Đề cương kiểm tra mac lenin

4 180 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 15:58

Đề cương maclenin do chính tôi biên soạn. Đề cương maclenin do chính tôi biên soạn. Đề cương maclenin do chính tôi biên soạn.Đề cương maclenin do chính tôi biên soạn.Đề cương maclenin do chính tôi biên soạn.Đề cương maclenin do chính tôi biên soạn.Đề cương maclenin do chính tôi biên soạn.Đề cương maclenin do chính tôi biên soạn.Đề cương maclenin do chính tôi biên soạn.Đề cương maclenin do chính tôi biên soạn.Đề cương maclenin do chính tôi biên soạn.Đề cương maclenin do chính tôi biên soạn. Đề Cương Kiểm Tra Môn Marx-Lenin *** Câu 1: Chủ nghĩa Mac gì? Trình bày điều kiện, tiêu đề đời chủ nghĩa Mac Trả Lời : Là hệ thống quan điểm học thuyết khoa học C.Mác Ph.Ăngghen xây dựng Lênin bảo vệ phát triển, hình thành phát triển sở tổng kết thực tiễn kế thừa giá trị tư tưởng nhân loại; giới quan, phương pháp luận chung nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng, khoa học nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột tiến tới giải phóng người Chủ nghĩa Mac-Lenin để cấu thành từ phận lý luận bản, có mối quan hệ mật thiết với (điều kiện, tiêu đề đời chủ nghĩa Mac) : Triết học Mac-Lênin, kinh tế trị Mac-Lênin, CNXH-KH • • • Triết học Mac-Lênin nghiên cứu quy luật vận động, phát triển chung tự nhiên, xã hội tư duy, xây dựng giới quan phương pháp luận chung nhận thức xã hội thực tiễn cách mạng Kinh tế trị Mac-Lênin nghiên cứu quy luật kinh tế xã hội, quy luật kinh tế trình đời phát triển phương thức sản xuất TBCN đời phát triển phương thức sản xuất cộng sản CN CNXH-KH nghiên cứu làm sáng tỏa quy luật khách quan trình CN XHCH bước chuyển biến từ CNTB lên CNXH tiến tới CN cộng sản Câu : Trình bày nội dung quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại Rút ý nghĩa phương pháp luận học cho thân Trả Lời : ❀Nội Dung: Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại quy luật bản, phổ biến phương thức chung trình vận động, phát triển tự nhiên, xã hội tư ❀Khái niệm chất lượng : Khái niệm chất : Dùng để tính quy định khách quan vốn có vật, tượng thống hữu cô thuộc tính cấu thành nó, phân biệt với vật tượng Vd : Lúa khác với ngô, khoai… Copyright by Trần Thịnh (DA16HH) Trang Khái niệm lượng : Dùng để tính quy định khách quan vốn có vật, tượng phương diện: số lượng yếu tố cấu thành, quy mô tồn tại, tốc độ, nhịp điệu trình vận động, phát triển vật, tượng Vd : 1Kg đường, bạn Thịnh cao 1m9, hoa đồng màu đỏ… Chất lượng phương diện khác vật tượng hay trình tự nhiên xã hội tư ❀ Quan hệ biện chứng chất lượng : Bất kỳ vật, tượng thể thống mặt chất lượng Hai mặt thách rời tác động lẫn cách biện chứng Tuy nhiên thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất giới hạn định, thay đổi lượng chưa dẫn đến thay đổi chất Khái niệm độ :Là khoảng giới hạn mà thay đổi lượng chưa làm thay đổi chất vật, tượng Trong giới hạn độ, vật tượng nó, chưa chuyển hóa thành vật tượng khác Khi lượng thay đổi đến giới hạn định dẫn đến thay đổi chất giới hạn điểm nút Sự thay đổi lượng đạt tới điểm nút với điều kiện định dẫn đến đời chất Đây bước nhảy vận động phát triển vật, tượng Bước nhảy chuyển hóa trình phát triển vật, tượng Sự thay đổi chất diễn với nhiều hình thức bước nhảy khác Được định đối lập, tính chất điều kiện vật, bước nhảy : nhanh vs chậm, lớn vs nhỏ, cục vs toàn bộ, tự phát vs tự giác… Bước nhảy kết thúc giai đoạn vận động phát triển đồng thời điểm khởi đầu cho giai đoạn gián đoạn trình vận động phát triển liên tục vật, tượng Khi chất đời, tác động tới lượng vật, tượng nhiều phương diện :làm thay đổi kết cấu, quy mô, trình độ, nhịp điệu vận động phát triển vật, tượng Vd : Tự nhiên : mưa, lũ, bão… Cục : cải cách xã hội, văn hóa… ❀Ý nghĩa : Trong nhận thức thực tiễn cần phải coi trọng loại phương diện chất lượng, tạo nên nhận thức toàn diện vật, tượng Trong hoạt động nhận thức thực tiễn phát huy tác động chất theo hướng làm thay đổi lượng vật, tượng Trong công tác thực tiễn cần phải khắc phục tư tưởng nôn nóng tả khuynh tư tưởng bảo thủ hữu khuynh  Tả khuynh hành động bất chấp quy luật chủ quan dùng ý chí, không tích lũy lượng mà trọng thực bước nhảy liên tục chất  Hữu khuynh biểu tư tưởng bảo thủ, trì trệ, không dám thực bước nhảy lượng tích lũy tới điểm nút quan niệm phát triển đơn tiến hóa lượng Copyright by Trần Thịnh (DA16HH) Trang Trong nhận thức thực tiễn cần phải có vận dụng linh hoạt hình thức bước nhảy cho dù hợp với lĩnh vực Do đó, cần nâng cao tính tích cực, chủ động chủ thể để thúc đẩy trình chuyển hóa từ lượng đến chất cách có hiệu Câu 3: Thực tiễn gì? Trình vai trò của thực tiễn với nhận thức Rút ý nghĩa phương pháp luận Trả lời: ❀ Khái niệm : Thực tiễn toàn bộ, hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử xã hội người nhằm cãi tiến tự nhiên xã hội ❀ Vai trò thực tiễn nhận thức: -Thực tiễn đóng vai trò sở, động lực, mục đích nhận thức tiêu chuẩn chân lý Kiểm tra tính chân lý trình nhận thức -Thực tiễn điểm xuất phát trực tiếp nhận thức; đề nhu cầu, nhiệm vụ, cách thức, khuynh hướng vận động phát triển nhận thức -Chính người có nhu cầu tất yếu khách quan phải giải thích giới tạo giới nên người tất yếu tác động vào vật, tượng hoạt động thực tiễn -Sự tác động làm cho vật, tượng bộc lộ thuộc tính, mối liên hệ quan hệ khác chúng, đem lại tài liệu cho nhận thức, giúp cho nhận thức nắm bắt chất, quy luật vận động phát triển giới Trên sở hình thành nên lý thuyết khoa học -Nhờ có hoạt động thực tiễn mà giác quan người ngày hoàn thiện; lực tư logich không ngừng củng cố phát triển; phương tiện nhận thức ngày đại, có tác dụng “ nối dài” giác quan người việc nhận thức giới -Thực tiễn thước đo tri thức đạt nhận thức, đồng thời thực tiễn không ngừng bổ sung điều chỉnh, sửa chữa, hoàn thiện nhận thức ❀ Ý nghĩa phương pháp luận: -Đòi hỏi phải luôn quán triệt quan điểm thực tiễn -Quan điểm yêu cầu việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn Dựa sở thực tiễn, sâu vào thực tiễn phải coi trọng công tác tổng kết thực tiễn -Việc nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn đôi với hành Nếu xa rời thực tiễn dẫn đến sai lầm bệnh chủ quan, ý chí, giáo điều, máy móc,quan liêu.Ngược lại, tuyệt đối hóa vai trò thực tiễn rơi vào chủ nghĩa thực dụng khái niệm chủ nghĩa ***HẾT*** Copyright by Trần Thịnh (DA16HH) Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương kiểm tra mac lenin, Đề cương kiểm tra mac lenin, Đề cương kiểm tra mac lenin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay