Báo cáo thí nghiệm chuyên môn

14 625 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 14:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực : Mã sinh viên : Lớp : Nhóm : Lương Văn An Nguyễn Thanh Bình 1100867 Cầu Đường Bộ B- K52 Hà Nội-2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM BÀI : PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM KẾT HỢP SÚNG BẬT NẨY XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA BÊ TÔNG XI MĂNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN Mục đích thí nghiệm: - Dựa vào hai số đo phương pháp không phá hoại vận tốc xuyên (V) siêu âm độ cứng bề mặt bê tông qua trị số (n) đo súng thử bê tông loại - bật nẩy (quan hệ R-V, n) để xác đinh cường độ chịu nén bê tông (R) Hiểu nắm quy trình trình tự thực thí nghiệm Hiểu nguyên lý làm việc biết cách sử dụng thiết bị đo: máy siêu âm súng bật nảy để xác định giá trị vận tốc trung bình, trị số bật nảy để từ xác định cường độ chịu nén bê tông Mô hình thí nghiệm: - Mẫu thí nghiệm: mẫu thử kích thước 15x15x60 cm đúc từ bê tông Cấp phối chế tạo mẫu thử có thành phần + Xi măng PC 40 + Hàm lượng xi măng 375 kg/m3 + Cốt liệu lớn: đá dăm với đường kính lớn Dmax = 20 mm Thiết bị phương pháp thí nghiệm: - Phương pháp siêu âm  Thiết bị: Thiết bị sử dụng để xác định vận tốc siêu âm Để xác định vận tốc siêu âm cần tiến hành đo đại lượng khoảng cách truyền xung siêu âm thời gian truyền xung siêu âm Máy đo siêu âm thiết bị chuyên dùng quy định tiêu chuẩn TCVN 9357:2012  Phương pháp thí nghiệm: Một xung điện chuyển thành dao động từ đầu phát tiếp xúc với bề mặt bê tông mẫu thử, truyền qua đoạn đường từ đầu phát đến đầu thu biết bê tông nghịch đảo thành tín hiệu điện đầu thu Chuyển mạch điện đếm thời gian xác định thời gian truyền T dao động từ đầu phát đến đầu thu Tốc độ truyền xung V (km/s m/s) tính bằng: V = L/T Trong đó: L: Chiều dài đường truyền T : Thời gian truyền Khi xung truyền từ đầu phát vào bê tông, phần bị phản xạ (dội lại) từ biên loại vật liệu khác bê tông, phần khác nhiễm xạ thành sóng dọc (nén) ngang (cắt) truyền bê tông  Cách tiến hành: Đo thời gian truyền xung siêu âm máy đo siêu âm Đo chiều - dài đường truyền dụng cụ đo chiều dài Phương pháp súng bật nẩy THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN  Thiết bị: Súng thử bê tông loại bật nẩy thông dụng (N) với lượng va đập từ 0,225 kgm đến 3kgm  Phương pháp thí nghiệm: • Bề mặt bê tông cần thử phải phẳng, nhẵn, không ướt, khuyết tật, nứt, rỗ • Vùng kiểm tra bề mặt bê tông phải có diện tích không nhỏ 400 cm Đối với vùng thí nghiệm mẫu phải tiến hành thí nghiệm không 16 điểm, loại bỏ giá trị dị thường lớn giá trị dị • thường nhỏ lại 10 giá trị lấy trung bình Giá trị bật nẩy xác định xác đến vạch chia thang thị súng bật nẩy  Cách tiến hành: Phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 9334:2012 Thí nghiệm với trục súng nằm theo phương ngang (góc α = -90 o) vuông góc với bề mặt cấu kiện Xử lý kết thí nghiệm: - Kết thí nghiệm bảng tổng hợp kết tính: Vùng thí nghiệm M1 Kết siêu âm Khoản Thời Góc g cách gian bắn (mm) 155 34.5 -90 154 34.8 Kết súng bật nẩy Chỉ số bật nẩy n 42 36 43 41 38 40 41 35 34 40 39 37 47 37 44 37 42 39 39 38 37 36 40 40 34 46 42 45 36 40 44 34 THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN M2 156 34.8 155 34.7 153 33.9 151 33.8 152 33.3 152 33.7 152 33.6 152 33.4 -90 48 38 41 38 39 36 39 45 46 46 48 46 38 43 42 42 36 39 43 38 38 38 40 44 44 48 40 46 39 46 40 37 41 45 39 40 43 44 39 41 43 44 46 44 40 44 41 38 38 44 46 46 38 41 39 40 46 47 40 48 39 42 40 40 Khoảng cách Thời gian Vận tốc L (m) T V (m/s) 0.155 0.154 0.156 0.155 0.153 0.151 34.5 34.8 34.8 34.7 33.9 33.8 4492.75 4425.29 4482.76 4466.86 4513.27 4467.46 Vùng kiểm tra M1 M2 37 43 43 37 40 41 45 43 42 44 42 49 45 43 40 38 41 44 42 40 40 39 44 42 43 40 44 43 46 44 39 38 42 37 40 40 35 40 39 39 44 43 46 46 44 46 41 44 38 40 41 40 42 40 39 44 46 49 39 43 44 44 39 42 Vận tốc trung bình (m/s) 4476.19 4523.42 THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN 0.152 0.152 0.152 0.152 33.3 33.7 33.6 33.4 4564.56 4510.39 4523.81 4550.90 Bảng kết xác định vận tốc (v) siêu âm Khi thí nghiệm trục súng phải nằm theo phương ngang, vuông góc với bề mặt cấu kiện, phương súng tạo với phương ngang góc α thì trị số bật nẩy hiệu chỉnh sau: n = n1 + ∆n Trong đó: n trị số bật nẩy để kiểm tra n1 trị số bật nẩy đọc súng ∆n trị số hiệu chỉnh ∆n Trị số bật nẩy đo súng n1 α = + 90o α = + 45o α = - 45o α = - 90o 10 - - + 2.5 + 3.5 20 - 5.5 - 3.5 + 2.5 + 3.5 30 - 5.5 - 3.0 + 2.0 + 3.5 40 - 4.0 - 2.5 + 2.0 + 2.5 Kết súng bật nẩy Vùng thí nghiệm M1 n - tb Δn n-kt 38.5 +2.5 41 40 +2.5 42.5 40.4 +2.5 42.9 40.8 +2.5 43.3 Chỉ số bật nẩy n 38 40 43 42 41 38 41 42 37 41 41 38 39 39 37 39 39 37 41 43 43 36 36 39 38 42 44 44 40 40 40 40 38 40 40 Các hệ số hiệu chỉnh C1 = 1.04 C2 = 1.03 C3 = 1.00 C4 = 1.03 C= 1.10 THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN M2 41 39 41 40 40 46 46 46 46 40 44 40 41 40 38 41 44 43 44 44 44 44 45 42 41 39 40 38 39 39 42 46 44 46 43 44 43 40 40 40 40 40 39 39 44 40 39 46 44 44 40 38 40 40 40 41 44 46 43 46 43 43 44 39 42 39.6 +2.5 42.1 41.1 +2.5 43.6 44.3 +2.5 46.8 44.3 +2.5 46.8 43.3 +2.5 45.8 40 +2.5 42.5 C1 = 1.04 C2 = 1.03 C3 = 1.00 C4 = 1.03 C= 1.10 Bảng kết trị số bật nẩy (n) điểm kiểm tra Chú ý: Chỉ số bật nẩy vùng kiểm tra giá trị trung bình điểm đo vùng sau bỏ điểm có giá trị chênh lệch so với giá trị trung bình tất điểm đo vùng thí nghiệm - Xác định hệ số ảnh hưởng • C0 hệ số ảnh hưởng dùng để xét đến khác thành phần bê tông vùng thử bê tông tiêu chuẩn C0=C1.C2.C3.C4 • C1 hệ số ảnh hưởng mác xi măng sử dụng để chế tạo cấu kiện, lấy theo bảng Mác xi măng C1 PC30 1,00 PC40 1,04 CHÚ THÍCH: Những đơn vị có đầy đủ điều kiện thiết bị thí nghiệm sử dụng loại xi măng khác, tự xác định hệ số C1 thực nghiệm => Tra bảng ta C1=1,04 • C2 hệ số ảnh hưởng hàm lượng xi măng sử dụng cho m bê tông, lấy theo Bảng Hàm lượng xi măng C2 kg/m3 250 0,88 300 0,94 350 1,00 400 1,06 450 1,12 THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN => Tra bảng, nội suy ta C2=1,03 • C3 hệ số ảnh hưởng lại cốt liệu lớn sử dụng để chế tạo cấu kiện, kết cấu, lấy theo Bảng C3 v ≤ 400 v > 400 m/s m/s Đá dăm 1,00 1,00 Đá sỏi 1,41 1,38 Loại cốt liệu lớn => Tra bảng ta C3=1,00 • C4 hệ số ảnh hưởng đường kính lớn cốt liệu sử dụng để chế tạo cấu kiện, kết cấu xây dựng, lấy theo Bảng Đường kính lớn cốt liệu C4 mm 20 1,03 40 1,00 70 0,98 CHÚ THÍCH: Những đơn vị có đầy đủ điều kiện thiết bị thí nghiệm sử dụng loại cốt liệu lớn khác, tự xác định hệ số C4 thực nghiệm => Tra bảng ta C4=1,03 Nhận xét, kết luận: - Từ kết vận tốc siêu âm ( v = 4400 - 4500 m/s) trị số súng bật nẩy - (n>35 vạch) nên ta kết luận cường độ bê tông lớn 35 Mpa Phương pháp xác định cường độ nén bê tông sóng siêu âm súng bật - nảy mang tính tương đối Phương pháp có ưu điểm không phá hoại mẫu, đánh giá cường độ - toàn cấu kiện bê tông Nhưng nhược điểm có sai số đo: thiết bị đo, bề mặt cấu kiện, trình độ người thí nghiệm…do kết mang tính chất tương đối THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN BÀI : THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ , ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP VÀ CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ Nguyên lý phương pháp: Các thiết bị dùng để xác định đặc trưng cốt thép nằm kết cấu bê tông cốt thép chế tạo dựa hiệu ứng tương cảm ứng điện từ Cấu tạo thiết bị chuyển đổi cảm ứng kiểu biến áp: S2 cảm biến thứ hai - Chính đầu dò, S1 cảm biến thứ - máy Bộ cảm biến gồm hai cuộn dây L1 - cuộn sơ cấp L2 - cuộn thứ cấp quấn quanh lõi sắt từ Khi cho nguồn điện xoay chiều chạy qua L1 thì L2 phát sinh sức điện động Khi đầu dò S2 tiến gần đến vị trí cốt thép thì sức điện động cuồn dây L2 tăng lên Bằng cách đo giá trị sức điện động E người ta xác định vị trí, đường kính cốt thép chiều dày lớp bê tông bảo vệ Số đọc khoảng cách (mm) BÀI : THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA LỰC - BIẾN DẠNG – ĐỘ VÕNG TRÊN MÔ HÌNH DẦM GIẢN ĐƠN Mục đích thí nghiệm: - Nghiên cứu quy luật phân bố nội lực giới hạn đàn hồi mô hình dầm giàn - đơn chịu tác dụng tải trọng tĩnh tập trung Xác định giá trị ứng suất, biến dạng tương đối đối tượng chịu lực - độ võng tổng thể dầm giản đơn ứng với cấp tải trọng Làm quen với phương pháp thí nghiệm kiểm tra xác định khả chịu tải dầm giản đơn, biết cách tính toán giá trị ứng suất độ võng mặt cắt - dầm chịu tác dụng tải trọng tĩnh tập trung Biết cách sử dụng thiết bị đo để xác định giá trị ứng suất biến dạng độ võng phương pháp thực nghiệm THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN Mô hình thí nghiệm: - Mô hình thí nghiệm: • Dầm thí nghiệm chọn dầm thép định hình I100 Các kích thước hình học như: Ltt=2000mm, H=100mm, F=12 cm2, Jx=198 cm4, Wx= 39,7 cm3 • Dầm kê hai gối tạo lực điểm đối xứng cách gối Sơ đồ làm việc dầm dầm giản đơn chịu lực tập trung P/2 P/2 Ltt Sơ đồ thí nghiệm mô hình giản đơn - Xác định tải trọng thí nghiệm: P thay đổi từ 0kg, 60kg, 120kg, 180kg, 240kg, - 300kg Tính toán giá trị lý thuyết: • Tính toán khả chịu lực dầm, xác định tải trọng thí nghiệm Sau chọn tải trọng thí nghiệm P=300kg thì ta tiến hành thí nghiệm • Tính ứng suất Ta có công thức tính ứng suất Trong đó: + M Mômen uốn tác dụng mặt cắt gắn đầu đo biến dạng, + b khoảng cách điểm đặt lực tập trung + Jx mômen quán tính trục chịu uốn mặt cắt + σ Ứng suất bề mặt mặt cắt gắn đầu đo + y khoảng cách từ trục trung hòa đến bề mặt mặt gắn đầu đo - • Tính toán độ võng: Ta sử dụng phương pháp nhân biểu đồ Bố trí thiết bị đo: • Mô hinh thí nghiệm bố trí nhà A10 Tải trọng chất tải • • cân 10 kg kg Lắp đặt thiết bị đo: Các thiết bị đo bố trí mặt cắt dầm Thiết bị đo ứng suất: sử dụng thiết bị đo biến dạng TDS 302 với đầu đo điện trở Đatric R = 120 ôm Tenzomet học sử dụng đồng hồ Thiên phân kế 0.001 mm với chiều dài chuẩn đo Lo= 200mm Cánh dầm (đáy dầm) cánh dầm (đỉnh dầm) bố trí 02 điểm đo ứng suất: điểm • Tenzomet học điểm điện từ TDS 302 Tổng số điểm đo ứng suất Thiết bị đo độ võng: Sử dụng đầu đo LVDT kết hợp với máy đo biến dạng TDS 302 đồng hồ đo võng Bách phân kế 0.0 lmm hành trình 30 THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN mm Tổng số điểm đo độ võng: điểm điện tử TDS 302 + LVDT điểm học BPK hành trình 30 mm Các bước tiến hành: - Lắp đặt thiết bị thí nghiệm Gia tải với cấp tải 0,2P(60Kg), quan sát thiết bị đo toàn mô hình thí nghiệm Nếu phát cố cần điều chỉnh lại Nếu chúng làm việc bình thường thì hạ tải không Đọc ghi lại số liệu ban đầu ( tương ứng với tải trọng - P=0) dụng cụ đo vào biểu mẫu ghi số liệu thí nghiệm Tiến hành tác dụng tải trọng theo cấp Sau chất đủ tải, cấp áp lực - dừng phút để đọc ghi số liệu vào biểu mẫu ghi số liệu thí nghiệm Sau đọc số liệu đo ứng với cấp tải trọng cuối thì tiến hành hạ tải - không Quá trình hạ tải phải thực theo cấp ngược với trình chất tải ghi - lại số liệu tương ứng để có nhận xét làm việc thuận nghịch Thực trình chất tải hạ tải theo cấp lực lần Xử lý kết thí nghiệm: Kết thí nghiệm: Xử lý số liệu thí nghiệm, tính toán kết đo: + Kết đo = Số đọc có tải - Số đọc không tải + Chú ý số liệu đo biến dạng: thiêt bị điện tử (đo đatric) số đọc biến dạng tương đối ε, thiết bị học giá trị biến dạng tính sau: • Độ giãn dài tuyệt đối điểm đo i: ∆Li = − ( Sisau − Sio ) 0.001(mm) Trong đó: Sisau số đọc đồng hồ i thời điểm theo dõi (có tải) Sio εi = • ∆Li Lo Độ giãn dài tương đối: ε σ= Trong đó: • số đọc đồng hồ i lúc ban đầu (không tải) ∑ i =1 i E L : Chiều dài chuẩn đo L0 = 200 mm Tính ứng suất: 10 THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN E : Mô đun đàn hồi thép Ở Eth = 2.1x106 kG/cm • Đo độ võng Kết đo độ võng mô hình dầm giản đơn Sơ đồ thí nghiệm : P/2 75 P/2 50 200 75 Biểu đồ momen: P/2 75 P/2 50 200 75 M 75P/2 75P/2 - Bảng tính ứng suất thớ trên, ứng suất thớ độ võng dầm theo lý thuyết : Cấp lực P (Kg) Giá trị (kg) Ứng suất thớ (Kg/cm2) Ứng suất thớ (Kg/cm2) Độ võng (cm) 0.2P 0.4p 0.6P 0.8P P 60 120 180 240 300 -56.818 -113.636 -170.455 -227.273 -284.091 56.818 113.636 170.455 227.273 284.091 0.022 0.044 0.066 0.088 0.110 Ứng suất cánh Độ võng - Kết thí nghiệm hai lần đo: Đo lần 1: Ứng suất cánh 11 THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN 0.2P 0.4P 0.6P 0.8P P 0.8P 0.6P 0.4P 0.2P 0 60 120 180 240 300 240 180 120 60 29 38 45 49 59 69 58.5 47 36 26 19 4208 4173 4139 4102 4064 4025 4062 4100 4135 4173 4214 66 61 52 45 36 29 36 44 50 58 65 4964 5004 5045 5078 5112 5146 5111 5075 5041 5006 4972 1306 1342 1378 1422 1453 1484 1454 1424 1393 1358 1319 14.68 14.23 13.93 13.59 13.24 12.85 13.31 13.62 14.01 14.3 14.73 Đo lần 2: Tải trọng Tải trọng 0.2P 0.4P 0.6P 0.8P P 0.8P 0.6P 0.4P 0.2P 0 60 120 180 240 300 240 180 120 60 Ứng suất cánh Ứng suất cánh TPK TDS 302 TPK TDS 302 BPK LVDT 19 27 35 45 50 68 56 47 36 26 13 4214 4178 4139 4103 4065 4029 4067 4103 4138 4180 4214 65 59 51 44 36 28 35 43 50 58 65 4972 5010 5045 5079 5113 5150 5118 5080 5045 5012 4972 1319 1356 1390 1420 1452 1485 1454 1424 1393 1359 1320 14.73 14.28 13.9 13.53 13.21 12.93 13.35 13.67 13.97 14.35 14.75 Xử lí số liệu đo Lần 1: Bdạng tương đối cánh Tải Tải trọng trọng TPK TDS 302 0.2P 0.4P 0.6P 0.8P 60 120 180 240 Độ võng -5E-05 -8E-05 -0.0001 -0.0002 -4E-05 -7E-05 -0.0001 -0.0001 Bdạng tương đối cánh Độ võng TPK TDS 302 BPK LVDT 2.5E-05 0.00007 0.00011 0.00015 0.00004 8.1E-05 0.00011 0.00015 0.36 0.72 1.16 1.47 -0.45 -0.75 -1.085 -1.44 12 THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN P P 0.8P 0.6P 0.4P 0.2P 300 300 240 180 120 60 -0.0002 -0.0003 -0.0002 -0.0001 -9E-05 -4E-05 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0001 -8E-05 -4E-05 0.00019 0.00018 0.00015 0.00011 7.5E-05 3.5E-05 0.00018 0.00017 0.00014 0.0001 6.9E-05 3.4E-05 1.78 1.65 1.35 1.05 0.74 0.39 -1.825 -1.88 -1.425 -1.115 -0.725 -0.435 Lần 2: Tải trọng Tải trọng 0.2P 0.4P 0.6P 0.8P P P 0.8P 0.6P 0.4P 0.2P 0 60 120 180 240 300 300 240 180 120 60 Bdạng tương đối cánh Bdạng tương đối cánh TPK TDS 302 TPK TDS 302 BPK LVDT -4E-05 -8E-05 -0.0001 -0.0002 -0.0002 -0.0003 -0.0002 -0.0002 -0.0001 -7E-05 0 -4E-05 -8E-05 -0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0002 -0.0001 -0.0001 -8E-05 -3E-05 0 0.00003 0.00007 0.00011 0.00015 0.00019 0.00019 0.00015 0.00011 7.5E-05 3.5E-05 0 3.8E-05 7.3E-05 0.00011 0.00014 0.00018 0.00018 0.00015 0.00011 7.3E-05 0.00004 0 0.37 0.71 1.01 1.33 1.66 1.65 1.34 1.04 0.73 0.39 0 -0.455 -0.83 -1.2 -1.525 -1.805 -1.82 -1.395 -1.075 -0.777 -0.395 Độ võng - Ứng suất cánh trên,cánh độ võng theo kết thí nghiệm: Cấp tải Tải trọng trọng 0.2P 0.4P 0.6P 0.8P P 60 120 180 240 300 Ứng suất cánh (Kg/cm2) TPK TDS 302 -97.1 -189 -284 -377 -509 -76.7 -157 -232 -311 -390 Ứng suất cánh (Kg/cm2) TDS TPK 302 0 65.63 79.8 152.3 155.4 223.1 226.8 309.8 301.4 385.9 373.8 Độ võng (mm) BPK LVDT 0.378 0.725 1.065 1.373 1.685 0.434 0.395 0.571 0.741 0.908 13 THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN S= Ntn − Nlt 100% Nlt - Độ sai khác thực hành lý thuyết tính là: Bảng độ sai lệch sau: Cấp tải trọng Tải trọg 0.2P 0.4P 0.6P 0.8P P 60 120 180 240 300 Ứng suất cánh (Kg/cm2) TPK TDS 302 70.94 66.32 66.32 65.74 79.26 34.9 38.14 36.14 36.75 37.12 Ứng suất cánh (Kg/cm2) TDS TPK 302 0 15.5 40.45 33.98 36.75 30.9 33.06 36.29 32.59 35.83 31.58 Độ võng (mm) BPK LVDT 71.72 64.9 61.49 56.08 53.3 97.31 75.25 69.64 64.47 66.72 Nhận xét: Khi ta tăng cấp lực thì ứng suất mặt cắt tăng, độ võng tăng theo, ta giảm cấp lực thì ứng suất, độ võng giảm, chứng tỏ dầm làm việc giới hạn đàn hồi Kết thí nghiệm so với lý thuyết có sai lệch Do số nguyên nhận sau: - Thiết bị đo có sai số - Việc bố trí thí nghiệm có lúc sai sót - Do người đọc thiết bị đo chưa xác… - Do trình đọc kết ta đọc không ngang tầm mắt, đọc không cách - dẫn đến lệch số sai sót Do làm tròn số trình tính toán ( kết thường số vô tỉ nên ta - viết hết mà phải làm tròn) Do sai sót tiến trình thí nghiệm đặt dụng cụ không vị trí Kết luận: Các sai sót chủ quan ta khắc phục riêng sai số hệ thống (thuộc máy móc kĩ thuật) thì cần sửa chữa máy móc thiết bị Vậy nên sai sót tránh khỏi 14 [...]...THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN 2 E : Mô đun đàn hồi của thép Ở đây Eth = 2.1x106 kG/cm • Đo độ võng Kết quả đo độ võng trên mô hình dầm giản đơn 3 Sơ đồ thí nghiệm : P/2 75 P/2 50 200 75 4 Biểu đồ momen: P/2 75 P/2 50 200 75 M 75P/2 75P/2 - Bảng tính ứng suất thớ trên, ứng suất thớ... 240 300 0 -56.818 -113.636 -170.455 -227.273 -284.091 0 56.818 113.636 170.455 227.273 284.091 0 0.022 0.044 0.066 0.088 0.110 Ứng suất cánh dưới Độ võng - Kết quả thí nghiệm của hai lần đo: Đo lần 1: Ứng suất cánh trên 11 THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN 0 0.2P 0.4P 0.6P 0.8P P 0.8P 0.6P 0.4P 0.2P 0 0 60 120 180 240 300 240 180 120 60 0 29 38 45 49 59 69 58.5 47 36 26 19 4208 4173 4139 4102 4064 4025 4062 4100... kết quả thí nghiệm: Cấp tải Tải trọng trọng 0 0.2P 0.4P 0.6P 0.8P P 0 60 120 180 240 300 Ứng suất cánh trên (Kg/cm2) TPK TDS 302 0 -97.1 -189 -284 -377 -509 0 -76.7 -157 -232 -311 -390 Ứng suất cánh dưới (Kg/cm2) TDS TPK 302 0 0 65.63 79.8 152.3 155.4 223.1 226.8 309.8 301.4 385.9 373.8 Độ võng (mm) BPK LVDT 0 0.378 0.725 1.065 1.373 1.685 0 0.434 0.395 0.571 0.741 0.908 13 THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN S=... -0.0001 -0.0001 Bdạng tương đối cánh dưới Độ võng TPK TDS 302 BPK LVDT 0 2.5E-05 0.00007 0.00011 0.00015 0 0.00004 8.1E-05 0.00011 0.00015 0 0.36 0.72 1.16 1.47 0 -0.45 -0.75 -1.085 -1.44 12 THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN P P 0.8P 0.6P 0.4P 0.2P 0 300 300 240 180 120 60 0 -0.0002 -0.0003 -0.0002 -0.0001 -9E-05 -4E-05 0 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0001 -8E-05 -4E-05 0 0.00019 0.00018 0.00015 0.00011 7.5E-05 3.5E-05... các mặt cắt tăng, độ võng cũng tăng theo, khi ta giảm cấp lực thì ứng suất, độ võng giảm, chứng tỏ dầm làm việc trong giới hạn đàn hồi Kết quả thí nghiệm so với lý thuyết có sự sai lệch Do một số nguyên nhận sau: - Thiết bị đo có sự sai số - Việc bố trí thí nghiệm còn có lúc sai sót - Do người đọc thiết bị đo chưa chính xác… - Do trong quá trình đọc kết quả ta đọc không ngang tầm mắt, đọc không đúng... đọc không đúng cách - dẫn đến lệch số và sai sót Do làm tròn số trong quá trình tính toán ( kết quả thường ra những số vô tỉ nên ta - không thể viết hết mà phải làm tròn) Do sai sót trong tiến trình thí nghiệm như đặt dụng cụ không đúng vị trí Kết luận: Các sai sót về chủ quan ta có thể khắc phục nhưng riêng sai số do hệ thống (thuộc về máy móc kĩ thuật) thì cần sửa chữa máy móc thiết bị Vậy nên sai
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thí nghiệm chuyên môn, Báo cáo thí nghiệm chuyên môn, Báo cáo thí nghiệm chuyên môn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay