm) Câu 02: Theo Luật quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) nước năm 2009, anh/chị nêu trách nhiệm thành viên quan đại diện nước CHXHCNVN nước thành viên gia đình? Chế độ dành cho thành viên quan đại diện vợ chồng thành viên quan đại diện nước CHXHCNVN nước ngoài? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết trách nhiệm Bộ Quốc phòng? Trường hợp công dân Việt Nam nước chưa xuất cảnh? (35 điểm) Đề số 07: Câu 01: Anh (chị) trình bày nội dung tăng cường công tác thông tin văn hóa phục vụ cộng đồng người Việt Nam hoạt động chủ yếu để triển khai Đề án dạy học tiếng Việt cho hệ trẻ người Việt Nam nước theo Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài? (35 điểm) Câu 02: Trình bày nội dung hoạt động đối ngoại Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy giải nêu Quy chế Quản lý thống hoạt động đối ngoại tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 85-QĐ/TU ngày 13/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết loại giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh? trường hợp người Việt Nam nước chưa quan đại diện Việt Nam nước cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? trách nhiệm người cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? (35 điểm) Đề số 08: Câu 01: Anh (chị) trình bày sách khen thưởng người Việt Nam nước nội dung tiếp tục đổi phương thức vận động người Việt Nam nước theo Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 Bộ Chính trị công tác đối người Việt Nam nước ngoài? (35 điểm) Câu 02: Trình bày khái niệm biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam? Nêu nội dung quản lý nhà nước biên giới quốc gia quy định Luật biên giới quốc gia năm 2003? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết loại giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh; quan có thẩm quyền cấp, gian hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao nước? Trách nhiệm quan đại diện Việt Nam nước ngoài? (35 điểm) Đề số 09: Câu 01: Anh (chị) trình bày chủ trương, phương hướng công tác người Việt Nam nước Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước (35 điểm) Câu 02: Căn Luật quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) nước năm 2009, theo anh/chị quan đại diện nước CHXHCNVN nước Bộ Ngoại giao thành lập, tạm đình chấm dứt hoạt động hay sai? Tại sao? Hãy trình bày tổ chức máy, biên chế kinh phí hoạt động quan đại diện nước CHXHCNVN nước ngoài? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết loại giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh? Trách nhiệm người cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? Trong trường hợp công dân Việt Nam nước chưa xuất cảnh? (35 điểm) Đề số 10: Câu 01: Anh (chị) trình bày nội dung nhiệm vụ sau nêu Nghị 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài: Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ đồng bào ổn định sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, đồng thời trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước Hoàn chỉnh xây dựng hệ thống sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy đóng góp trí thức kiều bào vào công phát triển đất nước (35 điểm) Câu 02: Trình bày nội dung hoạt động đối ngoại Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giải nêu Quy chế Quản lý thống hoạt động đối ngoại tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 85-QĐ/TU ngày 13/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết công dân Việt Nam nước đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông nộp hồ sơ nhận kết quan nào; thành phần hồ sơ; thời hạn giải hồ sơ trả kết quả? (35 điểm) Đề số 11: Câu 01: Anh (chị) trình bày ký hiệu thị thực quy định Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam? (35 điểm) Câu 02: Trình bày nội dung quy định Luật Biên giới quốc gia năm 2003 về: đường sở; vùng tiếp giáp lãnh hải; vùng đặc quyền kinh tế; thềm lục địa; mốc quốc giới; công trình biên giới; cửa khẩu; tàu thuyền; qua không gây hại, tàu bay? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng, quan đại diện Việt Nam nước có trách nhiệm nào? Trong trường hợp người Việt Nam nước chưa quan đại diện Việt Nam nước cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? (35 điểm) Đề số 12: Câu 01: Theo quy định Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam, quan, tổ chức, cá nhân phép mời, bảo lãnh người nước nhập cảnh vào Việt Nam? (35 điểm) Câu 02: Căn Luật quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) nước năm 2009, anh/chị cho biết người đứng đầu tất quan đại diện nước CHXHCNVN nước Đại sứ đặc mệnh toàn quyền hay sai? Tại sao? Hãy trình bày trách nhiệm người đứng đầu quan đại diện nước CHXHCNVN nước ngoài? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết loại giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh; quan có thẩm quyền cấp, gian hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao nước? Trách nhiệm quan đại diện Việt Nam nước ngoài? (35 điểm) Đề số 13: Câu 01: Anh (chị) trình bày quyền, nghĩa vụ người nước quy định Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam? (35 điểm) Câu 02: Trình bày nội dung hoạt động đối ngoại Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải nêu Quy chế Quản lý thống hoạt động đối ngoại tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 85-QĐ/TU ngày 13/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết trách nhiệm Bộ Quốc phòng? Trường hợp công dân Việt Nam nước chưa xuất cảnh? (35 điểm) Đề số 14: Câu 01: Anh (chị) trình bày nội dung tăng cường công tác thông tin văn hóa phục vụ cộng đồng người Việt Nam hoạt động chủ yếu để triển khai Đề án dạy học tiếng Việt cho hệ trẻ người Việt Nam nước theo Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài? (35 điểm) Câu 02: Trình bày khái niệm vùng biển Việt Nam, vùng biển quốc tế? Nêu sách quản lý bảo vệ biển quy định Luật biển Việt Nam 2012? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết thời hạn loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? Trách nhiệm Bộ Giao thông Vận tải xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam? (35 điểm) Đề số 15: Câu 01: Anh (chị) trình bày chủ trương, phương hướng công tác người Việt Nam nước Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước (35 điểm) Câu 02: Căn Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 Bộ Ngoại giao Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, anh/chị cho biết Sở Ngoại vụ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy, có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy quản lý nhà nước công tác đối ngoại địa phương hay sai? Tại sao? Hãy nêu nhiệm vụ quyền hạn Sở Ngoại vụ lĩnh vực công tác: biên giới lãnh thổ quốc gia, lễ tân đối ngoại, thông tin đối ngoại (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết công dân Việt Nam nước đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông nộp hồ sơ nhận kết quan nào; thành phần hồ sơ; thời hạn giải hồ sơ trả kết quả? (35 điểm) Đề số 16: Câu 01: Anh (chị) trình bày trường hợp cấp thị thực cửa quốc tế; trường hợp xét cho thường trú việc khai báo tạm trú người nước Việt Nam theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam? (35 điểm) Câu 02: Trình bày khái niệm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, chế độ pháp lý vùng đặc quyền kinh tế quy định Luật biển Việt Nam 2012? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết loại giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh? Trách nhiệm người cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? Trong trường hợp công dân Việt Nam nước chưa xuất cảnh? (35 điểm) Đề số 17: Câu 01: Anh (chị) trình bày nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú hành vi bị nghiêm cấm quy định Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam? (35 điểm) Câu 02: Anh/chị nêu vị trí chức Sở Ngoại vụ; nhiệm vụ quyền hạn Sở Ngoại vụ lĩnh vực công tác: hợp tác quốc tế, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại, người Việt Nam nước quy định Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 Bộ Ngoại giao Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 Chính phủ xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết loại giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh? trường hợp người Việt Nam nước chưa quan đại diện Việt Nam nước cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? trách nhiệm người cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? (35 điểm) Đề số 18: Câu 01: Anh (chị) trình bày mục tiêu Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước biện pháp, sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ đồng bào ổn định sống, hội nhập vào đời sống nước sở tại? (35 điểm) Câu 02: Trình bày quy định chung hoạt động vùng biển Việt Nam? Nghĩa vụ tổ chức, cá nhân nước thực quyền qua không gây hại lãnh hải Việt Nam? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao địa phương; thời hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ? Công dân Việt Nam nước đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông nộp hồ sơ nhận kết quan quản lý xuất nhập cảnh theo cách thức nào? (35 điểm) Đề số 19: Câu 01: Anh (chị) trình bày sách khen thưởng người Việt Nam nước nội dung tiếp tục đổi phương thức vận động người Việt Nam nước theo Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 Bộ Chính trị công tác đối người Việt Nam nước ngoài? (35 điểm) Câu 02: Anh/chị nêu cấu tổ chức biên chế Sở Ngoại vụ; nhiệm vụ quyền hạn Sở Ngoại vụ lĩnh vực công tác tổ chức quản lý đoàn ra, đoàn vào Quy định kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết công dân Việt Nam nước nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ quan nào? Thời hạn xem xét cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ? Thời hạn loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? (35 điểm) Đề số 20: Câu 01: Anh (chị) trình bày nội dung nhiệm vụ sau nêu Nghị 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 Bộ Chính trị công tác người Việt Nam nước ngoài: Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ đồng bào ổn định sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, đồng thời trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước Hoàn chỉnh xây dựng hệ thống sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy đóng góp trí thức kiều bào vào công phát triển đất nước (35 điểm) Câu 02: Anh/chị nêu cấu tổ chức; nhiệm vụ quyền hạn Sở Ngoại vụ lĩnh vực công tác phi phủ nước Quy định kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình? (30 điểm) Câu 03: Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, anh (chị) cho biết thời hạn loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh? Công dân Việt Nam nước đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông nộp hồ sơ nhận kết quan nào? (35 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành ngoại vụ năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành ngoại vụ năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành ngoại vụ năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay