TIA PHAN GIAC CUA GOC

21 150 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 15:36

p6 L HC TT GD - T Trng THCS HUY VN Kim tra bi c Trờn cựng mt na mt phng b cha tia Ox, v tia Oy v Oz cho: xOy = 600, xOz = 300 a,Trong ba tia ox,oy,oz tia no nm gia hai tia cũn li,vỡ sao? b, Tớnh gúc yoz? c, So sỏnh xoz v yoz Bi 1: Cỏc khng nh sau ỳng hay sai? H1 Ou l tia phõn giỏc ca vOt b a H2 O C Ob l tia phõn giỏc ca aOc S AE l tia phõn giỏc ca CAD S Hn l tia phõn giỏc ca mHp c 1200 H3 A 1200 E D m H 45 H4 n p Hỡnh nh thc t v tia phõn giỏc( cõn robecvan ) C A C B Khi cõn thng bng thỡ kim v trớ no ca gúc AOB A C B Hỡnh nh thc t v tia phõn giỏc( cõn robecvan ) C A C B A C B 0 Khi cõn thng bng thỡ kim trựng vi tia phõn giỏc ca gúc AOB Khi cõn khụng thng bng thỡ kim khụng trựng vi tia phõn giỏc ca gúc AOB Cỏch v tia phõn giỏc ca mt gúc Gii: Cỏch 1: Dựng thc o gúc y Vỡ Oz l tia phõn giỏc ca gúc xOy nờn: ẳ XOY 64 ẳ ẳ XOZ = YOZ = = = 320 2 z 32 o 64 o 32o V tia Oz nm gia Ox, Oy cho: xOz = 320 O x y Gp giy z 640 320 O 320 Np gp x Chỳ ý: ng thng cha tia phõn giỏc ca mt gúc l ng phõn giỏc ca gúc ú y O z z z 32o 32o x y O x Z ng thng zz l ng phõn giỏc ca gúc xOy Bi Chn ỏp ỏn ỳng Cho xOy = 500, Ot l tia phõn giỏc ca xOy (nh hỡnh v) S o xOt bng: y A 250 ỳng B 300 Sai C 350 t O Sai 50o x Bi +) V xOy +) V tia phõn giỏc ca xOy Cú th em cha bit CC CCH V TIA PHN GIC CA MT GểC: BNG THC HAI L: y z 1 O x Nhn xột: Mi gúc (khụng phi l gúc bt) ch cú mt tia phõn giỏc ? Hóy v tia phõn giỏc ca gúc bt ng dung thc t ca ng phõn giỏc Lỏt gch Chia bỏnh Bi 4: BI TP 32 (SGK/trang 87) Trong nhng cõu tr li sau, em hóy chn nhng cõu ỳng: Tia Ot l tia phõn giỏc ca gúc xOy khi: ã ã S A , xOt = tOy ã ã S B ,xOt + tOy = xã Oy ã ã C ,xOt + tãOy = xã OyVà xOt = tãOy ã xOy ã ã D ,xOt = tOy = Bi tp: Cho hỡnh v: Số trờng hợp tia tia phân giác góc hình vẽ là: (Chọn ) A B C D - Tia phõn giỏc ca mt gúc l gỡ - Cỏc cỏch v tia phõn giỏc ca mt gúc - Làm tập 30, 31, 33, 34 - SGK trang 87 - Chun b tit sau luyn [...]...Bi tp 3 +) V xOy +) V tia phõn giỏc ca xOy Cú th em cha bit 6 CC CCH V TIA PHN GIC CA MT GểC: BNG THC HAI L: 5 y 2 3 4 z 2 1 1 O 3 4 5 x 6 Nhn xột: Mi gúc (khụng phi l gúc bt) ch cú mt tia phõn giỏc ? Hóy v tia phõn giỏc ca gúc bt ng dung thc t ca ng phõn giỏc Lỏt gch Chia bỏnh Bi tp 4: BI TP 32 (SGK/trang 87) Trong nhng cõu tr li sau, em hóy chn nhng cõu ỳng: Tia Ot l tia phõn giỏc ca gúc xOy... xOt = tOy ã ã S B ,xOt + tOy = xã Oy ã ã C ,xOt + tãOy = xã OyVà xOt = tãOy ã xOy ã ã D ,xOt = tOy = 2 Bi tp: Cho hỡnh v: Số trờng hợp một tia là tia phân giác của góc trong hình vẽ trên là: (Chọn ) A B 2 3 C D 4 5 - Tia phõn giỏc ca mt gúc l gỡ - Cỏc cỏch v tia phõn giỏc ca mt gúc - Làm các bài tập 30, 31, 33, 34 - SGK trang 87 - Chun b tit sau luyn tp
- Xem thêm -

Xem thêm: TIA PHAN GIAC CUA GOC, TIA PHAN GIAC CUA GOC, TIA PHAN GIAC CUA GOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay