Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty thạch bàn

91 172 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:14

Lời nói đầu Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển vũ bão, đất nước đà phát triển theo đường công nghiệp hoá - đại hoá cần nhiều doanh nghiệp, công ty Để quản lý phải nhờ điều hành Nhà nước kế toán với tư cách công cụ quản lý ngày khai thác tối đa sức mạnh uyển chuyển nhằm điều chỉnh vĩ mô kiểm soát vận hành kinh tế thực phong phú đa chiều Mặt khác, kế toán công cụ thiếu hệ thống công cụ quản lý vốn, tài sản hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đồng thời nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy để Nhà nước điều chỉnh vĩ mô kinh tế Giá thành sản phẩm phạm trù kinh tế khác sản xuất có vai trò to lớn quản lý sản xuất Nó nhân tố tác động trực tiếp đến giá hàng hoá, để tiến hành hoạt động kinh doanh có hiệu không kế hoạch hoá hạch toán chi phí cho đạt lợi nhuận cao với chi phí thấp Vì vậy, hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành đủ, xác, kịp thời nhân tố quan trọng định doanh lợi cho công ty Bước sang kỷ - kỷ XXI - kỷ nhân loại phát triển khoa học kỹ thuật đất nước lại phải đổi công trình kiến trúc hạ tầng ngày lại xây dựng nhiều Công ty Thạch Bàn qua nhiều giai đoạn phát triển đứng vững kinh tế thị trường đầy tính cạnh tranh Sản phẩm Công ty đến nước mà nước Để Công ty lớn mạnh phát triển nhờ có thay đổi chế quản lý Để thâm nhập sản phẩm thị trường với chất lượng tốt, giá thành hạ đem lại hiệu kinh tế cao tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm thực trở thành khâu trung tâm quan trọng cho toàn công tác kế toán Công ty Nhận thức tầm quan trọng việc tập hợp chi phí tính giá thành hiểu mục đích kinh doanh công ty thực tế Công ty Thạch Bàn em mạnh dạn tìm hiểu vấn đề Đây yêu cầu khách quan có tính thời cấp bách đặc biệt có ý nghĩa sản xuất doanh nghiệp gắn chặt với chế thị trường Em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình bảo giúp đỡ thầy cô giáo phòng Tài - Kế toán Công ty Thạch Bàn giúp em hoàn thành báo cáo Nội dung, kết cấu đề tài gồm: Phần I: Cơ sở lý luận tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Phần II: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm gạch ốp lát Granit Công ty Thạch Bàn more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm gạch ốp lát Granit Công ty Thạch Bàn more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Phần I Cơ sở lý luận tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất I Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất: 1.1 Bản chất nội dung kinh tế chi phí sản xuất Chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp biểu tiền toàn chi phí lao động sống lao động vật hoá cần thiết mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Các doanh nghiệp cần phải có yếu tố chi phí chi phí lao động, chi phí vật tư lao động đối tượng lao động Sự tham gia yếu tố sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có khác hình thành khoản chi phí tương ứng Chi phí sản xuất gắn liền với sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn Vì thế, quản lý chi phí sản xuất thực chất việc quản lý, việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm loại tài sản, vật tư doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Mặt khác, chi phí sản xuất sở tạo nên giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành nên quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất mục tiêu hạ giá thành sản phẩm Như vậy, điều kiện kinh tế thị trường, kinh tế hàng hoá biểu tiền hao phí lao động vật hoá lao động sống cần thiết doanh nghiệp kỳ để tiến hành sản xuất kinh doanh gọi chi phí sản xuất Nội dung bao gồm yếu tố như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Do đó, việc tập hợp chi phí sản xuất cần phải tiến hành khoảng thời gian định không phân biệt sản phẩm hoàn thành hay chưa Để quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm chặt chẽ, làm sở cho việc phân tích trình phát sinh chi phí sản xuất hình thành giá thành sản phẩm kết cấu tỷ trọng chi phí sản xuất, người ta cần tiến hành phân loại chi phí sản xuất theo số tiêu thức khác Phân loại chi phí sản xuất Phân loại chi phí sản xuất yêu cầu tất yếu để hạch toán xác chi phí sản xuất, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất kinh doanh phân loại theo nhiều tiêu thức khác tuỳ thuộc vào mục đích yêu cầu quản lý Tuy nhiên, mặt hạch toán chi phí sản xuất thường phân theo tiêu thức khác 2.1 Phân loại theo yếu tố chi phí Theo quy định hành, toàn chi phí chi thành yếu tố chi phí sau: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ - Yếu tố nguyên liệu, vật liệu - Yếu tố nhiên liệu, động lực - Yếu tố tiền lương khoản phụ cấp lương - Yếu tố BHXH, BHYT, KDCĐ - Yếu tố khấu hao tài sản cố định - Yếu tố chi phí dịch vụ mua - Yếu tố chi phí tiền khác 2.2 Phân loại theo khoản mục chi phí giá thành sản phẩm Để thuận lợi cho việc tính giá thành toàn chi phí phân theo khoản mục, cách phân loại dựa vào công dụng chi phí mức phân bổ chi phí cho đối tượng Giá thành sản xuất (giá thành công xưởng) Việt Nam bao gồm khoản mục chi phí: - Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung Ngoài ra, tính tiêu giá thành toàn (giá thành đầy đủ) tiêu giá thành bao gồm khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng 2.3 Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí Toàn chi phí sản xuất kinh doanh chia thành chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ - Chi phí sản phẩm: Là chi phí gắn liền với sản phẩm sản xuất mua - Chi phí thời kỳ: Là chi phí làm giảm lợi tức kỳ Nó phần giá trị sản phẩm sản xuất mua nên xem phí tổn cần khấu trừ từ lợi tức thời kỳ mà chúng phát sinh (bao gồm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp) 2.4 Phân loại theo quan hệ chi phí khối lượng công việc sản phẩm hoàn thành Để việc lập kế hoạch kiểm tra chi phí thuận tiện đồng thời làm để định kinh doanh, toàn chi phí sản xuất kinh doanh phân theo quan hệ với khối lượng công việc hoàn thành Theo cách chi phí chia thành biến phí định phí - Biến phí: Là chi phí thay đổi tổng số, tỷ lệ so với công việc hoàn thành (chẳng hạn chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp) Tuy nhiên, chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm lại có tính cố định - Định phí: Là chi phí không đổi tổng số, tỷ lệ so với công việc hoàn thành (chẳng hạn chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê mặt bằng, phương tiện kinh doanh ) Các chi phí tính cho đơn vị sản phẩm lại biến đổi số lượng sản phẩm thay đổi II Giá thành sản phẩm more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm lao vụ, dịch vụ hoàn thành Phân loại giá thành Giá thành kế hoạch vào thời điểm tính nguồn số liệu để tính giá thành, giá thành kế hoạch tính trước sản xuất kinh doanh sở giá thành thực tế kỳ trước định mức, dự toán chi phí kỳ kế hoạch - Giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ toàn hao phí, yếu tố dùng để tạo sản phẩm, dịch vụ bao gồm quản lý NVLTT, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm dịch vụ hoàn thành Giá thành sản phẩm sản xuất tính: Giá thành sản xuất thực tế sản phẩm Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang đầu kỳ Chi phí sản xuất phát sinh kỳ Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ - Giá thành định mức: Là giá thành xác định trước bắt đầu sản xuất sản phẩm xây dựng sở xác định mức chi phí hành thời điểm định kỳ kế hoạch thường vào ngày đầu tháng, giá thành định mức thay đổi giá thành định mức thay đổi phù hợp với thay đổi định mức chi phí đạt trình sản xuất sản phẩm - Giá thành toàn bộ: chi phí thực tế số sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp số sản phẩm dịch vụ Công thức tính: Giá thành = Giá thành sản + Chi phí bán hàng + Chi phí QLDN toàn xuất thực tế phân bổ cho sản phân bổ cho sản phẩm dịch vụ phẩm, dịch vụ sản phẩm, dịch tiêu thụ tiêu thụ vụ tiêu thụ ý nghĩa tiêu giá thành Giá thành phạm trù kinh tế gắn liền với sản xuất hàng hoá, phạm trù kinh tế khách quan, đồng thời có đặc tính chủ quan giới hạn định Giá thành tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng toàn hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý kinh tế, tài doanh nghiệp Để xem xét việc quản lý giá thành, người ta tiêu mức hạ giá thành tỷ lệ hạ giá thành Thông qua hai tiêu thấy trình độ sử dụng hợp lý, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, khả tận dụng công suất máy móc thiết bị sản xuất mức độ trang bị áp dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến kết việc sử dụng hợp lý sức lao động, tăng suất lao more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ động trình độ quản lý kinh tế - tài chính, trình độ hạch toán doanh nghiệp Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Về thực chất chi phí sản xuất giá thành hai mặt khác trình sản xuất Tất khoản chi phí phát sinh chi phí tính trước có liên quan đến khối lượng sản phẩm, lao vụ dịch vụ hoàn thành kỳ tạo nên tiêu giá thành sản phẩm Nói cách khác, giá thành sản phẩm biểu toàn khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ kỳ có liên quan đến khối lượng công việc sản phẩm hoàn thành kỳ Sơ đồ mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm A B CPSX dở CPSX phát sinh kỳ dang đầu kỳ Tổng giá thành sản phẩm CPSX dở dang cuối hoàn thành kỳ C D Qua sơ đồ ta thấy: AC = AB + BD - CD Tổng giá thành = CPSX dở dang + Chi phí sản xuất - Chi phí sản xuất sản phẩm đầu kỳ phát sinh dở dang cuối kỳ kỳ Khi giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ cuối kỳ ngành sản xuất sản phẩm dở dang tổng giá thành sản phẩm tổng chi phí phát sinh kỳ ý nghĩa công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Hạch toán chi phí sản xuất hình thức quản lý kinh tế có kế hoạch doanh nghiệp Nó đòi hỏi phải dùng đến tiền tệ để đo lường, đánh giá kết hoạt động kinh tế, phải bù đắp chi phí bỏ doanh thu sở tiết kiệm vốn đảm bảo có lãi Hạch toán kinh tế thúc đẩy tiết kiệm thời gian lao động, đảm bảo tích luỹ, tạo điều kiện cho việc mở rộng không ngừng tái sản xuất mở rộng sở áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm thoả mãn nhu cầu ngày cao nâng cao phúc lợi cho người lao động Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, kế toán phải thực tốt nhiệm vụ sau: - Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ - Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo đối tượng xác định phương pháp kế toán tập hợp chi phí thích hợp - Xác định xác chi phí sản phẩm làm dở cuối kỳ - Thực tính giá thành sản phẩm kịp thời, xác theo đối tượng tính giá thành phương pháp tính giá thành hợp lý Thực phân tích tình hình thực định mức, dự toán chi phí sản xuất, tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm để có kiến nghị đề suất cho lãnh đạo doanh nghiệp định thích hợp trước mắt lâu dài phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp III Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Đối tượng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xác định tuỳ thuộc vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, vào yêu cầu công tác quản lý giá thành Bởi thế, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất phát sinh chi phí phân xưởng, tổ, đội sản xuất, giai đoạn công nghệ đối tượng chịu chi phí chi tiết, phận sản phẩm, nhóm sản phẩm, đơn đặt hàng Như vậy, xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất việc xác định giới hạn tập hợp chi phí mà thực chất xác định nơi chi phí phát sinh nơi chịu chi phí Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất công việc đầu tiên, định hướng cho toàn công tác tập hợp chi phí sản xuất sau Trên sở xác định đúng, thích hợp đối tượng tập hợp chi phí sản xuất mà tổ chức ghi chép ban đầu, tổ chức sổ kế toán phù hợp để từ phân công công tác rõ ràng cho nhân viên kế toán theo dõi việc thực công tác theo chế độ quy định Có nhiều phương pháp hạch toán chi phí sản xuất khác tuỳ theo đối tượng hạch toán doanh nghiệp Trong thực tế thường áp dụng số phương pháp hạch toán chi phí sau: - Hạch toán chi phí theo sản phẩm - Hạch toán chi phí theo chi tiết phận sản phẩm - Hạch toán chi phí theo nhóm sản phẩm - Hạch toán chi phí theo đơn đặt hàng Đối tượng phương pháp tính giá thành sản phẩm 2.1 Đối tượng tính giá thành: Việc xác định đối tượng tính giá thành dựa sở sau: * Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất: - Với sản xuất giản đơn, đối tượng tính giá thành sản phẩm cuối - Với sản xuất phức tạp, đối tượng tính giá thành bán thành phần bước chế tạo hay thành phẩm bước chế tạo cuối * Loại hình sản xuất: Đơn chiếc, sản xuất hàng loạt nhỏ hay sản xuất hàng loạt với khối lượng lớn more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ - Với sản xuất đơn sản xuất hàng loạt nhỏ, đối tượng tính giá thành sản phẩm đơn - Điều kiện sản xuất hàng loạt khối lượng lớn, đối tượng tính giá thành sản phẩm cuối hay bán thành phẩm bước chế tạo * Yêu cầu trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh - Với trình độ cao, chi tiết đối tượng tính giá thành góc độ khác - Với trình độ thấp, đối tượng tính giá thành bị hạn chế thu hẹp lại Nếu đặc điểm doanh nghiệp quy trình sản xuất, loại vật liệu sản xuất nhiều loại sản phẩm khác đối tượng tính giá thành quy loại sản phẩm gốc (sản phẩm tiêu chuẩn) để sau tính giá thành loại sản phẩm khác Đối tượng tính giá thành sản phẩm, bán thành phẩm, công việc lao vụ định đòi hỏi phải xác định tổng giá thành giá thành đơn vị sản phẩm Đơn vị giá thành loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ phải thống phù hợp với thị trường 2.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm Phương pháp tính giá thành phương pháp hay hệ thống phương pháp sử dụng để tính tổng giá thành sản phẩm giá thành đơn vị sản phẩm * Phương pháp trực tiếp (còn gọi phương pháp giản đơn): Phương pháp áp dụng doanh nghiệp thuộc loại h ình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất khối lượng lớn chu kỳ sản xuất ngắn nhà máy điện, nước, doanh nghiệp khai thác (quặng, than, gỗ) Giá thành sản phẩm theo phương pháp tính Tổng giá thành sản phẩm Tổng chi phí sản xuất thực tế phát sinh kỳ Chênh lệch giá trị SPDD đầu kỳ so với cuối kỳ Giá thành đơn vị sản phẩm = * Phương pháp tổng cộng chi phí: Được áp dụng doanh nghiệp mà trình sản xuất sản phẩm thực nhiều phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phận, chi tiết sản phẩm giai đoạn công nghệ hay phận sản xuất Giá thành sản phẩm xác định cách cộng chi phí sản xuất phận, chi tiết sản phẩm hay tổng chi phí sản xuất giai đoạn, phận sản xuất tạo nên thành phẩm Giá thành sản phẩm = Z1 + Z2 + + Zn Phương pháp tổng cộng chi phí áp dụng phổ biến doanh nghiệp khai thác, dệt nhuộm, khí chế tạo, may mặc more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ * Phương pháp hệ số: Phương pháp áp dụng doanh nghiệp mà trình sản xuất sử dụng thứ nguyên liệu lượng lao động đồng thời thu nhiều sản phẩm khác chi phí không tập hợp riêng cho loại sản phẩm mà phải tập trung cho trình sản xuất Theo phương pháp này, trước hết kế toán vào hệ số quy đổi để quy loại sản phẩm sản phẩm gốc, từ đưa vào tổng chi phí liên quan đến giá thành sản phẩm tập hợp để tính giá thành sản phẩm gốc giá thành loại sản phẩm Giá thành đơn vị sản phẩm gốc = Giá thành đơn vị Giá thành đơn vị Hệ số quy đổi sản phẩm loại sản phẩm gốc loại sản phẩm Trong đó: Số lượng sản phẩm quy đổi = Giá trị sản Giá trị sản + Tổng chi phí Tổng giá thành = phẩm dở dang phát sinh phẩm dở dang sản xuất đầu kỳ kỳ cuối kỳ loại sản phẩm * Phương pháp tỷ lệ: Được áp dụng doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm có quy cách, phẩm chất khác may mặc, dệt kim, đóng giầy, khí chế tạo (dụng cụ, phụ tùng ) Để giảm bớt khối lượng hạch toán, kế toán thường tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm loại Căn vào tỷ lệ chi phí chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch (hoặc định mức), kế toán tính tổng giá thành giá thành đơn vị sản phẩm loại Giá thành thực tế Giá thành kế hoạch Tỷ lệ đơn vị sản phẩm (hoặc định mức) đơn vị chi phí loại sản phẩm loại Trong đó: Tỷ lệ chi phí = x 100 Tổng giá thành Giá thành thực tế Số lượng sản thực tế loại sản đơn vị sản phẩm phẩm loại phẩm loại * Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ: Đối với doanh nghiệp mà trình sản xuất, bên cạnh sản phẩm thu sản phẩm phụ (các doanh nghiệp chế biến đường, rượu, bia ) để tính giá trị sản phẩm chính, kế toán phải loại trừ giá trị sản phẩm phụ khỏi tổng chi phí sản xuất sản phẩm Giá trị sản phẩm phụ xác định theo nhiều phương pháp giá sử dụng được, giá ước tính, giá kế hoạch, giá nguyên liệu ban đầu Tổng Giá trị Tổng Giá trị Giá trị more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ giá thành sản phẩm sản phẩm dở dang đầu kỳ chi phí phát sinh kỳ sản phẩm phụ thu hồi sản phẩm dở dang cuối kỳ * Phương pháp liên hợp: Là phương pháp áp dụng doanh nghiệp có tổ chức sản xuất, tính chất quy trình công nghệ tính chất sản phẩm làm đòi hỏi việc tính giá thành phải kết hợp nhiều phương pháp khác doanh nghiệp sản xuất hoá chất, dệt kim, đóng giầy, may mặc Trên thực tế, kế toán kết hợp phương pháp trực tiếp với tổng cộng chi phí, tổng cộng chi phí với tỷ lệ, hệ số với loại trừ sản phẩm phụ * Phương pháp tính giá thành phân bước Tính giá thành phân bước theo phương án hạch toán có bán thành phẩm: Phương án hạch toán thường áp dụng doanh nghiệp có yêu cầu hạch toán kinh tế nội cao bán thành phẩm Đặc điểm phương án hạch toán tập hợp chi phí sản xuất giai đoạn công nghệ, giá trị bán thành phẩm bước trước chuyển sang bước sau tính theo giá thành thực tế phản ánh theo khoản mục chi phí gọi kết chuyển Trình tự tập hợp chi phí tính giá thành theo phương án phản ánh qua sơ đồ sau: + Có tính giá thành bán thành phẩm Sơ đồ + Phương án bán thành phẩm Theo phương án này, kế toán không cần tính giá thành bán thành phẩm giai đoạn mà tính giá thành thành phẩm hoàn thành cách tổng cộng chi phí nguyên vật liệu chi phí chế biến khác giai đoạn công nghệ Có thể phản ánh phương án qua sơ đồ sau: Chi phí nguyên vật liệu cho thành phẩm Tổng giá Chi phí bước tính cho thành phẩm thành sản more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ phẩm 0 0 6.779 0 0 0 0 5.295 5.894 2.026 7.654 1.984 0 0 0 1.987 0 0 0 0 5 2.103 0.994 6.418 2.158 1.868 0 0 6 7 0.766 1.215 8.026 0.821 2.090 9.312 5.556 6.201 2.375 9.362 0 4.218 6.423 03.98 3 5 9.807 8.284 3.341 9.862 9.158 2.815 02.10 5 1.633 8.587 6.146 9.417 0 0.243 0 3.259 9.297 0 0 0 0 2.627 1.611 2.682 2.486 0 0.577 4.510 3.613 0 6.079 6.819 3.076 0 0 0 7.010 9.717 0 0 0 0 1.647 2.225 1.702 3.130 0 0 0 0 0 5.100 0 0 0 0 0 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 7.120 8.713 6.541 7.175 9.588 7.827 0.572 03.92 12.49 5.152 0 5.207 0 8.604 0 0 0 0 0 8.913 7.229 8.968 8.104 2.365 0 0 0 0 0 8.734 5.304 9.693 5 3.879 9.695 4.604 4.754 9 2.187 4.026 01.26 0 9.087 5.652 Căn vào bảng sản phẩm nhập kho bảng tính giá thành công xưởng có màu quý IV/2000, kế toán xác định tổng giá thành sản phẩm nhập kho thành phẩm loại chất lượng (thường, vát cạnh, mài bóng) theo công thức sau: Tổng giá thành loại chất lượng = Tổng (Số lượng SPij x đơn vị SPị) Trong đó: i kích thước sản phẩm j mã màu sản phẩm more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Tổng giá thành sản phẩm nhập kho thành phẩm kỳ Tổng giá thành sản phẩm thường Tổng giá thành sản phẩm vát cạnh Tổng giá thành sản phẩm mài bóng Với giá trị sản phẩm hoàn thành nhập kho thành phẩm, kế toán ghi định khoản kết chuyển sang TK thành phẩm 155 - Granit Với số liệu quí IV/2000 tổng giá thành sản phẩm nhập kho thành phẩm kỳ 21.357.690.506 Kế toán định khoản Nợ TK 155: 21.357.640.506 Có TK 1541: 21.357.640.506 Ta có bảng phân tích giá thành sau: (Bảng số 11) Tổng công ty Thuỷ tinh Gốm xây dựng Công ty Thạch Bàn Bảng phân tích giá thành sản phẩm năm 2000 Tên sản phẩm: Granit Đơn vị tính: m2 STT Diễn giải Mã A Chi phí trực tiếp Thành tiền I Chi phí sản xuất kinh doanh đầu kỳ 812.108.487 Chi phí NVLTT 493.450.305 Chi phí NCTT 36.547.241 Chi phí sản xuất chung 282.110.941 Trong khấu hao TSCĐ 50.522.460 II Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh kỳ 68.584.946.2 48 Chi phí NVLTT 36.905.815.1 77 Chi phí NCTT 2.305.165.49 Chi phí sản xuất chung 10 29.373.965.5 79 Trong khấu hao TSCĐ 11 10.767.921.5 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Ghi 98 III Chi phí sản xuất Khách 12 hàng dở dang cuối kỳ 691.213.050 Chi phí NVLTT 13 371.944.318 Chi phí NCTT 14 23.231.927 Chi phí sản xuất chung 15 296.036.805 Trong khấu hao TSCĐ 16 108.521.376 IV Tổng giá thành SP nhập 17 kho kỳ 68.705.841.6 85 Chi phí NVLTT 18 37.027.321.1 64 Chi phí NCTT 19 2.318.480.80 Chi phí sản xuất 20 29.360.039.7 15 Trong khấu hao TSCĐ 21 10.659.407.2 72 B Số lượng sản phẩm 22 Số lượng sản phẩm tồn kho 23 đầu kỳ 113.594,36 Số lượng sản phẩm nhập 24 kho kỳ 1.219.669,06 Số lượng sản phẩm tiêu thụ 25 kỳ 1.272.413,52 Số lượng sản phẩm tồn kho 26 cuối kỳ 86.480,88 C Giá thành công xưởng bình 27 quân 56.332 Giá vốn hàng bán kỳ 55.872 D Các tiêu phân tích 28 I Chi phí bán hàng 29 Tổng chi phí bán hàng 30 kỳ 14.904.808.7 10 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chi phí bán hàng bình 31 quân 11.714 II Chi phí QLDN 32 Tổng chi phí quản lý 33 26.986.359.4 08 Trong vay lãi NH 34 Chi phí BQ sản phẩm 35 tiêu thụ kỳ 21.195 Chi phí QLBQ sản phẩm 36 xuất kỳ III Giá thành toàn sản 38 phẩm Giá thành toàn sản 39 phẩm tiêu thụ bình quân 88.780 Giá thành toàn sản xuất 40 bình quân 89.240 IV Giá bán bình quân sản 41 phẩm 94.141 V Chênh lệch Giữa giá bán bình quân 43 giá thành sản phẩm tiêu thụ (41 - 39) 5.360 Giữa giá bán bình quân 44 giá thành thành phẩm cho sản phẩm sản xuất (41-40) 4.901 42 Phần III Phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Thạch Bàn I Nhận xét, đánh giá ưu, nhược điểm Trải qua 40 năm xây dựng phát triển với cố gắng nỗ lực ban lãnh đạo đội ngũ cán công nhân viên toàn Công ty, Công ty Thạch Bàn thực tự chủ sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề, nhanh chóng hoà nhập với chế thị trường, đánh giá đơn vị hàng đầu ngành sản xuất vật liệu xây dựng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Việc vận dụng sáng tạo, có hiệu quy luật kinh tế thị trường, đồng thời thực chủ trương cải tiến quản lý kinh tế thực sách Đảng Nhà nước Công ty đạt kết sản xuất kinh doanh tốt, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách Nhà nước Đặc biệt năm gần đây, với việc củng cố lại công tác tổ chức quản lý, Công ty mạnh dạn đầu tư đổi công nghệ, máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng, nghiên cứu sản xuất mặt hàng (gạch ốp lát Granit nhân tạo - sản phẩm sản xuất Việt Nam), xúc tiến công tác tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng lò nung tuynel cho đơn vị sản xuất gạch khác nước Công ty không ngừng mở rộng quan hệ với bạn hàng nước, chủ động nghiên cứu thị trường, nhờ tiếp nhận công nghệ máy móc thiết bị thuộc loại đại nhất, sản phẩm gạch Granit Công ty biết đến tiêu thụ rộng rãi thị trường nước Năm 2000 năm Công ty Thạch Bàn có bước ngoặt tiến trình phát triển lên Công ty có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lớn - sản xuất 1.200.000 m2 tiêu thụ 1.250.000 m2 gạch ốp lát Granit đầu tư dây chuyền 2, nâng công suất nhà máy gạch ốp lát Granit từ 1.000.000 lên 2.000.000 m2/năm Được đạo sát Bộ Xây dựng Tổng Công ty Thuỷ tinh gốm xây dựng mà đời sống cán công nhân viên Công ty nâng lên cách rõ rệt Lấy uy tín làm đầu chất lượng sản phẩm Công ty Thạch Bàn tiêu thụ sản phẩm nước mà mở rộng xuất sang nước khác Đó máy quản lý Công ty động, trình độ chuyên môn cao, nhạy bén với chế thị trường Sự đổi máy quản lý kinh tế góp phần không nhỏ vào kết chung toàn Công ty thực trở thành cánh tay đắc lực thúc đẩy trình sản xuất ngày phát triển Để đánh giá tình hình đầy đủ, khách quan đắn nhiệm vụ công tác kế toán Công ty nặng nề kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phần hành kế toán giữ vai trò quan trọng Do đó, Công ty quan tâm đến việc nghiên cứu tìm biện pháp cụ thể để quản lý chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm nhằm đảm bảo phù hợp phận quản lý với tình hình thực tế Công ty yêu cầu chế độ quản lý kinh tế Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thực tế công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Thạch Bàn, em có số nhận xé công tác tổ chức kế toán nói chung kế toán tập hợp chi phí - tính giá thành sản phẩm Công ty sau: * Việc áp dụng hình thức kế toán tập trung hình thức sổ Nhật ký chun phù hợp với điều kiện sản xuất trang bị tính toán Đặc biệt Công ty more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ đưa chương trình kế toán thực máy vi tính vào sử dụng đáp ứng đầy đủ yêu cầu kịp thời, xác thông tin kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời giảm khối lượng ghi chép, hạn chế tới mức thấp việc ghi chép trùng lắp, tiết kiệm lao động kế toán * Phòng Tài - Kế toán Công ty với đội ngũ kế toán có lực, trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu công việc Tuy vậy, khối lượng, công việc lớn, phải đảm nhiệm nhiều phần hành kế toán nên phần vào hạn chế đến tính kịp thời thông tin kế toán * Về thực chế độ kế toán: Công ty nghiêm chỉnh chấp hành quy định Bộ Tài có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý sử dụng vốn, thực trích khấu hao TSCĐ thực đầy đủ thủ tục chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán, phản ánh cách trung thực, hợp lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh quản lý chặt chẽ vốn tài sản Công ty, sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc lấy thu bù chi thực có lãi * Về công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Mọi chi phí phát sinh liên quan đến sản xuất gạch Granit nói chung tập hợp đầy đủ cho đối tượng hạch toán chi phí toàn nhà máy Công ty tổ chức tính giá thành đơn vị cho loại sản phẩm nhập kho thành phẩm có chi tiết thêm số khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sản xuất chung giúp cho việc phân tích rõ ràng, chi tiết tình hình biến động mức ảnh hưởng yếu tố chi phí giá thành sản phẩm Từ phân tích nà giúp lãnh đạo Công ty có thông tin cụ thể, xác để có biện pháp thích hợp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đề định đắn công tác quản lý lãnh đạo nói chung Bên cạnh mặt tích cực đó, công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm gạch Granit Công ty tồn khâu, bước chưa thật phù hợp với chế độ chung chưa thực khoa học, xác hợp lí Những vấn đề đòi hỏi kế toán phải phân tích cụ thể đưa phương hướng, biện pháp nhằm tiếp tục củng cố hoàn thiện + Thứ nhất, việc xác định kỹ tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo quý chưa đảm bảo cung cấp thông tin cách kịp thời xác, sát với thực tế thị trường việc lập kế hoạch giá trị sản xuất giá thành sản phẩm + Thứ hai, đối tượng tập hợp chi phí: Hiện kế toán Công ty tập hợp chi phí sản xuất gạch Granit cho đối tượng nhà máy (hay toàn trình sản xuất) Tuy vậy, xem xét mối quan hệ đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành thấy đối tượng hạch toán chi phí more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ sản xuất chưa thực phù hợp với đối tượng tính giá thành m2 sản phẩm nhập kho thành phẩm ứng với loại chất lượng, kích thước, màu sắc Chính thế, để tính giá thành sản phẩm kế toán phải vào sổ tổng hợp xuất vật tư - TK 621 (6211) để xác định lại chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm thường, phần tăng cho sản phẩm vát cạnh, mài bóng, chi phí vỏ hộp Bên cạnh đó, kế toán phải tiến hành phân bổ nhiều lần khoản chi phí giá thành cho loại sản phẩm Công việc phức tạp mà kết tính toán phân bổ nhiều không xác tiêu thức lựa chọn chưa hợp lý Mặt khác chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp cho sản phẩm thường, phần tăng sản phẩm vát cạnh, mài bóng, đóng hộp thực tế tập hợp riêng Sự không phù hợp đối tượng hạch toán chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành dẫn đến số nghiệp vụ hạch toán, tổng hợp chi phí phân bổ chi phí chưa hợp lí xác như: * Kế toán Công ty đa đồng giá thành sản phẩm lò với giá thành sản phẩm thường nhập kho Thực tế sản phẩm lò phải qua khâu đóng hộp, kiểm nghiệm nhập kho thành phẩm Như sản phẩm thường nhập kho phải có thêm phần chi phí vỏ hộp chi phí nhân công trực tiếp tổ đóng hộp cho sản phẩm thường * Khi hạch toán chi phí vỏ hộp, kỳ kế toán tập hợp vào khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Granit - TK 621 (6211) tổng hợp chi phí phát sinh kỳ kế toán lại đưa khản chi phí chi phí quản lý phân xưởng để phân bổ cho sản phẩm nhập kho kỳ * Đối với chi phí tiền lương công nhân đóng hộp: Hiện có phận công nhân đóng hộp thuộc tổ mài Toàn chi phí nhân côgn trực tiếp khâu đóng hộp tập hợp chung cho tổ mài sau phân bổ cho sản phẩm vát cạnh, mài bóng nhập kho kỳ Như sản phẩm thường nhập kho thành phẩm chi phí NCTT phận * Khi phân bổ chi phí quản lý phân xưởng (là khoản chi phí sản xuất lại chi phí khấu hao TSCĐ chi phí dịch vụ mua (điện), kế toán sử dụng tiêu thức phân bổ số lượng sản phẩm nhập kho thành phẩm kỳ Tiêu thức chưa phù hợp có lượng sản phẩm lò (bán thành phẩm), không chịu khoản chi phí Điều thể rõ khâu: phân bố khoản chi phí cho tổng số lượng sản phẩm nhập kho thành phẩm số lượng sản phẩm thường 161.511.513 m2, mức phân bổ 12.822.715.435 tính giá thành đơn vị cho sản phẩm thường kế toán sử dụng số lượng sản phẩm lò 327.785,06 m2 (trong sản phẩm loại 300x300 là: 260.371,46 m2, sản phẩm loại 400x400 là: 67.413,6m2) + Thứ 3, khoản chi phí phải trả (kế toán trích trước vào chi phí sản xuất kỳ) bao gồm có chi phí trích trước sửa chữa lớn tài sản cố định more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ kế hoạch thiệt hại ngừng sản xuất kế hoạch kế toán hạch toán vào TK 62742 - cuối kỳ kết chuyển sang TK 1541 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: Granit Đây khoản chi phí sản xuất (cụ thể thuộc chi phí quản lý phân xưởng) tổng hợp chi phí phát sinh tỏng kỳ để tính giá thành sản phẩm kế toán gộp khoản chi phí vào chi phí khấu hao tài sản cố định Điều chưa hợp lý phân bổ khoản chi phí cho loại sản phẩm hoàn thành nhập kho kỳ khác tiêu thức phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định chi phí quản lý phân xưởng khác Và việc phân tích kết cấu loại chi phí (trong có chi phí khấu hao tài sản cố định) giá thành sản phẩm chưa xác + Thứ tư, công tác đánh giá sản phẩm dở dang: Trong điều kiện sản xuất thực tế Công ty, chi phí sản phẩm dở dang có dây chuyền công nghệ giai đoạn đưa nguyên vật liệu vào sản xuất đến trước sản phẩm lò lượng bán thành phẩm (sản phẩm lò) nằm kho bán thành phẩm nhà máy Đối với dây chuyền vát cạnh, mài bóng công tác xây dựng định mức khoa học, thời gian gia công ngắn nên kế hoạch cần gia công xuất kho bán thành phẩm qua hệ máy vát cạnh, mài bóng trở thành sản phẩm hoàn thành nhiều vật tư sử dụng hết sản phẩm dở dang công đoạn Đối với chi phí sản phẩm dở dang nằm chi phí quản lý phân xưởng Công ty thực chất số lượng hộp gạch, băng dính tồn chưa sử dụng hết kỳ khâu đóng hộp Kế toán cần ghi giảm chi phí vật liệu khâu không coi sản phẩm dở dang Trên sở nhận xét đánh giá nêu trên, em nhận thấy công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm gạch Granit Công ty nội dung cần tiếp tục nghiên cứu để tìm biện pháp củng cố hoàn thiện khâu công tác Công ty II Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm gạch Granit Công ty Thạch Bàn Sau thời gian thực tập tìm hiểu công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Thạch Bàn, kết hợp với kiến thức học tập trường, góc độ sinh viên thực tập em xin mạnh dạn đề xuất số ý kiến để cải tiến hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty ý kiến 1: Về kỳ tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Hiện Công ty xác định kỳ tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo quý Theo em, Công ty nên áp dụng kỳ tập hợp tính giá thành theo tháng Việc làm đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin cần thiết chi phí sản xuất, giá thành cho nhà quản lý, giúp cho việc lập kế hoạch giá thành, giá bán sản phẩm hàng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ tháng xác hợp lý Một thuận lợi cho việc tính giá thành theo tháng việc kiểm kê đánh gái sản phẩm dở dang nhà máy tiến hành đặn vào cuối tháng Công việc giúp cho giá bán sản phẩm Công ty phù hợp với giá thị trường từ tăng nhanh trình tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh ý kiến 2: Thay đổi đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, phương pháp tập hợp phân bổ Như nêu trên, việc tập hợp chi phí sản xuất cho đối tượng toàn Nhà mày đơn giản chưa phù hợp với đặc điểm sản xuất sản phẩm nhập kho thành phẩm Công ty phải qua nhiều giai đoạn gia công Dựa vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm theo em Công ty nên có thay đổi đối tượng tập hợp chi phí, cách thức tập hợp phân bổ sau: * Thực tế sản xuất Công ty phức tạp, sản phẩm nhập kho thành phẩm phải trải qua hay nhiều bước công nghệ phải đóng hộp Vì qua nghiên cứu, để phù hợp với quy trình sản xuất sản phẩm đối tượng hạch toán chi phí xác định theo giai đoạn công nghệ sau: Bước 1: Từ khâu gia công nguyên liệu đến gạch khỏi lò nung Sản phẩm bước sản phẩm lò trở thành bán thành phẩm bước tiếp theo: Bước 2: Giai đoạn vát cạnh Bước 3: Giai đoạn mài bóng Bước 4: Giai đoạn đóng hộp Việc tập hợp đảm bảo cho việc tính giá thành sản phẩm nhập kho thành phẩm loại xác đầy đủ * Phương pháp tập hợp phân bổ: - Đối với chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp Những nguyên, vật liệu xuất dùng có liên quan trực tiếp tới giai đoạn tập hợp trực tiếp cho giai đoạn bước 1: Nguyên vật liệu trực tiếp gồm có nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, bột màu bước 3: Có chi phí đá mài lô kim cương bước 4: Có chi phí hộp gạch, băng dính, Riêng chi phí đĩa kim cương có liên quan đến chi phí bước bước 3, tiến hành phân bổ theo tiêu thức phù hợp, cụ thể theo số more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho thành phẩm loại kỳ - Đối với chi phí nhân công trực tiếp: ? Bảng tổng hợp toán lương toàn Công ty, kế toán chi tiết tiền lương tổ mài, chưa tính rõ tiền lương công nhân đóng hộp Khi lập bảng kế toán cần chi tiết riêng cho phận Đối với tiền lương tổ mài liên quan đến giai đoạn 3, kế toán cần phân bổ theo định mức tiền lương tăng thêm loại sản phẩm vát cạnh mài bóng Chi phí nhân công trực tiếp bước phận "còn lại" bảng tổng hợp lương - Đối với chi phí động lực, khấu hao tài sản cố định phân bổ thực tế - Đối với chi phí quản lý phân xưởng (chi phí sản xuất chi phí khấu hao tài sản cố định động lực) phân bổ theo tiêu thức phù hợp Ví dụ chọn tiêu thức số lượng sản phẩm loại nhập kho kỳ ý kiến 3: Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang Như trình bày trên, sản phẩm dở dang có bước gồm có chi phí nguyên vật liệu chính, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ tiêu hao nằm tron sản phẩm dở dây chuyền sản xuất, tính theo định mức Đối với côgn đoạn gia công sản phẩm vát cạnh, mài bóng sản phẩm dở dang Vì vậy, tổng chi phí sản phẩm dở dang kỳ bao gồm sản phẩm dở dang bước bán thành phẩm lò nằm kho bán thành phẩm nhà máy Kế toán Công ty không nên coi số vỏ hộp, băng dính chưa sử dụng sản phẩm dở dang mà nên nhập trả lại k ho cuối kỳ, ghi giảm chi phí vật liệu bước theo định khoản sau: Nợ TK 152 Có TK 621 (62110 (Chi tiết phận đóng hộp) Trong trường hợp không nhập kho sang đầu kỳ hạch toán sau kế toán ghi bút toán đảo lại: Nợ TK 621 (6211) Có TK 152 ý kiến 4: Khi kế toán tập hợp chi phí phát sinh trogn kỳ cần tập hợp chi phí trích trước (gồm trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định chi phí ngừng sản xuất kế hoạch) vào chi phí quản lý phân xưởng thay vào more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ chi phí khấu hao tài sản cố định Mặc dù nằm khoản mục chi phí sản xuất chung tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng chi phí khấu hao tài sản cố định cho loại sản phẩm thường, vát cạnh, mài bóng khác Vì vậy, thay đổi đảm bảo cho việc phân tích xác ảnh hưởng yếu tố chi phí giá thành (trong chi phí khấu hao tài sản cố định) ý kiến 5: Hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm Do đặc điểm so sánh sản phẩm dở dang bước 2, 4, Công ty áp dụng phương án tính giá thành có phân bước đơn giản cho loạ chất lượng (thường, vát cạnh, mài bóng) tương tự tại, loại chất lượng sản phẩm nhập kho thành phẩm cộng thêm chi phí khâu đóng hộp Do chi phí phát sinh bước đóng hộp có liên quan đến số sản phẩm lò (phần sản phẩm thường đóng hộp), sản phẩm vát cạnh, mài bóng Dựa vào định mức tiêu hao vật tư khác (cụ thể vỏ hộp, băng dính) kế toán xác định hệ số tiêu hao vật liệu sản phẩm kích thước 400x400, 500x500, so với sản phẩm 300x300 Chi phí 300x300 400x400 500x500 Vật liệu 1,00 1,10 1,12 Nhân công 1,00 1,00 1,00 Căn vào tổng chi phí phát sinh bước số lượng sản phẩm nhập kho thành phẩm, tiêu thức phân bổ chi phí khâu đóng hộp kế toán xác định chi phí tăng thêm đóng hộp ứng với kích thước sản phẩm khác (xác định tương tự chi phí tăng thêm khâu vát cạnh, mài bóng) Đối với chi phí màu phân bổ riêng cho loại sản phẩm lò xác định hoàn toàn xác Để xác định giá thành loại sản phẩm nhập kho thành phẩm, kế toán xác định sau: * Đối với sản phẩm thường có kích thước i mã j ZCXi = Z Sản phẩm + Z Sản phẩm + Giá trị màu x Hệ số phân lò KTi tăng thêm cho 1m2 sản bổ màu KTi đóng hộp KTi phẩm 300x300 * Đối với sản phẩm vát cạnh có kích thước i mã j ZCXi = Z Sản + Z Sản + Z Sản + Giá phẩm lò phẩm tăng phẩm tăng màu KTi thêm thêm 1m2 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ trị x Hệ số cho phân bổ màu KTi sản VC KTi đóng hộp KTi phẩm 300x300 * Đối với sản phâm mài bóng có kích thước i mã j ZCXi = Z Sản + Z Sản + Z Sản + Giá trị x Hệ số phẩm phẩm tăng phẩm tăng màu cho phân bổ lò KTi thêm thêm 1m sản màu KTi Mài bóng đóng hộp phẩm KTi KTi 300x300 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Kết luận Trong điều kiện kinh tế thị trường mà doanh nghiệp lấy mục tiêu lợi nhuận làm đầu Vì vậy, nâng cao hiệu kinh doanh, chất lượng sản phẩm vô quan trọng Lợi nhuận cao mà chi phí bỏ thấp điều mà doanh nghiệp mong đạt Góp phần quan trọng vào việc phát triển doanh nghiệp phải nói đến công tác tổ chức hạch toán kế toán việc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm giúp cho doanh nghiệp nắm xác tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh kết kinh doanh trình sản xuất Thông tin cung cấp từ phận kế toán cần thiết đòi hỏi phải xác kịp thời Nhờ số liệu kế toán, nhà quản lý nắm kết cấu tỷ trọng loại chi phí tỏng chi phí kỳ sản xuất kinh doanh để có định kịp thời xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển doanh nghiệp Quá trình thực Công ty Thạch Bàn cụ thể phòng Tài Kế toán cho em thấy rõ tầm quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp Qua đây, em bổ sung kiến thức thực tế lý luận học trường Công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đòi hỏi phải có kiến thức tổng hợp ngày thực tập Công ty giúp em thấy rõ hoàn thành báo cáo là: Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm gạch Granit Công ty Thạch Bàn Thực tập Công ty em nhận giúp đỡ Công ty nói chung phòng Kế toán tài nói riêng Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Công ty giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Em xin cảm ơn cô giáo hướng dẫn Hà Mai Anh giúp đỡ em thời gian qua more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ [...]... này em sẽ tập trung trình bày quá trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Nhà máy gạch ốp lát granit Kỳ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành được chọn là quí IV/2000 3) Tình tương hạch toán Hiện nay, toàn bộ công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch granit của công ty tiến hành theo các quy định chung của hình thức sổ Nhật ký chung kết hợp với phương... sản xuất mang tính chất thời vụ, phần tiền lương tính vào chi phí và các khoản tiền lương tính trước của công nhân sản xuất (ngừng sản xuất theo kế hoạch) Nợ TK 622 Có TK 335 - Cuối kỳ, kết chuyển CPNCTT vào tài khoản tính giá thành theo từng đối tượng tập hợp chi phí: Nợ TK 154 Có TK 622 3 Hạch toán chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung là những chi phí cần thiết còn lại để sản xuất sản phẩm. .. phụ cấp phải trả trực tiếp cho công nhân sản xuất sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ trong kỳ Nợ TK 622 Có TK 334 Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên - Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định (phần tính vào chi phí 19%0 Nợ TK 622 Có TK 338... dụng tại Doanh nghiệp Niên độ kế toán| từ 01/01/2000 - 31/12/2000 Đơn vị sử dụng tiền tệ trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung I Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Thạch Bàn có ảnh hưởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1 Tìm hiểu sự ra đời và phát triển của Công ty Thạch Bàn. .. cầu của công tác kế toán Tại Công ty Thạch Bàn, đứng đầu bộ máy kế toán là kế toán trưởng trực tiếp quản lý các nhân viên kế toán, chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo Công ty về công tác thu thập, xử lý và cung cấp thong tin kinh tế Dưới kế toán trưởng là các nhân viên kế toán khác Phòng gồm 5 người, mỗi người đảm đương một phần hành kế toán Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty Thạch Bàn more information... cái TK 6211, 6221, 1541 Sổ tổng hợp chi tiết - Cân đối khoản - Báo cáo kế toán Đối chi u Ghi hàng ngày more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ II) Tình hình thực tế công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm gạch ốp lát granit tại Công ty Thạch Bàn 1) Phân loại chi phí Tại Công ty Thạch Bàn, toàn bộ chi phí sản xuất cho Nhà máy sử dụng... bổ chi phí sản xuất chung như phân bổ theo định mức, theo tiền lương công nhân sản xuất Công thức phân bổ Mức chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng đối tượng = x Tổng chi phí sản xuất chung cần phân bổ 4 Tổng chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 4.1 Tổng chi phí sản xuất * Tài khoản sử dụng Việc tổng hợp toàn bộ chi phí sản xuất sản phẩm được tiến hành trên tài khoản 154 - "Chi phí. .. (hoặc phân bổ) chi phí sản xuất chung vào chi phí sản phẩm hay lao vụ, dịch vụ TK 627 cuối kỳ không có số dư và được chi tiết thành 6 tiểu khoản tuỳ thuộc vào yếu tố chi phí sau: 6271 - Chi phí nhân viên phân xưởng 6272 - Chi phí vật liệu 6273 - Chi phí dụng cụ sản xuất 6274 - Chi phí khấu hao TSCĐ 6277 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 6278 - Chi phí bằng tiền khác * Phương pháp hạch toán: - Tính ra tiền... dụng tại doanh nghiệp Niên độ kế toán: từ 01/01/2000 - 31/12/2000 Đơn vị sử dụng tiền tệ trong ghi chép kế toán: đồng Việt Nam Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung I Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Thạch Bàn có ảnh hưởng đến công tác hệ thống chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1 Tìm hiểu sự ra đời và phát triển của Công ty Thạch Bàn. .. của công ty Công tác kế toán được tổ chức khá chặt chẽ và khoa học Công ty áp dụng tổ chức kế toán theo hình thức tập trung, tại các xí nghiệp, nhà máy không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà bố trí các nhân viên kinh tế chủ yếu làm nhiệm vụ thống kê Mọi công việc phân loại, tổng hợp được thực hiện tại phòng kế toán Công ty, kế toán căn cứ vào đó để xử lý chứng từ và nhập vào máy tính theo yêu cầu của công
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty thạch bàn , Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty thạch bàn , Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty thạch bàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay