Phân tích và chứng minh luận điểm của hồ chí minh vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người

20 214 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 14:44

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT Mục lục I Mở Giới thiệu chủ tịch Hồ Chí Minh Trích dẫn câu nói II Thân Giải thích 1.1 Giải thích từ “lợi ích”, “trồng cây”, “trồng người” 1.2 “mười năm”, “trăm năm” ý nghĩa gì? 1.3 Ý nghĩa câu nói 1.4 Đối tượng hướng đến, nguyên nhân 1.5 Mục đích câu nói 1.6 Quan điểm Bác Phân tích 2.1 Chiến lược trồng người 2.2 Vai trò chiến lược “trồng người” 2.3 Vai trò người Chứng minh 3.1 Hoạt động thực tiễn Bác kết hoạt động 3.2 Liên hệ thực tiễn 3.3 Những mặt tiêu cực tích cực 3.4 Biện pháp khắc phục hạn chế phát huy tích cực III Kết luận Khẳng định lại tính đắn ý nghĩa câu nói Bài học cho thân xã hội TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT I, Mở Chủ tịch Hồ Chí Minh tên khai sinh Nguyễn Sinh Cung, tự Tất Thành (19/5/1890-2/9/1969), quê nội làng Kim Liên Bác sinh gia đình nhà Nho nguồn gốc nông dân quê ngoại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị thực dân phong kiến Hoàn cảnh xã hội giáo dục gia đình ảnh hưởng sâu sắc đến Bác từ thời niên thiếu Cha ông nhà Nho tên Nguyễn Sinh Sắc đỗ phó bảng Mẹ bà Hoàng Thị Loan Ông có người chị Nguyễn Thị Thanh, anh trai Nguyễn Sinh Khiêm ( tự Tất Đạt, gọi Cả Khiêm) em trai sớm tên Nguyễn Sinh Nhuận ( 1900-1901) Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung theo cha mẹ anh trai vào Huế lần Sauk hi mẹ năm 1901 ông Nghệ An với bà ngoại thời gian ngắn sau theo cha quê nội từ ông bắt đầu sử dụng tên Nguyễn Tất Thành Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, nhạy bén trị Người bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân thành bại phong trào yêu nước lúc tâm để tìm đường cứu nước, cứu dân Ngày 5-6-1911 bến cảng Nhà Rồng với bí danh Văn Ba, Bác nhận làm phụ bếp cho tàu đô đốc Amiran Latusơ Tơrevin rời Sài Gòn sang Pháp bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước Từ năm 1911-1920, Nguyễn Tất Thành đến nhiều nước Châu Âu, Châu Phi, Châu Mĩ nghiên cứu học hỏi để định đường cứu nước Ngày 28/1/1941, sau 30 năm hoạt động nước Nguyễn Ái Quốc nước triệu tập hội nghị lần thứ VIII BCH Trung ương Đảng định đường lối đánh Pháp, đuổi Nhật, thành lập mặt trận dân tộc thống lấy tên Việt Nam độc lập đồng minh(Việt Minh) gấp rút xây dựng lực lượng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng quần chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa dành quyền nước Hồ Chí Minh nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, người đặt móng lãnh đạo công đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam kỷ XX Bác người viết độc “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 quảng trường Ba Đình, Hà Nội; chủ tịch nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thời gian 1945-1969; chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1951-1969) Đồng thời nhà văn, nhà thơ nhà báo với tác phẩm viết Tiếng Việt, tiếng Hán tiếng Pháp Người tạp chí Time bình TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT chọn 100 người có ảnh hưởng lớn kỉ XX Tại Việt Nam hình ảnh Hồ Chí Minh phổ biến khắp nơi “tấm gương sáng ngời đạo đức”, “nhân cách cao thượng” Hồ Chí Minh để lại nhiều tác phẩm, lời khuyên, câu nói, học hiệu có ý nghĩa Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh tâm niệm: “ Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Câu nói từ đời ứng vào ngành giáo dục Vậy trước hết cần tìm hiểu xuất xứ lời nói Người Tại lớp học trị giáo viên cấp II, III toàn miền Bắc, ngày 13/9/1958 Bác Hồ có nói quan trọng nhiệm vụ người thầy giáo nghiệp giáo dục đào tạo Bác dặn: “Vì lợi ích người năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người Chúng ta phải đào tạo công dân tốt cán tốt cho nước nhà Nhân dân, Đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo hệ tương lai cho cô, Đó trách nhiệm nặng nề vẻ vang” Bài nói Bác Hồ đăng báo nhân dân số 1645 ngày 14/9/1958 sau đưa vào sách “Hồ Chí Minh tuyển tập”, tập nxb Sự thật, Hà Nội – 1980, trang 93 II Thân Giải thích Vậy để lý giải câu nói Bác cần phải hiểu “Lợi ích”, “Trồng cây”, “trồng người” gì? Và ý nghĩa khoảng thời gian “ mười năm”, “trăm năm” “Lợi ích” điều có ích, có lợi, điều cần thiết cho đối tượng đó.“Trồng cây” hành động thường xuyên, liên tục người nhằm làm cối sinh trưởng phát triển bình thường.“Trồng người” theo nghĩa rộng hoạt động giáo dục đa dạng, diễn nhiều lĩnh vực, bình diện khác hoạt động trọng trình quan tâm hàng đầu.“ mười năm” ý nói trồng thời gian ngắn hạn khoảng thời gian đủ để phát triển trưởng thành, “trăm năm” ý nói dài hạn để bồi đắp, trau dồi kiến thức, văn hóa, đạo đức người Từ hiểu ý câu nói là: Từ hình ảnh trồng mà đề cao vai trò người khẳng định nhấn mạnh cần thiết coi trọng người phát huy tiềm vốn có họ Cây nguồn cung cấp oxy trì sống cho người giống người tế bào dân tộc Việt Nam Nếu tế bào quan tâm, chăm sóc chu đáo tế bào phát triển khỏe mạnh, bình thường giúp cho dân tộc Việt Nam sánh vai với TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT cường quốc năm châu Ngược lại, tế bào bị mục ruỗng, thối nát làm cho đất nước bị suy thoái “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” câu nói hướng đến toàn thể nhân dân Việt Nam, từ nhân dân đến tầng lớp lãnh đạo, không phân biệt giàu nghèo Bởi người, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa tồn vừa tư cách cá nhân, vừa thành viên gia đình cộng đồng, có sống tập thể sống cá nhân hài hòa, phong phú Người chưa nhìn nhận người cách chung chung, trừu tượng Khi bàn sách xã hội, nơi, lúc, hoàn cảnh, Người quan tâm đến nhu cầu, lợi ích người với tư cách nhu cầu đáng Đem lại lợi ích cho người tạo động lực vô lớn lao cho nghiệp chung, nhu cầu, lợi ích cá nhân không quan tâm thỏa đáng tính tích cực họ phát huy Con người tư tưởng Hồ Chí Minh không tồn phạm trù có tính trừu tượng hóa khái quát hóa, mà đề cập đến cách cụ thể, nhân dân Việt Nam, người lao động nghèo khổ bị áp cực ách thống trị phong kiến, đế quốc, dân tộc Việt Nam bị đô hộ chủ nghĩa thực dân Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, người khái niệm vừa mục tiêu nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, vừa động lực nghiệp Tư tưởng thể triệt để cụ thể lý luận đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Con người nói vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng Mọi chủ trương, đường lối, sách Đảng, Chính phủ lợi ích đáng người Và người trở thành động lực, mà phải người thức tỉnh, giác ngộ, giáo dục, định hướng tổ chức Nhưng người động lực thực hoạt động có tổ chức, có lãnh đạo Do vai trò Đảng cách mạng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm tảng tư tưởng vô quan trọng Càng chăm lo cho người tốt phát huy người tốt nhiêu tăng cường sức mạnh người nhanh chóng đạt mục tiêu cách mạng Vì chủ tịch Hồ Chí Minh nêu bật ý nghĩa vô quan trọng to lớn chiến lược xây dựng người Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có người xã hội chủ nghĩa" Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh: “Trong TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT nhân tố tạo nên sức mạnh tổng hợp để đưa đất nước tiến lên, người nhân tố quan trọng bậc nhất, nhân tố định” Con người Việt Nam, nhân dân Việt Nam sáng tạo lịch sử dân tộc, làm nên tích phi thường, xây dựng nên truyền thống vẻ vang nghiệp dựng nước giữ nước Con người sớm có tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước nồng nàn, chí khí đấu tranh bất khuất, dũng cảm thông minh chiến đấu, cần cù sáng tạo lao động Thời đại ngày đòi hỏi người Việt Nam phải người vừa cách mạng vừa khoa học, vừa có tinh thần làm chủ, vừa có lực làm chủ Con người kế thừa không ngừng nâng cao truyền thống tốt đẹp dân tộc Đảng, phải thường xuyên đổi kiến thức văn hoá, nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ, lực mạnh khoẻ, tâm hồn sáng, trí tuệ tài ngày phát huy, có tầm hiểu biết rộng lớn trị, tư tưởng, kinh tế xã hội Nhưng để thực điều hai Tại Bác lại quan niệm: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Tại trồng người lại gắn với việc trồng cây? Bác Hồ dạy chúng ta: “Trồng lợi ích kinh tế mà có lợi ích mặt xã hội, có tác dụng lớn tới vấn đề giáo dục đào tạo người” Tết trồng Bác Hồ khởi xướng, đạo cổ vũ tư tưởng lớn, thiết thực, hướng tới mục đích cao sống ấm no, hạnh phúc người Bác Hồ cho trồng “việc tốn mà lợi ích nhiều” Người ước tính “Mỗi tết trồng độ 15 triệu cây”, “trong mười năm nước ta phong cảnh ngày tươi đẹp, khí hậu điều hoà hơn, gỗ đầy đủ hơn” Người biểu dương địa phương, đơn vị, cá nhân trồng tốt Người nhắc nhở địa phương, hợp tác xã chưa quan tâm đến việc tổ chức “Tết trồng cây” Người đặc biệt lưu ý “phải liên hệ chặt chẽ “Tết trồng cây” với kế hoạch trông gây rừng Nhà nước Nhưng không nên lẫn lộn số “tết” với số kế hoạch trồng Việc trồng giúp điều hòa khí hậu, phủ xanh đất trống đồi trọc, ngăn chặn lũ lụt, thiên tai, tạo môi trường lành, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, mang lại thu nhập cho người, Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trồng người nghiệp có tính chiến lược Người mong muốn biến khát vọng chủ trương hệ cha ông “khai dân trí” thành thực Do từ có quyền, Hồ Chí Minh thực nghiệp “khai dân trí” rộng lớn chưa có lịch sử nước ta thu thành công to TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT lớn Người xác định “dốt nát”là nguyên nhân khiến dân ta nghèo đói, kinh tế trì trệ, xã hội phát triển Người rõ: “Dốt nát kẻ địch Địch thực dân dựa vào địch dốt nát để thi hành chiến lược ngu dân Địch dốt nát dựa vào địch thực dân để đưa dân ta vào nơi mù quáng.”, “Một dân tộc dốt dân tộc yếu” Từ đó, nghiệp trồng người trở thành nghiệp toàn thể dân tộc, đối tượng mục tiêu trồng người toàn thể dân tộc Người chắt chiu, rèn luyện người, mở lớp huấn luyện cho tốp nhỏ học trò với lòng nhiệt thành, kiên trì, nhẫn nại Người thường xuyên tổng kết kinh nghiệm phong trào quần chúng, kiên trì lắng nghe tìm đọc, suy ngẫm gương tốt, ý hay nhân dân Người viết “Dân thông minh, quần chúng kinh nghiệm, sáng kiến nhiều, cần có biết học hay biết lợi dụng mà thôi” Người dặn: Phải học, học nhà trường, học sách vở, học quần chúng nhân dân, không học quần chúng sai lầm lớn.” Qua ta khẳng định mục đích câu nói Bác nghiệp trồng trồng ngưởi mục đích mang lại sống tốt đẹp, ấm lo cho người dân, để người dân làm chủ sống mình, làm chủ đất nước Trồng người chiến lược cấp bách, đặt lên hàng đầu, chiến lược lâu dài phải thực cách công phu, tỉ mỉ, thường xuyên Bác đặt người lên hàng đầu, mục tiêu Cách mạng Con người phải đặt vào trung tâm vũ trụ, phát triển để phát huy mạnh tiềm người Con người yếu tố định thắng bại Cách mạng Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có người Xã hội chủ nghĩa Không phải chờ đến kinh tế phát triển đào tạo người xã hội chủ nghĩa hay đào tạo người xong xây dựng xã hội chủ nghĩa Làm thời gian việc đào tạo người không thường xuyên, lien tục Việc xây dựng người phải quan tâm suốt trình Không phải người cách mạng hoàn hảo mà cần phải mài giũa, trau dồi kiến thức, học hỏi người tiên tiến, có nét tiêu biểu xã hội chủ nghĩa để làm gương lôi người khác toàn xã hội làm theo Con người thời đại phải có kiến thức, hiểu biết, phải chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học kỹ thuật Xây dựng người phải có tính nhân văn, đạo đức, phải nhận thức tốt vấn đề để kịp thời đưa cách xử lý giải TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT Tiêu chuẩn người xã hội chủ nghĩa theo Bác là: Đầu tiên phải có tư tưởng chủ nghĩa: có ý thứ tự lực tự cường, có tinh thần người, có ý trí vươn lên mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục,…để có bước tiến vững mặt Thứ hai, làm người phải có đạo đức văn hóa: có lối sống văn minh, lành mạnh, có hiểu biết thực tế, có lòng nồng nàn yêu nước, có tình người, sống tiết kiệm, không lãng phí, … Thứ ba, người phải có tác phong xã hội chủ nghĩa: làm việc có ục tiêu, kế hoạch, có biện phái cho tình huống, có tâm cao công việc, làm việc phải có tổ chức kỷ luật, suất chất lượng cao, yêu công việc để lao động hăng say, hết mình, không sợ khó, sợ khổ, đặt lợi ích tập thể lên đầu, không theo gọi chủ nghĩa cá nhân để làm ảnh hưởng đến tập thể Thứ tư, người phải biết làm chủ: trước hết cần làm chủ thân để tránh sa vào tai tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến gười thân gia đình xã hội, làm chủ công việc mình, thực tốt quyền công dân, không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, trị, chuyên môn nghiệp vụ Phân tích 2.1 Chiến lược trồng người Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu bật ý nghĩa vô quan trọng to lớn chiến lược xây dựng người Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có người xã hội chủ nghĩa".Càng chăm lo cho người tốt phát huy người tốt nhiêu tăng cường sức mạnh người nhanh chóng đạt mục tiêu cách mạng Thời đại ngày đòi hỏi người Việt Nam phải người vừa cách mạng vừa khoa học, vừa có tinh thần làm chủ, vừa có lực làm chủ, phải thường xuyên đổi kiến thức văn hoá, nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ, lực mạnh khoẻ, tâm hồn sáng, trí tuệ tài ngày phát huy, có tầm hiểu biết rộng lớn trị, tư tưởng, kinh tế xã hội TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT Bác Hồ dạy chúng ta: “Trồng lợi ích kinh tế mà có lợi ích mặt xã hội, có tác dụng lớn tới vấn đề giáo dục đào tạo người”.Người biểu dương địa phương, đơn vị, cá nhân trồng tốt Người nhắc nhở địa phương, hợp tác xã chưa quan tâm đến việc tổ chức “Tết trồng cây” Người đặc biệt lưu ý “phải liên hệ chặt chẽ “Tết trồng cây” với kế hoạch trông gây rừng Nhà nước.Cần giáo dục em thiếu nhi có ý thức bảo vệ cây, để trâu bò phá hoại cây”.Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ thầy thầy, cán cấp, nhà trường nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Giáo dục nhằm đào tạo người kế tục nghiệp cách mạng to lớn Đảng nhân dân ta Người chăm lo đến việc nâng cao dân trí, chống giặc dốt, xoá nạn mù chữ, phát triển giáo dục Người nói "Một dân tộc dốt dân tộc yếu" Người yêu cầu Đảng cầm quyền phải chăm lo đến nâng cao trình độ học vấn cho nhân dân, chăm lo phát triển mặt dân tộc ta Người thường nói chế độ thực dân dùng thủ đoạn ngu dân để đầu độc dân tộc ta, để hủ hoá nhân dân ta thói xấu lười biếng, gian xảo, tham ô…Cho nên phải để dân tộc Việt Nam trở thành dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động , dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập, "sánh vai với cường quốc năm châu" Một nhiệm vụ to lớn nặng nề Đảng Nhà nước 5phải chăm lo giáo dục đào tạo người Việt Nam, làm cho người trở nên người XHCN có đầy đủ phẩm chất tài để đảm nhận công xây dựng bảo vệ đất nước Với Bác, người xã hội chủ nghĩa phải người có phẩm chất đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân sức rèn luyện đạo đức cách mạng “như ngọc mài mài sáng, vàng luyện trong".Chúng ta phải tiếp tục đào tạo tốt đội ngũ cán chuyên môn nghiên cứu khoa học, cán đầu ngành liên ngành, đặc biệt trọng đào tạo kỹ sư thực hành, kỹ sư thiết kế, kỹ sư công nghệ có trình độ cán quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý khoa học kỹ thuật có tài Phải đẩy mạnh việc đào tạo đội TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT ngũ công nhân kỹ thuật, công nhân lành nghề, đội ngũ nông dân lao động tiên tiến có kỹ thuật, có sách để sử dụng tốt hơn, chăm lo đầy đủ đến đời sống vật chất tinh thần đội ngũ 2.1 Vai trò chiến lược trồng người Hồ Chí Minh có quan điểm coi người vừa mục tiêu, vừa động lực Con người có ý nghĩa chiến lược nghiệp cách mạng Việt Nam Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có người xã hội chủ nghĩa Con người có hai mặt gắn bó nhau: là, kế thừa giá trị tốt đẹp người truyền thống, hai là, hình thành phẩm chất như: tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức cách mạng, có trí tuệ, lĩnh để làm chủ, có lòng nhân ái, vị tha, độ lượng Hồ Chí Minh quan niệm: Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích tram năm phải trồng người Con người thời đại phải có học thức, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học kỹ thuật Vì chủ nghĩa xã hội đủ tiềm lực vật chất để chiến thắng chủ nghĩa tư bản, làm cách mạng thắng lợi Xây dựng người phải toàn diện: có mục đích lối sống cao đẹp, có lĩnh trị vững vàng, có kiến Xây dựng người có ý thức làm chủ, tự lực, tự cường, gắn quyền lợi nghĩa vụ Luôn phấn đấu cho độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Con người có niềm tin lạc quan cách mạng Con người có trí tuệ, trình độ học vấn cao, ngày tiến Con người có sức khoẻ Con người có lòng khoan dung, độ lượng Để trồng người, xây dựng người vừa có cá tính vừa phát triển mặt phải có nhiều biện pháp Theo Hồ Chí Minh, giáo dục biện pháp quan trọng Cần hiểu mối quan hệ tính người giáo dục Tính người vốn thiện ác, phạm trù Nho giáo quan tâm Hồ Chí Minh cho tính người giáo dục gắn liền với hoạt động thực tiễn người “Ngủ lương thiện, Tỉnh dậy phân kẻ giữ, hiền Hiền, đâu phải tính sẵn, Phần nhiều giáo dục mà nên.” Óc trẻ lụa trắng Nhuộm xanh xanh Nhuộm đỏ đỏ Vì học tập trường có ảnh hưởng lớn cho tương lai TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT niên Nghị Trung ương II, khoá VIII (1996) có nêu định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000 2020 Cần phải đưa nghị vào sống Nội dung phương pháp giáo dục phải toàn diện, đức, thể, trí, mỹ, phải đặt đạo đức, lý tưởng tình cảm cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa lên hàng đầu Đức tài thống nhau, đức gốc, tảng phát triển, Học để làm người Hồ Chí Minh coi trọng việc nâng cao dân trí cho toàn dân tộc Người hướng hoạt động văn hoá, giáo dục, tư tưởng vào việc rèn luyện dân tộc ta thành dân tộc cách mạng văn minh Hồ Chí Minh nêu hiệu : Diệt giặc đói, diệt giặc dốt Bác đầu việc khai dân trí Mở lớp xoá mù chữ, lớp bình dân học vụ Người nói: “một dân tộc dốt dân tộc yếu” 2.3 Vai trò người Con người mục tiêu giải phóng nghiệp cách mạng Mục tiêu cách mạng giải phóng người, mang lại tự do, hạnh phúc cho người; nghiệp giải phóng người thực Với tư cách mục tiêu cách mạng, chủ trương đường lối, sách Đảng phải dân, lợi ích dân Bao nhiêu lợi ích dân Dân trước hết giai cấp công nhân, liên minh với nông dân, trí thức tầng lớp cần coi trọng Con người động lực cách mạng Với tư cách động lực cách mạng, cần phải tổ chức thức tỉnh hàng chục triệu nông dân, phải thức tỉnh tổ chức toàn thể giai cấp công nhân Có tạo sức mạnh to lớn để làm cách mạng thành công Họ phải có trí tuệ, lĩnh, văn hoá, đạo đức, nuôi dưỡng truyền thống lịch sử văn hoá hàng ngàn năm dân tộc Lịch sử chứng minh, quần chúng nhân dân lực lượng sáng tạo bản, có dân có tất Xuất phát từ đánh giá người hiểu biết người, người động lực thực hoạt động có tổ chức, có lãnh đạo Đảng cách mạng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm tảng tư tưởng, qua phong trào cách mạng quần chúng, Đảng nhân sức mạnh người lên gấp bội lần Con người nói vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng Mọi chủ trương, đường lối, sách Đảng, Chính phủ lợi ích đáng người Và người trở thành động lực, mà phải người 10 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT thức tỉnh, giác ngộ, giáo dục, định hướng tổ chức Nhưng người động lực thực hoạt động có tổ chức, có lãnh đạo Do vai trò Đảng cách mạng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm tảng tư tưởng vô quan trọng Càng chăm lo cho người tốt phát huy người tốt nhiêu tăng cường sức mạnh người nhanh chóng đạt mục tiêu cách mạng Vì chủ tịch Hồ Chí Minh nêu bật ý nghĩa vô quan trọng to lớn chiến lược xây dựng người Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có người xã hội chủ nghĩa" Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh: “Trong nhân tố tạo nên sức mạnh tổng hợp để đưa đất nước tiến lên, người nhân tố quan trọng bậc nhất, nhân tố định” Con người Việt Nam, nhân dân Việt Nam sáng tạo lịch sử dân tộc, làm nên tích phi thường, xây dựng nên truyền thống vẻ vang nghiệp dựng nước giữ nước Con người sớm có tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước nồng nàn, chí khí đấu tranh bất khuất, dũng cảm thông minh chiến đấu, cần cù sáng tạo lao động Thời đại ngày đòi hỏi người Việt Nam phải người vừa cách mạng vừa khoa học, vừa có tinh thần làm chủ, vừa có lực làm chủ Con người kế thừa không ngừng nâng cao truyền thống tốt đẹp dân tộc Đảng, phải thường xuyên đổi kiến thức văn hoá, nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ, lực mạnh khoẻ, tâm hồn sáng, trí tuệ tài ngày phát huy, có tầm hiểu biết rộng lớn trị, tư tưởng, kinh tế xã hội Chứng minh 3.1 Hoạt động thực tiễn Bác kết hoạt động Suốt đời hoạt động mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến nghiệp "trồng người" Bác gương tự học nhà giáo dục lớn lịch sử Việt Nam Người có công đào tạo nên nhiều hệ cách mạng Việt Nam, lãnh tụ xuất sắc Đảng, nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Tư tưởng nhân văn Người hướng cộng đồng, người Việt Nam: “Tôi có ham muốn, ham muốn bậc cho dân ta có cơm ăn, áo mặc, học hành ” Từ quan điểm người đến quan điểm chiến lược "trồngngười" bước phát triển hợp logic tư tưởng triết học Hồ Chí Minh Để thực chiến 11 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT lược kinh tế - xã hội chiến lược người phải trước bước Từ sớm, Người nêu luận điểm tiếng: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có người xã hội chủ nghĩa" Do đó, "vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người" Trước xa, Di chúc, Người dặn "Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết" Quan điểm "trồng người" Hồ Chí Minh toàn diện phong phú, thời kỳ cách mạng, Người nêu yêu cầu khác Ngay sau giành quyền sau cách mạng tháng năm 1945, trước yêu cầu phải kiến thiết nước nhà, điều kiện đất nước 90% dân Việt Nam tình trạng mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: "Nay giành quyền độc lập Một công việc phải thực cấp tốc lúc nâng cao dân trí" Bởi sách cứu đói Bác nhấn mạnh song song thực nhiệm vụ “ Giệt giặc dốt” cách mở lớp “ Bình dân học vụ” để giúp nhân dân mù chữ học chữ Do "Một dân tộc dốt dân tộc yếu" Bước vào thời kỳ xây dựng, kiến tạo đất nước, Người rõ: "Bây xây dựng kinh tế cán không làm Không có giáo dục, cán không nói đến kinh tế văn hóa Trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục bước đầu" Có thể khái quát tư tưởng "trồng người" Hồ Chí Minh thành vấn đề là: Sự nghiệp trồng người phải tập trung đào tạo người có đạo đức cách mạng, người trung thành, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có lòng yêu thương người, “Mình người” đồng thời phải kiên đấu tranh chống lại bệnh chủ nghĩa cá nhân sinh Sự nghiệp trồng người phải tạo người có ý chí, cầu tiến bộ, không ngừng vươn lên làm chủ kiến thức khoa học, hiểu biết thời đại Sự nghiệp trồng người phải tạo nên người có tinh thần tìm tòi sáng tạo, phải có tâm, nhạy bén với mới, biết vận dụng vào thực tiễn sống để nâng cao chất lượng, hiệu quả, đồng thời người có chí khí, ham học hỏi, ham làm việc ham địa vị, tiền tài Đối với người học, Hồ Chí Minh nhắc nhở “Học để làm việc, làm người, làm cán Học để phụng dân tộc, phụng giai cấp nhân dân ” 12 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT Trong nghiệp trồng người, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đề cao vai trò giáo dục - đào tạo, coi chiến lược lâu dài Người khẳng định: Tiền đồ dân tộc ta phần quan trọng nghiệp giáo dục trực tiếp định Trong thư gửi ngành giáo dục đào tạo ngày 15-10-1968, Người nhấn mạnh "Giáo dục nhằm đào tạo người kế tục nghiệp cách mạng to lớn Đảng nhân dân ta, ngành, cấp Đảng ủy quyền địa phương phải thực quan tâm đến nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường mặt, đẩy nghiệp giáo dục ta lên bước phát triển mới" Ngoài ra, thấy Bác luôn người đầu làm gương sáng mặt từ tinh thần tự học đến việc rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt giúp người dân hệ sau kính phục học tập làm theo gương Bác Tư tưởng trồng người Hồ Chí Minh tư tưởng quan trọng xuyên suốt trình hình thành hệ tư tưởng Bác Tư tưởng giúp cho hệ người Việt Nam sau thu học nhận thức đắn tầm quan trọng việc “ Trồng người”, kết tư tưởng Bác biểu rõ tất mặt xã hội Việt Nam đại: Nền giáo dục- đào tạo Việt Nam ngày phát triển mạnh, đạt nhiều thành tựu Phổ cập giáo dục đến bậc trung học phổ thông, nhiều học sinh, sinh viên tài đạt giải cao thi tri thức sáng tạo công trình máy móc khoa học kỹ thuật mang tầm cỡ quốc tế Chất lượng giáo dục tăng lên rõ rệt: Một hệ thống giáo dục quốc dân tương đối hoàn chỉnh, thống đa dạng hình thành với đầy đủ cấp bậc học từ giáo dục mầm non đến đại học chí sau đại học hoàn thiện Mạng lưới trường phổ thông xây dựng rộng khắp toàn lãnh thổ đất nước từ đồng đến miền núi Ngoài có nhiều trường đào tạo dạy nghề cho học sinh học nghề Chất lượng lao động ngày cải thiện, số lao động qua đào tạo dần tăng tỷ trọng lao động đất nước Chất lượng lao động ngày cải thiện, số lao động qua đào tạo dần tăng tỷ trọng lao động đất nước Học tập tìm hiểu kịp với tiến thời đại, trừ tư tưởng trì trệ, trừ bệnh giáo điều, quan liêu, tham 13 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT nhũng, để giúp cho đất nước lên xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hoá- đại hoá đất nước theo đường hướng tới chủ nghĩa xã hội tương lai Xã hội ngày cải thiện theo hướng tích cực công tác phát trừ thói hư, tật xấu nói không với tệ nạn xã hội Nhân dân tuyên truyền giáo dục kỹ cần thiết để tránh xa tệ nạn xã hội hay mắc phải Tổ chức nhiều hội xã, phường, thị trấn để nhằm mục đích giúp người có tố chức để trao đổi với nhau, tuyên truyền cho điều tiến bộ, quán triệt, nghị Nhà nước ban hành từ thực hiệu Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội người cao tuổi, Nhà nước trọng vào việc tuyên truyền tư tưởng việc làm tiến qua kênh thông tin loa đài, báo, truyền hình, giúp thông tin đến với người dân nhanh xác Học tập làm theo gương đạo đức phẩm chất chủ tịch Hồ Chí Minh nên hệ người dân nhưt học sinh, sinh viên có lòng nhân yêu thương lẫn Rất nhiều hoạt động tình thương tổ chức nhiều hình thức đa dạng nhiều giai cấp chức vụ khác Các hoạt động Trái tim cho em, Hiến máu nhân đạo, ngày thể rõ nét cho thấy tình yêu thương lẫn người với Bài trừ thói vô cảm thân người 3.2 Liên hệ thực tế Trước lúc xa, Bác Hồ kính yêu để lại cho toàn Đảng, toàn quân toàn dân ta “Di chúc” lịch sử, gửi gắm cho hệ mai sau Trong “Di chúc”, Bác dặn: “Đầu tiên công việc người” “Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sua việc quan trọng cần thiết” Theo Người, hệ kế tục nghiệp hệ định thành công cách mạng xã hội chủ nghĩa đất nước ta Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau nghiệp trồng người toàn Đảng, toàn dân ta: “ Vì lợi ích trăm năm”, nghiệp giáo dục giữ vai trò trọng yếu Bác coi giáo dục khâu để hình thành nhân cách người, phần nhiều giáo dục mà nên Theo Người: xây dựng kinh tế, cán không làm được, giáo dục, cán không nói đến kinh tế, văn hóa Thực Nghị Trung ương khóa VIII chủ trương Đảng, Nhà nước định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo thời kỳ công nghiệp hóa, 14 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT đại hóa, lĩnh vực giáo dục đào tạo nước ta đạt thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Cụ thể là: Đã xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo cải thiện rõ rệt bước đại hóa Số lượng học sinh, sinh viên tăng nhanh, giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp Chất lượng giáo dục đào tạo có tiến Đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục phát triển số lượng chất lượng, với cấu ngày hợp lý Chi ngân sách cho giáo dục đào tạo đạt mức 20% tổng chi ngân sách nhà nước Xã hội hóa giáo dục đẩy mạnh; hệ thống giáo dục đào tạo công lập góp phần đáng kể vào phát triển giáo dục đào tạo chung toàn xã hội Công tác quản lý giáo dục đào tạo có bước chuyển biến định Cả nước hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000; phổ cập giáo dục trung học sở vào năm 2010; tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi; củng cố nâng cao kết xóa mù chữ cho người lớn Cơ hội tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, đồng bào dân tộc thiểu số đối tượng sách; bảo đảm bình đẳng giới giáo dục đào tạo Những thành tựu kết nói trên, trước hết bắt nguồn từ truyền thống hiếu học dân tộc; quan tâm, chăm lo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân, gia đình toàn xã hội; tận tụy đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục; ổn định trị với thành tựu phát triển kinh tế-xã hội đất nước 3.3 Những mặt tiêu cực tích cực 3.3.1 Tích cực Bác Hồ dạy chúng ta: Trồng lợi ích kinh tế mà có lợi ích mặt xã hội, có tác dụng lớn tới vấn đề giáo dục đào tạo người Theo Bác: Vì lợi ích mười năm phải trồng Vì lợi ích trăm năm phải trồng người, trồng người định ý nghĩa việc trồng Tết trồng Bác Hồ khởi xướng, đạo cổ vũ tư tưởng lớn, thiết thực, mục đích cao sống ấm no, hạnh phúc người Thực lời dạy Bác, dải đất Việt Nam trải thêm màu xanh ngút ngàn lá; bóng râm vỉa hè đô thị, nhiều hàng xanh khắp nẻo làng quê, nhiều dự án trồng 15 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT rừng thực thi, phủ xanh nhiều vùng đất trống, đồi núi trọc Trong thực tế công trồng cây, gây rừng Đảng Nhà nước quan tâm trọng Hàng năm Nhà nước chi hàng chục tỉ đồng để đầu tư cho việc trồng rừng đầu nguồn nhằm hướng tới lợi ích giảm thiên tai, bão lũ,chính quyền người dân lại nô nức tham gia Tết sạt lở cho người dân Làm theo lời Bác, từ nửa kỷ độ Tết đến, xuân về, cấp ủy Đảng, trồng Để hoạt động thực có ý nghĩa mong muốn Bác, điều quan trọng không trồng nhiều cây, mà trồng sống Như vậy, cách thiết thực thực vận động học tập làm theo gương đạo đức Bác Ngành giáo dục có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục nâng cao, nhiều hệ niên cống hiến cho công thống xây dựng đất nước.Giáo dục đại học, cao đẳng ngày mở rộng quy mô đào tạo, sở vật chất ngày nâng cấp, chương trình đào tạo đổi Nền giáo dục đại học Việt Nam mặt đáp ứng xu hướng giới tiến tới phổ cập giáo dục đại học, mặt khác giữ tảng giáo dục tinh hoa Cùng với thời gian, lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh “trồng cây” “trồng người” lúc sinh thời nguyên giá trị thời Từ Người trăn trở, điều nói việc Người làm tận tâm, tận lực, thấy rõ rằng: trước thách thức thiên nhiên, việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ cây, bảo vệ rừng… phải trở thành ý thức thường trực người dân, để xanh không làm cho đất nước tươi đẹp, mà thiết thực xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế Đồng thời, trước yêu cầu xu toàn cầu hóa hội nhập, việc nâng cao tri thức, trình độ mặt giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng cho hệ niên thời đại Hồ Chí Minh “vừa hồng vừa chuyên” không thiết thực thực tâm nguyện Người, làm theo gương Người, mà nhiệm vụ cấp bách, quan trọng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh hành trình phát triển 3.3.2 Tiêu cực 16 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT Công tác quản lý giáo dục nước ta chưa phát huy quyền chủ động, linh hoạt cấp Quản lý thi cử, cấp nhiều sơ hở, lỏng lẻo công tác kiểm tra, tra, dẫn đến tượng mua bằng, bán điểm, học “ giả”, thi “giả” “ cấp thật” ngành học, bậc học, loại hình học Hiện giáo dục nước ta chủ yếu tập trung vào truyền đạt kiến thức cho học sinh mà chưa làm cho học sinh, sinh viên biết cách học, cách làm người, có óc phê phán sáng tạo, sẵn sang chấp nhận mạo hiểm, không ngại gian khổ hy sinh để có thành công sống Về “trồng cây”hiện tồn nghịch lý đáng buồn: Chính phủ khuyến khích trồng rừng sách ưu đãi, hỗ trợ từ 1, triệu đồng đến triệu đồng/ rừng trồng, với tổng mức đầu tư lên đến 40 000 tỉ đồng Chưa kể số địa phương giao tự bố trí ngân sách để đầu tư cho dự án trồng rừng nhiều tỉnh không đạt tiêu kế hoạch với muôn vàn lý Trong đó, nhiều DN đến địa phương xin đất trồng rừng nhận câu trả lời: Không kiếm đâu đất để giao Thực tế, DN trồng rừng phải trồng với diện tích tính đơn vị hàng ngàn hecta trở lên tập trung tốt để có diện tích tập trung vài trăm hecta khó Đất trồng rừng phức tạp, nhỏ lẻ, kinhphí đền bù lớn Ngoài vần đề trên, thực tế nước ta cho thấy, ô nhiễm môi trường không ngừng gia tăng quy mô tính chất Hệ thống pháp luật môi trường hạn chế Nhiều điều khoản quy định Luật Bảo vệ môi trường không thực thi Đơn cử tình trạng nhiều khu, cụm công nghiệp nhiều tỉnh, thành phố không xây dựng hệ thống xử lý nước thải Vì lợi nhuận, sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bất chấp quy định, xả thải trái phép, đổ trộm phế thải Trong đó, chế tài xử lý chưa đủ mạnh Tại Hà Nội đô thị lớn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn ngày gia tăng 3.4 Biện pháp pháp khắc phục hạn chế Tập trung nghiên cứu đưa triết lý giáo dục cho phù hợp với yêu cầu thời đại Thực tốt sách công bằng, dân chủ giáo dục Bảo đảm cho công dân quyền bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ học tập để người, dù giàu nghèo có hội học tập thành đạt ngang Giáo dục phải tôn trọng, phát triển cá tính, phải mở nhiều đường, nhiều hướng, tạo nhiều hội lựa chọn cho hệ trẻ phát triển tài năng, bồi dưỡng nhân tài Đặc biệt ý đến giáo dục nhân cách phương pháp tự học, 17 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT phát huy khả tư sáng tạo cho học sinh, sinh viên Các trường từ phổ thông đến đại học cần giáo dục cho học sinh, sinh viên có lòng đam mê khoa học rèn luyện thói quen tự học, tự đọc, tự tìm thông tin để nâng cao hiểu biết Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, quản lý giáo dục, việc quản lý chất lượng đào tạo cấp học, bậc học để khắc phục dần tình trạng “ học giả, thật”.Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi nội dung, phương pháp dạy học, hệ thống trường lớp hệ thống quản lý giáo dục, thực chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ sáng tạo học sinh, sinh viên, đề cao lực tự học, tự hoàn thiện học vấn tay nghề, đẩy mạnh phong trào học tập nhân dân hình thức giáo dục quy không quy, thực "giáo dục cho người", "cả nước trở thành xã hội học tập”, thực phương châm "học đôi với hành", giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội Nhà nước phải cụ thể hóa sách “ trồng rừng”, Không thế, việc trồng gây rừng phụ thuộc vào ý thức người, thực làm theo lời Bác để có tương lai tốt đẹp hơn… Kết luận Như thấy vấn đề giáo dục luôn vấn đề then chốt, quốc sách hàng đầu quốc gia thời đại Có đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội Trong công đổi công nghiệp hóa, đại hóa đã, 18 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT xu hướng phát triển chung tất quốc gia toàn giới Đó đường phát triển tất yếu nước ta để tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” công nghiệp hóa, đại hóa không công xây dựng kinh tế mà trình biến đổi cách mạng sâu sắc lĩnh vực đời sống xã hội ( kinh tế, trị, văn hóa, khoa học người), làm cho xã hội phát triển lên trạng thái chất Nhưng sở, động lực công nghiệp hóa, đại hóa gì? Theo nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lenin, người vừa điểm khởi đầu, vừa điểm kết thúc, đồng thời vừa trung tâm biến đổi lịch sử Nói cách khác, người chủ thể chân trình xã hội Trong xã hội đại ngày nay, chủ thể trình công nghiệp hóa, đại hóa người Chính vậy, trình đòi hỏi phải có nguồn nhân lực đủ số lượng, mạnh chất lượng Nói cách khác, nguồn nhân lực phải trở thành động lực thật sự phát triển Đồng thời, xuất phát từ tư tưởng C.Mác phát triển người, nghiệp giải phóng người, giải phóng nhân loại, khẳng định nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa giới chung dặc biệt nước ta cách mạng – cách mạng người Công nghiệp hóa, đại hóa phải mục tiêu phát triển người Chỉ có vậy, công nghiệp hóa, đại hóa trở thành nghiệp cách mạng quần chúng Qua toàn phân tích trên, khẳng định rằng, bước sang thời kì phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa phải lấy việc phát huy nguồn lực người Việt Nam đại làm yếu tố cho phát triển nhanh bền vững, phải gắn tăng trưởng kinh tế với cải thiện đời sống nhân dân phát triển văn hóa, giáo dục, thực tiến công xã hội Đồng thời công nghiệp hóa, đại hóa phải phát triển người Việt Nam toàn diện, người phải cao giá trị tối cao mục đích nghiệp đầy khó khăn, phức tạp tất yếu Nói tóm lại tư tưởng Bác, lời dạy Bác “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” đuốc soi sáng cho việc “trồng người” đặc biệt trình hội nhập phát triển Chúng ta nhìn lại chặng đường qua, từ nước nhà thống nhất, ngành giáo dục có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục nâng cao, nhiều hệ niên cống hiến cho công thống xây dựng đất nước Nhưng bên canh 19 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD: NGÔ THỊ MINH NGUYỆT phải nhìn thẳng vào vấn đề tồn động, khuyết tật không nhỏ tồn xã hội, nhà trường ảnh hưởng xấu đến nghiệp giáo dục Chúng ta cần phải có biện pháp cụ thể, cứng rắn để ngăn chặn tồn đọng Còn nhiều khó khăn, gian khổ chờ đợi trước mắt Đảng nhân dân ta xây dựng đất nước giàu mạnh Nhưng với tinh thần tố chất người Việt Nam, nghiệp chắn thành công Ngay từ bây giờ, tiếp tục phát triển, thực hiệu việc “ trồng – trồng người” mà Bác – vị cha già kính yêu dân tộc – để lại cho 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và chứng minh luận điểm của hồ chí minh vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người, Phân tích và chứng minh luận điểm của hồ chí minh vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người, Phân tích và chứng minh luận điểm của hồ chí minh vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay