Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP thuơng mại và dịch vụ tổng hợp long anh

79 132 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:16

LUẬN VĂN: Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty CP Thuơng mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Long Anh Lời mở đầu Trong thời đại ngày với thị trường mở cửa tiền lương vấn đề quan trọng Đó khoản thù lao cho công lao động người lao động Lao động hoạt động chân tay trí óc người nhằm tác động biến đổi vật tự nhiên thành vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu người Trong Doanh nghiệp lao động yếu tố định trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Muốn làm cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục, thường xuyên phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh Tiền lương biểu tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng kết lao động mà họ cống hiến Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, người lao động hưởng số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, Tiền thưởng… Đối với doanh nghiệp chi phí tiền lương phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp sản xuất Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động tính thù lao người lao động, toán tiền lương khoản liên quan kịp thời kích thích người lao động quan tâm đến thời gian chất lượng lao động từ nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Từ thấy kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp quan trọng Do em chọn đề tài “Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty CP Thuơng mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Long Anh ”Làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I Lý luận chung hạch toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp 1.1 Đặc điểm, vai trò, vị trí tiền lương khoản trích theo tiền lương doanh nghiệp 1.1.1.Bản chất chức tiền lương Tiền lương biểu tiền phần sản phẩm xã hội trả cho người lao động tương ứng với thời gian chất lượng kết lao động mà họ cống hiến Như tiền lương thực chất khoản trù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động thời gian mà họ cống hiến cho doanh nghiệp Tiền lương biểu tiền sản phẩm Tiền lương có chức vô quan trọng đòn bẩy kinh tế vừa khuyến khích người lao động chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, công, suất lao động, vừa tiết kiệm chi phí lao động, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò ý nghĩa tiền lương 1.1.2.1.Vai trò tiền lương Tiền lương có vai trò to lớn làm thoả mãn nhu cầu người lao động Vì tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, người lao động làm cốt doanh nghiệp trả thù lao cho họ tiền lương để đảm bảo sống tối thiểu cho họ Đồng thời khoản chi phí doanh nghiệp bỏ trả cho người lao động họ làm sản phẩm cho doanh nghiệp Tiền lương có vai trò nhịp cầu nối người sử dụng lao động với người lao động Nếu tiền lương trả cho người lao động không hợp lý làm cho ngưòi lao động không đảm bảo ngày công kỉ luật lao động chất lượng lao động Lúc doanh nghiệp không đạt mức tiết kiệm chi phí lao động lợi nhuận cần có để doanh nghiệp tồn lúc hai bên lợi Vì việc trả lương cho người lao động cần phải tính toán cách hợp lý để hai bên có lợi đồng thời kích thích người lao động tự giác hăng say lao động 1.1.2.2 ý nghĩa tiền lương Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động Ngoài người lao động hưởng số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp BHXH, tiền thưởng, tiền ăn ca… Chi phí tiền lương phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động, cở sở tính thù lao lao động, toán kịp thời tiền lương khoản liên quan từ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian, kết chất lượng lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao suất lao động, góp phần tiết kiện chi phí lao động sống, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương Giờ công, ngày công lao động, suất lao động, cấp bậc chức danh, thang lương quy định, số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành, độ tuổi, sức khoẻ, trang thiết bị kỹ thuật nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương cao hay thấp +Giờ công: Là số mà người lao động phải làm việc theo quy định Ví Dụ: ngày công phải đủ giờ… làm không đủ có ảnh hưởng lớn đến sản xuất sản phẩm, đến suất lao động từ ảnh hưởng đến tiền lương người lao động +Ngày công: Là nhân tố ảnh hưởng lớn đến tiền lương người lao động, ngày công quy định tháng 22 ngày Nếu người lao động làm thay đổi tăng giảm số ngày lao việc tiền lương họ thay đổi theo +Cấp bậc, Chức danh: Căn vào mức lương cấp bậc, chức vụ, chức danh mà CBCNV hưởng lương theo hệ số phụ cấp cao hay thấp theo quy định nhà nước lương CBCNV bị ảnh hưỏng nhiều +Số lượng chất lượng hoàn thành ảnh hưởng lớn đến tiền lương Nếu làm nhiều sản phẩm có chất lượng tốt tiêu chuẩn vượt mức số sản phẩm giao tiền lương cao Còn làm chất lượng sản phẩm tiền lương thấp +Độ tuổi sức khoẻ ảnh hưởng ảnh hưởng lớn đến tiền lương Nếu công việc người lao động tuổi 30 – 40 có sức khoẻ tốt làm tốt người độ tuổi 50 – 60 +Trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ ảnh hưởng lớn tới tiền lương Với trang thiết bị cũ kỹ lạc hậu đem lại sản phẩm có chất lượng cao đem lại hiệu sản xuất trang thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến đại Do ảnh hưởng tới số lượng chất lượng sản phẩm hoàn thành từ ảnh hưởng tới tiền lương 1.2 Các hình thức tiền lương Doanh Nghiệp 1.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian: Tiền lương trả cho người lao động tính theo thời gian làm việc, cấp bậc chức danh thang lương theo quy định theo cách: Lương thời gian giản đơn lương thời gian có thưởng - Lương thời gian giản đơn chia thành: +Lương tháng: Tiền lương trả cho người lao động theo thang bậc lương quy định gồm tiền lương cấp bặc khoản phụ cấp (nếu có) Lương tháng thường áp dụng trả lương nhân viên làm công tác quản lý hành chính, quản lý kinh tế nhân viên thuộc ngành hoạt động tính chất sản xuất +Lương ngày: Được tính cách lấy lương tháng chia cho số ngày làm việc theo chế độ Lương ngày làm để tính trợ cấp BHXH phải trả CNV, tính trả lương cho CNV ngày hội họp, học tập, trả lương theo hợp đồng +Lương giờ: Được tính cách lấy lương ngày chia cho số làm việc ngày theo chế độ Lương thường làm để tính phụ cấp làm thêm - Lương thời gian có thưởng: hình thức tiền lương thời gian giản đơn kết hợp với chế độ tiền thưởng sản xuất Hình thức tiền lương thời gian tính đến thời gian làm việc thực tế, nhiên hạn chế định chưa gắn tiền lương với chất lượng kết lao động, doanh nghiệp cần kết hợp với biện pháp khuyến khích vật chất, kiểm tra chấp hành kỷ luật lao động nhằm tạo cho người lao động tự giác làm việc, làm việc có kỷ luật suất cao 1.2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm Hình thức lương theo sản phẩm tiền lương trả cho người lao động tính theo số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành khối lượng công việc làm xong nghiệm thu Để tiến hành trả lương theo sản phẩm cần phải xây dựng định mức lao động, đơn giá lương hợp lý trả cho loại sản phẩm, công việc quan có thẩm quyền phê duyệt, phải kiểm trả, nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ 1.2.2.1 Theo sản phẩm trực tiếp: Là hình thức tiền lương trả cho người lao động tính theo số lượng sản lượng hoàn thành quy cách, phẩm chất đơn giá lương sản phẩm Đây hình thức doanh nghiệp sử dụng phổ biến để tính lương phải trả cho CNV trực tiếp sản xuất hàng loạt sản phẩm 1.2.2.2 Trả lương theo sản phẩm có thưởng: Là kết hợp trả lưong theo sản phẩm trực tiếp gián tiếp chế độ tiền thưởng sản xuất ( thưởng tiết kiệm vật tư, thưởng tăng suất lao động, cao chất lượng sản phẩm ) 1.2.2.3 Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: Theo hình thức tiền lương trả cho người lao động gồm tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp tiền lương tính theo tỷ lệ luỹ tiến vào mức độ vượt định mức lao động họ Hình thức nên áp dụng khâu sản xuất quan trọng, cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất cần động viên công nhân phát huy sáng kiến phá vỡ định mức lao động 1.2.2.4 Theo sản phẩm gián tiếp: Được áp dụng để trả lương cho công nhân làm công việc phục vụ sản xuất phận sản xuất như: công nhân vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm, bảo dưỡng máy móc thiết bị Trong trường hợp vào kết sản xuất lao động trực tiếp để tính lương cho lao động phục vụ sản xuất ` 1.2.2.5 Theo khối lượng công việc: Là hình thức tiền lương trả theo sản phẩm áp dụng cho công việc lao động đơn giản, công việc có tính chất đột xuất như: khoán bốc vác, khoán vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm 1.2.3.Các hình thức đãi ngộ khác tiền lương: Ngoài tiền lương, BHXH, công nhân viên có thành tích sản xuất, công tác hưởng khoản tiền thưởng, việc tính toán tiền lương vào định chế độ khen thưởng hành Tiền thưởng thi đua từ quỹ khen thưởng, vào kết bình xét A,B,C hệ số tiền thưởng để tính Tiền thưởng sáng kiến nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, tăng suất lao động vào hiệu kinh tế cụ thể để xác định 1.3 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT,và KPCĐ 1.3.1 Quỹ tiền lương: Là toàn số tiền lương trả cho số CNV doanh nghiệp doanh nghiệp quản lý, sử dụng chi trả lương Quỹ tiền lương doanh nghiệp gồm: - Tiền lương trả cho người lao động thời gian làm việc thực tế khoản phụ cấp thường xuyên phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp khu vực… - Tiền lương trả cho người lao động thời gian ngừng sản xuất, nguyên nhân khách quan, thời gian nghỉ phép - Các khoản phụ cấp thường xuyên: phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp công tác lưu động, phụ cấp thu hút - Về phương diện hạch toán kế toán, quỹ lương doanh nghiệp chia thành loại : tiền lương chính, tiền lương phụ + Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động thời gian họ thực nhiệm vụ chính: gồm tiền lương cấp bậc, khoản phụ cấp + Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động thời gian họ thực nhiệm vụ họ, thời gian người lao động nghỉ phép, nghỉ lễ tết, ngừng sản xuất hưởng lương theo chế độ Trong công tác hạch toán kế toán tiền lương công nhân sản xuất hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất loại sản phẩm, tiền lương phụ công nhân sản xuất hạch toán phân bổ gián tiếp vào chi phí sản xuất loại sản phẩm có liên quan theo tiêu thức phân bổ thích hợp 1.3.2 Quỹ bảo hiểm xã hội Quỹ BHXH khoản tiền trích lập theo tỉ lệ quy định 20% tổng quỹ lương thực tế phải trả cho toàn cán công nhân viên doanh nghiệp nhằm giúp đỡ họ mặt tinh thần vật chất trường hợp CNV bị ốm đau, thai sản, tai nạn, sức lao động… Quỹ BHXH hình thành việc trích lập theo tỷ lệ quy định tiền lương phải trả CNV kỳ, Theo chế độ hành, hàng tháng doanh nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 20% tổng số tiền lương phải trả công nhân viên tháng, 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động, 5% trừ vào lương người lao động Quỹ BHXH trích lập nhằm trợ cấp công nhân viên có tham gia đóng góp quỹ trường hợp họ bị khả lao động, cụ thể: - Trợ cấp công nhân viên ốm đau, thai sản - Trợ cấp công nhân viên bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp - Trợ cấp công nhân viên hưu, sức lao động - Chi công tác quản lý quỹ BHXH Theo chế độ hành, toàn số trích BHXH nộp lên quan quản lý quỹ bảo hiểm để chi trả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ sức lao động Tại doanh nghiệp hàng tháng doanh nghiệp trực tiếp chi trả BHXH cho CNV bị ốm đau, thai sản…Trên sở chứng từ hợp lý hợp lệ Cuối tháng doanh nghiệp, phải toán với quan quản lý quỹ BHXH 1.3.3 Quỹ Bảo Hiểm Y Tế Quỹ BHYT khoản tiền tính toán trích lập theo tỉ lệ quy định 3% tổng quỹ lương phải trả cho toàn cán công nhân viên công ty nhằm phục vụ, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho người lao động Cơ quan Bảo Hiểm toán chi phí khám chữa bệnh theo tỉ lệ định mà nhà nước quy định cho người tham gia đóng bảo hiểm Quỹ BHYT hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định tiền lương phải trả công nhân viên kỳ Theo chế độ hành, toàn quỹ BHYT nộp lên quan chuyên môn chuyên trách để quản lý trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế 1.3.4 Kinh phí công đoàn: Kinh Phí Công Đoàn khoản tiền trích lập theo tỷ lệ 2% tổng quỹ lương thực tế phải trả cho toàn cán công nhân viên doanh nghiệp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi đáng cho người lao động đồng thời trì hoạt công đoàn doanh nghiệp Theo chế độ hành hàng tháng doanh nghiệp trích 2% kinh phí công đoàn tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên tháng tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động Toàn số kinh phí công đoàn trích phần nộp lên quan công đoàn cấp trên, phần để lại doanh nghiệp để chi tiêu cho hoạt động công đoàn doanh nghiệp Kinh phí công đoàn trích lập để phục vụ chi tiêu cho hoạt động tổ chức công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động 1.4 Yêu cầu nhiệm vụ hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Để phục vụ điều hành quản lý lao động, tiền lương có hiệu quả, kế toán lao động, tiền lương doanh nghiệp sản xuất phải thực nhiệm vụ sau: -Tổ chức ghi chép, phản ánh xác, kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng, thời gian kết lao động.Tính toán kịp thời, đầy đủ tiền lương khoản liên quan khác cho người lao động doanh nghiệp Kiểm tra tình hình huy động sử dụng lao động, việc chấp hành sách chế độ lao động, tiền lương, tình hình sử dụng quỹ tiền lương - Hướng dẫn kiểm tra phận doanh nghiệp thực đầy đủ, chế độ ghi chép ban đầu lao động, tiền lương Mở sổ thẻ kế toán hạch toán lao động, tiền lương chế độ, phương pháp - Tính toán phân bổ xác, đối tượng chi phí tiền lương, khoản theo lương vào chi phi sản xuất kinh doanh phận, đơn vị sử dụng lao động -Lập báo cáo kế toán phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, đề xuất biện pháp khai thác có hiệu tiềm lao động doanh nghiệp 1.5 Kế toán chi tiết tiền lương khoản trích theo lương 1.5.1 Hạch toán số lượng lao động: Căn vào chứng từ ban đầu bảng chấm công hàng tháng phận, phòng ban, tổ, nhóm gửi đến phòng kế toán để tập hợp hạch toán số lượng lao động tháng doanh nghiệp từ bảng chấm công kế toán nắm ngày có người làm việc, người nghỉ với lý Hằng ngày tổ trưởng người có trách nhiệm chấm công cho người tham gia làm việc thực tế ngày nơi quản lý tháng phòng ban gửi bảng chấm công phòng kế toán Tại phòng kế toán, kế toán tiền lương tập hợp hạch toán số lượng công nhân viên lao động tháng 1.5.2 Hạch toán thời gian lao động: Chứng từ để hạch toán thời gian lao động Bảng Chấm Công Bảng Chấm Công bảng tổng hợp dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ bảo hiểm xã hội người cụ thể từ để có tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho người quản lý lao động doanh nghiệp Hằng ngày tổ trưởng (phòng, ban, nhóm…) người uỷ quyền vào tình hình thực tế phận quản lý để chấm công cho người ngày ghi vào ngày tương ứng cột từ đến 31 theo kí hiệu quy định bảng Cuối tháng người chấm công phụ trách phận ký vào bảng chấm công chuyển bảng chấm công chứng từ liên quan phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội… phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy công để tính lương bảo hiểm xã hội Kế toán tiền lương vào ký hiệu chấm công người tính số ngày công theo loại tương ứng để ghi vào cột 32, 33, 34, 35, 36 Ngày công quy định lẻ đánh thêm dấu phẩy ví dụ: 24 công ghi 24,4 Bảng Chấm Công chấm công tổng hợp: Chấm công ngày chấm công giờ, chấm công nghỉ bù nên phòng kế toán tập hợp tổng số liệu thời gian lao động người Tuỳ thuộc vào điều kiện, đặc điểm sản xuất, công tác trình độ hạch toán đơn vị sử dụng phương pháp chấm công sau đây: Chấm công ngày: Mỗi người lao động làm việc đơn vị làm việc khác họp…thì ngày dùng ký hiệu để chấm công ngày Chấm công theo giờ: Trong ngày người lao động làm công việc chấm công theo ký hiệu quy định ghi số công việc thực công việc bên cạnh ký hiệu tương ứng Chấm công nghỉ bù: Chỉ áp dụng trường hợp làm thêm hưởng lương thời gian không toán lương làm thêm 1.5.3.Hạch toán kết lao động: Căn vào phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành Do phiếu chứng từ xác nhận số lượng sản phẩm công việc hoàn thành đơn vị cá nhân người lao động nên làm sở để kế toán lập bảng toán tiền lương h oặc tiền công cho người lao động Phiếu lập thành 02 liên: liên lưu liên chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục toán cho người lao động phiếu phải có đầy đủ chữ ký người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng người duyệt Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành dùng trường hợp doanh nghiệp áp dụng theo hình thức lương trả theo sản phẩm trực tiếp lương khoán theo khối lượng công việc Đây hình thức trả lương tiến nguyên tắc phân phối theo lao động, đòi hỏi phải có giám sát chặt chẽ kiểm tra chất lượng sản phẩm cách nghiêm ngặt 1.5.4 Tính tiền lương cho người lao động: Căn vào bảng chấm công để biết thời gian động số ngày công lao động người sau phòng ban, tổ nhóm lập bảng toán tiền lương cho người lao động Bảng Chấm Công chứng từ kèm theo bảng tính phụ cấp, trợ cấp, phiếu xác nhận thời gian lao động công việc hoàn thành NT Chứng từ ghi SH Diễn giải Trang Số hiệu NKC TKĐƯ NT Số phát sinh Nợ Có sổ Số dư đầu tháng 30/9 27/9 30/9 Xxx Nộp tiền BHXH 111 24173502 Mua thẻ BHYT 111 3430221 30/9 27/9 Nộp tiền KPCĐ 111 1404500 30/9 15/9 Chi tiêu KPCĐ 111 700000 CTy 30/9 26/9 Trích BHXH, 338(3,4) 3727614 338(3) 1287908 BHYT trừ vào lương 30/9 26/9 Tính TCBHXH Số dư cuối kỳ Xxx Ngày 30 tháng năm 2007 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu) 2.2.3 Tính trợ cấp BHXH,BHYT KPCĐ: 2.2.3.1 Kế toán tổng hợp khoản trích theo lương * Trình tự ghi sổ trình hạch toán khoản trích theo lương: Cuối tháng, kế toán vào bảng toán bảo hiểm xã hội để lập phiếu chi sau từ phiếu chi kế toán ghi vào sổ nhật ký chung sổ chi tiết tài khoản TK338 : TK338(2), TK338(3), TK338(4) Trên sổ Nhật ký chung, ghi rõ ngày ghi sổ, số hiệu ngày tháng chứng từ, số hiệu tài khoản, tài khoản có số phát sinh bên nợ ghi vào cột phát sinh nợ, phát sinh bên có ghi vào cột số phát sinh có sổ Nhật ký chung Trên sổ có chữ ký họ tên người ghi sổ, Kế toán trưởng, Giám đốc riêng giám đốc chữ ký đóng dấu pháp nhân công ty vào Trên sổ chi tiết, , ghi rõ ngày ghi sổ, số hiệu ngày tháng chứng từ, số hiệu tài khoản, tài khoản có số phát sinh bên nợ ghi vào cột phát sinh nợ, phát sinh bên có ghi vào cột số phát sinh có sổ chi tiết, tài khoản có số dư ghi vào cột số dư Trên sổ có chữ ký họ tên người ghi sổ, Kế toán trưởng Cuối tháng kế toán phải tổng hợp số liệu khoá sổ kế toán chi tiết Căn sổ chi tiết kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết Sau vào Nhật ký chung, số liệu sổ để ghi vào sổ tài khoản liên quan Số liệu ghi vào sổ đánh dấu” x “ vào ô ghi sổ Sổ sổ tổng hợp dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh niên độ kế toán, cuối kỳ kế toán phải khoá sổ, cộng tổng số phát sinh nợ tổng số phát sinh có, tính số dư tài khoản Sau kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi sổ bảng tổng hợp chi tiết dùng để lập báo cáo tài Căn vào bảng phân bổ tiền lương, phiếu chi… kế toán ghi vào sổ nhật ký chung Căn vào bảng tổng hợp toán tiền lương BHXH, kế toán lập sổ chi tiết KPCĐ Sổ chi tiết tk338(2) Ngày Chứng từ TK Số phát sinh Ngày đối Nợ Có hiệu tháng ứng Xxx xxx tháng Số ghi Diễn giải Số dư Nợ Có sổ 30/9 Số dư đầu T9 Số phát sinh 26/9 Tnh KPCĐ tính vào chi phí Cnsxtt 622 1931724 Nvqlpx 627 498350 Bpbh 641 314500 Bpqldn 642 64380 27/9 Nộp tiền KPCĐ 111 1404500 15/9 Chi KPCĐ CTy 111 700000 Cộng số phát sinh 2104500 2808954 Số dư cuối kỳ Ngày 30 tháng năm 2006 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Căn vào bảng toán bảo hiểm xã hội, bảng phân bổ tiền lương BHXH kế toán lập sổ chi tiết BHXH Sổ chi tiết tk338(3) Ngày Chứng từ TK Số phát sinh Ngày đối Nợ Có hiệu tháng ứng Xxx xxx tháng Số ghi Diễn giải Số dư Nợ sổ 30/9 Số dư đầu T9 Số phát sinh 26/9 Tnh BHXH vào chi phí Cnsxtt 622 14487930 Nvqlpx 627 3737625 Bpbh 641 2358750 Bpqldn 642 482850 26/9 Tính TCBHXH 334 1287908 27/9 Nộp tiền BHXH 111 24173502 26/9 Trích BHXH trừ 334 3106347 vào lương Cộng số phát sinh 25461410 Số dư cuối kỳ Ngày30 tháng năm 2006 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Có Căn vào bảng toán bảo hiểm xã hội, bảng phân bổ tiền lương BHXH kế toán lập sổ chi tiết BHYT Sổ chi tiết tk338(4) Ngày Chứng từ TK Số phát sinh Ngày đối Nợ Có hiệu tháng ứng Xxx xxx tháng Số ghi Diễn giải Số dư Nợ sổ 30/9 Số dư đầu T9 Số phát sinh 26/9 Tnh BHYTvào chi phí 26/9 Cnsxtt 622 1931724 Nvqlpx 627 498350 Bpbh 641 314500 Bpqldn 642 64380 Trích BHYT trừ 334 621267 vào lương Mua thẻ BHYT 111 3430221 Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Ngày30 tháng năm 2006 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Chương III: Có Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương khoản theo lương Công Ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh 3.1.1 ưu điểm Công ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh công ty thành lập, ngành nghề kinh doanh chủ yếu nghề gốm truyền thống nên nhiều khó khăn mặt Tuy nhiên phấn đấu, khả sáng tạo, lòng nhiệt tình tất thành viên động lực lớn giúp công ty phát triển nhanh nói tương lai công ty doanh nghiệp thành công lĩnh vực nghề truyền thống Doanh nghiệp làm ăn có lãi hoạt động bền lâu người lao động có công ăn việc làm đểu đặn, có thu nhập cao họ yên tâm lao động sản xuất có điều kiện tái tạo sức lao động tốt người lao động tiền lương khoản cấu thành nên thu nhập khoản thu chủ yếu Chính công tác kế toán tiền lương cần tính toán, trả cho người lao động nhanh chóng, đúng, đủ, kịp thời Công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh có ưu điểm sau: Một là: công ty có số lao động (tính đến tháng năm 2007 công ty có 305 người) việc tính toán phân bổ, chi trả tiền lương,BHXH, BHYT, KPCĐ nhanh chóng, thuận tiện Hai là: Hình thức trả lương Công ty có hình thức trả lương chủ yếu lương sản phẩm,lương thời gian, lương ca hình thức tính toán đơn giản, không nhiều công sức bị nhầm lẫn Ba là: Thời gian trả lương Công ty trả lương tháng lần nên ``giảm thời gian toán, tạm sử dụng số tiền lương vào việc khác thời gian cho phép( trước ngày trả lương) Bốn là: công ty áp dụng mức lương cho công nhân làm việc theo sản phẩm thấp số tiền BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí thấp số tiền nộp cho quan BHXH, quan công đoàn cấp thấp Năm là: công ty có vị trí thuận lợi nằm thủ đổ Hà Nội nơi tập hợp đầy đủ yếu tố để công ty phát triển Sáu là: công ty sử dụng hình thức nhật ký chung để ghi sổ hình thức phổ biến mà công ty nước ta nói chung doanh nghiệp nước nói riêng hình thức vừa dễ làm, lại sai sót, dễ kiểm tra đối chiếu, xem xét 3.1.2 Tồn nguyên nhân *Tiền lương Đối với lương phòng: Công ty áp dụng chế độ tiền lương thời gian quy định Bộ tài nên tiền lương thấp Tuy mức lương tối thiểu hệ số lương nhà nước ta liên tục tăng tiền lương nhân viên tính theo hình thức thấp so với mặt giá hàng hoá, mức sống dan cư đô thị… Đối với lương sản phẩm Về đơn giá tiền lương cho sản phẩm: công ty có bảng đơn giá tiền lương chi tiết cho mặt hàng phận đơn giá thấp theo tính toán thực tế số công nhân làm việc ngày bình quân công nhân đạt mức tiền lương từ 25000 đ đến 35000đ thu nhập họ tháng tính chẳng Vê mức tiền lương đóng BHXH, BHYT thấp Công ty trả cho người lao động làm theo sản phẩm mức lương 490000đ/ tháng người lao động nghỉ việc hưởng BHXH hưởng Về thời gian trả lương công ty trả lương lần tháng người lao động chi tiêu người lao động phải chờ vào cuối tháng thực trạng công nhân công ty mà có nhiều công nhân công ty khác Về lương thời gian làm thêm công ty chưa áp dụng trả lương cho người lao động làm thêm theo quy định làm thêm vào ngày bình thường công nhân hưởng 150% lương làm vào ngày nghỉ hưởng 200% lương thực tế công nhân công ty làm thêm hưởng thêm số tiền ăn ca 3000đ/ ngày(đối với ngày chủ nhật) *Tiền thưởng Tiền thưởng có ý nghĩa khuyến khích vật chất người lao động, động lực giúp công nhân làm việc chăm hơn, tích cực sáng tạo, tiết kiệm vật tư Hiện chế độ thưởng công ty thưởng vào ngày lễ, cuối năm thưởng sản xuất Công ty nên có chế độ thưởng nhiều để khen thưởng kịp thời cho người lao động thưởng tiết kiệm vật tư, thưởng chất lượng sản phẩm… Thưởng tiết kiệm vật tư: sản phẩm làm giảm tối thiểu mức nguyên liệu phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách, mẫu mã Thưởng chất lượng sản phẩm tôt: sản phẩm làm mẫu mã, quy cách, đẹp giảm tỷ lệ hàng hỏng so với người làm trước thưởng để khuyến khích có nhiều sản phẩm đẹp mà tiết kiệm vật tư Thưởng nâng cao tỷ lệ hàng có chất lượng tốt( loại 1) tiêu xét thưởng hoàn thành hoàn thành vượt mức loại sản phảm thời gian định Mức thưởng nguồn thưởng dựa vào chênhđược đóng BHXH bị thiệt thòi không may bị ốm đau, tai nạn… Các khoản trợ cấp BHXH người lao động chậm, phải nhiều thủ tục, chứng từ… công ty nên tạo điều kiện tốt giúp công nhân tiết kiệm thời gian chi phí lại 3.2 Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty CPTM dich vụ tổng hợp Long Anh Công tác kế toán tiền lương góp phần cung cấp thông tin kế toán kịp thời việc sử dụng lao động phản ánh kịp thời khoản chi phí cho việc sử dụng lao động Do việc hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tiền lương yếu tố tác động tích cực trình hoạt động đơn vị Qua trình thực tập công ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh em có ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương sau: 3.2.1 Cơ cấu tổ chức lao động Nhìn chung lao động công ty nói chung phòng kế toán nói riêng có cấu tổ chức tốt, họ người nhiệt tình, cần cù, chịu khó… Tuy nhiên hoạt động chủ yếu công ty sản xuất mặt hàng truyền thống để bán nước nước công ty nên tuyển thêm nhân có trình độ vững kế toán am hiểu luật kinh doanh nước quốc tế Qua hai vụ kiện Mỹ cá da trơn tôm nước ta cho học đắt giá không am hiểu luật pháp quốc tế Vì từ doanh nghiệp kinh doanh hàng xuất nên có người hiểu biết sâu rộng luật nước để đưa nước ta ngày có kinh tế vững hội nhập với tất nước khu vực Bên cạnh công ty nên có biện pháp phù hợp cho công nhân công ty có thâm niên nghề cao Trong năm gần nước nói chung Hà Nội nói riêng có hàng loạt công ty mọc lên thu hút phần lớn số lao động Tuy nhiên công ty chủ yếu thành lập nên công việc chưa ổn định mức lương thấp so với công ty vào sản xuất lâu năm người lao động làm việc công ty có tư tưởng” đứng núi trông núi nọ” mà số lao động công ty thường xuyên phải tuyển nhân viên, lao động Để tránh tình trạng công ty nên có sách tiền lương phù hợp làm tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo đời sống họ gia đình họ có công nhân yên tâm sản xuất, toàn tâm, toàn lực công việc công ty Hơn nữa, công ty sản xuất chủ yếu mặt hàng truyền thống gốm nghề đòi hỏi khéo léo, tỷ mỉ, cần cù…và” trăm hay không tay quen” nên để công nhân thường xuyên chuyển công ty nhiều chi phí tuyển dụng dạy nghề 3.2.2 Tăng cường khen thưởng kỷ luật Tiền thưởng góp phần khuyến khích người lao động hăng say sản xuất, công ty nên có phần thưởng thích đáng công nhân thưởng thi đua, thưởng tiết kiệm vật tư, thưởng sáng tạo… Bên cạnh khen thưởng, công ty nên có hình thức kỷ luật công nhân viên không chấp hành nội quy, quy định công ty làm không phạt tiền, nghỉ tự phạt trừ vào lương, làm hư hỏng nhiều sản phẩm phạt tiền trừ vào lương… Có người lao động có ý thức trách nhiệm tốt công việc Với tác phong công nghiệp giúp công nhân hay say làm việc hơn, phấn khởi đạt nhiều sản phẩm hoàn thành 3.2.3 Tạo nguồn tiền lương Có thể nói tiền lương tỷ lệ thuận với kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tiền lương tăng kết sản xuất kinh doanh tăng ngược lại tiền lương giảm kết sản xuất kinh doanh giảm Muốn có kết sản xuất kinh doanh đạt hiệu công ty nên tính toán kỹ lưỡng trước hợp đồng cần mở rộng quy mô sản xuất thị trường tiêu thụ sản phẩm khai thác triệt để lực sản xuất tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động 3.2.4 Công tác kế toán tiền lương Trong kinh tế thị trường ngày có cạnh tranh gay gắt, nhạy bén công tác quản lý quan trọng đặc biệt công tác kế toán lao động tiền lương Việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương việc làm cần thiết tiến hành theo phương thức sau: Đảm bảo công cho người lao động cách tính xác đầy đủ khoản thu nhập cán bộ, công nhân Ngoài tiền lương, tiền thưởng công ty nên toán tất khoản thu nhập khác người lao động tháng phát sinh khoản Việc ghi chép nghiệp vụ kế toán tiền lương nghiệp vụ khác cần ghi rõ ràng, xác, cần đảm bảo mặt thời gian ghi theo qui định hành Bộ tài công ty Để thực tốt yêu cầu cần kiểm tra kỹ lưỡng từ khâu ban đầu theo dõi, ghi chép ngày công, sản phẩm hoàn thành… rà soát lại tất khâu phát sai sót cần chấn chỉnh, sửa đổi Phòng tổ chức lao dộng phòng kế toán nên trọng thực việc phân tích kinh tế tình hình sử dụng, quản lý lao động, làm tốt trách nhiệm giám sát sử dụng lao động, chi trả tiền lương, tiền thưởng , đủ cho người lao động Công ty nên cài đặt phần mềm kế toán riêng, có phần mềm phòng kế toán giảm bớt số lao động độ nhanh , xác công việc lại cao có phần mềm nàycông ty giảm nhiều chi phí 3.2.5 Tăng mức lương người làm khoán sản phẩm Những người làm việc theo lương sản phẩm có mức lương thấp (490000đ/ tháng) số tiền đóng bảo hiểm xã hội thấp người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn họ hưởng từ quỹ bảo hiểm xã hội Do công ty nên tăng mức lương cho người lao động cho tương xứng với mức lương thực tế mà họ đạt làm theo sản phẩm có người lao động khỏi thiệt thòi nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội 3.2.6 Đóng 100% bảo hiểm xã hội cho công nhân Hiện công ty có 80% số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội giúp người lao động giảm bớt khó khăn bị ốm đau, tai nạn… công ty nên đóng cho tất lao động công ty giúp họ yên tâm sản xuất, giảm bớt phần khó khăn phải nghỉ việc 3.3 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện Công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh hoàn thiện cần có điều kiện sau: Thứ Ban lãnh đạo công ty cần quan tâm đến nhân viên mình, chăm lo đến đời sống họ, quan tâm đến họ có phần thưởng thích đáng đóng góp họ công ty Thứ hai Quỹ tiền lương tiền thưởng đơn vị phải tăng Muốn công ty cần mở rộng quy mô sản xuất thị trường tiêu thụ,cố gắng tăng lợi nhuận cho công ty Để đạt điều tất thành viên công ty phải cố gắng để đạt hiệu công việc cao Thứ ba Tất lao động công ty nên trung thành làm việc với công ty lúc công ty gặp khó khăn công nhân thấy công ty khó khăn mà bỏ công ty để làm nơi khác công ty khó khăn mà khó khăn mà họ phải bỏ chi phí để tuyển lao động dạy nghề cho lao động điều nhiều thời gian chi phí Về phía nhà nước Nhà nước cần có sách khuyến khích sản xuất xuất cách hỗ trợ vốn, công nghệ hay miễn, giảm loại thuế mặt hàng truyền thống Bên cạnh nhà nước cần tăng mức lương bản, hệ số lương quy định mức lương tối thiểu cho doanh nghiệp sử dụng lao động đồng thời điều tiết kinh tế cho tỷ lệ lạm phát mức phù hợp lệch giá sản phẩm với Thưởng thi đua: phần tiền thưởng nằm kế hoạch khen công ty, áp dụng cách linh hoạt trường hợp thưởng cho phát minh sáng kiến, thưởng cho người lao động hoàn thành tốt công việc giao… Thưởng hình thức làm cho người lao động thấy quan tâm đóng BHXH bị thiệt thòi không may bị ốm đau, tai nạn… Các khoản trợ cấp BHXH người lao động chậm, phải nhiều thủ tục, chứng từ… công ty nên tạo điều kiện tốt giúp công nhân tiết kiệm thời gian chi phí lại Kết luận Công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương tổ chức tốt góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt chủ trương sách đảng nhà nước chế độ lao động, đảm bảo tính toán phân bổ đắn, xác khoản tiền lương khoản trích theo lương nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm tăng thu nhập cho người lao động tăng lợi nhuận cho Công Ty để Công Ty ngày lớn mạnh Để góp phần giúp kế toán thực tốt chức quản lý lao động tiền lương kế toán cần phải biết kết hợp mô hình hạch toán dựa sở kết hợp với thực trạng công ty để đưa phương thức quản lý tốt Đề tài kế toán tiền lương khoản trích theo lương người lao động, với vấn đề quản lý nâng cao hiệu sử dụng lao động Công Ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh đóng góp phần vào việc giải vấn đề đảm bảo công việc trả lương công ty công ty, nơi sử dụng lao động làm việc, giúp Công Ty tồn phát triển kinh tế thị trường Trên sở lý luận xuất phát từ hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh đặc biệt trình sản xuất kinh doanh Công Ty Đề tài đưa đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương phù hợp với điều kiện cụ thể Công Ty Góp phần nâng cao hiệu sử dụng lao động đưa phương pháp quản lý đạt kết cao Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác quản lý kế toán phận kế toán nói chung tiền lương nói riêng Công Ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh em thấy: Qua năm xây dựng phát triển dến có phận quản lý ổn định, quy mô sản xuất vững với thời đại ngày kinh tế nước ta phát triển với tốc độ nhanh mà Công Ty cách phải có biện pháp cố gắng hoà nhập vào chế độ kế toán mới, để hoà nhập bước với nhịp độ kinh tế phát triển chung đất nước NHậN XéT CủA GIáO VIÊN Hướng dẫn thực tập: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Nhận xét quan thực tập Cty cptm dịch vụ tổng hợp long Anh ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP thuơng mại và dịch vụ tổng hợp long anh , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP thuơng mại và dịch vụ tổng hợp long anh , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP thuơng mại và dịch vụ tổng hợp long anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay