Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần kỹ thuật elcom

78 169 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:11

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần kỹ thuật Elcom.” MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: Lý luận chung hạch toán tiền lương khoản trích theo tiền lương Doanh Nghiệp 1.1 Đặc điểm, vai trò, vị trí tiền lương khoản trích theo tiền lương doanh nghiệp 1.1.1 Bản chất chức tiền lương 1.1.2 Vai trò ý nghĩa tiền lương 1.1.2.1 Vai trò tiền lương 1.1.2.2 Ý nghĩa tiền lương 10 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 10 1.2 Các hình thức tiền lương doanh nghiệp 11 1.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian 11 1.2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm 12 1.2.2.1 Theo sản phẩm trực tiếp 12 1.2.2.2 Theo sản phẩm gián tiếp 12 1.2.2.3 Theo khối lượng công việc 12 1.2.3 Các hình thức đãi ngộ khác lương 13 1.3 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT KPCĐ 13 1.3.1 Quỹ tiền lương 13 1.3.2 Quỹ bảo hiểm xã hội 14 1.3.3 Quỹ bảo hiểm y tế 14 1.3.4 Kinh phí công đoàn 15 1.4 Yêu cầu nhiệm vụ hạch toán tiền lương khoản trích theo lương 15 1.5 Hạch toán chi tiết tiền lương khoản trích theo lương 17 1.5.1 Hạch toán số lượng lao động 17 1.5.2 Hạch toán thời gian lao động 18 1.5.3 Hạch toán kết lao động 19 1.5.4 Hạch toán tiền lương cho người lao động 19 1.6 Hạch toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 20 1.6.1 Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 20 1.6.2 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 20 1.6.2.1 Tài khoản sử dụng 20 1.6.2.2 Phương pháp hạch toán tiền lương khoản trích theo lương 23 1.7 Hình thức sổ kế toán .25 PHẦN II: Thực trạng hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật ELCOM 35 2.1 Khái quát chung Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom 35 2.1.1 Đặc điểm lao động công ty CP KT Elcom………………….35 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom .35 2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác Kế toán công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom 40 2.2 Thực trạng thực công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom 42 2.2.1 Phương pháp xây dựng quỹ lương Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuât Elcom 42 2.2.2 Xác định đơn giá tiền lương 42 2.2.3 Nguyên tắc trả lương phương pháp trả lương 42 2.2.4 Hạch toán khoản trích theo lương Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom 44 2.2.4.1 Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) 44 2.2.4.2 Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) 44 2.2.4.3 Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 44 2.2.5 Các kỳ trả lương Công ty Cổ Phần kỹ Thuật Elcom 46 2.2.6 Thực tế hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom 46 PHẦN III: Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty CP KT ELCOM 67 3.1 Nhận xét chung công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty CP KT ELCOM 67 3.1.1 Nhận xét chung công tác kế toán Công Ty 67 3.1.2.Nhận xét chung công tác kế toán lao động tiền lương 67 trích BHXH, BHYT, KPCĐ .69 3.1.3 Ưu điểm 69 3.1.4 Nhược điểm 69 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương .70 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHXH: Bảo Hiểm Xã Hội BHYT Bảo Hiểm Y Tế KPCĐ Kinh Phí Công Đoàn CNV Công Nhân Viên TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn LĐTL Lao Động Tiền Lương SP Sản Phẩm TK Tài Khoản CBCNV Cán Bộ Công Nhân Viên 10 SXKD Sản Xuất Kinh Doanh DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Trang Sơ đồ 1.1 – Hạch toán khoản phải trả công nhân viên 21 Sơ đồ 1.2 – Hạch toán khoản trích theo lương 23 Sơ đồ 1.3 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký Chung 26 Sơ đồ 1.4 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Chứng Từ – Ghi Sổ 28 Sơ đồ 1.5 – Mẫu sổ Chứng Từ – Ghi Sổ 29 Sơ đồ 1.6 – Mẫu sổ Đăng Ký Chứng Từ 29 Sơ đồ 1.7 – Mẫu sổ Sổ Cái………… 30 Sơ đồ 1.8 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký - Sổ Cái……… 31 Sơ đồ 1.9 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký – Chứng Từ……33 Sơ đồ 2.1 – Đặc điểm Lao Động………………………………………35 Sơ đồ 2.2 – Tổ chức công tác kế toán…………………………………… 41 Bảng biểu 2.3 – Bảng toán lương nhân viên kinh doanh 47 Bảng biểu 2.4 – Bảng toán BHXH tháng năm 2007…… 50 Bảng biểu 2.5 – Phiếu Chi tiền mặt tháng 03 năm 2007…………… 51 Bảng biểu 2.6 – Bảng toán tạm ứng lương kỳ I tháng năm 2007 53 Bảng biểu 2.7 – Phiếu Chi tạm ứng lương kỳ I tháng năm 2007 54 Bảng biểu 2.8 – Phiếu Chi tạm ứng lương kỳ II tháng năm 2007 55 Bảng biểu 2.9 – Chứng từ ghi sổ 25 56 Bảng biểu 2.10 – Chứng từ ghi sổ 08 57 Bảng biểu 2.11 – Chứng từ ghi sổ 21 58 Bảng biểu 2.12 – Chứng từ ghi sổ 26 59 Bảng biểu 2.13 – Chứng từ ghi sổ 29 59 Bảng biểu 2.14 – Chứng từ ghi sổ 32 60 Bảng biểu 2.15 – Chứng từ ghi sổ 33 61 Bảng biểu 2.16 – Chứng từ ghi sổ 34 61 Bảng biểu 2.17 – Chứng từ ghi sổ 36……………………… 62 Bảng biểu 2.18 – Chứng từ ghi sổ 38……………………………… .63 Bảng biểu 2.19 – sổ Đăng Ký Chứng Từ Ghi Sổ năm 2007 63 Bảng biểu 2.20 – sổ Chi Tiết TK 334 năm 2007………………………….64 Bảng biểu 2.21 – sổ Cái TK 334 tháng 03 năm 2007…………………….65 Bảng biểu 2.22 – sổ CáI TK 338 tháng 03 năm 2007…………………… 66 LỜI MỞ ĐẦU Tồn phát triển kinh tế thị trường đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụng khả sẵn có vận dụng chế đàn hồi thị trường để hạch toán kinh doanh Hạch toán kế toán công cụ quản lý sắc bén thiếu quản lý kinh tế tổ chức đơn vị phạm vi toàn kinh tế quốc dân Nhận thức vai trò quan trọng kế toán, qua thời gian thực tập công ty cổ phần kỹ thuật Elcom số 18 Nguyễn Chí Thanh_ Phường Ngọc Khánh_ Ba Đình_ Hà Nội Em có hội điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty Nó giúp em rát nhiều việc củng cố mở mang cho em, kiến thức em học trường mà em chưa có điều kiện để áp dụng thực hành Trong kinh tế thị trường tiền lương sử dụng đòn bẩy kinh tế quan trọng, kích thích động viên người lao động gắn bó với công việc, phát huy sáng tạo lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển Vấn đề đặt làm để biết công tác tổ chức quản lý sản xuất, hạch toán kế toán lao động tiền lương, định mức lao động doanh nghiệp, từ để biết tình hình sử dụng lao động, tính hiệu đắn giải pháp tiền lương mà doanh nghiệp đề thực hiện, phải đảm bảo nguyên tắc chế độ hạch toán, quản lý phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp Trong trình tìm hiểu lý luận thực tiễn để hoàn thành chuyên đề em nhận bảo, giúp đỡ Ban lãnh đạo, cô, phòng kế toán phòng ban khác công ty CP KT ELCOM, hướng dẫn cô giáo môn kế toán, em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với mong muốn mạnh dạn đóng góp số ý kiến nhằm hoàn thiện khâu Kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần kỹ thuật Elcom Chuyên đề báo cáo em gồm có phần: PHẦN I : Lý luận chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp PHẦN II: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần kỹ thuật Elcom PHẦN III: Một số kiến nghị để hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần kỹ thuật Elcom Do khả nhận thức trình độ chuyên môn nhiều hạn chế, chuyên đề không tránh khỏi sai sót Em mong nhận bảo đóng góp ý kiến Thầy Cô giáo, Ban lãnh đạo phòng kế toán taị công ty, để em có điều kiện bổ sung kiến thức phục vụ tốt công tác thực tế sau Em xin chân thành cảm ơn Học sinh Nguyễn Thị Thu Hiền PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Đặc điểm, vai trò, vị trí tiền lương khoản trích theo tiền lương doanh nghiệp 1.1.1 Bản chất chức tiền lương Tiền lương biểu tiền phần sản phẩm xã hội trả cho người lao động tương ứng với thời gian chất lượng kết lao động mà họ cống hiến Như tiền lương thực chất khoản trù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động thời gian mà họ cống hiến cho doanh nghiệp Tiền lương biểu tiền sản phẩm Tiền lương có chức vô quan trọng đòn bẩy kinh tế vừa khuyến khích người lao động chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, công, suất lao động, vừa tiết kiệm chi phí lao động, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò ý nghĩa tiền lương 1.1.2.1 Vai trò tiền lương Tiền lương có vai trò to lớn làm thoả mãn nhu cầu người lao động Vì tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, người lao động làm cốt doanh nghiệp trả thù lao cho họ tiền lương để đảm bảo sống tối thiểu cho họ Đồng thời khoản chi phí doanh nghiệp bỏ trả cho người lao động họ làm sản phẩm cho doanh nghiệp Tiền lương có vai trò nhịp cầu nối người sử dụng lao động với người lao động Nếu tiền lương trả cho người lao động không hợp lý làm cho ngưòi lao động không đảm bảo ngày công kỉ luật lao động chất lượng lao động Lúc doanh nghiệp không đạt mức tiết kiệm chi phí lao động lợi nhuận cần có để doanh nghiệp tồn lúc hai bên lợi Vì việc trả lương cho người lao động cần phải tính toán cách hợp lý để hai bên có lợi đồng thời kích thích người lao động tự giác hăng say lao động 1.1.2.2 Ý nghĩa tiền lương 10 Đồng thời kế toán tiến hành phản ánh chứng từ ghi sổ: Chứng từ ghi sổ Ngày 30/3 Số: 33 Số hiệu TK Trích yếu Chuyển nộp tiền BHXH tháng 3/07 Nợ Có 3382 111 Số tiền Ghi 101.136 Cộng: 101.136 Kèm theo chứng từ gốc: Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Bảng biểu 2.15: Chứng từ ghi sổ số 33 * Các nghiệp vụ toán BHXH trả thay lương: Nghiệp vụ 1: Căn vào bảng toán BHXH phiếu chi tiền mặt số 43 ngày 12/3/2007, kế toán tiến hành hạch toán vào sổ chi tiết TK 334 số tiền toán cho anh Nguyễn Tuấn Anh sau: Nợ TK 334: 270.800 Có TK 111: 270.800 Chứng từ ghi sổ Ngày 30/3 Trích yếu Số hiệu TK Nợ T.toán chế độ BHXH cho nhân viên Nguyễn Anh Tuấn Số: 34 334 Số tiền Ghi Có 111 270.800 64 Cộng: 270.800 Kèm theo 04 chứng từ gốc: Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Bảng biểu 2.16: Chứng từ ghi sổ số 34 Nghiệp vụ 2: Cuối tháng 3/07 kế toán tiền lương tiến hành hạch toán lương BHXH trả thay lương cho nhân viên Nguyễn Tuấn Anh vào Sổ chi tiết TK 3383 sau: Nợ TK 3383: 270.800 Có TK 334: 270.800 Đồng thời nghiệp vụ nhân viên kế toán phản ánh chứng từ ghi sổ sau: Chứng từ ghi sổ Ngày 31/3 Trích yếu Số tiền BHXH trả thay lương phải trả cho nhân viên: Nguyễn Tuấn Anh Số: 36 Số hiệu TK Nợ Có 3383 33 Cộng: Số tiền Ghi 270.800 270.800 Kèm theo chứng từ gốc: Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Bảng biểu 2.17: Chứng từ ghi sổ số 36 Nghiệp vụ 3: Căn uỷ nhiệm chi số 30 ngày 30/02/2007 Cơ quan BHXH Quận Ba Đình 65 việc cấp kinh phí BHXH, kế toán tiến hành hạch toán vào Sổ chi tiết TK 112 sau: Nợ TK 112: 270.800 Có TK 3383: 270.800 Đồng thời nghiệp vụ phản ánh chứng từ ghi sổ sau: Chứng từ ghi sổ Ngày 31/3 Số: 38 Số hiệu TK Trích yếu Nhận ủy nhiệm chi cấp kinh phí BHXH Số tiền Nợ Có 112 3383 Cộng: Ghi 270.800 270.800 Kèm theo chứng từ gốc: Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Bảng biểu 2.18: Chứng từ ghi sổ số 38 Từ chứng từ ghi sổ trên, nhân viên kế toán có nhiệm vụ vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ Năm 2007 Chứng từ ghi sổ SH NT 12 05/3 21 25/3 Số tiền Chứng từ ghi sổ Số tiền SH NT 4.700.000 32 29/3 2.022.720 4.596.199 34 30/3 270.800 66 25 26/3 9.296.199 36 31/3 270.800 26 26/3 505.680 38 31/3 270.800 29 28/3 1.517.040 Cộng : 27.038.181 Bảng biểu 2.19: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ năm 2007 Cuối tháng, vào chứng từ ghi sổ, kế toán vào Sổ TK334, TK338 Sổ chi tiết TK 334 Tiền lương Năm 2007 Chứng từ Số Nội dung TKĐƯ NT Phát sinh kỳ Nợ Có Số dư cuối kỳ Nợ Có 1.176.504 Dư đầu kỳ: 12 05/3 Thanh toán Tạm ứng lương kỳ I tháng 3/07 1111 4.700.000 15 18/3 Trả tiền lương tháng chưa lĩnh cho Đặng Hồng Quân 1111 777.756 21 25/3 Thanh toán lương kỳ II tháng 3/07 1111 4.596.199 25 26/3 Tiền lương phải trả CNVtháng 3/07 642 34 30/3 Thanh toán 1111 9.296.199 270.800 67 BHXH trả thay lương cho Nguyễn Tuấn Anh 38 31/3 BHXH phải trả Nguyễn Tuấn Anh Cộng phát sinh: 3383 270.800 10.344.675 9.566.919 Dư cuối kỳ: 398.748 Bảng biểu 2.20: Sổ chi tiết TK 334 năm 2007 SỔ CÁI Ngày ghi sổ Tên TK: Phải trả Công nhân viên Số hiệu TK: 334 Tháng 03/2007 Số tiền Chứng từ Diễn giải TKĐƯ SH NT Nợ Có 1.176.504 Số dư đầu kỳ: 06/3 12 5/3 Thanh toán tạm ứng lương Kỳ I tháng 3/07 1111 4.700.000 18/3 15 8/3 Trả tiền lương tháng cho Đặng Hồng Quân 3388 777.756 25/3 21 25/3 Thanh toán lương kỳ II 1111 4.596.199 27/3 25 26/3 Tiền lương phải trả công nhân viên tháng 3/07 642 30/3 34 30/3 Thanh toán chế độ BHXH cho Nguyễn Tuấn Anh 1111 9.296.199 270.800 68 31/3 36 30/3 Số tiền BHXH trả thay lương cho Nguyễn Tuấn Anh tháng 3/07 3383 Cộng phát sinh: 270.800 10344755 10.743.503 Dư cuối kỳ: 398.748 Bảng biểu 2.21: Sổ CáI TK 334 tháng 03 năm 2007 SỔ CÁI Tên TK: Phải trả, phải nộp khác Số hiệu TK: 338 TK 3383: BHXH Tháng 03/2007 Ngày ghi Chứng từ sổ SH NT Diễn giải TKĐƯ Số tiền Nợ Dư đầu kỳ: Có 4.045.440 27/3 26 26/3 BHXH trích theo lương công nhân viên tháng 3/07 (5%) 334 505.680 28/3 29 28/3 BHXH phải trả công nhân viên tháng 3/07 (15%) 642 1.517.040 31/3 32 30/3 Chuyển nộp tiền BHXH quý I cho toàn Công ty 112 6.068.160 31/3 36 31/3 Thanh toán BHXH trả thay lương cho Vũ Lâm Tùng 334 270.800 69 31/3 38 31/3 Nhận uỷ nhiệm chi BHXH Cộng phát sinh: Dư cuối kỳ: 112 270.800 6.338.960 6.338.9600 Bảng biểu 2.22: Sổ Cái TK 338 tháng 03 năm 2007 70 PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ELCOM 3.1 Nhận xét chung công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty Cổ Phần kỹ Thuật Elcom 3.1.1 Nhận xét chung công tác kế toán Công Ty Bộ phận kế toán phận thiếu Công Ty, doanh nghiệp, xí nghiệp đội ngũ trẻ có tính tích cực vào công tác quản lý kinh doanh Công Ty tạo lòng tin cho cán công nhân lao động toàn Công Ty Nói chung hệ thống sổ sách Công Ty tương đối hoàn chỉnh, tiền lương kế toán sử dụng hình thức trả lương rất, phù hợp cho cán công nhân viên Công Ty đặc biệt phòng kế toán Công Ty máy kế toán bố trí khoa học, hợp lý phân công theo phần hành cụ thể rõ ràng đội ngũ cán có trình độ, có lực điều hành Công Ty 3.1.2 Nhận xét công tác kế toán lao động tiền lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ Công Ty Hạch toán tiền lương hệ thống thông tin kiểm tra hoạt động tài sản quan hệ kinh tế trình phân phối trao đổi tiêu dùng Kế toán tiền lương phận cấu thành kế toán nói chung tách nhu cầu quản lý doanh nghiệp Kế toán tiền lương ngày trở nên cấp thiết quan trọng tiền lương gian đoạn hạch toán gắn liền với lợi ích kinh tế người lao động tổ chức kinh tế Phương pháp hạch toán đượcgiải xuất phát từ người lao động tổ chức kinh tế Không Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom mà doanh nghiệp hoạt động chế thị trường phải quán triệt nguyên tắc phải nhận thức rõ tầm quan trọng lao động Luôn phải đảm bảo công cho việc trả lương Trả lương phải hợp lý với tình hình sản xuất kinh doanh Công Ty Nếu trả lương không xứng đáng với sức lao động 71 mà người lao động bỏ làm cho họ chán nản, không tích cực làm việc Từ làm cho công ty lao động gây ảnh hưởng xấu đến tồn phát triển công ty Nếu Công Ty trả lương xứng đáng với sức lao động họ Công Ty thu hút người lao động tài năng, giàu kinh nghiệp, đồng thời khỏi dậy khả tiềm ẩn tính sáng tạo người lao động Tiết kiệm chi phí lao động Tăng giá trị sản lượng thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh Để công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương người lao động thực phát huy vai trò công cụ hữu hiệu công tác quản lý vấn đề đặt cho cán làm công tác kế toán lao động tiền lương nhà quản lý, doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu chế độ sách đảng nhà nước công tác tiền lương khoản trích theo lương để áp dụng vào công ty cách khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh công đồng thời phải luôn cải tiến để nâng cao công tác quản lý lương, khoản trích theo lương Thường xuyên kiểm tra xem xét rút hình thức phương pháp trả lương khoa học, đúng, công với người lao động mức độ phức tạp trách nhiệm công việc người để đồng lương phải thực thước đo giá trị lao động Khuyến khích lao động hăng say yêu quý công việc bảo vệ công ty với trách nhiệm cao Cùng với việc nâng cao chất lượng lao động Công Ty phải có lược lương lao động với cấu hợp lý có trình độ tay nghề cao phải qua đào tạo, có sức khoẻ bố trí lao động phù hợp với khả để họ phát huy, tạo thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch đồng thời công ty phải quản lý sử dụng tốt thời gian lao động nhằm nâng cao thu nhập cho công ty Vì biện pháp tăng giá trị sản lượng Cùng với lao động kỹ thuật công nghệ phát triển với tốc độ cao doanh nghiệp cần tăng cường Kỹ thuật công nghệ cho người lao động yếu tố định đến suất lao động Do Công Ty phải 72 không ngừng nâng cao hoàn thiện trang thiết bị tài sản cố định Công Ty để phát huy khả lao động nhằm cao thu nhập cho Công Ty cải thiện đời sống cho người lao động thông qua số tiền lương mà họ hưởng Trong Công Ty tiền lương hưởng theo số lượng chất lượng lao động hao phí Người lao động hưởng thu nhập từ quỹ BHXH ốm đau, tai nạn, thai sản, sức… Do Công Ty phải chấp hành tốt việc trích nộp quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định nhà nước Để phản ánh kịp thời đạo sản xuất kinh doanh Công Ty đem lại hiệu cao cần thiết công tác kế toán kế toán nói chung phải ghi chép nhiều nên việc sử dụng, máy vi tính giải phóng sức lao động thông tin kịp thời, xác, nhanh chóng công tác kế toán lao động tiền lương Việc xác định quỹ lương, việc tính toán lương phải trả cho công nhân viên Tính trích khoản phải nộp theo hình thức trả lương sản phẩm 3.1.3 Ưu điểm: Với hình thức trả lương theo doanh thu với mức lương ổn định tăng dần Công Ty làm cho Cán Bộ Công Nhân Viên thực tin tưởng gắn bó với Công Ty với điều hành ban lãnh đạo lao động hiệu phòng kế toán, công việc kế toán tiền lương khoản trích theo lương đảm bảo công hợp lý xác làm cho CNCNV yên tâm lao động, nhiệt tình hăng say cho công việc Do Công Ty ngày phát triển hơn, đời sống CBCNV ngày đảm bảo nâng cao 3.1.4 Nhược điểm: Do văn phòng đại diện xa lên cập nhật chứng từ chậm giám sát quản lý văn phòng buông lỏng chứng từ tiền lương, BHXH… chưa thật xác, chưa thật hợp lý Do Công Ty cần phải đưa sách quản lý thật đắn, chặt chẽ để công tác kế toán hoạt động có hiệu hơn, xác 73 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Để công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty thực phát huy hết vai trò công cụ hữu hiệu công tác quản lý, để từ nâng cao mức sống cho người lao động để Công Ty ngày phát triển Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom nói chung công tác kế toán tiền lương nói riêng kích thích người lao động làm cho người lao động gắn bó với công việc Tiền lương thực thu nhập họ làm cho doanh thu Công Ty năm 2007 tăng so với năm 2006 thu nhập lao động tăng thắng lợi lớn công ty Để công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương phát huy hết vai trò công cụ hữu hiệu công tác quản lý Xin đề nghị với ban giám đốc công ty phòng kế toán Công Ty không ngừng nghiên cứu để hoàn thiện hình thức trả lương Công Ty để quản lý tốt lao động nâng cao hiệu lao động Để đáp ứng kịp thời thông tin nhanh xác phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Công Ty Xin đề nghị ban giám đốc phòng kế toán quản lý tốt hình thức trả lương 74 75 KẾT LUẬN Công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương tổ chức tốt góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt chủ trương sách đảng nhà nước chế độ lao động, đảm bảo tính toán phân bổ đắn, xác khoản tiền lương khoản trích theo lương nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm tăng thu nhập cho người lao động tăng lợi nhuận cho Công Ty để Công Ty ngày lớn mạnh Để góp phần giúp kế toán thực tốt chức quản lý lao động tiền lương kế toán cần phải biết kết hợp mô hình hạch toán dựa sở kết hợp với thực trạng công ty để đưa phương thức quản lý tốt Đề tài kế toán tiền lương khoản trích theo lương người lao động, với vấn đề quản lý nâng cao hiệu sử dụng lao động Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom đóng góp phần vào việc giải vấn đề đảm bảo công việc trả lương công ty công ty, nơi sử dụng lao động làm việc, giúp Công Ty tồn phát triển kinh tế thị trường Trên sở lý luận xuất phát từ hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty Cổ Phần kỹ Thuật Elcom đặc biệt trình sản xuất kinh doanh Công Ty Đề tài đưa đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương phù hợp với điều kiện cụ thể Công Ty Góp phần nâng cao hiệu sử dụng lao động đưa phương pháp quản lý đạt kết cao Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác quản lý kế toán phận kế toán nói chung tiền lương nói riêng Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuât Elcom em thấy Qua năm xây dựng phát triển dến có phận quản lý ổn định, quy mô sản xuất vững với thời đại ngày kinh tế nước ta phát triển với tốc độ nhanh mà Công Ty 76 cách phải có biện pháp cố gắng hoà nhập vào chế độ kế toán mới, để hoà nhập bước với nhịp độ kinh tế phát triển chung đất nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo Trình Lý Thuyết Hạch Toán Kế Toán – Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tiến Sỹ Nguyễn Thị Đông chủ biên- Nhà xuất Tài Chính T11/1999 Giáo Trình Kế Toán Công Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân PGS - Tiến Sỹ Nguyễn Thị Đông chủ biên- Nhà xuất Tài Chính T5 /2003 Giáo Trình Kế Toán Doanh Nghiệp Sản Xuất – Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán chủ biên Tiến Sỹ Nguyễn Đình Đỗ –Nhà xuất Tài Chính T12/2000 Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Giáo Trình Tổ Chức Hạch Toán Kế Toán Trường Đại Học Kinh Tế Quốc 77 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Hà Nội, ngày tháng năm 2008 78 [...]... Các khoản tiền lương (tiền công) tiền thưởng và các khoản khác đã trả đã ứng trước cho CNV + Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của CNV Bên Có: +Các khoản tiền lương (tiền công) tiền thưởng và các khoản khác phải trả CNV Dư có: Các khoản tiền lương (tiền công) tiền thưởng và các khoản khác còn phải trả CNV Dư nợ: (cá biệt) Số tiền đã trả lớn hơn số tiền phải trả Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền. .. quản lý 35 PHẦN II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ELCOM 2.1 Khát quát chung về Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật ELCOM 2.1.1 Đặc điểm về lao động của công ty cổ phần kỹ thuật Elcom Đặc điểm kinh doanh củâ công ty là Sản xuất, Thiết kế, lắp đặt các sản phẩm về Phần mềm, Tin học, Điện tử, viễn thông, các Công trình dân dụng, công nghiệp, 36 ... lao động phải trực tiếp vào cột “ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay Từ Bảng thanh toán tiền lương và các chứng từ khác có liên quan kế toán tiền lương lập Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 1.6 Hạch toán tổng hợp và các khoản trích theo lương 1.6.1 Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương thuộc chỉ tiêu lao động tiền. .. tra tai nạn lao động 21 1.6.2 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 1.6.2.1 Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng TK 334- Phải trả công nhân viên và tài khoản TK 338- Phải trả, phải nộp khác + TK 334 phản ánh các khoản phải trả công nhân viên và tình hình thanh toán các khoản đó (gồm: tiền lương, tiền thưởng, BHXH và các khoản thuộc thu nhập của công nhân viên) Kết cấu của TK 334-... theo lương 1.6.2.2 Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Hàng tháng căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương và các chứng từ liên quan khác kế toán tổng hợp số tiền lương phải trả công nhân viên và phân bổ vào 24 chi phí sản xuất kinh doanh theo từng đối tượng sử dụng lao động, việc phân bổ thực hiện trên “Bảng phân bổ tiền lương và BHXH” Kế toán ghi: Nợ TK 622- Chi phí nhân công. .. hiện đầy đủ các chừng từ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lương đúng chế độ, đúng phương pháp 17 - Theo dõi tình hình thanh toán tiền lương, tiền thưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động - Lập báo cáo về lao động, tiền lương, các khoản trích theo lương, định kỳ tiến hành phân tích tình hình lao động, tình hình quản lý và chi tiêu quỹ lương, cung cấp các thông tin về lao động tiền lương cho... công tác lưu động, phụ cấp cho những người làm công tác khoa học- kỹ thuật có tài năng - Về phương diện hạch toán kế toán, quỹ lương của doanh nghiệp được chia thành 2 loại: tiền lương chính, tiền lương phụ + Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ chính: gồm tiền lương cấp bậc, các khoản phụ cấp 14 + Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao. .. suất lao động và từ đó ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động +Ngày công: Là nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến tiền lương của người lao động, ngày công quy định trong tháng là 22 ngày Nếu người lao động làm thay đổi tăng hoặc giảm số ngày lao việc thì tiền lương của họ cũng thay đổi theo +Cấp bậc, Chức danh: Căn cứ vào mức lương cơ bản của các cấp bậc, chức vụ, chức danh mà CBCNV hưởng lương theo. .. chấm công Cơ sở lập bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ về lao động như: Bảng chấm công, bảng tính phụ cấp, trợ cấp, phiếu xác nhận thời gian lao động hoặc công việc hoàn thành Căn cứ vào các chứng từ liên quan, bộ phận kế toán tiền lương lập bảng thanh toán tiền lương, chuyển cho kế toán trưởng duyệt để làm căn cứ lập phiếu chi và phát lương Bảng này được lưu tại phòng kế toán Mỗi lần lĩnh lương, ... chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác Nhiệm vụ kế toán tiền lương gồm 4 nhiệm vụ cơ bản sau: - Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về số lượng lao động, thời gian kết quả lao động, tính lương và trích các khoản theo lương, phân bổ chi phí lao động theo đúng đối tượng sử dụng lao động - Hướng dẫn, kiểm tra các nhân viên hạch toán ở các bộ phận sản xuất- kinh doanh, các phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần kỹ thuật elcom , Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần kỹ thuật elcom , Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần kỹ thuật elcom

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay