BÀI THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN mới 2016

6 352 7
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 15:11

1. Vì sao nói độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn khách quan của lịch sử? Vào những năm đầu của thế kỷ XX, nước ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước và giải phóng dân tộc. Chính trong điều kiện đó, Nguyễn ái Quốc Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đi qua nhiều nước, nhiều châu lục, vừa lao động kiếm sống, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm của các nước. Sau khi bắt gặp chủ nghĩa Mác Lênin, Người tìm thấy cơ sở lý luận chắc chắn cho con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Đó là con đường cách mạng vô sản. Bác Hồ khẳng định: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức: Cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Tư tưởng đó đã được Đảng ta khẳng định, được cả dân tộc hưởng ứng và đi theo. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn khách quan của lịch sử Việt Nam, của toàn dân tộc Việt Nam. Sự lựa chọn này dựa trên 2 cơ sở chủ yếu sau:Một là, cơ sở lý luận: Chỉ có chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản mới triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, đem lại vị trí làm chủ chân chính cho người lao động. Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ triệt để chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, là nguồn gốc sinh ra tình trạng người bóc lột người, xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, cơ sở kinh tế đảm bảo cho nhân dân lao động thoát khỏi đói nghèo, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tạo điều kiện giải phóng và phát triển con người toàn diện. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc.Sức mạnh và thành tựu của chủ nghĩa xã hội, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đã thức tỉnh nhân loại, tạo khả năng đoàn kết các dân tộc để giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh huỷ diệt, buộc chủ nghĩa tư bản phải điều chỉnh chính sách có lợi cho người lao động; tạo khả năng hiện thực cho các nước lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Tính tất yếu của thời đại mới đã tạo khả năng và điều kiện để các dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội, đem lại những nhận thức mới trong quan niệm và giải pháp giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc một cách triệt để.Trong hơn 7 thập kỷ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã đạt thành tựu quan trọng: Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất với quy mô và trình độ hiện đại, đảm bảo ngày càng tốt hơn về vật chất và tinh thần của nhân dân. Từ một nước Nga nghèo nàn và lạc hậu, sau một thời gian xây dựng đã trở thành một cường quốc của thế giới, đạt được bước tiến lớn trong nghiên cứu khoa học, chinh phục vũ trụ, có tiềm lực quân sự và quốc phòng hùng mạnh… tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc phát triển. Hàng trăm nước đã giành được độc lập dân tộc góp phần quyết định vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới và hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.Hai là, cơ sở thực tiễn: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định tính đúng đắn của sự lựa chọn đó.Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi được thành lập đến nay đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.Xét trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cả tình hình trong nước và kinh nghiệm quốc tế, muốn thay đổi căn bản cuộc sống của người lao động từ kiếp nô lệ làm thuê trở thành người làm chủ, không có con đường nào khác ngoài con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Mọi con đường khác đều không được nhân dân ta chấp nhận. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần kiên định vững vàng với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là độc lập dân tộc gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.2. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết TW4 khóa XI về “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay” Đảng ta đã chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên song chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp; một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước.”Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chí hiểu như thế nào về những nội dung trên và cần phải làm gì để góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnhQua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nhiều tiến bộ; đa số cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, rèn luyện phẩm chất, năng lực, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới.Tuy nhiên, trong Đảng và trong xã hội ta hiện nay đã xuất hiện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên song chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp; một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước.”Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện ở các dạng chủ yếu sau đây:Một là, về tư tưởng chính trị: Sự phai nhạt về lý tưởng, hoài nghi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối cách mạng của Đảng. Nói và làm không nhất quán, không đúng đường lối, quan điểm, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phụ họa theo các quan điểm lệch lạc; xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Ngại học tập lý luận chính trị, ngại tham gia các phong trào cách mạng; kém ý chí đấu tranh phê bình và tự phê bình; không thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, chính trực vì chân lý, vì hòa bình, vì người lao động, người nghèo... Không có hoài bão, không còn ý thức vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng; không báo cáo đúng sự thật, không trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, thiếu dân chủ hoặc dân chủ hình thức; sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Xa dân, vô cảm trước sự khó khăn, bức xúc của dân... Thiếu gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị và đời sống sinh hoạt hằng ngày.Hai là, về đạo đức, lối sống: Chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi, buông thả, hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu; hành động cơ hội, vì lợi ích cá nhân, đua đòi... Cực đoan, cơ hội, vụ lợi, thực dụng; dĩ hòa, vi quý, nói dựa, lấy lòng nhau; tư duy nhiệm kỳ, bệnh thành tích; bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, mất đoàn kết; lối sống xa hoa, hưởng lạc. Tham nhũng, hối lộ, bòn rút của công, lãng phí, quan liêu, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng. Có các hành vi vô đạo đức trong quan hệ gia đình và quan hệ giữa cá nhân với xã hội, như: gia trưởng, vũ phu, bất hiếu... Đạo đức nghề nghiệp sa sút, đặc biệt, trong những lĩnh vực được xã hội tôn vinh. Mê tín, dị đoan, vi phạm thuần phong, mỹ tục của dân tộc, của cha ông... Có hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội; lối sống vô tổ chức, vô kỷ luật, tùy tiện vô nguyên tắc.Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đã trở nên rất nghiêm trọng: Xảy ra ở bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Diễn ra ở nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành, trở thành quốc nạn. Không chỉ mang tính cá nhân mà còn có tính tập thể, tràn lan, đặc biệt, cả những người có chức có quyền, có chức vụ cao trong bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội.Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống nêu trên đã có tác động lớn đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Nó đang làm thay đổi, lệch lạc những chuẩn mực, thang bậc giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc và cách mạng, có tác hại đến sự trường tồn của dân tộc và sự phát triển của đất nước. Từ những vấn đề suy thoái về đạo đức, lối sống đã dẫn đề tình trạng một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước.Sự suy thoái về đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đến việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Thực trạng đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cùng với các nguy cơ khác dẫn đến mất ổn định chính trị, xã hội, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.Là Đảng viên trong lực lượng công an để góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh bản thân cần phải làm tốt những việc sau đây: Chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, điều lệ đảng CSVN Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công Suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí tưởng của Đảng Tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng. Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết. Thường xuyên tu dường, rèn luyện đạo đức cách mạng. Có đời tư trong sáng, là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ vế mọi mặt. Phải có phong cách tốt, sâu sắc, tỉ mỉ. Bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân, chứ không phải dán lên trán hai chừ cộng sản là được dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục. Nêu cao tinh thẩn trách nhiệm đối với dân, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.Tr.593. Trình bày tiêu chuẩn Đảng viên được quy định trong điều lệ Đảng? Thời gian qua, trong thực tiễn công tác, đồng chí đã làm gì để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Cộng sản?Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên, là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng, là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên, là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện, phấn đấu. Điều 1, Điều lệ ĐCS VN do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua đã xác định tiêu chuẩn đảng viên như sau:“1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng” 1 Vì nói độc lập dân tộc gắn liền với CNXH lựa chọn khách quan lịch sử? Vào năm đầu kỷ XX, nước ta đứng trước khủng hoảng đường lối cứu nước giải phóng dân tộc Chính điều kiện đó, Nguyễn Quốc - Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước Người qua nhiều nước, nhiều châu lục, vừa lao động kiếm sống, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận kinh nghiệm nước Sau bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin, Người tìm thấy sở lý luận chắn cho đường cứu nước, giải phóng dân tộc Đó đường cách mạng vô sản Bác Hồ khẳng định: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản giải phóng dân tộc bị áp bức: "Cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn" "Muốn cứu nước giải phóng dân tộc đường khác đường cách mạng vô sản" Tư tưởng Đảng ta khẳng định, dân tộc hưởng ứng theo Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH lựa chọn khách quan lịch sử Việt Nam, toàn dân tộc Việt Nam Sự lựa chọn dựa sở chủ yếu sau: Một là, sở lý luận: - Chỉ có chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng người khỏi ách áp bóc lột, đem lại sống ấm no, tự do, hạnh phúc, đem lại vị trí làm chủ chân cho người lao động Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ triệt để chế độ chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất, nguồn gốc sinh tình trạng người bóc lột người, xác lập chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, sở kinh tế đảm bảo cho nhân dân lao động thoát khỏi đói nghèo, hướng tới sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tạo điều kiện giải phóng phát triển người toàn diện Độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội sở đảm bảo vững cho độc lập dân tộc Sức mạnh thành tựu chủ nghĩa xã hội, tính ưu việt chế độ xã hội chủ nghĩa thức tỉnh nhân loại, tạo khả đoàn kết dân tộc để giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy chiến tranh huỷ diệt, buộc chủ nghĩa tư phải điều chỉnh sách có lợi cho người lao động; tạo khả thực cho nước lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội - Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi mở thời đại mới, thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới Tính tất yếu thời đại tạo khả điều kiện để dân tộc lên chủ nghĩa xã hội, đem lại nhận thức quan niệm giải pháp giải vấn đề giải phóng dân tộc cách triệt để Trong thập kỷ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa đạt thành tựu quan trọng: Sự phát triển mạnh mẽ kinh tế, xây dựng sở vật chất với quy mô trình độ đại, đảm bảo ngày tốt vật chất tinh thần nhân dân Từ nước Nga nghèo nàn lạc hậu, sau thời gian xây dựng trở thành cường quốc giới, đạt bước tiến lớn nghiên cứu khoa học, chinh phục vũ trụ, có tiềm lực quân quốc phòng hùng mạnh… tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc phát triển Hàng trăm nước giành độc lập dân tộc góp phần định vào đấu tranh nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Hai là, sở thực tiễn: - Thắng lợi cách mạng Việt Nam 80 năm qua lãnh đạo Đảng khẳng định tính đắn lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam từ thành lập đến lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng chiến tranh chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước, tiến hành công đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững độc lập Tổ quốc Xét sở lý luận thực tiễn, tình hình nước kinh nghiệm quốc tế, muốn thay đổi sống người lao động từ kiếp nô lệ làm thuê trở thành người làm chủ, đường khác đường lên chủ nghĩa xã hội Mọi đường khác không nhân dân ta chấp nhận Vì vậy, lúc hết, cần kiên định vững vàng với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng Bác Hồ lựa chọn độc lập dân tộc gắn liền với đường lên chủ nghĩa xã hội Đánh giá kết thực nghị TW4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng nay” Đảng ta rõ số hạn chế, tồn tại: “Tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên song chưa bị đẩy lùi; có mặt, có phận diễn biến phức tạp; số cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước.” Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chí hiểu nội dung cần phải làm để góp phần xây dựng tổ chức sở Đảng sạch, vững mạnh Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Việc thực dân chủ Đảng xã hội, phát huy quyền làm chủ nhân dân có nhiều tiến bộ; đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, động, sáng tạo công tác, rèn luyện phẩm chất, lực, đóng vai trò nòng cốt công đổi Tuy nhiên, Đảng xã hội ta xuất tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Nghị Đại hội XI Đảng nhận định: “Tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên song chưa bị đẩy lùi; có mặt, có phận diễn biến phức tạp; số cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước.” Sự suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu dạng chủ yếu sau đây: Một là, tư tưởng trị: - Sự phai nhạt lý tưởng, hoài nghi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội, đường lối cách mạng Đảng - Nói làm không quán, không đường lối, quan điểm, quy định Đảng, pháp luật Nhà nước, phụ họa theo quan điểm lệch lạc; xa rời mục tiêu, lý tưởng Đảng, tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước khó khăn, xúc yêu cầu, đòi hỏi đáng nhân dân - Ngại học tập lý luận trị, ngại tham gia phong trào cách mạng; ý chí đấu tranh phê bình tự phê bình; không thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng, lối sống sáng, trực chân lý, hòa bình, người lao động, người nghèo - Không có hoài bão, không ý thức nước, dân, không làm tròn bổn phận, chức trách giao, không thực nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; không báo cáo thật, không trung thực, thẳng thắn tự phê bình phê bình, thiếu dân chủ dân chủ hình thức; sa sút ý chí chiến đấu, thấy không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh - Xa dân, vô cảm trước khó khăn, xúc dân - Thiếu gương mẫu việc chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định quan, đơn vị đời sống sinh hoạt ngày Hai là, đạo đức, lối sống: - Chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi, buông thả, hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu; hành động hội, lợi ích cá nhân, đua đòi - Cực đoan, hội, vụ lợi, thực dụng; dĩ hòa, vi quý, nói dựa, lấy lòng nhau; tư nhiệm kỳ, bệnh thành tích; bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, đoàn kết; lối sống xa hoa, hưởng lạc - Tham nhũng, hối lộ, bòn rút công, lãng phí, quan liêu, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy cấp, chạy khen thưởng - Có hành vi vô đạo đức quan hệ gia đình quan hệ cá nhân với xã hội, như: gia trưởng, vũ phu, bất hiếu - Đạo đức nghề nghiệp sa sút, đặc biệt, lĩnh vực xã hội tôn vinh - Mê tín, dị đoan, vi phạm phong, mỹ tục dân tộc, cha ông - Có hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội; lối sống vô tổ chức, vô kỷ luật, tùy tiện vô nguyên tắc Tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên trở nên nghiêm trọng: - Xảy phận "không nhỏ" cán bộ, đảng viên - Diễn nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành, trở thành "quốc nạn" - Không mang tính cá nhân mà có tính tập thể, "tràn lan", đặc biệt, người có chức có quyền, có chức vụ cao máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể trị - xã hội Tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống nêu có tác động lớn đến nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta Nó làm thay đổi, lệch lạc chuẩn mực, thang bậc giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc cách mạng, có tác hại đến trường tồn dân tộc phát triển đất nước Từ vấn đề suy thoái đạo đức, lối sống dẫn đề tình trạng số cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước Sự suy thoái đạo đức phận cán bộ, đảng viên làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín vai trò lãnh đạo tổ chức đảng, đến việc tổ chức thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Thực trạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, với nguy khác dẫn đến ổn định trị, xã hội, liên quan đến "sự sống Đảng, chế độ" Là Đảng viên lực lượng công an để góp phần xây dựng tổ chức sở Đảng sạch, vững mạnh thân cần phải làm tốt việc sau đây: - Chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, điều lệ đảng CSVN - Thực tốt chức năng, nhiệm vụ Đảng Nhà nước phân công - Suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí tưởng Đảng - Tuyệt đối trung thành với Đảng với nghiệp cách mạng - Đặt quyền lợi Đảng, Tổ quốc lên hết - Thường xuyên tu dường, rèn luyện đạo đức cách mạng - Có đời tư sáng, gương sáng sống để nhân dân tin noi theo - Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân - Luôn học tập để nâng cao trình độ vế mặt - Phải có phong cách tốt, sâu sắc, tỉ mỉ - Bằng hành động thực tế để có niềm tin yêu nhân dân, "dán lên trán hai chừ cộng sản" dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục - Nêu cao tinh thẩn trách nhiệm dân, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân Tr.59 Trình bày tiêu chuẩn Đảng viên quy định điều lệ Đảng? Thời gian qua, thực tiễn công tác, đồng chí làm để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Cộng sản? Tiêu chuẩn đảng viên chuẩn mực quy định chất lượng người đảng viên, tiêu chí phân đảng viên quần chúng, sở để đánh giá chất lượng đảng viên, để tiến hành mặt công tác đảng viên Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện, phấn đấu Điều 1, Điều lệ ĐCS VN Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua xác định tiêu chuẩn đảng viên sau: “1 Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiến sĩ cách mạng đội tiên phong giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng Đảng, đặt lợi ích Tổ quốc, giai cấp công nhân nhân dân lao động lên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị Đảng pháp luật Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, có đạo đức lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật Đảng, giữ gìn đoàn kết thống Đảng Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận tự nguyện: thực Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn nhiệm vụ đảng viên, hoạt động tổ chức sở Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ người ưu tú, nhân dân tín nhiệm, xét để kết nạp vào Đảng”
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN mới 2016, BÀI THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN mới 2016, BÀI THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN mới 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay