Ngân hàng đề trắc nghiệm quan hệ song song (400 câu có đáp án)

61 1,417 11
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 15:16

400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG PHẦN [1] – 100 CÂU C©u : Trong mặt phẳng (α), cho bốn điểm A, B, C, D ba điểm thẳng hàng Điểm S  mp(α) Có mặt phẳng tạo S hai bốn điểm nói trên? A B C D C©u : Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm AB CD Mặt phẳng (α) qua MN cắt AD, BC P Q Biết MP cắt NQ I Ba điểm sau thẳng hàng? A I, A, B B I, A, C C I, B, D D I, C, D C©u : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi I trung điểm SA Thiết diện hình chóp S.ABCD cắt mp(IBC) là: A Hình thang IGBC (G trung điểm SB) B Hình thang IJBC (J trung điểm SD) C Tam giác IBC D Tứ giác IBCD C©u : Cho tứ diện ABCD M điểm nằm tam giác ABC, mp() qua M song song với AB CD Thiết diện ABCD cắt mp() là: A Hình chữ nhật B Hình bình hành C Hình vuông D Tam giác C©u : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành Gọi A’, B’, C’, D’ trung điểm SA, SB, SC, SD Trong đường thẳng sau đường thẳng không song song với A’B’ ? A AB B C’D’ C CD D SC C©u : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang ABCD (AB//CD) Khẳng định sau sai? A Giao điểm hai mặt phẳng (SAB) (SAD) đường trung bình ABCD B Giao điểm hai mặt phẳng (SAD) (SBC) SI (I giao điểm AD BC) C Hình chóp S.ABCD có mặt bên D Giao điểm hai mặt phẳng (SAC) (SBD) SO (O giao điểm AC BD) C©u : Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bên AA’, BB’, CC’, DD’ Khẳng định sai ? A A’B’CD hình bình hành B (AA’B’B)//(DD’C’C) C BB’DC tứ giác D (BA’D’)//(ADC’) C©u : Cho điểm A, B, C, D, E điểm mặt phẳng Hỏi có bao mặt phẳng tạo điểm cho? A 10 B C 14 D 12 C©u : Cho hình chóp S ABCD có AB không song song CD Gọi M trung điểm SC , O giao điểm AC BD , N giao điểm SD  ABM  Ba đường thẳng đồng qui: A SO, AM , BN B AB, SN , SC C AB, AC , CD D BC , SC , SA C©u 10 : Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Gọi M trung điểm AB Mp(MA’C’) cắt hình hộp ABCD.A’B’C’D’ theo thiết diện hình gì? A Hình bình hành B Hình thoi C Hình chữ nhật D Hình thang C©u 11 : Chop hình chóp S.ABCD có đáy hình thang ABCD (AD // BC) Gọi I giao điểm AB DC, M trung điểm SC DM cắt mp(SAB) J Khẳng định sau sai? A S, I, J thẳng hàng B JM  mp(SAB) C SI=(SAB)(SCD) D DM  mp(SCI) C©u 12 : Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Người ta định nghĩa «Mặt chéo hình hộp mặt tạo hai đường chéo hình hộp đó» Hỏi hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có mặt chéo ? A B C D 10 C©u 13 : Hình chiếu hình chữ nhật hình hình sau? Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) A Hình thoi B Hình chữ nhật C Hình thang D Hình bình hành C©u 14 : Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ Gọi M, M’ trung điểm BC B’C’; G, G’ trọng tâm tam giác ABC A’B’C’ Bốn điểm sau đồng phẳng? A A, G, G’, C’ B A’, G’, M, C C A, G’, M’, G D A, G, M’, B’ C©u 15 : Cho hình chóp S ABCD có AB không song song CD Gọi K giao điểm AC , BD Ba đường thẳng đồng qui: A SK , AC , BD B AB, SB , SC C AB, AC , CD D BC , SC , SA C©u 16 : Cho đường thẳng a nằm mp() đường thẳng b  () Mệnh đề sau đúng? A Nếu b // () b // a B Nếu b // a b // () C Nếu b cắt () b cắt a D Nếu b cắt () mp() chứa b giao tuyến () () đường thẳng cắt a b C©u 17 : Chọn mệnh đề mệnh đề sau : A Hai đường thẳng điểm chung chéo B Hai đường thẳng nằm hai mặt phẳng phân biệt chéo C Hai đường thẳng phân biệt điểm chung chéo D Hai đường thẳng chéo điểm chung C©u 18 : Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Mp(AB’D’) song song với mặt phẳng mặt phẳng sau đây? A (BDA’) B (BCA’) C (A’C’C) D (BC’D) C©u 19 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi I J trung điểm SA SB Khẳng định sau sai? A (SAB)(IBC) = IB B (IAC)(JBD) = AO (O tâm ABCD) C IJCD hình thang D (SBD)(JCD) = JD C©u 20 : Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang Trên cạnh SC lấy điểm E Gọi F giao điểm SD  ABE  Ba đường thẳng đồng qui: A AB, CD, EF B AB, AC , CD C AB, SE , SC D BC , SF , SA C©u 21 : Cho tứ diện ABCD M, N, P, Q trung điểm AC, BC, BD, AD Tìm điều kiện để MNPQ hình thoi : A BC = AD B AB = BC C AC = BD D AB = CD C©u 22 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật tâm O M trung điểm OC, mp() qua M song song với SA BD Thiết diện hình chóp với mp() là: A Hình bình hành B Hình chữ nhật C Hình tam giác D Hình ngũ giác C©u 23 : Cho tứ diện ABCD, M N trung điểm AB AC Mp(α) qua MN cắt tứ diện ABCD theo thiết diện đa giác (T) Khẳng định sau không sai? A (T) hình chữ nhật B (T) tam giác hình thang hình bình hành C (T) tam giác D (T) hình thoi C©u 24 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Mp () qua BD song song với SA, mp () cắt SC K Chọn khẳng định : A SK = KC B SK = KC C SK = KC D SK = KC C©u 25 : Cho hai đường thẳng a b chéo Có mặt phẳng chứa a song song với b? A B C Vô số D Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) C©u 26 : Cho hình chóp S.ABC có AB = AC, SB = SC H, K trực tâm tam giác ABC tam giác SBC, G F trọng tâm tam giác ABC tam giác SBC Xét mệnh đề sau: (1) AH, SK BC đồng qui (2) AG, SF cắt điểm BC (3) HF GK chéo (4) SH AK cắt Mệnh đề sai là: A (3) B (4) C (2) D (1) C©u 27 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M, N, P trung điểm cạnh AB, AD, SC Thiết diện hình chóp với mp (MNP) đa giác có cạnh ? A B C D C©u 28 : Hai đường thẳng a b nằm mp() Hai đường thẳng a’ b’ nằm mp() Mệnh đề sau đúng? A Nếu a//b a’//b’ () // () B Nếu a cắt b a//a’, b//b’ () // () C Nếu a//a’ b//b’ () // () D Nếu () // () a//a’ b//b’ C©u 29 : Cho tứ diện ABCD I J theo thứ tự trung điểm AD AC, G trọng tâm tam giác BCD Giao tuyến hai mặt phẳng (GIJ) (BCD) đường thẳng : A qua J song song với BD B qua G song song với CD C qua I song song với AB D qua G song song với BC C©u 30 : Cho tứ diện ABCD Ba đường thẳng đồng qui: A AB, AC , AD B AB, AC , BC C AB, AC , CD D AB, BC , CD C©u 31 : Cho tứ diện ABCD điểm M cạnh BC Mp() qua M song song song với AB CD Thiết diện () với tứ diện : A Hình thang B Hình chữ nhật C Hình bình hành D Tứ giác lồi C©u 32 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M, N trung điểm AD BC Giao tuyến hai mặt phẳng (SMN) (SAC) là: A SD B SO (O tâm hình bình hành ABCD) C SG (G trung điểm AB) D SF (F trung điểm CD) C©u 33 : Cho hai đường thẳng chéo a b Lấy A, B thuộc a C, D thuộc b Khẳng định sau nói hai đường thẳng AD BC? A Có thể song song cắt B Chéo C Song song D Cắt C©u 34 : Cho hình chóp S.ABCD có ABCD tứ giác lồi Hình sau thiết diện hình chóp S.ABCD ? A Ngũ giác B Tam giác C Tứ giác D Lục giác C©u 35 : Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Gọi M , N trung điểm BC , CD , I giao điểm AD IJ Ba đường thẳng đồng qui: A MN , AB, SI B BC , SI , SA C AB, AC , SM D AB, SM , SC C©u 36 : Cho đường thẳng a  mp() đường thẳng b  mp() Mệnh đề sau sai? A () // ()  b // () B () // ()  a // () C () // ()  a // b D a b song song chéo C©u 37 : Cho hình chóp S.ABCD Gọi I trung điểm SD, J điểm cạnh SC J không Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) trùng với trung điểm SC Giao tuyến mặt phẳng (ABCD) (AIJ) là: A AF (F giao điểm IJ CD) B AH (H giao điểm IJ AB) C AG (G giao điểm IJ AD) D AK (K giao điểm IJ BC) C©u 38 : Cho hình chóp S ABCD có E giao điểm AB, CD Trên cạnh SD lấy điểm N Gọi I , J trung điểm SA, AB , M giao điểm SC  IJN  Ba đường thẳng đồng qui: A IJ , MN , SE B AB, AC , CN C BC , SI , SA D AB, SE , SC C©u 39 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành tâm O, I trung điểm cạnh SC Khẳng định sau sai? A IO // mp(SAB) B IO // mp(SAD) C (IBD)(SAC) = IO D Mp(IBD) cắt S.ABCD theo thiết diện tứ giác C©u 40 : Cho hình chóp S ABC Ba đường thẳng đồng qui: A SA, AB, BC B SA, AB, SC C SB, AC , BC D SA, BC , SC C©u 41 : Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ Gọi H trung điểm A’B’ Đường thẳng B’C song song với mặt phẳng sau ? A (HAB) B (AA’H) C (AHC’) D (HA’C’) C©u 42 : Cho tứ diện ABCD Gọi G1 G2 trọng tâm tam giác BCD ACD Chọn câu sai : BG1, AG2 CD A B G1 G2//(ABD) C G1G2//(ABC) D G1G2= AB đồng qui C©u 43 : Chop hình chóp S.ABCD có đáy hình thang ABCD (AD // BC) Gọi M trung điểm CD Giao tuyến hai mặt phẳng (MSB) (SAC) là: A SJ (J giao điểm AM BD) B SI (I giao điểm AC BM) C SP (P giao điểm AB CD) D SO (O giao điểm AC BD) C©u 44 : Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c a // b Khẳng định sau không đúng? A Nếu A  a B  b ba đường thẳng a, B Nếu c cắt a c cắt b b, AB mặt phẳng C Tồn mặt phẳng qua a D Nếu a//c b//c b C©u 45 : Cho hình chóp S.ABCD Gọi M, N, P, Q, R, T trung điểm AC, BD, BC, CD, SA, SD Bốn điểm sau đồng phẳng? A M, P, R, T B M, Q, T, R C M, N, R, T D P, Q, R, T C©u 46 : Cho tứ diện ABCD Gọi M, N, P, Q, R, S trung điểm cạnh AC, BD, AB, CD, AD, BC Bốn điểm sau không đồng phẳng ? A P, Q, R, S B M, N, R, S C M, N, P, Q D M, P, R, S C©u 47 : Cho hình chóp S ABCD có AB không song song CD Gọi O giao điểm AB, CD Ba đường thẳng đồng qui: A SO, AB, CD B AB, AC , CD C AB, SA, SC D BC , CD, SA C©u 48 : Cho tứ diện ABCD Gọi G1, G2 trọng tâm tam giác BCD tam giác ACD Mệnh đề sau sai: A AG1 BG2 chéo B G 1G   AB C G1G2 // mp(ABD) D AG2 , BG1, BC đồng qui Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) C©u 49 : Cho hình chóp S ABCD Ba đường thẳng đồng qui: A SC , AC , BC B AB, SC , SD C SB, AC , BC D SA, BC , SC C©u 50 : Cho hai đường thẳng phân biệt a b thuộc mp () Có vị trí tương đối a b ? A B C D C©u 51 : Trong không gian có vị trí tương đối đường thẳng mặt phẳng ? A B C D C©u 52 : Cho tứ diện ABCD có AB = CD Mp() qua trung điểm AC song song với AB, CD cắt ABCD theo thiết diện là: A Hình tam giác B Hình vuông C Hình thoi D Hình chữ nhật C©u 53 : Cho hình chóp S ABC Ba đường thẳng đồng qui: A SA, SB, SC B SA, AB, BC C SB, AC , BC D SA, BC , SC C©u 54 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi I, J, E, F trung điểm SA, SB, SC, SD Trong đường thẳng sau, đường thẳng không song song với IJ? A EF B AD C DC D AB C©u 55 : Cho tứ diện ABCD O điểm bên tam giác BCD M điểm AO I, J hai điểm BC, BD IJ cắt CD K, BO cắt IJ E cắt CD H, ME cắt AH F Giao tuyến hai mặt phẳng (MIJ) (ACD) là: A MF B AK C KM D KF C©u 56 : Cho hình chóp S.ABCD, AC  BD = M, AB  CD = N Giao tuyến hai mặt phẳng (SAB) (SCD) đường thẳng : A MN B SA C SM D SN C©u 57 : Cho đường thẳng a  mp(P) đường thẳng b  mp(Q) Mệnh đề sau không sai? A (P) // (Q)  a // b B (P) // (Q)  a // (Q) b // (P) C a b chéo D a // b  (P) // (Q) C©u 58 : Cho hình chóp S ABCD có đáy tứ giác lồi Gọi M , N , E , F trung điểm SA, SB, SC , SD Gọi O giao điểm AC , BD Ba đường thẳng đồng qui: A ME , NF , SO B AB, AC ,SE C BC , SC , SM D AB, SE , SC C©u 59 : Cho tứ diện ABCD M điểm cạnh AC Mp() qua M song song với AB CD Thiết diện tứ diện cắt mp() là: A Hình thang B Hình chữ nhật C Hình bình hành D Hình thoi C©u 60 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành M điểm lấy cạnh SA (M không trùng với S A) Mp() qua ba điểm M, B, C cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là: A Tam giác B Hình thang C Hình bình hành D Hình chữ nhật C©u 61 : Cho tứ diện ABCD G trọng tâm tam giác BCD Giao tuyến mặt phẳng (ACD) (GAB) là: A AN (N trung điểm CD) B AH (H hình chiếu B CD) C AK (K hình chiếu C BD) D AM (M trung điểm AB) C©u 62 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang đáy lớn AB Điểm M trung điểm CD Mp () qua M song song với BC SA, mp () cắt AB N cắt SB P Nói thiết diện mp () S.ABCD ? A hình thang có đáy nhỏ NP B hình bình hành C tam giác MNP D hình thang có đáy lớn MN Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) C©u 63 : Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật Gọi M , N , E , F trọng tâm tam giác SAB, SBC , SCD, SDA Ba đường thẳng đồng qui: A SO, ME , NF B AB, AC ,SE C AB, SE , SC D BC , SC , SM C©u 64 : Cho mp() đường thẳng d  () Khẳng định sau sai ? A Nếu d // () () tồn đường thẳng a cho a//d B Nếu d // c  () d // () C Nếu d // () b  () d//b D Nếu d  () = A d’  () d d’ cắt chéo C©u 65 : Khẳng định sau đúng? A Đường thẳng a  mp(P) mp(P) // đường thẳng   a //  B  // mp(P)  Tồn đường thẳng ’  mp(P) : ’ //  C Hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng đường thẳng song song D Nếu đường thẳng  song song với mp(P) (P) cắt đường thẳng a  cắt đường thẳng a C©u 66 : Cho bốn điểm không đồng phẳng, ta xác định nhiều mặt phẳng phân biệt từ bốn điểm cho ? A B C D C©u 67 : Cho hình chóp S ABCD có AB không song song CD Gọi I giao điểm AB, CD Ba đường thẳng đồng qui: A SI , AB, CD B AB, SA, SC C BC , CD, SA D AB, AC , CD C©u 68 : Cho hai đường thẳng a b song song với mp(P) Khẳng định sau không sai? A a b chéo B Chưa đủ điều kiện để kết luận vị trí tương đối a b C a b cắt D a // b C©u 69 : Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Mp() qua AB cắt hình hộp theo thiết diện hình gì? Chưa thể xđ A Hình lục giác B Hình thang C Hình bình hành D C©u 70 : Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ Gọi M, M’ trung điểm BB’ CC’,  = mp(AMN)  mp(A’B’C’) Khẳng định sau ? A  // AB B  // AC C  // BC D  // AA’ C©u 71 : Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm AC CD Giao tuyến hai mặt phẳng (MBD) (ABN) là: A Đường thẳng MN B Đường thẳng BG (G trọng tâm ACD) C Đường thẳng AM D Đường thẳng AH (H trực tâm ACD) C©u 72 : Cho hình chóp S ABCD Ba đường thẳng đồng qui: A SD, CD, BD B AB, SC , SD C SB, AC , BC D SA, BC , SC C©u 73 : Khẳng định sau đúng? A Hai đường thẳng chéo chúng điểm chung B Hai đường thẳng điểm chung hai đường thẳng song song chéo C Hai đường thẳng song song chúng mặt phẳng D Khi hai đường thẳng hai mặt phẳng hai đường thẳng chéo C©u 74 : Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD tứ giác lồi Thiết diện mp() tuỳ ý với hình chóp là: A Tứ giác B Ngũ giác C Lục giác D Tam giác Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) C©u 75 : Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Gọi I , J trung điểm BC , CD , M giao điểm AD IJ Ba đường thẳng đồng qui: A IJ , AD, SM B AB, SM , SC C BC , SI , SA D AB, AC , SM C©u 76 : Cho tứ diện ABCD với M, N trọng tâm tam giác ABD, ACD Xét khẳng định sau : (I) MN // mp (ABC) (II) MN // mp (BCD) (III) MN // mp (ACD) (IV) MN // mp (CDA) Các mệnh đề ? A III, IV B I, IV C II, III D I, II C©u 77 : Phép chiếu song song theo phương l không song song với a b, mặt phẳng chiếu (P), hai đường thẳng a b biến thành a’ b’ Quan hệ a b không bảo toàn phép chiếu nói trên? A Song song B Cắt C Chéo D Trùng C©u 78 : Cho hình chóp S.ABCD, AC  BD = M, AB  CD = N Giao tuyến hai mặt phẳng (SAC) (SBD) đường thẳng : A SN B SC C SB D SM C©u 79 : Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Gọi O O’ tâm ABB’A’ DCC’D’ Khẳng định sau sai ? B OO’ // mp(ADD’A’) A OO'  AD C OO’ BB’ mặt phẳng D OO’ đường trung bình hình bình hành ADC’B’ C©u 80 : Cho đường thẳng a nằm mp () đường thẳng b nằm mp () Biết () // () Tìm câu sai: A Nếu có mp () chứa a b a // b B b // () C a // () D a // b C©u 81 : Cho tứ diện ABCD Gọi M , N trung điểm BC , BD Các điểm P, S thuộc cạnh AC , AD cho AD  AP, AC  AS Ba đường thẳng đồng qui: A AB, MS , NP B AB, AC , CD C AB, AC , MS D AB, BC , PS C©u 82 : Trong mp() cho tứ giác ABCD, điểm E  mp() Hỏi có mặt phẳng tạo ba năm điểm A, B, C, D, E? A B C D C©u 83 : Các mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Hai đường thẳng nằm hai mặt phẳng phân biệt chéo B Hai đường thẳng điểm chung chéo C Hai đường thẳng chéo điểm chung D Hai đường thẳng phân biệt không song song chéo C©u 84 : Hình chiếu song song hai đường thẳng chéo có vị trí vị trí tương đối sau : A Cắt B Song song C Trùng D Chéo C©u 85 : Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Khẳng định sau sai? A A’C DD’ chéo B AB’C’D BCD’A’ hai hình bình hành có chung đường trung bình C DC’ AB’ chéo D BD’ B’C’ chéo C©u 86 : Cho tam giác ABC mp() phương l Biết hình chiếu (theo phương l) tam giác Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) A C©u 87 : A C©u 88 : A C C©u 89 : A C©u 90 : A C©u 91 : A C©u 92 : A C C©u 93 : ABC lên mp(P) đoạn thẳng Khẳng định sau ? () // (P) B ()  (P) C ()// l ()  l D A, B, C sai Cho hình chóp S.ABCD Điểm C’ nằm cạnh SC Thiết diện hình chóp với mp (ABC’) đa giác có cạnh ? B C D Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi d giao tuyến hai mặt phẳng (SAD) (SBC) Khẳng định sau đúng? d qua S song song với AB B d qua S song song với BC d qua S song song với DC D d qua S song song với BD Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang, AD // BC, AD = 2BC M trung điểm SA Mp(MBC) cắt hình chóp theo thiết diện là: Hình thang Tam giác MBC B C Hình bình hành D Hình chữ nhật vuông Cho hình chóp S ABCD có AB không song song CD Gọi J giao điểm AC , BD Ba đường thẳng đồng qui: SJ , AC , BD B AB, AC , CD C AB, SB, SC D BC , SC , SA Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành điểm M cạnh SB Mp(ADM) cắt hình chóp theo thiết diện hình: Hình chữ nhật B Tam giác C Hình thang D Hình bình hành Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Mp() qua cạnh hình hộp cắt hình hộp theo thiết diện tứ giác (T) Khẳng định sau không sai ? (T) hình chữ nhật B (T) hình thoi (T) hình bình hành D (T) hình vuông Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành tâm O Lấy điểm I đoạn SO cho SI  , BI cắt SD M DI cắt SB N MNBD hình ? SO A Hình bình hành B Tứ diện MN BD chéo C Hình chữ nhật D Hình thang C©u 94 : Cho hình bình hành ABC Vẽ tia Ax, By, Cz, Dt song song, hướng không nằm mp(ABCD) Mp() cắt Ax, By, Cz, Dt A’, B’, C’, D’ Khẳng định sau sai? A A’B’C’D’ hình bình hành B mp(AA’B’B) // mp(DD’C’C) C AA’ = CC’ BB’ = DD’ D OO’ // AA’ (O tâm hình bình hành ABCD, O’ giao điểm A’C’ B’D’) C©u 95 : Cho tứ diện ABCD G trọng tâm BCD, M trung điểm CD, I điểm đoạn thẳng AG, BI cắt mặt phẳng (ACD) J Khẳng định sau sai? A AM = (ACD)  (ABG) B J trung điểm AM C A, J, M thẳng hàng D DJ = (ACD)  (BDJ) C©u 96 : Trong hình chóp, hình chóp có cạnh có số cạnh ? A B C D C©u 97 : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD Gọi M N trung điểm SA SC Khẳng định sau đúng? A MN//mp(SCD) B MN//mp(ABCD) C MN//mp(SAB) D MN//mp(SBC) C©u 98 : Cho hai đường thẳng phân biệt a b không gian Có vị trí tương đối a b ? Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) A B C D C©u 99 : Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Gọi I trung điểm AB Mp(IB’D’) cắt hình hộp theo thiết diện hình gì? A Hình bình hành B Tam giác C Hình thang D Hình chữ nhật C©u 100 Cho hình chóp S ABCD Gọi O giao điểm AC , BD Ba đường thẳng đồng qui: : A SO, AC , BD B AB, SO, SC C AB, AC , CD D BC , SO, SA Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) ĐÁP ÁN PHẦN [1] – 100 CÂU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ) { { { { ) { ) ) { { { { { ) { { { { ) { { { { { ) { { { ) { { { { ) | ) ) ) | | | | | | ) | | | | ) | | ) | | | ) | ) | | ) ) | | ) ) | | } } } } } } ) } } } } ) ) ) } } } } } } } ) } } } } } } } } ) } } } } ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 { ) ) { ) { { { { { { ) ) ) { { { ) { { { { ) { { ) { ) { { { ) { { { | | | | | | | ) ) ) | | | | | | | | ) | | ) | | ) | | | | ) | | ) | | ) } } } } ) } } } } } } } } } } ) } } } } } } ) } } } } ) } } } } ) ) ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 { ) { { ) { { { { { ) { { { { { { { { ) { { { { { { { { { ) ) | ) | | | | | | | | | | | | | | ) | | | | | | ) | ) | | | } } } ) } } ) } ) } } ) ) } ) ) } } ) } ) ) } ) } } } } ) } ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ) ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ) ~ ~ Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 10 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 C A C D A D C B B D A D D D A A Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 47 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG PHẦN [4] – 100 CÂU C©u : Cho hình chóp S ABCD với ABCD hình thang có đáy lớn AD Gọi M, N hai trung điểm AB CD (P) mặt phẳng qua MN cắt mp (SBC) theo đoạn giao tuyến Thiết diện (P) hình chóp A hình bình hành B hình vuông C hình chữ nhật D hình thang C©u : Cho tứ diện ABCD Điểm M thuộc cạnh AB Thiết diện tạo hình chóp với mặt phẳng qua M song song với BC AD hình gì? A Tam giác B Hình bình hành C Ngũ giác D Hình thang C©u : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình thang ABCD đáy lớn AB Gọi I giao điểm AD BC Tìm giao tuyến hai mặt phẳng (SAD) (SBC) A SA B SC C SB D SI C©u : Cho hình tứ diện ABCD Gọi I, J thuộc cạnh AD, BC cho IA = ID, JB = JC Gọi (P) mặt phẳng qua IJ song song với AB Khẳng định ? A CD cắt (P) B IJ // AB C (P) // CD D IJ // CD C©u : Cho hai đường thẳng chéo a b Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A Có nhiều đường thẳng cắt a b B Có hai đường thẳng c, d song song với cắt a b C a b điểm chung D a b không thuộc mặt phẳng C©u : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi N,K trung điểm SC,CD Khẳng định sau đúng: A NK song song với mp(SAD) B NK song song với mp(SCD) C NK song song với mp(ABC) D NK song song với mp(SAB) C©u : Gọi M, N điểm bên (BCD), (ACD) tứ diện ABCD K, L giao điểm AC DN, DM BC I giao điểm KL MN Xác định giao điểm MN (ABC) A Điểm M B Điểm L C Điểm K D Điểm I C©u : Cho tứ diện ABCD có cạnh Gọi O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD Gọi (P) mặt phẳng qua AO song song với BD Gọi M, N giao điểm (P) với BC CD Độ dài AM bao nhiêu? A B C D C©u : Cho hình chóp S.ABCD O giao điểm AC BD Giao tuyến hai mặt phẳng (SAO) (SBC) đường thẳng: A SB B SC C SA D SO C©u 10 : Cho tứ diện ABCD có cạnh Gọi O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD Gọi (P) mặt phẳng qua AO song song với BD Gọi M, N giao điểm (P) với BC CD Diện tích thiết diện bao nhiêu? A B C D C©u 11 : Cho tứ diện ABCD Gọi I trung điểm AB M điểm di động CD; E,F trung điểm BC BD K, L giao điểm CI AE, DI AF Tìm giao tuyến hai mặt phẳng (CID) (AEF)? A AC B EK C FI D KL Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 48 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) C©u 12 : Cho tứ diện ABCD Gọi M, N, P, Q, R, S, K trung điểm AB, CD, DA, AC, BD, MN Tìm giao điểm MN với (RQS) A Điểm M B Điểm N C Điểm Q D Điểm K C©u 13 : Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Có mặt phẳng qua điểm đường thẳng cho trước B Có mặt phẳng qua điểm đường thẳng không chứa điểm C Có mặt phẳng qua điểm đường thẳng chứa điểm D Có mặt phẳng qua đường thẳng hai điểm không nằm đường thẳng C©u 14 : Trong không gian cho ba đường thẳng chéo đôi Có nhiều đường thẳng cắt ba đường thẳng ấy? A B C D Vô số C©u 15 : Một mặt phẳng xác định biết: A Ba điểm không thẳng hàng B Hai đường thẳng C Một điểm đường thẳng D Bốn điểm không thẳng hàng C©u 16 : Cho tứ diện ABCD, đáy BCD có trực tâm H, trọng tâm G, tâm đường tròn ngoại tiếp O Gọi B’, C’, D’ trung điểm CD, DB, BC Giao tuyến mặt phẳng (ABB’) (ACC’) là: A OA B OG C OH D AG C©u 17 : Tìm khẳng định đúng: A Hai đường thẳng song song với mặt phẳng trùng B Hai đường thẳng song song với mặt phẳng song song với C Hai đường thẳng song song với mặt phẳng chéo nhau, song song, cắt trùng D Hai đường thẳng song song với mặt phẳng chéo C©u 18 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Giao tuyến hai mặt phẳng: (SAD) (SBC) : A Đường thẳng qua S song song với BC B Đường thẳng qua S song song với AC C Đường thẳng SI với I giao điểm AC BD D Đường thẳng qua S song song với AB C©u 19 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M,N K trung điểm AB,CD,SA Khẳng định sau đúng: A Đường thẳng SC song song với (MNK) B Đường thẳng SD song song với (MNK) C Đường thẳng CD song song với (MNK) D Đường thẳng SA song song với (MNK) C©u 20 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M,N K trung điểm AB,CD,SA Khẳng định sau đúng: A mp (MNK) song song với mp(SBC) B mp (MNK) song song với mp(ABCD) C mp (MNK) song song với mp(SAD) D mp(MNK) song song với mp(SAB) C©u 21 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành Giao tuyến mp (SAD) mp (SBC) đường thẳng song song với đường thẳng số đường thẳng sau? A AC B BD C AD D SC C©u 22 : Khẳng định đúng? Qua điểm phân biệt không thẳng hàng có: Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 49 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) A Có ba ba mặt phẳng B Không có mặt phẳng C Có vô số mặt phẳng D Có mặt phẳng C©u 23 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành tâm O Gọi M,N trung điểm AB,SC K giao điểm MC BD Giao điểm đường thẳng DN (SAB) : A Giao điểm đường thẳng DN với thẳng qua S song song với AB B Giao điểm đường thẳng DN với SK C Giao điểm đường thẳng DN với SB D Giao điểm đường thẳng DN với SO C©u 24 : Cho hình chóp S.ABCD có hình vẽ đây: Trong phát biểu sau, phát biểu sai? A Nét vẽ BE sai B SO ED cắt C Bốn điểm E, B, C, D không đồng phẳng D SO EC cắt C©u 25 : Cho hai đường thẳng phân biệt a b song song với mp (P) Có vị trí tương đối a b? A B C D C©u 26 : Cho hình tứ diện ABCD có M, N trung điểm cạnh AB, AC Xét vị trí tương đối MN mp (BCD) Khẳng định đúng: A MN cắt (BCD) B MN chứa (BCD) C MN song song với (BCD) D MN không cắt (ABD) C©u 27 : Cho tứ diện ABCD Gọi I, J trung điểm cạnh AC, BC Trên cạnh BD lấy điểm K cho BK=2KD E giao điểm JK CD Tìm giao điểm đường thẳng CD (IJK) A Điểm I B Điểm K C Điểm J D Điểm E C©u 28 : Cho tứ diện ABCD N, K trung điểm AD BC KN giao tuyến mặt phẳng (BNC) với mặt phẳng nào? A (ABD) B (AKD) C (ABC) D (AKB) C©u 29 : Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng qua trung điểm M cạnh AB, song song với BD SA hình gì: A Tam giác B Tứ giác C Ngũ giác D Lục giác C©u 30 : Cho tứ diện ABCD Gọi I, J thuộc cạnh AD, BC cho IA = ID, JB = 2JC Gọi (P) mặt phẳng qua IJ song song với AB Thiết diện (P) tứ diện ABCD : A hình thang B tam giác C hình tam giác D hình bình hành C©u 31 : Hình chóp tứ giác hình chóp có: A Mặt bên tứ giác B Mặt đáy tứ giác C Bốn mặt tứ giác D Tất mặt tứ giác C©u 32 : Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm AD BC MN giao tuyến Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 50 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) A C©u 33 : A C C©u 34 : A C©u 35 : A C©u 36 : A B C D C©u 37 : A B C D C©u 38 : A B C D C©u 39 : A C©u 40 : A C©u 41 : A B C D C©u 42 : hai mặt phẳng nào? (ABC) (AND) B (BMC) (AND) C (BMN) (ACD) D (BMC) (ACD) Cho tứ diện ABCD P, Q trung điểm AB CD Gọi R điểm nằm BC cho BR = RC S giao điểm cạnh AD với mặt phẳng (PQR) Chọn khẳng định AS = SD B AS = 2SD AS = SD D AS = SD Trong mặt phẳng (P) cho tứ giác lồi ABCD, S điểm nằm mặt phẳng (P), O giao điểm AC BD, M trung điểm SC Hai đường thẳng sau cắt nhau: SO AM B AM SB C BM SD D DM SB Cho hai hình vuông ABCD ABEF không nằm mặt phẳng Mệnh đề sau đúng? AD//BE B DF//BC C (ABD)//(CFE) D (DAF)//(CBE) Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang, AB //CD Gọi I, J trung điểm AD BC, G trọng tâm tâm giác SAB Giao tuyến (SAB) (IJG) là: SC Đường thẳng qua S song song với AB Đường thẳng qua G song song với DC Đường thẳng qua G cắt BC Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang AB đáy lớn.Gọi N điểm cạnh SC (N không trùng S C) Giao điểm đường thẳng BN (SAD) : Giao điểm đường thẳng BN với đường thẳng SK với K giao điểm AD BC Giao điểm đường thẳng BN với đường thẳng SI với I giao điểm AC BD Giao điểm đường thẳng BN với SD Giao điểm đường thẳng BN với AD Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? Ba đường thẳng cắt đôi đồng phẳng Ba đường thẳng cắt đôi không đồng phẳng đồng quy Ba đường thẳng cắt đôi đồng quy Ba đường thẳng đồng quy đồng phẳng Cho tứ diện ABCD Gọi G trọng tâm tam giác ABD, Q thuộc cạnh AB cho AQ = QB Gọi P trung điểm AB Chọn khẳng định đúng? Q thuộc mặt GP // (BCD) B GQ cắt (BCD) C GQ // (BCD) D phẳng (CDP) Các mặt hình tứ diện là: Tứ giác B Tam giác C Hình bình hành D Hình vuông Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang AB đáy lớn.Gọi M trung điểm SC,N điểm cạnh SD (N không trùng trung điểm SD N khác S,D) Giao điểm đường thẳng MN (SAB) : Giao điểm đường thẳng MN với thẳng qua S song song với AB Giao điểm đường thẳng MN với AB Giao điểm đường thẳng MN với SA Giao điểm đường thẳng MN với SB Cho tứ diện ABCD M, N trung điểm CD AD, G trọng tâm tam giác Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 51 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) ACD BG giao tuyến hai mặt phẳng nào? A (BCN) (ABC) B (ABM) (BCN) C (BMN) (ABD) D (ABM) (BDM) C©u 43 : Cho hai đường thẳng chéo a b điểm M nằm a b Có nhiều đường thẳng qua M cắt a b? A B C D Vô số C©u 44 : Trong bốn cách biểu diễn hình tứ diện đây, chọn phát biểu đúng? A Chỉ cách (I),(II)và (IV) B Cả cách C Chỉ cách (I) D Không có cách C©u 45 : Cho tứ diện ABCD Gọi M, N, P, Q, R, S theo thứ tự trung điểm cạnh AC, BD, AB, CD, AD, BC Bốn điểm sau không đồng phẳng? A P, Q, R, S B M, R, S, N C M, P, R, S D M, N, P, Q C©u 46 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành tâm O Gọi M,N trung điểm AB,SC K giao điểm MC BD Giao điểm đường thẳng MN (SBD) : A Giao điểm đường thẳng MN với SK B Giao điểm đường thẳng MN với SD C Giao điểm đường thẳng MN với SB D Giao điểm đường thẳng MN với SO C©u 47 : Cho hình bình hành ABCD ABEF không nằm mặt phẳng Gọi O O’ tâm ABCD ABEF M trung điểm CD Chọn khẳng định sai? A OO’ // (BEC) B OO’ // (EFM) C MO’ cắt (BEC) D OO’ // (AFD) C©u 48 : Cho hai đường thẳng a b song song với Khi khẳng định sau đúng: A Mặt phẳng (P) song song với a (P) song song với b B Mặt phẳng (P) chứa a (P) song song với b C Mặt phẳng (P) song song với a (P) song song với b chứa b D Mặt phẳng (P) song song với a (P) chứa b C©u 49 : Hình tứ diện có: A cạnh B cạnh C cạnh D cạnh C©u 50 : Cho hình tứ diện ABCD ba điểm P, Q, R lấy ba cạnh AB, CD, BC Cho PR // AC CQ = QD Gọi giao điểm AD (PQR) S Chọn khẳng định A AS = DS B AD = DS C AS = DS D AD = DS C©u 51 : Cho tứ diện ABCD với E, F trung điểm AC AD Gọi I điểm AB Đường thẳng EF song song với mặt phẳng nào? A mp(IAC) B mp(ABD) C mp(IAD) D mp(ICD) C©u 52 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành Lấy điểm E cạnh AC (E không trung với A C) Giao điểm AB mặt phẳng (SED) là: A Giao điểm AB SE B Giao điểm AB ED Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 52 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) C Giao điểm AB SD D Giao điểm AB EC C©u 53 : Trong điều kiện sau, điều kiện kết luận đường thẳng a song song với mp (P) B a //b b // (P) A a //b b  ( P ) C a // mp (Q) (Q) // (P) D a  (Q ) (Q) // (P) C©u 54 : Cho tứ diện ABCD tam giác BCD không cân Gọi M, N trung điểm AB, CD G trung điểm đoạn MN Gọi I giao điểm AG mặt phẳng (BCD) Chọn khẳng định A I trực tâm tam giác BCD B I tâm đường tròn nội tiếp tam giác BCD C I trọng tâm tam giác BCD D I tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD C©u 55 : Nếu a b hai đường thẳng điểm chung thì: Song song A Chéo B Song song C Cắt D chéo C©u 56 : Chỉ mệnh đề mệnh đề sau A Hai đường thẳng điểm chung chéo B Hai đường thẳng chéo điểm chung C Hai đường thẳng không song song chéo D Hai đường thẳng không song song, không cắt chéo C©u 57 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành tâm O Gọi M,N trung điểm AB,SC Khẳng định sau SAI: A (AMN) song song với (SBC) B MN song song với (SAD) C (OMN) song song với (SAD) D OM song song với (SAD) C©u 58 : Cho hình chóp S.ABCD đáy có tâm O, M điểm cạnh AB (M không trùng với A B) Giao tuyến hai mặt phẳng (SMO) (SCD) là: A SC B Đường thẳng SI với I giao điểm MO CD C SD D Đường thẳng SI với I giao điểm MO SC C©u 59 : Cho hình chóp SABCD với đáy ABCD hình bình hành Gọi E, F trung điểm AB CD Giao tuyến hai mặt phẳng (SAD) (SBC) đường qua S song song với đường thẳng: A AC B BD C AE D EF C©u 60 : Cho tứ diện ABCD ba điểm P, Q, R nằm cạnh AB, CD, BC Xác định giao tuyến mặt phẳng (PQR) (ACD) Trường hợp PR cắt AC điểm I giao tuyến là: A Qx / / AB C QI B Qx / / BC D Qx / / AC C©u 61 : Cho hình chóp S.ABCD đáy có tâm O E điểm nằm cạnh SC (E không trùng với S C) Gọi I giao điểm AE mặt phẳng (SBD) Khẳng định sau đúng: A I  AE  SD B I  AE  SO C I  AE  SC D I  AE  SB C©u 62 : Cho chóp S.ABCD có đáy tứ giác lồi Gọi O giao điểm hai đường chéo AC BD Thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng qua O song song với AB SC hình gì: A Hình bình hành B Hình chữ nhật C Hình thang D Hình vuông Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 53 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) C©u 63 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Giao tuyến hai mặt phẳng: (SAC) (SBD) : A Đường thẳng SI với I giao điểm B Đường thẳng qua S song song với AC BD AC C Đường thẳng SA D Đường thẳng qua S song song với BD C©u 64 : Cho hai mặt phẳng (P) (Q) cắt theo giao tuyến d Trong (P) cho đường thẳng a, (Q) cho đường thẳng b Giả sử a  b  M , a  d  N , b  d  K Phát biểu sau đúng: A Ba điểm M, N, K trùng B Ba điểm M, N, K lập thành tam giác cân C Ba điểm M, N, K lập thành tam giác D Ba điểm M, N, K thẳng hàng vuông C©u 65 : Cho hình tứ diện ABCD Khẳng định sau đúng? A AB CD cắt B Bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng C AC BD cắt D Bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng C©u 66 : Nếu ba đường thẳng không nằm mặt phẳng đôi cắt ba đường thẳng đó: A Đồng quy B Trùng C Song song D Không tồn ba đường thẳng C©u 67 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành M, N trung điểm BC SD Giao tuyến hai mặt phẳng (AMN) (SCD) là: A Đường thẳng NI với I giao điểm SC MN B Đường thẳng NI với I giao điểm CD AM C Đường thẳng NI với I giao điểm SC AM D Đường thẳng NI với I giao điểm CD MN C©u 68 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M,N K trung điểm SA,SC,CD.Giao tuyến hai mặt phẳng: (MNK) (ABCD) : A Đường thẳng qua K song song với AC B Đường thẳng KI với I giao điểm MK AB C Đường thẳng KH với H giao điểm NK AC D Đường thẳng KE với E giao điểm MK AC C©u 69 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang AB đáy lớn Gọi M điểm cạnh SB (M không trùng S B) Giao điểm đường thẳng DM (SAC) : A Giao điểm đường thẳng DM với đường thẳng SI với I giao điểm AC BD B Giao điểm đường thẳng DM với SA C Giao điểm đường thẳng DM với AC D Giao điểm đường thẳng DM với SC C©u 70 : Cho tứ diện ABCD Gọi I, J trọng tâm tam giác ABC ABD Chọn khẳng định A IJ chéo CD B IJ song song với AB C IJ song song với CD D IJ cắt AB C©u 71 : Cho đường thẳng a mp (P) không gian Có vị trí tương đối a (P): A B C D C©u 72 : Cho mp(P), điểm A thuộc mp(P) điểm B không thuộc mp(P) Đường thẳng d qua hai Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 54 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) A C C©u 73 : A B C D C©u 74 : A C C©u 75 : A C C©u 76 : A C©u 77 : A C©u 78 : A C©u 79 : A C C©u 80 : A B C D C©u 81 : A C©u 82 : A C©u 83 : A C©u 84 : điểm A B Giữa d (P) có: Đúng điểm chung B Ít hai điểm chung Nhiều điểm chung D Vô số điểm chung Cho hai đường thẳng chéo a, b Chọn khẳng định sai? Có mặt phẳng chứa a song song với b Có vô số đường thẳng song song với a cắt b Có mặt phẳng song song với a b Có mặt phẳng chứa b song song với a Cho hình chóp S.ABCD đáy hình bì nh hành tâm O, M điểm cạnh SA Gọi I giao điểm MC SO Giao điểm SD mặt phẳng (MBC) là: Giao điểm SD BC B Giao điểm SD BI Giao điểm SD BM D Giao điểm SD MC Cho hình chóp S.ABC Gọi M, N, K, E trung điểm SA, SB, SC, BC Hãy chọn phát biểu đúng: Bốn điểm M, N, K, E đồng phẳng B Bốn điểm M, K, A, C đồng phẳng Bốn điểm M, N, K, C đồng phẳng D Bốn điểm M, N, A, C đồng phẳng Cho hình chóp tứ giác SABCD Gọi M điểm tam giác SCD Giả sử SM cắt CD I, BI cắt AC J Tìm giao tuyến hai mặt phẳng (SBM) (SAC) SI B SC C SA D SJ Cho hai hình vuông ABCD CDIS không thuộc mặt phẳng có cạnh 4, SB = Thiết diện mp (ACI) hình chóp S ABCD có diện tích B 10 C D 12 Cho tứ diện ABCD, O tâm đáy BCD, gọi M, N trung điểm cạnh BC CD Tìm giao tuyến (ADM) (ABN)? BD B MN C AC D AO Cho hai đường thẳng phân biệt a, b Trong điều kiện sau, điều kiện đủ để kết luận hai đường thẳng a b song song với a b chéo với đường thẳng c B a / /(P) b / /( P ) D ( P ) / / b a  ( P ) a / / c b / / c Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? Hai mặt phẳng phân biệt song song với đường thẳng song song với Hai mặt phẳng song song với mặt phẳng thứ ba song song Hai mặt phẳng phân biệt qua hai đường thẳng song song song song với Hai mặt phẳng phân biệt song song với mặt phẳng thứ ba song song với Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ Gọi O, O’ tâm hai mặt ADD’A’ BCC’B’ Tìm giao tuyến cảu hai mặt (ABC’D’) (A’B’CD)? A’C B AC C BD’ D OO’ Cho hình chóp S.ABCD O giao điểm AC BD Giao tuyến hai mặt phẳng (SAO) (SBD) đường thẳng: BD B SO C SB D SA Hình tứ diện có: đỉnh B đỉnh C đỉnh D đỉnh Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành ABCD có tâm O Gọi M điểm thuộc cạnh SA (không trùng với S A) (P) mặt phẳng qua OM song song với AD Thiết Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 55 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) diện (P) hình chóp A hình bình hành B hình chữ nhật C hình tam giác D hình thang C©u 85 : Trong không gian cho mặt phẳng (P) ba điểm A, B, C không nằm (P) Gọi M, N, K giao điểm đường thẳng AB, AC, BC với mặt phẳng (P) Khẳng định sau A Ba điểm M, N, K thẳng hàng B Ba điểm M, N, K lập thành tam giác cân C Ba điểm M, N, K trùng C©u 86 : A C©u 87 : A C©u 88 : A C C©u 89 : A C©u 90 : A C©u 91 : A B C D C©u 92 : A B C D C©u 93 : A C©u 94 : A D Ba điểm M, N, K lập thành tam giác vuông Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc cạnh BC Gọi (P) mặt phẳng qua M song song với AB CD (P) cắt BD, AD, AC N, P, Q Tứ giác MNPQ hình gì? hình thang B hình chữ nhật C hình vuông D hình bình hành Cho hình chóp S.ABCD đáy có tâm O N trung điểm SD Đường thẳng ON nằm mặt phẳng sau đây? (SAC) B (SBD) C (ANB) D (BNC) Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành Giao tuyến (SAB) (SCD) là: Đường SO với O tâm hình bình hành B Đường thẳng qua S song song với CD Đường thẳng qua S cắt AB D Đường thẳng qua S song song với AD Trong mặt phẳng (P) cho tứ giác lồi ABCD S điểm nằm mặt phẳng (P) Hai đường thẳng sau cắt nhau: AC BD B SA BC C SB AD D SC BD Cho tứ diện ABCD Gọi M, N hai điểm phân biệt thuộc đường thẳng AB; P, Q hai điểm phân biệt thuộc đường thẳng CD Xét vị trí tương đối hai đường thẳng MQ, NP.Khẳng định đúng? MQ NP chéo MQ / / NP B C MQ cắt NP D MQ  NP Để biểu diễn hình không gian, quy tắc sau không đúng: Hai đoạn thẳng biểu diễn hai đường thẳng Hai đường thẳng song song biểu diễn hai đường thẳng song song trùng Đường trông thấy biểu diễn nét vẽ liền, đường bị khuất biểu diễn nét đứt đoạn Giữ nguyên quan hệ thuộc điểm đường thẳng Trong phát biểu sau, phát biểu đúng: Nếu hai mặt phẳng có điểm chung chúng có vô số điểm chung Qua hai điểm có mặt phẳng Qua ba điểm không thẳng hàng có vô số mặt phẳng Trong không gian, đường thẳng mặt phẳng có tối đa điểm chung Cho tứ diện ABCD ba điểm P, Q, R nằm cạnh AB, CD, BC Xác định giao tuyến mặt phẳng (PQR) (ACD) Trường hợp PR / / AC giao tuyến là: Qx / / CD B Qx / / AB C Qx / / AC D Qx / / BC Cho hình chóp S.ABCD M trung điểm SB MD giao tuyến hai mặt phẳng nào? (SMD) (BMD) (SAD) B (AMD) (SBD) C (SMD) (SBD) D (ABCD) Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 56 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) C©u 95 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi N,K trung điểm SC,CD Giao điểm đường thẳng NK (SAB) : A Giao điểm đường thẳng NK với đường thẳng qua S song song với AB B Giao điểm đường thẳng NK với SA C Giao điểm đường thẳng NK với SB D Giao điểm đường thẳng NK với AB C©u 96 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang, đáy lớn AB Gọi N trung điểm SB Gọi P giao điểm SC (AND) AN cắt DP I SABI hình gì? A Hình chữ nhật B Hình vuông C Hình bình hành D Hình thoi C©u 97 : Nếu hai mặt phẳng có điểm chung tất điểm chung chúng nằm trên: Một đường A B Một đường tròn C Nằm tùy ý D Một đoạn thẳng thẳng C©u 98 : Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trọng tâm tam giác ABD ABC Tìm giao tuyến hai mặt phẳng (AMN) (BMN) A AM B AC C AB D MN C©u 99 : Cho hình chóp S.ABCD Giao tuyến hai mặt phẳng (SAB) (SBC) đường thẳng: A SC B SB C AC D SA C©u 100 Cho hai hình chữ nhật ABCD ABEF không nằm mặt phẳng Gọi M, N điểm : AM BN AC BF cho   Gọi I trung điểm AB Tìm giao tuyến AB AC BF với (MNED) A Điểm M B Điểm N C Điểm A D Điểm I Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 57 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) ĐÁP ÁN PHẦN [4] – 100 CÂU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 { { { { { ) { { { { { { { { ) { { ) ) ) { { ) { { { { { { { { { { ) { | | | | ) | | | ) | | | ) | | | | | | | | | | ) | | | ) | | ) ) | | | } } } ) } } } } } } } } } ) } } ) } } } ) } } } ) ) } } ) } } } ) } } ) ) ) ~ ~ ~ ) ) ~ ) ) ) ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 { ) { { { ) { { { { ) { { ) { { { { { { { ) { { { { { ) ) { ) { ) ) { | | ) | ) | ) | ) | | | | | | | ) | | | ) | ) | | ) | | | ) | ) | | | ) } } ) } } } ) } ) } ) ) } ) } } } ) } } } } } ) } ) } } } } } } } ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ) ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 { ) { { { { { { { { { { ) { ) { { { ) { ) ) { { ) { ) { { { | | | ) ) | | | | | | ) | | | | ) ) | ) | | | ) | | | | ) | ) } ) } } } ) } ) } } } } } } } } } } } } } ) } } ) } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ) ) ~ ~ ) ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ) Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 58 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Đáp án D D D C B A D D B D D D B C A D C A A A C D A B C C D B C D B B C A D C A B C B A Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 59 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 B C B C A C C A C D B D C D B A B D C B C A A B A B A A C C A C B B D C D C D D B A D Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 60 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 A D B B A B A A C B A C A D B D Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 61 [...]... hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 12 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 C C D B C A C C D C B D B D C A Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 13 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM QUAN. .. DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 31 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) 94 95 96 97 98 99 100 D A D C C D D Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 32 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG PHẦN [3] – 100 CÂU C©u 1 : Cho hình chóp S.ABC Gọi M, N lần lượt là trung điểm... mệnh đề đúng? A Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt () và () thì () song song với () B Nếu hai mặt phẳng () và () song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng () đều song song với mọi đường thẳng nằm trong () Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 34 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG... C©u 60 : Chọn câu đúng : Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 21 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) A B C D C©u 61 : A C©u 62 : A C C©u 63 : A C©u 64 : A C©u 65 : A C©u 66 : Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau ;... trụ có : Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 27 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) : A Các mặt bên là các hình thoi C Các cạnh song song với nhau B Đáy là đa giác đều D Hai đáy nằm trên hai mặt phẳng song song và bằng nhau Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 28 400 CÂU TRẮC...400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Đáp án A B B B D A C A A D B C C C A B D D B A D C B D B A D B B A C B B D A C A A D A C Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 11 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE... Hãy chọn câu đúng : Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau ; Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng kia ; D Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì song song với nhau ; C©u 39 : Hãy chọn câu trả lời... đường thẳng cùng song song với mặt phẳng (Q) thì (P) và (Q) song song với nhau ; B Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại C Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song nhau thì mặt phẳng (R) đã cắt (P) đều phải cắt (Q) và các giao tuyến của chúng song song nhau ; D Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng... là 2 B 1 C 3 D 0 Qua phép chiếu song song, tính chất nào không được bảo toàn ? Chéo nhau B đồng qui C Song song D thẳng hàng Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành Mp() qua AB và cắt Lên hệ tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – FB.com/tailieutoan.vn 20 400 CÂU TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG (FILE WORD 2003) SC tại M, cắt SD tại N Mệnh đề nào sau đây là đúng ? S N D... A C C©u 33 : A B C D C©u 34 : A C C©u 35 : A C©u 36 : Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau ; Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau ; Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung ; Cho tứ diện ABCD Gọi E và F lần lượt là trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề trắc nghiệm quan hệ song song (400 câu có đáp án), Ngân hàng đề trắc nghiệm quan hệ song song (400 câu có đáp án), Ngân hàng đề trắc nghiệm quan hệ song song (400 câu có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay