Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành kế hoạch đầu tư năm 2016

130 293 1
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:35

BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 1: Câu 1: Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ngành nghề ngành nghề sau đây? A Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính người B Kinh doanh loại pháo C Kinh doanh Casio D Kinh doanh dịch vụ nổ mìn Câu 2: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, sản xuất vật liệu mới, lượng mới, lượng sạch, lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ phần trăm trở lên, sản phẩm tiết kiệm lượng thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư? A 10% B 20% C 30% D 40% Câu 3: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, tranh chấp nhà đầu tư nước với quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh lãnh thổ Việt Nam giải thông qua quan, tổ chức sau (trừ trường hợp có thoả thuận khác theo hợp đồng điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác)? A Toà án Việt Nam Trọng tài Việt Nam B Trọng tài nước C Trọng tài quốc tế D Trọng tài bên tranh chấp thoả thuận Câu 4: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Quốc hội định chủ trương đầu tư dự án di dân tái định cư miền núi có từ người trở lên? A 25.000 người B 20.000 người C 30.000 người D Cả đáp án sai Câu 5: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thời hạn ngày kể từ ngày nhận hồ sơ dự án đầu tư xin phê duyệt định chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết cho nhà đầu tư ? A 30 ngày B 25 ngày C 35 ngày D 20 ngày Câu Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền định chủ trương đầu tư Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ định chủ trương đầu tư nước dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư nước từ tỷ đồng trở lên? A Từ 300 tỷ đồng trở lên B Từ 350 tỷ đồng trở lên C Từ 400 tỷ đồng trở lên D Từ 450 tỷ đồng trở lên Câu Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, dự án đầu tư nước chấm dứt hoạt động trường hợp nào? A Nhà đầu tư định chấm dứt hoạt động dự án B Hết thời hạn hoạt động dự án đầu tư C Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn vốn đầu tư nước cho nhà đầu tư nước D Cả đáp án Câu Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, dự án đầu tư không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư, quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư thời hạn ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ? A 10 ngày B 15 ngày C 20 ngày D 30 ngày Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, trình tự đầu tư xây dựng có giai đoạn, trừ trường hợp xây dựng nhà riêng lẻ ? A giai đoạn B giai đoạn C giai đoạn D giai đoạn Câu 10 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng khu chức đặc thù cấp quốc gia quan đại diện quan ? A Thủ tướng Chính phủ B Bộ Xây dựng C Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh D Uỷ ban nhân dân cấp huyện Câu 11 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, công trình chưa khởi công chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng Mỗi giấy phép xây dựng gia hạn tối đa lần ? A lần B lần C lần D lần Câu 12 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại thu hồi giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt quan đại diện quan nào? A Quốc hội B Thủ tướng Chính phủ C Bộ Xây dựng D Uỷ ban nhân dân tỉnh Câu 13 Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, thời gian thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng quan chuyên môn xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ công trình cấp II cấp III không ngày? A Không 20 ngày B Không 25 ngày C Không 30 ngày D Không 35 ngày Câu 14 Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, điều kiện lực Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc Bộ, quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành? A Có 10 người B Có 15 người C Có 20 người D Có 25 người Câu 15 Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, kết thúc xây dựng công trình nào? A Nhà thầu tiến hành bàn giao phần công trình, hạng mục công trình hoàn thành để chủ đầu tư khai thác sử dụng B Nhà thầu tiến hành xây dựng công trình hoàn chỉnh theo thiết kế duyệt, vận hành yêu cầu kỹ thuật nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng C Chủ đầu tư nhận bàn giao toàn công trình công trình hết thời gian bảo hành theo quy định D Cả đáp án sai Câu 16 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Nhà đầu tư giảm phần trăm số tiền ký quỹ dự án đầu tư địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn? A 30% B 40% C 50% D 60% Câu 17 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cấp giấy phép, chấp thuận khác theo quy định pháp luật để thực hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm tiến độ quy định Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư văn định chủ trương đầu tư nhà đầu tư hoàn trả phần trăm số tiền ký quỹ? A 30 % B 40 % C 50 % D 60 % Câu 18 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư không thuộc diện định chủ trương đầu tư trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa nhà đầu tư thay đổi tên nhà đầu tư, quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận văn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? A ngày B ngày C ngày D ngày Câu 19 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Khi điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện định chủ trương đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư thực thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư trường hợp tăng giảm phần trăm tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô công suất dự án đầu tư? A % B 10 % C 15 % D 20 % Câu 20 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, sau dự án chấm dứt hoạt động trường hợp quy định khoản Điều 48 Luật Đầu tư, việc lý dự án đầu tư giao cho quan, đơn vị nào? A Sở Tài B Sở Kế hoạch Đầu tư C Ban Quản lý Khu kinh tế D Nhà đầu tư Câu 21 Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, Chứng hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa thời hạn năm? A năm B năm C năm D năm Câu 22 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, Quy hoạch xây dựng quy hoạch quy hoạch sau? A Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội B Quy hoạch ngành C Quy hoạch sản phẩm D Quy hoạch nông thôn Câu 23 Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015, quan định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C địa phương quản lý cho kế hoạch đầu tư công trung hạn năm? A Hội đồng nhân dân cấp tỉnh B Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Sở Tài D Sở Kế hoạch Đầu tư Câu 24 Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015, thời gian thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn đầu tư dự án nhóm B kể từ ngày quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ không ngày? A 15 ngày B 20 ngày C 25 ngày D 30 ngày Câu 25 Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015, thời gian định chủ trương đầu tư dự án nhóm C kể từ ngày cấp có thẩm quyền định chủ trương đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ không ngày? A 15 ngày B 20 ngày C 25 ngày D 30 ngày BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 2: Câu 1: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, trường hợp phải thực thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? A Dự án đầu tư nhà đầu tư nước B Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tổ chức kinh tế C Dự án đầu tư nhà đầu tư nước D Cả đáp án Câu 2: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thẩm quyền cấp, điều chỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đơn vị nào? A Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế B Uỷ ban nhân dân tỉnh C Sở Kế hoạch Đầu tư D Cả đáp án sai Câu 3: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thời hạn hoạt động dự án đầu khu kinh tế không năm? A 40 năm B 50 năm C 60 năm D 70 năm Câu 4: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, sau thời hạn tháng mà nhà đầu tư không thực khả thực dự án theo tiến độ đăng ký với quan đăng ký đầu tư không thuộc trường hợp giãn tiến độ dự án bị chấm dứt hoạt động? A 12 tháng B 24 tháng C 36 tháng D Cả đáp án sai Câu 5: Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, mức ký quỹ để bảo đảm thực dự án đầu tư xác định bao nhiêu? A Từ 1% đến 2% tổng vốn đầu tư B Từ 1% đến 3% tổng vốn đầu tư C Từ 2% đến 4% tổng vốn đầu tư D Từ 2% đến 5% tổng vốn đầu tư Câu Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, định kỳ rà soát quy hoạch xây dựng quy hoạch chung quy hoạch phân khu năm kể từ ngày quy hoạch xây dựng phê duyệt? A năm B năm C năm D 10 năm Câu Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, Dự án đầu tư xây dựng yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình gì? A Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) B Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) C Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) D Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) Câu Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, Công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù phải tổ chức thi tuyển tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc gồm công trình nào? A Công trình công cộng cấp I, cấp đặc biệt B Trụ sở quan Đảng, Nhà nước, trung tâm hành – trị, trung tâm phát thanh, truyền hình C Nhà ga đường sắt trung tâm cấp tỉnh, nhà ga hàng không dân dụng D Cả đáp án Câu Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, Ở cấp tỉnh, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quan nào? A Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn B Sở Kế hoạch Đầu tư C Sở Văn hoá Thể thao Du lịch D Sở Tài Câu 10 Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thời gian thẩm định dự án dự án nhóm C dự án cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng ngày ? A 10 ngày B 15 ngày C 20 ngày D 25 ngày Câu 11 Theo Phụ lục Phân loại dự án đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015, dự án nhóm C thuộc lĩnh vực thủy lợi có tổng mức đầu tư bao nhiêu? A Dưới 50 tỷ đồng B Dưới 60 tỷ đồng C Dưới 70 tỷ đồng D Dưới 80 tỷ đồng Câu 12 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, mã số dự án đầu tư dãy số gồm chữ số? A chữ số B 10 chữ số C 11 chữ số D 12 chữ số Câu 13 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Dự án đầu tư có quy mô vốn thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định Luật Đầu tư? A Từ 5.000 tỷ đồng trở lên B Từ 5.500 tỷ đồng trở lên C Từ 6.000 tỷ đồng trở lên D Từ 6.500 tỷ đồng trở lên Câu 14 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Dự án đầu tư vùng nông thôn sử dụng lao động (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian lao động có hợp đồng lao động 12 tháng) thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định Luật Đầu tư? A Từ 500 lao động trở lên B Từ 1.000 lao động trở lên C Từ 1.500 lao động trở lên D Từ 2.000 lao động trở lên Câu 15 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, Nhà đầu tư giảm phần trăm số tiền ký quỹ dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư? A 20% B 25% C 30% D 35% Câu 16 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, việc quản lý tài sản dự án đầu tư sau Cơ quan đăng ký đầu tư định chấm dứt hoạt động trường hợp dự án đầu tư ngừng hoạt động Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc với nhà đầu tư đại diện hợp pháp nhà đầu tư thực theo quy định pháp luật: A Dân B Hình C Đất đai D Đầu tư Câu 17 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo lần văn cho nhà đầu tư toàn nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ? A 01 lần B 02 lần C 03 lần D 04 lần Câu 18 Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, trường hợp phát thông tin kê khai hồ sơ đăng ký đầu tư không xác, Cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu nhà đầu tư làm lại hồ sơ để cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ nhà đầu tư? A 10 ngày B 11 ngày C 12 ngày D Cả đáp án sai Câu 19 Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thời hạn ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành nhà đầu tư nước hợp đồng BCC, quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước hợp đồng BCC ? A ngày B 10 ngày C 15 ngày D 20 ngày BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 6: Câu (30 điểm) Anh (chị) nêu điều kiện chung để cấp chứng hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng? Câu (35 điểm) Anh (Chị) nêu nguyên tắc thực thủ tục đầu tư theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư 2014? Câu (35 điểm) Căn Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Anh chị cho biết: Công khai, minh bạch đầu tư công? Trình tự lập, thẩm định, định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 7: Câu (35 điểm) Theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Anh (chị) cho biết: Những từ ngữ sau hiểu nào: Bên mời thầu? Chủ đầu tư? Đấu thầu? Gói thầu? Hồ sơ mời thầu? Hồ sơ yêu cầu? Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất? Quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu gồm nội dung gì? Câu (35 điểm) Căn Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, anh (chị) nêu: Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công? Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công? Nội dung thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn chương trình, dự án? Câu (30 điểm) Anh (chị) nêu điều kiện chung để cấp chứng hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 8: Câu (30 điểm) Anh (chị) cho biết điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013? Câu (35 điểm) Căn Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Anh chị cho biết: Chi phí lập, thẩm định, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công? Nội dung thẩm định chương trình, dự án đầu tư công? Câu (35 điểm) Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng, anh (chị) cho biết: Quy định thuê tư vấn quản lý dự án? Quy định chủ đầu tư trực tiếp thực quản lý dự án? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 9: Câu (30 điểm) Anh (chị) cho biết theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định nào? Câu (35 điểm) Anh (chị) trình bày nội dung hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội? Câu (35 điểm) Căn Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Anh chị cho biết: Thời gian thẩm định chương trình, dự án đầu tư công? Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyền định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nào? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 10: Câu (30 điểm) Anh (chị) nêu nguyên tắc chung việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 09/7/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006? Câu (35 điểm) Căn quy định Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Anh (chị) cho biết: Thẩm quyền định chủ trương đầu tư UBND cấp tỉnh ? Yêu cầu số lượng hồ sơ hồ sơ dự án đầu tư nhà đầu tư trường hợp Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền định chủ trương đầu tư UBND cấp tỉnh? Câu (35 điểm) Căn Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, anh (chị) nêu: Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công? Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công? Nội dung thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn chương trình, dự án? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 11: Câu (30 điểm) Anh (chị) nêu quy định điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 09/7/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội? Câu (35 điểm) Anh (chị) nêu hình thức đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014? Câu (35 điểm) Anh (chị) nêu hành vi bị nghiêm cấm theo quy định Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 12: Câu (30 điểm) Anh (chị) trình bày lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội? Câu (35 điểm) Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng, Anh (chị) cho biết: Quy định thuê tư vấn quản lý dự án? Quy định chủ đầu tư trực tiếp thực quản lý dự án? Câu (35 điểm) Căn Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Anh chị cho biết: Công khai, minh bạch đầu tư công hiểu nào? Trình tự lập, thẩm định, định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 13: Câu (30 điểm) Anh (chị) nêu sách đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014? Câu (35 điểm) Anh (chị) nêu nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013? Câu (35 điểm) Anh (chị) nêu hành vi bị nghiêm cấm theo quy định Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 14: Câu (30 điểm) Anh (chị) trình bày trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội? Câu (35 điểm) Anh (chị) nêu nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014? Câu (35 điểm) Căn Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Anh chị cho biết: Thời gian thẩm định chương trình, dự án đầu tư công? Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyền định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nào? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 15: Câu (30 điểm) Anh (chị) nêu nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014? Câu (35 điểm) Căn Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 anh chị cho biết: Thẩm quyền định đầu tư chương trình, dự án? Căn lập, thẩm định, định chương trình, dự án? Câu (35 điểm) Theo quy định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Anh (chị) nêu: Quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi, hạn chế, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức giai đoạn túi hồ sơ? Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu đấu thầu rộng rãi, hạn chế, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức giai đoạn túi hồ sơ? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 16: Câu (30 điểm) Anh (chị) cho biết theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định nào? Câu (35 điểm) Anh (chị) trình bày đối tượng nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư nhà đầu tư nước theo quy định Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư Câu (35 điểm) Anh (chị) trình bày trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 17: Câu (30 điểm) Anh (Chị) nêu quy định hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu kinh tế, khu công nghệ cao theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư? Câu (35 điểm) Theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, anh (chị) cho biết: Những từ ngữ sau hiểu nào: Bên mời thầu? Chủ đầu tư? Đấu thầu? Gói thầu? Hồ sơ mời thầu? Hồ sơ yêu cầu? Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất? Quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu gồm nội dung gì? Câu (35 điểm) Căn Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Anh chị cho biết: Thiết kế dự án đầu tư công cấu phần xây dựng? Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán dự án đầu tư công cấu phần xây dựng? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 18: Câu (30 điểm) Anh (chị) nêu nguyên tắc quản lý nhà nước hoạt động xúc tiến đầu tư theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư? Câu (35 điểm) Anh (chị) nêu nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013? Câu (35 điểm) Anh (chị) trình bày nội dung hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 19: Câu (30 điểm) Căn Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Anh (chị) cho biết trình tự, thủ tục định chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp nhóm B nhóm C sử dụng vốn ngân sách trung ương? Câu (35 điểm) Theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Anh (chị) cho biết: Những từ ngữ sau hiểu nào: Bên mời thầu? Chủ đầu tư? Đấu thầu? Gói thầu? Hồ sơ mời thầu? Hồ sơ yêu cầu? Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất? Quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu gồm nội dung gì? Câu (35 điểm) Theo quy định Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Anh (chị) cho biết: Những từ ngữ sau hiểu nào: Dự án đầu tư xây dựng? Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng? Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng? Chủ đầu tư xây dựng? Những nguyên tắc hoạt động đầu tư xây dựng? BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Đề số 20: Câu (30 điểm) Anh (chị) nêu nguyên tắc chung việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 09/7/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006? Câu (35 điểm) Theo quy định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Anh (chị) nêu: Quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi, hạn chế, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức giai đoạn túi hồ sơ? Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu đấu thầu rộng rãi, hạn chế, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức giai đoạn túi hồ sơ? Câu (35 điểm) Căn Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Anh (chị) cho biết: Các hành vi bị cấm đầu tư công? Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Kế hoạch Đầu tư?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành kế hoạch đầu tư năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành kế hoạch đầu tư năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành kế hoạch đầu tư năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay