BÀI THU HOẠCH cảm TÌNH ĐẢNG 2016

5 272 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 15:15

Khi vận dụng tiêu chuẩn đảng viên để xem xét kết nạp quần chúng vào Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các tổ chức đảng phải đặc biệt quan tâm đến sự giác ngộ, lòng trung thành, thái độ trách nhiệm với Đảng, với nhân dân của người xin vào Đảng, Người nhấn mạnh: “Gọi là đảng viên thì phải nhận rõ, phải biết rõ Đảng ta phải làm gì, vào Đảng để làm gì” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tập 12, trang 221).Đồng chí hiểu vấn đề trên như thế nào? Liên hệ với bản thân?Nội dung bài thu hoạchĐảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốcĐảng Cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích của gc công nhân, của nd lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế của thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Khi vận dụng tiêu chuẩn đảng viên để xem xét kết nạp quần chúng vào Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh dặn tổ chức đảng phải đặc biệt quan tâm đến giác ngộ, lòng trung thành, thái độ trách nhiệm với Đảng, với nhân dân người xin vào Đảng, Người nhấn mạnh: “Gọi đảng viên phải nhận rõ, phải biết rõ Đảng ta phải làm gì, vào Đảng để làm gì” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tập 12, trang 221) Đồng chí hiểu vấn đề nào? Liên hệ với thân? Nội dung thu hoạch Đảng Cộng sản Việt Nam chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước, tiến hành công đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững độc lập Tổ quốc Đảng Cộng sản VN đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích gc công nhân, nd lao động dân tộc Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thời đại thực tiễn đất nước để đề Cương lĩnh trị, đường lối cách mạng đắn, phù hợp với nguyện vọng nhân dân Đảng CS VN không ngừng lớn mạnh nhờ thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng, chăm lo lo bồi dưỡng người ưu tú giai cấp công nhân, nông dân, trí thức tầng lớp xã hội khác để bổ sung vào đội ngũ Công tác phát triển đảng viên nhiệm vụ quan trọng công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, lực lãnh đạo Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho tổ chức sở đảng địa phương, đơn vị Tư tưởng quán xuyến quan điểm Hồ Chí Minh phát triển Đảng “coi trọng chất lượng” Người dạy rằng: Đảng mạnh số lượng đảng viên định; số lượng đảng viên trở thành sức mạnh đạt yêu cầu chất lượng Theo Người, không quán triệt thực đắn vấn đề có tính nguyên tắc đó, dù có kết nạp nhiều đảng viên, dù số lượng đảng viên tăng, không làm cho tổ chức đảng mạnh lên mà trái lại có làm cho tổ chức đảng trở nên lỏng lẻo, biến Đảng thành câu lạc bộ, không làm tròn vai trò người lãnh đạo Do vậy, Người nhắc nhở: “Đảng cần số cho nhiều, nhiều tốt, phải có chất người đảng viên”(3) .Đảng kết nạp người thực ưu tú, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng Đảng, suốt đời trung thành phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, Nghị Đảng pháp luật Nhà nước Chính nên vận dụng tiêu chuẩn đảng viên để xem xét kết nạp quần chúng vào Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh dặn tổ chức đảng phải đặc biệt quan tâm đến giác ngộ, lòng trung thành, thái độ trách nhiệm với Đảng, với nhân dân người xin vào Đảng Tiêu chuẩn đảng viên chuẩn mực quy định chất lượng người đảng viên, tiêu chí phân đảng viên quần chúng, sở để đánh giá chất lượng đảng viên, để tiến hành mặt công tác đảng viên Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện, phấn đấu Điều 1, Điều lệ ĐCS VN Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua xác định tiêu chuẩn đảng viên sau: “1 Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiến sĩ cách mạng đội tiên phong giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng Đảng, đặt lợi ích Tổ quốc, giai cấp công nhân nhân dân lao động lên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị Đảng pháp luật Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, có đạo đức lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật Đảng, giữ gìn đoàn kết thống Đảng Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận tự nguyện: thực Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn nhiệm vụ đảng viên, hoạt động tổ chức sở Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ người ưu tú, nhân dân tín nhiệm, xét để kết nạp vào Đảng” Bên cạnh tiêu chuẩn chủ yếu trên, theo lời dạy chủ tịch HCM đảng viên cần phải người giác ngộ cách mạng, có lòng trung thành, thái độ trách nhiệm với Đảng, với nhân dân Để trở thành Đảng viên trước hết người xin vào đảng phải giác ngộ lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tượng CS, kiên định lập trường CM giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng Đ xây dựng CNXH CSCN; vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách Có mục tiêu, lý tưởng tiêu chí để phân biệt đảng viên quần chúng Cán bộ, Đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình sâu sát nhân dân, gương mẫu dám chịu trách nhiệm trước dân lời nói việc làm; phải tâm, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan tâm tìm cách giải kịp thời, hiệu nhu cầu mà dân đặt ra, kể chấp nhận hi sinh để bảo vệ dân, phấn đấu ấm no, hạnh phúc nhân dân Trong công việc, người cán bộ, đảng viên phải nêu gương, thể rõ thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể cấp dưới, biết tự trích để tiến Chủ tịch HCM nhấn mạnh: “Gọi đảng viên phải nhận rõ, phải biết rõ Đảng ta phải làm gì, vào Đảng để làm gì” Đối với cá nhân muốn phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự trả lời câu hỏi: Mục tiêu lý tưởng Đảng ta ? Tại ta vào Đảng ? Vào Đảng để làm gì? Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cầm quyền Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ, chịu giám sát nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết lãnh đạo nhân dân tiến hành nghiệp cách mạng Đảng lãnh đạo hệ thống trị, đồng thời phận hệ thống Đảng lãnh đạo, tôn trọng phát huy vai trò Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị - xã hội; hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế sáng giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội nhân dân giới Đảng ta tổ chức cao giai cấp công nhân để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, phục vụ cách mạng Đảng tổ chức chặt chẽ, thống ý chí hành động, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức bản, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân thực mục đích lý tưởng Đảng “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không người bóc lột người, thực thành công chủ nghĩa xã hội cuối chủ nghĩa cộng sản” Lúc sinh thời Bác Hồ dạy: “Vì vào Đảng ? Phải để thăng quan, phát tài ? Không phải ! Chúng ta vào Đảng để hết lòng, phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ người đảng viên” Vào Đảng để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, phục vụ cách mạng Mỗi người đảng viên, người cán từ xuống phải hiểu rằng: vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân Bác nhấn mạnh: làm đầy tớ cho nhân dân làm “quan” nhân dân Vì vậy, đảng viên phải cố thành đảng viên "bốn tốt", tức phải hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, làm sách Đảng, không vào làm gì? Đảng không bắt buộc vào Đảng Vào có nhiệm vụ, có trách nhiệm đảng viên, sợ không phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng đừng vào khoan vào Những người muốn vào Đảng phải xây dựng cho động đắn có ý nghĩa định việc phấn đấu trở thành đảng viên, động lực lớn thúc đẩy hành động, việc làm sau Trong điều kiện hòa bình, đảng cầm quyền chế kinh tế thị trường, người nói chung, người đảng viên nói riêng, phải đối mặt với khó khăn, thử thách cám dỗ quyền lực, tiền tài… Nếu người vảo đảng động vào đảng sáng vượt qua thử thách, không thắng cám dỗ vất chất thủ đoạn diễn biến hòa bình lực thù địch Để trở thành đảng viên cần thực tốt nhiệm vụ sau: Một là, không ngừng rèn luyện lĩnh trị, phẩm chất đạo đức cách mạng Bản lĩnh trị thể tính kiên định mục tiêu, lý tưởng lựa chọn tình khó khăn không dao động, giảm sút niềm tin ý chí chiến đấu, trung thành với lợi ích Đảng, với lợi ích nhân dân lao động dân tộc, suốt đời tận tâm trung thành phục vụ cho Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thấy sai phải biết phê phán Trong tình khó khăn không dao động giảm sút niềm tin ý chí chiến đấu Khí tiết người cách mạng “giàu sang không quyến rũ, nghèo khó chuyển lay, uy vũ khuất phục” Đây nét bật người đảng viên Hai là, Không ngừng nâng cao lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Là người đảng viên chân chính, mẫu mực không hoàn thành nhiệm vụ mà phải gương mẫu hoàn thành tốt, đảm bảo chất lượng công việc đem lại hiệu cao Để làm điều đòi hỏi người đảng viên không nâng cao lực mà lực trí tuệ lực thực tiễn, không ngừng học hỏi trau dồi để đủ kiến thức đáp ứng yêu cầu sống Ba là, người đảng viên phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể công tác xã hội Điều thể nơi ở, nơi làm việc mối quan hệ với quần chúng khác, biết lắng nghe, hiểu tâm tư nguyện vọng quần chúng, biết chăm lo đến lợi ích, phát huy quyền làm chủ nhân dân Vận động nhân dân sống làm việc theo đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước Những hoạt động hội tốt giúp cho tiến bộ, trưởng thành trị, tạo dựng tín nhiệm nhân dân tạo đà cho quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên Bốn là, tích cực tham gia xây dựng Đảng sở Để đứng hàng ngũ Đảng tự giác thừa nhận, tôn trọng lãnh đạo Đảng mà cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, giúp Đảng phát quần chúng tư cách đạo đức, phát đảng viên tha hoá đạo đức, lối sống, chống tham nhũng Đảng Năm là, người không ngừng đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, ngược với chủ trương sách Đảng Nhà nước, vận động quần chúng nhân dân sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật, tích cực góp phần xây dựng nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá, thực mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công văn minh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH cảm TÌNH ĐẢNG 2016, BÀI THU HOẠCH cảm TÌNH ĐẢNG 2016, BÀI THU HOẠCH cảm TÌNH ĐẢNG 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay