Luận văn CK cấp I-Tìm hiểu về hiểu biết, thái độ, hành vi phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 18-49 tại Tam An - Phú Ninh - Quảng Nam (FULL TEXT)

79 785 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 14:21

Ở Việt Nam với đặc điểm là một nước có nền kinh tế nông nghiệp, hơn 80% dân số sống ở các vùng nông thôn, trong điều kiện vệ sinh, nước sinh hoạt phần nhiều chưa đảm bảo góp phần làm cho tỷ lệ hiện mắc các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục dưới còn rất cao, đặc biệt như: Viêm âm hộ, Viêm âm đạo, Viêm lộ tuyến cổ tử cung…, hiện khá phổ biến. Theo tác giả Dương Thị Cương khoảng 60% bệnh nhân đến khám tại bệnh viện có hiện tượng viêm nhiễm đường sinh dục nặng hoặc nhẹ, ở Việt Nam tỷ lệ viêm nhiễm sinh dục dưới ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ khoảng 50-60% [14], [15]; với tỷ lệ mắc bệnh cao như thế đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến Chiến lược Phát triển dân số, phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Một trong 10 nội dung lớn được xác định trong mục tiêu của chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản đến năm 2010 của Bộ Y tế là: “Phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, giảm tỷ lệ mắc các bệnh viêm nhiễm sinh dục và bệnh lây truyền qua đường tình dục” [7]. Ở các vùng nông thôn, người phụ nữ vẫn luôn chịu nhiều thiệt thòi do ít hiểu biết, e ngại, chịu đựng, mặc cảm, nên khi bị Viêm nhiễm đường sinh dục dưới thường ngại đi khám, đặc biệt là việc khám phụ khoa định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời. Phụ nữ xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũng nằm trong bối cảnh đó vì đây là một xã thuần nông. Theo thống kê của Trạm y tế xã Tam An năm 2007 có khoảng 26% phụ nữ có chồng (18-49 tuổi) của xã bị Viêm nhiễm đường sinh dục dưới [30]. Viêm nhiễm đường sinh dục dưới thường gắn liền với điều kiện vệ sinh: như nước sạch, nhà tắm và sự hiểu biết, thái độ, hành vi phòng chống bệnh. Vấn đề này tại xã Tam An đến nay chưa có một nghiên cứu nào được thực hiện để nghiên cứu về sự hiểu biết, thái độ, hành vi phòng chống Viêm nhiễm đường sinh dục dưới của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Việc tìm hiểu về hiểu biết, thái độ, hành vi phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới của phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại xã Tam An sẽ góp phần can thiệp có hiệu quả vào việc cải thiện và nâng cao sức khoẻ phụ nữ tại địa phương đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại xã Tam An- Phú Ninh- Quảng Nam. Từ những lý do trên chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: “Tìm hiểu về hiểu biết, thái độ, hành vi phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 18-49 tại Tam An - Phú Ninh - Quảng Nam”. Với các mục tiêu sau: 1.Đánh giá thực trạng hiểu biết, thái độ và thực hành phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới của đối tượng nghiên cứu. 2.Đánh giá điều kiện vệ sinh tại hộ gia đình của phụ nữ có chồng trong độ tuổi 18-49 tại Tam An. B GIO DC V O TO I HC HU B Y T TRNG I HC Y DC HU NGUYN NGC K TìM HIểU Về HIểU BIếT, THáI Độ, HàNH VI PHòNG CHốNG VIÊM NHIễM ĐƯờNG SINH DụC DƯớI PHụ Nữ Có CHồNG TRONG Độ TUổI 18-49 TạI TAM AN- PHú NINH- QUảNG NAM LUN VN CHUYấN KHOA CP I CHUYấN NGNH: Y T CễNG CNG M S: 60.72.76 HU, 2009 CH VIT TT : m o H : m h BCS : Bao cao su BPTT : Bin phỏp trỏnh thai BVBMTSS : Bo v b m tr s sinh BVBMTE/KHHG : Bo v b m tr em / K hoch hoỏ gia ỡnh CTC : C t cung HIV/AIDS : (Human Immunodeficiency Virus) Vi rỳt gõy suy gim dch ngi/(Acquired Immuno Deficiency Syndrome) Hi chng suy gim dch mc phi HPV : Human papilloma virus HSV : Herpes simplex virus NKSS : Nhim khun ng sinh sn NKLTQTD : Nhim khun lõy truyn qua ng tỡnh dc NXB : Nh xut bn Q-TTg : Quyt nh - Th tng SHTD : Sinh hot tỡnh dc SKSS/KHHG : Sc kho sinh sn/ K hoch hoỏ gia ỡnh TC : Tp Tp HCM : Thnh ph H Chớ Minh UBND : U ban nhõn dõn UNFPA : (United Nations Population Fund) Qu Dõn s Liờn Hp Quc VNSDD : Viờm nhim ng sinh dc di YTNC : Yu t nguy c THCS : Trung hc c s THPT : Trung hc ph thụng THCN : Trung hc chuyờn nghip C : Cao ng H : i hc SH : Sau i hc MC LC Trang T VN Chng 1: TNG QUAN TI LIU 1.1 Viờm nhim sinh dc n - Viờm ng sinh dc di 1.2 S lc gii phu, sinh lý .3 1.3 Sinh lý bnh viờm ng sinh dc di 1.4 Lõm sng ca bnh VNSDD .6 1.5 Mt s nguyờn nhõn gõy VNSDD 12 1.6 Cỏc yu t liờn quan n VNSDD 13 1.7 Bin chng v hu qu 14 1.8 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v hiu bit, thỏi , hnh vi phũng chng VNSDD ph n tui sinh .14 1.9 c im tỡnh hỡnh xó Tam An - Phỳ Ninh - Qung Nam 18 Chng 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 20 2.1 i tng nghiờn cu 20 2.2 Phng phỏp nghiờn cu21 2.3 X lý s liu25 Chng 3: KT QU NGHIấN CU 26 3.1.c im chung ca i tng nghiờn cu26 3.2.Kin thc, thỏi , hnh vi phũng chng VNSDD 30 3.3.iu kin v sinh 39 Chng 4: BN LUN 40 4.1.c im chung ca i tng nghiờn cu 40 4.2.Kin thc thỏi hnh vi phũng chng VNSDD 42 4.3.Cỏc yu t liờn quan n kin thc v hnh vi phũng chngVNSDD 52 4.4.iu kin v sinh 54 KT LUN 56 KIN NGH58 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CC BNG Trang Bng 3.1 Phõn b i tng theo ngh nghip 27 Bng 3.2 Phõn b i tng theo tui ly chng 28 Bng 3.3 Phõn b i tng theo tui sinh ln u 28 Bng 3.4 Phõn b i tng theo s ln sinh 29 Bng 3.5 Thu nhp bỡnh quõn ca h gia ỡnh i tng 29 Bng 3.6 Ngun cung cp thụng tin v bnh VNSDD 30 Bng 3.7 Hiu bit v cỏc yu t nguy c gõy VNSDD 30 Bng 3.8 Hiu bit v phũng chng VNSDD 31 Bng 3.9 Thỏi i vi vic thm khỏm c v v chng mc bnh 32 Bng 3.10 Thỏi i vi vic iu tr c v v chng mc bnh LTQTD 32 Bng 3.11 Thỏi v bnh VNSDD vi sc kho ngi ph n 33 Bng 3.12 Thỏi i vi vic iu tr b VNSDD 33 Bng 3.13 Thc hnh v sinh ph n hng ngy v v sinh kinh nguyt 34 Bng 3.14 Thc hnh v sinh quan h v chng 34 Bng 3.15 Thc hnh v sinh b phn sinh dc 35 Bng 3.16 Thc hnh s dng bng v sinh 35 Bng 3.17 Thc hnh mc bnh VNSDD 36 Bng 3.18 Thc hnh v s tuõn th iu tr 36 Bng 3.19 Thc hnh khỏm ph khoa nh k nm 36 Bng 3.20 Hnh vi chung v phũng chng VNSDD37 Bng 3.21 Mi liờn quan gia nhúm tui vi kin thc hiu bit v cỏc YTNC gõy VNSDD 37 Bng 3.22 Mi liờn quan gia trỡnh hc vi kin thc hiu bit v cỏc YTNC gõy VNSDD 38 Bng 3.23 Mi liờn quan gia ngh nghip vi kin thc hiu bit v cỏc YTNC gõy VNSDD 38 Bng 3.24 Ngun nc s dng v sinh hng ngy 39 DANH MC CC BIU Trang Biu 3.1 T l i tng theo nhúm tui 26 Biu 3.2 Phõn b i tng theo trỡnh hc .27 Biu 3.3 T l h gia ỡnh cú nh tm ang s dng 39 T VN Viờm nhim ng sinh dc di l mt bnh ph bin ph n, bnh khụng nhng nh hng n sc kho, kh nng lao ng, sinh hot tỡnh cm la ụi, k hoch hoỏ gia ỡnh m cũn cú th gõy nờn nhng bin chng nng n nu nh khụng c chn oỏn sm v iu tr kp thi Viờm nhim ng sinh dc di thuc nhim khun ng sinh sn bao gm loi: 1) Cỏc bnh nhim khun lõy truyn qua ng tỡnh dc nh Clamydia, bnh lu, trựng roi sinh dc, bnh giang mai, bnh h cam, ộc- pộc sinh dc, sựi mo g sinh dc v cỏc di chng ca sựi mo g v nhim HIV 2) Nhim khun ni sinh tng sinh quỏ mc cỏc vi sinh vt cú ng sinh dc ca ph n bỡnh thng nh viờm õm o vi khun, viờm õm h - õm o nm men 3) Cỏc nhim khun th thut y t khụng vụ khun Cỏc nhim khun trờn cú th d phũng hoc cú th cha c [8] Vit Nam vi c im l mt nc cú nn kinh t nụng nghip, hn 80% dõn s sng cỏc vựng nụng thụn, iu kin v sinh, nc sinh hot phn nhiu cha m bo gúp phn lm cho t l hin mc cỏc bnh viờm nhim ng sinh dc di cũn rt cao, c bit nh: Viờm õm h, Viờm õm o, Viờm l tuyn c t cung, hin khỏ ph bin Theo tỏc gi Dng Th Cng khong 60% bnh nhõn n khỏm ti bnh vin cú hin tng viờm nhim ng sinh dc nng hoc nh, Vit Nam t l viờm nhim sinh dc di ph n tui sinh khong 50-60% [14], [15]; vi t l mc bnh cao nh th ó lm nh hng khụng nh n Chin lc Phỏt trin dõn s, phỏt trin kinh t xó hi ca nc ta Mt 10 ni dung ln c xỏc nh mc tiờu ca chng trỡnh chm súc sc kho sinh sn n nm 2010 ca B Y t l: Phũng chng cỏc bnh nhim khun ng sinh sn, gim t l mc cỏc bnh viờm nhim sinh dc v bnh lõy truyn qua ng tỡnh dc [7] cỏc vựng nụng thụn, ngi ph n luụn chu nhiu thit thũi ớt hiu bit, e ngi, chu ng, mc cm, nờn b Viờm nhim ng sinh dc di thng ngi i khỏm, c bit l vic khỏm ph khoa nh k phỏt hin v iu tr kp thi Ph n xó Tam An, huyn Phỳ Ninh, tnh Qung Nam cng nm bi cnh ú vỡ õy l mt xó thun nụng Theo thng kờ ca Trm y t xó Tam An nm 2007 cú khong 26% ph n cú chng (18-49 tui) ca xó b Viờm nhim ng sinh dc di [30] Viờm nhim ng sinh dc di thng gn lin vi iu kin v sinh: nh nc sch, nh tm v s hiu bit, thỏi , hnh vi phũng chng bnh Vn ny ti xó Tam An n cha cú mt nghiờn cu no c thc hin nghiờn cu v s hiu bit, thỏi , hnh vi phũng chng Viờm nhim ng sinh dc di ca ph n tui sinh Vic tỡm hiu v hiu bit, thỏi , hnh vi phũng chng viờm nhim ng sinh dc di ca ph n cú chng tui sinh ti xó Tam An s gúp phn can thip cú hiu qu vo vic ci thin v nõng cao sc kho ph n ti a phng ng thi úng gúp tớch cc vo s phỏt trin kinh t xó hi ti xó Tam An- Phỳ Ninh- Qung Nam T nhng lý trờn chỳng tụi tin hnh ti nghiờn cu: Tỡm hiu v hiu bit, thỏi , hnh vi phũng chng viờm nhim ng sinh dc di ph n cú chng tui 18-49 ti Tam An - Phỳ Ninh - Qung Nam Vi cỏc mc tiờu sau: ỏnh giỏ thc trng hiu bit, thỏi v thc hnh phũng chng viờm nhim ng sinh dc di ca i tng nghiờn cu ỏnh giỏ iu kin v sinh ti h gia ỡnh ca ph n cú chng tui 57 iu kin v sinh - T l s dng ngun nc hp v sinh l 100% - T l cú nh tm ang s dng l 79% 58 KIN NGH Qua kt qu nghiờn cu chỳng tụi xut mt s khuyn ngh sau: Ngnh y t da phng cn tng cng cụng tỏc tuyờn truyn giỏo dc, cung cp cỏc kin thc v CSSKSS, c bit l kin thc thc hnh v v sinh ph n, v sinh kinh nguyt, v sinh quan h v chng, khỏm ph khoa nh k phỏt hin bnh sm cho ph n tui sinh 18 49 tui i vi chớnh quyn a phng cn cú nhng gii phỏp phỏt trin kinh t - hoỏ xó hi, nõng cao trỡnh dõn trớ ú cú ph n v ci thin cỏc iu kin sinh hot giỳp cho ngi ph n cú iu kin chm súc sc kho thc hin cú hiu qu cỏc bin phỏp phũng chng VNSDD 59 TI LIU THAM KHO Ting Vit Phan Kim Anh (1977), Mt s mm bnh gõy nhim trựng ng sinh dc v lõy lan theo ng tỡnh dc, Cụng trỡnh nghiờn c khoa hc Vin BVBMTSS, tr 126-129 Trn Lan Anh, Nguyn Thnh (2004), Bc u kho sỏt s hiu bit v bnh lõy truyn qua ng tỡnh dc cỏc bnh nhõn n khỏm ti Vin Da liu trung ng, Tp nghiờn cu Y hc 38 (5), 2005 Cao Vn By (2006), trng i hc Y Dc Hu, Nghiờn cu tỡnh hỡnh viờm nhim ng sinh dc di ca ph n tui 18-49 ó cú chng, huyn An Nhn, tnh Bỡnh nh, Lun tt nghip Bỏc s Chuyờn khoa cp I chuyờn ngnh Y t cụng cng B mụn ph sn Trng i hc Y Dc Thnh Ph H Chớ Minh (1998), Sn ph khoa, II: Viờm sinh dc n, Tn thng lnh tớnh c t cung, Nh xut bn Thmh Ph H Chớ Minh, tr 846- 860, 895- 902 B mụn ph sn Trng i hc Y khoa H Ni (2000), Bi ging sn ph khoa: V sinh kinh nguyt, V sinh giao hp, viờm sinh dc, Tn thng thng gp c t cung, NXB Y hc, tr 76- 78, 78- 79, 268-278, 278-284 B mụn vi sinh trng i hc Y Dc Hu, Bi ging vi sinh, tr 71-72, 130-131 B Y t (2000), Chin lc quc gia v chm súc sc kho sinh sn giai on 2001-2010 60 B Y t (2002), Hng dn chun Quc gia v cỏc dch v chm súc sc kho sinh sn B Y t, v BVBMTE/KHHG (1996), Nhim khun ng sinh dc v HIV/AIDS, Nh xut bn Y hc, tr 38-41 10 Cỏc nguyờn lý y hc ni khoa Harrison (1999), TpII, Nh xut bn Y hc, tr 166-168 11 Bựi Th Chi, Tỡm hiu kin thc thỏi v hnh vi v sc kho sinh sn tỡnh dc ca ph n Tha Thiờn Hu n ti trung tõm chm súc sc kho sinh sn nm 2006 , Tp ph sn, s c bit (3-4/2007) 12 Trn Th Trung Chin, Trn Th Phng Mai (2004), Kho sỏt thc trng bnh nhim khun ng sinh sn, u vỳ, ung th c t cung ph n Vit Nam , ti cp B y t, nghim thu thỏng 12/2004 13 Dng Th Cng v cng s (1987), s chuyờn Sn ph khoa, Tp Y hc Vit Nam, 136, s 1, Tng hi y dc hc Vit Nam, tr 26-31 14 Dng Th Cng, Viờm nhim ng sinh dc n, Bỏch khoa th bnh hc 2, tr 452-445 15.Dng Th Cng, Phan Kim Anh, Trn Phng Mai, Hong Minh Phng, Nguyn M Hng, Phan Vn Quớ(1995), Nhim trựng ng sinh dc di, Cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc Vin Bo v B m v Tr s sinh 16 Nguyn Bỏ nh v cng s, Kin thc, thỏi ,thc hnh v phũng nga lõy nhim HIV/AIDS v cỏc yu t liờn quan ngi n hnh ngh Massage ti tnh Bỡnh Dng nm 2006 17 Bựi Th Thu H (H Y t cụng cng), Tỡm hiu thc trng mc bnh nhim khun ng sinh sn v mt s yu t liờn quan ph n 18-49 tui, cú chng ti phng Mai Dch, Cu Giy, H Ni nm 2005, TC Y hc thc hnh, s 12/2007] 61 18 inh Thanh Hu, trng i hc Y Dc Hu, Nghiờn cu tỡnh hỡnh viờm nhim ng sinh dc di v cỏc yu t liờn quan ph n cú chng tui sinh xó Tam Ngc th xó Tam K tnh Qung Nam nm 2003, Tp y hc thc hnh s 1(501)/ 2005, tr 7-9 19 Nguyn Th Ngc Khanh (2000), Tỡm hiu t l Bacterial vaginosis ph n cú thai v ỏnh giỏ tỏc dng ca Amoxicilin iu tr Bacterial vaginosis 20 Lõm sng Da liu (2002), Nh xut bn Y hc 21 Trn Th Tuyt Mai, Lờ C Linh, Thc trng, nhn thc v viờm nhim ng sinh sn v cỏc yu t liờn quan ph n 15-49 tui cú chng ti mt xó nụng thụn Min Bc , TC Y hc d phũng 12/2005, s 66 (77) tr35-39 22 Nguyn Khc Minh, inh Thanh Hu, Cao Ngc Thnh, Nghiờn cu mt s yu t liờn quan n viờm nhim ng sinh dc di ph n cú chng tui sinh ti huyn Tiờn Phc- Qung Nam 2007, Tp Y hc thc hnh s (662)/2009, tr 15-19 23 Nguyờn lý Y hc ni khoa Harrysion (2000), 2, NXB Y hc 24 Lờ Th Oanh, Lờ Hng Hinh, Vng Tin Hũa v cng s, Gúp phn tỡm hiu tỡnh hỡnh nhim trựng ng sinh dc di trờn 528 ph n ni ngoi thnh H Ni, K yu cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc, Trng i hc Y H Ni, 6/1995, tr 187-191 25 Ph khoa hỡnh minh ho (1995), Cỏc chng bnh ca õm o, nh xut bnY hc, tr 163-169 26 Nguyn Th Ngc Phng (2001), Viờm m h, m o, C t cung, Bỏo cỏo chuyờn khoa hc v nhim nm ph khoa thi k mang thai v gii phỏp, tr 1-5 62 27 Phan Vn Quý (2000), Tỡnh hỡnh bnh ph khoa ca n cụng nhõn viờn chc nụng trng ng Giao Ninh Bỡnh, Tp thụng tin Y Dc, s 1, tr 36-39 28 Quyt nh S 170/2005/Q-TTg ngy 8/7/2005 ca Chớnh ph, Ban hnh chun nghốo ỏp dng cho giai on 2006 2010 29 Lờ Vn T (2003), trng i hc Y Dc Hu, Tỡm hiu tỡnh hỡnh viờm nhim ng sinh dc di ph n cú chng tui sinh ti xó Qung Th, Qung Trch, Lun tt nghip Bỏc s Chuyờn khoa cp I chuyờn ngnh Y t cụng cng 30 Trm y t xó Tam An (2007), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc y t 31 UBND xó Tam An nm (2006-2007), Bỏo cỏo thng kờ ca UBND xó 32 Trnh Hu Vỏch v cng s (2003), Thc trng cung cp v s dng dch v chm súc sc kho sinh sn ti Thnh ph Nng , Vn phũng UNFAVit Nam, Trung Tõm Nghiờn cu Dõn s v Sc khe Nụng thụn 33 Trnh Hu Vỏch v cng s (2003), Thc trng cung cp v s dng dch v chm súc sc kho sinh sn ti tnh H Giang , Vn phũng UNFA- Vit Nam, Trung Tõm Nghiờn cu Dõn s v Sc khe Nụng thụn 34 Trnh Hu Vỏch v cng s (2003), Thc trng cung cp v s dng dch v chm súc sc kho sinh sn ti tnh Ho Bỡnh , Vn phũng UNFA- Vit Nam, Trung Tõm Nghiờn cu Dõn s v Sc khe Nụng thụn 35 Vin Da liu trung ng (2003), Tỡnh hỡnh, mt s yu t liờn quan v phng phỏp chn oỏn nhanh viờm õm o vi khun ti phũng khỏm Vin Da liu Ting Anh 36 H Swygard, A C Sena, M M Hobbs & M S Cohen (2004), Trichomoniasis Sex Transm Infect 63 37 John N Krieger, John F Alderete (1999), Trichomoniasis Sex Transm diseases 38 Mehrab Ali Khan MSc MA, Mizanur Rahman PhD, Parveen A Khanam MA, Barkat-e-Khuda PhD, Thomas T Kane PhD and Ali Ashraf MA MPH (1994), Awareness of sexually transmitted disease among women and service providers in rural Bangladesh, International Journal of STD & AIDS 1997; 8: 688 696 39 WHO (2003), Guidelines for the management of sexully transmitted infections 40 Yasuo Tanaka, Osamu Kunii, Tamaki Hatano, Susumu Wakai (2007), Knowledge, attitude, and practice (KAP) of HIV prevention and HIV infection risks among Congolese refugees in Tanzania, Y Tanaka et al./ Health & Place 14 (2008) 434452 PH LC PH LC PHIU PHNG VN V HIU BIT, THI , HNH VI PHềNG CHNG VIấM NHIM NG SINH DC DI PH N Cể CHNG TRONG TUI 18 - 49 TI TAM AN- HUYN PH NINH- TNH QUNG NAM LI NGH THAM GIA PHNG VN Chỳng tụi lm vic ngnh y t ca huyn, n xó ta tỡm hiu v tỡnh hỡnh sc kho ca ph n Hụm chỳng tụi mun trao i vi ch v nhng sc kho, vỡ vy mong ch dnh thi gian núi chuyn vi chỳng tụi Chỳng tụi s hi v mong ch tr li nhng gỡ ch bit hoc ó lm Nu cú cõu hi no cha rừ ch cú th hi li chỳng tụi Mi iu m ch cho chỳng tụi bit l rt quớ giỏ úng gúp cho vic chm súc sc kho cho ph n a phng chỳng ta V chỳng tụi m bo nhng iu trao i vi ch ch dựng cho mc ớch nh ó núi v c gi kớn THễNG TIN C BN: 1.1 H v tờn ngi c phng vn: Tui: 1.2 Ch lm ngh gỡ? 1.2.1 Nụng 1.2.2 Cụng nhõn viờn 1.2.3 Ni tr 1.2.4 Buụn bỏn 1.2.5 Khỏc (Ghi rừ) 1.3 Ch hin (Thụn):. 1.4 Ch ó hc ht lp my? 1.4.1 Tiu hc 1.4.2 Trung hc C s 1.4.3 Trung hc Ph thụng 1.4.4 Trung hc Chuyờn nghip, Cao ng 1.4.5 i hc, Sau i hc 1.5 Kinh t gia ỡnh Ch hin nh th no? 1.5.1 Thu nhp bỡnh quõn di 200.000/ngi/thỏng 1.5.2 Thu nhp bỡnh quõn trờn 200.000/ngi/thỏng V KIN THC THI THC HNH PHềNG CHNG VIấM NHIM NG SINH DC DI (VNSDD): 2.1 Ch ly chng nm bao nhiờu tui? tui 2.2 Ch cú thai ln u nm bao nhiờu tui? tui 2.3 Ch sinh ln u nm bao nhiờu tui? tui 2.4 Ch sinh my ln ri? ln 2.5 Ch ó nghe núi v bnh VNSDD ln no cha? Cú Cha nghe ln no 2.5.1 Nu cú, thỡ Ch nghe t õu ? 2.5.1.1.Sỏch bỏo, t tranh truyn thụng 2.5.1.2.T Tivi, Radio 2.5.1.3.T cỏn b Y t 2.5.1.4.T cỏn b Ph n 2.5.1.5.Ngun khỏc (ghi rừ) 2.5.1.6.Khụng nh 2.6 Theo ch nhng yu t no cú th gúp phn lm cho ph n d b viờm nhim ng sinh dc di? 2.6.1 Khụng cú nc sch lm v sinh hng ngy 2.6.2 Khụng gi v sinh b phn sinh dc 2.6.3 Thng xuyờn ngõm mỡnh di nc 2.6.4 V sinh kinh nguyt kộm 2.6.5 V sinh quan h v chng kộm 2.6.6 Quan h tỡnh dc vi nhiu ngi m khụng dựng bao cao su 2.6.7 Khỏc (ghi rừ) 2.6.8 Khụng bit 2.7 Theo Ch ngi v hoc chng mc bnh VNSDD/Lõy truyn qua ng tỡnh dc cú cn khỏm c 02 ngi khụng? 2.7.1 Cn thit 2.7.2 Khụng cn thit 2.7.3 Khụng bit 2.8 Theo Ch ngi v hoc chng b bnh lõy truyn qua ng tỡnh dc cú cn iu tr c 02 ngi khụng? 2.8.1 Cn thit 2.8.2 Khụng cn thit 2.8.3 Khụng bit 2.9 Ch cú cho rng viờm nhim ng sinh dc di l quan trng nh hng n sc kho ngi ph n khụng? 2.9.1 Cú quan trng 2.9.2 Bỡnh thng, cha l quan trng 2.9.3 Khụng quan trng 2.10 Khi b viờm nhim ng sinh dc di Ch cú cho rng vic iu tr sm kp thi l quan trng khụng? 2.10.1.Cú quan trng 2.10.2.Bỡnh thng, cha l quan trng 2.10.3.Khụng quan trng 2.11.Theo Ch phi lm gỡ phũng chng VNSDD? 2.11.1.Phi cú nc sch v sinh hng ngy 2.11.2.V sinh sch s b phn sinh dc hng ngy 2.11.3.V sinh kinh nguyt sch s 2.11.4.Khỏm ph khoa nh k phỏt hin bnh sm 2.11.5.Khi nghi ng mc bnh cn i khỏm, iu tr sm 2.11.6.Tuõn th theo hng dn iu tr ca Thy thuc mc bnh 2.11.7.Sng chung thu mt v mt chng 2.11.8.V sinh sch s quan h v chng 2.11.9.Khi QHTD vi bn tỡnh hoc vi nhiu ngi phi dựng bao cao su 2.12.Hng ngy Ch cú v sinh ph n khụng? Cú Khụng 2.12.1.(Nu cú), mt ngy ch v sinh ph n my ln? 2.12.1.1.Mt ln 2.12.1.2.Hai ln 2.12.1.3 03 ln 2.12.2.(Nu khụng), vỡ sao(ghi rừ) 2.13.Khi hnh kinh Ch cú v sinh khụng? Cú Khụng 2.13.1.(Nu cú), Ch v sinh kinh nguyt ngy my ln? 2.13.1.1.Mt ln 2.13.1.2.Hai ln 2.13.1.3 03 ln 2.13.2.(Nu khụng), vỡ (ghi rừ) 2.14 Khi hnh kinh Ch cú dựng bng v sinh khụng? Cú Khụng 2.14.1.(Nu cú), Ch thng dựng loi gỡ? 2.14.1.1.Cỏc loi bng v sinh bỏn sn 2.14.1.2.Bng t lm, ó git sch phi khụ hoc l i trc dựng 2.14.1.3.Bng t lm nhng cha m bo v sinh 2.14.2.(Nu khụng), vỡ (ghi rừ) 2.15 Mt nm Ch i khỏm ph khoa bao nhiờu ln? 2.15.1.Khụng i ln no 2.15.2.Mt ln 2.15.3.Hai ln 2.15.4.Ba ln tr lờn 2.16.Khi nghi ng mc bnh ph khoa Ch s lm gỡ? 2.16.1.n Trm Y t hoc Bỏc s khỏm, iu tr v c t 2.16.2.T tỡm hiu, t mua thuc iu tr 2.16.3.Khụng i khỏm v khụng lm gỡ c vỡ khụng quan trng, t 2.16.4.Khỏc (Ghi rừ). 2.17 Khi b bnh, ch cú cha bnh y v liờn tc t iu tr theo li khuyờn ca cỏn b y t hay khụng? Cú Khụng 2.17.1.(Nu khụng), vỡ Ch li khụng thc hin theo li khuyờn ú? 2.17.1.1.Vỡ ang iu tr nhng thy ht triu chng bnh nờn t dng thuc 2.17.1.2.Vỡ khú khn v kinh t 2.17.1.3.Vỡ khụng thy bnh thuyờn gim 2.17.1.4.Vỡ bn vic 2.17.1.5.Khỏc (Ghi rừ) 2.18 Khi b bnh viờm nhim ng sinh dc di, sau t iu tr bnh Ch cú i khỏm kim tra li khụng? Cú Khụng 2.18.1.(Nu khụng), thỡ lý vỡ sao? 2.18.1.1.T cho l khi, vỡ thy khụng cũn triu chng bnh 2.18.1.2.Vỡ khụng cú thi gian i khỏm 2.18.1.3.Khỏc (Ghi rừ) 2.19 Khi quan h v chng Anh v Ch cú v sinh b phn sinh dc khụng? Cú Khụng 2.19.1.(Nu cú), Anh v Ch s v sinh nh th no? 2.19.1.1.Ra trc quan h 2.19.1.2.Ra sau quan h 2.19.1.3.Ra trc v sau quan h 2.20 Khi v sinh b phn sinh dc, Ch nh th no? 2.20.1.T trc sau 2.20.2.T sau trc 2.20.3.Khụng k sau trc 2.20.4.Ngõm c mụng v õm h vo chu 2.20.5.Khỏc (Ghi rừ) IU KIN V SINH: 3.1 Hin Ch ang s dng ngun nc no v sinh hng ngy? 3.1.1 Nc mỏy 3.1.2 Ging xõy, ging khoan 3.1.3 Ging t 3.1.4 H, ao, sụng, sui 3.1.5 Khỏc (Ghi rừ) 3.2 Hin gia ỡnh Ch cú nh tm ang s dng khụng? Cú Khụng Tam An, ngy thỏng nm 2009 NGI PHNG VN [...]...3 1 8-4 9 tại Tam An Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 VI M NHIỄM SINH DỤC NỮ - VI M ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI Vi m sinh dục nữ là một bệnh phụ khoa thông thường, với một triệu chứng chung trong hầu hết các trường hợp là huyết trắng Tuỳ nguyên nhân gây bệnh và cơ quan mang bệnh mà vi m sinh dục nữ có thể thể hiện dưới nhiều bệnh cảnh khác nhau Nếu phân chia theo cơ quan bị bệnh, vi m sinh dục nữ được chia thành:... HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HIỂU BIẾT, THÁI ĐỘ, HÀNH VI PHÒNG CHỐNG VI M NHIỄM ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI Ở PHỤ NỮ TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ 1.8.1.Trên thế giới Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật và dự phòng ở Atlanta ước tính rằng ít nhất có khoảng 12 triệu cư dân Mỹ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục( Sesually Transmitted Deseases-STDs) hàng năm và một số tác giả còn ước tính là một nữa hoặc hơn một nữa người Mỹ bị... được chia thành: Vi m đường sinh dục trên và vi m đường sinh dục dưới Nhóm từ vi m đường sinh dục dưới để chỉ tình trạng vi m nhiễm các cơ quan sinh dục nằm ngoài phúc mạc: Âm hộ, âm đạo, cổ tử cung (CTC) [4] 1.2 SƠ LƯỢC GIẢI PHẪU, SINH LÝ 1.2.1 Đặc điểm giải phẫu Âm hộ được cấu tạo một phần là da, cơ và một phần là niêm mạc là phần ngoài cùng của đường sinh dục dưới có tác dụng che chở, bảo vệ cho các... vệ sinh cá nhân Thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh khi có kinh nguyệt và vệ sinh trong quan hệ tình dục của phụ nữ nhìn chung không khác nhau nhiều giữa các địa phương, vùng, miền [12] 1.9 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH XÃ TAM AN - PHÚ NINH - QUẢNG NAM Tam An là một xã nằm về phía Đông Bắc của huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Phía Đông giáp với xã Tam Thăng Thành phố Tam Kỳ, phía Tây giáp với xã Tam Phước và xã Tam. .. vi m nhiễm đường sinh dục dưới + Hiểu biết về các yếu tố nguy cơ liên quan đến vi m nhiễm đường sinh dục dưới •Không có nước sạch để làm vệ sinh hàng ngày 23 •Không giữ vệ sinh bộ phận sinh dục •Thường xuyên ngâm mình dưới nước •Vệ sinh kinh nguyệt kém •Vệ sinh khi quan hệ vợ chồng kém •Quan hệ tình dục với nhiều người mà không dùng bao cao su Hiểu biết tốt: Trả lời được từ 05 yếu tố trở lên Hiểu. .. phụ nữ, vệ sinh kinh nguyệt, vệ sinh trong quan hệ vợ chồng chưa tốt, thiếu nước sạch, không có nhà tắm, nhà vệ sinh và kiến thức hiểu biết, hành vi phòng chống vi m nhiễm đường sinh sản của bản thân người phụ nữ còn hạn chế… 1.7 BIẾN CHỨNG VÀ HẬU QUẢ Đối với Giang mai: Sẩy thai liên tiếp, đa ối, dị dạng thai, giang mai bẩm sinh Đối với Lậu: Vi m tiểu khung, vô sinh, chửa ngoài tử cung, sẩy thai, nhiễm. .. ra Hiểu biết và thực hành của phụ nữ về NKĐSS còn hạn chế, đặc biệt ở nhóm tuổi dưới 35 [17] Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thức hành về phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và các yếu tố liên quan ở người nữ hành nghề Massage tại tỉnh Bình Dương nhận thấy tỉ lệ đối tượng có kiến thức chung đúng về HIV/AIDS là 69,62% trong đó kiến thức về điều trị đúng 55,30%, về đường lây truyền 51,01%, về phòng lây nhiễm. .. non, lậu mắt trẻ sơ sinh Đối với các trường hợp khác có thể tiến triển thành mạn tính gây vi m nhiễm lên cao làm vi m nhiễm tiẻu khung, vi m tắc vòi trứng gây vô sinh, vi m nhiễm các tạng trong ổ bụng; gây ung thư hoá CTC; với phụ nữ mang thai có thể gây sẩy thai, chuyển dạ kéo dài, cản trở sinh qua đường ÂĐ, gây tử vong chu sinh Ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến hoạt động tình dục cả 2 vợ chồng [4], [5],... CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VNĐSDD Đường sinh dục dưới khi bị vi m nhiễm thường liên quan đến một số yếu tố sau: - Cấu tạo giải phẫu và khả năng điều chỉnh, bảo vệ tại cơ quan sinh duc dưới của phụ nữ phụ thuộc rất nhiều vào độ tuổi và tần suất tham gia quan hệ tình dục cũng như sức khoẻ và các tác động tâm lý, tinh thần khác - Vi khuẩn: Chủng loại vi khuẩn, khả năng tồn tại, phát triển tại môi trường âm... đổi, những chấn thương gây trợt, loét ở bộ phận sinh dục dưới hoặc số lượng vi khuẩn tăng cao khi có đường xâm nhập vào, thường là: - Nấm Candida Albicans - Trùng roi âm đạo (Trichomonas Viginalis) - Gardenerélla Vaginalis - Nelsseirea gonorrhoea (lậu cầu) - Vi rút: éc-pet sinh dục, vi rút gây bệnh sùi mào gà, HIV (Human Immunodeficiency Virus), vi rút vi m gan - Các tạp khuẩn khác (Enterobacter, Staphylococcus….)
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn CK cấp I-Tìm hiểu về hiểu biết, thái độ, hành vi phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 18-49 tại Tam An - Phú Ninh - Quảng Nam (FULL TEXT), Luận văn CK cấp I-Tìm hiểu về hiểu biết, thái độ, hành vi phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 18-49 tại Tam An - Phú Ninh - Quảng Nam (FULL TEXT), Luận văn CK cấp I-Tìm hiểu về hiểu biết, thái độ, hành vi phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 18-49 tại Tam An - Phú Ninh - Quảng Nam (FULL TEXT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay