Phân tích mối liên hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn vạn phát 1

60 156 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ NGỌC HUYỀN PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHI PHÍ – KHỐI LƢỢNG – LỢI NHUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN VẠN PHÁT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế toán Mã số ngành: 52340301 Tháng năm 2013 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ NGỌC HUYỀN MSSV: CT0920M048 PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHI PHÍ – KHỐI LƢỢNG – LỢI NHUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN VẠN PHÁT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN Mã số ngành: 52340301 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHÂU THỊ LỆ DUYÊN Tháng năm 2013 LỜI CẢM TẠ Trong trình học tập, thực đề tài nghiên cứu luận văn, lời em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giáo viên hƣớng dẫn ThS.Châu Thị Lệ Duyên tận tình giúp đỡ hƣớng dẫn em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Đồng thời em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại Vạn Phát – Nhà hàng khách sạn Vạn Phát nhƣ anh chị em phận, đặc biệt phận kế toán cung cấp tài liệu tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng nhƣ thời gian có hạn kiến thức hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp bảo từ thầy cô ngƣời Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 02 tháng 12 năm 2013 Ngƣời thực SV Lê Thị Ngọc Huyền TRANG CAM KẾT Em xin cam kết luận văn đƣợc hoàn thành dựa kết nghiên cứu em kết nghiên cứu chƣa đƣợc dùng cho luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày 02 tháng 12 năm 2013 Ngƣời thực Lê Thị Ngọc Huyền NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Cần Thơ, ngày….tháng….năm… Thủ trƣởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) MỤC LỤC Trang Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 1.1 Vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu Chƣơng 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm việc phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận 2.1.1 Khái niệm chi phí 2.1.2 Các cách phân loại chi phí 2.1.3 Khái niệm doanh thu lợi nhuận 2.1.4 Số dƣ đảm phí 2.1.5 Tỷ lệ số dƣ đảm phí 2.1.6 Kết cấu chi phí 2.1.7 Đòn bẫy hoạt động 2.2 Phân tích điểm hòa vốn 2.2.1 Xác định điểm hòa vốn 2.2.2 Các thƣớc đo tiêu chuẩn 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 10 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 10 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 11 Chƣơng 3: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN VẠN PHÁT 12 3.1 Giới thiệu công ty Cổ phần Xây dựng - Thƣơng mại Vạn Phát 12 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 12 3.1.2 Ngành nghề sản xuất kinh doanh 12 3.2 Đặc điểm tổ chức quản lý khách sạn Vạn Phát 12 3.2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý 13 3.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban phận 14 3.2.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 15 3.2.4 Hình thức ghi sổ kế toán khách sạn Vạn Phát 17 3.3Ttình hình hoạt động kinh doanh khách sạn năm 2012 18 Chƣơng 4: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƢỢNG – LỢI NHUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN VẠN PHÁT 21 4.1 Đặc điểm chung dịch vụ lƣu trú khách sạn 21 4.2 Xem xét yếu tố phân tích mối quan hệ cvp hoạt động kinh doanh khách sạn vạn phát tháng đầu năm 2013 21 4.2.1 Các yếu tố chi phí 21 4.2.2 Doanh thu dịch vụ lƣu trú 26 4.2.3 Phân bổ định phí biến phí cho loại phòng 26 4.3 Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lƣợng – lợi nhuận hoạt động kinh doanh khách sạn vạn phát 27 4.3.1 Xác định số dƣ đảm phí, tỷ lệ số dƣ đảm phí lợi nhuận dịch vụ phòng 28 4.3.2 Phân tích đòn bẫy hoạt động dịch vụ phòng 29 4.3.3 Phân tích điểm hòa vốn dịch vụ phòng 30 4.4 Ứng dụng việc phân tích chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận hoạt động kinh doanh khách sạn vạn phát 32 4.4.1 Lập báo cáo kết kinh doanh theo số dƣ đảm phí 32 4.4.2 Phân tích số lƣợt phòng cần thiết để đạt mức lãi mong muốn 33 4.4.3 Quyết định khung giá bán phòng nghỉ 35 4.4.4 Xác định kết cấu doanh thu phòng nghỉ hợp lý 36 4.4.5 Lựa chọn phƣơng án kinh doanh yếu tố thay đổi 36 Chƣơng 5: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN TRỞ NGẠI TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN VẠN PHÁT 42 5.1 Những thuận lợi khó khăn hoạt động kinh doanh khách sạn 42 5.1.1 Thuận lợi 40 5.1.2 Khó khăn 42 5.2 Phƣơng hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn thời gian tới 43 5.3 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 43 5.3.1 Giải pháp sản phẩm dịch vụ 43 5.3.2 Giải pháp sách giá 44 5.3.3 Giải pháp chiến lƣợc 44 5.3.4 Giải pháp nguồn nhân lực 44 5.3.5 Giải pháp thiết lập chƣơng trình tạo sản phẩm trọn gói 44 5.3.6 Giải pháp quan hệ đối tác 45 Chƣơng 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 6.1 Kết luận 46 6.2 Kiến nghị 46 6.2.1 Chính sách định vị 47 6.2.2 Chính sách giá 47 6.2.3 Chính sách phân phối 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1 Bảng báo cáo thu nhập theo số dƣ đảm phí Bảng 3.1 Số lƣợt khách khách sạn thực đƣợc năm 2012 18 Bảng 4.1 Giá loại phòng ngủ khách sạn Vạn Phát 21 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp doanh thu dịch vụ tháng năm 2013 23 Bảng 4.3 Báo cáo chi phí theo khoản mục dịch vụ phòng (6 tháng đầu năm 2013) 24 Bảng 4.4 Bảng ứng xử chi phí 25 Bảng 4.5 Bảng phân loại chi phí 25 Bảng 4.6 Bảng tổng hợp định phí biến phí dịch vụ phòng 24 Bảng 4.7 Bảng tổng hợp doanh thu phòng ngủ khách sạn Vạn Phát 24 Bảng 4.8 Bảng phân loại định phí biến phí cho loại phòng ngủ 25 Bảng 4.9 Bảng số dƣ đảm phí, tỷ lệ số dƣ đảm phí lợi nhuận loại phòng 26 Bảng 4.10 Bảng xác định độ lớn đòn bẫy hoạt động dịch vụ phòng 28 Bảng 4.11 Bảng phân tích doanh thu hòa vốn loại phòng nghỉ 30 Bảng 4.12 Bảng báo cáo kết kinh doanh theo số dƣ đảm phí tháng đầu năm 2013 33 Bảng 4.13 Bảng báo cáo kết kinh doanh theo số dƣ đảm phí loại phòng tháng đầu năm 2013 33 Bảng 4.14 Bảng phân tích số lƣợt phòng sử dụng cần thiết 35 Bảng 4.15 Bảng phân tích khung giá bán phòng nghỉ 36 Bảng 4.16 Bảng phân tích kết cấu phòng Suite phòng Duluxe giảm 37 Bảng 4.17 Bảng phân tích kết cấu phòng Suite phòng Duluxe tăng 37 Bảng 4.18 Bảng phân tích lựa chọn kết cấu doanh thu hợp lý 38 Bảng 4.19 Bảng báo cáo kết kinh doanh phòng Suite 39 Bảng 4.20 Bảng báo cáo kết kinh doanh dịch vụ lƣu trú 40 Bảng 4.21 Bảng báo cáo kết kinh doanh biến phí số lƣợng thay đổi 41 Bảng 4.22 Bảng báo cáo kết kinh doanh phòng Suite 41 DANH SÁCH HÌNH _ Trang Hình 2.1: Đồ thị thể mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Thƣơng mại Vạn Phát – Nhà hàng Khách sạn Vạn Phát 13 Hình 3.2 Sơ đồ cấu tổ chức máy kế toán 16 Hình 3.3 Trình tự ghi sổ máy theo hình thức kế toán máy 17 Hình 3.4 Biểu đồ mô tả tổng số lƣợt khách nƣớc quốc tế qua tháng năm 2012 19 Bảng 4.14 Bảng phân tích số lƣợt phòng sử dụng cần thiết Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Lợi nhuận tháng đầu năm 2013 Lợi nhuận mong muốn Định phí Số dƣ đảm phí đơn vị Phòng Standard Phòng Duluxe 106.656.202 140.158.964 524.256.570 348.093.269 133.735.145 175.743.923 657.360.069 436.470.668 86.575.424 129.420.527 466.958.466 269.198.235 1.635.656 1.036.547 873.492 800.297 83,88% 82,92% 83,19% 84,24% 970 1.572 2.252 2.211 368.005.906 1.351.511.943 837.670.405 Tỷ lệ số dƣ đảm phí Số lƣợt phòng sử dụng cần thiết Doanh thu cần thiết Phòng Superior Phòng Suite 262.650.266 Để đạt đƣợc kế hoạch lợi nhuận đề cho tháng cuối năm 2013, công ty cần phải nỗ lực nhiều có chiến lƣợc kinh doanh cụ thể để gia tăng doanh thu số lƣợt phòng sử dụng nhƣ bảng phân tích 4.4.3 Quyết định khung giá bán phòng nghỉ Giá bán phòng nghỉ có vai trò quan trọng việc cung cấp sử dụng dịch vụ lƣu trú không bù đắp lợi nhuận mang lại lợi nhuận cho công ty mà mang tính cạnh tranh Từ công ty nên thực khung giá bán phòng nghỉ cho khách sạn Từ phƣơng trình lợi nhuận ta xác định khung giá bán phòng ngủ để đạt đƣợc điểm hòa vốn nhƣ sau: Tại điểm hòa vốn NP = 0, ta có: CM = FC  (Ph – UVC) × Qh = FC FC = Ph – UVC Qh Ph = FC + UVC Qh Khi đó: Giá bán hòa vốn = Định phí Số lƣợt phòng hòa vốn 35 + Biến phí đơn vị Bảng 4.15 Bảng phân tích khung giá bán phòng nghỉ Đơn vị tính: đồng Phòng Phòng Suite Duluxe Định phí 86.575.424 129.420.527 Biến phí 37.135.614 55.513.569 Số lƣợt phòng sử dụng 118 260 Biến phí đơn vị 314.344 213.453 Số lƣợt phòng hòa vốn 54 120 Giá bán hòa vốn 1.908.565 1.295.997 Chỉ tiêu Phòng Superior 466.958.466 200.296.905 1.135 176.508 522 1.071.686 Phòng Standard 269.198.235 115.469.742 771 149.703 355 908.933 Qua bảng phân tích ta thấy với loại phòng có số lƣợt phòng sử dụng hòa vốn khác có giá bán hòa vốn khác Số lƣợt phòng sử dụng hòa vốn tăng giá bán hòa vốn giảm ngƣợc lại Giá hòa vốn phòng Suite phòng Duluxe đạt 1.908.565 đồng 1.295.997 đồng giá thực tế hai loại phòng vƣợt mức hòa vốn (1.950.000 đồng 1.250.000 đồng) với giá bán thực tế công ty có lãi Đối với phòng Superior phòng Standard vƣợt mức hòa vốn Công ty bán với giá thấp số lƣợt phòng sử dụng nhiều phần lợi nhuận tạo phải bù đắp đƣợc chênh lệch giảm giá Tóm lại việc xác định khung giá bán tối thiểu cho phòng nghỉ có lợi cho doanh nghiệp từ nhà quản lý định nên cung cấp dịch vụ với gái nhƣ tối ƣu để đạt lợi nhuận tối đa mà đảm bảo cạnh tranh giá 4.4.4 Xác định kết cấu doanh thu phòng nghỉ hợp lý Kết cấu doanh thu phòng nghỉ tỷ trọng doanh thu loại phòng nghỉ sử dụng chiếm tổng số doanh thu toàn dịch vụ lƣu trú Kết cấu doanh thu phòng nghỉ có ảnh hƣởng lớn đến lợi nhuận dịch vụ thông qua tỷ lệ số dƣ đảm phí Qua phân tích ta thấy phòng có doanh thu thấp nhƣng có tỷ lệ số dƣ đảm phí cao nên lợi nhuận tạo lớn doanh thu tăng Ngƣợc lại doanh thu phòng cao nhƣng có tỷ lệ số dƣ đảm phí thấp lợi nhuận đạt đƣợc chƣa tối đa Trong tháng đầu năm, ta thấy kết cấu doanh thu phòng chƣa hợp lý, phòng có tỷ lệ số dƣ đảm phí cao có doanh thu thấp ngƣợc lại Tuy tỷ lệ số dƣ đảm phí bình quân dịch vụ tƣơng đối cao (83,53%) nhƣng công ty có kết cấu doanh thu hợp lý tỷ lệ số dƣ đảm phí tăng lên làm lợi nhuận lớn Để thấy đƣợc hiệu điều việc thay đổi kết cấu doanh thu phòng nghỉ ta có phân tích sau:  Nếu giảm kết cấu doanh thu phòng Suite phòng Duluxe: 36 Bảng 4.16 Bảng phân tích kết cấu phòng Suite phòng Duluxe giảm Đơn vị tính: đồng Phòng Superior Phòng Standard Chỉ tiêu Phòng Suite Phòng Duluxe Tỷ lệ số dƣ đảm phí (%) 83,88% 82,92% 83,19% 84,24% 83,53% 230.367.241 325.093.060 1.191.511.941 732.761.245 2.479.733.487 9,29% 13,11% 48,05% 29,55% 100,00% 174.325.264 222.184.120 1.221.020.769 862.203.333 2.479.733.487 7,03% 8,96% 49,24% 34,77% 100,00% (56.041.977) (102.908.940) 29.508.828 129.442.088 (47.007.909) (85.335.995) 24.548.302 109.044.387 2.Doanh thu đạt đƣợc Kết cấu doanh thu Doanh thu thay đổi Kết cấu doanh thu thay đổi Chênh lệch doanh thu Lợi nhuận tăng thêm Tổng cộng - 1.248.785  Nếu tăng kết cấu doanh thu phòng Suite phòng Duluxe: Bảng 4.17 Bảng phân tích kết cấu phòng Suite phòng Duluxe tăng Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Phòng Suite Phòng Duluxe Phòng Superior Phòng Standard Tổng cộng Tỷ lệ số dƣ 83,88% 82,92% 83,19% 84,24% 83,53% đảm phí Doanh thu 230.367.241 325.093.060 1.191.511.941 732.761.245 2.479.733.487 đạt đƣợc Kết cấu 9,29% 13,11% 48,05% 29,55% 100,00% doanh thu Doanh thu 296.328.152 856.499.946 820.543.811 481.564.243 2.454.936.152 thay đổi Kết cấu doanh thu thay 11,95% 34,54% 33,09% 19,42% 99,00% đổi Chênh lệch doanh thu 65.960.911 531.406.886 (346.170.795) (251.197.002) (4) – (2) Lợi nhuận tăng thêm 55.327.893 440.662.738 (287.978.395) (211.612.959) (3.600.723) (6) × (1) Qua hai bảng phân tích ta thấy kết cấu doanh thu phòng nghỉ ảnh hƣởng lớn đến lợi nhuận dịch vụ lƣu trú công ty Ở ta xem 37 xét tổng doanh thu tháng đầu năm 2013 không đổi, 2.479.733.487 đồng nhƣng doanh thu loại phòng lại có thay đổi Khi doanh thu phòng Suite Duluxe giảm doanh thu phòng Superior phòng Standard tăng nhƣng có tỷ lệ số dƣ đảm phí cao nên làm cho lợi nhuận tăng thêm khoản tiền 1.248.785 đồng Khi doanh thu phòng Suite Duluxe tăng doanh thu phòng Superior phòng Standard giảm nhƣng có khác tỷ lệ số dƣ đảm phí nên làm cho công ty bị khoản tiền 3.600.723 đồng Việc tăng tỷ trọng doanh thu phòng Suite phòng Duluxe ta phải xem xét yếu tố chủ quan khách quan:  Yếu tố chủ quan: công ty có nên gia tăng doanh thu loại phòng hay không  Yếu tố khách quan: lợi nhuận phòng phụ thuộc vào nhu cầu khách hàng có muốn sử dụng phòng hay không giá bán chúng cao Vì với kế hoạch lợi nhuận đặt công ty nên xây dựng kết cấu doanh thu phòng ngủ hợp lý cần tăng tỷ trọng doanh thu phòng Suite phòng Duluxe nhƣng mức tăng không cao, tỷ trọng phòng Superior phòng Standard giảm nhƣng không đáng kể Cụ thể ta có bảng phân tích sau: Bảng 4.18 Bảng phân tích lựa chọn kết cấu doanh thu hợp lý Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Tỷ lệ số dƣ đảm phí (%) Doanh thu tháng đầu năm 2013 Kết cấu doanh thu Doanh thu kế hoạch Kết cấu doanh thu thay đổi Chênh lệch doanh thu Lợi nhuận tăng thêm Phòng Suite 83,88% Phòng Duluxe Phòng Superior 82,92% 83,19% 230.367.241 325.093.060 1.191.511.941 9,29% 13,11% 48,05% 262.650.266 368.005.906 1.351.511.943 Phòng Standard 84,24% Tổng cộng 83,53% 732.761.245 2.479.733.487 29,55% - 837.670.405 2.819.838.520 9,31% 13,05% 47,93% 29,71% 32.283.025 42.912.846 160.000.002 104.909.159 27.078.943 35.584.959 133.103.499 88.377.399 100,00% 284.144.799 Qua ta thấy với kết cấu doanh thu phòng đƣợc xây dựng công ty đạt đƣợc lợi nhuận đề tháng cuối năm 2013 38 4.4.5 Lựa chọn phƣơng án kinh doanh yếu tố thay đổi 4.4.5.1 Lựa chọn phương án kinh doanh giá bán thay đổi Để cạnh tranh với khách sạn địa bàn thành phố, chiến lƣợc nhằm thu hút khách lƣu trú đến với khách sạn hạ giá bán phòng cho đoàn du lịch mà đặc biệt mùa du lịch Vì giá bán phòng cao nên khách hàng thƣờng sử dụng loại phòng Để thu hút khách hàng, khách sạn có kế hoạt giảm giá phòng 2% giá lúc 1.911.000 đồng nhƣng cần lƣu ý không đƣợc thấp giá hòa vốn (1.908.565 đồng) Với kế hoạch công ty hy vọng cuối năm 2013 số lƣợt sử dụng phòng tăng 7,8% Khi đó: Giá bán: 1.950.000 × 0,98 = 1.911.000 đồng Số lƣợt sử dụng phòng Suite: 118 × 1,078 = 127 lƣợt Biến phí mới: 314.344 × 127 = 40.032.192 đồng Bảng 4.19 Bảng báo cáo kết kinh doanh phòng Suite Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Giá trị Doanh thu 243.369.168 Biến phí 40.032.192 Số dƣ đảm phí 203.336.976 Định phí 86.575.424 Lợi nhuận 116.761.552 Qua phân tích ta thấy lợi nhuận phòng Suite tăng lợi nhuận tháng đầu năm 2013 (106.656.202 đồng) Nhƣ việc giảm giá phòng cho kết khả thi nên công ty thực phƣơng án thu hút khách hàng sử dụng phòng Suite nhiều 4.4.5.2 Lựa chọn phương án kinh doanh biến phí số lượt phòng sử dụng thay đổi Hiện hoa đặt phòng công ty đơn điệu Để thu hút khách hàng, công ty có kế hoạch đặt loại hoa tƣơi phòng nghỉ đặt thêm loại trái theo mùa …để khách hàng dùng miễn phí nhƣng tính phần nhỏ vào chi phí giá bán phòng Những mùa lại công ty linh hoạt cách phục vụ nhƣng ý đánh vào tâm lý khách hàng, tạo thích thú hài lòng kinh doanh đạt hiệu cao Công ty dự kiến chi phí tháng cuối năm 2013 25.600.000 Ngoài công ty muốn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ lần nên công ty có dự kiến tặng quà lƣu niệm 39 cho khách sau lƣợt sử dụng phòng nhƣ quà mỹ nghệ nho nhỏ với hình ảnh miền Tây sông nƣớc kèm theo logo khách sạn Tuy kế hoạch tặng quà lƣu niệm khoản chi phí 31.500.000 đồng nhƣng công ty hy vọng thu hút khách hàng đến với công ty nhiều Tổng hợp chi phí 57.100.000 đồng kết hợp với nguyên vật liệu đặt phòng khác, công ty dự kiến tổng chi phí lƣu trú tháng cuối năm 75.345.000 đồng Nhƣ so với tháng nguyên vật liệu trực tiếp dịch vụ năm 2013 chi phí tăng 19,06% Với kế hoạch trên, công ty ƣớc tính số lƣợt sử dụng phòng tăng 15% Vì số lƣợt phòng tăng 15% mà giá bán không đổi nên doanh thu dịch vụ lƣu trú tăng 15% Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng 19,06% có nghĩa biến phí tăng 19,06%, biến phí là: 408.415.830 + 63.283.720 × 1,1906 = 483.761.427 đồng Khi ta có bảng báo cáo kết kinh doanh sau: Bảng 4.20 Bảng báo cáo kết kinh doanh dịch vụ lƣu trú Đơn vị tính : đồng Chỉ tiêu Doanh thu Biến phí Số dƣ đảm phí Định phí Lợi nhuận Giá trị 2.851.693.510 483.761.427 2.367.932.083 952.152.652 1.415.779.431 Với phƣơng án này, lợi nhuận dịch vụ tăng 296.614.426 đồng so với tháng đầu năm 2013 (1.119.165.005 đồng) Nhƣ thay đổi nguyên vật liệu đặt phòng hấp dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ lƣu trú công ty đem lại lợi nhuận lớn so với ban đầu Vậy nên phƣơng án đƣợc lựa chọn 4.4.5.3 Lựa chọn phương án kinh doanh định phí số lượt phòng sử dụng thay đổi Nhằm thu hút ý khách hàng đến với dịch vụ tăng cƣờng cạnh tranh thị trƣờng dịch vụ lƣu trú nay, công ty đƣa chiến lƣợc quảng cáo Chi phí phát sinh cho việc quảng cáo 50.000.000 đồng Bên cạnh với nhu cầu khách hàng , công ty dự kiến số lƣợt phòng sử dụng tăng 10% so với tháng đầu năm 2013 doanh thu dịch vụ lƣu trú tăng 10% 40 Định phí lúc là: 952.152.652 + 50.000.000 = 1.002.152.652 đồng Ta có bảng báo cáo sau: Bảng 4.21 Bảng báo cáo kết kinh doanh biến phí số lƣợng thay đổi Đơn vị tính : đồng Chỉ tiêu Giá trị Doanh thu 2.727.706.836 Biến phí 449.257.413 Số dƣ đảm phí 2.278.449.423 Định phí 1.002.152.652 Lợi nhuận 1.276.296.771 Chênh lệch lợi nhuận lúc với chênh lệch số dƣ đảm phí với định phí Chênh lệch lợi nhuận NP : 157.131.766 đồng Chêch lệch CM – Chênh lệch FC = 157.131.677 đồng Trong phƣơng án lợi nhuận tăng lên chênh lệch gia tăng số dƣ đảm phí gia tăng định phí nên công ty thực phƣơng án có hiệu 4.4.5.4 Lựa chọn phương án kinh doanh định phí, giá bán số lượt phòng sử dụng thay đổi Trong môi trƣờng cạnh tranh gay gắt nhƣ nay, công ty có sách giá linh động mà đẩy mạnh hoạt động quảng cáo công ty sản phẩm dịch vụ nhằm thu hút khách lƣu trú, công ty kết hợp đồng thời hai phƣơng án vừa hạ giá phòng 2% vừa tăng chi phí quảng cáo lên 10.000.000 đồng, công ty ƣớc tính số lƣợng phòng sử dụng tăng 9% Tiến hành phân tích cụ thể cho phòng Suite có bảng báo cáo kết kinh doanh phòng Suite nhƣ sau: Bảng 4.22 Bảng báo cáo kết kinh doanh phòng Suite Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Doanh thu Biến phí Số dƣ đảm phí Định phí Lợi nhuận Giá trị 246.078.287 40.477.820 205.600.467 94.575.424 111.025.043 Lợi nhuận phƣơng án tăng lên 4.368.841 đồng so với tháng đầu năm 2013 nên phƣơng án kết hợp vừa hạ giá bán phòng, vừa tăng chi phí quảng cáo đƣợc xem khả thi 41 CHƢƠNG TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN TRỞ NGẠI TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN VẠN PHÁT 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN 5.1.1 Thuận lợi  Việt Nam đƣợc tổ chức Du lịch giới công nhận “Điểm du lịch thân thiện” Đây hội cho Thành phố Cần Thơ nói chung khách sạn Vạn Phát nói riêng  Thị trƣờng ngày mở rộng thông qua tiến khoa học thông tin, cụ thể mạng Internet đƣa sản phẩm du lịch đến gần với du khách  Vị trí khách sạn nằm trung tâm thành phố thuận tiện cho việc đến điểm tham quan du lịch khác thành phố nhƣ: bến Ninh Kiều, chợ Cái Răng,  Có điều kiện thuận lợi sở hạ tầng giao thông nhƣ: cầu Cần Thơ, tuyến đƣờng cao tốc, sân bay tới đƣợc mở thêm nhiều tuyến  Kinh doanh khai thác đa dạng hóa hình thức hợp tác liên kết kinh doanh tạo hiệu thực Cần tiếp tục khai thác lợi đơn vị hợp tác  Nền kinh tế khu vực phát triển theo xu hƣớng trung tâm hội thảo, hội nghị  Khách sạn có thƣơng hiệu đƣợc nhiều khách hàng biết đến  Đội ngũ nhân viên phục vụ trẻ trung, động, nhiệt tình, có trình độ kỹ tốt đặc biệt thân thiện tạo cho khách ấn tƣợng tốt khách sạn, không gian thân thiện, sang trọng chuyên nghiệp dịch vụ  Khách sạn có chế độ đãi ngộ nhân viên hợp lý, không khí làm việc thân thiện, áp lực không cao, tạo cho nhân viên cảm giác thoải mái gần gũi, thêm gắn bó với khách sạn 5.1.2 Khó khăn  Mức độ cạnh tranh thị trƣờng du lịch ngày gay gắt dẫn đến có nhiều đối thủ cạnh tranh  Chất lƣợng kinh doanh lƣu trú chƣa đồng tiêu chuẩn hóa dẫn tới quản lý nhân viên chất lƣợng phục vụ thiếu sót 42  Nhân viên phục vụ không gắn bó lâu dài điều làm ảnh hƣờng đến chất lƣợng phục vụ khách 5.2 PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN TRONG THỜI GIAN TỚI - Để hoạt động doanh thu khách sạn không ngừng tăng nhanh mạnh thời gian tới mục tiêu khách sạn nâng cao chất lƣợng phục vụ dịch vụ khách sạn Để đạt đƣợc mục tiêu phƣơng hƣớng kinh doanh khách sạn đƣợc đề cụ thể nhƣ sau: - Đa dạng hóa tối đa hóa chất lƣợng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày nhiều cao khách - Tăng cƣờng công tác đào tạo bồi dƣỡng nguồn nhân lực - Kiện toàn tổ chức máy, tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng phát triển nguồn nhân lực theo quy hoạch, kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ Tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ thông qua hình thức đào tạo chỗ Tham gia trƣờng nghiệp vụ, khóa học ngành tổ chức - Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra định kỳ đột xuất, chấn chỉnh xử lý mức hành vi cố tình vi phạm - Phát huy tinh thần làm chủ tập thể, thƣờng xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc, đóng góp tích cực vào phát triền kinh doanh khách sạn - Quan tâm đến chế độ tiền lƣơng tìn cách nâng cao tiền lƣơng, thƣởng cho nhân viên, khuyến khích nhân viên trình phục vụ, tạo niềm tin cho nhân viên với khách sạn - Hoàn thiện công tác quản lý sở vật chất kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lƣợng phục vụ khách sạn, nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu khách sở giữ vững uy tính cho khách sạn - Tích cực nghiên cứu thị trƣờng để xác định xu hƣớng biến động nguồn khách, xác định đặc điểm nguồn khách làm sở cho việc xác định giải pháp thu hút khách - Tăng cƣờng công tác xúc tiến, quảng bá du lịch mở rộng quan hệ với hãng lữ hành, công ty Du lịch để trì nguồn khách - Củng cố giữ vững thị trƣờng mục tiêu, đa dạng hóa sản phẩm mở rộng dịch vụ bổ sung 5.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 5.3.1 Giải pháp sản phẩm dịch vụ Lĩnh vực dịch vụ khách sạn cung cấp sản phẩm lƣu trú ăn uống Tuy nhiên bên cạnh khách sạn kinh doanh nhiều 43 dịch vụ bổ sung nhƣ tổ chức tour du lịch, tổ chức loại tiệc, hội thảo hội nghị…các dịch vụ nhằm bổ sung làm phong phú thêm cho cacsdichj vụ khách sạn 5.3.2 Giải pháp sách giá Ngày khách sạn có xu hƣớng cạnh tranh chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, khác biệt hóa sản phẩm nhƣng sách giá đóng vai trò quan trọng thị trƣờng nhạy cảm giá Cho nên việc thu hút khách chất lƣợng sản phẩm, tăng cƣờng hoạt động quảng cáo khách sạn sử dụng giá nhƣ công cụ đắc lực để cạnh tranh thu hút khách Trên sở khách sạn đƣa nhiều mức giá khác cho sản phẩm dịch vụ nhìn chung giá khách sạn tƣơng đối phù hợp với nhu cầu nhƣ khả chi trả khách Theo quan điểm khách sạn kết hợp chặt chẽ sách sản phẩm sách giá cả, giữ giá mức vừa phải kết hợp nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ cách tối đa Khách hàng không giảm làm ảnh hƣởng đến văn minh phục vụ 5.3.3 Giải pháp chiến lƣợc Phân tích cấu vận động thị trƣờng nhằm tìm kiếm thị trƣờng triển vọng Mặt khác, khách sạn phải đặt vào vị trí khách hàng mà từ có sách ƣu đãi cho khách hàng tìm Công tác chăm sóc khách hàng dịch vụ hậu khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ cần đƣợc trọng Kịp thời giải thắc mắc, khiếu nại khách hàng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng 5.3.4 Giải pháp nguồn nhân lực Con ngƣời nhân tố quan trọng việc hình thành nên sản phẩm dịch vụ khách sạn, chình khách sạn có phân bổ chức nhiệm vụ đến phận cách rõ ràng Tuy nhiên ngƣời phải hiểu biết công việc khách sạn để trả lời khách hàng vấn đề mà khách hàng cần biết Công tác điều hành đƣợc nhân viên thực tƣơng đối chặt chẽ, xác theo sát chƣơng trình 5.3.5 Giải pháp thiết lập chƣơng trình tạo sản phẩm trọn gói Kết hợp với công ty du lịch để tạo sản phẩm trọn gói cho khách sạn Bên cạnh đó, khách sạn tự tạo sản phẩm trọn gói khách hàng có yêu cầu Từ đƣa chƣơng trình trọn gói cho khách với mức giá thấp tổng mức giá dịch vụ riêng lẻ cộng lại 44 5.3.6 Giải pháp quan hệ đối tác Trong hoạt động kinh dịch vụ, quan hệ đối tác vấn đề mà doanh nghiệp cần trọng Thiết lập mối quan hệ với khách sạn bạn để phối hợp phục vụ khách hàng đầy đủ dịch vụ bổ sung trao đổi khách cho bên hết khả phục vụ Thiết lập, mở rộng liên minh chiến lƣợc với khách sạn công ty du lịch đối tác quan trọng Khách du lịch đến hầu hết thông qua công ty du lịch việc lƣu trú khách sạn điều hiển nhiên Khách sạn phải liên hệ với công ty du lịch, qua họ giới thiệu sản phẩm dịch vụ khách sạn với khách hàng lúc đƣơng nhiên khách sạn phải trả lƣợng tiền hoa hồng định cho công ty du lịch họ dẫn khách đến Ngƣợc lại khách có nhu cầu du lịch khách sạn giới thiệu lại cho công ty du lịch có quan hệ từ trƣớc Ngoài mối quan hệ với đại lý du lịch khách sạn có quan hệ với văn phòng đại diện công ty nƣớc ngoài, địa sứ quán, hãng xe taxi, hãng hàng không,… 45 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Lợi nhuận doanh nghiệp phận định tồn phát triển doanh nghiệp Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng vai trò trở nên quan trọng, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Do phấn đấu tăng lợi nhuận mục đích hoạt động kinh doanh mà đòn bẫy kinh tế, động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất doanh nghiệp Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gắn liền với mối liên hệ chi phí, khối lƣợng, lợi nhuận Việc phân tích mối quan hệ CVP việc làm thiết thực công ty giúp cho nhà quản trị thấy đƣợc liên quan ba yếu tố định thành công công ty, để tìm sản phẩm có kết cấu chi phí hợp lí số dƣ đảm phí tâm điểm cho việc định kết cấu chi phí hợp lí Sự kết hợp yếu tố giúp nhà quản trị thấy đƣợc thay đổi định phí, biến phí, giá bán, số lƣợng có tác động đến doanh thu lợi nhuận, đồng thời dự kiến đƣợc giá bán nhƣ lợi nhuận thời kỳ bão giá Từ nhà quản trị có cách thay đổi yếu tố nhƣ để mang lại lợi nhuận cao lợi nhuận đạt cao ngƣời quản lý kiểm soát đƣợc chi phí Tuy nhiên việc phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận dựa vào tình hình thực tế, điều kiện doanh nghiệp mà áp dụng phân tích Hiểu vận dụng tốt mối quan hệ để định hoạt động kinh doanh có ý nghĩa hiệu việc định nâng cao hiệu kinh doanh, nhiên việc phân tích mối quan hệ đƣợc ứng dụng nhiều doanh nghiệp sản xuất mà doanh nghiệp hoạt động thƣơng mại, dịch vụ chƣa đƣợc ý, điển hình kinh doanh khách sạn Việc vận dụng phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận phổ biến khách sạn giúp cho nhà quản lý tìm đƣợc phƣơng án kinh doanh hiệu để thu hút khách du lịch, góp phần phát triển vào ngành công nghiệp không khói nƣớc ta xu hội nhập 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Chính sách định vị Để sử dụng tối đa tiềm khách sạn cần phải xác định vị trí khách sạn đoạn thị trƣờng mục tiêu nơi sản phẩm có khác biệt cách khách quan chủ quan so với đối thủ cạnh tranh 46 Yếu tố đóng vai trò định thành công việc định vị sản phẩm khác phù hợp với nhu cầu khách hàng Việc định vị thành công giúp cho khách hàng dễ dàng nhận biết đƣợc khác biệt sản phẩm với sản phẩm đối thủ cạnh tranh từ đƣa lựa chọn tốt cho Trong thời gian tới khách sạn cần xem xét điểm yếu nhƣ vị trí mà đối thủ cạnh tranh không đáp ứng đƣợc Khi nắm bắt đƣợc thông tin đó, khách sạn phải đƣa thông điệp truyền đến khách hàng, thông điệp phải ngắn gọn nhƣng nêu bật lên đƣợc đặc trƣng sản phẩm làm cho khách hàng dễ dàng nhận biết đƣợc lợi khách sạn với khách sạn 6.2.2 Chính sách giá Giá vũ khí cạnh tranh sắc bén góp phần vào thành công khách sạn Nhƣ ta biết sản phẩm du lịch sản phẩm vô hình, yếu tố tác động đến tiêu dùng sản phẩm giá Khi đƣa giá cần cân nhắc kỹ lƣỡng chi phí bỏ doanh thu để đo lƣờng phù hợp chất lƣợng phục vụ khả toán khách Khách du lịch nhạy cảm với thay đổi giá, để tăng thi phần du khách nƣớc khách sạn cần phải áp dụng sách giá linh hoạt Nhƣng riêng khách hội nghị đặc biệt họ quan tâm đến chất lƣợng phục vụ Vì bên cạnh việc áp dụng sách giá, khách sạn phải nâng cao chất lƣợng phục vụ nhƣ đa dạng hóa dịch vụ bổ sung 6.2.3 Chính sách phân phối Sản phẩm du lịch sản phẩm vô hình, muốn tiêu dùng sản phẩm du lịch du khách phải đến tận nơi sản xuất chúng Điều đặt nhà kinh doanh khách sạn phải thiết lập đƣợc kênh phân phối sản phẩm khách sạn đến du khách Thời gian qua khách sạn sử dụng kênh phân phối kênh phân phối trực tiếp kênh phân phối gián tiếp  Kênh phân phối trực tiếp khách hàng khách sạn Vạn Phát  Kênh phân phối gián tiếp thông qua công ty Du lịch hãng lữ hành du lịch nhƣ: Công ty Du lịch TheSinh Tourist, Phân phối đóng vai trò quan trọng lĩnh vực kinh doanh khách sạn thông qua việc thu hút khách đến khách sạn Chiến lƣợc phân phối theo kênh phân phối trực tiếp khách sạn khách hàng khách sạn nhằm thu hút lƣợng khách lẻ khách nội địa du lịch công vụ, với kênh phân phối khách sạn thu đƣợc trọn gói cung cấp cho khách hàng nhƣng tình 47 hình cạnh tranh gay gắt nhƣ kinh doanh theo kiểu làm cho nguồn khách không ổn định Vì để khai thác tối đa nguồn khách khách sạn cần có hình thức quảng cáo, xúc tiến để đƣa thông tin đến tận khách hàng, chiến lƣợc kênh phân phối gián tiếp đƣợc sử dụng để thu hút khách quốc tế nội địa Cần phải củng cố mối quan hệ với hãng lữ hành truyền thông 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Dƣợc Đặng Kim Cƣơng, 2010 Kế toán quản trị, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại Vạn Phát - Nhà Hàng Khách sạn Vạn Phát 1, 2013 Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 Nhà Hàng Khách Sạn Vạn Phát Cần Thơ, tháng năm 2013 Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại Vạn Phát - Nhà Hàng Khách sạn Vạn Phát < http://www.vanphathotels.com/> [Ngày truy cập: 28 tháng năm 2013] Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận [Truy cập ngày tháng năm 2013] Nguyễn Quang Hiệp, 2013 Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2012 dự báo năm 2013 Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số tháng 01 – 02/2013 trang 11 – 16 Võ Khắc Thƣờng, 2013 Ứng dụng kế toán quản trị vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số tháng 01 – 02/2013 trang 46 – 51 49
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích mối liên hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn vạn phát 1 , Phân tích mối liên hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn vạn phát 1 , Phân tích mối liên hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn vạn phát 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay