Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra nhà nước năm 2016

129 286 3
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:34

BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM: NGHIỆP VỤ THANH TRA Đề số 1: Câu 1: Theo Luật tra năm 2010, quản lý nhà nước tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn đây? A Xây dựng kế hoạch tra trình Thanh tra Chính phủ phê duyệt tổ chức thực kế hoạch B Xây dựng kế hoạch tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tổ chức thực kế hoạch C Xây dựng kế hoạch tra trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tổ chức thực kế hoạch D Xây dựng kế hoạch tra trình Chánh Thanh tỉnh phê duyệt tổ chức thực kế hoạch Câu 2: Theo Luật tra năm 2010, hoạt động tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? A Kiểm tra tính xác, hợp pháp kết luận tra định xử lý sau tra Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cần thiết B Thẩm tra tính xác, hợp pháp kết luận tra định xử lý sau tra Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện C Xác minh tính xác, hợp pháp kết luận tra định xử lý sau tra Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cần thiết D Thanh tra tính xác, hợp pháp kết luận tra định xử lý sau tra Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Câu 3: Theo Luật tra năm 2010, quản lý nhà nước tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: A Chỉ đạo công tác tra, hướng dẫn nghiệp vụ tra hành Thanh tra sở, Thanh tra huyện B Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên Thanh tra sở, Thanh tra huyện C Bổ nhiệm Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện D Phê duyệt Kế hoạch tra cho Thanh tra sở, Thanh tra huyện Câu 4: Theo Luật tra năm 2010, Thanh tra sở có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? A Xây dựng kế hoạch tra trình Thanh tra tỉnh phê duyệt; tổ chức thực kế hoạch tra thuộc trách nhiệm Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực kế hoạch tra quan giao thực chức tra chuyên ngành thuộc sở B Xây dựng kế hoạch tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực kế hoạch tra thuộc trách nhiệm Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực kế hoạch tra quan giao thực chức tra chuyên ngành thuộc sở C Xây dựng kế hoạch tra trình Thanh tra phê duyệt; tổ chức thực kế hoạch tra thuộc trách nhiệm Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực kế hoạch tra quan giao thực chức tra chuyên ngành thuộc sở D Xây dựng kế hoạch tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức thực kế hoạch tra thuộc trách nhiệm Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực kế hoạch tra quan giao thực chức tra chuyên ngành thuộc sở Câu 5: Theo Luật tra năm 2010, đáp án đúng? A Chánh Thanh tra tỉnh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Tổng Thanh tra Chính phủ B Chánh Thanh tra tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Tổng Thanh tra Chính phủ C Chánh Thanh tra tỉnh Tổng Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Thường vụ Tỉnh ủy D Chánh Thanh tra tỉnh Tổng Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Câu 6: Thanh tra tỉnh quan chuyên môn thuộc quan đây? A Thanh tra Chính phủ B Ủy ban nhân dân cấp tỉnh C Tỉnh ủy D Hội đồng nhân dân tỉnh Câu 7: Theo Luật tra năm 2010, quản lý nhà nước tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? A Quản lý công tác tra hành Thanh tra sở, Thanh tra huyện B Lãnh đạo công tác tra hành Thanh tra sở, Thanh tra huyện C Xem xét công tác tra hành Thanh tra sở, Thanh tra huyện D Chỉ đạo công tác tra, hướng dẫn nghiệp vụ tra hành Thanh tra sở, Thanh tra huyện Câu 8: Theo Luật tra năm 2010, quản lý nhà nước tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? A Đề nghị việc thực kết luận, kiến nghị, định xử lý tra Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh B Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực kết luận, kiến nghị, định xử lý tra Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh C Kiến nghị việc thực kết luận, kiến nghị, định xử lý tra Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh D Chỉ đạo việc thực kết luận, kiến nghị, định xử lý tra Câu 9: Theo Luật tra năm 2010, hoạt động tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? A Thanh tra việc thực sách, pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tra doanh nghiệp nhà nước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thành lập B Giám sát việc thực sách, pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; giám sát doanh nghiệp nhà nước C Chỉ đạo việc thực sách, pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều hành doanh nghiệp nhà nước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thành lập D Chỉ đạo, giám sát doanh nghiệp nhà nước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thành lập Câu 10: Theo Luật Khiếu nại năm 2011, không kể thời gian kéo dài thời hạn giải vụ khiếu nại lần đầu ngày? A Không 30 ngày B Không 45 ngày C Không 50 ngày D Không 60 ngày Câu 11: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, không kể thời gian kéo dài thời hạn giải khiếu nại lần hai ngày? A Không 90 ngày B Không 45 ngày C Không 60 ngày D Không 70 ngày Câu 12: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, người khiếu nại không khiếu nại tiếp không khởi kiện Tòa định giải khiếu nại lần đầu có hiệu lực sau ngày? A 30 ngày B 40 ngày C 50 ngày D 60 ngày Câu 13: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nghĩa vụ sau đây? A Xuất trình giấy tờ tùy thân B Tuân thủ quy chế tiếp công dân C Trình bày trung thực việc D Cả ba phương án Câu 14: Theo quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ, trường hợp có từ 10 người khiếu nại trở lên đến khiếu nại nội dung phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại với số lượng người đại diện người? A Không người B Không người C Không người D Không người Câu 15: Theo quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ, có nhiều người khiếu nại nội dung, người phụ trách công tác tiếp công dân cấp huyện có trách nhiệm sau đây? A Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tất người khiếu nại B Khi cần thiết, đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện nơi xảy vụ việc khiếu nại quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu vụ việc khiếu nại C Theo dõi, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp xã việc giải khiếu nại chuyển đến D Cả ba phương án Câu 16: Theo quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ, có nhiều người khiếu nại nội dung, người phụ trách trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây? A Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp tất người khiếu nại B Khi cần thiết, đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi xảy vụ việc khiếu nại tham gia cử người có trách nhiệm tham gia tiếp đại diện người khiếu nại C Yêu cầu quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu vụ việc khiếu nại D Theo dõi, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp tỉnh việc giải khiếu nại Trụ sở tiếp công dân chuyển đến Câu 17: Theo quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ, người có thẩm quyền giải khiếu nại lần có trách nhiệm công khai định giải khiếu nại thời hạn ngày kể từ ngày có định giải khiếu nại? A Trong thời hạn ngày B Trong thời hạn ngày C Trong thời hạn 10 ngày D Trong thời hạn 15 ngày Câu 18 Việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định nào? A Việc chuyển đổi vị trí công tác thực thường xuyên nội quan, tổ chức, đơn vị B Chỉ áp dụng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý C Việc luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức thực theo quy định luân chuyển cán D Việc chuyển đổi vị trí công tác phải theo kế hoạch công khai nội quan, tổ chức, đơn vị Câu 19 Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định người sau kê khai tài sản, thu nhập? A Cán từ Phó trưởng phòng Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên tương đương quan, tổ chức, đơn vị B Giám đốc doanh nghiệp tư nhân C Một số cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản Nhà nước trực tiếp tiếp xúc giải công việc quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân D Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Câu 20 Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai theo nội dung sau đây? A Phải kê khai tài sản, biến động tài sản thuộc sở hữu tài sản thuộc sở hữu vợ chồng chưa thành niên B Phải kê khai tài sản, biến động tài sản thuộc sở hữu C Phải kê khai tài sản, biến động tài sản thuộc sở hữu tài sản thuộc sở hữu vợ chồng D Phải kê khai tài sản, biến động tài sản thuộc sở hữu tài sản thuộc sở hữu vợ chồng Câu 21 Các loại tài sản sau phải kê khai theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005? A Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá loại tài sản khác mà giá trị loại năm mươi triệu đồng B Nhà, quyền sử dụng đất C Tài sản anh, chị, em ruột D Cả A C Câu 22 Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định loại tài sản kê khai? A Thu nhập phải chịu thuế theo quy định pháp luật B Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá loại tài sản khác mà giá trị loại từ năm mươi triệu đồng trở lên C Tài sản thành niên D Tài sản, tài khoản nước Câu 23 Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị để xảy hành vi tham nhũng quan, tổ chức, đơn vị quản lý, phụ trách? A Người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm việc để xảy hành vi tham nhũng quan, tổ chức, đơn vị quản lý, phụ trách B Cấp phó người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp việc để xảy hành vi tham nhũng lĩnh vực công tác đơn vị trực tiếp phụ trách C Người đứng đầu đơn vị trực thuộc quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trực tiếp việc để xảy hành vi tham nhũng đơn vị quản lý D Cả A, B C Câu 24: Chọn đáp án để hoàn thiện câu “Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định: Khi phát hành vi tham nhũng, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị …”? A Phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền thông báo cho quan tra, điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền B Phải kịp thời thông báo cho quan công an C Phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền D Phải kịp thời thông báo cho quan tra, điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền Câu 25 Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định đối tượng sau không bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự? A Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành nhiệm vụ, công vụ vụ lợi B Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản Nhà nước vụ lợi C Lạm quyền thi hành nhiệm vụ, công vụ vụ lợi D Người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị để xảy hành vi tham nhũng quan, tổ chức, đơn vị phụ trách áp dụng biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng Đề số 2: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra năm 2010, hoạt động tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? A Kiểm tra tính xác, hợp pháp kết luận tra định xử lý sau tra Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cần thiết B Thẩm tra tính xác, hợp pháp kết luận tra định xử lý sau tra Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện C Xác minh tính xác, hợp pháp kết luận tra định xử lý sau tra Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cần thiết D Thanh tra tính xác, hợp pháp kết luận tra định xử lý sau tra Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Câu 2: Theo quy định Luật Thanh tra năm 2010, quản lý nhà nước tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: A Chỉ đạo công tác tra, hướng dẫn nghiệp vụ tra hành Thanh tra sở, Thanh tra huyện B Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên Thanh tra sở, Thanh tra huyện C Bổ nhiệm Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện D Phê duyệt Kế hoạch tra cho Thanh tra sở, Thanh tra huyện Câu 3: Theo quy định Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra sở có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? A Xây dựng kế hoạch tra trình Thanh tra tỉnh phê duyệt; tổ chức thực kế hoạch tra thuộc trách nhiệm Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực kế hoạch tra quan giao thực chức tra chuyên ngành thuộc sở B Xây dựng kế hoạch tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực kế hoạch tra thuộc trách nhiệm Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực kế hoạch tra quan giao thực chức tra chuyên ngành thuộc sở C Xây dựng kế hoạch tra trình Thanh tra phê duyệt; tổ chức thực kế hoạch tra thuộc trách nhiệm Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực kế hoạch tra quan giao thực chức tra chuyên ngành thuộc sở D Xây dựng kế hoạch tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức thực kế hoạch tra thuộc trách nhiệm Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực kế hoạch tra quan giao thực chức tra chuyên ngành thuộc sở Câu 4: Theo quy định Luật Thanh tra năm 2010, đáp án đúng? A Chánh Thanh tra tỉnh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Tổng Thanh tra Chính phủ B Chánh Thanh tra tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Tổng Thanh tra Chính phủ C Chánh Thanh tra tỉnh Tổng Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Thường vụ Tỉnh ủy D Chánh Thanh tra tỉnh Tổng Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Câu 5: Theo quy định Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra tỉnh quan chuyên môn thuộc quan đây? A Thanh tra Chính phủ B Ủy ban nhân dân cấp tỉnh C Tỉnh ủy D Hội đồng nhân dân tỉnh Câu 6: Theo quy định Luật Thanh tra năm 2010, quản lý nhà nước tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? A Quản lý công tác tra hành Thanh tra sở, Thanh tra huyện B Lãnh đạo công tác tra hành Thanh tra sở, Thanh tra huyện C Xem xét công tác tra hành Thanh tra sở, Thanh tra huyện D Chỉ đạo công tác tra, hướng dẫn nghiệp vụ tra hành Thanh tra sở, Thanh tra huyện Câu 7: Theo quy định Luật Thanh tra năm 2010, quản lý nhà nước tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? A Đề nghị việc thực kết luận, kiến nghị, định xử lý tra Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh B Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực kết luận, kiến nghị, định xử lý tra Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh C Kiến nghị việc thực kết luận, kiến nghị, định xử lý tra Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh D Chỉ đạo việc thực kết luận, kiến nghị, định xử lý tra Câu 8: Theo quy định Luật Thanh tra năm 2010, hoạt động tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? A Thanh tra việc thực sách, pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tra doanh nghiệp nhà nước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thành lập B Giám sát việc thực sách, pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; giám sát doanh nghiệp nhà nước C Chỉ đạo việc thực sách, pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều hành doanh nghiệp nhà nước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thành lập D Chỉ đạo, giám sát doanh nghiệp nhà nước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thành lập Câu 9: Theo quy định Luật Thanh tra 2010, hoạt động tra hành thực có văn đây? A Kế hoạch tra B Quyết định tra C Đề cương tra D Theo yêu cầu thủ trưởng quan quản lý nhà nướcc cấp Câu 10: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, không kể thời gian kéo dài thời hạn giải khiếu nại lần hai ngày? A Không 90 ngày B Không 45 ngày C Không 60 ngày D Không 70 ngày Câu 11: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, người khiếu nại không khiếu nại tiếp không khởi kiện Tòa định giải khiếu nại lần đầu có hiệu lực sau ngày? A 30 ngày B 40 ngày C 50 ngày D 60 ngày Câu 12: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nghĩa vụ sau đây? A Xuất trình giấy tờ tùy thân B Tuân thủ quy chế tiếp công dân C Trình bày trung thực việc D Cả ba phương án Câu 13: Theo quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ, trường hợp có từ 10 người khiếu nại trở lên đến khiếu nại nội dung phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại với số lượng người đại diện người? A Không người B Không người C Không người D Không người Câu 14: Theo quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ, có nhiều người khiếu nại nội dung, người phụ trách công tác tiếp công dân cấp huyện có trách nhiệm sau đây? A Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tất người khiếu nại B Khi cần thiết, đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện nơi xảy vụ việc khiếu nại quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu vụ việc khiếu nại C Theo dõi, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp xã việc giải khiếu nại chuyển đến D Cả ba phương án Câu 15: Theo quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ, có nhiều người khiếu nại nội dung, người phụ trách trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây? A Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp tất người khiếu nại B Khi cần thiết, đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi xảy vụ việc khiếu nại tham gia cử người có trách nhiệm tham gia tiếp đại diện người khiếu nại C Yêu cầu quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu vụ việc khiếu nại D Theo dõi, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp tỉnh việc giải khiếu nại Trụ sở tiếp công dân chuyển đến Câu 16: Theo quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ, người có thẩm quyền giải khiếu nại lần có 10 B Thanh tra tỉnh chịu đạo, điều hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp chịu đạo công tác, hướng dẫn tổ chức, nghiệp vụ Thanh tra Chính phủ C.Thanh tra tỉnh chịu đạo, điều hành đạo công tác, hướng dẫn tổ chức, nghiệp vụ Thanh tra Chính phủ D Thanh tra tỉnh chịu đạo, điều hành hướng dẫn tổ chức, nghiệp vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Câu 6: Theo quy định Luật Thanh tra năm 2010, đáp án không đúng? A Nguyên tắc hoạt động tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm xác B Nguyên tắc hoạt động tra phải bảo đảm xác không trùng lặp phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian tra quan thực chức tra C Nguyên tắc hoạt động tra phải bảo đảm bí mật D Nguyên tắc hoạt động tra phải bảo đảm dân chủ, kịp thời Câu 9: Theo quy định Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra năm 2010, việc niêm yết kết luận tra trụ sở làm việc quan, tổ chức đối tượng tra quan, tổ chức sau thực hiện? A Do quan quản lý đối tượng tra thực B Do trưởng đoàn tra thực C Do đối tượng tra thực D Do người định tra thực Câu 8: Theo quy định Luật Thanh tra 2010, hình thức công khai kết luận tra không đúng? A Công bố họp với thành phần bao gồm: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, người định tra, Đoàn tra B Thông báo phương tiện thông tin đại chúng C Đưa lên trang thông tin điện tử quan tra nhà nước, quan giao thực chức tra chuyên ngành quan quản lý nhà nước cấp D Niêm yết trụ sở làm việc quan, tổ chức đối tượng tra Câu 9: Theo quy định Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Thanh tra năm 2010, việc niêm yết kết luận tra trụ sở làm việc quan, tổ chức đối tượng tra đối tượng tra thực Thời gian niêm yết phạm vi ngày? 115 A Ít 05 ngày liên tục B Ít 10 ngày liên tục C Ít 15 ngày liên tục D Ít 07 ngày liên tục Câu 10: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải khiếu nại sau đây? A Giải khiếu nại lần định hành chính, hành vi hành Giám đốc sở mà Tòa án thụ lý vụ án hành B Giải khiếu nại lần định hành chính, hành vi hành Giám đốc sở giải khiếu nại lần đầu C Giải khiếu nại lần định hành chính, hành vi hành Giám đốc sở giải lần đầu khiếu nại D Giải khiếu nại lần định hành chính, hành vi hành Giám đốc sở chưa giải thời hạn giải khiếu nại lần đầu Câu 11: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, Chánh Thanh tra tỉnh có thẩm quyền sau đây? A Giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh B Giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh C Giúp Chủ tịch UBND tỉnh điều tra, truy tố việc giải khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh D Cả ba phương án Câu 12: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, không kể thời gian kéo dài thời hạn giải vụ khiếu nại lần đầu ngày? A Không 30 ngày B Không 45 ngày C Không 50 ngày D Không 60 ngày Câu 13: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, không kể thời gian kéo dài thời hạn giải khiếu nại lần hai ngày? A Không 90 ngày B Không 45 ngày C Không 60 ngày D Không 70 ngày Câu 14: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, người khiếu nại không khiếu nại tiếp không khởi kiện Tòa định giải khiếu nại lần đầu có hiệu lực sau ngày? A 30 ngày B 40 ngày 116 C 50 ngày D 60 ngày Câu 15: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nghĩa vụ sau đây? A Xuất trình giấy tờ tùy thân B Tuân thủ quy chế tiếp công dân C Trình bày trung thực việc D Cả ba phương án Câu 16: Theo quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ, trường hợp có từ 10 người khiếu nại trở lên đến khiếu nại nội dung phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại với số lượng người đại diện người? A Không người B Không người C Không người D Không người Câu 17: Theo quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ, có nhiều người khiếu nại nội dung, người phụ trách công tác tiếp công dân cấp huyện có trách nhiệm sau đây? A Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tất người khiếu nại B Khi cần thiết, đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện nơi xảy vụ việc khiếu nại quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu vụ việc khiếu nại C Theo dõi, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp xã việc giải khiếu nại chuyển đến D Cả ba phương án Câu 18: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định có cho cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền đề nghị người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện: A Tạm đình công tác tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác cán bộ, công chức, viên chức để xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng xét thấy người tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý B Không cho chuyển sang vị trí công tác khác cán bộ, công chức, viên chức để xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng C Cho nghỉ việc để không gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý 117 D Đình công tác cán bộ, công chức, viên chức để xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng xét thấy người tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý Câu 19: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 cán bộ, công chức, viên chức không làm việc sau đây? A Không sử dụng thông tin, tài liệu quan, tổ chức, đơn vị B Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân giải công việc C Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc không thuộc thẩm quyền giải D Kinh doanh lĩnh vực mà trước trách nhiệm quản lý sau nghĩ hưu, giữ chức vụ Câu 20: Chọn đáp án để hoàn thiện câu “Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định việc chuyển đổi vị trí công tác …”? A Được công khai nội quan, tổ chức, đơn vị B Chỉ áp dụng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý C Phải theo kế hoạch công khai nội quan, tổ chức, đơn vị D Cả B C Câu 21 Việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định nào? A Việc chuyển đổi vị trí công tác thực thường xuyên nội quan, tổ chức, đơn vị B Chỉ áp dụng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý C Việc luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức thực theo quy định luân chuyển cán D Việc chuyển đổi vị trí công tác phải theo kế hoạch công khai nội quan, tổ chức, đơn vị Câu 22 Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định người sau kê khai tài sản, thu nhập? A Cán từ Phó trưởng phòng Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên tương đương quan, tổ chức, đơn vị B Giám đốc doanh nghiệp tư nhân C Một số cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản Nhà nước trực tiếp tiếp xúc giải công việc quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân D Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 118 Câu 23 Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai theo nội dung sau đây? A Phải kê khai tài sản, biến động tài sản thuộc sở hữu tài sản thuộc sở hữu vợ chồng chưa thành niên B Phải kê khai tài sản, biến động tài sản thuộc sở hữu C Phải kê khai tài sản, biến động tài sản thuộc sở hữu tài sản thuộc sở hữu vợ chồng D Phải kê khai tài sản, biến động tài sản thuộc sở hữu tài sản thuộc sở hữu vợ chồng Câu 24 Các loại tài sản sau phải kê khai theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005? A Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá loại tài sản khác mà giá trị loại năm mươi triệu đồng B Nhà, quyền sử dụng đất C Tài sản anh, chị, em ruột D Cả A C Câu 25 Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định loại tài sản kê khai? A Thu nhập phải chịu thuế theo quy định pháp luật B Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá loại tài sản khác mà giá trị loại từ năm mươi triệu đồng trở lên C Tài sản thành niên D Tài sản, tài khoản nước 119 BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT: NGHIỆP VỤ THANH TRA Đề số 1: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010, anh, chị nêu quan thực chức tra; nguyên tắc hoạt động; mục đích hoạt động tra? Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Thanh tra tỉnh? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) cho biết: Thẩm quyền giải khiếu nại của: (35 điểm) - Chủ tịch UBND cấp huyện? - Giám đốc sở cấp tương đương? - Chủ tịch UBND cấp tỉnh? Câu 3: Anh (chị) nêu Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức? Những việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005? (30 điểm) Đề số 2: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010, anh, chị nêu quan thực chức tra; hoạt động tra tổ chức, cá nhân thực hiện? nguyên tắc hoạt động tra; hành vi nghiêm cấm hoạt động tra? Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Thanh tra huyện? (35 điểm) Câu 2: Theo Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) cho biết: (35 điểm) Việc thụ lý giải khiếu nại lần đầu quy định nào? Thời hạn giải khiếu nại lần đầu ngày? Anh (chị) nêu trách nhiệm người có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu? hình thức xác minh khiếu nại? quyền nghĩa vụ người có trách nhiệm xác minh khiếu nại? Câu 3: Anh (chị) trình bày quyền nghĩa vụ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin? Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin xử lý hành vi vi phạm quy định yêu cầu cung cấp thông tin quy định Nghị số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Phòng, chống tham nhũng? (30 điểm) Đề số 3: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010, anh, chị trình bày nguyên tắc hoạt động tra, hành vi nghiêm cấm hoạt động tra? Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Thanh tra Sở? (35 điểm) 120 Câu 2: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) cho biết: (35 điểm) Quyết định giải khiếu nại lần đầu phải có nội dung gì? Việc gửi công bố định giải khiếu nại lần quy định ? Anh (chị) nêu quy định hiệu lực pháp luật định giải khiếu nại? Câu 3: Anh (chị) trình bày quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị để xảy hành vi tham nhũng quan, tổ chức, đơn vị quản lý, phụ trách? (30 điểm) Đề số 4: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010 Nghị định số 86/2011/NĐCP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Thanh tra 2010 anh, chị trình bày tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra tỉnh? Trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực kết luận tra, định xử lý tra? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) cho biết: (35 điểm) Việc thụ lý giải khiếu nại lần hai quy định nào? Thời hạn giải khiếu nại lần hai ngày? Quyết định giải khiếu nại lần hai phải có nội dung gì? Câu 3: Anh (chị) nêu quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 nội dung: (30 điểm) - Công tác kiểm tra quan quản lý nhà nước? - Công tác tự kiểm tra quan, tổ chức, đơn vị? - Các hành vi tham nhũng; đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự? Đề số 5: Câu 1: Theo quy định Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Thanh tra 2010, anh chị cho biết “thanh tra lại”? thẩm quyền; tra lại? Thời hạn công bố kết luận Thanh tra lại? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) nêu: (35 điểm) Quy định trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân? Quyền, nghĩa vụ người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân? 121 Trách nhiệm cán tiếp công dân, người phụ trách trụ sở, địa điểm tiếp công dân Câu 3: Anh (chị) cho biết Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định trách nhiệm giải trình? Trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị việc tạm đình công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác cán bộ, công chức, viên chức? (30 điểm) Đề số 6: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010 Nghị định số 86/2011/NĐCP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Thanh tra 2010, anh, chị trình bày nhiệm vụ, quyền hạn thành viên Đoàn tra hành chính; Nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra viên, người giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành tiến hành tra độc lập? Việc báo cáo tiến độ thực nhiệm vụ tra hành báo cáo kết tra hành quy định nào? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) nêu: (35 điểm) Trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại nội dung huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh? Trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại nội dung tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương? Câu 3: Anh (chị) cho biết trách nhiệm tiếp nhận thẩm quyền thụ lý, giải tố cáo hành vi tham nhũng? Các hình thức tố cáo hành vi tham nhũng? Bảo vệ người tố cáo? Khen thưởng công tác phòng, chống tham nhũng quy định Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 Chính phủ nào? (30 điểm) Đề số 7: Câu 1: Theo quy định Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Thanh tra 2010, anh, chị trình bày trách nhiệm Thủ trưởng quan quản lý nhà nước việc tổ chức, đạo hoạt động tra, việc bảo đảm thi hành kết luận tra, định xử lý tra? Thẩm quyền định tra hành theo kế hoạch thẩm quyền định tra hành đột xuất quy định nào? (35 điểm) 122 Câu 2: Căn quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) nêu trách nhiệm đối tượng sau việc thi hành định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật: (35 điểm) Người giải khiếu nại Người bị khiếu nại Người khiếu nại Câu 3: Anh (chị) cho biết hành vi tham nhũng, nguyên tắc xử lý tham nhũng; nguyên tắc nội dung công khai, minh bạch hoạt động quan, tổ chức, đơn vị quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005? (30 điểm) Đề số 8: Câu 1: Theo quy định Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Thanh tra 2010, anh, chị trình bày quy định về: Đoàn tra hành chính; việc công bố định tra hành chính; việc xử lý hành vi vi phạm người tiến hành tra, công chức giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành, thành viên khác Đoàn tra? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Luật Tố cáo năm 2011: (35 điểm) Anh (chị) cho biết trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền việc tiếp nhận, giải tố cáo? Anh (chị) trình bày thẩm quyền giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật quản lý nhà nước lĩnh vực? Câu 3: Anh (chị) cho biết trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị người có chức vụ, quyền hạn phòng, chống tham nhũng? Các hành vi bị nghiêm cấm quy định Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005? (30 điểm) Đề số 9: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010, anh, chị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn thành viên Đoàn tra, Thanh tra viên, người giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành tiến hành tra độc lập? Quyền nghĩa vụ đối tượng tra quy định nào? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Luật Tố cáo năm 2011, anh (chị) trình bày: (35 điểm) Nguyên tắc xác định thẩm quyền giải tố cáo? Các hành vi bị nghiêm cấm? 123 Câu 3: Anh (chị) trình bày mục đích, nguyên tắc kê khai tài sản, thu nhập? Người có nghĩa vụ kê khai? Trình tự, thủ tục kê khai tiếp nhận kê khai tài sản thu nhập để phòng ngừa tham nhũng quy định Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 Chính phủ minh bạch tài sản, thu nhập (30 điểm) Đề số 10: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010 nguyên tắc hoạt động tra, hành vi nghiêm cấm hoạt động tra quyền đối tượng tra quy định nào? Hành vi không thực yêu cầu, kết luận, định xử lý tra xử lý nào? (35 điểm) Câu 2: Anh (chị) nêu quyền nghĩa vụ người giải tố cáo theo quy định Luật Tố cáo năm 2011? (19 điểm) Việc xử lý tố cáo người giải tố cáo? (16 điểm) Câu 3: Anh (chị) cho biết nội dung xác minh tài sản, thu nhập? Quyền hạn, trách nhiệm người xác minh tài sản, thu nhập trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan quy định Nghị định số 78/2013/NĐCP ngày 17/7/2013 Chính phủ minh bạch tài sản, thu nhập? (30 điểm) Đề số 11: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010, anh, chị trình bày nguyên tắc hoạt động tra, hành vi nghiêm cấm hoạt động tra? Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Thanh tra Sở? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) cho biết: (35 điểm) Trách nhiệm giải khiếu nại phối hợp giải khiếu nại quan, tổ chức cá nhân quy định nào? Các hành vi bị nghiêm cấm giải khiếu nại? Câu 3: Anh (chị) nêu Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức? Những việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005? (30 điểm) Đề số 12: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010 Nghị định số: 86/2011/NĐCP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Thanh tra 2010 anh, chị trình bày tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra tỉnh? Trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực kết luận tra, định xử lý tra? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) nêu: (35 điểm) 124 Các hình thức khiếu nại, hình thức nào? Yêu cầu hình thức khiếu nại Thời hiệu khiếu nại ngày? Nêu rõ trường hợp khiếu nại không thụ lý giải quyết? Câu 3: Anh (chị) trình bày quyền nghĩa vụ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin? Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin xử lý hành vi vi phạm quy định yêu cầu cung cấp thông tin quy định Nghị số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Phòng, chống tham nhũng? (30 điểm) Đề số 13: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010 Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Thanh tra 2010, anh, chị trình bày nhiệm vụ, quyền hạn thành viên Đoàn tra hành chính; Nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra viên, người giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành tiến hành tra độc lập? Việc báo cáo tiến độ thực nhiệm vụ tra hành báo cáo kết tra hành quy định nào? (35 điểm) Câu 2: Anh (chị) trình bày trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người tố cáo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 quy định chi tiết số điều Luật Tố cáo năm 2011? (35 điểm) Câu 3: Anh (chị) nêu quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 nội dung: (30 điểm) - Công tác kiểm tra quan quản lý nhà nước? - Công tác tự kiểm tra quan, tổ chức, đơn vị? - Các hành vi tham nhũng; đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự? Đề số 14: Câu 1: Theo quy định Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Thanh tra 2010, anh chị cho biết “thanh tra lại”? thẩm quyền; tra lại? Thời hạn công bố kết luận Thanh tra lại? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) cho biết: Thẩm quyền giải khiếu nại của: (35 điểm) - Chủ tịch UBND cấp huyện? - Giám đốc sở cấp tương đương? - Chủ tịch UBND cấp tỉnh? 125 Câu 3: Anh (chị) cho biết hành vi tham nhũng, nguyên tắc xử lý tham nhũng; nguyên tắc nội dung công khai, minh bạch hoạt động quan, tổ chức, đơn vị quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005? (30 điểm) Đề số 15: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010, anh, chị nêu quan thực chức tra; nguyên tắc hoạt động; mục đích hoạt động tra? Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Thanh tra tỉnh? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) cho biết: (35 điểm) Việc thụ lý giải khiếu nại lần đầu quy định nào? Thời hạn giải khiếu nại lần đầu ngày? Anh (chị) nêu trách nhiệm người có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu? hình thức xác minh khiếu nại? quyền nghĩa vụ người có trách nhiệm xác minh khiếu nại? Câu 3: Anh (chị) cho biết trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị người có chức vụ, quyền hạn phòng, chống tham nhũng? Các hành vi bị nghiêm cấm quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005? (30 điểm) Đề số 16: Câu 1: Theo quy định Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Thanh tra 2010, anh, chị trình bày trách nhiệm Thủ trưởng quan quản lý nhà nước việc tổ chức, đạo hoạt động tra, việc bảo đảm thi hành kết luận tra, định xử lý tra? Thẩm quyền định tra hành theo kế hoạch thẩm quyền định tra hành đột xuất quy định nào? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) cho biết: (35 điểm) Quyết định giải khiếu nại lần đầu phải có nội dung gì? Việc gửi công bố định giải khiếu nại lần quy định ? Anh (chị) nêu quy định hiệu lực pháp luật định giải khiếu nại? Câu 3: Anh (chị) trình bày mục đích, nguyên tắc kê khai tài sản, thu nhập? Người có nghĩa vụ kê khai? Trình tự, thủ tục kê khai tiếp nhận kê khai tài sản 126 thu nhập để phòng ngừa tham nhũng quy định Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 Chính phủ minh bạch tài sản, thu nhập (30 điểm) Đề số 17: Câu 1: Theo quy định Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều Luật Thanh tra 2010, anh, chị trình bày quy định về: Đoàn tra hành chính; việc công bố định tra hành chính; việc xử lý hành vi vi phạm người tiến hành tra, công chức giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành, thành viên khác Đoàn tra? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) cho biết: (35 điểm) Việc thụ lý giải khiếu nại lần hai quy định nào? Thời hạn giải khiếu nại lần hai ngày? Quyết định giải khiếu nại lần hai phải có nội dung gì? Câu 3: Anh (chị) cho biết nội dung xác minh tài sản, thu nhập? Quyền hạn, trách nhiệm người xác minh tài sản, thu nhập trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan quy định Nghị định số 78/2013/NĐCP ngày 17/7/2013 Chính phủ minh bạch tài sản, thu nhập? (30 điểm) Đề số 18: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010, anh, chị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn thành viên Đoàn tra, Thanh tra viên, người giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành tiến hành tra độc lập? Quyền nghĩa vụ đối tượng tra quy định nào? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) nêu: (35 điểm) Quy định trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân? Quyền, nghĩa vụ người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân? Trách nhiệm cán tiếp công dân, người phụ trách trụ sở, địa điểm tiếp công dân Câu 3: Anh (chị) nêu Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức? Những việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005? (30 điểm) 127 Đề số 19: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010, nguyên tắc hoạt động tra, hành vi nghiêm cấm hoạt động tra quyền đối tượng tra quy định nào? Hành vi không thực yêu cầu, kết luận, định xử lý tra xử lý nào? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) nêu: (35 điểm) Trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại nội dung huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh? Trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại nội dung tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương? Câu 3: Anh (chị) trình bày quyền nghĩa vụ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin? Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin xử lý hành vi vi phạm quy định yêu cầu cung cấp thông tin quy định Nghị số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Phòng, chống tham nhũng? (30 điểm) Đề số 20: Câu 1: Theo quy định Luật Thanh tra 2010, anh, chị nêu quan thực chức tra; hoạt động tra tổ chức, cá nhân thực hiện? nguyên tắc hoạt động tra; hành vi nghiêm cấm hoạt động tra? Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Thanh tra huyện? (35 điểm) Câu 2: Căn quy định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) nêu trách nhiệm đối tượng sau việc thi hành định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật: (35 điểm) Người giải khiếu nại Người bị khiếu nại Người khiếu nại Câu 3: Anh (chị) trình bày quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị để xảy hành vi tham nhũng quan, tổ chức, đơn vị quản lý, phụ trách? (30 điểm) 128 129
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra nhà nước năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra nhà nước năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra nhà nước năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay