Tài liệu giảng dạy thí nghiệm chuyên môn chuyên ngành Cầu Hầm (ĐH GTVT)

55 134 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 14:28

TRNG I HC GIAO THễNG VN TI TRUNG TM KHOA HC CễNG NGH GIAO THễNG VN TI TI LIU GING DY MễN HC TH NGHIM CHUYấN MễN CHUYấN NGNH: XY DNG CU HM PHềNG TH NGHIM CễNG TRèNH VILAS 047 GV : Lng Vn An T : 0913 340 535 Email : luonganttkd@gmail.com /C : Phũng 202 - Nh A4 - i hc GTVT CH NHIM D N H NI THNG 12 NM 2014 C QUAN LP H S TRNG I HC GIAO THễNG VN TI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh Phỳc TRUNG TM KHOA HOC CễNG NGH GTVT o0o -S : /TTKHCN H ni, ngy thỏng 11 nm 2013 CNG CHI TIT MễN HC (Thớ nghim chuyờn mụn) Tờn mụn hc: Thớ nghim chuyờn mụn S tớn ch: 01 Trỡnh : Sinh viờn nm th ngnh: Xõy dng Cụng trỡnh Giao thụng Chuyờn ngnh: - CN1: + ng B, + Xõy dng ng ễ tụ Sõn bay, + Xõy dng cụng trỡnh giao thụng Vit - Nht; + ng St, + ng st ụ th + Vt liu v cụng ngh Vit - Phỏp; + Vt liu v cụng ngh xõy dng giao thụng; + a k thut cụng trỡnh giao thụng; - CN2: + Cu ng b, + Cu hm, + Xõy dng cu ng ụ tụ v sõn bay + Cụng trỡnh giao thụng cụng chớnh; + Cu ng St, + Cu ng Phỏp, + T ng hoỏ thit k cu ng; + Cụng trỡnh giao thụng thu; + Cụng trỡnh giao thụng thnh ph; + ng hm v Metro Phõn b thi gian: - Lý thuyt : tit (10 tit x 0.5) - Thớ nghim thc hnh : 10 tit (20 tit x0.5) - Tiu lun, bi ln : tit iu kin: Sinh viờn ó hon thnh cỏc Tớn ch: Sc bn vt liu, C hc kt cu, Vt liu xõy dng, Kt cu BTCT Mụ t tt ni dung hc phn: 6.1 Phn lý thuyt - Nguyờn tc xõy dng cng chi tit phn thớ nghim ỏnh giỏ cht lng thi cụng xõy dng cụng trỡnh theo quy nh hin hnh - Nguyờn lý hot ng, cỏc thụng s k thut c bn ca cỏc thit b thớ nghim - Phng phỏp thớ nghim kim tra cụng trỡnh + Cỏc phng phỏp thớ nghim khụng phỏ hu + Cỏc phng phỏp thớ nghim phỏ hoi mu + Thớ nghim ti trng tnh + Thớ nghim ti trng ng 6.2 Ni thớ nghim thc hnh Sinh viờn c hng dn v trc tip tin hnh thớ nghim ti Phũng thớ nghim Cụng trỡnh- Trung tõm Khoa hc Cụng ngh Giao thụng Vn ti Nhim v ca sinh viờn - D lp: Cú mt ớt nht 80% s gi lý thuyt quy nh - Bt buc thc hin chng trỡnh thớ nghim thc hnh ti phũng thớ nghim Lm v np bỏo cỏo kt qu thớ nghim Ti liu hc tp: - Ti liu mụn hc Thớ nghim chuyờn mụn - Hng dn thớ nghim thc hnh mụn hc - Cỏc ti liu tham kho Tiờu chun ỏnh giỏ sinh viờn - im ỏnh giỏ quỏ trỡnh hc (chuyờn cn, ý thc) - im kt thỳc hc phn (% trng s) 10 Giỏo viờn, ngi hng dn thc hnh - ThS V Quang Trung - Ths Lng Xuõn Chiu - Ths Ngụ Ngc Quý - Ths Trng Tun An : 30% : 70% - KS Lng Vn An 11 Ni dung chi tit hc phn NI DUNG CHNH CA MễN HC A Phn lý thuyt (Chung cho chuyờn ngnh cu v ng) Vai trũ nhim v cụng tỏc thớ nghim, kim nh cht lng cụng trỡnh Cỏc phng phỏp ch yu thớ nghim vt liu v thớ nghim cụng trỡnh Mt s thit b o s dng thớ nghim v kim nh cht lng cụng trỡnh Phng phỏp kho sỏt kim nh cht lng cụng trỡnh Hng dn xõy dng cng thớ nghim, kim nh Ph lc: Gii thiu mt s thớ nghim tiờu biu ang ng dng thc t sn xut B Phn thc hnh (Chuyờn ngnh cu) Bi 1: Phng phỏp siờu õm kt hp sỳng bt ny xỏc nh cng chu nộn ca bờ tụng xi mng Bi 2: Kim tra v trớ ct thộp, b dy lp bờ tụng bo v bng phng phỏp in t Bi 3: Xỏc nh mi quan h gia lc, bin dng, vừng trờn mụ hỡnh dm gin n C Phn kim tra (thi kt thỳc mụn hc) Cỏch thc t chc thi + Lm bỏo cỏo thớ nghim theo nhúm + Bo v bỏo cỏo thớ nghim tng sinh viờn (vn ỏp) Ni dung thi Bỏo cỏo kt qu thớ nghim cn nờu rừ mc ớch, yờu cu, dng c, cỏc bc thớ nghim, kt qu thớ nghim trờn mụ hỡnh hoc mu chun, phõn tớch cỏc yu t nh hng ti kt qu thớ nghim, nhn xột kt qu thớ nghim Cỏch thc chm im mụn hc + im quỏ trỡnh hc ti a A=30% (3 im) + im bo v bỏo cỏo mụn hc ti a B=70% (7 im) - Phn lý thuyt: 30% x B (2,1 im) - Phn thc hnh: 70% xB (4,9 im) + Sinh viờn khụng tham gia hc s khụng c bo v bỏo cỏo thớ nghim v phi hc li TI LIU THAM KHO: Phng phỏp kho sỏt - nghiờn cu thc nghim cụng trỡnh: Vừ Vn Tho Chun oỏn cụng trỡnh - PGS TS Nguyn Vit Trung Kim nh cu - PGS TS Nguyn Vit Trung Cỏc tiờu chun quy trỡnh ang ỏp dng PHN A: Lí THUYT CHNG 1: VAI TRề V NHIM V CA TH NGHIM V KIM NH CHT LNG CễNG TRèNH Vai trũ ca cụng tỏc TNVL v kim nh CLCT Trong nhiu lnh vc khỏc ca khoa hc cụng ngh núi chung cng nh ca ngnh xõy dng GTVT núi riờng, vai trũ ca thớ nghim VL v TNCT ó c khng nh nhm mc ớch: Gii quyt cỏc ca cụng ngh v ca thc t sn xut ũi hi nh ỏnh giỏ cht lng ca vt liu ca kt cu cụng trỡnh lm c s cho cụng tỏc thit k, thi cụng, nghim thu, bn giao v khai thỏc v.v Gii quyt v hon thin nhng bi toỏn m cỏc phng phỏp lý thuyt cha v khụng gii quyt c y hoc ang cũn nm ý tng cn thm dũ Cụng tỏc TNVL v TN cụng trỡnh l nhim v bt buc c sn phm cú cht lng, ng thi sut thi gian thi cụng cho n hon thnh chỳng ta luụn kim soỏt c tng hng mc ca cụng trỡnh, giỳp cho chỳng ta phỏt hin kp thi nhng khim khuyt, nhng li giai on thi cụng iu chnh kp thi Núi túm li cụng tỏc TNVL v thc nghim cụng trỡnh giỳp cho chỳng ta kim nh v ỏnh giỏ cht lng cụng trỡnh da trờn c s khoa hc thc tin v khỏch quan, gii quyt v hon thin nhng bi toỏn m cỏc phng phỏp lý thuyt cha v khụng gii quyt c y hoc l cũn nm ý tng cn thm dũ, giỳp hon thin cho vic tớnh toỏn lý thuyt ca kt cu cụng trỡnh c chớnh xỏc hn cỏc gi thit tớnh toỏn gn vi thc t khỏch quan hn i tng ca cụng tỏc TN giỏo trỡnh mụn hc ny l vt liu XD v kt cu cụng trỡnh Bng cỏc phng phỏp cm th trc tip, ú l cỏc phộp th thớ nghim trờn cỏc thit b thớ nghim cú c nhng s liu o c v trng thỏi thc t qua quỏ trỡnh tin hnh kho sỏt i tng, x lý cỏc s liu cú th a n nhng kt lun mang y tớnh quy lut cng nh tớnh tiờu biu i vi cỏc tham s kho sỏt c v cht lng ln s lng Nh nhng quy lut v giỏ tr ca s phõn b ng sut - bin dng, trng thỏi lm vic v hỡnh thc phỏ hoi ca i tng nghiờn cu, khụng ch h tr cho cỏc quỏ trỡnh thit k, tớnh toỏn thi cụng, nghim thu, khai thỏc cụng trỡnh m cũn thay th cỏc li gii ca cỏc bi toỏn c thự phc m vic gii quyt chỳng bng ng li lý thuyt mt quỏ nhiu cụng sc hoc cha cú bin phỏp gii quyt Nhim v c bn ca TNCT v KCL T bn cht hin thc v kh thi, phng phỏp nghiờn cu thc nghim cú th thc hin c cỏc nhim v c bn sau õy lnh vc ký thut xõy dng v c hc cụng trỡnh 2.1 Xỏc nh, ỏnh giỏ kh nng lm vic v tui th ca VL v KCCT: õy l nhim v bt buc thng c tin hnh i vi tt c cỏc vt liu XD v KCCT trc a vo s dng v khai thỏc Kh nng lm vic thc ca mt kt cu cụng trỡnh mi xõy dng xong s c phn ỏnh cụng vic ỏnh giỏ cht lng chỳng thụng qua cỏc kt qu thớ nghim kim tra, c thc hin quỏ trỡnh xõy dng v kt qu kim nh trc tip trờn cụng trỡnh Kt qu ny l ti liu quan trong h s nghim thu bn giao cụng trỡnh Cụng tỏc xỏc nh v ỏnh giỏ kh nng chu lc cng c tin hnh i vi nhng kt cu cụng trỡnh ó c khai thỏc quỏ lõu nm, cht lng ó b gim yu theo thi gian, i vi cỏc kt cu cụng trỡnh cú yờu cu sa cha ci to, cng nh cỏc cụng trỡnh a vo khai thỏc vi nhim v thit k XD ban u c bit quan trng v khụng th thiu c cụng vic xỏc nh, ỏnh giỏ trng thỏi lm vic, kh nng chu lc cũn li ca cỏc KCCT b nhng s c tỏc ng nh: thiờn tai (giú bóo, l lt, ng t ) Chin tranh tn phỏ, hon v sai sút quỏ trỡnh thi cụng, nờn nhng khuyt tt tn ti v n du KCCT Mc ớch ca cụng tỏc thớ nghim, kim nh l xỏc nh c kh nng chu lc KCCT, cú s c v cht lng l phỏt hin v ỏnh giỏ mc h hng v bn theo thi gian ca chỳng t ú thụng qua cỏc kt qu thớ nghim khoa hc v khỏch quan cú th a c nhng nhn xột khng nh kh nng tn ti, hy b tng b phn kt cu hay ton b CT ng thi nghiờn cu thit k tỡm gia cỏc bin phỏp gia cng, sa cha v phc hi CT 2.2 xut v nghiờn cu cỏc hỡnh thc kt cu mi, kt cu c bit vo vic thit k XDCT: Mt nhng bin phỏp tin hnh tỡm kim mt loi kt cu mi, phự hp l dựng phng phỏp nghiờn cu bng thc nghim, vỡ nú cho phộp xỏc nh nhanh c mt hỡnh thc kt cu phự hp, cú c nhng s liu cn thit v tin cy v tham s phự hp, phc v trc tip cho vic thit k v tớnh toỏn CT Kt qu nhng trng hp chn mt dng kt cu cú sn lý thuyt tớnh toỏn nhng a vo ng dng cho mt cụng trỡnh c th tựy thuc vo tm quan trng ca cụng trỡnh v mc cht ch ca phng phỏp tớnh, cng cn phi trin khai thc nghim tng phn hay ton b kt cu kim tra s ỳng n ca phng phỏp tớnh toỏn lý thuyt v tớnh kh thi ca CT 2.3 Nghiờn cu v phỏt trin cỏc Vt Liu mi, ỏnh giỏ cht lng cỏc loi vt liu ang s dng v tỏi s dng cỏc loi Vt Liu a phng: Quỏ trỡnh nghiờn cu hỡnh thnh mt loi vt liu mi thc cht l mt quỏ trỡnh tin hnh thc nghim Bi vỡ vt liu c cụng nhn a vo s dng XDCT cn phi cú y cỏc ch tiờu c trng v cng bin dng, lng riờng v tt c cỏc tớnh cht lý - húa khỏc Vic xỏc nh s lng v cht lng cỏc c trng ú ch cú c thụng qua quỏ trỡnh tin hnh thớ nghim - thc nghim 2.4 Nghiờn cu phỏt minh nhng mi: Trong khoa hc k thut chuyờn ngnh, c hc vt rn bin dng, c hc cụng trỡnh v.v m nghiờn cu lý thuyt hon ton cha c gii quyt hoc cha gii quyt y tn gc ũi hi phi cú kt qu nghiờn cu thc nghim lm c s cho vic ỏnh giỏ s phự hp ca cỏc gi thit a v xỏc nhn s ỳng n ca kt qu nhn c t nghiờn cu lý thuyt í ngha ca trng thỏi ng sut - bin dng nghiờn cu kt cu cụng trỡnh Nghiờn cu thc nghim c tin hnh lnh vc c hc vt liu v cụng trỡnh thc cht l kho sỏt s bin ng ca trng thỏi ng sut - bin dng ca chỳng Thc vy trờn c s trng thỏi ng sut - bin dng nhn c mi cú th xỏc nh giỏ tr v tớnh cht ca ni lc s hỡnh thnh v phỏt trin quỏ trỡnh lm vic ca i tng Trng thỏi ng sut - bin dng phn ỏnh y trng thỏi v kh nng lm vic ca i tng kho sỏt cng nh cỏc yu t cu thnh i tng nh vt liu, cu to hỡnh hc, s kt cu, cụng ngh ch to v ngoi lc tỏc dng Kt qu nhn c t quỏ trỡnh kho sỏt trng thỏi ng sut - bin dng ca mt i tng cho phộp gii quyt nhng c bn sau: - Giỏ tr v hỡnh nh phõn b ni lc trờn tng th i tng kho sỏt, t ú cú th b trớ vt liu v cu to kt cu thớch hp - ỏnh giỏ c kh nng v mc lm vic thc t ca i tng kho sỏt, cho phộp rỳt nhng tiờu chun phc v cho vic kim tra bn, cng v n nh ca i tng - D doỏn c i sng v tui th cụng trỡnh quỏ trỡnh nghiờn cu thc nghim cú tin hnh kho sỏt v o c s bin ng v tc phỏt trin ca ng sut bin dng cng nh s hỡnh thnh v phỏt trin ca cỏc khuyt tt (cỏc h hng v nt n) xut hin quỏ trỡnh lm vic ca i tng Trng thỏi ng sut bin - dng cú c quỏ trỡnh nghiờn cu thc nghim khụng ch phn ỏnh kh nng lm vic thc t ca i tng kho sỏt m nhiu trng hp cũn l chun mc cho vic ỏnh giỏ s ỳng n ca lý thuyt tớnh toỏn v thit k cụng trỡnh Tht vy, tớnh toỏn ni lc quỏ trỡnh kho sỏt cỏc i tng thc cht l xỏc nh trng thỏi ng sut - bin dng trờn c s nhng s liu c cung cp v nhng gi thit ban u Chng hn, gii quyt bi toỏn v cng v bin dng cho mt kt cu cụng trỡnh, quỏ trỡnh tớnh toỏn da trờn c s c trng ca vt liu lm vic n hi; nhng thc t phn ln cỏc kt cu ca cụng trỡnh lm vic gii hn n hi ca vt liu thỡ cú khụng ớt b phn khỏc ca cụng trỡnh tn ti nhng vựng ú vt liu lm vic ngoi bin dng n hi hoc lm vic trng thỏi do, trng thỏi phỏ hy vt liu.m nhng trng thỏi lm vic ú luụn luụn l ngun gc ca s gim tui th hoc gõy phỏ hoi kt cu cụng trỡnh Mc chớnh xỏc v tin cy ca phộp o lng trng thỏi ng sut - bin dng thng nh hng ca nhiu yu t, ú cú: a Kớch thc v s lng mu th Khi kho sỏt trờn nhng mu th cú kớch thc bng thc hoc l kt cu nguyờn hỡnh thỡ kt qu trng thỏi ng sut bin dng nhn c l kt qu trc tip v thc, khụng cn qua quỏ trỡnh tớnh toỏn chuyn i trung gian, nhng s o ca mt tham s thng b gii hn bi s lng i tng thớ nghim khụng nhiu (thng ch cú hoc 2) Ngc li kho sỏt bi toỏn trờn nhng mu th l mụ hỡnh tng t thỡ kt qu trng thỏi ng sut bin dng ca mu th thc ch nhn c sau quỏ trỡnh tớnh toỏn chuyn i tng t qua cỏc h s t l ca cỏc tham s o; vớ th nu cú mt sai s nh quỏ trỡnh o s dn n s lch lc ca kt qu, song vỡ s thớ nghim tin hnh trờn mụ hỡnh tng t tng i nhiu nờn sau tng hp s liu ca nhiu mụ hỡnh thớ nghim, cú c kt qu ỏng tin cy Vỡ vy vi thớ nghim vt liu, kớch thc v s lng mu th phi tuõn theo cỏc quy nh ca tiờu chun th nghim b Hỡnh dỏng v cu to liờn kt cỏc phn t ca mu th Vic xỏc nh trng thỏi ng sut - bin dng ca cỏc i tng cú hỡnh dỏng n gin thng c tin hnh khụng my khú khn vỡ õy ng sut - bin dng thng phõn b ng u kt cu, trớ s ca chỳng cng khụng ln, thng ch dao ng n hi ca vt liu Vỡ vy phng phỏp v s o nhng trng hp ny thng khụng dn n sai s ỏng k cho kt qu nghiờn cu i vi nhng trng hp kt cu cú hỡnh dng phc hay ghộp t nhiu phn t vi thỡ vic kho sỏt v xỏc nh trng thỏi ng sut bin dng s gp nhiu khú khn vỡ õy s phõn b ng sut bin dng thng thay i ln, tr s o ca hai im hay hai vựng lõn cn cú th khỏc rt nhiu ( im ny cú th vt liu ang lm vic giai on n hi, nhng im bờn cnh ó xut hin bin dng do) c Cu to vt liu ca mu th Cỏc i tng kho sỏt thc nghim dự dng nguyờn hỡnh hoc dng mụ hỡnh u c cu to t nhng vt liu thc cú cỏc c trng khỏc v thụng thng cỏc c trng ú c th hin qua mi quan h thc nghim gia ng sut v bin dng vt liu chu kộo hoc nộn mt trc Trong thc t sn xut, tn ti nhiu loi vt liu cú mi quan h gia ng sut v bin dng khỏc nhau: - Tuyn tớnh + Vi quỏ trỡnh thớ nghim ny hon ton cú th quan sỏt c s din bin v quan h gia lc tỏc dng v bin dng tng i ca vt liu mu th (v trc tip biu trờn mỏy) Qua ú xỏc nh c mc ti trng thớ nghim qua cỏc giai on lm vic khỏc ca vt liu: Ti trng gõy chy Pc: Tng ng vi lỳc giỏ tr ca lc tỏc dng khụng thay i nhng bin dng phỏt trin nhanh Ti trng cc i Pmax: Tng ng vi lỳc giỏ tr ca lc tỏc dng ln nht m mu chu c Ti trng phỏ hoi Pph: Tng ng vi giỏ tr lc tỏc dng mu b kộo t (phỏ hoi) + T cỏc giỏ tr o lc v gión di cú c thớ nghim kộo t cho phộp ta xỏc nh c cỏc ch tiờu sau v vt liu kho sỏt: Gii hn chy c l giỏ tr ng sut mu th lỳc ti trng khụng tng (Pc) nhng bin dng ca mu tip tc phỏt trin v c tớnh theo cụng thc: c = Pc/Fo kg/cm2 i vi nhng loi thộp khụng cú thm chy nhng loi thộp cng cao thỡ gii hn chy c xỏc nh bng gii hn chy quy c 0.2 tc l giỏ tr ng sut vt liu tn ti mu lng bin dng d bng 0.2% v c xỏc nh bng biu thc: 0.2 = P0.2/Fo kg/cm2 Gii hn bn b l ng sut mu tng ng vi giỏ tr ti trng cc i (Pmax) m mu chu c v ta cú: b = Pmax/Fo ng sut kộo t ph l ng sut ti thi im mu b phỏ tit din b t (eo chy) v c xỏc nh nh sau: ph = Pph/Feo dón di tng i : = (Lk - Lo)/Lo*100% co tht tng i : = (Fk - Fo)/Fo*100% Lk: chiu di kho sỏt ca mu mu t Lo: chiu di kho sỏt ban u ca mu th Fk: din tớch tit din eo tht mu t Fo: din tớch tit din ban u ca mu - Tiờu chun ỏp dng: Thớ nghim kộo t xỏc nh tớnh cht c lý ca vt liu kim loi ó c quy nh cht ch v c th tiờu chun v quy phm ca nh nc TCVN - 197 - 1985 (Hin ó c thay th bi TCVN - 197 - 2002), t vic chn ly mu, kớch thc hỡnh hc ca mu, phng phỏp tin hnh thớ nghim v cỏch x lý kt qu b Phng phỏp th un - Thớ nghim bn un - Mc ớch thớ nghim: xỏc nh kh nng chu bin dng ca kim loi v hp kim c biu th bng gúc un nhit 20 150C/100C - Tiêu chuẩn áp dụng: Tiờu chun TCVN 198 - 2008 Một số phơng pháp thí nghiệm kiểm tra kết cấu trờng a Đánh giá cờng độ bê tông thiết bị nẩy va chạm - Mục đích thí nghiệm: Xác định cờng độ bề mặt bê tông - Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 9334: 2012 - Bờ tụng nng Phng phỏp xỏc nh cng nộn bng sỳng bt ny, TCVN 9335: 2012 Bờ tụng nng - Phng phỏp khụng phỏ hy - Xỏc nh cng nộn s dng kt hp mỏy o siờu õm v sỳng bt ny TCXD 239: 2000 b Đánh giá độ đồng bê tông phơng pháp siêu âm - Mục đích thí nghiệm: Đánh giá chất lợng bê tông thông qua hệ số đồng - Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 9357: 2012 - Bờ tụng nng Phng phỏp khụng phỏ hy - ỏnh giỏ cht lng bng tc xung siờu õm TCVN 9335: 2012 - Bờ tụng nng - Phng phỏp khụng phỏ hy - Xỏc nh cng nộn s dng kt hp mỏy o siờu õm v sỳng bt ny; Tiêu chuẩn nớc ngoài: BS 1881 Part 203-1986 (Tiêu chuẩn Anh) c Thiết bị chuyên dùng để xác định đặc trng cốt thép bê tông (máy điện từ dò vị trí, đờng kính cốt thép bê tông chiều dày lớp phủ) - Mục đích thí nghiệm: Xác định vị trí, đờng kính cốt thép chiều dày lớp bê tông bảo vệ kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 9356: 2012 - Kt cu bờ tụng ct thộp - Phng phỏp in t xỏc nh chiu dy lp bờ tụng bo v, v trớ v ng kớnh ct thộp bờ tụng d Phơng pháp siêu âm kim loại - Phng phỏp khụng phỏ hy - Mục đích thí nghiệm: Xác định khuyết tật vật liệu kim loại v mối hàn - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6735 - 2000, 22TCN 289 - 2001 Tiêu chuẩn nớc ngoài: BS 3932 - 1: 1986 e Phơng pháp đo ứng suất biến dạng, độ võng dao động kết cấu: - Mục đích thí nghiệm: Đánh giá khả chịu tải kết cấu - Tiêu chuẩn áp dụng: Quy trỡnh th nghim cu 22 TCN 170 - 87 ca B GTVT ban hnh nm 1987 Quy trỡnh kim nh cu trờn ng ụ tụ 22 TCN 243 - 98 ca B GTVT ban hnh nm 1998 Kết thí nghiệm nén mẫu bê tông xi măng testing results of compressive strength of concrete Đơn vị cung cấp bê tông : Công ty cổ phần bêtông readymix(VN) Chủ đầu t : Dự án tt thông quốc gia Nhà thầu : Liên danh lạc hồng - delta Công trình : Trung tâm thông quốc gia Địa : số 05 lý thờng kiệt - hoàn kiếm - hà nội Hạng mục : Phần ngầm Cấu kiện Mẫu thử cấp phối Phơng Pháp thử : TCVN 3118-1993 Kết thử test results Ký hiệu mẫu (Mark of sample) M1 M2 Tình trạng mẫu (State of sample) Không có vết nứt, mặt mẫu phẳng Ngày đúc (Date of cast) 26/02/2010 Ngày thử (Tested date) 06/03/2010 Tuổi mẫu (Concrete age) R8 Mẫu lập phơng: 150x150x150 Kích thớc mẫu (Size of sample) - mm Cờng độ thiết kế (Grade of concrete) Cấp BT - Mpa Tiết diện mẫu (Section of sample) mm2 M3 30 22500 22500 22500 Tải trọng phá hoại (Smash load) - kN 721.4 759.6 803.8 Hệ số quy đổi mẫu chuẩn (Variable modulus on fiducial sample) 1.00 1.00 1.00 Cờng độ nén mẫu (Compressive Strength) - Mpa 32.06 33.76 35.72 Cờng độ nén trung bình (Average Compressive Strength) Mpa *Ghi - Note : *Kết luận - Conclude : TVGS ngời thí Nghiệm Tested by 33.85 Mẫu khách hàng mang đến Đạt cờng độ thiết kế Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2010 Ngời soát Checked by Trởng phòng thử nghiệm Chief of Lab Kết thí nghiệm tính chất lý thép Đơn vị yêu cầu Steel test result sheet : Tổng công ty 36- cty tnhh thành viên Công trình : văn phòng làm việc nhà B7 giảng võ Hạng mục : tờng dẫn - Tờng vây a im : b7 giảng võ - phờng giảng võ - quận ba đình- hà nội n v t : viện khoa học công nghệ xây dựng - ibst Ch u t : công ty cổ phần đầu t phát triển công nghệ mefrimex Loại thép: : Thép D25 - VIS (việt ý ) Phơng pháp thử : TCVN 197- 2002 thử kéo ,TCVN 198-2008 thử uốn Thiết bị thí nghiệm : Máy kéo nén vạn WE 1000B - JINGYUAN - Trung Quốc Ngày thí nghiệm : 23/05/2012 số Lô 9078 kết thử Test result Kích thớc STT o N Giới hạn chảy Dimension Đờng Chiều Đặc kính dài cữ điểm danh ban mẫu định đầu Descri ption Diame ter Length (mm) (mm) Thép gai D = 25 125 Ký hiệu mẫu Yield limit Giới hạn bền Breaking limit Chiều dài cữ sau phá huỷ Độ dãn dài tơng đối Lực chảy Giới hạn chảy Lực bền Giới hạn bền Yield load Yield limit Breaki ng load Breakin g limit Length after break Elongati on (kN) (N/m m2) (kN) (N/mm2 ) (mm) (%) M1 240.0 488.9 336.0 684.5 146.0 16.8 M2 241.0 491.0 338.0 688.6 146.5 17.2 M3 240.0 488.9 336.0 684.5 146.0 16.8 Samp le mark Kết luận(the o TCVN 16512008) Về tiêu lý thép thuộc nhóm Thử uốn 5D, 180 Conclu de Đạt CB400 V Đạt CB400 V Đạt CB400 V không nứt, gãy Hà nội,ngày 23 tháng 05 năm 2012 NHà THầU NGI TH NGHIM Nguyễn Thành Tâm TƯ VấN GS NGI SOT Th.S Ngô Ngọc Quý CHủ ĐầU TƯ TP TH NGHIM TRUNG TM KHOA HC CễNG NGH GTVT Th.S Vũ Quang Trung PGS.TS Lã Văn Chăm PHN B: THC HNH BI 1: PHNG PHP SIấU M KT HP SNG BT NY XC NH CNG CHU NẫN CA Bấ TễNG XI MNG Nguyờn tc chung: Phng phỏp ny da trờn mi tng quan gia cng nộn ca bờ tụng (R) vi hai s o ca phng phỏp khụng phỏ hoi l tc xuyờn (V) ca súng siờu õm v cng b mt ca bờ tụng qua tr s (n) o c trờn sỳng th bờ tụng loi bt ny (quan h R-V, n) Ngoi cũn s dng nhng s liu k thut cú liờn quan n thnh phn bờ tụng Cng nộn ca bờ tụng c xỏc nh bng biu hoc bng tra thụng qua tc siờu õm v ch s bt ny o c trờn bờ tụng cn th Biu v bng tra c xõy dng trờn mt loi bờ tụng quy c gi l bờ tụng tiờu chun c quy nh nh sau: - Xi mng Pooc lng PC300 - Hm lng xi mng 350 kg/m3 - Ct liu ln: ỏ dm vi ng kớnh ln nht Dmax = 40 mm - Ct liu nh: cỏt vng cú Mn t 2.0 n 3.0 Tiờu chun s dng: TCVN 9335: 2012 - Bờ tụng nng - Phng phỏp khụng phỏ hy Xỏc nh cng nộn s dng kt hp mỏy o siờu õm v sỳng bt ny Phng phỏp siờu õm Nguyờn lý chung l o tc ca súng siờu õm bng cỏch xỏc nh thi gian truyn súng t u phỏt siờu õm (chuyn i t xung in kớch thớch sang dao ng c hc cú tn s cao hn tn s õm) n u thu (chuyn i t dao ng c sang xung in) bờ tụng Vn tc truyn ny l hm ca thnh phn cp phi bờ tụng, c chc ca bờ tụng, hm lng nc bờ tụng, tui ca bờ tụng K thut siờu õm bờ tụng khỏc vi siờu õm kim loi Tn s cao dựng siờu õm kim loi suy gim nhanh bờ tụng s tỏn x vựng biờn gia cỏc pha ct liu v l rng Phm vi ỏp dng Phộp o tc xung siờu õm bờ tụng (o khong thi gian truyn t u phỏt sang u thu) cú th c ỏp dng: - Xỏc nh ng nht ca bờ tụng hoc gia cỏc cu kin - Xỏc nh cỏc khuyt tt - Xỏc nh chiu sõu vt nt bờ mt ca cu kin bờ tụng - X/ s bin i cỏc tớnh cht (cng ) theo thi gian - X/ mi tng quan gia tc truyn xung siờu õm v cng ca bờ tụng - X/ mụ un n hi v h s bin dng ngang ng ca BT Nguyờn lý: Mt xung in chuyn thnh dao ng t u phỏt tip xỳc vi b mt bờ tụng ca mu th, truyn qua on ng t u phỏt n u thu ó bit bờ tụng c nghch o thnh tớn hiu in u thu Chuyn mch in v b m thi gian xỏc nh thi gian truyn T ca dao ng t u phỏt n u thu Tc truyn xung V (km/s hoc m/s) c tớnh bng: V = L/T ú: L : Chiu di ng truyn T : Thi gian truyn Khi xung c truyn t u phỏt vo bờ tụng, mt phn b phn x (di li) t biờn ca cỏc loi vt liu khỏc bờ tụng, phn khỏc nhim x thnh cỏc súng dc (nộn) v ngang (ct) truyn bờ tụng Tiờu chun ỏp dng: TCVN 9357: 2012 - Bờ tụng nng - Phng phỏp khụng phỏ hy ỏnh giỏ cht lng bng tc xung siờu õm Phng phỏp sỳng bt ny i vi phng phỏp ny cng nộn ca bờ tụng c xỏc nh trờn c s xõy dng trc mi quan h thc nghim gia cng nộn ca cỏc mu bờ tụng trờn mỏy nộn (R) v tr s bt ny trung bỡnh (n) trờn sỳng bt ny nhn c t kt qu thớ nghim trờn cựng mu th i vi bi thớ nghim, quan h ny c xõy dng kt hp vi phng phỏp siờu õm v ó c xõy dng sn Cn c nng lng va p E chn loi sỳng phự hp vi i tng kim tra õy bi thớ nghim ny s dng loi sỳng SCHMIDT - N hoc NR cú nng lng va p E = 2.205 N.m Tiờu chun TCVN 9334: 2012 - Bờ tụng nng - Phng phỏp xỏc nh cng nộn bng sỳng bt ny Trỡnh t thớ nghim Chun b mu th: 03 mu th kớch thc 15x15x600 cm c ỳc t bờ tụng cú thnh phn cp phi nh sau: - Xi mng PCB40 - Hm lng xi mng 375 kg/m3 - Ct liu ln: ỏ dm vi ng kớnh ln nht Dmax = 20 mm Xỏc nh tc siờu õm xuyờn: Trờn chiu di mi mu xỏc nh vựng thớ nghim, xỏc nh tc siờu õm truyn qua theo chiu kớch thc 15cm (xỏc nh giỏ tr tc siờu õm) Xỏc nh ch s bt ny: i vi mi vựng thớ nghim trờn mt mu phi tin hnh thớ nghim khụng ớt hn 16 im, cú th loi b giỏ tr d thng ln nht v giỏ tr d thng nh nht cũn li 10 giỏ tr ly trung bỡnh Giỏ tr bt ny xỏc nh chớnh xỏc n vch chia trờn thang ch th ca sỳng bt ny Xỏc nh cỏc h s nh hng: C1, C2, C3 v C4 Tra bng theo tiờu chun Tra bng hoc biu xỏc nh cng nộn ca bờ tụng BI 2: THIT B IN T XC NH V TR, NG KNH CT THẫP V CHIU DY LP Bấ TễNG BO V Nguyờn lý ca phng phỏp: Cỏc thit b dựng xỏc nh cỏc c trng ct thộp nm kt cu bờ tụng ct thộp c ch to da trờn hiu ng ca hin tng cm ng in t Cu to c bn ca cỏc thit b ny l b chuyn i cm ng kiu bin ỏp: S2 l b cm bin th hai - Chớnh l u dũ, S1 l b cm bin th nht - mỏy B cm bin gm hai cun dõy L1 - cun s cp v L2 - cun th cp qun quanh mt lừi st t Khi cho mt ngun in xoay chiu chy qua L1 thỡ L2 s phỏt sinh mt sc in ng Khi u dũ S2 tin gn n v trớ ct thộp thỡ sc in ng cun dõy L2 s tng lờn Bng cỏch o giỏ tr ca sc in ng ny ngi ta s xỏc nh c v trớ, ng kớnh ct thộp v chiu dy ca lp bờ tụng bo v Hỡnh S nguyờn lý ca cỏc thit b xỏc nh cỏc c trng ca ct thộp (I)- Phn t cm bin mỏy o; (II)- Phn t cm bin lm u o 1- Cun s cp; 2- Cun th cp; 3- Lừi st t; 4- Vớt st t Cỏc bc tin hnh thớ nghim: - Xác định sơ trục cốt thép chủ, cốt thép đai bề mặt kết cấu - Đặt giá trị đờng kính cốt thép giả định, thông thờng đặt d = 16 mm - Tiến hành dò vị trí cốt thép: trục đầu dò song song với trục cốt thép giả định, di đầu dò từ phía phải sang theo dõi số đọc chiều dày lớp phủ, số đọc nhỏ dừng đầu dò đánh dấu vị trí cốt thép Tiếp tục thực di đầu dò từ phía trái sang, vị trí cốt thép vị trí trùng hai lần dò Để xác định đợc trục cốt thép cần phải xác định tối thiểu vị trí cốt thép - Xác định đờng kính chiều dày lớp phủ: đặt đầu dò trùng với trục cốt thép đợc xác định trên, đọc ghi lại giá trị chiều dày lớp phủ Đa đệm thuỷ tinh hữu có chiều dày 10 mm (hoặc 15 mm) vào dới đầu dò đọc ghi lại giá trị chiều dày lớp phủ Thực phép đo với giá trị đờng kính cốt thép giả định khác nhau, vị trí đờng kính cốt thép giả định có hiệu số chiều dày lớp phủ hai lần đọc (hoặc gần sát nhất) với giá trị chiều dày đệm đờng kính cốt thép giả định đờng kính cốt thép cần tìm giá trị chiều dày lớp phủ đệm chiều dày lớp phủ bê tông vị trí cốt thép i vi thit b Profometer (thit b s dng thớ nghim bi hc) xỏc nh c trc ca ct thộp, s dng u dũ mu xỏc nh ng kớnh ct thộp v u dũ mu vng hoc en xỏc nh chiu dy lp ph - Tiờu chun ỏp dng: TCVN 9356: 2012 - Kt cu bờ tụng ct thộp - Phng phỏp in t xỏc nh chiu dy lp bờ tụng bo v, v trớ v ng kớnh ct thộp bờ tụng BI 3: TH NGHIM XC NH MI QUAN H GIA LC - BIN DNG - VếNG TRấN Mễ HèNH DM GIN N MC CH V YấU CU - Nghiờn cu quy lut phõn b ni lc gii hn n hi ca mụ hỡnh dm gin n chu tỏc dng ca ti trng tnh trung - Xỏc nh cỏc giỏ tr ng sut, bin dng tng i ca i tng chu lc v vừng tng th ca dm gin n ng vi cỏc cp ti trng - Lm quen vi phng phỏp thớ nghim kim tra xỏc nh kh nng chu ti ca mt dm gin n, bit cỏch tớnh toỏn cỏc giỏ tr ng sut vừng ti cỏc mt ct ca dm chu tỏc dng ca ti trng tnh trung - Bit cỏch s dng cỏc thit b o xỏc nh cỏc giỏ tr ng sut bin dng v vừng bng phng phỏp thc nghim Mễ HèNH V PHNG PHP TH NGHIM 2.1 Kớch thc hỡnh hc v s b trớ thớ nghim - Dm thớ nghim c chn l dm thộp nh hỡnh I100 cú kớch thc Ltt = 2000 mm, c trng hỡnh hc theo bng tra: chiu cao H = 100 mm, rng cỏnh 55 mm, din tớch tit din F = 12.0 cm2, mụ men quỏn tớnh vi trc TH Jx = 198 cm4, mụ men chng un vi trc TH Wx = 39.7 cm3 - Dm c kờ trờn hai gi v c to lc ti hai im i xng cỏch u gi Lỳc ny s lm vic ca dm nh dm gin n chu lc trung Bin dng ca dm gia im t lc l bin dng un thun tỳy - Th di v th trờn cú cựng tr s bin dng nhng khỏc du, cỏc giỏ tr bin dng ti cỏc im khong t lc cú giỏ tr khụng i S b trớ thớ nghim nh Hỡnh P/2 b P/2 Ltt Hỡnh 1: S thớ nghim mụ hỡnh dm gin n 2.2 Phn tớnh toỏn lý thuyết Tớnh toỏn kh nng chu lc ca dm, xỏc nh ti trng thớ nghim Theo tiờu chun thit k kt cu thộp, bn ca dm thộp chu un c tớnh theo cụng thc: M - R.y Wth.min Vi Wth.min l mụ men chng un nh nht ca tit din ang xột y l h s iu kin lm vic, õy ly y = 0.9 R l cng tớnh toỏn ca thộp R = 1900 kG/cm2 Cn c kh nng chu lc ca dm ly theo iu kin trờn v dm lm vic gii hn n hi chn ti trng th nghim bng khong 50% kh nng chu lc ca dm tớnh ng sut lý thuyt ta s dng cụng thc Vi dm giản đơn chu ti trng tập trung P nh sơ đồ thí nghiệm: M Jx = y õy: M l Mụmen un tỏc dng ti mt ct gn u o bin dng, M=P/2 x (L - b)/2 với b l khong cỏch hai điểm đặt lực tập trung P/2 Jx l Mụmen quỏn tớnh trc chu un ca mt ct l ng sut ti b mt mt ct gn u o y l Khong cỏch t ng trung hũa n b mt gn u o (biu ng sut) y = h / Tớnh toỏn vừng: tớnh toỏn vừng s dng phng phỏp nhõn biu Vờ rờ sa ghin hoc theo lý thuyt sc bn vt liu, cỏc phn mn tớnh toỏn khỏc 2.3 B trớ thit b gia ti v thit b o - Mụ hỡnh thớ nghim c b trớ ti nh A10 Ti trng c cht ti bng cỏc qu cõn 10 kg v kg - Lp t thit b o: Cỏc thit b o c b trớ ti mt ct gia dm + Thiết bị đo ứng suất: Sử dụng thiết bị đo biến dạng TDS 302 với đầu đo điện trở Đatric R = 120 ôm Tenzomet học sử dụng đồng hồ Thiên phân kế 0.001mm với chiều dài chuẩn đo L0 = 200mm Cánh dới dầm (đáy dầm) cánh dầm (đỉnh dầm) đợc bố trí 02 điểm đo ứng sut: điểm Tenzomet c hc v im in t TDS 302 Tng s im o ng sut + Thit b o vừng: S dng u o LVDT kt hp vi mỏy o bin dng TDS 302 v cỏc ng h o vừng bng Bỏch phõn kờ 0.01mm hnh trỡnh 30 mm Tng s im o vừng: im o in t TDS 302 + LVDT v im c hc BPK hnh trỡnh 30 mm TRèNH T TH NGHIM 3.1 - Xỏc nh ti trng thớ nghim Cn c vo c trng hỡnh hc ca dm thớ nghim xỏc nh kh nng chu ti ca dm - Trong thớ nghim, m bo vt liu dm lm vic gii hn n hi chn ti trng thớ nghim P tng ng 50% kh nng chu ti ca dm - Theo tớnh toỏn, v cn c vo ti trng cú sn ti Phũng TN Cụng trỡnh, vi dm thớ nghim chn ti trng th P = 300 kg 3.2 - Xỏc nh cp gia ti Cn c vo nhy ca thit b o v tin theo dừi kt qu thớ nghim, ti trng thớ nghim c chia thnh cỏc cp gia ti nh sau: 0P, 0.2P, 0.4P, 0.6P, 0.8P v 1.0P 3.3 Cỏc bc tin hnh - Lp t cỏc thit b thớ nghim - Gia ti vi cp ti 0.2P, quan sỏt cỏc thit b o v ca ton b mụ hỡnh thớ nghim Nu phỏt hin s c cn iu chnh li Nu chỳng lm vic bỡnh thng thỡ h ti v khụng c v ghi li cỏc s liu ban u (tng ng vi ti trng P = 0) ti cỏc dng c o vo Biu mu ghi s liu thớ nghim - Tin hnh tỏc dng ti trng theo tng cp Sau cht ti, ti mi cp lc dng phỳt c v ghi s liu vo Biu mu ghi s liu thớ nghim - Sau c s liu o ng vi cp ti trng cui cựng thỡ tin hnh h ti v khụng Quỏ trỡnh h ti phi thc theo tng cp ngc vi quỏ trỡnh cht ti v cng ghi li cỏc s liu tng ng cú nhn xột ca s lm vic thun nghch - Thc hin quỏ trỡnh cht ti v h ti theo tng cp lc ln TNH TON X Lí S LIU LP BO CO TH NGHIM 4.1 S liu thớ nghim - Cỏc s liu thớ nghim phi c ghi chộp cn thn vo Biu ghi s liu thớ nghim - X lý s liu thớ nghim, tớnh toỏn cỏc kt qu o: + Kt qu o = S c cú ti - S c khụng ti + Chỳ ý s liu o bin dng: i vi thiờt b in t (o bng atric) s c chớnh l bin dng tng i , cũn i vi cỏc thit b c hc giỏ tr bin dng c tớnh nh sau: ++ gión di tuyt i im o i: Li = ( S isau S i ) 0,001 (mm) Trong ú: Sisau l s c ng h i ti thi im theo dừi (cú ti) Sio l s c ng h i lỳc ban u (khụng ti) ++ gión di tng i: i = L i Lo Trong ú: L0 : Chiu di chun o L0 = 200 mm + Tớnh ng sut: = i =1 i E (daN/cm2) E : Mụ un n hi ca thộp õy Eth = 2.1x106 kG/cm2 4.2 Bỏo cỏo kt qu thớ nghim - X lý kt qu thớ nghim - Tng hp so sỏnh kt qu o vi kt qu tớnh - sai lch gia lý thuyt v thc nghim c xỏc nh nh sau: Ntn - Nlt S = X 100% Nlt Ntn: Kt qu o Nlt: Kt qu tớnh - Nhn xột kt lun: + Nhn xột v mi quan h gia lc, bin dng v vừng ca mụ hỡnh thớ nghim i chiu vi s tớnh v s thc nghim + ỏnh giỏ s sai lch gia lý thuyt v thc nghim, trỡnh by mt s nguyờn nhõn dn n s sai lch ú YấU CU I VI SINH VIấN - Nm c cỏc bc thớ nghim - S dng c cỏc thit b o bin dng, vừng - Nờu c cỏc yu t cú th gõy sai s i vi phộp thớ nghim - Tớnh toỏn, x lý s liu o, lp bỏo cỏo thớ nghim [...]... sát và xác định các đặc trng cơ bản của vật liệu hay các bộ phận kết cấu bằng thí nghiệm thờng đợc thực hiện theo 2 phơng pháp cơ bản là phơng pháp phá hoại mẫu (thí nghiệm nén mẫu BT, thí nghiệm kéo thép )và phơng pháp không phá hoại (các thí nghiệm trong công tác kiểm định và thử tải xác định khả năng chịu lực của công trình) 2 Phơng pháp phá hoại mẫu Vật liệu khảo sát đã có sẵn (đúc mẫu BT) hoặc lấy... hoàn toàn sự làm việc của vật liệu trong các mẫu thử Để có đợc một biểu đồ vật liệu phản ánh đúng đắn trạng thái làm việc thực tế của vật liệu trong mẫu là rất phức tạp trong các khâu: Phơng pháp thí nghiệm, kỹ thuật đo và biện pháp sử lý kết quả Chẳng hạn, khi thí nghiệm và sử lý kết quả thí nghiệm kéo phá hoại mẫu thử để xác định quan hệ giữa ứng suất và biến dạng của vật liệu sẽ xẩy ra ba trờng hợp... của quan hệ ( ) khi các phân tố của vật liệu trong mẫu chịu tác dụng của trạng thái ứng suât 3 trục với sự tơng quan 1 và 2 = 3 = 1 Phơng pháp phá hoại mẫu vật liệu thờng đợc tiến hành trong phòng thí nghiệm, ở đây các điều kiện thí nghiệm nh: Thiết bị máy móc, môi trờng và thời gian đều đợc khống chế chuẩn Cho nên các số liệu nhận đợc của phơng pháp thí nghiệm này ít chịu ảnh hởng của các yếu tố... vật liệu và không cần giải phóng vật liệu khỏi trạng thái làm việc thực tế của vật liệu Ngoài ra, một số phơng pháp thí nghiệm không phá hoại còn có khả năng đánh giá đợc chất lợng và phát hiện các khuyết tật nằm sâu trong vật liệu hay kết cấu công trình Vì vậy phơng pháp thí nghiệm không phá hoại thờng đợc dụng rộng rãi vào việc đánh giá chất lợng ngay trên kết cấu công trình (kiểm định và thử tải cầu) ... vật liệu khảo sát Hình 2.1 Biểu đồ biểu diễn mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng của thí nghiệm kéo phá hoại vật liệu Qua nghiên cứu vật liệu xây dựng cho thấy biểu đồ đặc trng của vật liệu khảo sát nhận đợc bằng phơng pháp phá hoại mẫu chịu ảnh hởng trực tiếp của các yếu tố sau: - Tốc độ gia tải: Để nhận đợc quan hệ giữa ứng suất và biến dạng sát với thực tế làm việc của vật liệu khảo sát, trong thí. .. mẫu thử đợc xác định tùy theo: - Cấu tạo của vật liệu - Mục đích thí nghiệm - Các quy định trong tiêu chuẩn Các mẫu vật liệu đợc đa vào máy thí nghiệm tơng ứng với trạng thái làm việc của vật liệu (kéo, nén, uốn xoắn), cho chịu tác dụng của ngoại lực có giá trị tăng dần theo tong cấp cho đến khi mẫu bị phá hoại hoàn toàn Dới tác dụng của ngoại lực, vật liệu trong mẫu thử sẽ bị biến dạng tơng ứng với... Chơng 2: các phơng pháp chủ yếu trong thí nghiệm vật liệu và thí nghiệm công trình 1 Đặt vấn đề Khi nghiên cứu trạng thái làm việc và khả năng chịu lực của các đối tợng nói chung, dù đối tợng đó là mô hình thí nghiệm hay kết cấu công trình thực đều cho thấy: yếu tố ảnh hởng trực tiếp đầu tiên đến chất lợng, khả năng làm việc và tuổi thọ công trình là chất lợng của vật liệu sử dụng Chất lợng đó đợc thể... qua quá trình thí nghiệm phá hoại mẫu thờng biểu diễn mối quan hệ giữa ứng suất kéo hoặc nén với biến dạng tơng đối theo một trục dới tác dụng của tải trọng có tốc độ chậm rãi, ở môi trờng nhiệt độ trong phòng thí nghiệm Với điều kiện thí nghiệm đó sẽ tạo ra sự kéo hoặc nén tự do dới ảnh hởng của trờng ứng suất không đổi suốt chiều dài của mẫu thử Tuy nhiên, sự làm việc thực tế của vật liệu trên kết... khảo sát cho thây khi thí nghiệm kéo phá hoại mẫu trong môi trờng nhiệt độ khác nhau thì biểu đồ biến dạng của vật liệu thu đợc cũng sẽ khác nhau Ngoài việc tăng hay giảm giá trị giới hạn chảy khi thí nghiệm trong môi trờng nhiệt độ khác với nhiệt độ bình thờng thì giá trị của mô đun biến dạng vật liệu cũng sẽ thay đổi theo Khi nhiệt độ tăng thì giá trị mô đun đàn hồi của vật liệu giảm và ngợc lại... đối trong vật liệu của mẫu thử Các cặp trị số của ứng suất và biến dạng tơng đối nhận đợc trong quá trình thí nghiệm phá hoại mẫu cho phép xây dung đợc một đờng cong biểu diễn mối quan hệ ứng suất và biến dạng ( - ) của vật liệu khảo sát và đợc gọi là biểu đồ đặc trng của vật liệu, bởi vì qua biểu đồ này có thể xác định đợc các đặc trng cơ lý của vật liệu khảo sát Biểu đồ đặc trng của vật liệu ( - )
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu giảng dạy thí nghiệm chuyên môn chuyên ngành Cầu Hầm (ĐH GTVT), Tài liệu giảng dạy thí nghiệm chuyên môn chuyên ngành Cầu Hầm (ĐH GTVT), Tài liệu giảng dạy thí nghiệm chuyên môn chuyên ngành Cầu Hầm (ĐH GTVT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay