Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành kiểm lâm năm 2016

218 192 1
  • Loading ...
1/218 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:38

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 01 Câu Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình việc tham mưu cho cấp có thẩm quyền bảo vệ rừng đảm bảo chấp hành pháp luật bảo vệ phát triển rừng địa bàn tỉnh; Tổ chức, đạo bảo vệ rừng địa bàn tỉnh Quảng Bình quy định Quyết định 08/2010/QĐUBND ngày 06/8/2010 UBND tỉnh Quảng Bình (35 điểm) Câu Hãy nêu thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Kiểm lâm quy định Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản (35 điểm) Câu Theo quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP, ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng nguồn tài đầu tư cho hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng sử dụng cho nội dung nào? (30 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 02 Câu Hãy nêu nhiệm vụ Kiểm lâm địa bàn cấp xã quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm (35 điểm) Câu Hãy nêu nội dung đề án xác lập khu rừng đặc dụng quy định Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng (35 điểm) Câu Hãy nêu loại vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Kiểm lâm quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLTBNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.(30 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 03 Câu Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn hạt Kiểm lâm cấp huyện quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm (35 điểm) Câu Hãy nêu trách nhiệm quyền lợi chủ sở bảo tồn đa dạng sinh học bảo tồn loài thuộc Danh mục loài ưu tiên bảo vệ quy định Nghị định 160/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ tiêu chí xác định loài chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, (33 điểm) Câu Hãy trình bày nội dung phân loại rừng theo mục đích sử dụng phân loại rừng theo điều kiện lập địa quy định Thông tư 34/2009/TTBNNPTNT ngày 10/6/2009 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định phân loại rừng (32 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 04 Câu Hãy nêu cấu tổ chức Ban quản lý khu rừng đặc dụng quy định Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng (35 điểm) Câu Hãy nêu đối tượng trang bị vũ khí quân dụng đối tượng giao sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (32 điểm) Câu Hãy nêu nội dung quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 05 Câu Hãy nêu vị trí, chức Chi cục Kiểm lâm kể tên phòng nghiệp vụ Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình quy định Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình (32 điểm) Câu Hãy nêu hành vi bị nghiêm cấm quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (35 điểm) Câu Hãy trình bày nội dung phân loại rừng phòng hộ quy định Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 06 Câu Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Kiểm lâm tỉnh việc tham mưu cho cấp có thẩm quyền bảo vệ rừng bảo đảm chấp hành pháp luật bảo vệ phát triển rừng địa phương; Tổ chức, đạo bảo vệ rừng địa phương quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm (35 điểm) Câu 2: Hãy nêu điều kiện an toàn phòng cháy khu rừng quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) Câu Hãy nêu thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quy định Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản (30 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 07 Câu Hãy nêu trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc việc đạo, quản lý, điều hành Chi cục kiểm lâm quy định Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Bình (30 điểm) Câu Hãy nêu quyền chung chủ rừng quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) Câu Hãy nêu nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ kể tên loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNTBCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (35 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 08 Câu Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm (33 điểm) Câu Hãy nêu quy hoạch nội dung quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh quy định Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng (33 điểm) Câu Hãy trình bày nội dung phân loại rừng theo điều kiện lập địa phân loại rừng theo loài quy định Thông tư 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định phân loại rừng (34 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 09 Câu Hãy nêu nội dung hoạt động du lịch sinh thái quy định Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) Câu Hãy nêu nhiệm vụ Kiểm lâm quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (33 điểm) Câu Hãy nêu nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ kể tên loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNTBCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (32 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 10 Câu 01: Hãy nêu điều kiện an toàn phòng cháy khu rừng quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng Liên hệ thực tiễn địa phương (35 điểm) Câu Theo quy định Nghị định 160/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ tiêu chí xác định loài chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, Ngân sách nhà nước cho bảo tồn phát triển loài ưu tiên bảo vệ sử dụng cho mục đích nào? (33 điểm) Câu Hãy nêu nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ tiêu chuẩn người giao sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (32 điểm) Câu 12 Theo quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Nội dung sau không thuộc nội dung quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng (4 điểm) A Ban hành, tổ chức thực văn quy phạm pháp luật bảo vệ phát triển rừng B Uỷ ban nhân dân cấp có trách nhiệm thực quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng địa phương theo thẩm quyền C Xây dựng, tổ chức thực chiến lược phát triển lâm nghiệp, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng phạm vi nước địa phương D Tổ chức điều tra, xác định, phân định ranh giới loại rừng đồ thực địa đến đơn vị hành xã, phường, thị trấn Câu 13 Theo quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP, ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng, chủ hộ gia đình sinh sống rừng, ven rừng trách nhiệm sau đây? (4 điểm) A Đôn đốc nhắc nhở thành viên gia đình thực quy định, nội quy, điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy rừng B Phát cháy, báo cháy tham gia chữa cháy rừng C Tổ chức tuần tra rừng để kịp thời phát chữa cháy rừng D Phối hợp với hộ gia đình, quan, tổ chức xung quanh việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy rừng; không gây nguy hiểm cháy khu rừng Câu 14 Theo quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP, ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng, chủ hộ gia đình sinh sống rừng, ven rừng trách nhiệm sau đây? (4 điểm) A Phát cháy, báo cháy tham gia chữa cháy rừng B Phối hợp với hộ gia đình, quan, tổ chức xung quanh việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy rừng; không gây nguy hiểm cháy khu rừng C Tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng có yêu cầu quan có thẩm quyền D Tổ chức điều tra, truy tìm xử lý thủ phạm gây cháy rừng Câu 15 Theo quy định Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng Các trung tâm cứu hộ, bảo tồn phát triển sinh vật chức năng, nhiệm vụ sau đây? (4 điểm) A Tiếp nhận, cứu hộ loài địa loài phù hợp với sinh cảnh tự nhiên khu rừng đặc dụng loài phép nghiên cứu khoa học đề tài quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt B Nuôi cứu hộ, nuôi bán hoang dã nhằm mục đích tái thả sinh vật môi trường tự nhiên phục vụ nghiên cứu khoa học C Nghiên cứu, trì giống gốc, cung cấp nguồn giống cho phát triển gây nuôi theo quy định hành Nhà nước D Nuôi cứu hộ, nuôi bán hoang dã phục vụ kinh doanh Câu 16 Theo Nghị định 160/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ tiêu chí xác định loài chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, Nội dung sau không thuộc Hồ sơ cấp phép khai thác loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài ưu tiên bảo vệ ? (4 điểm) A Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác theo Mẫu số 02, Phụ lục II Nghị định này; B Bản có chứng thực văn ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học Quyết định phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quan nhà nước có thẩm quyền; C Văn thỏa thuận trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật loài ưu tiên bảo vệ; D Bản có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân hợp lệ Câu 17 Theo Nghị định 160/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ tiêu chí xác định loài chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, Nội dung sau không thuộc Hồ sơ cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật loài hoang dã thuộc Danh mục loài ưu tiên bảo vệ? (4 điểm) A Đơn đề nghị theo Mẫu số 07, Phụ lục II Nghị định này; B Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp mẫu vật; C Bản có chứng thực văn ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học Quyết định phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quan nhà nước có thẩm quyền; D Bản có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân hợp lệ Câu 18 Theo Nghị định 160/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ tiêu chí xác định loài chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, Nội dung sau không thuộc Hồ sơ đăng ký cấp giấy phép nuôi, trồng loài thuộc Danh mục ưu tiên bảo vệ? (4 điểm) A Đơn đăng ký nuôi, trồng loài ưu tiên bảo vệ theo Mẫu số 11, Phụ lục II Nghị định này; B Đề án nuôi, trồng loài ưu tiên bảo vệ theo đăng ký Nội dung đề án gồm thông tin về: Đặc điểm sinh thái học loài; quy mô kế hoạch nuôi, trồng, phát triển loài; sở hạ tầng, quy trình kỹ thuật nuôi, trồng; lực tài chính, chuyên môn; biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường; C Bản có chứng thực văn ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học Quyết định phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quan nhà nước có thẩm quyền; D Giấy tờ chứng minh bảo đảm điều kiện nuôi, trồng loài bao gồm thông tin quy định tạiKhoản Điều 42 Luật đa dạng sinh học Câu 19 Theo quy định Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ Nội dung sau không thuộc quản lý Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn bảo vệ, phát triển sử dụng rừng phòng hộ ? (4 điểm) A Thành lập, sát nhập, chia tách giải thể Ban quản lý khu rừng phòng hộ theo quy định pháp luật; B Thanh tra, kiểm tra, giải tranh chấp xử lý vi phạm việc chấp hành pháp luật quản lý, bảo vệ rừng, phát triển sử dụng rừng phòng hộ theo quy định pháp luật; C Chỉ đạo hướng dẫn việc thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng lập hồ sơ quản lý rừng phòng hộ; D Chỉ đạo hướng dẫn thực việc giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ theo quy định pháp luật Câu 20 Theo quy định Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ Nội dung sau không thuộc quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rừng phòng hộ? (4 điểm) A Thành lập, sát nhập, chia tách giải thể Ban quản lý khu rừng phòng hộ theo quy định pháp luật; B Xây dựng đạo, hướng dẫn thực hệ thống pháp luật quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng phòng hộ; C Tổ chức việc phân loại rừng, xác định ranh giới, xác lập khu rừng phòng hộ địa phương theo hướng dẫn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; D Chỉ đạo, tổ chức thực việc giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, công nhận quyền sử dụng rừng phòng hộ theo quy định pháp luật; việc lập quản lý hồ sơ giao, cho thuê rừng đất rừng phòng hộ địa bàn; Câu 21 Theo quy định Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ Nội dung sau không thuộc lĩnh vực quản lý Ủy ban nhân dân cấp xã rừng phòng hộ địa bàn? (4 điểm) A Chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn thực pháp luật bảo vệ phát triển rừng phòng hộ địa bàn; B Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng phòng hộ địa phương, phương án giao rừng, cho thuê rừng trình quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tổ chức thực hiện; C Tổ chức việc phân loại rừng, xác định ranh giới, xác lập khu rừng phòng hộ địa phương theo hướng dẫn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; D Thực việc bàn giao rừng phòng hộ thực địa cho người giao, thuê khoán rừng phòng hộ địa bàn xác nhận ranh giới rừng phòng hộ chủ rừng phòng hộ thực địa; Câu 22 Nội dung sau không thuộc nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách? (4 điểm) A Tuân thủ quy định Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, văn quy phạm pháp luật có liên quan quy định Thông tư B Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm C Bảo đảm chất lượng, hiệu hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách D Bảo đảm tiêu chuẩn, kế hoạch đối tượng sử dụng Câu 23 Theo quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNTBCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách Loại sau công cụ hỗ trợ? (4 điểm) A Các loại súng dùng để bắn đạn cao su, cay, chất gây mê, pháo hiệu loại đạn dùng cho loại súng này; B Các loại phương tiện xịt cay, chất gây mê; C Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su; D Súng ngắn, súng tiểu liên Câu 24 Theo quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNTBCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách Loại sau công cụ hỗ trợ? (4 điểm) A Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su; B Súng tiểu liên AK 47 C Áo giáp, găng tay bắt dao, mũ chống đạn, khóa số tám; D Động vật nghiệp vụ Câu 25 Theo quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNTBCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách không trang bị loại công cụ hỗ trợ sau đây? (4 điểm) A Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su B Các loại phương tiện xịt cay C Súng bắn đạn cay, cao su D Áo giáp, găng tay bắt dao 10 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh………………………………………… Số BD ………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng:……; Điểm số:……Điểm chữ:……………… (Đề thi gồm 10 trang, 25 câu) Đề thi số: 20 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: (Cách chọn: A X B C D : Chọn A A X B C X D: Chọn C, bỏ chọn A B C D: Chọn lại A, bỏ chọn C) X Câu Theo quy định Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Bình, nội dung sau không thuộc vị trí, chức Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình? (4 điểm) A Xây dựng văn quy phạm pháp luật chuyên ngành bảo vệ rừng, quản lý lâm sản địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật B Chi cục Kiểm lâm lực lượng chuyên trách có chức bảo vệ rừng, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình (sau gọi tắt làm Giám đốc Sở) tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực quản lý Nhà nước bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật bảo vệ phát triển rừng địa bàn tỉnh Quảng Bình C Chi cục Kiểm lâm chịu lãnh đạo, đạo tổ chức công tác Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình; đồng thời chịu đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Cục Kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn D Chi cục có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước mở tài khoản Kho bạc Nhà nước Câu Theo quy định Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Bình, nội dung sau không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình: (4 điểm) A Tham mưu cho cấp có thẩm quyền bảo vệ rừng đảm bảo chấp hành pháp luật bảo vệ phát triển rừng địa bàn tỉnh Quảng Bình: B Chi cục có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước mở tài khoản Kho bạc Nhà nước C Bảo đảm chấp hành pháp luật bảo vệ phát triển rừng: D Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ phát triển rừng địa bàn tỉnh Câu Theo quy định Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Bình, nội dung sau không thuộc công việc tổ chức, đạo bảo vệ rừng địa bàn tỉnh Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình: (4 điểm) A Tổ chức dự báo nguy cháy rừng; xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng chuyên ngành; thống kê, kiểm kê rừng đất lâm nghiệp; tham gia phòng trừ sâu bệnh hại rừng; B Quản lý hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ địa bàn tỉnh; trực tiếp tổ chức bảo vệ khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc tỉnh quản lý; C Chỉ đạo, phối hợp hoạt động bảo vệ rừng lực lượng bảo vệ rừng chủ rừng, kể lực lượng bảo vệ rừng cộng đồng dân cư địa bàn D Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, chế độ, sách sau ban hành; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ rừng, quản lý lâm sản địa phương; Câu Theo quy định Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Bình, nội dung sau không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình (4 điểm) A Chi cục Kiểm lâm chịu lãnh đạo, đạo tổ chức công tác Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình; đồng thời chịu đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Cục Kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn B Huy động đơn vị vũ trang; huy động lực lượng, phương tiện khác đơn vị, cá nhân đóng địa bàn tỉnh để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu vụ cháy rừng vụ phá rừng nghiêm trọng tình cần thiết cấp bách; C Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, chế độ, sách sau ban hành; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ rừng, quản lý lâm sản địa phương; D Đề xuất với cấp có thẩm quyền định chủ trương, biện pháp cần thiết thực pháp luật, sách, chế độ bảo vệ rừng địa phương Câu Theo quy định Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Bình, nội dung sau không thuộc công việc bảo đảm chấp hành pháp luật bảo vệ phát triển rừng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình: (4 điểm) A Kiểm tra, hướng dẫn cấp, ngành việc thực trách nhiệm quản lý Nhà nước rừng đất lâm nghiệp địa bàn tỉnh; B Chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng lực lượng kiểm lâm tỉnh lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý khai thác sử dụng lâm sảm theo quy định pháp luật; C Chỉ đạo, phối hợp hoạt động bảo vệ rừng lực lượng bảo vệ rừng chủ rừng, kể lực lượng bảo vệ rừng cộng đồng dân cư địa bàn; D Quản lý, đạo, kiểm tra tổ chức thực hoạt động xử lý vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra hình hành vi vi phạm pháp luật quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định pháp luật Câu Theo quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm, nội dung sau không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Cục Kiểm lâm ? (4 điểm) A Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ phát triển rừng; B Xây dựng lực lượng bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm; C Chỉ đạo việc phối hợp lực lượng kiểm lâm với ngành, địa phương có liên quan công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng địa bàn tỉnh; D Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học công nghệ hoạt động lực lượng kiểm lâm Câu Theo quy định Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Kiểm lâm, nội dung sau không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ ? (4 điểm) A Xây dựng văn quy phạm pháp luật chuyên ngành bảo vệ rừng, quản lý lâm sản địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; B Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật rừng theo quy định pháp luật C Phổ biến, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng D Tổ chức tuần tra, truy quét tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép địa bàn Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện sở tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng vũ trang, lực lượng, phương tiện khác tổ chức, cá nhân địa bàn để chữa cháy rừng, phòng, chống phá rừng trái phép Câu Theo quy định Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản Về hành vi khai thác trái phép rừng sản xuất (Đối với gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, nhóm IA), mức phạt tiền sau không với quy định: (4 điểm) A Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hành vi khai thác trái phép từ 0,7 m3 đến 1,5 m3 B Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hành vi khai thác trái phép 0,5 m3 C Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng hành vi khai thác trái phép từ 0,5 m3 đến 0,7 m3 D Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hành vi khai thác trái phép từ 0,7 m3 đến m3 Câu Theo quy định Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản Mức xử phạt sau không quy định người có hành vi khai thác trái phép cảnh quan, môi trường dịch vụ lâm nghiệp: (4 điểm) A Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng hành vi tổ chức tham quan phong cảnh trái phép rừng B Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi xây dựng nghĩa địa, làm mộ trái phép rừng C Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng hành vi xây dựng nghĩa địa, làm mộ trái phép rừng D Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hành vi tổ chức sản xuất, làm dịch vụ, kinh doanh trái phép rừng Câu 10 Theo quy định Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản Về hành vi khai thác trái phép rừng sản xuất (Đối với gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm), mức phạt tiền sau không với quy định: (4 điểm) A Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hành vi khai thác trái phép từ m3 đến m3 B Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hành vi khai thác trái phép từ m3 đến m3 C Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hành vi khai thác trái phép từ m3 đến m3 D Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hành vi khai thác trái phép từ m3 đến 10 m3 Câu 11 Theo quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Nội dung sau không thuộc nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng (4 điểm) A Việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng phải thẩm quyền B Việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng phải đồng thời với việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất C Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định xác lập khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất địa phương theo quy hoạch bảo vệ phát triển rừng phê duyệt D Thời hạn, hạn mức giao rừng, cho thuê rừng phải phù hợp với thời hạn, hạn mức giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật đất đai Câu 12 Theo quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Nội dung sau để giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng: (4 điểm) A Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, định; B Quỹ rừng, quỹ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; C Nhu cầu, khả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thể dự án đầu tư đơn xin giao đất, giao rừng, thuê đất, thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng D Việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng phải thẩm quyền Câu 13 Theo quy định Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Tổ chức kinh tế Nhà nước giao rừng sản xuất rừng giống không thu tiền sử dụng rừng quyền, nghĩa vụ sau đây: (4 điểm) A Được bán sản phẩm rừng giống, giống rừng theo quy chế quản lý rừng B Được chấp, bảo lãnh, góp vốn giá trị rừng sản xuất rừng trồng vốn C Được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê rừng, quyền sử dụng rừng; D Việc sản xuất, kinh doanh giống rừng phải tuân theo pháp luật giống trồng pháp luật bảo vệ phát triển rừng Câu 14 Theo quy định Nghị định 09/2006/NĐ-CP, ngày 06/01/2006 Chính phủ quy định phòng cháy chữa cháy rừng, cá nhân hoạt động rừng, ven rừng trách nhiệm sau đây? (4 điểm) A Thực quy định, nội quy, điều kiện an toàn biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định pháp luật B Phối hợp với hộ gia đình, quan, tổ chức xung quanh việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy rừng C Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy rừng phép sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt bảo quản, sử dụng chất cháy rừng ven rừng D Ngăn chặn báo kịp thời phát nguy trực tiếp phát sinh cháy rừng hành vi vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy rừng; báo cháy chữa cháy kịp thời phát cháy chấp hành nghiêm lệnh huy động tham gia chữa cháy rừng Câu 15 Theo quy định Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng Đơn vị sau không thuộc tổ chức khu rừng đặc dụng? (4 điểm) A Chi cục Kiểm lâm; B Hạt Kiểm lâm; C Phòng Tổ chức, Hành chính; D Phòng Kế hoạch, Tài Câu 16 Theo quy định Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Chính phủ tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng Đơn vị sau không thuộc tổ chức khu rừng đặc dụng? (4 điểm) A Phòng Kế hoạch, Tài chính; B Phòng Khoa học Hợp tác quốc tế; C Phòng Quản lý, bảo vệ rừng; D Phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước khu rừng đặc dụng có hợp phần bảo tồn biển, đất ngập nước nội địa Câu 17 Theo Nghị định 160/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ tiêu chí xác định loài chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, Nội dung sau không thuộc Hồ sơ cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật loài hoang dã thuộc Danh mục loài ưu tiên bảo vệ? (4 điểm) A Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác theo Mẫu số 02, Phụ lục II Nghị định này; B Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp mẫu vật; C Văn thỏa thuận trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật loài ưu tiên bảo vệ; D Bản có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân hợp lệ Câu 18 Theo Nghị định 160/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ tiêu chí xác định loài chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, Nội dung sau không thuộc Hồ sơ cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật loài hoang dã thuộc Danh mục loài ưu tiên bảo vệ? (4 điểm) A Đơn đề nghị theo Mẫu số 07, Phụ lục II Nghị định này; B Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp mẫu vật; C Bản có chứng thực văn ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học Quyết định phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quan nhà nước có thẩm quyền; D Bản có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân hợp lệ Câu 19 Theo quy định Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ Nội dung sau tiêu chí xác lập phân cấp xung yếu rừng phòng hộ? (4 điểm) A Lượng mưa lớn 2.000 milimét năm lượng mưa từ 1.500 đến 2.000 milimét năm, tập trung đến tháng B Địa hình đồi, núi độ chia cắt sâu lớn 500 mét C Độ cao thuộc phần ba phía núi (đỉnh) D Thành phần giới độ dày tầng đất: Loại đất cát, cát pha, tầng đất trung bình hay mỏng có độ dày tầng đất nhỏ 80 centimét; đất thịt nhẹ trung bình, độ dày tầng đất 30 centimét Câu 20 Theo quy định Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ Nội dung sau không thuộc quản lý Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn bảo vệ, phát triển sử dụng rừng phòng hộ ? (4 điểm) A Xây dựng đạo, hướng dẫn thực hệ thống pháp luật quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng phòng hộ; B Thanh tra, kiểm tra, giải tranh chấp xử lý vi phạm việc chấp hành pháp luật quản lý, bảo vệ rừng, phát triển sử dụng rừng phòng hộ theo quy định pháp luật; C Thành lập, sát nhập, chia tách giải thể Ban quản lý khu rừng phòng hộ theo quy định pháp luật; D Chỉ đạo hướng dẫn việc thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng lập hồ sơ quản lý rừng phòng hộ; Câu 21 Theo quy định Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ Nội dung sau tiêu chí xác lập phân cấp xung yếu rừng phòng hộ? (4 điểm) A Lượng mưa lớn 2.000 milimét năm lượng mưa từ 1.500 đến 2.000 milimét năm, tập trung tháng B Địa hình đồi, núi độ chia cắt sâu lớn 50 mét, độ dốc từ 26 độ đến 35 độ; địa hình đồi, núi độ chia cắt sâu từ 25 đến 50 mét, độ dốc từ 15 độ đến 25 độ; địa hình đồi, núi độ chia cắt sâu nhỏ 25 mét, độ dốc từ độ đến 15 độ C Độ cao thuộc phần ba khoảng núi (sườn) D Loại đất cát cát pha, tầng đất dày lớn 80 centimét; đất thịt nhẹ trung bình, độ dày tầng đất từ 30 centimét đến 80 centimét Câu 22 Theo quy định Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ Nội dung sau không thuộc quản lý Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn bảo vệ, phát triển sử dụng rừng phòng hộ ? (4 điểm) A Chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ rừng, phát triển rừng sử dụng rừng phòng hộ; B Xây dựng đạo, hướng dẫn thực hệ thống pháp luật quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng phòng hộ; C Thanh tra, kiểm tra, giải tranh chấp xử lý vi phạm việc chấp hành pháp luật quản lý, bảo vệ rừng, phát triển sử dụng rừng phòng hộ theo quy định pháp luật; D Tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại diện tích rừng phòng hộ địa phương Câu 23 Nội dung sau không thuộc nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách? (4 điểm) A Tuân thủ quy định Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, văn quy phạm pháp luật có liên quan quy định Thông tư B Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm C Bảo đảm chất lượng, hiệu hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách D Bảo đảm tiêu chuẩn, kế hoạch đối tượng sử dụng Câu 24 Theo quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNTBCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách Loại sau công cụ hỗ trợ? (4 điểm) A Các loại súng dùng để bắn đạn cao su, cay, chất gây mê, pháo hiệu loại đạn dùng cho loại súng này; B Các loại phương tiện xịt cay, chất gây mê; C Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su; D Súng ngắn, súng tiểu liên Câu 25 Theo quy định Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNTBCA ngày 22/01/2014 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách không trang bị loại công cụ hỗ trợ sau đây? (4 điểm) A Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su B Các loại phương tiện xịt cay C Súng bắn đạn cay, cao su D Áo giáp, găng tay bắt dao 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành kiểm lâm năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành kiểm lâm năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành kiểm lâm năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay