Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý dược năm 2016

107 351 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:33

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ DƯỢC ĐỀ SỐ Câu Nêu phạm vị hoạt động nhà thuốc: A Bán lẻ thuốc thành phẩm B Bán lẻ thuốc thành phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế C Bán buôn, bán lẻ thuốc thành phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế D Bán lẻ thuốc thành phẩm; pha chế thuốc theo đơn Câu Nêu phạm vị hoạt động đại lý bán thuốc danh nghiệp: A Bán lẻ thuốc thành phẩm B Bán lẻ thuốc thành phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế C Bán lẻ thuốc thành phẩm, trừ thuốc kê đơn, gây nghiện, hướng tâm thần tiền chất D Bán lẻ thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu, trừ thuốc kê đơn, gây nghiện, hướng tâm thần tiền chất Câu Cơ sở bán thuốc thuốc gây nghiện: A Nhà thuốc B Quầy thuốc C Đại lý bán thuốc doanh nghiệp D Tất phương án Câu Thời hạn giải hồ sơ cấp chứng hành nghề dược: A 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng hành nghề dược B 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng hành nghề dược hợp lệ C 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng hành nghề dược hợp lệ D 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng hành nghề dược Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp chủ quầy thuốc là: A năm B năm C năm D năm Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn sở sản xuất thuốc là: A năm B năm C năm D năm Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu là: A năm B năm C năm D năm Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu là: A năm B năm C năm D năm Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn đại lý bán thuốc doanh nghiệp là: A năm B năm C năm D năm Câu 10 Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc là: A năm B năm C năm D năm Câu 11 Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc là: A năm B năm C năm D năm Câu 12 Người quản lý chuyên môn sở bán buôn thuốc phải có văn sau : A Bằng tốt nghiệp đại học dược B Bằng tốt nghiệp trung học dược C Văn dược tá D Tất phương án Câu 13 Chọn phương án điền vào chỗ trống: Người quản lý chuyên môn quầy thuốc phải có văn từ ……trở lên A Bằng tốt nghiệp đại học dược B Bằng tốt nghiệp trung học dược C Văn dược tá D Tất phương án Câu 14 Dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đề nghị cấp Chứng hành nghề sau tốt nghiệp loại hình: A Tất loại hình liên quan đến sản xuất thuốc B Tất loại hình liên quan đến bảo quản thuốc thuốc C Tất loại hình bán lẻ thuốc D Nhà thuốc Câu 15 Trong loại văn sau, văn đủ điều kiện để làm quản lý chuyên môn doanh nghiệp sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế: a) Bằng tốt nghiệp đại học dược; b) Bằng tốt nghiệp trung học dược; c) Văn dược tá; d) Bằng tốt nghiệp trung học y; đ) Bằng tốt nghiệp đại học y tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học; e) Bằng tốt nghiệp đại học trung học y học cổ truyền; g) Các loại văn lương y, lương dược, giấy chứng nhận thuốc gia truyền trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền A a, b B a, đ C c, d, đ D Tất Câu 16 Trong loại văn sau, văn đủ điều kiện để làm quản lý chuyên môn doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế: a) Bằng tốt nghiệp đại học dược; b) Bằng tốt nghiệp trung học dược; c) Văn dược tá; d) Bằng tốt nghiệp trung học y; đ) Bằng tốt nghiệp đại học y tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học; e) Bằng tốt nghiệp đại học trung học y học cổ truyền; g) Các loại văn lương y, lương dược, giấy chứng nhận thuốc gia truyền trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền A a, b B a, đ C c, d, đ D a, b, e, g Câu 17 Hành vi không bị nghiêm cấm theo quy định Luật Dược: A Huỷ hoại nguồn dược liệu quý B Bán lẻ thuốc kê đơn đơn thuốc C Bán lẻ thuốc không kê đơn D Khuyến mại thuốc trái quy định pháp luật Câu 18 Đơn vị chủ trì thực quản lý giá thuốc theo phân công Chính phủ: A Bộ Tài B Bộ Y tế C Bộ Công nghiệp D Bộ Thương mại Câu 19 Chức của Sở Y tế Quảng Bình quy định Quyết định số 18/2009/QĐUBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh : A Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực chức quản lý nhà nước chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân B Thực công tác Y tế dự phòng C Quản lý nhà nước về dân số và bảo hiểm xã hội D Thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu công tác khám bệnh, chữa bệnh Câu 20 Sở Y tế chịu sự đạo, hướng dẫn, tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Y tế C Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh D Cục Khám Chữa bệnh Câu 21 Sở Y tế chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Nội vụ C Bộ Y tế D Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ Câu 22 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Quảng Bình về lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế sách phát triển nguồn nhân lực y tế địa bàn tỉnh B Quản lý trường đào tạo cán y tế theo phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của ngành D Cả A và B Câu 23 Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lính vực dược, mỹ phẩm quy định Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Hướng dẫn triển khai giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm địa bàn Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; B Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực kinh doanh thuốc bệnh viện nhiệm vụ khác theo thẩm quyền phân cấp C Quy định giá thuốc, công tác đấu thầu thuốc theo quy định pháp luật; D A, B C Câu 24 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của: A Bộ Y tế B Sở Y tế C Phòng Y tế D Cả B và C Câu 25 Phòng Y tế là quan chuyên môn thuộc: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Sở Y tế C Uỷ ban nhân dân cấp huyện D Cả B và C ĐỀ SỐ Câu Cơ sở sở bán buôn thuốc: A Doanh nghiệp kinh doanh thuốc B Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất, buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu C Doanh nghiệp bán vắc xin, sinh phẩm y tế D Đại lý bán thuốc doanh nghiệp Câu Nêu phạm vị hoạt động nhà thuốc: A Bán lẻ thuốc thành phẩm B Bán lẻ thuốc thành phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế C Bán buôn, bán lẻ thuốc thành phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế D Bán lẻ thuốc thành phẩm; pha chế thuốc theo đơn Câu Nêu phạm vị hoạt động đại lý bán thuốc danh nghiệp: A Bán lẻ thuốc thành phẩm B Bán lẻ thuốc thành phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế C Bán lẻ thuốc thành phẩm, trừ thuốc kê đơn, gây nghiện, hướng tâm thần tiền chất D Bán lẻ thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu, trừ thuốc kê đơn, gây nghiện, hướng tâm thần tiền chất Câu Theo quy định Nghị định 89/2012/NG-CP ngày 24/10/2012 Chính phủ chứng hành nghề dược có phạm vi hành nghề nào? A Trong tỉnh, thành phố cá nhân đăng ký hành nghề B Trong nước C Trong huyện, thị xã, thành phố cá nhân đăng ký hành nghề D Trong khu vực Đông Nam Á Câu Thời hạn giải hồ sơ cấp lại chứng hành nghề dược: A 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng hành nghề dược B 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng hành nghề dược hợp lệ C 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng hành nghề dược hợp lệ D 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng hành nghề dược Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn sở bán buôn thuốc là: A năm B năm C năm D năm Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn sở sản xuất sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế là: A năm B năm C năm D năm Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế là: A năm B năm C năm D năm Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn đại lý bán vắc xin, sinh phẩm y tế là: A năm B năm C năm D năm Câu 10 Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn tủ thuốc trạm y tế là: A năm B năm C năm D năm Câu 11 Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế là: A năm B năm C năm D năm Câu 12 Người quản lý chuyên môn sở sản xuất thuốc phải có văn sau : A Bằng tốt nghiệp đại học dược B Bằng tốt nghiệp trung học dược C Văn dược tá D Tất phương án Câu 13 Người quản lý chuyên môn nhà thuốc phải có văn sau : A Bằng tốt nghiệp đại học dược B Bằng tốt nghiệp trung học dược C Văn dược tá D Tất phương án Câu 14 Chọn phương án điền vào chỗ trống: Người quản lý chuyên môn đại lý bán thuốc doanh nghiệp phải có văn từ ……trở lên A Bằng tốt nghiệp đại học dược B Bằng tốt nghiệp trung học dược C Văn dược tá D Tất phương án Câu 15 Dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đề nghị cấp Chứng hành nghề sau tốt nghiệp loại hình: A Tất loại hình liên quan đến sản xuất thuốc B Tất loại hình liên quan đến bảo quản thuốc thuốc C Tất loại hình bán lẻ thuốc D Nhà thuốc Câu 16 Trong loại văn sau, văn đủ điều kiện để làm quản lý chuyên môn hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu: a) Bằng tốt nghiệp đại học dược; b) Bằng tốt nghiệp trung học dược; c) Văn dược tá; d) Bằng tốt nghiệp trung học y; đ) Bằng tốt nghiệp đại học y tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học; e) Bằng tốt nghiệp đại học trung học y học cổ truyền; g) Các loại văn lương y, lương dược, giấy chứng nhận thuốc gia truyền trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền A a, b B a, đ C c, d, đ D a, b, e, g Câu 17 Trong loại văn sau, văn đủ điều kiện để làm quản lý chuyên môn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu: a) Bằng tốt nghiệp đại học dược; b) Bằng tốt nghiệp trung học dược; c) Văn dược tá; d) Bằng tốt nghiệp trung học y; đ) Bằng tốt nghiệp đại học y tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học; e) Bằng tốt nghiệp đại học trung học y học cổ truyền; g) Các loại văn lương y, lương dược, giấy chứng nhận thuốc gia truyền trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền A a, b B a, đ C c, d, đ D a, b, e, g Câu 18 Hành vi không bị nghiêm cấm theo quy định Luật Dược: A Kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc giả, thuốc chất lượng, thuốc hết hạn dùng, thuốc thuộc danh mục thuốc cấm nhập khẩu, thuốc thử lâm sàng, thuốc chưa phép lưu hành, thuốc mẫu dùng để đăng ký giới thiệu cho thầy thuốc B Bán thuốc nơi sở bán thuốc hợp pháp C Bán thuốc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, thuốc viện trợ mà quy định không bán; thuốc viện trợ nhân đạo thuốc nhập phi mậu dịch D Cộng tác với sở y tế Câu 19 Sở Y tế chịu sự đạo, hướng dẫn, tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Y tế C Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh D Cục Khám Chữa bệnh Câu 20 Sở Y tế chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động của: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Bộ Nội vụ C Bộ Y tế D Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ Câu 21 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế Quảng Bình về lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh: A Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế sách phát triển nguồn nhân lực y tế địa bàn tỉnh B Quản lý trường đào tạo cán y tế theo phân công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh C Đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học và sau đại học để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của ngành D Cả A và B Câu 22 Nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lính vực dược, mỹ phẩm quy định Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: A Hướng dẫn triển khai giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm địa bàn Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; B Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực kinh doanh thuốc bệnh viện nhiệm vụ khác theo thẩm quyền phân cấp C Quy định giá thuốc, công tác đấu thầu thuốc theo quy định pháp luật; D A, B C Câu 23 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của: A Bộ Y tế B Sở Y tế C Phòng Y tế D Cả B và C Câu 24 Phòng Y tế là quan chuyên môn thuộc: A Ủy ban nhân dân tỉnh B Sở Y tế C Uỷ ban nhân dân cấp huyện D Cả B và C Câu 25 Chức nào sau là chức của Phòng Y tế: A Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực chức quản lý nhà nước y tế địa bàn huyện B Quản lý các bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng địa bàn huyện C Tham mưu, giúp Sở Y tế thực chức quản lý nhà nước y tế địa bàn huyện D Tham mưu, giúp Sở Y tế quản lý các bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng đại bàn huyện ĐỀ SỐ Câu Cơ sở bán thuốc thuốc gây nghiện: A Nhà thuốc B Quầy thuốc C Đại lý bán thuốc doanh nghiệp D Tất phương án Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn sở bán buôn thuốc là: A năm B năm C năm D năm Câu 10 Quyền người tham gia thử lâm sàng A Được cung cấp thông tin đầy đủ trung thực trước thử lâm sàng thử nghiệm rủi ro xảy B Được tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng bồi thường thiệt hại thử lâm sàng gây C Được giữ bí mật thông tin cá nhân có liên quan D Cả ý Câu 11 Trường hợp sau không bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc A Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cấp không thẩm quyền; B Người quản lý chuyên môn dược sở kinh doanh thuốc Chứng hành nghề dược; C Cơ sở kinh doanh thuốc không bảo đảm điều kiện kinh doanh hình thức tổ chức kinh doanh theo quy định Điều 21, 22, 23, 24, 25 26 Nghị định 79/2006/ND-CP D Sau tháng, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc mà sở kinh doanh thuốc không hoạt động; Câu 12 Đối tượng áp dụng Luật Dược: A Áp dụng quan, tổ chức, cá nhân nước nước B Áp dụng quan, tổ chức, cá nhân nước C Áp dụng quan, tổ chức, cá nhân nước nước Việt Nam D Áp dụng quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Câu 13 Chính sách Nhà nước lĩnh vực dược sách sau đây: A Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối thuốc quốc gia B Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nguyên liệu làm thuốc, thuốc thành phẩm phù hợp với cấu bệnh tật nhu cầu sử dụng thuốc nhân dân C Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trung tâm làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc D Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng sở dịch vụ bảo quản thuốc Câu 14 Dự trữ Quốc gia thuốc để sử dụng vào mục đích nào: A Cấp cho đối tượng bệnh nhân nghèo B Cấp cho đối tượng bệnh nhân nghèo, gia đình sách C Tham gia bình ổn thị trường thuốc D Cả ba ý sai Câu 15 Nhà nước quản lý giá thuốc theo nguyên tắc nào: A Các sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán thuốc tự định giá, cạnh tranh giá chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật B Các sở kinh doanh tự định giá sở thặng số bán buôn toàn chặng chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật C Các sở kinh doanh tự định giá sở thặng số bán lẻ toàn chặng chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật D Các sở kinh doanh tự định giá theo cấu giá thành – lợi nhuận Bộ Tài ban hành Câu 16 Hành vi bị nghiêm cấm theo quy định Luật Dược: A Hành nghề dược có chứng hành nghề dược B Bán thuốc nơi sở kinh doanh dược hợp pháp C Kinh doanh thuốc có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc D Thông tin quản cáo thuốc cho cán y tế Câu 17 Thuốc lưu hành thị trường phải đảm bảo điều kiện nào: A Được sản xuất nhà máy đạt Thực hành tốt sản suất thuốc B Đạt tiêu chuẩn chất lượng đăng ký C Đã Sở Y tế cấp Số đăng ký D Đã kê khai giá thuốc Sở Y tế địa phương Câu 18 Bộ trưởng Bộ Y tế cấp chứng hành nghề dược trường hợp nào: A Cá nhân đăng ký hành nghề dược có vốn đầu tư nước B Cá nhân đăng ký hành nghề dược doanh nghiệp bán buôn thuốc C Cá nhân đăng ký hành nghề dược người nước D Cá nhân đăng ký hành nghề dược sở làm dịch vụ bảo quản thuốc Câu 19 Những việc công chức, viên chức y tế phải làm ứng xử người đến khám bệnh? A Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn thủ tục cần thiết B Sơ phân loại người bệnh, xếp khám bệnh theo thứ tự đối tượng ưu tiên theo quy định C Bảo đảm kín đáo, tôn trọng người bệnh khám bệnh; thông báo giải thích tình hình sức khỏe hay tình trạng bệnh cho người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh biết D A, B C đụng Câu 20 Những việc cán bộ, viên chức y tế không đươc làm ứng xử sở khám bệnh, chữa bệnh? A Tuân thủ quy chế chuyên môn thi hành nhiệm vụ B Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trình khám bệnh, chữa bệnh C Sơ phân loại người bệnh, xếp khám bệnh theo thứ tự đối tượng ưu tiên theo quy định D Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn thủ tục cần thiết Câu 21 Những việc cán bộ, viên chức y tế phải làm ứng xử đối với người bệnh điều trị nội trú? A Khẩn trương tiếp đón giới thiệu dịch vụ bệnh viện khoa B Kịp thời yêu cầu bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nộp tiền phòng Thu ngân trước làm thủ tục điều trị nội trú C Tư vấn giáo dục sức khoẻ hướng dẫn người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh thực chế độ điều trị chăm sóc D Phải giải hoàn tất thủ tục hành trước thực kỹ thuật chuyên môn bệnh nhân Câu 22 Những việc công chức, viên chức y tế phải làm ứng xử quan tổ chức, cá nhân? A Lịch sự, hòa nhã, văn minh giao dịch trực tiếp gián tiếp qua phương tiện thông tin B Bảo đảm thông tin trao đổi với nội dung công việc mà quan, tổ chức, công dân cần hướng dẫn, trả lời C Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm nội quy đơn vị, quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ D A, B C Câu 23 Những việc công chức, viên chức y tế phải làm ứng xử quan tổ chức, cá nhân? A Chỉ giao dịch trực tiếp, không thực giao dịch gián tiếp qua phương tiện thông tin B Bảo đảm thông tin trao đổi với nội dung công việc mà quan, tổ chức, công dân cần hướng dẫn, trả lời C Yêu cầu người dân phải chấp hành đầy đủ nội quy đơn vị, quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ D A, B C Câu 24 Những việc công chức, viên chức y tế không được làm ứng xử quan tổ chức, cá nhân? A Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, thờ ơ, gây khó khăn tổ chức, cá nhân; B Cố ý kéo dài thời gian thi hành công vụ, nhiệm vụ liên quan đến quan, tổ chức, cá nhân; C Có thái độ, gợi ý nhận tiền, quà biếu quan, tổ chức, cá nhân D A, B C Câu 25 Những việc công chức, viên chức y tế không được làm ứng xử đối với đồng nghiệp? A Né tránh, đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho đồng nghiệp B Bè phái, chia rẽ nội bộ, cục địa phương C Tôn trọng lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn thi hành công vụ, nhiệm vụ giao D A, B ĐỀ SỐ 20 Câu Nêu phạm vị hoạt động quầy thuốc: A Bán lẻ thuốc thành phẩm B Bán lẻ thuốc thành phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế C Bán lẻ thuốc thành phẩm, trừ thuốc kê đơn, gây nghiện, hướng tâm thần tiền chất D Bán lẻ thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu Câu Cơ sở bán thuốc thuốc gây nghiện: A Nhà thuốc B Quầy thuốc C Đại lý bán thuốc doanh nghiệp D Tất phương án Câu Thời hạn giải hồ sơ cấp lại chứng hành nghề dược: A 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng hành nghề dược B 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng hành nghề dược hợp lệ C 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng hành nghề dược hợp lệ D 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng hành nghề dược Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn sở sản xuất sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế là: A năm B năm C năm D năm Câu Thời gian thực hành sở dược hợp pháp quản lý chuyên môn đại lý bán thuốc doanh nghiệp là: A năm B năm C năm D năm Câu Người quản lý chuyên môn sở bán buôn thuốc phải có văn sau : A Bằng tốt nghiệp đại học dược B Bằng tốt nghiệp trung học dược C Văn dược tá D Tất phương án Câu Trong loại văn sau, văn đủ điều kiện để làm quản lý chuyên môn doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế: a) Bằng tốt nghiệp đại học dược; b) Bằng tốt nghiệp trung học dược; c) Văn dược tá; d) Bằng tốt nghiệp trung học y; đ) Bằng tốt nghiệp đại học y tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học; e) Bằng tốt nghiệp đại học trung học y học cổ truyền; g) Các loại văn lương y, lương dược, giấy chứng nhận thuốc gia truyền trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền A a, b B a, đ C c, d, đ D a, b, e, g Câu Thông tin thuốc phảm đảm bảo yêu cầu sau A Phải đầy đủ, khách quan, xác, trung thực, dễ hiểu, không gây hiểu lầm B Phải đầy đủ, kịp thời cho người dân C Phải đầy đủ, khách quan, xác, trung thực, dễ hiểu D Phải Dược sỹ đại học thông tin Câu Dự trữ Quốc gia thuốc để sử dụng vào mục đích nào: A Cấp cho chương trình mục tiêu Quốc gia B Phòng, chống dịch bệnh khắc phục hậu thiên tai, thảm họa C Cấp cho đối tượng bệnh nhân nghèo, gia đình sách D Cấp cho bệnh nhân nghèo Câu 10 Đối tượng áp dụng Luật Dược: A Áp dụng quan, tổ chức, cá nhân nước nước B Áp dụng quan, tổ chức, cá nhân nước C Áp dụng quan, tổ chức, cá nhân nước nước Việt Nam D Áp dụng quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Câu 11 Nhà nước quản lý giá thuốc theo nguyên tắc nào: A Các sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán thuốc tự định giá, cạnh tranh giá chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật B Các sở kinh doanh tự định giá sở thặng số bán buôn toàn chặng chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật C Các sở kinh doanh tự định giá sở thặng số bán lẻ toàn chặng chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật D Các sở kinh doanh tự định giá theo cấu giá thành – lợi nhuận Bộ Tài ban hành Câu 12 Người cấp Chứng hành nghề dược phải có điều kiện sau đây: A Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc B Có đạo đức nghề nghiệp C Đã có thời gian thực hành sở dược hợp pháp năm D Đã có thời gian thực hành sở dược hợp pháp năm Câu 13 Giám đốc Sở Y tế cấp Chứng hành nghề dược trường hợp nào: A Cá nhân đăng ký hành nghề dược trừ trường hợp cá nhân đăng ký hành nghề dược có vốn đầu tư nước B Cá nhân đăng ký hành nghề dược trừ trường hợp cá nhân đăng ký hành nghề dược doanh nghiệp bán buôn thuốc C Cá nhân đăng ký hành nghề dược trừ trường hợp cá nhân đăng ký hành nghề dược người nước D Cá nhân đăng ký hành nghề dược trừ trường hợp cá nhân đăng ký hành nghề dược sở làm dịch vụ bảo quản thuốc Câu 14 Mỗi cá nhân quản lý chuyên môn hình thức tổ chức kinh doanh thuốc: A hình thức tổ chức kinh doanh thuốc B hình thức tổ chức kinh doanh thuốc C hình thức tổ chức kinh doanh thuốc D hình thức tổ chức kinh doanh thuốc Câu 15 Yêu cầu thời gian thực hành sở dược hợp pháp người quản lý chuyên môn dược Quầy thuốc: A Thời gian thực hành 01 năm B Thời gian thực hành 02 năm C Thời gian thực hành 03 năm D Thời gian thực hành 04 năm Câu 16 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bị thu hồi trường hợp nào: A Bị hư hỏng, rách nát B Hết thời hạn sử dụng C Được cấp không thẩm quyền D Thay đổi người quản lý chuyên môn Câu 17 Điều kiện chuyên môn chủ sở bán lẻ thuốc nhà thuốc: A Dược sĩ có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên B Dược sĩ có trình độ chuyên môn từ dược sĩ trung học trở lên C Dược sĩ có trình độ chuyên môn đại học D Dược sĩ có trình độ chuyên môn đại học Câu 18 Cơ sở sở bán buôn thuốc: A Doanh nghiệp kinh doanh thuốc B Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất, buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu C Doanh nghiệp bán vắc xin, sinh phẩm y tế D Đại lý bán thuốc doanh nghiệp Câu 19 Những việc cán bộ, viên chức y tế không đươc làm ứng xử sở khám bệnh, chữa bệnh? A Tuân thủ quy chế chuyên môn thi hành nhiệm vụ B Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trình khám bệnh, chữa bệnh C Sơ phân loại người bệnh, xếp khám bệnh theo thứ tự đối tượng ưu tiên theo quy định D Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn thủ tục cần thiết Câu 20 Những việc cán bộ, viên chức y tế phải làm ứng xử đối với người bệnh điều trị nội trú? A Khẩn trương tiếp đón giới thiệu dịch vụ bệnh viện khoa B Kịp thời yêu cầu bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nộp tiền phòng Thu ngân trước làm thủ tục điều trị nội trú C Tư vấn giáo dục sức khoẻ hướng dẫn người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh thực chế độ điều trị chăm sóc D Phải giải hoàn tất thủ tục hành trước thực kỹ thuật chuyên môn bệnh nhân Câu 21 Những việc công chức, viên chức y tế phải làm ứng xử quan tổ chức, cá nhân? A Lịch sự, hòa nhã, văn minh giao dịch trực tiếp gián tiếp qua phương tiện thông tin B Bảo đảm thông tin trao đổi với nội dung công việc mà quan, tổ chức, công dân cần hướng dẫn, trả lời C Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm nội quy đơn vị, quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ D A, B C Câu 22 Những việc công chức, viên chức y tế phải làm ứng xử quan tổ chức, cá nhân? A Chỉ giao dịch trực tiếp, không thực giao dịch gián tiếp qua phương tiện thông tin B Bảo đảm thông tin trao đổi với nội dung công việc mà quan, tổ chức, công dân cần hướng dẫn, trả lời C Yêu cầu người dân phải chấp hành đầy đủ nội quy đơn vị, quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ D A, B C Câu 23 Những việc công chức, viên chức y tế không được làm ứng xử quan tổ chức, cá nhân? A Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, thờ ơ, gây khó khăn tổ chức, cá nhân; B Cố ý kéo dài thời gian thi hành công vụ, nhiệm vụ liên quan đến quan, tổ chức, cá nhân; C Có thái độ, gợi ý nhận tiền, quà biếu quan, tổ chức, cá nhân D A, B C Câu 24 Những việc công chức, viên chức y tế không được làm ứng xử đối với đồng nghiệp? A Né tránh, đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho đồng nghiệp B Bè phái, chia rẽ nội bộ, cục địa phương C Tôn trọng lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn thi hành công vụ, nhiệm vụ giao D A, B Câu 25 Các hình thức khen thưởng Thủ trưởng sở y tế định thực Quy tắc ứng xử? A Biểu dương tập thể, cá nhân trước toàn thể quan, đơn vị; B Tăng thưởng thi đua theo phân loại lao động hàng tháng; C Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm; D A, B C ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ DƯỢC Đề thi số 1: Câu 1: Hãy nêu hình thức kinh doanh thuốc hành vi bị nghiêm cấm kinh doanh thuốc? (35 điểm) Câu Hãy trình bày nội dung bắt buộc phải có nhãn thuốc lưu hành thị trường; Điều kiện lưu hành thuốc thị trường trường hợp thuốc bị thu hồi? (35 điểm) Câu Hãy nêu việc phải làm Ứng xử công chức, viên chức y tế người bệnh điều trị nội trú người bệnh viện chuyển tuyến sở khám bệnh, chữa bệnh? (30 điểm) Đề thi số 2: Câu Hãy nêu sách Nhà nước lĩnh vực dược; Quy định quản lý giá thuốc, quan có trách nhiệm quản lý nhà nước Dược? (35 điểm) Câu Trình bày điều kiện, quyền nghĩa vụ doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc, kiểm ngiệm thuốc; Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp xuất nhập thuốc? (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y tế dự phòng; Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 3: Câu Hãy nêu nguyên tắc quản lý giá thuốc loại giá thuốc phải kê khai, niêm yết; Cách niêm yết giá thuốc theo quy định Luật Dược năm 2005 Nghị định 79/2006/ND-CP ngày 9/8/2006 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược? (35 điểm) Câu Hãy trình bày phạm vi hoạt động sở bán lẻ thuốc; quyền nghĩa vụ người bán lẻ thuốc chủ sở bán lẻ thuốc? (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y học cổ truyền; Thuốc mỹ phẩm; An toàn Vệ sinh thực phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 4: Câu Hãy nêu hình thức kinh doanh thuốc quy định việc thay đổi uỷ quyền người làm chuyên môn sở kinh doanh thuốc? (35 điểm) Câu Hãy trình bày quyền nghĩa vụ sở sản xuất, bán buôn thuốc ( 35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực: Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Sức khỏe sinh sản; Thuốc mỹ phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐUBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 5: Câu Hãy nêu quy định Thông tin thuốc; Thu hồi thuốc theo quy định Luật Dược năm 2005? (35 điểm) Câu Hãy nêu quy định cung ứng thuốc sở khám chữa bệnh Quản lý giá thuốc ngân sách nhà nước vào bảo hiểm chi trả? (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 6: Câu Hãy nêu Chính sách Nhà nước lĩnh vực quy định lưu hành thuốc theo quy định Luật Dược năm 2005? (35 điểm) Câu Hãy trình bày trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại Chứng hành nghề dược; cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc? (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y dược cổ truyền, Y tế dự phòng quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLTBYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 7: Câu Hãy nêu hành vi bị nghiêm cấm hành nghề dược trường hợp bị thu hồi chứng hành nghề dược giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc ? (35 điểm) Câu 2: Hãy nêu điều kiện văn thời gian thực hành người quản lý chuyên môn dược sở sản xuất thuốc; sở bán buôn thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc? (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Dược mỹ phẩm, An toàn thực phẩm quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 8: Câu Hãy nêu hệ thống tổ chức, hoạt động sở kiểm nghiệm Nhà nước thuốc thẩm quyền xác định kết kiểm nghiệm chất lượng thuốc? (35 điểm) Câu 2: Hãy nêu thành phần hồ sơ đề nghị cấp Chứng hành nghề dược công dân Việt Nam; người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước trường hợp chứng hành nghề dược bị thu hồi ? (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức năng; Y Dược cổ truyền quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) Đề thi số 9: Câu Hãy nêu điều kiện văn thời gian thực hành người quản lý chuyên môn dược sở sản xuất thuốc; sở bán buôn thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc? (35 điểm) Câu Hãy nêu hệ thống tổ chức, hoạt động sở kiểm nghiệm Nhà nước thuốc thẩm quyền xác định kết kiểm nghiệm chất lượng thuốc? (35 điểm) Câu Hãy nêu việc phải làm việc không làm Ứng xử công chức, viên chức y tế thi hành công vụ, nhiệm vụ giao? (30 điểm) Đề thi số 10: Câu Hãy nêu thành phần hồ sơ đề nghị cấp Chứng hành nghề dược công dân Việt Nam; người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước trường hợp chứng hành nghề dược bị thu hồi ? (35 điểm) Câu Hãy trình bày nội dung bắt buộc phải có nhãn thuốc lưu hành thị trường; Điều kiện lưu hành thuốc thị trường trường hợp thuốc bị thu hồi? (35 điểm ) Câu Hãy nêu việc phải làm việc không làm Ứng xử công chức, viên chức y tế đồng nghiệp? Các hình thức khen thưởng thực Quy tắc ứng xử Thủ trưởng sở y tế định? (30 điểm) Đề thi số 11: Câu Hãy trình bày trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại Chứng hành nghề dược; cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc? (35 điểm) Câu Trình bày điều kiện, quyền nghĩa vụ doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc, kiểm ngiệm thuốc; Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp xuất nhập thuốc? (35 điểm) Câu Hãy nêu việc phải làm việc không làm Ứng xử công chức, viên chức y tế quan, tổ chức, cá nhân? Các hình thức khen thưởng thực Quy tắc ứng xử Thủ trưởng sở y tế định? (30 điểm) Đề thi số 12: Câu Hãy nêu quy định cung ứng thuốc sở khám chữa bệnh Quản lý giá thuốc ngân sách nhà nước vào bảo hiểm chi trả? (35 điểm) Câu Hãy trình bày phạm vi hoạt động sở bán lẻ thuốc; quyền nghĩa vụ người bán lẻ thuốc chủ sở bán lẻ thuốc? (35 điểm) Câu Hãy nêu việc phải làm Ứng xử công chức, viên chức y tế người đến khám bệnh người bệnh điều trị nội trú sở khám bệnh, chữa bệnh? (30 điểm) Đề thi số 13: Câu Hãy trình bày quyền nghĩa vụ sở sản xuất, bán buôn thuốc ( 35 điểm) Câu Hãy nêu quy định cung ứng thuốc sở khám chữa bệnh Quản lý giá thuốc ngân sách nhà nước vào bảo hiểm chi trả? (35 điểm) Câu Hãy nêu việc phải làm việc không làm ứng xử lãnh đạo, quản lý sở y tế? (30 điểm) Đề thi số 14: Câu Hãy trình bày phạm vi hoạt động sở bán lẻ thuốc; quyền nghĩa vụ người bán lẻ thuốc chủ sở bán lẻ thuốc? (35 điểm) Câu Hãy trình bày quyền nghĩa vụ sở sản xuất, bán buôn thuốc ( 35 điểm) Câu Trách nhiệm Thủ trưởng sở y tế việc thực Quy định quy tắc ứng xử? (30 điểm) Đề thi số 15: Câu Trình bày điều kiện, quyền nghĩa vụ doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc, kiểm ngiệm thuốc; Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp xuất nhập thuốc? (35 điểm) Câu 2: Hãy nêu thành phần hồ sơ đề nghị cấp Chứng hành nghề dược công dân Việt Nam; người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước trường hợp chứng hành nghề dược bị thu hồi ? (35 điểm) Câu Trách nhiệm công chức, viên chức y tế việc thực Quy định quy tắc ứng xử hình thức khen thưởng thực Quy tắc ứng xử Thủ trưởng sở y tế định quy định Thông tư 07/2014/TTBYT? (30 điểm) Đề thi số 16: Câu Hãy trình bày nội dung bắt buộc phải có nhãn thuốc lưu hành thị trường; Điều kiện lưu hành thuốc thị trường trường hợp thuốc bị thu hồi? (35 điểm) Câu Hãy nêu điều kiện văn thời gian thực hành người quản lý chuyên môn dược sở sản xuất thuốc; sở bán buôn thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc? (35 điểm) Câu Hãy nêu việc phải làm Ứng xử công chức, viên chức y tế người bệnh điều trị nội trú người bệnh viện chuyển tuyến sở khám bệnh, chữa bệnh? (30 điểm) Đề thi số 17: Câu Hãy nêu hành vi bị nghiêm cấm hành nghề dược trường hợp bị thu hồi chứng hành nghề dược giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc ? (35 điểm) Câu Hãy nêu hình thức kinh doanh thuốc hành vi bị nghiêm cấm kinh doanh thuôc? (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y tế dự phòng; Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 18: Câu Hãy nêu hệ thống tổ chức, hoạt động sở kiểm nghiệm Nhà nước thuốc thẩm quyền xác định kết kiểm nghiệm chất lượng thuốc? (35 điểm) Câu Hãy nêu sách Nhà nước lĩnh vực dược; Quy định quản lý giá thuốc, quan có trách nhiệm quản lý nhà nước Dược? (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực sau: Y học cổ truyền; Thuốc mỹ phẩm; An toàn Vệ sinh thực phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 19: Câu Hãy nêu điều kiện văn thời gian thực hành người quản lý chuyên môn dược sở sản xuất thuốc; sở bán buôn thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc? (35 điểm) Câu Hãy nêu nguyên tắc quản lý giá thuốc loại giá thuốc phải kê khai, niêm yết; Cách niêm yết giá thuốc theo quy định Luật Dược năm 2005 Nghị định 79/2006/ND-CP ngày 9/8/2006 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược? (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn Sở Y tế lĩnh vực: Khám chữa bệnh phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Sức khỏe sinh sản; Thuốc mỹ phẩm quy định Quyết định số 18/2009/QĐUBND ngày 14/9/2009 UBND tỉnh? (30 điểm) Đề thi số 20: Câu Hãy nêu thành phần hồ sơ đề nghị cấp Chứng hành nghề dược công dân Việt Nam; người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước trường hợp chứng hành nghề dược bị thu hồi ? (35 điểm) Câu Hãy nêu hình thức kinh doanh thuốc quy định việc thay đổi uỷ quyền người làm chuyên môn sở kinh doanh thuốc? (35 điểm) Câu Trình bày nhiệm vụ quyền hạn Phòng Y tế quy định Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ? (30 điểm) [...]... sở dược hợp pháp của quản lý chuyên môn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 4 Thời gian thực hành ít nhất tại cơ sở dược hợp pháp của quản lý chuyên môn doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 5 Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Người quản lý chuyên. .. đại lý bán vắc xin, sinh phẩm y tế là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 4 Thời gian thực hành ít nhất tại cơ sở dược hợp pháp của quản lý chuyên môn doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 5 Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Người quản lý chuyên môn của đại lý bán thuốc của doanh nghiệp phải có văn bằng từ ……trở lên A Bằng tốt nghiệp đại học dược. .. nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược Câu 2 Thời gian thực hành ít nhất tại cơ sở dược hợp pháp của quản lý chuyên môn cơ sở sản xuất sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 3 Thời gian thực hành ít nhất tại cơ sở dược hợp pháp của quản lý chuyên môn đại lý bán thuốc của doanh nghiệp là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 4 Người quản lý chuyên môn của cơ sở sản xuất... Chứng chỉ hành nghề dược Câu 2 Thời gian thực hành ít nhất tại cơ sở dược hợp pháp của quản lý chuyên môn hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 3 Thời gian thực hành ít nhất tại cơ sở dược hợp pháp của quản lý chuyên môn tủ thuốc trạm y tế là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 4 Người quản lý chuyên môn của cơ sở... cơ sở dược hợp pháp của quản lý chuyên môn tủ thuốc trạm y tế là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 5 Người quản lý chuyên môn của cơ sở sản xuất thuốc phải có văn bằng nào sau đây : A Bằng tốt nghiệp đại học dược B Bằng tốt nghiệp trung học dược C Văn bằng dược tá D Tất cả 3 phương án trên Câu 6 Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Người quản lý chuyên môn của đại lý bán thuốc của doanh nghiệp. .. C 3 D 4 ĐỀ SỐ 7 Câu 1 Thời gian thực hành ít nhất tại cơ sở dược hợp pháp của chủ quầy thuốc là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 2 Thời gian thực hành ít nhất tại cơ sở dược hợp pháp của quản lý chuyên môn cơ sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 3 Thời gian thực hành ít nhất tại cơ sở dược hợp pháp của quản lý chuyên môn doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc... theo danh mục thuốc thi t yếu, trừ thuốc kê đơn, gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất Câu 2 Thời gian thực hành ít nhất tại cơ sở dược hợp pháp của quản lý chuyên môn cơ sở bán buôn thuốc là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 3 Thời gian thực hành ít nhất tại cơ sở dược hợp pháp của quản lý chuyên môn cơ sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 4 Thời gian thực... thuốc là: A 5 năm B 4 năm C 3 năm D 2 năm Câu 4 Người quản lý chuyên môn của nhà thuốc phải có văn bằng nào sau đây : A Bằng tốt nghiệp đại học dược B Bằng tốt nghiệp trung học dược C Văn bằng dược tá D Tất cả 3 phương án trên Câu 5 Trong các loại văn bằng sau, văn bằng nào đủ điều kiện để làm quản lý chuyên môn của hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu:... nghiệp đại học dược B Bằng tốt nghiệp trung học dược C Văn bằng dược tá D Tất cả 3 phương án trên Câu 5 Trong các loại văn bằng sau, văn bằng nào đủ điều kiện để làm quản lý chuyên môn của doanh nghiệp sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế: a) Bằng tốt nghiệp đại học dược; b) Bằng tốt nghiệp trung học dược; c) Văn bằng dược tá; d) Bằng tốt nghiệp trung học y; đ) Bằng tốt nghiệp đại học y hoặc bằng tốt nghiệp. .. Bằng tốt nghiệp trung học dược C Văn bằng dược tá D Tất cả 3 phương án trên Câu 6 Trong các loại văn bằng sau, văn bằng nào đủ điều kiện để làm quản lý chuyên môn của doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế: a) Bằng tốt nghiệp đại học dược; b) Bằng tốt nghiệp trung học dược; c) Văn bằng dược tá; d) Bằng tốt nghiệp trung học y; đ) Bằng tốt nghiệp đại học y hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý dược năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý dược năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý dược năm 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay