Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp phân bón an lạc

85 392 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 16:07

ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH VƯƠNG MỸ THANH KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP PHÂN BĨN AN LẠC Chun ngành: Kế tốn doanh nghiệp KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xun, tháng 06 năm 2007 ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP PHÂN BĨN AN LẠC Chun ngành: Kế tốn doanh nghiệp Sinh viên thực hiện: VƯƠNG MỸ THANH Lớp: DH4KT Mã số sinh viên: DKT030261 Người hướng dẫn: Th.S TRẦN THỊ KIM KHƠI Long Xun, tháng 06 năm 2007 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn:……………… (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Người chấm, nhận xét 1:……………… (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Người chấm, nhận xét 2:……………… (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Khóa luận bảo vệ Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày… tháng… năm… LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất thầy dạy dỗ em, tạo đìều kiện thuận lợi cho em suốt q trình học tập trường Đặc biệt em xin cảm ơn q thầy Khoa Kinh Tế – Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học An Giang truyền đạt kiến thức q báu cho em thời gian qua Đặc biệt em xin cảm ơn Trần Thị Kim Khơi nhiệt tình, tận tâm hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Cơng Ty Phân Bón Miền Nam, Xí Nghiệp Phân Bón An Lạc chú, anh chị phòng ban tạo điều kiện cho em học tập tìm hiểu thực tế Xí nghiệp Đặc biệt anh chị phòng kế tốn tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Xí nghiệp Cuối em xin gửi lời chúc tốt đẹp đến q thầy tồn thể cán cơng nhân viên Cơng Ty Phân Bón Miền Nam Xí Nghiệp Phân Bón An Lạc Sinh viên thực Vương Mỹ Thanh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Trang Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2.1 Những vấn đề chung CPSX giá thành sản phẩm 2.1.1 Khái niệm CPSX giá thành sản phẩm 2.1.1.1 Khái niệm CPSX 2.1.1.2 Khái niệm giá thành sản phẩm 2.1.2 Mối quan hệ CPSX giá thành sản phẩm 2.1.2.1 Giống 2.1.2.2 Khác 2.1.3 Nhiệm vụ kế tốn CPSX giá thành 2.1.4 Đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành 2.1.4.1 Đối tượng tập hợp chi phí 2.1.4.2 Đối tượng tính giá thành 2.1.4.3 Kỳ tính giá thành 2.1.5 Quy trình kế tốn CPSX giá thành 2.2 Phân loại CPSX giá thành sản phẩm 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 2.2.1.1 Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế 2.2.1.2 Phân loại CPSX theo chức hoạt động 2.2.1.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận 2.2.1.4 Phân loại theo mối quan hệ với đối tượng chịu phí 2.2.1.5 Phân loại theo cách ứng xử chi phí 2.2.2 Phân loại giá thành 2.2.2.1 Phân loại theo thời điểm xác định 2.2.2.2 Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành 2.3 Kế tốn chi phí sản xuất 2.3.1 Chi phí ngun vật liệu trực tiếp 2.3.1.1 Khái niệm 2.3.1.2 Chứng từ, tài khoản sử dụng 2.3.1.3 Phương pháp hạch tốn CPNVLTT 2.3.1.4 Sơ đồ tổng hợp CPNVLTT 2.3.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 2.3.2.1 Khái niệm 2.3.2.2 Chứng từ, tài khoản sử dụng 10 2.3.2.3 Phương pháp hạch tốn CPNCTT 11 2.3.2.4 Sơ đồ tổng hợp CPNCTT 11 2.3.3 Chi phí sản xuất chung 11 2.3.3.1 Khái niệm 11 2.3.3.2 Chứng từ, tài khoản sử dụng 12 2.3.3.3 Phương pháp hạch tốn CPSXC 13 2.3.3.4 Sơ đồ tổng hợp CPSXC 14 2.4 Kế tốn giá thành sản phẩm 14 2.4.1 Tập hợp CPSX 14 2.4.1.1 Tài khoản sử dụng 15 2.4.1.2 Phương pháp hạch tốn 16 2.4.1.3 Sơ đồ tổng hợp CPSX 16 2.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 17 2.4.2.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo ước lượng sản phẩm hồn thành tương đương 17 2.4.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL 17 2.4.2.3 Đánh giá sản p hẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 17 2.4.2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức theo chi phí kế hoạch 17 2.4.3 Đánh giá, điều chỉnh khoản làm giảm giá thành 18 2.4.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 18 2.4.4.1 Phương pháp giản đơn (trực tiếp) 18 2.4.4.2 Phương pháp hệ số 18 2.4.4.3 Phương pháp tỷ lệ 19 2.4.4.4 Phương pháp đơn đặt hàng 20 2.4.4.5 Phương pháp phân bước 20 2.4.4.6 Phương pháp loại trừ trị giá sản phẩm phụ 20 2.5 Các khoản thiệt hại sản xuất 20 2.5.1 Thiệt hại sản phẩm hỏng sản xuất 20 2.5.2 Thiệt hại ngừng sản xuất 21 2.6 Sơ đồ tổng hợp kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xun 22 Chương 3: TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP PHÂN BĨN AN LẠC 3.1 Giới thiệu tổng qt 23 3.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty phân bón Miền Nam 23 3.1.2 Q trình hình thành phát triển xí nghiệp phân bón An Lạc 26 3.2 Chức năng, nhiệm vụ 26 3.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý xí nghiệp phân bón An Lạc 27 3.4 Quy trình cơng nghệ chế tạo sản phẩm 28 3.4.1 Sơ đồ quy trình sản xuất phân NPK 28 3.4.2 Quy trình sản xuất 28 3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến họat động SXKD xí nghiệp 29 3.5.1 Thuận lợi 29 3.5.2 Khó khăn 29 3.5.3 Phương hướng phát triển 29 3.6 Tổ chức cơng tác kế tóan xí nghiệp 30 3.6.1 Cơ cấu máy kế tốn Xí nghiệp 30 3.6.3 Hệ thống tài khoản sử dụng 31 3.6.2 Hình thức sổ kế tốn 31 Chương 4: KẾ TỐN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP PHÂN BĨN AN LẠC 4.1 Những vấn đề chung kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm xí nghiệp phân bón An Lạc 33 4.2 Kế tốn chi phí sản xuất xí nghiệp phân bón An Lạc 34 4.2.1 Chi phí ngun vật liệu trực tiếp 34 4.2.1.1 Chứng từ sổ sách 37 4.2.1.2 Quy trình ln chuyển chứng từ 38 4.2.1.3 Tài khoản sử dụng 39 4.2.1.4 Phương pháp hạch tốn CPNVLTT 39 4.2.1.5 Sơ đồ tổng hợp CPNVLTT 41 4.2.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 43 4.2.2.1 Chứng từ sổ sách 43 4.2.2.1.Quy trình ln chuyển chứng từ 44 4.2.2.3 Tài khoản sử dụng 46 4.2.2.4 Phương pháp hạch tốn CPNCTT 46 4.2.2.5 Sơ đồ tổng hợp CPNCTT 47 4.2.3 Chi phí sản xuất chung 48 4.2.3.1 Chứng từ sổ sách 50 4.2.3.2 Quy trình ln chuyển chứng từ 50 4.2.3.3 Tài khoản sử dụng 51 4.2.3.4 Phương pháp hạch tốn CPSXC 51 4.2.3.5 Sơ đồ tổng hợp CPSXC 53 4.3 Kế tốn giá thành sản phẩm 55 4.3.1 Tập hợp chi phí sản xuất 55 4.3.1.1 Tài khoản sử dụng 55 4.3.1.2 Phương pháp tập hợp CPSX xí nghiệp 56 4.3.1.3 Sơ đồ tập hợp CPSX 56 4.3.1.4 Đối với sản phẩm 56 4.3.2 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 57 4.3.3 Tính giá thành sản phẩm 57 Chương 5: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 5.1 Nhận xét 62 5.1.1 Ưu điểm 62 5.1.2 Hạn chế 63 5.2 Kết luận 66 DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Sổ TK 621 – Chi phí ngun vật liệu trực tiếp 41 Sổ TK 622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp 47 Sổ TK 627 – Chi phí sản xuất chung 51 Bảng tổng hợp chi phí tạo thành sản phẩm xí nghiệp 58 Sổ chi phí giá thành 59 Bảng tổng hợp chi phí tạo thành sản phẩm NPK (23-23-0) 61 Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn ngun vật liệu 67 Bảng tình hình sử dụng vật tư 70 Bảng tình hình sử dụng vật tư cho sản phẩm NPK (23-23-0) 71 Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn thành phẩm 72 KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BP Bộ phận CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPNVLTT Chi phí ngun vật liệu trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung CPSXDDCK Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ CPSXDDĐK Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ DN Doanh nghiệp DV Dịch vụ K/C Kết chuyển KD Kinh doanh KH Khấu hao KPCĐ Kinh phí cơng đồn NKCT Nhật ký chứng từ NVL .Ngun vật liệu PXK Phiếu xuất kho SP Sản phẩm SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TP Thành phẩm TSCĐ Tài sản cố định Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khơi XÍ NGHIỆP PHÂN BĨN AN LẠC BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ TẠO THÀNH SẢN PHẨM SẢN PHẨM: PHÂN BĨN NPK 23.23.0 Từ ngày: 01/03/2007 đến ngày: 31/03/2007 KHOẢN MỤC CHI PHÍ A CHI PHÍ VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Ngun vật liệu 1.01 DAP 1.02 UREA 1.03 Cao lanh Bao bì 2.01 Bao PP 2.02 Bao PE Chi phí nhiên liệu B CHI PHÍ NHÂN CƠNG Tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ C CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Chi phí phân xưởng Chi phí vật liệu Chi phí dụng cụ sản xuất Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí sửa chữa tài sản cố định Chi phí xây dựng Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác TỔNG CỘNG NGƯỜI LẬP BIỂU ĐƠN GIÁ BÌNH QN TỔNG CHI PHÍ LƯỢNG 3.136.846,08 2.369.817,25 219.043,96 318,20 192,64 232,20 2.162 11.541,33 3.003,13 13.830,00 560,00 2.750,00 GIÁ TRỊ 1.550.148.950 1.505.528.026 998.144.422 456.521.596 50.862.008 36.362.312 29.899.165 6.463.147 8.258.613 48.288.273 46.784.000 1.504.273 20.879.686 3.536.407 2.878.318 3.598.395 6.045.729 4.820.837 1.619.316.909 Ngày.… tháng… năm… KẾ TỐN TRƯỞNG (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài vụ xí nghiệp phân bón An Lạc) SVTT : Vương Mỹ Thanh Trang 61 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khơi CHƯƠNG V: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 5.1: NHẬN XÉT 5.1.1 Ưu điểm  Nhận xét chung cơng ty: Cơng ty Phân Bón Miền Nam hoạt động với thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình động đội ngũ cơng nhân viên kế tốn giàu kinh nghiệm Với lợi doanh nghiệp nhà nước, sản xuất phân bón lớn miền Nam với nhiều sách bán hàng ưu đãi, sản phẩm cơng ty ln cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng giá hợp lý tạo niềm tin uy tín cho người tiêu dùng  Nhận xét chung xí nghiệp An Lạc: Xí nghiệp phân bón An Lạc đơn vị trực thuộc cơng ty Phân Bón Miền Nam Về mặt pháp lý, xí nghiệp chịu quản lý, đạo định hướng chung cơng ty Do xí nghiệp khơng có tư cách pháp nhân, q trình hình thành phát triển xí nghiệp gắn liền với tình hình hoạt động lớn mạnh cơng ty Tuy nhiên, xí nghiệp quyền tự định q trình sản xuất kinh doanh mặt hàng phân bón hóa học, quyền hạch tốn độc lập tồn chi phí sản xuất kinh doanh theo khoản mục rõ ràng, cụ thể Điều tốt hợp lý nâng cao trách nhiệm xí nghiệp việc sản xuất tiêu thụ thành phẩm Xí nghiệp có đội ngũ cán có trình độ chun mơn tận tâm với cơng việc Ban giám đốc ban lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm tổ chức, quản lý, xếp cơng việc phù hợp với trình độ nhân viên mình, ln quan tâm, giúp đỡ nhân viên hồn thành tốt cơng tác, điều giúp cho cơng ty xí nghiệp ngày phát triển Xí nghiệp hạch tốn kế tốn theo qui định ban hành Bộ tài Sử dụng hệ thống sổ sách rõ ràng, dễ hiểu chi tiết hóa phù hợp với đặc điểm sản xuất u cầu quan cấp trên, giúp cho việc hạch tốn, theo dõi quản lý tiện lợi, nhanh chóng Phương pháp kế tốn đơn giản, áp dụng hình thức nhật ký chứng từ Tiếp cận với thời đại cơng nghệ thơng tin nay, cơng ty đưa phần mềm kế tốn vào sử dụng, phần mềm ưu việt tính tốn xử lý, đạt hiệu cao Chương trình kế tốn máy vi tính giúp nhân viên kế tốn hồn thành cơng việc cập nhật sổ sách kế tốn đơn gián hơn, xác, nhanh chóng, kịp thời giúp việc lập báo cáo theo quy định Có thể tránh tối đa sai sót tiết kiệm thời gian Việc lựa chọn phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm thích hợp với tổ chức sản xuất, đặc điểm loại sản phẩm, giúp cho việc hạch tốn đầy đủ, xác Xác định đối tượng kế tốn chi phí sản xuất phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh u cầu cơng ty SVTT : Vương Mỹ Thanh Trang 62 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khơi Xí nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xun hàng tồn kho phù hợp với đặc điểm, số lượng, chủng loại sản phẩm đáp ứng u cầu quản lý chặt chẽ Hàng tháng, hàng q, đơn vị trực thuộc phải gửi báo cáo cần thiết lên phòng kế tốn cơng ty để phục vụ cho việc tập hợp, kiểm tra số liệu Cơng ty ban hành mẫu biểu bắt buộc đơn vị phải làm để cơng việc kế tốn cơng ty dễ dàng, thuận lợi Như vậy, việc hạch tốn ghi sổ kế tốn cơng ty đơn vị theo ngun tắc chung, thống hình thức nội dung 5.1.2 Hạn chế: Bên cạnh ưu điểm việc tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tồn số hạn chế sau:  Chi phí ngun liệu, vật liệu trực tiếp Giá trị phế liệu thu hồi hạch tốn làm giảm CPSXC Điều làm việc tập hợp chi phí theo khoản mục khơng xác khơng với qui định nhà nước Chẳng hạng xác định giá trị phế liệu thu hồi, kế tốn xí nghiệp hạch tốn: Nợ TK 152 “Ngun liệu, vật liệu” Có TK 627 “Chi phí sản xuất chung” Để việc tính giá thành sản phẩm xác, tăng khả cạnh tranh thị trường xí nghiệp nên ghi nhận phần phế liệu thu hồi vào tài khoản 154 “Chi phí SXKD dở dang” để làm giảm giá thành Xí nghiệp nên ghi: Nợ TK 152 “Ngun liệu, vật liệu” Có TK 154 “Chi phí SXKD dở dang” Ngồi ra, ngun vật liệu xí nghiệp sử dụng sản phẩm Supper lân để làm ngun liệu thay DAP Việc thay khơng làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm mà nhằm mục đích làm cho giá thành sản phẩm sản xuất kỳ khơng biến động nhiều so với kỳ trước DAP ngun liệu nhập từ nước ngồi, giá thường xun thay đổi theo thị trường việc xí nghiệp thay Super lân điều cần thiết Bên cạnh xí nghiệp chủ động nguồn ngun liệu xí nghiệp để sản xuất đem lại hiệu kinh tế cao Về chi phí nhiên liệu theo qui định phải hạch tốn vào TK 627 “Chi phí sản xuất chung”, xí nghiệp lại ghi nhận vào chi phí ngun vật liệu trực tiếp Vì nhiên liệu sử dụng để chạy máy tạo sản phẩm, khơng có thành phần sản phẩm hồn thành, giá trị nhiên liệu nên hạch tốn vào chi phí sản xuất chung Kế tốn ghi nhận: Nợ TK 627 “Chi phí sản xuất chung” Có TK 1523 “Nhiên liệu”  Chi phí nhân cơng trực tiếp: Theo chế độ kế tốn nội dung kết cấu tài khoản 622 “Chi phí nhân cơng trực tiếp” dùng để phản ánh chi phí tiền lương khoản trích theo lương theo quy định Ở xí nghiệp khoản tiền lương nhân cơng trực tiếp, nhân viên phân xưởng, nhân viên bán hàng, tiền lương nhân viên quản lý hạch tốn vào SVTT : Vương Mỹ Thanh Trang 63 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khơi TK 622 để tính giá thành sản phẩm Điều ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm, làm cho giá thành sản phẩm cao Ngồi chất lượng, mẫu mã sản phẩm giá yếu tố quan trọng định đến sức tiêu thụ sản phẩm thị trường, để giá thành sản phẩm thấp so với DN ngành điều mà DN phải quan tâm Muốn thế, khoản chi phí phải phản ánh đầy đủ, xác Như tiền lương nhân viên phận ghi nhận vào chi phí phận đó, xí nghiệp khơng nên hạch tốn tất khoản tiền lương thực tế phát sinh vào TK 622 Kế tốn phải hạch tốn chi phí tiền lương khoản trích theo lương theo phận riêng sau: – Đối với chi phí tiền lương khoản trích theo lương cơng nhân trực tiếp sản xuất tập hợp vào TK 622 “ Chi phí nhân cơng trực tiếp” Nợ TK 622 “ Chi phí nhân cơng trực tiếp” Có TK 334 “ Phải trả cơng nhân viên” Có TK 338 “ Phải trả, phải nộp khác” – Đối với chi phí tiền lương khoản trích theo lương cơng nhân viên phân xưởng tập hợp vào TK 627 “ chi phí sản xuất chung” Nợ TK 627 “ chi phí sản xuất chung” Có TK 334 “ Phải trả cơng nhân viên” Có TK 338 “ Phải trả, phải nộp khác” – Đối với chi phí tiền lương khoản trích theo lương nhân viên bán hàng tập hợp vào TK 641 “ Chi phí bán hàng” Nợ TK 641 “ Chi phí bán hàng” Có TK 334 “ Phải trả cơng nhân viên” Có TK 338 “ Phải trả, phải nộp khác” – Đối với chi phí tiền lương khoản trích theo lương nhân viên quản lý tập hợp vào TK 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” Nợ TK 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” Có TK 334 “ Phải trả cơng nhân viên” Có TK 338 “ Phải trả, phải nộp khác” Tài khoản 641, tài khoản 642 khơng ảnh hưởng đến việc xác định giá thành sản phẩm, phần tiền lương nhân viên phận bán hàng, phận quản lý hạch tốn nêu làm giá thành sản phẩm giảm đáng kể, việc kinh doanh xí nghiệp có hiệu  Chi phí sản xuất chung: Tài sản cố định xí nghiệp bao gồm nhiều loại như: nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị, dụng cụ quản lý Hàng năm cơng ty tính trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng cấp xuống cho xí nghiệp Từ đó, xí nghiệp lấy tổng số khấu hao chia cho 12 tháng để tính khấu hao hàng tháng Do quy định cơng ty nên tồn chi phí khấu hao ghi nhận vào chi phí sản xuất chung, khơng phân biệt tài sản sử dụng phận Cũng giống tiền SVTT : Vương Mỹ Thanh Trang 64 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khơi lương nhân viên, tất chi phí khấu hao TSCĐ đem vào TK 627 “Chi phí sản xuất chung” làm tăng giá thành sản phẩm tài sản cố định sử dụng phận khác Ngồi ra, tài sản cố định xí nghiệp cơng ty cấp xuống nên ghi tăng chi phí xí nghiệp phải ghi tăng khoản phải trả nội bộ, khơng hạch tốn vào tài khoản 2141 “Hao mòn TSCĐ” Để làm giảm chi phí sản xuất, từ làm giảm giá thành xí nghiệp nên hạch tốn chi phí khấu hao cho phận sử dụng TSCĐ: – Đối với tài sản cố định sử dụng cho mục đích sản xuất chi phí khấu hao phân bổ vào TK 627 “ Chi phí sản xuất chung” Nợ TK 627 “ Chi phí sản xuất chung” Có TK 214 “ Hao mòn TSCĐ” – Đối với tài sản cố định sử dụng cho mục đích bán hàng chi phí khấu hao phân bổ vào TK 641 “ Chi phí bán hàng” Nợ TK 641 “ Chi phí bán hàng” Có TK 214 “Hao mòn TSCĐ” – Đối với tài sản cố định sử dụng cho mục đích quản lý chi phí khấu hao phân bổ vào TK 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” Nợ TK 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” Có TK 214 “Hao mòn TSCĐ” Cơng ty nên cho xí nghiệp quản lý máy móc, thiết bị sử dụng xí nghiệp, từ xí nghiệp tự chọn phương pháp trích khấu hao phù hợp với tình hoạt động kinh doanh Từ đó, xí nghiệp thuận tiện việc theo dõi khoản chi phí phát sinh, có biện pháp hữu hiệu việc tiết kiệm chi phí sản xuất  Hàng tháng xí nghiệp hạch tốn vào TK 642 “Chi phí quản lý” theo số tiền cơng ty cấp xuống Tất chi phí phát sinh chi phí tiếp khách, cơng tác phí…khơng ghi nhận vào TK 642 mà ghi nhận vào TK 627 “Chi phí sản xuất chung” Từ làm cho giá thành sản phẩm cao, khơng thể cạnh tranh với doanh nghiệp khác  Nhiều khoản chi phí mang tính chất chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng xí nghiệp lại ghi nhận vào chi phí sản xuất chung như: chi phí tiếp khách, chi phí cơng tác,… dẫn đến việc tổng hợp chi phí sản xuất chung khơng xác, làm cho giá thành sản phẩm tăng lên Để chủ động cơng tác hạch tốn phân tích, đánh giá chi phí thực tế phát sinh, xí nghiệp nên ghi nhận khoản chi phí sử dụng cho mục đích bán hàng vào TK 641 “Chi phí bán hàng”, chi phí liên quan đến phận quản lý vào TK 642 “Chi phí quản lý” Nếu tất chi phí đem vào tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung” làm cho xí nghiệp khơng biết giá thành sản phẩm biến động, lợi nhuận thay đổi việc sản xuất khơng tốt hay cơng tác quản lý khơng tốt? Điều dẫn đến việc đánh giá khơng hoạt động sản xuất kinh doanh  Tại xí nghiệp An lạc, áp dụng hình thức phân bổ chi phí sản xuất chung theo khối lượng sản phẩm hồn thành làm cho việc phân bổ chi phí chưa xác, ảnh hưởng đến việc tính giá thành sản phẩm phần lớn thực thể cấu tạo nên SVTT : Vương Mỹ Thanh Trang 65 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khơi sản phẩm ngun vật liệu (chiếm khoảng 82%), xí nghiệp nên áp dụng tiêu thức phân bổ theo ngun vật liệu chính, làm cho việc tập hợp chi phí tính giá thành xác đầy đủ 5.2 Kết luận Xí nghiệp phân bón An Lạc thuộc cơng ty phân bón Miền Nam doanh nghiệp nhà nước chun kinh doanh mặt hàng phục vụ cho sản xuất nơng nghiệp, nước ta khoảng 80% dân số sống nghề nơng - điều thuận lợi cho việc kinh doanh cơng ty Với đội ngũ nhân viên đầy kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm có kỷ luật cao phấn đấu khơng ngừng xí nghiệp ngày khẳng định, nâng cao vị trí mạnh thương trường, tạo uy tín người tiêu dùng  Việc nghiên cứu kết cấu giá thành có ý nghĩa quan trọng thơng qua giúp cho nhà quản lý thấy rõ tình hình chi phí sản xuất xí nghiệp biến động khoản chi phí qua thời kỳ Đó để xác định trọng điểm quản lý tìm biện pháp để khai thác khả tiềm tàng để hạ giá thành sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường tiêu dùng nước  Để quản lý giá thành có phương hướng phấn đấu nhằm mục đích giảm giá thành xí nghiệp xác định giá thành kế hoạch Kiểm tra đối chiếu số liệu thực tế với số liệu kế hoạch để xác định khoảng chênh lệch đưa giải pháp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh  Và thời điểm nay, Việt Nam thành viên WTO việc cạnh tranh gay gắt hơn, khơng DN nước mà có DN nước ngồi Vì xí nghiệp phải nhanh chóng tìm phương án sản xuất kinh doanh hữu hiệu để đứng vững phát triển  Qua thời gian tìm hiểu tình hình thực tế xí nghiệp phân bón An Lạc giúp em hiểu rõ đề tài mình, nắm bắt tình hình quản lý sản xuất xí nghiệp Mỗi xí nghiệp có cách chọn tổ chức máy kế tốn phù hợp với tình hình quản lý đặc điểm sản xuất, nhiên bên cạnh ưu điểm tồn số hạn chế sản xuất kinh doanh Với số giải pháp nêu trên, khơng phải cách tốt em hy vọng góp phần nhiều cho xí nghiệp việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm để sản phẩm sản xuất đủ khả cạnh tranh với doanh nghiệp khác  Một lần em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến q thầy trường Đại Học An Giang ban lãnh đạo Cơng Ty Phân Bón Miền Nam với xí nghiệp phân bón An Lạc tận tình dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực tập vừa qua SVTT : Vương Mỹ Thanh Trang 66 XÍ NGHIỆP PHÂN BĨN AN LẠC TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN NGUN VẬT LIỆU Từ ngày: 01/03/2007 đến ngày: 31/03/2007 Mã Tên 152 Ngun liệu vật liệu 1521 Ngun liệu vật liệu 15210001 DAP 15210002 UREA 15210003 SA 15210004 KCL 15210005 Super lân 16,5% 15210006 Cao lanh 15210007 Than bùn 1522 Bao bì 15220001 Bao PP 15220002 Bao PE 1523 Nhiên liệu 15230001 Xăng 15230002 Nhớt 15230003 Dầu FO 15230004 Dầu Diesel 15230005 Mở bò Đơn vị tính TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN CAI KG LIT LIT LIT LIT KG Nhập kỳ Đầu kỳ Số lượng 255.578,09 2.030,09 433,50 506,00 382,00 324,00 31,18 263,61 89,80 241.115,00 240.878,00 237,00 7.180,00 3.805,00 3.375,00 Tiền Số lượng 4.447.748.621 315.249,21 3.792.336.109 10.871,85 1.345.984.120 2.328,95 1.127.992.404 2.053,00 489.759.526 933,00 720.700.092 947,90 27.189.565 300,00 55.053.274 4.309,00 25.657.128 523.262.624 254.213,00 520.569.407 244.113,00 2.693.217 10.100,00 22.370.609 46.620,00 2.500,00 70,00 10.999.666 36.000,00 11.370.943 8.000,00 50,00 Tiền Xuất kỳ Số lượng Tiền Tồn cuối kỳ Số lượng Tiền 17.670.304.930 282.132,55 18.882.000.868 288.694,75 3.236.052.683 16.847.868.904 10.847,19 18.119.918.482 2.054,75 2.520.286.531 7.319.396.326 2.682,99 8.416.126.657 79,46 249.253.789 4.936.369.948 2.219,12 5.258.908.864 339,88 805.453.488 1.168.069.387 398,58 502.492.356 916,42 1.155.336.557 2.204.486.625 1.249,58 2.873.853.933 22,32 51.332.784 272.997.280 181,70 164.695.784 149,48 135.491.061 946.549.338 4.078,82 893.440.894 493,79 108.161.718 36,40 10.399.994 53,40 15.257.134 644.545.260 220.305,00 570.964.096 275.023,00 596.843.788 527.935.710 210.210,00 454.454.331 274.781,00 594.050.786 116.609.550 10.095,00 116.509.764 242,00 2.793.003 151.529.321 46.454,00 147.124.372 7.346,00 26.775.558 11.454.413 2.269,00 10.396.026 231,00 1.058.387 790.908 70,00 790.908 108.540.000 39.805,00 119.539.666 29.744.000 4.260,00 15.397.772 7.115,00 25.717.171 1.000.000 50,00 1.000.000 Trang 67 1526 Ngun liệu vật liệu khác 15260001 Phế liệu 1527 Vật liệu, phụ tùng thay 15270001 KDT 15270002 Bóng đèn 15270003 Sắt V.50 15270004 Sắt ống 15270005 Sắt phi 15270006 Bạc đạn 15270007 Pốt 15270008 Que hàn sắt 15270009 Que hàn Inox 15270010 Curo 15270011 Dây pp đen 15270012 Kẻm cột 15270013 Chỉ may 15270014 Vật tư linh tinh 15270015 Oxy 15270016 AD 15270017 Ống nước 15270018 Áo jacket 15270019 Quần sooc 15270020 Balan điện 15270021 Tăng băng tải 15270022 Bơm dầu có động 15270023 Áo thun 15270024 Ống thép 15270025 Vỏ xe 15270026 Kéo TAN 5.253,00 CAI CAI KG KG KG CAI CAI HOP HOP SOI KG KG KG MAU BINH BINH M CAI CAI CAI CAI CAI CAI ONG BO CAI 109.779.279 488,56 488,56 3.055,80 5,00 52,00 3,00 56,00 50,00 6,00 2,00 1,00 1,00 2,00 200,00 100,00 246,80 9,00 4,00 625,00 142,00 42,00 1,00 3,00 1,00 5.059,00 5,00 26.361.445 452.000 320.000 279.000 1.735.000 250.000 620.400 40.000 60.000 224.000 60.000 760.000 900.000 6.730.945 1.030.000 450.000 800.000 4.729.100 5.396.000 1.596.000 450.000 3.075.000 1.864.000 82.088.279 15.310.000 2,00 1,00 1.640.000 40.000 488,56 488,56 4.037,80 5,00 52,00 3,00 56,00 50,00 6,00 2,00 1,00 1,00 2,00 200,00 100,00 246,80 9,00 4,00 625,00 76,00 2,00 43.993.918 452.000 320.000 279.000 1.735.000 250.000 620.400 40.000 60.000 224.000 60.000 760.000 900.000 6.730.945 1.030.000 450.000 800.000 4.729.100 2.888.000 76.000 904,00 14.668.473 2,00 1,00 1.640.000 40.000 4.271,00 92.146.806 66,00 40,00 1,00 3,00 1,00 4.155,00 5,00 2.508.000 1.520.000 450.000 3.075.000 1.864.000 67.419.806 15.310.000 Trang 68 15270027 15270028 15270029 15270030 15270031 15270032 15270033 15270034 Gạch chiu lửa Keo Mật đường Can nhựa Mủi khoan Béc nước Kim mai Ốc vặn cửa 15270035 Cổ dê Người lập biểu (Ký, họ tên) VIEN KG KG CAI CAI CAI CAI CAI CAI 1.300,00 258,00 78,00 8,00 2,00 40,00 1,00 2,00 4.160.000 516.000 156.000 96.000 42.000 178.000 60.000 30.000 1.300,00 258,00 78,00 8,00 2,00 40,00 1,00 2,00 4.160.000 516.000 156.000 96.000 42.000 178.000 60.000 30.000 1,00 3.000 1,00 3.000 Ngày … tháng … năm… Giám đốc (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài vụ xí nghiệp phân bón An Lạc) Trang 69 XÍ NGHIỆP PHÂN BĨN AN LẠC TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẬT TƯ TẠI XÍ NGHIỆP Từ ngày 01/03/2007 đến ngày 31/03/2007 Mã TK Tên TK 621 Chi phí NVL trực tiếp 6211 Ngun liệu (tấn) DAP UREA SA KCL Super lân 16,5% Cao lanh Than bùn 6212 Bao bì Bao PP (cái) Bao PE (kg) 6213 Nhiên liệu (dầu FO) 627 Chi phí sản xuất chung Tổng cộng Số lượng 152 1521 1522 Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền 18.810.422.244 18.119.918.482 10.847,19 18.119.918.482 2.682,99 8.416.126.657 2.219,12 5.258.908.864 398,58 502.492.356 1.249,58 2.873.853.933 181,70 164.695.784 4.078,82 893.440.894 36,40 10.399.994 570.964.096 570.964.096 210.210 454.454.331 10.095 116.509.764 119.539.666 43.993.918 18.854.416.162 10.847,19 18.119.918.482 220.305 570.964.096 Số lượng 1523 Thành tiền 39.805 119.539.666 39.805 119.539.666 Số lượng 1527 Thành tiền 43.993.918 43.993.918 Ngày… tháng… năm… KẾ TỐN TRƯỞNG KẾ TỐN GHI SỔ (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài vụ xí nghiệp phân bón An Lạc) Trang 70 XÍ NGHIỆP PHÂN BĨN AN LẠC TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẬT TƯ Từ ngày 01/03/2007 đến ngày 31/03/2007 Sản phẩm NPK (23-23-0) 152 MÃ TK TÊN TK 621 Chi phí NVL trực tiếp 6211 Ngun liệu (tấn) Số lượng 1521 Thành tiền 743,04 1.550.148.950 1.505.528.026 14.390 36.362.312 2.750 8.258.613 2.878.318 1.553.027.268 DAP UREA Cao lanh 6212 Bao bì Bao PP (cái) Bao PE (kg) 6213 Nhiên liệu (dầu FO) 627 Chi phí sản xuất chung Tổng cộng KẾ TỐN GHI SỔ 17.883,04 Số lượng Thành tiền 1522 Số lượng Thành tiền 1523 1527 Số lượng Thành tiền 2.750 8.258.613 Số lượng Thành tiền 743,04 1.505.528.026 318,20 998.144.423 192,64 456.521.595 232,20 50.862.008 14.390 13.830 560 743,04 1.505.528.026 28.780 36.362.312 29.899.165 6.463.147 72.724.623 2.750 8.258.613 2.878.318 2.878.318 Ngày… tháng… năm… KẾ TỐN TRƯỞNG (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài vụ xí nghiệp phân bón An Lạc) Trang 71 XÍ NGHIỆP PHÂN BĨN AN LẠC TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN THÀNH PHẨM Từ ngày : 01/03/2007 đến ngày 31/03/2007 Kho : - Mã TP NPK 6.8.6 10.10.0 10.10.5 11.11.22 12.6.9 14.7.14 14.8.6 14.9.9.6 15.10.0 15.10.15 15.10.5.10S 15.15.15 15.15.20 16.16.0 Tên Thành phẩm NPK NPK 6.8.6 NPK 10.10.0 NPK 10.10.5 NPK 11.11.22 NPK 12.6.9 NPK 14.7.14 NPK 14.8.6 NPK 14.9.9.6 NPK 15.10.0 NPK 15.10.15 NPK 15.10.5.10S NPK 15.15.15 NPK 15.15.20 NPK 16.16.0 Đơn vị tính TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN Đầu kỳ Số lượng 1.168,05 194,35 29,00 1,50 Nhập kỳ Xuất kỳ Tiền Số lượng Tiền Số lượng Tiền 1.469.168.296 10.515,80 19.784.249.947 11.158,60 20.595.097.253 366.899.798 9.340,00 18.146.308.581 9.295,80 18.051.618.203 34.183.210 9,00 10.554.939 9,00 10.432.134 2.142.679 501,50 687.085.718 501,50 687.173.044 43,00 88.366.219 43,00 88.366.219 108,00 155.108.680 108,00 155.108.680 5,00 9.250.918 5,00 9.250.918 834,50 1.284.499.372 834,50 1.284.499.372 3,00 5.414.091 3,00 5.414.091 777,00 1.114.247.169 777,00 1.114.247.169 43,50 85.958.801 43,50 85.958.801 1.571,50 2.535.326.051 1.568,00 2.529.679.446 49,00 106.135.863 49,00 106.135.863 109,00 226.652.246 109,00 226.652.246 6,00 10.452.351 6,00 10.452.351 Tồn cuối kỳ Số lượng Tiền 525,25 689.054.411 238,55 450.018.554 29,00 34.183.210 122.805 1,50 2.055.353 3,50 5.646.606 Trang 72 Mã Tên 16.16.8 NPK 16.16.8 16.6.16.S NPK 16.6.16.S 16.8.12.S NPK 16.8.12.S 16.8.16 NPK 16.8.16+4S 18.8.8.6S NPK 18.8.8.6S 20.0.10 NPK 20.0.10 20.10.0 NPK 20.10.0 20.10.10 NPK 20.10.10 20.10.15 NPK 20.10.15 20.10.5 NPK 20.10.5 20.15.15.7 NPK 20.15.15.7 20.15.20 NPK 20.15.20 20.15.7 NPK 20.15.7 20.20.0 NPK 20.20.0 20.20.15.5S NPK 20.20.15.5S 23.23.0 NPK 23.23.0 24.8.12 NPK 24.8.12 25.25.5 NPK 25.25.5 ANLCO ANLCOMIX COMIX00 ANL COMIX 003 COMIX00 ANL COMIX 009,007,005 CD CHUN DÙNG CDL1 Phân chun dùng L1 CDL2 Phân chun dùng L2 Đơn vị tính TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN Đầu kỳ Số lượng 163,85 96,50 20,50 76,00 12,00 Nhập kỳ Tiền Số lượng 330.573.909 995,00 5,00 224,50 20,00 118,50 245,00 10,00 18,00 160,00 37,00 259,00 76,00 342,00 422,00 1.553,50 688,00 21,00 86,00 105.339.081 83,00 20.949.688 83,00 84.389.393 18.767.964 582,00 85,00 137,00 Xuất kỳ Tiền Số lượng 1.980.954.128 954,30 9.384.965 5,00 405.839.573 224,50 133.156.529 20,00 204.034.979 118,50 388.506.501 245,00 16.534.188 10,00 36.254.215 18,00 255.562.066 160,00 73.033.251 37,00 590.254.933 258,50 194.065.584 76,00 725.957.149 342,00 891.399.868 422,00 4.023.636.409 1.553,50 1.619.316.909 688,00 45.510.491 21,00 233.854.425 86,00 60.812.436 78,00 60.812.436 50,00 28,00 1.150.148.569 582,00 184.862.179 85,00 251.456.050 137,00 Tiền 1.903.517.458 9.384.965 405.839.573 133.156.529 204.034.979 388.506.501 16.534.188 36.254.215 255.562.066 73.033.251 589.115.445 194.065.584 725.957.149 891.399.868 4.023.636.409 1.619.316.909 45.510.491 233.854.425 70.589.439 39.498.610 31.090.829 1.192.453.612 184.862.179 251.456.050 Tồn cuối kỳ Số lượng Tiền 204,55 408.010.579 101,50 53,50 48,00 12,00 95.562.077 42.263.513 53.298.564 18.767.964 Trang 73 Mã Tên CDL3 Phân chun dùng L3 CDAT1 Phân chun dùng AT1 CDAT2 Phân chun dùng AT2 CDAT3 Phân chun dùng AT3 BA1 Phân chun dùng BA1 BA2 Phân chun dùng BA2 BA3 Phân chun dùng BA3 CDCM1 Phân chun dùng CM1 CDBL1CT Phân BL1 + CT1 LAN LÂN SUPER-P Lân Super P LANHC Lân Hữu Cơ K30 K30 K30 K.30 Người lập biểu (Ký, họ tên) Đơn vị tính TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN TAN Đầu kỳ Số lượng 9,00 3,00 295,20 265,45 29,75 570,00 570,00 Tiền 16.689.356 2.078.608 218.139.476 196.930.930 21.208.546 760.021.977 760.021.977 Nhập kỳ Số lượng 138,50 19,50 21,50 24,50 3,00 89,00 64,00 421,00 355,00 66,00 89,80 89,80 Xuất kỳ Tiền Số lượng 270.947.847 138,50 42.017.082 19,50 45.115.314 21,50 48.461.596 24,50 6.156.553 3,00 175.915.678 89,00 125.216.268 64,00 308.860.365 270.647.518 38.212.847 118.119.997 118.119.997 543,00 491,00 52,00 659,80 659,80 Tiền 270.947.847 42.017.082 45.115.314 48.461.596 48.461.596 175.915.678 125.216.268 402.294.025 370.023.399 32.270.626 878.141.974 878.141.974 Tồn cuối kỳ Số lượng 9,00 3,00 173,20 129,45 43,75 Tiền 16.689.356 2.078.608 124.705.816 97.555.049 27.150.767 Ngày … tháng … năm… Giám đốc (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài vụ xí nghiệp phân bón An Lạc) Trang 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Trường 2006 Kế tốn chi phí NXB Thống Kê Võ Văn Nhị 2004 Hướng dẫn thực hành kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp NXB Tài Chính TS Phan Đức Dung 2006 Kế tốn tài NXB Thống Kê [...]... Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp – Kế toán chi phí nhân công trực tiếp – Kế toán chi phí sản xuất chung – Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm SVTT : Vương Mỹ Thanh Trang 1 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi 1.4 Phương pháp nghiên cứu: – Phương pháp thu thập số liệu: + Số liệu sơ cấp: tìm hiểu về kế toán chi phí và phương pháp tính giá. .. hạch toán giá thành sản phẩm làm cho giá thành được chính xác và thông tin về giá thành không bị sai lệch Tính tổng giá thành là tính tổng những hao phí đã sản xuất ra được sản phẩm đó Vì vậy, những hao phí đã phát sinh nhưng không tạo nên sản phẩm thì không đưa vào giá thành sản phẩm Các chi phí không đưa vào giá thành sản phẩm bao gồm các chi phí như :chi phí thiệt hại trong sản xuất ,chi phí sản phẩm. .. 3: Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo những phương pháp thích hợp  Bước 4: Tính giá thành sản phẩm và hạch toán nhập kho thành phẩm 2.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất Việc phân loại CPSX là một việc không thể thiếu trong hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm, phân loại CPSX sẽ cho thấy được cấu thành của giá thành sản phẩm trong... thành Theo phương thức này, giá thành được chia làm 2 loại: – Giá thành sản xuất (giá thành phân xưởng): là tổng các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm bao gồm các chi phí như CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC – Giá thành toàn bộ: bao gồm cả giá thành sản xuất và các chi phí ngoài sản xuất như chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN 2.3 Kế toán chi phí sản xuất 2.3.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp... trong kỳ và chi phí trả trước được phân bổ trong kỳ – Liên quan đến chi phí sản xuất của sản phẩm kỳ trước chuyển sang Trang 3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi 2.1.3 Nhiệm vụ của kế toán CPSX và giá thành Tính toán và phản ánh một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời tình hình phát sinh chi phí sản xuất ở các bộ phận sản xuất cũng như phạm vi toàn doanh nghiệp gắn... gian và theo sản phẩm ) Ngoài ra còn có các loại chi phí khác như chi phí chênh lệch, chi phí kiểm soát được, chi phí không kiểm soát được, chi phí cơ hội, chi phí chìm… SVTT : Vương Mỹ Thanh Trang 6 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi 2.2.2 Phân loại giá thành: 2.2.2.1 Phân loại theo thời điểm xác định Theo tiêu thức này, có 3 loại giá thành: – Giá thành kế. .. Vương Mỹ Thanh = Tỷ lệ tính giá thành × Tổng giá thành định mức nhóm sản phẩm Trang 19 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi  Bước 5: Tính giá thành đơn vị thực tế sản phẩm của từng loại - từng khoản mục chi phí Giá thành đơn vị thực tế sản phẩm của từng loại = Tổng giá thành thực tế từng loại sản phẩm Sản lượng từng loại sản phẩm hoàn thành 2.4.4.4 Phương pháp... doanh nghiệp bánh kẹo…Đối với phương pháp này thì nhóm sản phẩm hay phân xưởng sẽ là đối tượng tập hợp chi phí Còn SVTT : Vương Mỹ Thanh Trang 18 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi đối tượng tính giá thành là từng loại thành phẩm và kỳ tính giá thành là tháng, quý hoặc là năm… Phương pháp tính:  Bước 1: Quy đổi sản phẩm tự nhiên về sản phẩm chuẩn: Tổng sản phẩm. .. định gồm:  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  Chi phí nhân công trực tiếp  Chi phí sản xuất chung Căn cứ đề nghị các khoản mục trên vào các sổ chi tiết tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” là các bảng phân bổ có liên quan SVTT : Vương Mỹ Thanh Trang 15 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm GVHD: Trần Thị Kim Khôi 2.4.1.2 Phương pháp hạch toán  Cuối kỳ, kế toán kết chuyển... 2.1.1.2 Khái niệm về giá thành sản phẩm – Giá thành là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí được tính vào trong sản phẩm trong một thời kỳ nhất định – Công thức chung để tính giá thành( Z): Giá thành đơn vị = sản phẩm Chi phí sản xuất Kết quả sản xuất Qua công thức này cho thấy để hạ thấp được giá thành sản phẩm thì một mặt doanh nghiệp phải có biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, mặt khác phải có
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp phân bón an lạc , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp phân bón an lạc , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp phân bón an lạc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay