Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp chế biến và kinh doanh than huy hoàng

120 132 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………… LUẬN VĂN Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp LỜI CÁM ƠN Những năm tháng giảng đường đại học năm tháng vô quí báo quan trọng em Thầy cô tận tâm giảng dạy, trang bị hành trang kiến thức để em có đủ tự tin bước vào đời Kỳ thực tập bước cuối đường đại học, để có bước em chân thành biết ơn quí thầy cô trường đại học dân lập Hải Phòng hết lòng truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quí báo cho em thời gian học trường Qua thời gian thực tập Xí Nghiệp Chế Biến Và Kinh Doanh Than Huy Hoàng giúp em tích luỹ kiến thức khoa học kinh tế nâng cao hiểu biết thực tế Để có điều nhờ tận tình dạy anh chị phòng kế toán xí nghiệp, giúp em làm quen với thực tế; nhiệt tình anh chị phòng kế toán giúp em hoàn thành tốt khoá luận; với tận tình cô giáo Th.s Lương Khánh Chi trực tiếp hướng dẫn em trình nghiên cứu viết khoá luận Hơn nữa, em có hôm nhờ vào công ơn nuôi dưỡng hy sinh khó nhọc cha mẹ gia đình Em xin chân thành cảm ơn cha mẹ, gia đình, quý thầy cô, cô chú, anh chị Xí Nghiệp Chế Biến Và Kinh Doanh Than Huy Hoàng Xin nhận nơi em lời chúc sức khoẻ, thành công hạnh phúc! Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Lời cảm ơn Mục lục Lời mở đầu 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 5.Phạm vi nghiên cứu 6.Kết cấu đề tài CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Phân loại hoạt động kinh doanh xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.3 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 10 1.4 Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 12 1.4.1 Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 12 1.4.1.1 Đặc điểm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp 12 1.4.1.2 Đặc điểm giá vốn hàng bán doanh nghiệp 15 1.4.1.3 Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khaithường xuyên 17 1.4.1.4 Tổ chức doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ giá vốn hàng bán doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 25 1.4.2 Tổ chức kế toán chi phi bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tỏng doanh nghiệp 27 1.4.3 Tổ chức kế toán doanh thu,chi phí hoạt động tài doanh nghiệp 30 1.4.4 Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động khác doanh nghiệp 33 1.4.5 Tổ chức kế toán xác định kết kinh doanh 35 1.4.5.1 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 35 1.4.5.2 Kế toán xác định kết kinh doanh 36 1.5 Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 37 CHƢƠNG II; THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HUY HOÀNG 42 Giới thiệu Xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng 42 1.1 Quá trình hình thành phát triển xí nghiệp 42 1.2 Quá trình hành thành phát triển 42 1.3 Chức nhiệm vụ Xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng 44 1.3.1 Chức 44 1.3.2 Nhiệm vụ 44 Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 1.4 Đặc điểm tổ chức máy xí nghiệp 44 1.4.1 Hình thức tổ chức máy quản lý 44 1.4.2 Chức nhiệm vụ cấp máy quản lý 45 1.5 Tổ chức máy kế toán cuả xí nghiệp 46 1.5.1 Chức năng, nhiệm vụ máy tài xí nghiệp 46 1.6 Các sách áp dụng xí nghiệp 48 1.6.1 Chế độ kế toán 48 1.6.2 Phương pháp kế toán TSCĐ 48 1.6.3 Phương pháp kế toán hàng tồn kho 49 1.6.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác 49 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng 50 2.1 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu bán hàng xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng 50 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp xí nghiệp 63 2.3 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng 77 2.4 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động khác xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng 84 2.5 Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết kinh doanh xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng 90 CHƢƠNG III: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIÊP CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HUY HOÀNG 97 1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng 97 1.2 Đánh giá chung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác đinh kết kinh doanh xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng 98 1.2.1 Kết đạt 98 1.2.1.1 Về tổ chức máy kế toán 98 1.2.1.2 Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng 98 1.2.1.3 Về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 99 1.2.2 Hạn chế tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng 99 1.1.2.1 Việc sử dụng sổ sách kế toán xí nghiệp 99 1.2.2.2 Việc hạch toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 99 1.2.2.3 Về tình hình công nợ 99 1.2.2.4 Về việc sử dụng chiết khấu toán 100 1.2.2.5 Về việc sử dụng phần mềm kế toán100 1.3Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 100 1.3.1 Hoàn thiện hệ thống sổ sách sử dụng xí nghiệp 100 1.3.2Hoàn thiện việc ghi chép giá vốn bán hàng 103 1.3.3Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 103 1.3.4Về tình hình quản lý công nợ 105 1.3.5Chính sách chiết khấu toán chiét khấu thương mại 107 1.3.6Phần mềm kế toán 109 Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Một số ý kiến khác 113 Kết luận 114 Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài : Trong điều kiện nay, để tồn phát triển, doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu mà hiệu cuối phải phản ánh thông qua tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tỷ suất Để đạt mục tiêu doanh thu bán hàng phải lớn chi phí bỏ (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) Như vậy, doanh thu bán hàng kết bán hàng hai mặt vấn đề, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với doanh thu điều kiện tiên quyết, định cuối hoạt động kinh doanh Trong hoạt động kinh doanh, việc mua sắm yếu tố đầu vào, tiến hành sản xuất thu mua tạo sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành tiêu thụ để thu tiền tạo nên doanh thu Đây phận quan trọng định tồn doanh nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng vấn đề nêu trên, qua trình thực tập Xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng, giúp đỡ Ban giám đốc, cán Ban Tài - Kế toán, hướng dẫn tận tình cô giáo thạc sĩ Lương Khánh Chi, xin sâu vào nghiên cứu đề tài: "Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh “Xí nghiệp chế biến kinh doanh than Huy Hoàng" Mục tiêu nghiên cứu : Qua việc nghiên cứu đề tài giúp nắm rõ thị trường tiêu thụ doanh nghiệp, đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, xem xét việc thực hệ thống kế toán nói chung, kế toán xác định kết kinh doanh nói riêng doanh nghiệp nào, việc hạch toán có khác so với học trường đại học hay không? Qua Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp rút ưu khuyết điểm hệ thống kế toán đó, đồng thời đưa số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán xác định kết kinh doanh để hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngày có hiệu 3.Đối tƣợng nghiên cứu - Doanh thu, chi phí, kết sản xuất kinh doanh - Các trình hạch toán doanh thu chi phí xác định kết SXKD Phƣơng pháp nghiên cứu : Đề tài thực dựa vào số liệu sơ cấp thứ cấp, cụ thể thông qua việc vấn lãnh đạo phận công ty, phân tích số liệu ghi chép sổ sách công ty, báo cáo tài công ty, đề tài trước số sách chuyên ngành kế toán Số liệu chủ yếu phân tích theo phương pháp diễn dịch thống kê Đồng thời em tham khảo số văn quy định chế độ tài hành Phạm vi nghiên cứu : Về không gian : Xí Nghiệp Chế Biến Và Kinh Doanh Than Huy Hoàng Về thời gian: đề tài thực từ ngày 11/04/2011 đến ngày 28/04/2011 Số liệu phân tích số liệu năm 2010 Kết cấu đề tài Nội dung khóa luận gồm có chương sau: Chương 1: Những vấn đề lí luận tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Xí Nghiệp Chế Biến Và Kinh Doanh Than Huy Hoàng Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Xí Nghiệp Chế Biến Và Kinh Doanh Than Huy Hoàng Đây lần em thực đề tài thời gian có hạn kiến thức hạn chế nên đề tài tránh khỏi sai sót, kính mong thông cảm bảo nhiều thầy cô Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Phân loại hoạt động kinh doanh xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Trước đây, chế quản lý kinh tế kế hoạch tập trung, tổ chức công tác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp hầu hết Nhà nước “ lo” cho tòan Vì công tác thường bị doanh nghiệp phải tự chủ sản xuất kinh doanh, không bao cấp Nhà nước việc tổ chưc kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh trở nên vô quan trọng Các doanh nghiệp phải tổ chức công tác đưa biện pháp để tăng doanh thu giảm chi phí đa hóa lợi nhuận  Doanh thu: Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp kỳ kế toán phát sinh từ hoạt đọng sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu  Chi phí: Là tổng giá trị khoản làm giảm lợi ích kinh tế thời kì kê toán hình thức khoản chi tiền ra, khoản khấu trừ tài sản phát sinh khoản nọe dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cổ đông chủ sở hữu  Kết kinh doanh: Là số tiền lãi hay lỗ từ hoạt đọng doanh nghiệp thời kì định, kết cuối hoạt động kinh doanh thông thường hoạt động khác doanh nghiệp Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K Trường ĐH Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chia thành ba hoạt động sau: - Hoạt động sản xuất kinh doanh: hoạt động sản xuất, tiêu thu ản phẩm, hang hóa, dịch vụ ngành sản xuất kinh doanh sản xuất kinh doanh phụ - Hoạt động tài chính: hoạt động đầu tư vốn đầu tư tài ngắn hạn, dài hạn với mục đích kiếm lời - Hoạt đông khác: hoạt động diễn không thường xuyên, không dự tính trước có dự tính khả thực hiện, hoạt động khác như: lý, nhượng bán TSCĐ, thu tiền phạt đối tác vi phạm hợp đồng kinh tế, thu nợ khó đòi xóa sổ… Tuy nhiên tùy vào đặc điểm sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp có hai ba hoạt động kinh doanh nói Cách xác định kết kinh doanh cho hoạt động kinh doanh: Là số chênh lệch doanh thu trị giá vốn hang bán ( bao gồm sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ giá trị sản xuất sản phẩm xây lắp, chi phí lien quan đến hoạt động bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng, chi phí QLDN Kết DTT BH Giá vốn Chi phí Chi phí HĐSXKD = CCDV - hàng bán - bán - QLDN hàng Kết hoạt động tài chính: số chênh lệch thu nhập hoạt động tài chi phí tài Kết từ hoạt động tài = Doanh thu tài – Chi phí tài Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K Trường ĐH dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Xí nghiệp mở tương đối đầy đủ sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung 1.2.1.3 Về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - tổ chức thông tin xí nghiệp thực tốt cập nhập kịp thời thay đổi chế độ, chuẩn mực kế toán có vấn đề kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Hiện xí nghiệp tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo chế độ kế toán doanh nghiệp định số 15/2006/QĐ- BTC chuẩn mực kế toán 14 doanh thu thu nhập khác - tổ chức kế toán doanh thu: nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng đề kế toán ghi nhận doanh thu cách kịp thời, xác đầy đủ - việc xác định giá vốn hàng bán: xí nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tính trị giá hàng xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh - tổ chức kế toán xác định kết kinh doanh phần đáp ứng yêu cầu giám đốc việc cung cấp thông tin tình hình kinh doanh xí nghiệp cách kip thời, xác 1.2.2 Hạn chế tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Xí Nghiệp Chế Biến Và Kinh Doanh Than Huy Hoàng 1.2.2.1 Việc sử dụng sổ sách kế toán xí nghiệp Xí nghiệp ko mở sổ chi tiết theo dõi doanh thu riêng cho loại sản phẩm việc làm cho giám đốc không xác định doanh thu loại sản phẩm, không xác định nên đảy mạnh cung cấp sản phẩm 1.2.2.2 Việc hạch toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 99 Trường ĐH dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Nhà máy chưa mở tài khoản cấp để theo dõi chi tiết khoản chi phí (TK641, 642) Điều làm cho ban giám đốc không theo dõi sát yếu tố cấu thành chi phí để đề định quản lý chi phí cho hiệu 1.2.2.3 Về tình hình công nợ Xí nghiệp chưa lập dự phòng phải thu khó đòi 1.2.2.4 Về việc sử dụng chiết khấu toán Hiện việc áp dụng sách ưu đãi kinh doanh Xí nghiệp chưa thực có hiệu Trong thực tế cho thấy sách ưu đãi kinh doanh biện pháp thúc đẩy lực cạnh tranh Doanh nghiệp, tăng tổng doanh số tiêu thụ rut ngắn vong quay vốn, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Điều kinh tế thị trường cần thiết cho tồn doanh nghiệp Xí nghiệp chưa áp dụng chiết khấu toán để nhanh chóng thu hồi vốn, mở rộng sản xuất 1.2.2.5 Về việc sử dụng phần mềm kế toán Xí nghiệp sủ dụng tin học việc hạch toán kế toán công cụ hỗ trợ Word excel Nhưng với việc phát triển kinh tế thời đại dùng nổ việc sử dụng phầm mềm kê toán có nhiều thuận lợi Trong xí nghiệp chưa áp dụng phần mềm kế toán 1.3 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.3.1 Hoàn thiện hệ thống sổ sách sử dụng xí nghiệp Là doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng Việc mở sổ chi tiết theo dõi doanh thu cần thiết giúp cho nhà quản lý biết nên phát triển mặt hàng giảm bớt mặt hàng Cũng có chiến lược phát triển khác để kích thích tiêu thụ sản phẩm xí nghiệp Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 100 Trường ĐH dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Dựa vào sổ chi tiết doanh thu bán hàng chi tiết theo chủng loại hàng hóa phương thức toán để lập báo cáo bán hàng toàn Công ty, thuận lợi cho việc theo dõi hoạt động kinh doanh của loại mặt hàng Doanh nghiệp mở mẫu sổ theo dõi doanh thu chi tiết theo mẫu sau Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 101 Trường ĐH dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Số liệu minh họa tháng năm 20011 BẢNG CHI TIẾT THEO DÕI DOANH THU Tháng04năm2011 Chứng từ Số Ngày HĐ0018890 1/04 … … HĐ0018904 19/04 … … HĐ0018916 30/04 Tên khách Chủng loại hàng than Số lượng (Tấn) Đơn giá (Đ/T) Tiền chưa có thuế GTGT Thuế Tiền bán có GTGT thuế Phương thức toán 111 Công ty An CámCB 12.5 450.000 5.625.000 562.500 6.187.500 … … … … … … Than cục 6.5 2.670.000 17.335.500 1.735.500 19.090.500 … … … … … … … DN tư nhân Than cục 107.53 1.600.000 172.048.000 17.204.800 189.252.800 x Hùng Trọng Than cục 334.73 2.300.000 769.879.000 76.987.900 846.866.900 x Bình … C.ty TNHH Huy Hiền Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 102 112 131 … x … … … … x … … … … Trường ĐH dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 1.3.2 Hoàn thiện việc ghi chép giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán tiêu quan trọng trình tiêu thụ Xí nghiệp chế biến kinh doanht han Huy Hoàng xác định giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân gia quyền, dựa vào bảng kê số “Nhập, xuất, tồn kho hàng hóa” Sau tính giá vốn bình quân tính trị giá vốn, lập báo cáo bán hàng Do đó, khó tránh khỏi nhầm lẫn Vì vậy, để tránh nhầm lẫn giúp cho việc tính toán dễ dàng hơn, Công ty nên lập bảng tính giá vốn bán hàng bình quân Mẫu sổ mở sau: BẢNG TÍNH GIÁ VỐN BÌNH QUÂN Tháng….năm… Chủng loại STT Số dư đầu kỳ Tổng nhập kỳ Số lượng Số tiền Số lượng Số tiền Giá vốn bình quân Than cục 150 225.250 4000 6.750.000 150.000 … … … … … … 1.3.3 Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Xí nghiệp nên mở thêm TK cấp TK641,642 sau:  Chi phí bán hàng - Tk6411 chi phí nhân viên - Tk6412 chi phí vật liệu bao bì - Tk6413 chi phí công cụ, đồ dùng - Tk6414 chi phí khấu hao TSCĐ - Tk6417 chi phí dịch vụ mua - Tk6418 chi phí tiền khác  Chi phí quản lý doanh nghiệp - Tk6421 chi phí nhân viên quản lý - Tk6422 chi phí vật liệu quản lý - Tk 6423 chi phí đồ dùng văn phòng Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 103 Trường ĐH dân lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp - Tk6424 chi phí khấu hao tài sản cố định - Tk6425 thuế, phí lệ phí - Tk6427 chi phí dịch vụ mua - Tk6428 chi phí tiền khác Để thực kế toán bán hàng theo địa điểm kinh doanh, kế toán cần phải sử dụng sổ chi tiết tập hợp chi phí Sổ chi tiết đuợc mở chi tiết theo địa điểm kinh doanh kết hợp với việc theo dõi khoảng mục chi phí bán hàng Công ty sử dụng mẫu số sau mẫu theo tiện lợi theo dõi phần thuế GTGT đầu vào khoản chi phí bán hàng Sổ chi tiết mở theo mẫu sau: SỐ CHI TIẾT TK 641,642 Trạm:… Chứng từ Nội dung TK Số tiền Thuế đối GTGT ứng toán đầu vào SH NT … … … … … … PC08/04 10/04 Thanh toán 111 787.577 78.758 334 29.998.000 … … Phân theo khoản mục phí 6411 … 6417 … … … x cước viễn thông VNPT BPBLT 29/04 Lương phải trả x cho bp bán hàng … … … Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K … … … … 104 Trường ĐH dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 1.3.4 Về tình hình quản lý công nợ:  Trích lập dự phòng phải thu khó đòi: Xí nghiệp có nhiều khách hàng chủ yếu bán chịu phải thu khách hàng xí nghiệp tương đối cao Việc lập dự phòng phải thu khó đòi cần thiết  Đối tượng điều kiện lập dự phòng phải thu khó đòi: Là khoản nợ phải thu đảm bảo điều kiện sau: - Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận nợ bên khách hàng nợ số tiền nợ bao gồm: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác Các khoản phải thu không đủ xác định nợ phải thu theo quy định phải xử lý khoản tổn thất - Có đủ xác định khoản phải thu khó đòi: + nợ phải thu hạn toán ghi hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ khác + Nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, người nợ tích, bỏ trốn bị quan pháp luật truy tố… Những khoản nợ năm trở lên khả thu hồi nợ xử lý xóa nợ  Phương pháp lập dự phòng Mục đích lập: - Đối với nợ phải thu hạn toán, mức trích lập dự phòng sau: + 30% khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm +50% khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm +70% khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm +100% khoản nợ phải thu hạn từ năm trở lên - Đối với nợ phải thu chưa đến hạn khách hàng nợ rơi vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, bi quan pháp luật truy tố…thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi để lập dự phòng Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 105 Trường ĐH dân lập Hải Phòng - Khóa luận tốt nghiệp Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp toàn phần dự phòng vào bảng kê chi tiết để làm hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp  Tài khoản sử dụng: Tk139 – dự phòng phải thu khó đòi Kết cấu tài khoản: Bên nợ: Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi Xóa khoản nợ phải thu khó đòi Bên có: Số dự phòng nợ phải thu khó đòi lập tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp Số dƣ bên có: Số dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi có cuối kì Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy khoản nợ hạn, doanh nghiệp tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ phải thu khó đòi hợp lý có thật Xử lý khoản dự phòng Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng hạch toán kế toán xí nghiệp cần trích lập dự phòng phải thu khó đòi Căn vào số dự phòng lại Tk139 so với số dự phòng cần phải trích dự phòng cho năm - Khi khoản nợ phải thu xác định khó đòi, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng theo quy định trên, số dự phòng phải trích lập số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi doanh nghiệp trích lập - Nếu số dư dự phòng phải trích lập cao sô dự phòng phải thu khó đòi trích lập năm trước xí nghiệp phải trích thêm vào CPQLDN phần chênh lệch số trích lập cho năm sau với số dư dự phòng trích lập cho năm trước - Bút toán ghi sổ: Nợ Tk642 : chi phí QLDN Có Tk139: dự phòng phải thu khó đòi Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 106 Trường ĐH dân lập Hải Phòng - Khóa luận tốt nghiệp Các khoản phải thu khó đòi xác định thực thực không đòi phép xóa nợ, việc xóa nợ phải theo sách tài hành Căn vào định xóa nợ khoản nợ phải thu khó đòi ghi: Nợ Tk139: dự phòng phải thu khó đòi ( trích dự phòng) Nợ tk642 : chi phí QLDN ( chưa trích dự phòng) Có Tk131: phải thu khách hàng Có Tk138: phải thu khác Đồng thời ghi Nợ Tk004: nợ khó đòi xử lý) để theo dõi thu hồi khách hàng có điều kiện trả nợ - Đối với khoản nợ phải thu khó đòi đac xử lý xóa nợ, sau thu hồi nợ, kế toán giá trị thực tế khoản nợ thu hồi ghi: Nợ Tk111,112 Có tk711: doanh thu khác 1.3.5 Chính sách chiết khấu toán chiết khấu thƣơng mại Chiết khấu toán Trong kinh tế thị trường vấn đề sống doanh nghiệp hiệu sử dụng vốn, tức vốn doanh nghiệp phải quay vòng nhanh Việc quay vòng vốn vấn đề quan trọng doanh nghiệp xí nghiệp nên áp dụng sách” chiết khấu toán” cho khách hàng thường xuyên có uy tín, thực hợp đồng toán trước hạn  Phương pháp hạch toán: Tùy thuộc vào đối tượng thời hạn toán mà xí nghiệp đưa tỷ lệ phần trăm chiết khấu phù hợp thông thường chiết khấu 1%- 2% tổng giá toán, cần đảm bảo nguyên tắc: lợi ích xí nghiệp không bị xâm phạm, không làm bạn hàng Chiết khấu toán phản ánh vào Tk635 – chi phí tài Nợ Tk635 : khoản chiết khấu toán cho người mua hàng Có Tk131,111,112… Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 107 Trường ĐH dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Cuối kỳ kết chuyển tổng khoản chiết khấu toán cho khách hàng phát sinh kì Nợ Tk911 Có Tk635 Ví dụ: kỳ công ty TNHH TM Huy Hiền Mua 6.5tấn than cục với đơn giá 2.670.000, thuế GTGT 10% doanh nghiệp toán tiền mặt.doanh nghiệp hương chiết khấu toán 2% khách hàng quen thuộc xí nghiệp - Hạch toán doanh thu sau: NợTK 111: 19.090.500 Có TK511: 17.335.000 Có TK3331: 1.735.500 - Hạch toán chiết khấu toán: Nợ TK635: 381.810 Có TK111: 381.810 Chiết khấu thƣơng mại Khách hàng yếu tố hàng đầu định tồn chỗ đứng cho doanh nghiệp, quan tâm đến lợi ích khách hàng đồng thời định hướng lâu dài cho phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp Đối với khách hàng lớn tiềm doanh nghiệp nên có sách chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán cách cần thiết để giữ khách tạo mối quan hệ khăng khít lâu dài, trì khả tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp thời điểm kinh tế thị trường giai đoạn bão hòa hiên  Phương pháp hạch toán Doanh nghiệp phân cấp khách hàng lập hệ thôngtheo dõi quản lý doanh thu chi tiết với đối tượng khách hàng để có chiến lược chăm sóc sách ưu đãi cụ thể - Doanh nghiệp phân đối tượng khách hàng : khách hàng cộng tác lâu năm khách hàng tiềm tiêu thụ với số lượng lớn; với khách hàng cung cấp lâu năm nên có tỷ lệ chiết khấu cố định (từ 4-5%),còn với khách hàng Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 108 Trường ĐH dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp tiềm ta nên có sách ưu đãi giá trị lô hàng cụ thể ( 100T chiết khấu 1%, 100T chiết khấu 2-3%) kết hợp theo dõi chi tiết tần suất giao dich doanh thu tiêu thụ đối tượng khách hang để xác định tỷ lệ chiết khấu cố định lâu dài Chiết khấu thương mại hạch toán vào TK521 hạch toán sau Nợ TK 521: chiết khấu thương mại cho khách hàng Nợ TK 3331: Có TK 111/112/131: +Kết chuyển trực tiếp vào doanh thu tiêu thụ hàng hóa Nợ TK 511: Có TK 521: 1.3.6 Phần mềm kế toán Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn đờ sống nói chung tổ chức kế toán nói riêng cần thiết Cần phải sớm ứng dụng công nghệ vào quản lý, cụ thể việc sử dụng phầm mềm kế toán để cập nhập liệu hàng ngày, giúp nhanh chóng có thông tin cần thiết tìm kiếm liệu nhanh chóng kịp thời Trên thị trường có nhiều phần mềm có tính vượt trội, thích hợp với xí nghiệp sử dụng hình thức kế toán khác Giao diện cách sử dụng thân thiện với nhiều người mà chi phí bỏ hợp lý Xí nghiệp áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung nên chọn phần mềm có sử dụng sổ sách kế toán nhật ký chung Hiện thị trường có nhiều phần mềm phù hợp với loại hình doanh nghiệp ví dụ phầm mềm kế toán máy… Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 109 Trường ĐH dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ DỄ TIẾP CẬN - CÀI ĐẶT - DỄ SỬ DỤNG Quy trình hạch toán hình ảnh thân thiện, dễ hiểu, dễ sử dụng với phim, sách hướng dẫn trợ giúp trực tuyến QUẢN LÝ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Tài doanh nghiệp quản lý tập trung giúp nhà quản trị nắm tình hình sức khỏe doanh nghiệp CẬP NHẬT CÁC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH MỚI NHẤT Luôn cập nhật chế độ kế toán tài chính, thông tư hướng dẫn thuế, bảo hiểm…mới Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 110 Trường ĐH dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Phần mềm kế toán AOFAccounting - Học viện tài -AOFAccounting: Là phần mềm kế toán nhóm AOFGroup - Học Viện Tài Chính cung cấp miến phí cho doanh nghiệp -AOFAccounting: Gồm nhiều phân hệ quản lý, giao diện đẹp, thân thiện người sử dụng Đặc điểm bật phần mềm: - Do người thiết kế, phát triển phần mềm kế toán viên nên phần mềm đạt tiêu chuẩn đơn giản, thân thiện với người sử dụng, tính ổn định cao - AOFAccounting xây dựng quản lý đối tượng theo hình (Tree Data) giúp người dùng có nhìn tổng quát dễ dàng cho vần đề - AOFAccounting hỗ trợ người sử dụng cách tối đa phương trâm "AOFAccounting" người bạn tin cậy kế toán - AOFAccounting phát triển nhiều máy, hỗ trợ kê khai thuế - AOFAccounting có hệ thống phân quền chặt chẽ Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 111 Trường ĐH dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp * Một số ý kiến khác Ngoài số ý kiến liên quan đến công tác hạch toán kế toán phần hành này, số vấn đề liên quan đến cách thức tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh mà theo xin đề xuất sau: - Nên áp dụng hợp lý hình thức chiết khấu hàng bán để khuyến khích khách hàng mua khối lượng lớn toán hạn - Ngoài phương thức bán hàng trên, việc đa dạng hoá phương thức bán hàng làm doanh thu bán hàng Xí nghiệp phong phú - Công việc tìm hiểu, nghiên cứu thị trường phòng kinh doanh thuộc văn phòng xí nghiệp quan trọng đồng thời việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cho kế toán xí nghiệp nên ý Xí nghiệp cần có sách cụ thể công tác Maketting đặc biệt thị trường nước Việc nâng cao kỹ cho cán kế toán phần việc hoàn thiện phần hành kế toán Tóm lại, để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng kết bán hàng, điều đòi hỏi phải có nỗ lực người làm công tác quản lý người thực đạo Xuất phát từ nhu cầu thị trường mà đáp ứng để tăng kết sản xuất, kinh doanh từ yêu cầu đòi hỏi tính hiệu công việc để thiết kế mô hình quản lý tài - kế toán cho thích hợp với xí nghiệp điều kiện Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 112 Trường ĐH dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Kết luận Một doanh nghiệp muốn đạt lợi nhuận cao cần cố gắng tăng doanh thu cách tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm bán giảm thiểu chi phí không làm giảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ bối cảnh kinh tế cạnh tranh ngày liệt, công tác tiêu thụ hàng hóa trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu việc tổ chức kế toán nói chung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Xí Nghiệp Chế Biến Và Kinh Doanh Than Huy Hoàng đòi hỏi phải tổ chức cách hoàn thiện Với kiến thức học số tìm hiểu thực tế, em xin mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán xí nghiệp Tuy nhiên trình độ có giới hạn nên không tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận bảo tận tình thầy cô, ban giám đốc cán phòng kế toán Xí nghiệp để khóa luận em hoàn thiện Sau em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Lương Khánh Chi, thầy cô khoa Quản trị kinh doanh trường ĐHDL Hải Phòng cán Xí Nghiệp Chế Biến Và Kinh Doanh Than Huy Hoàng giúp em hoành thiện khóa luận Hải Phòng, ngày tháng năm Sinh viên Nguyễn Thị Minh Tâm Nguyễn Thị Minh Tâm – Lớp QTL302K 113 [...]... thu, thu nhp khỏc chi phớ Hay núi cỏch khỏc doanh thu, thu nhp khỏc, chi phớ v li nhun l cỏc ch tiờu phn ỏnh tỡnh hỡnh kinh doanh ca doanh nghip Do ú doanh nghip cn kim soat cht ch doanh thu, chi phớ bit c kinh doanh mt hng no t kt qu cao nht Nh vy t chc kờ toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh kờt qu kinh doanh úng vai trũ quan trng trong vic tp hp ghi chộp cỏc s liu v tỡnh hỡnh hot ng ca doanh nghip, qua... viờn bỏn hng, chi phớ vt liu, bao bỡ, chi phớ khu hao ti sn c nh, chi phớ bo hnh sn phm, chi phớ dch v mua ngoi, chi phớ bng tin khỏc Chi phớ qun lớ doanh nghip: Chi phớ qun lớ doanh nghip l ton b chi phớ liờn quan n hot ng qun lý doanh nghip, qun lý hnh chớnh v qun lý iu hnh chung ca ton b xớ nghip Chi phớ qun lý doanh nghip bao gm: chi phớ nhõn viờn qun lý, chi phớ ũ dung vn phũng, chi phỏi khu hao... tng cho doanh nghip Chi phớ khỏc: Chi phớ khỏc bao gm cỏc khon chi phớ sn xut kinh doanh phỏt sinh trong quỏ trỡnh hot ng kinh doanh thụng thng ca doanh nghip, nh: Chi phớ thanh lý nhng bỏn TSC Cỏc khon pht do vi phm hp ng Nhng khon l do cỏc s kin hay cỏc ngip v riờng bit vi hot ng kinh doanh thụng thng ca doanh nghip B pht thu, truy np thu Chng t s dng: Phiu chi, phiu thu Biờn bn thanh lý TSC Cỏc chng... thit giỳp cho ch doanh nghip v giỏm ục iu hnh cú th phõn tớch, ỏnh giỏ v la chn phng ỏn kinh doanh, phng ỏn u t cú hiu qu nht T chc k toỏn doanh thu, chi phớ xỏc nh kờt qu kinh doanh cung cp nhng thụng tin quan trng khụng ch cn thit i vi nh qun tr doanh nghip m cũn cú ý ngha quan trng i vi cỏc i tng khỏc trong nn kinh t quc dõn + i vi nh u t: thụng tin v doanh thu, chi phớ v kt qu kinh doanh l c s cỏc... trong doanh nghip Chi phớ hot ng ti chớnh bao gm chi phi liờn quan n hot ng u t chng khoỏn, chi phớ lói vay, vn kinh doanh cỏc khon di hn hoc ngn hn, chi phớ hot ng liờn doanh, chi phớ cho vay vn ngn hn v di hn, chi phớ v mua bỏn ngoi t, chi phớ cho thuờ ti sn c s h tng Chng t s dng: Húa n giỏ tr gia tng Phiờu thu, phiu chi Giy bỏo n, giy bỏo cú Cỏc chng t khỏc cú lien quan Ti khon s dng: Tk 515 - doanh. .. bao gm 8 tk cp 2: 6421 chi phớ nhõn viờn qun lý 6422- chi phớ vt liu qun lý 6423- chi phớ dung vn phũng 6424 chi phớ khu hao tỏi sn c nh 6425 thu, phớ l phớ 6427 chi phớ dch v mua ngoi 6428 chi phớ bng tin khỏc Kt cu ti khon Bờn n: Tp hp chi phớ qun lý doanh nghip thc t phỏt sinh trong kỡ Bờn cú: Cỏc khon c ghi phộp ghi gim chi phớ qun lý ( nu cú) Kt chuyn chi phớ qun lý doanh nghip sang bờn N... sn xut kinh doanh ca mi doanh nghip t ú a ra cỏc quyt nh hp lý + i vi cỏc trung gian ti chớnh nh Ngõn hng, cỏc xớ nghip cho thuờ ti chớnh Thụng tin v doanh thu, chi phớ v kt qu kinh doanh cung cp iu kin tiờn quyt h tin hnh thm nh, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh ti chớnh doanh nghip nhm a ra quyt nh cú cho vay khụng, cho vay bao nhiờu v bao lõu + i vi cỏc c quan qun lý v mụ nn kinh t: thụng tin v doanh thu, chi phớ... thu nhp khỏc, khon chi phớ khỏc v chi phớ thu thu nhp doanh nghip Kt qu t hot ng khỏc = Thu nhp khỏc Chi phớ khỏc S 1.1: s xỏc nh kt qu kinh doanh Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon Doanh thu thun t bỏn gim tr hng v CCDV Giỏ vn Li nhun hng gp Doanh thu hot ng TC bỏn Chi phớ BH, Li nhun thun t hot Thu nhp QLDN, chi ng KD khỏc Tng li nhun trc Chi thu khỏc phớ TC 1.2 Li nhun Chi phớ sau thu thu... nghip np thu GTGT theo phng phỏp trc tip - Doanh thu bỏn hng b tr li kt chuyn cui kỡ - Khon gim giỏ hng bỏn kt chuyn cui kỡ - Khon chit khu thng mi kt chuyn cui kỡ - Kt chuyn doanh thu thun vo Tk911 xỏc nh kt quae kinh doanh Bờn cú: - Doanh thu bỏn sn phm hng húa, bt ng sn v cung cp dch v ca doanh nghip thc hin trong kỡ k toỏn TK511 khụng cú s d cui kỡ Tk512 doanh thu bỏn hng ni b Kờt cu ti khon: ... chc k toỏn doanh thu chi phớ v xỏc nh kt qu kinh doanh trong doanh nghip Trong nn kinh t th trng hin nay vn m cỏc doanh nghip luụn quan tõm ú l lm th no hot ng hiu qu nht ( ti a húa li nhun v ti thiu húa ri ro) v li nhun l thc o kt qu kinh doanh ca doanh Nguyn Th Minh Tõm Lp QTL302K 10 Trng H Dõn lp Hi Phũng Khúa lun tt nghip nghip, cỏc yu t liờn quan trc tip n vic xỏc nh li nhun l doanh thu, thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp chế biến và kinh doanh than huy hoàng , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp chế biến và kinh doanh than huy hoàng , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp chế biến và kinh doanh than huy hoàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay